5-11-2010 AHMEDABAD CITY

Click here to load reader

description

nìÃke rËðk÷e ¾hzkLke òuøkðkEyku y{ËkðkË, ðzkuËhk, Mkwhík, hksfkux yLku ¼kðLkøkhÚke «rMkØ Úkíkwt ËirLkf Website:www.sandesh.com CMYK CMYK yksLke fqÃkLk (yusLMkeÍ) Lkðe rËÕne, íkk.4 (yusLMkeÍ) Lkðe rËÕne, íkk. 4 fku÷MkkLkwt WíÃkkËLk fhíke rðïLke xku[Lke ftÃkLke fku÷ RÂLzÞkLkk {uøkk R~ÞwLkk Ä{kfuËkh r÷®MxøkÚke hkufkýfkhkuLku rËÃkkð÷e {uøkk røk^x {¤e níke. ËuþLke ÃkeyuMkÞw ftÃkLke fku÷ RÂLzÞkLkk yksu çkeyuyuMkR yLku

Transcript of 5-11-2010 AHMEDABAD CITY

 • Mkurrkxe hkRxh kukzuLkku xTh kh zkfku

  hknw LkLke q{hee fhe hkk nkukLkkuk kukLkku kku

  (yusLMke) Lke rne, kk.4fkUk uMk {nkMkr[ hknw kkte

  Vuk wykhe, 2011{kt wkk{kt kkktkkzLkkh nkukLkku kku fhe ekkt Mkurrkxekuk zuyu MkkiLku [kUfke ek Au.

  kukyu ykkhqk MkqkkuLku xktfeLku{kRku-kukk MkkRx xTh kh skwtAu fu, hknw kkte LkLke kikheYku q{

  hee fhe hkk Au. ekkt urfkyu ktMkwe kku fkuo Au fu, hknw kkteLke kkkku{Lke ux-Mkkukkkuke w Au yLku hknwkkteLkk LkLkk Mk{k[kh{kt k nku kkurke xku yk yuf {kfukh Mk{k[kh Au. 40 koLkk hknw kkteLkk LkLku RLku

  ukkEykuLkk kkLk{ktrLkV sLkkh {krfLku50,000 MkweLkku tz(yusLMke) Lke rne, kk. 4

  LkkufheLkk Mku {rnkykuLke keMkkk{eLke xLkkyku e hne Au khuLkkufhe fhke {rnkykuLku khu [wMkMkwhkk ykkk {kxu Mkhfkhu kt ktkkMk{ke kuLzk hnuk MkuMwynuhuMk{uLx rkLku MktMkLkkt rkw Mkk{kthsq fhk kikheyku Y fhe Au. ykhzkLke ukkEykuLkwt kkLk fhk{ktyLku Lkkufhe fhke {rnkykuu keMkkk{e Mkk{u hk ykkk{kt rLkVsLkkh {krfkuLku Y. 50,000 MkweLkkutz fhk{kt yku.

  zkkLk {Lk{kunLk MknLkk zknuX {ue furkLkuxLke kuXf{kt MktMkLkkrkw Mkk{kt kuxuLk ykuV w{LkykuELxTMk MkuMwy nuhuMk{uLx yux fo

  uMk rk 2010 hsq fhkLkehkMkLku {tsqhe ykkk{kt yke Au.u Mkqr[k hzku kMkkh fhk{kt ykukku nuh yLku kLkke MktMkkyku ku{srkLkMktkrXk kuku Lkkufhe fhke k{k{{rnkykuLku LkkufheLkk Mku keMkkk{e Mkk{u hk {u yLku{rnkyku {kxu Mkwhrkk kkkhsk kuLke kfukhe hke fku. u fuyk hzkLke ukkEyku LkkufhkeLkukkw kzu Lkn.

  yk hzkLku fkhu Lkkufhe fhke{rnkykuLku k{k{ Mku keMk{kLkkk, SLk Sk{kt Mk{kLkkkyLku Mktkkk {u. fk{fksLkk Mku{rnkykuLku hk {kke

  CMYK

  CMYK

  r.Mkt.2066, ykMkku 14wkh 5 LkuBkh,2010Mktof ktke : M. e [e{LkkE yuMk. kxuktke : VkkwLkkE [e{LkkE kxuyt]t : y{ttREG NNO. GGAMC-226 RRNI RREG NNO. 11584/57Valid uup tto 331-112-22011Yt.3-00 ttk : 16+4+2VkuLk : 40004000

  rhuL Mkunkk yLkukkik{ ktehLke uze Lktkh-1

  * * * *

  y{kk : ehuL Mkunkk yLku hknwrzLke kLkkh MkeLke Mknkke kMkeLqeuLz Mkk{u Y kue k{ xuMx{u[{kt khku {{ kht fkuo Au. k{rMkLke h{kLku ytku 3 rfuxu 329 hLkfko nkk.rMkLku ytku Mkr[Lk kUzwfh 13yLku { 7 hLk Mkkku h{k{kt nkk.ykkefku huf rfuxu{e Mkr[Lk kUzwfhnsw kkfeLkk 87 hLk fhe 50{e xuMx MkeLkkUke fu Au fu fu{ kuLkk Wkh Lkshhku. yksLkk rMkLke h{k{kt ehuLMkunkk 173 yLku hknw rz 104 hLkVxfkhe AkR kk nkk. Mkunkk-rz[u keS rfux {kxu 237 hLkLke r{e

  Mkunkk-rzLkeMke, khkLkku{skqk kht

  yks

  Lke fqkL

  k

  hknw Vukwykhe{kt Lk fhu

  ykkwhkkkqof suLke hkn ukke nke ku rkeLkwt fkko ykhu yke kwt Au.rnLwykuLkk yk Mkkike {kuxk knukh xku h{kt ek kxkk{kt wkeyku kxurzLk ku{kt Mks kRLku nkUu nkUu uzkR nke. (kMkeh : yrLk Mkkw)

  LkkufheLkkt Mku {rnkykuLkeke Mkkk{e hkufk hzku

  hzkLke ukkEyku LkkufhkeLku kkw kzu Lkn {rnk kknfkuu, yuuLxMk

  {rnk, {rnk zuEefohLku k k

  fkuuu fu wrLkMkxeykuLkerkkLkeyku, rhMk[oMfkuhLku k Mkwhkk

  nkuMkx{kt k fhkue{rnk eoykuLku k hzknuX hk

  ftkLkeykuuyu VrhkrLkkh Mkr{rk h[e kzu

  ywkt tt k 4 h

  ywkt tt k 4 h

  ywkt tt k 4 h

  fku RrLzk: hkufkfkhku f{kE kk

  12

  rhxu hkufkfkhkuLku199 uh khY.22,00Lkwt kh

  y{kk, kk.4

  fkuMkkLkwt WkkLk fhke rLkexku[Lke ftkLke fku RLzkLkk {ukkR~wLkk {kfukh rMxkkehkufkfkhkuLku rkke {ukk rk^x{e nke. uLke keyuMkw ftkLke fkuRLzkLkk yksu keyuyuMkR yLku

  yuyuMkR{kt kuk rMxk{kthkufkfkhkuLku Y, 61,489 fhkuzLkef{ke kR nke. MkeykRyuLkku uhkuLke R~w kRMk Y.245Lke Mkk{u yksukeyuMkR{kt Y. 288Lke Mkkkxeyu qeRLxkzu{kt eLku Y. 345 kR ytku 40xfkLkk rr{{ Mkkku Y. 342.35LkeMkkkxeyu kt hkku nkku. kWkhktkfku RLzk kuLkk rMxkLkk yuffkf{kt rhkLMk, ykuyuLkSMke yLku

  hkufkfkhku Y. 61,500 fhkuz f{kk

  ywkt tt k 4 h

  ywkt tt k 4 h

  MkuLMkuMk-rLk^xe ktLku Lkehufkuzo kuf Mkkkxeyu kt

  y{kk : uLkk ykh MkweLkk Mkkike {kuxk fku RLzkLkk {kfukh rMxk Wkhktkw[ek uhku{kt kuSLkwt hkufux Aqxkkt kwhwkhu MkuLMkuMk yLku rLk^xe hufkuzo xku[ Wkh kt hkknkkt. MkuLMkuMku 20893 kkuELxLke khu rLk^xeyu 6281.80 kkuELxLke Lke yirknkrMkfMkkkxeyku nktMk fhe nke. MkuLMkuMk yLku rLk^xe ktLku{kt yk ykuxkE{ nkE kt Au.MkuLMkuMk{kt 427.83 kkuRLxLkku koLkku keu Mkkike

  nkerke

  y{kk, zkuhk, Mkwhk, hksfkux yLku kLkkhke rMk kkwt irLkf Website:www.sandesh.com

 • y{kk, kk.4MkhfkhekukLke yhkRLMk yh

  RLzk rne-y{kk-rneLke LkeRLxhLkuLk ^kRx Y kkkt s kzfkukku Au. krhk{u y{kk-rne skkt{wMkkVhkuLku yhkkuxo kh kke [kh fkfhkn ue kze nke.

  nk y{kk yhkkuxo khkey{kk-rneLke Mkkhu ykX kuyLku hkku Lk ku yu{ ku ^kRxykukhux kk Au. 31 ykuxkukhke yhRrLzkyu w yuf rne-y{kk-rneLke Lke ^kRx Y fhe Au. yk^kRxLkku rne-y{kk uLzkfhkLkku rLkk Mk{ 8:20 kku Au.rhxLko y{kk-rne hkku Lk kuxufykuV fhkLkku Mk{ Au. khtkw yk^kRx Y fhk{kt yke khke shkus kke [kh fkf rneke s {kuzeykkk ^kRx y{kk yhkkuxokhke khk rne {kxu {kuze hkLkk kkAu. krhk{u {wMkkVhku {w~fue{kt {wfkkAu. e k kku ^kRx hkku yuf kuk y{kk yhkkuxo khke hkLkk kR

  Au. ufu fk fkhkuMkh hkus ^kRx uxkk Au kuLkwt [kuMk fkh e fkwtLkke. keS khV yh RLzkLkkMkkkeku yk kkkku fwt s fnuk kikhLkke. yk ^kRx{kt rne sk {kxuyhkR Lkk RLxhLkuLk x{Lkkefhk{kt yku Au. {wMkkVhkuLkk skk{wsk hkku yk ^kRx rMkk keS^kRxLkwt fkuR ykuLk Lk nkukke y{khuyhkkuxo kh kke [kh fkf hkn uRLkukuMke hnuwt kzu Au.

  kxh MkkuxoTMkke ELkukuhk kELzk kLkkuwV WXke fku

  kkteLkkh, kk.4h kuo {kk [kh fu kkt[ rMk {kxu

  kukku hkuMk yk kuo Mkkk yuf{rnLkk Mkwe [ku. fALkk kuhzku kkuykuk rLkk yuf{kk MkVu h{kt19{e rzMkuBkh 2010 yLku 18Lwykhe 2011 Mkwe hkuMkkusk{kt ykku Au. yk hkuMk{ktu-ru{ktke ykLkkhk koxfkuLkwt 30xfkke wLkwt kwfk kE kwt Au. koxfkuLkuykfkok {kxu kMk xuLx kikh fhk{kt

  ykku Au. yuxwt s Lknet, MkVu hLkekrMkkLkwt kkhu{kMk {kfuoxk kE fu ku{kxu kuhzku kku ko hBkLk MkwrkykuWk kk ku {kxu 49 suxk fk{eqtkk kkk yL MkkkuLkw t MksoLkfhk{kt ykLkkh Au.

  kMkLk {tke sLkkhk kMkuhkuMkLke rkkku ykkkk fkwt nktw fu,18{e rzMkuBkhke Y kLkkhk hkuMkLke{ {kk {kxu kMk {wqtkEke rhkE{kkuo k{ k w{kt ue yLku rue500 suxk koxfku yku. 19{erzMkuBkhu yLku kh kk k {twkEkew{kt koxfku yku. yuf {rnLkk MkwekusLkkh hkuMk{kt koxfkuLku {ktze

  ke[ kku kxhMkkuxoTMk, kuhzk{ktkuhkkELzk k,fAe kLkkeykuLkkuMk {kk {u.yuxwt s Lknet, kuhzk{kt

  hhkus hkku MkktMf]rkf ko{kuLkw tykkusLk k fhk{kt ykwt Au. WkhktkfALke fk, MktMf]rkf khMkk yLkukkek kufkuLke kMkehkuLkwt oLk kkusk{kt yku. 31{e rzMkuBkhLkeZke Mkktske ko 2011 MkweLkk LkkkoLkk ykk{Lk Mkwe kuhzku{kt uf{ Mk{khkun kusk{kt ykLkkh Au.yuf {rnLkk Mkwe kusLkkhk ykhkuMkLku MkV kLkkk {kxu kwshkkkMkLk rkk yLku kMkLk rLkk{ukMk xuLxrMkxe kLkke Au. ykhkuMk{kt hkhLkkyuLk.yuLk.yuMk. yLku MfkWxLkk fw500ke w rkkeoyku {wkfkk uLkkhAu. Wkhktk 10{e Lwykhe 2011kekkteLkkh{kt kusLkkhk kkuzLk kwshkkkEkLx ELuMxMko Mkr{x- 2011{ktkk uk {kxu ruku{ktke ykLkkhzuekux yLku hkufkfkko, Wkukkrkykuk hkuMkLke {wkfkk uLkkh Au.

  rLkk yuf{kk MkVu h{kt{rnLkk Mkwe {kk hkuMk

  CMYK

  CMYK

  FRIDAY, 5 NOVEMBER 2010SANDESH : AHMEDABAD02 Lq

  hkuku hkukfk{khkuLkku Mkt[kf{tz kh kkh{khku

  ktkk, kk.4ktkk-n hkuz kh ykue

  yu yuLz xe ftkLkeLkk ykrVMkkLx{kt knukhkuLkk Mk{uf{o[kheykuLku kkkh, kkuLkMk yLkuykuhxkE{Lkk nYke Lkkkt Lk[qfkkkt kwhwkhu AMMkku suxk fk{khkunzkk kh Qkhe ykk nkk.

  y{kk-{krk nkEu VkuhuLkLkwt fk{ yu yuLz xe ftkLkeyu YfwO Au khu ktkk-n hkuz khykue kLkkh MkkEz kh kwhwkhuAMMkku suxk fk{khku kkukkLkk nYkeLkkkt uk {kxu kk nkk. khtkwftkLkeLkk {uLkus{uLxu f{o[kheykuLke{kke MktkkukkLku ku ku{ skuykuLke hsqykk MkktkLku ku ykfk{khku Mkk{u kuhkoLk yk[wO nkwt.ku{ s fk{khLke kkkh, kkuLkMk yLku

  ykuhxkE{Lke ue Lkefke hf{{ktfrkk heku kkuxkku fkuo nkukLkwt Mkk{uykkk fk{khku hkuku hkk nkk yLkuftkLkeLkk yrfkheyku Mkkku y{wf ytunkkkkkE kkkt fk{khkuyu kkh{khkuY fkuo nkku. kkueMku ykeLku yk{k{kLku kku kkzku nkku.

  kkukkLkk nLkk kke tr[khnuLkkhk yLku ftkLkeLkk {LkLkku kukkLkLkkhk fk{khkuyu ftkLkeLkk {LkMekoLk yLku kkkehe Mkk{u W[MkhekkkMk fhe fzf{kt fzf fkoknefhk {kke fhe Au. fk{khkuLkkskk yLkwMkkh hksfe khkke yk ftkLkeLkk kurkk{uLkus{uLxu Akhkk hksfkheykuLkehnu{Lksh Au. fk{kh kwoku{kt yu& k [[koE hkku Au fu, ftkLkekkukkLkk fk{khkuLkk nLkk Lkkktykkk{kt u ykxe kuhherkkke nku kku LkrLk{ko kk{ehnuk ktkk-n hkuzLkk fk{{ktfuxe kuhherk yk[hku ?

  kkuLkMk {wu L&TLkk 600f{o[kheyku nzkk kh

  y{kk, kk.4ykkefku ykkLkYke ytfkhLku qh fhe

  kkLkLkku WMk kkkhkLkku rMk yuxu rkeAu. rkeLkk w knukh rLkr{ku kwshkkLkkkqo {w{tke yLku kqo fuLe fkkz{tketfhMkn kukyu kwshkkLkk sLkkuLkurkeLke wfk{Lkkyku kkXe Au. tfhMknkukyu hufLkk SLk{kt rke sue swke Wk kk yLku ykkLkLkku ytfkh qhkk kue wfk{Lkkyku k fhe nke. khuy{kk BwrLkrMkrk fkukkuohuLkLkk rhkukkLkk Lkukk kYeLk uu nuhesLkkuLkurkeLke wfk{Lkkyku kkXkkt fkwt nkwt fu,rke{kt kwshkkLkk k{k{ LkkkrhfkuLkktSLk{ktke ytfkh wh kk yLku k{k{LkktSLk{kt weyku yku yue wuAk.

  tfhMkn kukyusLkkuLku rkeLke

  wuAk kkXe

  rkeLkk rMku w{qnqok{ktetk ykk {etk ykk{eSLke {qk k Ake MkL{wkqkoe{w kuMkeLku kt[kuk[kh kqfhe. w kMke kq kk kkMkufhke fk. {e{tkLkk kkLkkqof fhkke {e {u Au.

  {tk H {nki [ rT{u

  rwkLke [ e{rn kLLkku{e : [kukkT

  H {nk{iLk{:

  H rMk{i Lk{:khk {tk

  H n khki Lk{: H yit Lk{:

  w{qnqok MkkhLkk - Mkqkuoke 10-

  30 fkf Mkwe. kkkuhu- 4-30ke 5-30 fkfu Mkktsu- 6-34 fkfke 7.31 hkku 23-17 fkfke 24-03

  fkf - {nu hk

  rkeLkkw{wnqkkuo-{tkku

  kkteLkkh, kk.4Mkkt kkMku Mkkt rh{kk{ nkEu hkuz

  khLkk yu.ke.S. kkuxk kLxLkk 500{exhLkk n rMkkh{kt Vxkfzk Vkuzk kh yrfrsk {ursMxuxu rkkt Vh{kku Au. Mkktrh{kk{ nkEu hkuz kkMku ELzLk ykEfkukkuohuLkLkku yu.ke.S. kkuxk kLxykuku Au. suke 1-11-2010ke 22-11-2010 Mkwe Vxkfzk Vkuzkke fkuE kteh xLkkLkk kLku kuLke kfukheLkk kku kLxLkeykMkkkMk 500 {exhLke n{kt Vxkfzk Vkuzkkh rkkt {qku Au. yrf rsk {ursMxuxke.yu.knu yuf ykkhe ke{kt nwf{Lkkuu tkfhLkkh Mkk{u rkk{f kkkt hk skwt Au.

  Mkkt- rh{kk{nkEu kh VxkfzkVkuzk kh rkkt

  Lkhtkkwhk{kt kMfhkuzeykESLkk hukeMk nhLke VqkLkeELku kke kk

  y{kk, kk.4Lkhtkkwhk{kt yuf s hkku zeykES

  yu s{eLk kLku hu kkxfeLkukMfhkuyu Yrkk 9.65 ke {kkkhhf{Lkk kkeLkk yLku kkLkLke {qk[kuhe fhe kk nkk. yuf s hkk{kt[kuheLkk ku kLkkku yLku ku{kt kykEkeyuMk yrfkheLkk {fkLkLkukMfhkuyu rLkkLk kLkkkk nuh kkueMkfke[kiLke Mkkhke s kuzke kEkE nke. rkeLkk knukhkuLkk kkuzkrMk knukt s nuh{ktke MkkuLkkLkkkuhk, kkeLkkLke kVzt[e, hVkuz kuhukE fw Y. yuf fhkuzke k wLke qtxkE [qfe Au. ufu kkueMk k

  ykhkukeykuLku kfzkLkk ykkk Lkkufhe hne Au, khtkw ykkusLkk hekukkxfkk qtxkhwyku Mkk{u kkueMkhekMkhLke k[kh Au. kksukh{kt sMkuxukEx kkueMk yLku kE{ kkt[u yLhkku{ktke ^kEx{kt {wMkkVhe fheLkuykk u{kt [kuhe fhke ku kUkLku zkeee Au.

  yu[.yu. fkus hkuz kh ykuenw fkukuLke kkMkuLke srnkhMkkuMkkxeLkk ktk Lkt.2{kt zeykESMktS Lkk {kkk hnu Au. ufu kuyku[khuf rMkke MktS Lkk yLrLkkMkMkkLku hnuk kk nkk. ykktkLkk yuf Y{{kt Aukt 35 koke{rk {fkk (.75)Lku kzuykku Au, su{kt kuyku hSfk{ fhu Au.kE Mkktsu 7:45 ku kuyku yk Y{ ktfheLku hu kk yLku yksu Mkkhu khkVko khu ktkLkwt kkwt kqxuwt nkwt. kuke

  yk ytku {rku zeykES MktSLku fhkk kuyku xLkkMkuknkUk nkk. yk hr{kLk LkhtkkwhkkkueMk k xLkkMku knkU[e kE nke.kt kkueMku kkkMk fhkk {fkLkLkk MxkuhY{ yLku hMkkuzk{kt fuxkf fkkkuMkkkuk nkk yLku yL Mkk{kLkuhruh kzku nkku. kkueMkLke kkr{fkkkMk {wsk kMfhku kktkkLke Y. Mknh f{kLke VqkLke [kuhe kk nkk.

  yk s rMkkh{kt yL yuf ^ux{ktk [kuhe kE nke. rnLw fkukuLkeMkk{uLkk yko ^ux{kt hnukk {uokE{rk kxu (.40) s{eLk u-u[Lkk Mkk Mkkku Mktfkuk Au.ku{Lkk krhkh{kt ku{Lkk k{ kLkeoLkkknuLk yLku ku kkfLkku Mk{kukk Au. kE hkku {uokE,oLkkknuLk yLku ku{Lkk ku kkfku keSkLke yLkeknuLkLkk hu LkkuhMkLke

  kq fhk {kxu kkt nkkt. kq kk{uokE yLku oLkkknuLk krhkhMkkku yLkeknuLkLkkt hu s hkufkE kknkk. kh kAe yksu Mkkhu Mk kuoLkkknuLk ku{Lkk hu knkutkt khu{fkLkLkk {w hkLkku Lkfq[ku kqxukunkku. kMfhku {fkLk{ktke 3.50 kLkehkufz, Y. 3 kLkk kktkkLkk rMkk, Y.yuf kLke nehkLke k uz kwe, Y.35 nhLke ku yLku rkhwkrkSLke[kteLke {qkyku ku{s nehk kLLkkLkk200 Lktk yLku ku fktzk rzk {efw Y. 9.55 {kk [kuhe kk nkk.

  yuf s hkk{kt {fkLkLkkt kkktkqxkLkk kku Lkhtkkwhk kkueMkuykhkukeykuLku kfzk {kxu kkkMk Yfhe Au. zeykES MktS yLkus{eLkkLkk hu kue [kuhe{ktyk yk kMfhku nkukLkwt kkueMkuskwt nkwt.

  ze.ykE.S. yLku s{eLk kLkkktke 9.65 kLke {kkLke [kuhe y{kk, kk. 4

  kwshkk xufLkkukuS wrLkMkxe khk 27 LkuBkhkerr ykMk{Lke khekk nkk hku. yk khekk{kt rrVhs kk {kxu f{o[kheykuLku h ykkk SxewyufkuuuLku yku ykku Au. ykkWLke khekk{kt fuxef fkuuuf{o[kheykuLku h ykkke Lk nke. suke Sxewyu ykkk{ekhekk{kt su fkuuu f{o[kheykuLku h Lkn ykku ku{Lke Mkk{ukkk hku.

  Sxew khk 27 LkuBkhke 10 Vukwykhe hr{kLk zekeRsLkuhe, Vk{oMke, yu{keyu-yu{Mkeyu, yu{R-yu{Vk{o,zeku{kLkk Mkk ku k rkkeoykuLke khekk uku. ykkhekk{kt ykkfku, rkLkikrf f{o[kheykuLku rLkhekf,khekf, Mfkz sue fk{kehe MkkUkk{kt yku. suke ykfk{kehe {kxu fkuuu{kt Lkkufhe fhkk rkLkikrff{o[kheyku, ykkfkuLku skkkhe MkkUkku. yk {kxuLkk yku-zohku Sxew ke kuLk ykuVeMkhku fkZu. yk ykuzohku {kufkuuuyu f{o[kheykuLku h ykkkLke hnuu. Sxew khkykkW ukue khekk{kt fkuuuLku ykku yku fhkku nkku.Akk fuxef fkuuuyu khekkLke fk{kehe{kt f{o[kheykuLku{kufk Lk nkk. suke yk ku Sxewyu fzfkR keLkufkuuuLku khekkLke fk{kehe{kt {kufkLke kkfe fhe Au yuMkkkkuMkkk r[{fe ykke Au fu su fkuuu f{o[kheykuLku khekkLkefk{kehe{kt Lkn {kufu ku{Lke Mkk{u kkk hku.

  khekkLke fk{kehe fhkLke{tsqhe Lk ykkLkkh fkuuu

  Mkk{u kkkt hku

  9, 10, 11,12, 16 yLku19 LkuBkhu Lkefkhkukkhe {uu

  kkteLkkh, kk.4

  r{ Mktk 2067Lkk k{rMk Mkku{khu hk{kt{nuMkkk, kkhk, WLkk yLku{kuhke rMkk 49Lkkhkkrfk{kt Lkk {wku, Wk{wkuLke he fhku. Mkkku skEkesLkk rMkke 10 rMkhr{kLk 6 kku rsk-kkwfk kt[kkku{kt k Lkk{wkuLke [qtxeLkk Mktfukku kk{rfkMk fr{hu ykk Au.

  24 rsk kt[kkku yLku208 kkwfk kt[kkkuLke [qtxe21{e ykuxkukhLkk hkuskusk{kt yke nke. su{ktke

  21 rsk kt[kkku yLku 155kkwfk kt[kkku{kt kskLkuMkx knw{ke {e Au. khu 3rsk kt[kkku yLku 35 kkwfkkt[kkku{kt fkUk uMkLku Mkxknw{ke {e Au. Wkhktk 2kkwfk kt[kkku{kt sLkkkwLkkExuzLku Mkx knw{ke {eAu. kkfeLke 16 kkwfkkt[kkku{ktke {kuxkkkLkekt[kkku{kt k kskLkk{wkuLkw t kMkLk yku kueMktkLkk k fhk{kt ykeAu. kku keS khV hk [qtxekt[u [qtxkuk W{ukhkuLkknuhLkk{k rMk fhe ek Au.suLkk kku kk{ rfkMkfr{hu kkwfk- rskkt[kkku{kt fw 6 kku Lkk[qtxkuk W{ukhkuLku MkMkkykkkke ELku LkefkhkukkheLke kuXf, Lkk {wku-

  Wk{wkuLke he fhk {kxuLkkuykkusLk fwO Au. 9{eLkuBkhLku Mkku{khu kEkesLkkrMkke kkkkh [kuMkkt[kkku{kt Lke fkhkukkheykuLkekuXfku kuu. su kkhe 10,11, 12 Mkwe Mktk [kukh kk kkhe 16 yLku19{e LkuBkhLkk hkus kkt[kkku{kt {w, W{wLkehe fhk{kt yku.

  WuLke Au fu, ykkWnuhe rfkMk rkku 53LkkhkkrfkLke LkefkhkukkheLke h[Lkk yLku kuLkk{wkuLke rLk{qfku fhkLkkufko{ nuh fkuo nkku. yk{wsk 53 kifeLke 49 kkrfk{ktLkk {wku yLku Wk{wkuLkerLk{qf 8{e LkuBkh, hrkhuLkk koLkk k{ rMku fhk{ktyku.

  kkwfk - rsk kt[kkku{kt6 kku {wkuLke rLk{qf

  nuhLkk A zeMkekeLkeytzh{kt A Mkzh[kLkku Lkkh kuk

  y{kk, kk.4

  nuh{kt rMku Lku rMku uk [uRLkMLku[k yLku knLk [kuheLkk kwLkkzk{k{kt MkkrLkf kkueMk Mktkh rLkVMkkrkk kkkt nu W[ kkueMkyrfkheykuyu ykk kuVk{ kwLkk hkufk{kxu nu nuhLkk A zeMkekeLke ytzh{kt AMkz h[kLkku Lkkh kuk fkuo Au.

  nuhLke {rnkyku kkk ]kuLkeMkk{ke kkk hkku nuh hMkkyku khykkkt skkt Lkkkrhfku Mkk{keLke nkfkuR Mkk Lkk nkukLkwt kufku Mkku{kLke hkk Au. kuLkk yLkw LkkhsLkkuLkuhkusu hkus kR hkku Au su{kt [uRLk MLku[hkukkk kkRfMko kUku kkueMkLku ntVke eeAu suLkk Mkk{u W[ kkueMk yrfkheykuyuhkMk kikh fhe nke. hufu huf

  kuLkLkk ykRkeyuMk yrfkheykuLkk LkunuX yuf Mkz kLkke yk kwLkkykuLkuzk{k, yuf Mkzo{kt Ake Mkkk kkueMkf{o[kheykuLkku Mk{ku fhk{kt ykkuAu. yke A kuLkLkk zeMkekeLke A xe{kLkkkLke k hkMk{kt hsqykknuh kkueMk fr{hLku fhk{kt ykenke . suLku {tsqhe {e kR Au. suke ykMkzo {kxu su ku kkueMk MxuLk{ktkeMxkV k ukR kku Au. kuLku kkuXkLkeYykk k fhe uk{kt yke Au ufukkueMk Mkqkku khVke s {ke {krnke{ku yk Mkzo{kt y{wf skyukkueMkLkk nexkhku ukR kknkukke yk Mkzkuo k fuxe MkV kuku kkkku yLkuf kfo rkfkuo [ke hkk Au.

  ykktfke nw{ku fhLkkhykktfkeykuLku k nuh kkueMku kfzekkzk Au khu keS khV [uRLk MLku[kyLku knLk [kuheLkk kLkkkuyu {kk {qfeAu. nuhLkk Mkkkwh, MkuxukRx,

  Lkhtkkwhk, Lkkhkwhk, MkeS hkuz,yurMkrks kkk yL kku rMkkhku{kt[uRLk MLku[k yLku knLk [kuheLkkkLkkku hkusu hkusu e hkk Au. kkueMkyk rMkkhku yk kwLkkLkk ykhkukeykuLkukfzk{kt MkV kR Lkke.

  kt nu keS kksw nuhLkk{rLkkh, kkkwLkkh, Mkexeyu{,y{hkRkze, kee{zk, xk,ykuZ kkk xk suk kqo rMkkh{ktk yk kwLkk yxfkLku ku e hkknkukke kkueMk {kxu kku yk [kkLkkurk Au s khtkw nuhesLkku {kxu k ykrk ku[eku kLku Au. kuLke kteh LkkUR huf kuLk{kt Mkzo kLkkkE Au. ykMkzo nu ykkW [uRLk MLku[k yLkuknLk [kuhe{kt kfzkuk kwLkukkhku Wkhkkk yk{kt fR fR kUkku Mktzkukue AukuLke {krnke yufk fhe ku{Lke krkrrWkh k[ hke ku{Lku kfzk{ktfkokne nkk hu.

  [uRLk MLku[k zk{k hufkuLk{kt Mkz kLkkkE

  Aue zeLke hee : rkeLke Aue zeLke heeLke kh{kt q{ uk {e hne Au. khkke {ktze khkt-kqo, kr{Lkkt {w khku{kt hkfe {e Au. ykkk rMk yuxu fu kwhwkhMkwe kufkuyu {Lk{wfe Vxkfzkt, MkwkuLk, kkh{uLxTMkLke heeLkku ykLkt {kku nkku.

  yuh RLzkLke rne-y{kkLke Lke^kRxu {wMkkVhkuLku{w~fue{kt {qk

  yh RLzkLke Lke ^kRxk{ rMku s 4 fkf {kuze

  {nuMkkk yuMkekeyLku yuMkykuSLkwtuRLx ykukhuLk

  {nuMkkk,kk.4{nuMkkk k nkRu kh MkkuLkuhe

  kkxek kkMku yksu hkkeLkk LkkLkk Mkw{khu ku kkRf kh kMkkhkkk [kh wfkuLku yuMkeke yLkuyuMkykuSLke xe{u yxfkeLku kkeee nke.

  kkueMku kkRf kh Mkkh [khuwfku kkMkuke Yrkk 2.52 kLkezwfux Lkkuxku zke kkze nke.kkueMku[khu ykhkukeykuLke hkfz fheLkukkkMk nkk he Au.zwfuxLkkuxkuxkeLku uLkk ykoktkLku LkwfkLkfhkLkk Lkkkkf Rhkku hkkkkku{ktke fk fk kufku MkkkuykhkukeykuLkk Mktkku Au.ku ytkukkueMku kkkMk nkk he Au.

  {nuMkkk yuMkeke keykR ykh.

  yuMk. kxu ku{s yuMkykuSLke keykRyu. yu[. [kiheLku kkk{e {e nkefuAuk fuxkf Mk{ke {nuMkkk kkuzwfux Lkkuxku xkkLkwt Lkuxfo [kehkwt Au.suLkk ykhkukeyku ku kkRf kh{nuMkkk Wkt hkuz khke kMkkh kkLkkAu.kkk{Lke ykkhu yuMkeke yLkuyuMkykuSLke xe{u Mkwtfk ykkuhuLkkkh kkzkLke kusLkk kLkke nke.

  su {wsk kku x{ku yksu Mkkts{nuMkkk Wkt nkRu kh ku[{kt nkehr{kLk{kt hkkeLkk Lk kLkkMkw{khu MkkuLkuhe kkxek kkMkuke [khwfku kkRf kh kMkkh kR hkknkk.kkueMku kkk{e {wskLkkykhkukeyku kkkk ku kkRfyxfkeLku [khuLke kke eenke.su{kt yk ykhkukeyku kkMkuke swkswk hLke RLzLk fhLMkeLke Yrkk2.52 kLke Lkkuxku kfzkRnke.ykhkukeykuyu yk Lkkuxku kuk{ktku{s kkRf{kt Awkke nke.kkueMku ku

  kkRfku s fhe [khu ykhkukeykuLkehkfz fhe kkkMk nkk henke.kkueMku kfzuk ykhkukeyku{ktykkwhkuz kku hnukku ykek h{u[tykk ku{s Mkekwh kkLkkwhrsk{kt hnukk kwheykuffw{kh,Xkfkuh tfhS hk{kSyLku kh{kh ykuf hAkuzkRLkkuMk{ku kk Au.

  keykR ykh.yuMk.kxu ku{s yu.yu[. [kiheyu ykhkukeykuLke nkkhue kwAkhA{kt k {kerkkku {wsk {w Mkwkkh yktkhkuekk{Lkku rfkMkn AkMkn [kinkAu.rfkyu ykhkukeykuLku zwfux LkkuxkuykkeLku {nuMkkk knku[k {kxuskwt nkwt.{nuMkkk ykhkukeykuknku[u ku kAe ykhkukeykuLku rfkeo VkuLkfheLku fkuu {wt yLk fkt swt ku ru{kneke ykkkLkku nkku.suLkk ykkhukkueMku rfkeoMknLke kkkMk nkk he Au.

  {nuMkkk{kt ` 2.52 kLkeLkfe Lkkuxku Mkkku [kh kfzkk {w{tkeyu fwO

  SykEyuMk ELuMxMkoMkkkuxo rMkMx{{uLwyLkwt r{ku[Lk

  kkteLkkh, kk.410{e Lwykhe 2011ke

  kkteLkkh{kt Y kE hnue kkuzLk kw-shkk kuk ELuMxMko Mkr{xLke kqokikheLkk kkYku kikh fhk{ktykue ELuMxMko VurMkrxuLk ukMkkExkkuxo yLku SykEyuMk kuEz ELuMxMkoMkkkuxo rMkMx{ {uLwyLkwt {w{tkeLkhuL {kueyu kuL[k fwo Au. yk kkuxoyLku rMkMx{ {uLwyu hkufkfkkoykuLkuqk Wkkuke rLkzu.

  kkt[{e kEkLx kwshkk kukELuMxMko Mkr{x-2011Lke kqo kikheLkkkkYku kwshkk{kt rhLkkhkufkfkhkuLku ykuLkkELk Mkk rLzkuVurMkrxe-Mkwrk {kxu yk kkuxo fkohkfhk{kt ykwt Au. khu ELuMxMko MkkkuxorMkMx{ hk Mkhfkh Mkt[krk ELzux-

  ke yLku rkMkkkLkk Mktwk MknkukSykEyuMk ykkrhk {uLwy Ykkkt, kwshkk{kt fkuEk ykikurkf fu{kkfe kusufx{kt {qzehkufk fhkEAkk hkufkfkhkuLku ikkrLkf krkyus{eLkLke ku kMktke,yktkh{kkfe MkwrkykuLke rkkkuWk fhu. rLkku fkuEkhkufkfkh kuLke hkMkLke rk yLkukrkLkk rr kkkykuLke fkheyk Mkk rLzku ukMkkEx kkuxoWkhke ykuLkkELk {ue fku.

  ELuMxMko VurMkrxuLk ukMkkEx-kkuxo xkxk fLMkxLMke MkMk khk kikhkE Au yLku ELzux-ke Mkkku kuLku MktLkfheLku kwshkk{kt {qzehkufkLke kfku,ykikurkf Lkerkyku yLku {kkfeMkwrkykuLke Wk kkk kusuxkuVkEMk kMktkeLke Mkkku kqhekkzu, khu SykEyuMk kuEELuMxMko Mkkkuxo rMkMx{ s{eLkLkekMktke kkk {kkfe MkkkuLkeikkrLkf rkkku Wk fhu.

  ykkk{e kEkLx Mkr{x{kxu kMk kkuxoLkwt kuL[k

  ku {kfuox{kt fkuRLzk ykEkeykuLkkVku{o u[Lkkhk kMkkk

  y{kk, kk.4fku RLzkLkk kBkh rMxkke hkufkfkhkuLku kkuLkMk

  {e kk suku {knku Au. fku RLzkLkk ykRkeyku{ktkR{he {kfuox{kt yuf k YrkkLkk Vku{oLkk k Y.5000 Wkh kkukk nkkt. fku RLzk{kt Lkk uh{kt {kuxkkku ku {kfuox{kt Mkkuk kzkt nkkt. yk{kt rhxu fuxukhe{ktkk 80 xfk hkufkfkhkuyu ku {kfuox{kt Vku{o u[e {kkonkukLkk fkhu kMkkkLkku khku ykku nkku. fku RLzk{ktY. 245Lkk ku uh ykuVh fhkku nkku yLku knuk rMkus keyuMkR{kt Y.342.35yu kt ykku nkku. yk{ yufuh{kt hkufkfkhkuLku 97 YrkkLke f{ke kR Au.

  ykh kkh{kt kTk kk hkufkfkhkuyu fkuRLzk{kt Vku{o ko kk kuLku yuzkLMk{kt u[e ukLkwtku {kLwt nkwt. R~w kt kk kk yuf kku Vku{oLkkuk 7500 Mkwe knkUku nkku. LkkLkk hkufkfkhkuLku kkt[xfk rzMfkWLx ykwt nkukke ku{Lku Y. 232.75Lkk kuuh kzku nkku. yk rnMkkku LkkLkk RLuMxhLku uh eX Y.108Lke f{ke kR Au. RLuMxhkuLku 199 uhkuLke Vkeyke Au. yk rnMkkku yhS eX LkVkLkku yktfzku Y.20000Lke LkSf knkU[e Au. yk rnMkkku ku {kfuox{ktykkWke Vku{o u[e LkktLkkhk yksu yVMkkuuMk fhe hkktnkkt. fku RLzkLkku ykRkeyku kkufMkoLke khk knkhLkkrr{{ke rMx kku Au.

 • zkuhk,kk.4{ kwshkk{kt ykue

  SykRzeMkeyku{kt ykkefkkk.5{eke kk.9{e Mkwe rkeufuLkLke nuhkk fhk{kt ykeAu.suLkk kkuykikurkf ]rkykukte su. {kk Mkkkrk hkkk Wkukku s[ k whnuu.SykRzeMkeyku{ktufuLkLkk kkuykikurkf es {ktk{kt1000 {ukkkuxLkkuxkzku ku.

  u fu, nuh LkSfykuk nuh MkknMkku

  suk fu kwshkk rhVkRLkhe,SyuMkyuVMke,SyuMkeyu,nuekuxh kusux, rhkLMkRLzrMx,kuR kuhuLkk Mkkkrk hkkk yuf{ku [kw hnuu.

  ykkusfkuLku k hMk Lkke :kkfk,LkkMkk-kkeLkkMxkuku k MkqLkk

  y{kk,kk.4y{kk{kt {kuxuhk Mxurz{{kt khk yLku

  LwruLz [u h{kR hnue k{ xuMx {u[{kty{kkeyku u rLkMkkne uk {k nkksuke rfuxu{eykuLkk yku Mxurz{ ke{hkwt nkwt. rkeLkk knukhku hr{kLkrfuxhrMkkykuyu Mxurz{Lku ku uh kuMkeLku {u[ukLkwt kMkt fwO nkwt. rke nkuR rxrfxLkwt u[kk Lkrnk hkwt nkwt yk fkhkuMkh rxrfxkkheykuk Mkw{Mkk{ hne nke. yuxwt s Lkn

  yurMkrks yLku MkuxukExrMkkhLke ku {rnkykuLkurLkkLk kLkke

  kkueMkLkk Mktk{kt qtxLkke hnuk kLkkkuLku eukkueMk [kk{kt

  y{kk, kk.4rkeLkk knukh xktfu {rnkykuLku

  yk yk fkhu rLkkLk kLkkkexkufeyu k khu ykktf {[kku Au.MkuxukEx yLku yurMkrks rMkkh{ktkkueMkLkk Mktk{kt ykuk ku wfkuyu{rnkykuLkk kkeLkk Wkhke [kuhe fhekkLk kE kk nkk. ktLku kLkk{kt yufkLke {kkLkk MkkuLkkLkk kkeLkkLke [kuheLkeVrhk MkuxukEx yLku yurMkrkskkueMk{kfu LkkUkkE Au.

  kkueMk Mkqkku {ku. kkze Mkkk{w MkkuMkkxe kku hnukk ekkuLkLk[tkE kn kwkh kkkuhu kkh ku

  suXkkE kkfo [kh hMkk kkMku keLk nkWMkkkMkuke kMkkh kE hkk nkk khu yuf kkEfWkh ykuk ku wfkuyu ku{Lkk hkuk nkkyLku fkwt nkwt fu, ykhu knukhLkk rnMkkkuqk s qtxVkx kkk qLk kk Au. kk{ktekkuLkLkk nkk{ktke MkkuLkkLke [khktkzeyku rf.Y.48 nhLkk fZke khkkh{qfkLkk knkLku Lksh [qfe [kuhe fhekkLk kE kk nkk. ekkuLkLkeVrhkLkk ykkhu yurMkrks kkueMku kwLkkuLkkUe fkokne nkk he Au.

  MkuxukEx Mkk ~k{ [kh hMkk LkSfMkts xkh kku hnukkt rkh hk{[t Lkkhkwkhu Mkkhu Mkkzk Mk ku Lk~k{ xkhhkuz khke kMkkh kE hkkt nkkt khu kuwfkuyu ku{Lku hkufe kkukkLke kkueMkkhefu yku ykke nke yLku khkk rkh LkkhLku kkku{kt ueE ku{Lkk kkeLkk rf.Y.60 nhLke{kkLke Aukhkze fhe kkLk kEkk nkk. yk kLkkLke kkueMkVrhk rkh Lkkhu MkuxukExkkueMk{kfu LkkUkkk kkueMku kkkMkY fhe Au. yk{ kkueMkLkk Mktk{ktq txLkk e hnuk kLkkLku eukkueMk [kk{kt Mkhe kze Au.

  CMYK

  CMYK

  FRIDAY, 5 NOVEMBER 2010SANDESH : AHMEDABAD 03Lq

  kkueMkLkk Mktk{kt {rnkLkkkkeLkk qtxe krXku Vhkh

  ekuLkLkk r{k rLkutkkLku ur{fkyu h{LkkukR kLkkku nkku

  y{kk,kk.4ykkktkze rMkkh{kt kkko yukkxo{uLx

  kku ykX{k {ku ykuk Vux{kt kkukkLkeku hekuh{ktke Vkhk fheLku yk{nkfhLkkh kwfe rkLkLkk kkekh tkkLkkrLku hkzLkwt kkueMku rLkuLk ewtnkwt.rLku kkueMkLku kkuku rkuLkLkku kkekhLkne k r{k nkukLkwt skwt nkwt.rkuLk MkkkuA {neLkkke Mktk Lkne nkukLkwt k skwtnkw.rLkuu kkueMk Mk{k rkuLkLke u{efknkukLkku xMVkux fkuo nkku.

  kkko yukkxo{uLx{kt ku rMk knukkkukkLke ku hehu Vkhk fheLku yk{nkfhLkkh rkLkLkk kkekh tkk{kt hkzkMk kku hnukk rLku hkzLkwt rLkuLk ewtnkwt.rLkuLke fkwkk{kt ku A {neLkkykkWke rkLkLkk kkZ Mkkfo{kt nkku.ufukuLkk rkkk hLkkkRLkwt yMkkLk kkkkrhkhLke skkkhe kuLkk kh yke

  nke.ykke kkuku fk{ {kxu tkk hnuk[ke kku nkku.

  rkLk Mkkku kuLke r{kkk Mkek fkuRkkekhe Lknke.rkLk rfux MkkLkk Mkkukukku nkukLke kkkkLkku Mefkh rLkuu fkuonkku rkLk ukk Lkk{Lke wkeLkk u{{ktnkukLkwt rLku Mefkhkk fk fwO fu ukkyukuu yuf k hkze kkteLku {oLkku kRkLkkku nkku.ufu ukk fkt yLku fR skyuhnu Au.ku kkkkke kkuku y nkukLkwtskwt nkwt.ukkLkk {kkk rkkk fu ykwt Lkk{k rLku kku Lkne nkukLkwt kkueMkuskwt nkwt.

  rkLk A {neLkk knuk tk{kt A kYrkkLkw tuwt fhkk ku kuLkkke Awxku kze kkukhkAe rLkuLkk Mktkku kuLke Mkkku hkkLknke.keS khV kkueMku rkLkLkk yL fkkwfeyku Mkkku Mktkku nkku.ku ytku k kkkMkfhe nke.ufu kkueMk kkMku nsw Mkwe rkLkLkkyL kwfeyku Mkkkyu MktkkuLke rkkku knkhyke Lkke.kkueMk kwfeykuLkk Lkk{ ekuykuLke rY{kt MkkLke ]keyku ytkufkkfe fkokne fhkLkk {wz{kt Au.

  Vkhk fhe yk{nk fhLkkhkwfe ekuLkLke ur{fk ytku kkkMk

  y{kk, kk.4yk ku rke{kt kkohLku

  kLk{kt hkeLku {kfuox{kt kMkRfkuuLze VxkfzkLke yLke uhkxeyke Au. yk RfkuuLze Vxkfzk uMxkukh{ktke kLkkk{kt yku Au. su{kt[wLk{wLk fkuXe, kwrzk fkuXe, fh kMxokuhu uhkxeLkwt kMk ykfko khku{ktuk {wt Au. yk Wkhktk {kxeLkefkuXe{kt k rr fkhLke VuLMkeuhkxe k Wkk Au. {kxeLke fkuXeLkerukkk yu Au fu kuLkku Vxkfzk khefuWkkuk fko kAe Vkhk khefu kWkkuk fhe fk Au. yk{kt s kMkzu{ Lkk{Lke rMx fkuXe Vqxk kAeVkh k khefu kkhe fk Au.

  yk ytku VxkfzkLkk ukkhef{ukR fnu Au fu, RfkuuLzeVxkfzk kMk kkfku Vkuze fu yukLk{kt hkeLku kLkkk{kt ykk Au.

  fkhfu yk Vxkfzk{kt w{kzku yuf{ykuAku kk Au. RfkuuLze VxkfzkLkef{k yuf kkuMkLkk Yrkk 100keRLku 350 Yrkk MkweLkk {u Au.

  yk Mkkku {kfuox{kt yk ku 100Mku.{e. ktke Vwsh LkkLkk Akufhkyku{kxu sue rkfkufLkk ykskekuLMk, rMkrLzh uRk{kt VkuMkfkuXe, rMkhkr{f fkuXe, [kRrLkMkkrkk, [kRrLk fuMkw(kzkfk), [kRrLk Mkkkkurk kuhuLke yLke uhkxeyku k {kfuox{ktuk {u Au. ykkkkS{kt kyLke htkkuhtke ykRx{ku k uk{u Au. yk Mkkku r{k{e LkkRx, {ukkzo kh kuhu yfkeykkkkS{kt whkurkLk fLxeLkk Lkk{khke rr uhkxe uk {u Au.su{kt kkuuLz, rVLkuLz, MzLk, Lkkuuo,keMke, nuuLMkfe, kuf Mfex kku

  kuhuLkku Mk{ku kk Au. yk ytkuVxkfzkLkk ukkhe MkwkkukR fnu Au funu VuLMke Vxkfzk {kfuox{kt ykkkeMkkk Vxkfzk yLku rtrkkLkku khkkt kR kku Au. kufku VuLMke VxkfzkyLku htkkuhtke Vxkfzk s kMkt fhkkkk Au. yfke ykkkkS yufLktkLkk Yrkk 100ke RLku Yrkk10,000 MkweLke huLs{kt {u Au.su{kt 25 kuxke RLku 1000 kux{xe fh{kt Vqxu kue ykkkkS kyuuk Au.

  yk ytku VxkfzkLkk ukkheMkikR fnu Au fu ykkk kwshkkyLku ku{kt k y{kk 95 xfkVxkfzk rkfkeke s yku Au yLku{kk 5 xfk s kuf ykRx{LkkuWkkuk fhk{kt yku Au. suLke Mkk{uRfkuuLze VxkfzkLke rz{kLzyuwfuxuz kufku{kt w uk {u Au.

  kkohLku kLk{kt hke nuRfkuuLze ufMkoLkwt ykfko

  rfux xuMx{u[{kt y{kkeykurLkMkkn hnukkt Mxurz{ ke

  fkuBe{uLxhe kkMk nkuk Akktu kufku Mxurz{ ykkLkwt xkwtnkwt.khk yLku LwruLz [uLke k{ xuMx{u[ rkeLkkknukhku hr{kLk h{kke nkuR ofkuLke Mktk e ykuAe hnuukue erk ykkusfkuLku Mkkkke nke ku {u[Lkk k{ rMkuMkk[e Xhe nke. knLkkuke e[kue[ hkkk Mxurz{{ktkkfk{kt yksu kktkkXkt knLkku s nkkt. yk s {kuMxurz{Lke knkh kkeLkk kkW[,tzk,xuxw kuhLkkhktykuLkku ku rMk {kku kzku nkku. hkfeLkk yku kuyku k rLkhkkk nkk. Mxurz{{kt LkkMkkkke,ykRMe{Lkk Mxkuku MkqLkkkzk nkk. ykkusfkuLku k u {u[{kt hMk Lknku kuwtMkkrkk kwt nkwt .rxrfxLkk u[k {kxu k fkuR kMk fhkkuLk nkku suke ofkuLku ktke rxrfx hee ku {kxu k {krnke{ue {w~fu kLwt nkwt.

  {u[ Y kkLkk k{ ku fkf kku Mxurz{{kt sqs ofku snkkt.yuf kku kku ykkusfkuLku k Mfw{kt Mkt[kfkuLku VkuLkfheLku rkkeoykuLku {u[ ukLkwt yk{tk ykkwt kzwt nkwt kku{u Mxurz{ ykkLkwt xkwt nkwt.yk Wkhktk ofkuLke MktkLkrnk nkuk Akktku kkueMku [ufkLkk Lkk{u w kzke fzfkRLkkuzku fkuo nkku. suLkk fkhu ofku{kt hkuk qfe WXku nkk.

  y{kk : Mkk{kL heku huf Mxurz{{kt kuxkufku {wsk{u[ h{Lkkh ktku xe{kuLkk ^uk kkkkkt nku Au k {u[Lkkk{ rMku ykkusfkuLkk ku ykkusLkLkk ykuMxurz{Lkk WkhLkk kku rkhtkku Vhfkku nkku kLwruLzLkku s Lk nkku. yk ytku LwruLzLkk rfuxhkuyLku {uLkushLkwt kLk skkt ku{u k w k fwO nkwt.

  LqeuLzLkku s Lk kkku

  SykRzeMke{kt ykskerke ufuLkLkku kht

 • xe{ ELzkruk kikheyku fhk{kt yke

  Au. k fuheLku kLk{kt RuLqeuLzLke xe{ {kxu ykurku{ktke fkuLxLkuLx kLkkeykukLkkk{kt yke hne Au. khkerfuxhku {kxu rkeLku fkhu kMkkLkke kikh fhkR Au. nkuxLkk [eVyuwrx uV W{u kwkyuskwt fu, SLkkuk Lkk{Lkwt zuxokikh fhkwt Au. yk Wkhktk uBkykfkhLke uf yuLz nkRx [kufuxfuf kLkkk{kt yke Au. MkwkhrLkkLke ytSh yLku Mxkukhe khVeLkkuk {uLkw{kt Mk{ku fhkku Au.rfuxhkuLkk Mk yLkwMkkh rkekne kwk, ykrk {ykw,

  LkkuhMk kLkeh sue kLkkeyku kkikh fhk{kt yke Au. ruerfuxhku {kxu rfr qx{ktke rfr xkxoLkk{Lkwt zuxo kikh fhkwt Au.{uke,{kLkk, {xh, {fkR yu{ {Lkk{Lke A Mkwyku ykkrhk rMkMkyu{ Lkk{Lke yuf Mkr kLkke kkehMkku. nkux{kt rfuxhkuLkk Y{ yLkukukeLke knkhLkk kku fk{fhtkkueLke Mkx fhk{kt yke Au.rkeLke {kuze Mkktske nkux{kt yufnh ek nkkt fhk{ktyku. yk Wkhktk rfuxhku VqzeMkkkeLku rkeLke Wse fhu.ku {kxuLke kikheyku fhk{kt yke Au.LkkutLke Au fu, rkeLkk knukhkunkuR MkwfkLke {nuLMkn kuLke kuLkekLke Mkkke yLku ehuL Mknukk kkuLke kLke Mkkku y{kk{kt ykktAu. yk{ rfuxhku rkeLke Wsefhu ku {kxu MkwMkk ykkusLk

  fhk{kt ykwt Au.hkt kuMk rMkrLzhkuLke

  yusLMkeyku{kt kuMkkhfkuLku ktkefkkhku kke nke.yk WkhktkrMkrLzhLkk fkkkh{kt kk {ktzktnkkt. yuf rMkrLzhLkk kufku Yk.500[wfk k kikh kR kkt nkkt.ufu, kwhXk rkku ykRykuMke MkkkuMktfLk fheLku kuMkkhfkuLku Mk{MkhrMkrLzh {e hnu ku {kxuyusLMkeykuLku yku fkO nkkt.kwhXk rkkLkk yrfkhef MkwkkuLkkskkt yLkwMkkh,ykkk{e [khufrMk{kt s kuMkLkku kufkuk kwo kRsu yu Mkke Mkk{kL kR su.Vwkwkke XtzeLktwt

  rz.Mku., y{kk 18.h rz.Mku.,,zkuhk 20 rz.Mku., kLkkh 19.6rz.Mku., rkLkkh{kt 20.4

  rz.Mku., y{hue 17 rz.Mku., qs19.5 yLku hksfkux{kt 18.2 rzkeMkuMk wk{ kkk{kLk LkkUkwtnkwt. Wkhktk Mkwhk{kt 21.9 rz.Mku.,khfk 20.8 rz.Mku., ftzk h0.9rz.Mku., kkuhkth 19.4 rz.Mku.,uhk h2.6 rz.Mku., Ezh h4 rz.Mku.yLku ykuk{kt hk.2 rzke MkuMkwk{ kkk{kLk Lkktukwt nkwt.

  hkLkk {kuxk kkLkkt nuhkuLkkwk{ kkk{kLkLkku kkhku e{u e{uLke[u Mkhfu Au kkk keS khVkkkh{kt Mkkhu yLku {kuze hkkuusLkwt {k kkt kwkke Xtzf khkke Mk{u e hne Au. hBkLknk{kLk kkkLke ykkkne {kuykkk{e h4 fkf{kt MkqkoAkrkkkkh hnuu kkk us kkehkku XtzfLkwt {k kkuzwtf u. nue{u e{u XtzeLkwt {k ykkk{erMkku{kt kLke kkyku e Au.

  ykktfkLke nkWMk, Mkkkh fkVu, ke.Mke.yku.

  fku MkuLxh, xkLMkkkuxo, ftkLkeLkktkkuzkWLk ku{s MktuLke nuhMkkukh yk yLku LkkkufkuLkwt kqhwthrsMxuLk fhk nwf{ fkuo Au.LkuBkh yLku rzMkuBkh {rnLkkhr{kLk y{kk ku{s y{kkkkB rskLke n{kt ykuenkxku, kuMxnkWMkku, ZkkkykuLkk{krfku, {Lkushkuyu Mk{kf{o[kheykuLke k{k{ rkkku hke.ku{s ykLkkh huf {wMkkVhLke Mktkqo{krnkeLke LkkU kkf- y {wskhke. suke sYh kzuykktfkeykuLku kfzk ku{s ku{Lke{krnke {uk, ku{Lke nuhVuh ytkuMk[kux {krnke {ue kkueMk ktkyMkhfkhf fk{kehe fhe fu.rhkfktXkLkk [ufk hr{kLk hkxeMkwhkk {kxu {nkqo kLke fu Au {kxu

  yk nwf{Lkku tk fhLkkhLku khketz Mktrnkk {wsk rkk fhk{ktyku yu{ yrf rsk {ursMxuxuykkhe ke{kt skwt Au.IT yuxLke

  k yk Mk{u kku nkh fhkkfkeLku f{ 110SLke kkfkkkkke nke. yk{,fke kkueMkLkufkkfe ykxwxeLkku k RLkuVuhkku nkku.khkwt kR{kkt[u ykku MkkLkk fuMk{kt RLVo{uLkxufLkkukuS yufxLke f{ 66 kkeAu.kR{kkt[Lkk yrfkheyku kknkk.fu fke ykMkkLkeke {eLk{ue fu Au. ykke fuMk{ktykhkukeyku Mkk{u fR fR f{ku kkefu Au.kuLkku kwhkku ykMk yLkue[khk kk kR{kkt[u fkeLkkyk fuMk{kt knukkh ykRxe yufxLkef{Lkku Wkkuk fkuo nkku.

  fku ErLzkyuMkkeykR kk ku k fhkuzke

  wLkwt {kfuox fuk hkke xku[Lke [kukk{Lke ftkLke kLke kR nke. k{ rMkus fku RLzkLkwt {kfuox fuk2,16,240.73 fhkuz kwt nkwt su kuLkkykRkeyku kquoLkk1.54 k fhkuzLkkuwyuLk fhkkt Y. 61,489 fhkuzwt nkwt. rhxu hkufkfkhkuLku uheX{uk kkt[ xfkLkk rzMfkWLxLkekkheyu uh Y. 232.75Lkk kukzku nkku yLku 199 uh Vkk{ktykk nkkt. keyuMkR{kt MkeykRyu Y.342.35 Wkh kt kku nkku sukerhxu hkufkfkhkuLku {uk yukux{uLxWkh uheX Y. 109.6Lkku [kukuVkku kku nkku yk{ 199 uh WkhhkufkfkhkuLku Y. 21,810Lke f{kekR nke. yk{ hkufkfkhkuLku fkuMkkLkkku fhuk hkufk{kt rnhk suwt {kh{wt nkwt.

  MkuLMkuMk{kuxku WAkku LkkUkkkt 20,893Lke xku[ukt kku nkku khu yuLkyuMkR rLk^xeyktf 121.30 kkuRLx eLku6,281.80Lkk {kku kt hkku nkku.keyuMkR MkuLMkuuMk RLxkzu{kt20,917.03Lke khu rLk^xe yktf{kt6,290.15Lke rMkLke xku[Lku Mk~kuonkku. MkuLMkuMk 21,000Lke Mkkkxeke107 kkuRLx qh nkukke Mktk2067Lkk {wnqkoLkk xuzk{kt kh{kt yk{kRMxkuLk Vhe nktMk fhk {kxu

  khkukh WMkkn uk {e hkkunkukLkwt khLkk kowku sku Au.uhkh Wkh {eSLke f]kk hnukkhkufkfkhku yuf s rMk{kt ku kfhkuz Yrkk f{kk nkkt. fku RLzkLkwtkeyuMkR{kt Y. 288 yLku yuyuMkRWkh Y. 291Lkk ku rMxk kkktMkeykRyuLkk uh hkufkfkhkuLkurkkeLke rk^x MYku Vk nkkt.rkeLku kku uhkh{kt Mktk2068Lkk {wnqkoLkk Mkkuk {kxu wkhu

  kMk Mkk fkfLkwt xuzk MkuLk kuu. kh kwokuLkk skk {wsk

  wyuMk Vuz rhuo y{urhfkLkk ykoktk{ktrhfhe kk {kxu w MxBwMkkufusLke nuhkk fhkkt ku{s kykkrhk Vwkkk{kt xkzku kkkt MkkuLkk{ktMkwkt e nke. nuruRx rhkLMkRLzMxe{kt 3 xfkLkku Mkwkhku kkkt uh Y.1,104Lke Mkkkxeyu kt kku nkku.rhkLMkLke ykkufq[ke ykuR yLkukuMk RLzuMk Mkkike w 2.77 xfk

  QAku nkku. fLTw{h zwhukMkLku kkfhkkt k{k{ Mkuxh RLzkRMkeMk{ktkuSLkku [{fkhku uk {ku nkku.ykoktk{kt uk {kk Mkwkhkke uLkkrfkMk{kt irf hkufkfkhkuyu {{rkMk kkk ko{kt ykh Mkwe{ktyuf k fhkuzke wLkwt {qzehkufk fwOnkukke kh Lke hufkuzo xku[Lku yktwtnkwt. uhkh{kt zke Mkwkh{kt kUf,ykuxku, yuVyu{MkeS, {ux kukLkkuLkkUkkk Vkku hkku nkku. kk koLkerkeLke kwLkkyu kh{kt yuf ko{kt5,000 kkuRLxLkku Mkwkhku kku nkkuku{s keyuMkRLkwt {kfuox furkxkRuLkyk kkk{kt Y. 20 k fhkuz wt nkwt.yksLke kuS{kt Mxux kUf 3.15 xfk,yu[zeyuVMke 3.11,ykRMkeykRMkeykR kutf 1.7, kkkk{kuxMko 3.77 yLku rnLkfku 3.21 xfkWAk nkkt. y{urhfLk Vuz rhuo 600yks zkuhLkwt kufus Mkhfkhe kkuLz{khVku nuh fhkkt irf khku{ktkuSLkwt MkuLx{uLx uk {wt nkwt.yurk, whkuk yLku y{urhfk MkrnkLkkirf khku{kt Mkkorkk kuS AkRnke. rue MktMkkfe Vtzkuyu yuf srMk{kt LkkUkkk Y. 5,475.45 fhkuzku{s MkkrLkf Vtzkuyu Y. 874.35fhkuzLke uke fhe nke. keyuMkR{kt184 uhku{kt kuSLke kkh Mkfx yLku110 uhku{kt {teLke Mkuh Mkfx kkenke. rke kquo hkufkfkhkuLke ukehnukk keyuMkR yLku yuyuMkRLkwt MktwkxLkoykuh Y. 1,53,977.12 fhkuz kwtnkwt. keyuMkR hkufzkLkk fk{fks{ktMkhuhk [khke kkt[ nh fhkuzLkk irLkffk{fksLku ku yksu Y.10,,467.11 fhkuLkwt kuwt LkkUkwt nkwt. LkkufheLkk Mku

  {rnkykuLke rnMMkukhe u yLku{rnkyku ykkf heku Mkk kLkuku{s MkkOke rfkMk{kt Mknkke kLkefu. Mkqr[k hzk{kt MkuMwynuhuMk{uLxLke 1997{kt rMkkk r

  Mxux ykuV hksMkkLkLkk fuMk{kt Mkwe{uLke fhue kkLku kLk{kt uk{ktyke Au. su{kt {rnkLkk kwYk TMkkkuLkktfkuEk kLkk kherhf Mktktku, MkuMk{kxu {kke fu Vuh fhe, MkuMkerxke fhe, ke Mkkk{eLku kkkr[kku kok yLku MkuMke r[kku kokfu kherhf, kf, {kirf, fu kenuhkLkkrkLku kke nhfkku fhkLkexLkkykuu ykhe uk{kt yku. ykWkhktk {rnkLku Lkkufhe ykkkLkwt [Lkfu Lkkufhe u{{kt {qfk kue nhfkkuLkuk hzk{kt ykhe uku. yk hzknuX {kk Lkkufhe fhke {rnkykuu sLkn Tk fk{fksLkk Mku kknf khefuykue {rnkyku, yuuLxMk {rnk,{rnk

  zuEe foh kuhuLku k yuznkufkuhu hzk nuX ykhe uuku. fkuuufu wrLkMkxeykuLke rkkLkeyku, rhMk[oMfkuh yLku nkuMkx{kt k fhk{ktykue {rnk eoykuLku k hzk nuXhk ykku.

  huf {krfkuyuLkkufheLkk Mku{rnkykuLke keMkkk{e hkufk VrhkrLkkh Mkr{rk h[kLkehnuu. kt 10ke ykuAe{rnk f{o[kheyku nkukt {krfku {kxu yktkrhfVrhk rLkkh Mkr{rkLkeh[Lkk Lk nkukkersk ykurVMkhkuyu ku{sMkk rzMxex Mkhu VrhkrLkkh Mkr{rkykuh[kLke hnuu. Mkr{rkMkMk Y {wsk kwLkukkhLkuMk fhe fu.ukkEykuLkw t kkLkfhk{kt rLkV sLkkh{krfkuLku Y. 50,000MkweLkku tz fhe fku. LkkufheLkk Mku ke

  Mkkk{eLkk rfMMkk{kt kt Mkwe Mkr{rkkhk kkkMk [kke nku kt Mkwe u{rnkLku {feyku ykkk{kt yku kkukuk rfMMkk{kt kuLke xkLMkVh fhe fku fuku xkLMkVh {kke fu yLku ku Lknku kku {ktkeLke h E fku.Vrhk rLkkh Mkr{rkyu 90 rMk{ktkkkMk kwhe fhkLke hnuu yLkuk{kuLkku 60 rMk{kt y{fhkLkku hnuu. ftkLkeykuyu kkfynuk{kt ykk rfMMkkykuLkku rLkuofhkLkku hnuu yLku fkkLkwt kkLk kkAu fu fu{ ku ukLke skkkhe hkMkhfkhkuLke hnuu.hknw Vukwykhe{kt

  yxfkuLkku kih [kkku ykku Au.ufu, ku{Lkk rkkhkR kR yLkukskLkk wk Lkukk hw kkte xqtfMk{{kt LkLkk ktLk{kt ktkR hkk Aukhu uLkk hksfkhLkk Mkkike {kuxk fuLkkte krhkh{kt LkLkku {knku kLkehkku Au. hwLkkt {kkk {uLkfk kkteyu

  kkuzk rMkku ykkW skwt nkwt fu, hwyk koLkk ytk Mkwe{kt kr{Lke Mkkku Lkfhe uu. kr{Lke ktkkLke hnukMke Au. kskLkkt kuskhkoh Lkukkyku{kt MkkLkhkkk {uLkfk kkte qkkqo zktkLkRLhk kkteLkk ke kwk M. MktskkteLkkt kLke Au. ku{u yu{ k fkwtnkwt fu, hwLkk Lk{kt kkte krhkhLkkk{k{ MkkuLku yk{trkk fhku, su{ktMkkurLkk kkte yLku hknw kkteLkku kMk{ku kk Au.Mkunkkkkekhe LkkUkR nke. hknw rzu30{e xuMx Mke Vxfkhe Mkkike w MkeVxfkhk{kt Mkh zkuLkkz kuz{uLkLku kkA{qfe ek nkk. ehuL MkunkkufkhrfeoLke 22{e Mke VxfkhkLke Mkkkus 2010Lkk ko{kt 1 nh hLk kqhkfko nkk. Mkunkk yk kuo kkt[ MkeVxfkhe [qku Au. MkunkkLke 199kkuLke RLkMk{kt 24 kkWLze yLku 1rMkMkhLkku Mk{ku kkku nkku.

  CMYK

  CMYK

  FRIDAY, 5 NOVEMBER 2010SANDESH : AHMEDABAD04 Lq

  yko fkiktz : yuLxkuLkeLku{k fkqhu Mk{ {kku (yusLMke) Lke rne, kk. 4

  hksfe {kuh[u ku{s yk{eo{kt qftkMksokk [[koMk yko MkkuMkkxenkWMkk fkiktz{kt hksfkheyku yLkurLk]k MkuLkkkku VhkuLkku kkrku [wMkkLke hkku Au khu fkhrk neku {kxukktk{kt ykuk yk ^uxTMk{kt qkkqoyk{eo [eV sLkh ekf fkqhLku k yuf^ux Vkkku nkukLkk ynukkukekufkuLke khu xefkLkku kuk kLkuk fkqhuyk {wu Mkrk Mk fhk yLkuyVkykuLkku ytk kk fuLLkk MkthkkLk yu. fu. yuLxkuLke {wkfkk {kxuyukkELx{uLx {kke Au.

  Mkthk {tkkLkk yrfkheykuLkktskk {wsk yk fkiktz{kt kkukuhzkuk Lkke kuku wkMkku fhk ekffkqhu yuLxkuLkeLku {wkfkk {kxu Mk{{kkkku kk ku Au. yuLxkuLkeyu fkqhLku

  {kLke kikhe koe Au yLku{wkfkkLkku Mk{ yLku kkhe Lkefhk{kt yke hkk nkukLkwt {tkkLkkMkqkku kkMkuke k {u Au.

  ekf fkqhu yk fkiktzLke kMkeokkkMk nkk hku kuk ynukkuLkuykfkko Au. fkiktzLke kkkMk{ktMkekeykELku Mkk{u fhe fu fu{ yLkuykfuhk kkk khk nkWMkk kusuxTMk{kxu Lkkkt ktke ykk kuLke kkkMkfhkLkk rfkku r[khkE hkk Au.MkekeykEyu MkkuMkkxeLkk Mkt[kfkukkMkuke Lkkkfe rkkku {kke nkukLkkynukku Au. {wtkE{kt Tfkukkk kkufkhrkLkk nekuLke rk yLkuskLkkuLkk krhkhku {kxu ykoMkkuMkkxe{kt fuxkf ^ux Vkk kuwtLke fhkwt nkwt. yk ^uxTMk{kt hks-fkheykuyu ku{Lkk Mkkkykuu kkhkukkh

  ^uxTMk Vke ek nkk yLku yk{eoLkkrLk]k ykurVMkhkuuyu k yk Mfe{{kt^uxTMk {ue ek nkk. uMxLko Lkuf{kLzh kEMk yuzr{h MktS MkeLkukksukh{kt 31 {kLkk yk rkzk{ktkeLku kuLke MknukEke MkqMke fhefk kuku ynuk hsq fheLku LkukuLke Mkwhkk Mkk{u kteh khku nkukLkeerk k fko kAe yk Mk{k fkiktzfk{kt ykwt nkwt. yk fkiktz{kt{nkhkxLkk {kuxk hksfkheyku yLkuyk{eoLkk {kuxkt {kkkt Mktzkukkt nkukLkkukkoVk kkkt qftk Mkoku nkku. ekffkqh yuLxkuLkeLku {eLku yk fkiktz{ktku{Lke Mktzkue Lkn nkukLke Mkkkfhu kuwt {Lkk Au. fkiktz{kt fkqhWkhktk qkkqo yk{eo [eV sLkh rsku{s qkkqo Lkue [eV {kuL MknLkkLkk{ku k [{k Au.

  kurhMk{kt kLke[{fkrhf xLkk

  (yusLMke) krhMk, kk.4

  krhMk{kt Mkkk {kLke E{khkLkkMkkk{k {kuke kzk Akkt kuZ koLkkyuf kkfLku shkk E kE Lknkuke.yk R{khk{kt hnuLkkh kuZ koLkwt kkfy[kLkf kkheLke knkh Lkefe kkzekzwt nkwt. ku kkhe knkhLkk [thk khkzwt nkwt yLku [thk khke ku Lke[ukxfkwt nkwt. Mkku kkfLku Lke[uQuk yuf {kMku Lke[u kzkwt uE ukktkuLku ee ewt nkwt, krhk{uu kkf k[ekwt nkwt. kuLku shkk E kE Lknkuke.kkfLkkt {kkk-rkkkLke hkfz fhk{ktyke Au.

  u kurhrMkLk ykkhLkk ynuk{wsk Mkku{khu kuZ koLkk yk AkufhkLkukuLke [kh koLke knuLk Mkkku kkuzk Mk{

  {kxu yufkt {qfe ku{Lkk {kkk-rkkkknkh kkt nkkt. krhMkLkk eMk{kyuhkurzMku{uLx kku ykuk Mkkk {kLkkrkzk{kt Mkkk{k yukkxo{uLxLkekkhe{ktke kuZ koLkku Akufhku knkhVUfkE kku nkku yk xLkk Lkshu uLkkhMkkkeykuLkk skk yLkwMkkh Lke[u hMkkkh Quk yuf kkfu kuLku Lke[u kzkkuuE kkukkLkk rkkkLku kq{ kkze skwtnkwt. yu {kMku uwt kku kkf Lke[uykuk fkVe-kkLkk [thk kh kzwtnkwt yLku ktke QAeLku Lke[u yku kuykkW kuu [ezku kt knkU[e sEkuLku ee ewt nkwt. Mkwkh{LkLke su{k{kk{kt kuze sLkkh yLku kkfLkuMkk{k ee uLkkh yu k zkfxhnkukLkwt k {wt Au. MkkkekkfLku shkk E kE Lknkuke. ku{Akkt kuLke Mktkqo kkkMk fhk kt kuzeyku yuBwLMk{kt ykke ukwt nkwt.

  Mkkk{k {kke kzk AkktkuZ koLkwt kkf k[e kwt

  yk k kuo 50 nhkkWLzLkk kkkhkhkuLkus {u

  (yusLMke) tzLk, kk. 4rkxLkLkk zk kLk zrz fu{uYLku

  kwkhu khke ftkLkeyku {kxu {kuxehknk ykkLkkh nuhkk fhe nke. fu{uYLkuskwt nkwt fu rkLk-whkurk f{o[kheyku{kxu Er{kuLk {kok ftkLkeyku [ukke f{o[kheykuLke xkLMkVhLkk{k{kyku{kt kkw kzu Lkn. ykwkMkku kkkt ykkW Mkwe ku ftkLkeyku[u f{o[kheykuLke xkLMkVh fhkeftkLkeyku khu [kk{kt kze nke. ku{kt{kuxkkkLke ftkLkeyku khke nke. ykxkLMkVh nuX h kuo rkxLk sLkkhnhku f{o[kheykuLku k yk nuhkkkeqk s hknkLke kke kE Au.

  zkkLk zrz fu{uYLku nkWMk ykVfk{LMk{kt skwt nkwt fu irf fkkyukkyku hkke {xeLkuLkftkLkeykuLkk ykzk hkkk rkLk-whkurkLk f{o[kheykuLku rMkk-fk kkwkzu Lkn. w{kt ku{u skwt nkwt fukuyku rkLkuMkLku LkwfMkkLk fko rLkkEr{kuLk{kt uc rLktk {uk {kkuAu. {kEkuLk k[Lkk [uh{uLk Mkh yuLzkeLku MefkwO nkwt fu ELxkftkLkexkLMkVhkuLku {kok{kt kkLke fkuEsYh Lkke. {kk yu f{o[kheyku {nLkkyLku rhc nkuk uEyu. yk Aqx{kt yuknhku khke ykExe f{o[kheykuLkkuMk{ku kkku Lkke suyku koLkk 24nh kkWLz (16.32 k Yrkk)Lkkkkkhu rkxLk{kt Lkkufhe fhu Au, yLku 16xfk rkxe f{o[kheyku kuhkuskkh Au.yk Aqx yuk f{o[kheyku {kxu s Au su{Lku

  kuo ykuAk{kt ykuAku 50 nh kkWLz(34 k Yrkk) kkkh {kku nku.

  ELxk ftkLke xkLMkVh nuX rkxLkykkk {kuxkkkLkk khkef{o[kheyku yk rMkk nuX kkt[ ko MkwerkxLk{kt Mkkx fhe fu Au. whkurkLkykkf rMkkhLke knkhLkk ykzkhkkk f{o[kheyku ELxk ftkLke xkLMkVhnuX s rkxLk yku Au. 2009{kt ykkf{o[kheykuLke Mktk 22 nhLke nke.Mkhfkh {kLku Au fu {xeLkuLk ftkLkeykuyk Aqx nuX MkMkk rue f{o[kheykurkxLk E yku Au. Lkrnkh ykLkkufheyku rkxe ykk whkurkLkf{o[kheykuLku {e fu. rkxe WkukMktkXLk yLku khke rkLkuMk kkkyLkuf Lkukkykuyu MkhfkhLku yk rMkk{kok{ktke ELxk ftkLke xkLMkVhkuLkukkfkk fhk kk fwO nkwt.

  wfuLke Er{kuLk xku[ {kok{ktftkLkeyku [u xkLMkVh kkfkk

  yLkwMktkLk knuk kkLkkLkwt [kw

  yLkwMktkLk Aukt kkLkkLkwt [kw

  Mktk 2068 Mkwe{kt MkuLMkuMk 30,000 kkLke kkrnLw Lk koLkk rnMkkku yuf ko{kt MkuLMkuMk{kt Mktk 2066ke 2067 Mkwe{kt

  5,000ke w kkuRLxLkku Mkwkhku kku Au. RLzk kkuk MxkuheLkk Wkf] ukLkukku uhkhLkk {w [kfk kkkkt yuVykRykRLke MkkkkqofLkeuke skR hnukke MkuLMkuMk 2068 Mkwe{kt k{k WAkk Mkkku 30,000kkLke khk k MxexLkk ktrzkku {qfe hkk Au. SkuSk keyuLkke krhkkVkRLkkLMkLkk {ku ykkk{e rke Mkwe{kt MkuLMkuMk 30,000Lkku Lkku {kRMxkuLkkkh fhu kue kk Au.

  uhkh{kt ykkkkS yuVykRykRwt ko{kt hufkuzo Y. 1.25 k fhkuzLkwt {qzehkufk wyuMk Vuz rho khk nuh fhkuwt 600 yks zkuhLkwt hknk kufus fku RLzkLkwt {kfukh rMxk rue hkufkfkhkuLke yuf s rMk{kt 5,476 fhkuzLke uke 184 uhku{kt kuSLke Mkfx kken keyuMkR fu Mkuk{uLx{kt Y. 10,467 fhkuzLkk fk{fks kk

  MkuLMkuMk{kt 2010Lkkxkuk VkR WAkk

  kkhe kt WAkku10 {u 17331 56113 ykuxku. 20668 4854 LkuBkh 20,893.57 42813Mkxu. 19208 40921 ykuxku. 20,261 388

  Mkku{Lkkk {trh 1008ezkke nu

  kMkkkx, kk.4

  fkLkk ko rkeLke MkktsuMkku{Lkkk {trhLkku Lkhku oLkkkeoyku{kxu yuf yLkkue yLkwqke kLkehnuu. rke ku{s kuMkkk hMkuMkku{Lkkk {trh 1008 rzkykukene WXu. Mkktsu Mkkkke Mkkzk ykXMkwe rk ksLkku i Afkkuhnuu. Auk fuxkf koke kukkyk rkoLk rku Mkku{Lkkk xMxLkkLkkk Mkr[ f{u hku skwtnkwt fu, rke ku{s Lkk koLke MkktsuMkku{Lkkk {trhLkk rs khyuxu fu, ukhke rLks {trhskLkk {kkoLku khtkhkkk k[eLk

  rk{kkke wkurk fhk{ktyku. {trhLkk sLkh {uLkushesMkn [kzkyu skwt nkwt fu,{trhLkk su rk Mktku Au, kuLku krzkykuLke hkuLkeke Mkwwkurkfhku. {trhLkk rs kh yLkurLks {trhLke [u ykukLk]{tzk{kt LkLkhB htkkuhtkeykfkof htkkue kwhk{kt yku. kuLkeVhku x{x{kk skuk{ rzkykukkuXk{kt yku.

  yk Wkhktk {trhLke ythMkku{Lkkk {nku rk VhkurzkykuLke rk{kkLkku kkhfhk{kt yku.

 • CMYK

  CMYK

  FRIDAY, 5 NOVEMBER 2010SANDESH : AHMEDABAD 05Lq

  {kRfk{kt rkLkuMk LwrhkkuxkLkku kuxo x{o fkuMkoy{kk : {wk RLMxxqx ykuV fkuBwrLkfuLky{kku kku{MkLk hkuxMko VkWLzuLk Mkkku {eLkuMkkik{ kh 5 rMkLkku kuxo x{o rkLkuMk Lqrhkkuxk fkuMko 15ke 19 LkuBkh hr{kLk kuku Au.yk fkuMko{kt y{urhf{kt hkuxMkoLkk rkLkuMk yurzxkzuMfLkk RLk[kso xkuLke rhLknkuz {w kk Au.

  yk fkuMko kuskLkku nukw RfkuLkkur{Mk yLku VkRLkkLMkLkwtknkuwt kkLk ykke kk uLkkhLku fkuR k rkLkuMkRuLxLku khu Mkkhe heku yuLkkrMkeMk fheLku kLkeMk{s ykkkLkku Au. ku{kt ku{Lku u ruLke RfkuLkkur{fMxkuheLku Mkkhe heku Mk{S irf krhu{kt kuLku ukLker k rfMkkk{kt yku. fkuMko{kt u[h,yuMkhMkkR, uxf xuRLkk MkuLk, Ve[h yuwyuMk rhe yLku rhqLkku Mk{ku fhk{kt ykku Au.

  y{kk : rkeLkk knukhkuLke uhkuhke WsekE hne Au khu ku knukhkuLku kLku E yBwfkuyufktfrhk uf Lx kku nuhesLkku yLku Mknukeyku {kxukMk Mkk fhk{kt yke Au. fktfrhk uf Lx kkurfe ykuV Mkku{khLkk ku yuxu kk.8, kk.11,yLku kk.hh LkuBkhLkk hkus fktfrhk uf Lx, kqLkkusux, LkkeLkk kze, kkkrxfk, yuBw{uLx kkforkuhu(ke Mktknk rMkk) huwh uzw {wsk[kw hkk{kt yku. yk Wkhktk rke ufuLknkukke huwh uzw Wkhktk kqLk MkVkheLkku MkkhLkkuikrf kMk {kxuLkku ykhrkk Mk{ yuxu fu Mkkhu 8kkke 10 kkLkku hnuu. khu huwh uzw{wsk s k{k{ kMkeyku {kxu kk.h1 Mkwe huwhhke ykukhux fhk{kt yku.

  fktfrhk uf LxrkeLkk fkhu

  Mkku{khu [kw hnuuy{kk, kk. 4

  hkLke k{k{ wrLkMkxe{kt kherhf rkrkk nku Au. yk rkkLkk yrfkheykuLkurkLkikrf f{o[kheyku kkkk nkk. wrLk.ykuyLku fkuuu{kt kherhf rkLkk f{o[kheyku nkuAu. yk f{o[kheykuLku rkLkikrf f{o[kheykukeLku ku {ku kkkh [wfkkku nkku. ykf{o[kheykuyu 2005{kt kuyku rkfko Mkkku

  Mktfkuk nkukke ku{Lku ikrf f{o[kheykukk kue hsqykk fhe nke. su ytkkok2005{kt fkuuu{kt Lkkufhe fhkk krhhefrkLkk f{o[kheykuu ikrf f{o[kheykukkLke {tsqhe ykkR nke. khtkw huf wrLk.{ktkherhf rk rkk{kt Lkkufhe fhkkyrfkheyku suk fu zehufxh, ykrMk. zehufxhLkuikrf f{o[kheyku{kt kk{kt ykk Lk nkk.

  suke ku{Lku kkkh yu {kUkhe yLku kkMkrnkLke kkkkku rkLkikrf f{o[kheyku keLku[wfkke nke. yk kkkku wrLk.ykuLkk kherhfrk rkkLkk f{o[kheykuyu ykhLkkhhsqykk rk rkk{kt fhe nke. su Mktuo 31ykufxkukhu rk rkku rLko RLku kherhfrkLkk f{o[kheykuu k kkfkef yMkhkeikrf f{o[kheyku kk kuku yku fhkku Au.

  kherhf rkLkk f{eo nu ikrf f{eo

  uf rkkLkk k{k{ufk{fkk yLku rkkkkLkkuyMkh {kku

  'MktuLkk Mkeyu{zeyu MknkrhkhMkkuLkk WMkknLku rkhkku

  y{kk, kk.4

  ekkeLkku yMkh 'Mktu` krhkhu yuf yLkkue hekuyLku Mkknrsf fkixwtrkf kLkkLke y{ex {nuf Mkkku Wskunkku. 'Mktu` krhkhLkk {uLkusk rzhuxhLke ykrVMkLkk{kkooLk nuX yu[ykh rkku yksu 'Mktu` Lk{kt yufyLkL MkwkuLk Mkko kuS nke. Mkeyu{ze ykrVMkke {ktze{eLk rkk Mkrnk k{k{ rkkku yLku ku rkkLkkuf Mkkuyu kkukkLke fk{fkk, frxkkk yLkuMk]sLkk{fkkLkku krh[ yk MkwkuLk Mkko{kt ykku nkku.Mkko nkukke fkuE yuf rkk rsukk khefu nuh kku kkkhtkw su heku kEfk hkrkke ykkusLk{kt yLku yksu MkktsukuLku {qko MYk ykkk{kt 'Mktu` krhkhLkku yufu yuf MkW{fkuh uzkku ku ukkt Mkknrsfku s yue kkeVukE nke fu, rs 'Mktu`Lkku kku Au.

  yk MkkoLkk Vk ku s rLk{ hkk{kt ykk nkk.MkwkuLk {kxu uf rkkLku 'Mktu` khVke VkkukY. 1000 MkweLkk [oLke {kok nke. yLku MkwkuLkLkefk{kehe Mkktsu 4:00 ke 6:00 MkweLkk ku fkf{kt s kqhefhkLke nke. A ku sSMk khVke huf rkkLkuzufkuhuLkLkwt fk{ yxfke ukLke Mkw[Lkk ykke ukE. 'Mktu`krhkhLkk kkkkuLk VkkwLkkE kxu yLku LkerkkkkE kxu yk MkkoLkk ss kLk nkk.

  'Mktu`Lke Mkeyu{ze ykurVMkLke xe{u Mkkike yLkkuk'ykuk` ke{ kh MkwkuLk fwO nkwt. kkLk hk{ kkukkLkk

  LkkMk kk ykuk kkAk Vko kuLkk ykLkt yLku MkkkYkuykukkMkeykuyu su W{tkke nuhLku Mkwt kuLkwt yko[eLkrkkk yn uk {kwt nkwt. yk s heku Mktu kufkuLkurhk 'Mkzu`Lkk rkkLkk Mkkuyu xurzLk ke{ khekykuLkk knukh ekeLkwt {kunf MkkkYk MkwkuLk fwOnkwt.

  'Mktu`Lkk {uLkusk rzhuxhLke ykurVMkLkk ^kuh khVqkuLke rk htkkueyu Lkkue kk WkMkke nke. khuyufkWLx rkku ek yLku htkkueLkk MktkusLkke Mkko{ktwfkwt nkw t. yk Wkhktk, nuhkh rkku kyLkLku yLku khtkhkkk MkwkuLk fwO nkwt. su{ktyLkkuk kkuhke {ktze htkkue, kqLMkLkwt yLkkuwt Mktr{kwt nkwt. MkwouLk yLku {kfuoxk rkkLkk MkwkuLkkuLkkukuf k {nT ytu krkk hkku nkku. khtkw yktuQzeLku ku kuwt kkMkwt htkkueLkwt nkwt. Mk{k rkk ek,htkkue yLku Mkwkurk ekke rLkhe WXku nkku.'Mktu`Lkk kqk rkku htkkuhtke Mkkze, wkk, VxkfzkLkkkuuz Mk{Lke 'huz` ke{ kh kkukkLkku rkk Mkkunkku. yk{kt ykExe yLku uk yurzLk rkku k kkukkLkwtkukkLk ykwt nkwt.

  ktke rkkLkk MkwkuLk{kt zekELkk, rhSkuLkrkk yLku VkuxkufBkku rkk k W{fkuh uzkknkk. k, ykMkk, ktrk yLku kExkLkk MktkusLkYkke{Lku ktke rkku kkukkLkk MkwkuLk kfe Wkh fhe nke.

  kuzLk rkku kkukkLkk MkwkuLk{kt LkiMkkf MkkukLkkuyLkuhku Wkkuk fhe swe s khknLke fk{fkk hsq fhenke. kku MxkuMko, xkE{ rfkMko yLku rMkwhexe rkku kyk WMkkn{kt kkAe kkLke fhe Lknkuke. rLkkofku khkk{k{ rkkLkk MkwkuLkLkk rLkhek yLku {qktfLkLkwtfko kqo kk kk k{k{ Mkkuyu yL rkkLkkzufkuhuLkLku rLknkek W{xkkt yk Mk{k Mkko 'Mktu`krhkhLke yufk{kkLkwt kef kLke hne nke.

  Mktu krhkhu W{tkuhMkwkuLk{kt uzkE

  ekkuMk{kt k kqkuo

  {kkwh : {kkwh kkwfkLkk Lkk kk{Lke Mke{Lkk yufukhkW fqk{kt yuf ykuz kwhwkLke k kze nkukLke kknuke kkkt kufku{kt xkukt Mk Wkh W{xk nkk. keSkksw {kkwh kkueMkLku yk ytku Mk{k[kh {kkt skku.Mk.E. fu.yu.kk MxkV Mkkku kkkzkkuk kLkkLkkMku yke knkU[e ykMkkkMkLkk kufkuLke {ke kuhzktkkte fqk{kt kxku kkte fqk{kt Wkkhe keMk Vwx suxkkke{kt kzue kLku khu snu{k kk knkh fZkenke. Mkh k Skkwh kk{Lkk kLke ekkEqkkE kke W..44Lke nkukLkwt ku{Lkk kE YkkkEqkkE kkeyu skwt nkwt. k ukkt s {hLkkhLkkkrhkhLkk khu yktke kkkh k{keLk kLwt nkwt.

  yk ytku k {k {wsk {hLkkh ekkE kkeLkkkk{ rMkkh{kt yku fkuEf LkMkohe{kt hkus{kh[kufekh khefu fk{ fhkku nkku.

  Lkkkk{Lkk fqk{ktkeykuzLke k {e

 • kwshkk{kt [kw koLke heV {kuMk{LkeLke {kVeLkku kkf kh{kt ykkLkku YkkLke Mkkku s MkkkuLkk kh{kt yuf LkkuMkkx Y kE kku Au. {kVeLkk {kkkfLke ykukkyu ykh Mkwe{kt ykfkLkuyktke kuk MkkkuLkk k hhkus kkuk-k kkrkkt Lke[u Qkhk kk Au.k kk koLkk hkqh rMkLkLkk krkLkk Y.975-980Lkk kLke Mkhk{e{ktykhLkk k nsw k kt [k Au.

  kwshkk{kt MkkkuLkwt ykofkh, suLku nwtkufkh (oilonomics) fnwt Awt. nt{ukt yrkMktuLke hkwt Au. fkh fu MkkkuLkk kMkkku fk[k {kLkku Wkkf uzqk ko, kikh{kLkk Wkkfku ykE r{hku yLku MkkkuLkkukhk fhLkkh kknf ko- yk kuLkk rnkyuf Mkhe MktuLkkke yue heku uzkuk Au fu,fkuE k yuf koLkk rnkLkwt hk fhk skktkkfeLkk kuLkk rnkku u{kkLkku hnu Au. ykku kkuo rkfkuLkk k qu kuXuk Au yLkuyke ykf]rkLku kkukkkukkLkk rnkLkk rfkukes ftzkhkLkku Lk h kuo fhkkt uk Au. ykrk{ krhMkrkLkk Mkto{kt kwshkk {kxu yufyue kuLkerkLke yrLkkokk Qe kE Au fu,suLkkke kknfkuLku ykwt ko kLke {kuxeQkkkk kh kske ku Mkkku {e hnuyLku Mkkku Mkkku uzqk ko kkk MkkkuLkkWkkf koLkk rnkku k skE hnu.MkkkuLkk k rLkkoh Wkh Mkhfkhe rLk{Lkfu rLktkLkk Mktkqo ykLku eu yk kku{ktMkkk heku yrLktrkk Qkkkkku kke hnu AuyLku krLkkohLkku fkkq khu Mktkqo hekuWkkfku yLku Mkkfe kkuLkk nkk{kt skku hnuAu khu MkkkuLkk kuVk{ yLku rLkoe heku kktkku{kt kknfkuLkwt kuk kkwt hnu Au. ykkrhMkrk xkk {kxu krLkkohLke ikkrLkfkrk khk kuLkk Wkh hkLkwt rLk{Lk kMksYhe kLke kwt Au. yk {kxu rkukekrLkkoh rkLkku Wkkuk fhku kzu.uzqkLku {kVeLkk kkukk k {e hnu ku

  {kxu h kuo {kVeLkk WkkLk [oLkku [kuMkytks kikh fheLku ku{kt uzqkkuLkku kske LkVkuW{uheLku {kVeLkk wk{ yLku {nk{ khkLke Mke{khuk kku yktfe ue sYhe Au. khkAe keu kkku MkkkuLkk kLkku yku Au.{kVeLkk Lke fhkuk kh kLku kkk{kthkeLku h kuo MkkkuLkk WkkLk [oLkku 15rf.kk{Lkk xLkeX ytks Lke fheLku ku{kt kuWkkfkuLkk kske LkVkLkku W{uhku fheLkuMkkkuLkk kh kLke k wk{ yLku{nk{ {kok hku Lke fhe ykke uEyu.MkkkuLkk kkuLke {wk nuhVuh yk {kokLkk kuytrk{ Auzk [u s kk yLku u ku{kt khkzQe kk kku hku Lkerkrkf rLktkkuLkkuWkkuk fhku uEyu. yk Mk{k rk {kxu su{yL ukkukkuLkk k Lke fhk {kxu fuLMkhfkhu f]rk kkt[ (Agriculturel PriceCommission)Lke h[Lkk fhe Au kue s heku kus kELk Wkh hk Mkhfkhu ku-kuerkkt kkt[- (Oil-Oil seeds price commis-sion)Lke fk{e kuhu h[Lkk fhe uEyu.

  yk{ kkke uzqk, ku Wkkfku kkk kknf-ku kkuoLkk rnkkuLkwt yuf Mkhwt hk kE fu.

  ykLkk Mkto{kt hksfkux Mkk y{khe ykkfMktkuLkLke MktMkk MkktekrLk RLMxxqx ykVRfkuLkkur{f rhMk[oyu [kw ko {kxu MkkkuLkkkske kLkk ytksLku kkku yuf ykMkfkuo Au. yk ykMkLkku Mktkuk Mkki MktktrkkuLkuWkkuke kLku ku nukwke yn hsq fkuo Au.

  {kVeLkk yko kh k[kw kuo kwshkk{kt 16 k nuxh{kt

  {kVeLkwt kukh kwt nkwt. yrf]k ytku{wsk [kw kuo kwshkk{kt {kVeLkwt WkkLkMkkhk hMkkLku fkhu 24 k xLk kkLkkuytks Au. ku rnMkkku rk eX (2.5 rk = 1yufh) 240 rf.kk{ ykkokT nuxheX 1500rf.kk{ WkkLkLkku ytks ykku Au.

  nu WkkLk [oLkk ytksLke kk fheyu kkukkh, rkkh, {sqhe [o, kukh nuXLkes{eLkLkwt ifkf [o {eLku uzqkkuLku rk eXytksu 5500Lkwt [o [kw koLkk ku kk Au.ku{ktke ykzkukYku {kk {kVeLkk kkLk-

  zkte (suLku MkkihkxLkk uzqkku kkku fnu Au)LkkkhLkk Y. 1000 kk fhkkt [kuku [o Y.4500 rk eX yku Au. rk eX 240rf.kk{ {kVeLkwt WkkLk kkkt 20 rf.kk.{kVeLkwt WkkLk [o ytksu Y. 425 kk Au.ku{kt uzqkkuLkku kske LkVku Y. 100 W{uheyu kku[kw ko {kVeLkku yko kh k 20rf.kk{Lkk Y. 525Lke ykMkkkMkLkku kkuuEyu. ykhu ykxkukh-10Lkk AukyXkrzk{kt [kw kh k Y. 575ke600Lke ykMkkkMkLkku kuo Au. ku rnMkkku nswku{kt ytksu ke Y. 50Lkk xkzkLke sk Au.

  MkkkuLkk yko kh k{kVeLkk 20 rf.kk{Lkk Y. 525Lkku k ukkt400 rf.kk{ {kVeLkk kekLkwt [o yk{ku yku Au : {kVeLkku [o... Y.10,500, kek [o... Y. 320, kexeLkLkku [o... Y. 320, Y. 11,100.

  400 rf.kk{ {kVeLkk kekLkeykzkukYku {kk kuLke f{k Y. 3200yLku VkukheLke f{k ytksu Y. 600 kk fhkkt[kuwt [o Y. 7340 kk Au. 400 rf.kk{{kVeLkk kek{ktke 120 rf.kk{ kuLkwtykkokT 8 xeLkLkwt WkkLk kk Au ku rnMkkku 1xeLkLkwt WkkLk [o Y. 920 suxwt [kw kuoykkLkku ytks Au. ku{kt xeLk eX Y. 45LkkuLkVku W{uheyu kku MkkkuLkku kh k 15rf.kk{Lkk Lkk zkkLkku Y. 970ke 980ykMkkkMkLkku yko kk.

  yk ytku w ykoke kkhe {wskLkkAu. nu ku{kt kh{kt suxe x fu khkz kkku yL rkLkykkf krhkkuLkk ytkhkke kuyu{ {kLkwt hkwt. hk Mkhfkhu yk kkkk{kt[ktkke Lksh hke kzu. MkkkuLke {ktk yLkukwhXkLke kkswLkku r[kh fheyu. kwshkk{ktkkuLkku kkf khk ytksu 9.5 kxLkLkku Au. ku{ktke Y. 50 k xLk yLkkuku kk fhkkt MkkkuLkku hk kkf 7k xLkLkku Au. kuLke Mkk{u 7.2 k xLkMkkkuLkk WkkLkLkku ytks Au. yuxukwshkkLke kkf sYrhkk kqhe fhkkt [kw kuorLkfkMkLkku yfk qk s ykuAku hnu Au

  Mk{ksSLkLku Stk hkk {kxu knukhku-WMkkuLkwt yLkuhwt{n hnuwt Au. rkeLkk knukhkuLkwt yuf ykkwt MkkLk Au. yu{ktk rke yuxu kk ko{Lkkt Mkkhkt-{kXkt MktkkuLkktuktuktLkku rnMkkk fhkLkku yLku Lkwt r[khkLkku, w MktfkkufhkLkku Mktk Au. yksu wrLkk yuxe LkkLke kLke kE Au. yksuk-krhkh- fwxwtkLkk &ku Wkhktk huf k Mk{ks,hk, hkx yLku irf kkkkkuLkkt uktuktLkk rnMkkk fhkLkku,krLku {kxu ku r[khkLkku, MktfkLkku k yk Mktk kLke hnuyu Mk{Lke {ktk Au.

  ykkf Wkhefh, irfefh yLku kr{e khu kukkeMktMf]rkLkku k Mkok Vukkku Au. LkkLke {kAeLku {kuxe{kAe kke hnu yuku {knku Mkok Vukkku Au. khuykku ykkku u, ykkku Mk{ks kt Au ? khke Mk{ksyLku hkxLke kMkrf ko{kLk Mkrk fue Au ? yuLkkt uktuktfhkLke yLku Mk{ks, uLkk Mkkhk kr ytku r[khk-kuMktfk fhkLkku huf k krhkh yLku Mk{ks {kxuLkku rkeLkkuknukh yLku Mktk kLke hnuku uEyu yu sYhe nku yuwt k{LkuLkke kkkwt ?

  wrLkk{kt r kUfLke Mkkike w kuLk uLkkh u khk Au.kk 120 fhkuzLke Mkke hkkku yLku ku{ktke 80 fhkuz kufkukheke yLku kY kheke{kt kkukkLkwt SLk kek fhe hkk Au.yk 80 fhkuz khekkuLku fuL Mkhfkh MkMkwt yLkks ykkeLku kuLkwt kuxhkLke kusLkk fhe hne Au. fku{Lkuk kuBMk kusLkk kkAyk khek uLke Mkhfkh Y. 83,000 fhkuz [uo Au. {nk {kuxkk[khLkk ykkuk yLku kkkMkku [ke hne Au. k[khLkku{nkhkuk fue kLkf fkkyu knkUku Au ku ykkhku{ktykhLkkh Akkkkt Mk{k[khku{kt {kk nuzk ({kkk) khkekrhMkrkLku kk{e fk kuwt Au. (1) k[kheykuLku nuh{ktVktMke ykkku : Mkwe{ fkuxo kk. 3-8-07, (2) kkLk kkhk uLku k[ke fu ku{ Lkke : Mkwe{ fkuxo kk. 6-8-08,(3) k[kh rhkue fkuxoLkk ss kt[ ukk zkkk Mk{k[khkk. 23-7-03, (4) y{kkLkk ssu kt[ ELku hkxkrkMkk{u khtx fkZwt ? 29-1-2004Lkk Mk{[kh{kt, (5)Mkhfkhe ykrVMkku{kt kt[ rLkk kktzwt nkwt Lkke : Mkwe{

  fkuxo, Mk{k[kh, kk. 11-10-10. ykkhe Mk{k[khkuLkknuzkku khke fuku k[kh nu ku Mk{S fk yuwt Au. zk. fukLkuMkkELkwt fkiktz knkh ykwt. kuLkk h{ktke Y. 1800 fhkuzhkufzk yLku kuZ xLk MkkuLkk-[kteLkk kkeLkk Lkefk yu kkkk sk[khLkku kk fuxku Au ku Mk{S fk Au yLku {kUkhe fuxeykfhe Au ku yksu fnukLke ku s sYh Au. fnuk kku yuwt Aufu, rfkMk fhku nku kku {kUkhe-k[kh kku kkuzkuf kk.ykku k[k fhkkku nku Au. rue {qzehkufk, kuLk kuhuknkhLkkt Lkkkt keLku rfkMk fheyu Aeyu. uLke Mkhfkhku khyksu kk yuf ytks {wsk Y. 40,00,000 fhkuzLkeukLke skkkheyku Au yLku kuo kk Y. 3,70,000 fhkuzkku ks kuxu h kuo he kzu Au. Wkhktk rkeLkk ke rMkuy{urhfkLkk {w ykukk{k 200 suxe {nkfk knwhkxeftkLkeykuLkk Mke.E.yku.Lkku fkVku ELku kk. 6-11-10Lkk hkuskhk yke hkk Au. khkLkk rfkMk {kxu {kkfe MkkQe fhk kk Y. 48,00,000 fhkuz yuxu fu 1 rxrLkzkh {qzehkufkLkku yfk nkukLkk fkhu yk 200 Mke.E.yku.yke hkk Au. fnukkku rfkMk huh xfkW rfkMk Au hku ?

  y{urhfkLkk nkuLk khfeLMkLkk fkuLVuMkLMk ykV ykuLkRfkuLkkur{f rnx{uLk (ykkf nkhkLke fkqkkku) kwMkf{ktnkuLk khfeLMku wt Au fu, {U yLku {khk suk ykkfnkhkykuyu Ruzkuh (rk y{urhfkLkku u){kt Aukt 35ko{kt ykwrLkf ykok, kUfku, yuLsrLkhkLkk rfkMk Lkk{u sufk{ fwO kuLkkke kheke su 50 xfk nke ku 70 xfk kE. nuh uwt24 fhkuz zkh nkwt ku 1600 fhkuz zkh kwt. kufkhe 15 xfknke ku eLku 70 xfk kE. hkxe MktkrkLkk 20 xfk khekku {kxu[kokk nkk ku xeLku 6 xfk [kokk kE kk ! 35 ko knukt

  w Lke-kke kuhu nkk ku ktkke kxh{kt VuhkE kk, fkhfu ykE ftkLkeyku hhkus 40 k kuLk ktwt, ktkkwt kukwtfuLMkhwMk kke hhkus yk Mkwth Lkeyku{kt Xkke nke. ykftkLkeykuyu 350 suxe kku kueLku we {qfe ee su{kt{kMkku yLku kwyku kze skkt {]w kk{kk hnu Au.

  Ruzkuh yufkLke yke k Lkke. y{u ykkfnkhkykuyu su su uLku y{urhfLk irf Mkk{kLkk kwk{kLkke ek Au ku huf uLke yke s nkk Au. ke rLkwt uwteLku 2500 yks zkhu knkUwt Au yLku ukLkku ks h kuo375 yks zkh kk Au. kk rfMkkk uku {eLku rue{Lkk Lkk{u suxe hf{ {uu Au kuLkkke yk ksLke hf{ 20ke kk Au. ykhu (2004{kt) wrLkkLke yeo Mkke irLkfku zkhke k ykuAwt f{k Au. ykxe f{ke kku 1970{kt knke s, khtkw ykhu ke rLkk Vk 1 xfk kufku kkukkLkkuLke fw Lkkkfe Mk{]r kkk r{fkkuLkk 70ke 90 xfkrnMMkku hku Au. nkuLk khfeLMk ku{Lkk kwMkf{kt ykk u Aufu, y{Lku LkkE kku Au fu, kkMkkeyku y{khk kh k {kxunw{ku fhu Au ? y{u su Mkk fkkhwt [keyu Aeyu kuLku eukkMkk sL{u Au yu{ fuxkf kufku kuk uu. yuxe s Mkee kknku kku kku Mkkhwt. fkkhktkuh {kMkkuLku kueLku kuLkku Lk kkuefk, khtkw yk krk fkkhk fhkkt e s khu tfh yuefkuE [es zu rfMke hne Au. yu fktE kkuzkf {kMkkuLkk xkuktkeLkke [kke, k yuf r[kh fu rMkktkke [ku Au. ku s kuMefkhk Au. yu rMkktk yk Au : fkuE k ykkf rfkMk{kLkkLku kke Au. su{ ykkf rfkMk {kuxku yu{ wrk {k{kt k. yk rMkktk{ktke yuf keu Vrk rMkktkQku kku Au su kufku yk ykkf rfkMkLkk yLkLku rkhkk{kt [rzkkk Au ku{Lku kkih yLku Mktkrk {k uEyu.khu suyku Mkk{kL {kMk khefu sLkBk Au ku kk kukLkukf Au. yk rMkktk u fu kLkf Au. y{u eyu Aeyu fu,k uku{kt ykkf MkkeLkk {weh kLkkuLku k fhu Au.khu knw{ke {kxu ytk hkk Mktukku kuk fhu Au. kukVrk rMkktkLke {kLkk yue Au fu, yk krk [kkkWkukkuLkk fuxLkkuLku kMk Mxux {wt uEyu. kuLku eu yk yMkhw {skqk kLkke Au. yk {kLkk{kt s ykke nkLke eke Mk{MkykuLkkt {q hnukt Au.

  5{e LkuBkh, 1916Lkkhkus kkteS y{kk{kts nkk.

  kwhw kk nkhku kwt s, Lkke fkuE keswt sk,kkk MkqhkLku xk, kk yth{kt Mksk.

  o yk{ kuhuLke su rukkk Au, ku keykuLke MkukfhkLku {kxu Au, yr{kLkLku {kxu Lkke. kk kkyurzxkurh

  SANDESH : AHMEDABAD FRIDAY, 5 NOVEMBER 2010

  rke yLku Lkk kuok[kh qh fhkLkku Mktfkfheyu kku s Mkk[e {e {u

  ktkeLke f{u

  kkt[{e keh, Mktu Lk, kz MkkuMkkxe {kko,kkwh kk kkMku,

  kkuzfu kkuMx ykrVMk, y{kk-54

  5 LkuBkh, 1968Lkk hkus rh[kzo rLkMkLk y{urhfkLkk{w ku [qtxkk nkk. rhkfLk kkxeo Mkkku MktfkukrLkMkLku kEMk urMkzuLx kwkxo nBeLku fkh{e nkh ykkeLkuMkkk {ue nke. ufu kzo kkxeo fuLzzux kuso kuuMkLkufkhu kuyku 50 xfk {k {uk{kt yMk{ko hkknkk.rLkMkLku nBeLku 50,000 fhkkt k ykuAk {kLkkytkhuke nhkk nkk. rLkMkLkLku MkkEuLx {uurhxe knuukes nktMk nke. y{urhfkLkk kufku rLkMkLkLku s {w ku[qtxk {kxu yu rskkzk {kxu WMkwf nkk. ku{ Akkt nBeyufhukt fkkuo ku{Lkk {kxu knw {kuxku yhku Qk fhLkkhktnkkt. nBeLke khVu fhLkkhk kufkuLke Mktk k e khunke. rLkMkLkLke Sk{kt VkuhuLk kkrMkeyu {nLkku kksku nkku. rukLkk{ MkkkuLkk MktkoLku fkhu y{urhfkLkkkufku ktrk yLku Mkwun tkk nkk. rLkMkLku ku{Lke hksfefkhrfeo hr{kLk kt Mkkhkt fkkuo fkO nkkt. {wk {kxukuyku k W{ukh nkk yLku ku{u yk kukheLku Mkk[eXuhe nke.{wk Mktkk kk k y{urhfkLke rrLkerk yu rLk{ku{kt Mkwkhk kk{kt ku{u y{q kLkykwt nkwt.

  rLkfMkLkLkku sL{ 9 Lwykhe, 1913Lkk hkus kkunkku. y{urhfkLkk 37{k {w kLkkLkwt knw{kLk ku{Lku{wt nkw t.fekkLke rzke hkLkkh rLkfMkLkLkuELuMxkuLk whku Mkkku Mktfkwt nkwt khtkw hksfkhkhVLkku ku{Lkku u{ fkhrfeo{kt krhBku nkku.

  r{ Mktk 2066Lkku ytrk{ rMk ykMkku y{kMk.suLku ykku ekkeLkk rMk khefu Wseyu Aeyu. koLkku yuytrk{ rMk Au. ykk ko hr{kLk SLk{kt fuxku LkVkuyLku LkwfMkkLk fwO kuLkwt Mkhiwt fkZkLkku yu rMk Au. yu rMku[kukzk kqsLk fhk{kt ykkwt nku Au, su kefk{f Au. ukkhektw kkukkLkk tk-hkuskkh{kt fuxku LkVku-LkwfMkkLk kwt kuLkkurnMkkk-rfkkk {ktzkk nku Au. sqLkk [kukzkykuLku kt fhe LkkkoLkk rnMkkk-rfkkk {kxu [kukzk kqsLkLke rr fhk{ktykke nku Au. yu rMku {kkk {nk{eLkwt k kqsLk-y[oLkfhk{kt ykkwt nku Au. Lkwt ko qk s Mkw-Mk{]r MkkkuSLkLku Qokrk ykkkwt hnu ku {kxu ykkLkk kuMYkkuLke ykhkLkk fhkkt su kkoLkk fhk{kt yku Au ku yk{ku Au :

  tu nt {nk{e, {nkfke MkhMke >urn {u ht kT w: kuf rLkkrLke >>1>>

  rki Mkwkr [, khkBkk MkhMke >urn {u ht kT w: kuf rLkkrLke >>2>>

  ykkA u uu, ekkuMk rLku wu >urn {u ht kT w: kuf rLkkrLke >>3>>kru kt{r Ykk, Mkok rMkrkrLke >

  urn {u ht kT w: kuf rLkkrLke >>4>>fki Mkwkr [, Mkk ifwtX krMkLke

  urn {u ht kT w: kuf rLkkrLke >>5>>kki kkkki nrhk Lkk kkurLke >

  urn {u ht kT w: kuf rLkkrLke >>6>>{nk{e, {nkfke, khkBkk MkhMke >

  urn {u ht kT w: kuf rLkkrLke >>7>>tu nt khk ue, Mke kh{uhe >

  tu nt e skL{kkT, rtk MkhMke >urn {u Mkw Mktkrk, w {e k >>8>>

  hkkkkuznt {kktke, f]kk fwhw {nuhe >kkkhu nkhu [, hk hk {nuhe >>9>> Rt kXku Mkkukt, hkkki ekkuMke rLku >

  Mk: uT rkwt t, {Lk: ktrk kft >>10>>

  Vu

  ytkhLkku yuf kkh zk. nhe rue

  rh[kzo rLkMkLk {w ku [qtxkk

  rkeLkk rMku LkVk-LkwfMkkLkLkwt Mkhiwt

  5 LkuBkh 1968

  CMYK

  CMYK

  k kwhw Lk{weLk {uke

  r nuX {u r{fk Mktk {krfeLke r{fk kk.khMkkkk k ku kk Lkn. khMkkELku fkhu zekukkskr{fk {ue nku kku ku zekukksk r{fk kk. r yLuk ku r{fk {uLkkh Mktk {krfeLke kk yuxu r nuX{u r{fkLkku k fhLkkh MuAkyu kkukkLke {hS {ku fkuE kWkkuk fhe fu Au yLku kuLkk khMkku ku{kt rnMMkku {ktke fu Lkn, suLkurkkkyu rke fu krkMkke r{fk ykke nku ku Mkksk r{fkkk yLku kue r{fkLkk Mktk {krf kLku Au.(Ref.: skefw{kh r. fw{kh (Lkk{kh Mkwe{ fkuxo-2009)

  yksu fk ko ekke. yk koLkwt ruk {n Au. kMkfheLku {ekqsLk {kxu. {eS kkLk rwLkktMkn{o[krhe Au kuke knukt rwSLkwt {n Mk{Syu.rwS ku Mkkku MkkkLk Mkrk{kt Quk sk Au.rk{kMkk{kt ukLkkkLke ik{kt kehMkkkh{kt Mkqkuk rwMkq[u Au fu, Lkkr {kxu yLkuf rk-{w~fueyku yLkukfeVku [u W{ yLku krh{ fhu kuLku {eS kku. nkk [kh Au. ku nkku fk{ fhkke kux hku, k [khnkku fk{ fhku yuxu fu Mkk fk{ fhku kku s Lkyku. xe{ kLkke kuLku k]k fhe fk{ fhkke s {e{u kuLkk {kxu kef t Au. kk yLku [ sYh kzukzfkhkuLkku Mkk{Lkku fhk wk-wkLkk kukf Au. k yukku rLkf kLk kAe f{ suwt fku{ hkkLkwt Mkq[uAu. rwSLke kLke {e, Mkwhe {e yLku ykMkwhe {e Au.khMkukke f{kku kku {e xfu. zkkk nkku f{kku kkuykzk fk{ku{kt su, k huh yk kku kkuk kk Au.huh kku {e yuxu kirkf Mktkrk Lkn. {kLkrMkfMktkrkLke kk Au. Mkkhk, Mkk[k yLku rLkckke fhukt f{kuoke shku i k kk Au. {Lk [tkk kku fXkike{U ktkk yuwtfnukwt k Au. suLkwt {kLkrMkf ykhku Mkkhwt nu kuLku fkuEykr, kr fu WkkrLkku yfk Lkke. ykku huhMk{ks{kt Seyu Aeyu. krhkh Au, kkMk-kzku Au, Mk{ks AuyLku u Au. fwxwtk yuxu ykkwt Lkn, k Mkwifwxwtkf{T yu{ {kLkwt uEyu. ykku kt knukt u yLkukAe ruLke [kk fhkLke nku. yksu kufku wrLkk{kt wtkk Au kuLkwt kLk hu Au. uLke krhMkrk wt Au kuLke kMk[kk Lkke. Auk yuf ko{kt khk{kt fuxkt Lk kLkkuEyu kuxk kLkkku kLk. fkiktzku, fktzkuLkku kkuxku Lkke yLkusuk ku kk Au kuLkku uxku k Lkke. Mkkike w ktehMk{Mk {kUkhe yLku k khkLke Au, k fkuLku [kk Au ?yktkuLk fhwt nku fu rhku fhk kkh fko{ku fhknku khu s ku k yku Au. yksu [khu kksw kf{kuk {u Au. khku{kt q{ hee {kxu {kLk {nuhk{ uk{u Au. yk kwt uk kk fkuELku k {kUkheLkwt MkhLkk{wtkqAkLkwt {Lk kk ku Mkkrf Au. khkLke ykke nukiZ kLke Au, k kuLkk Lkukkyku yLku y{khkuLke {kLkrMkf xke Au. krhk{u yk fkko kk Y kLkkhkLkk kuo ykku RAeyu yLku Mktfk fheyu fu uLku Mkkik{ ykku s k[kh {wk kLkkeyu. su kufku fwt ssLkfk {kxu fko rLkk kkukkLku sLkrkrLkr fnuhku Au.ku{Lku ku{Lkwt {q Xufkwt kkke Eyu. k{u kuk eeykEkenku, k k[kh fkoLkwt knkh yku yuxu fzf Mkkfk kk kuku ykkn hkeyu. yk Lkk kuo kufkuyu sykk Mktfkku ukt kzu. k[khLkk Lkkkq kk kk su{e {u ku s xfu kuLkes fk{Lkk fhe uEyu. kMkfyLku rkk, kk s kkku Mkkk {ue Mkkk kuZeLkwt s{kfhk{kt s hkkk hnu Au ku{Lkk kh rLktk sYhe Au.yk fk{ Mkk{kL yuxu fu yk{yk{eyu s fhwt kzu.Mkuf xfk k Vhf kzu kku Lkwt ko Mkkkof nkukLkwt Lkezu.

  e nuX {u r{fk

  kofkhLkk knku - k. ykh. Mke. kkukxy

  SLkLkk knku - k{S yktxkk

  kkt[{e keh

  khk{kt Mkhfkhe ftkLkeykuLke Akkhkh{kt knw Mkkhe Lkke yLku yZf LkVkufhke ftkLkeyku k hkufkfkhkuLku knw f{keykkke Lkke. kuwt {kuxk kkLkk hkufkfkhku{kLku Au. yk {kLkk Mkk[e k Au fu{ fu kLkkeftkLkeykuLkk {kuxhku kkukkLke ftkLkeykuLke ksk yuxk {kxu kkukkLkk hku [kk fhkknku Au khu Mkhfkhe ftkLkeykuLkk hku[kk{kt fkuELku hMk Lkke nkukku. hykkkuykk u kku Xef, kkfe hk{hk{. kwhwkhufku ELzkLkk hLkwt rMxk kkLktw nkwt khuk kktLku yue s {kLkk nke fu yk h knwknw kku [keMk k[kMk Yrkk f{ke ykku.ufu kwhwkhu yk ktLku {kLkk kuxe kze. fkuELzkLkku ykEkeyku ykku ku knukt kuLke sunk {e nke ku nk fhkkt k yk huhkh [kku yLku su{Lku 200 suxk hkkuk Lku yu{ktke su kufkuyu ykku rMk hknuE yu kufku yuf s rMk{kt [keMk nhf{kE kk. khke hkhLkk RrknkMk{ktrMxkLkk knuk s rMku ykwt kuSLkwt kkuVkLkke fkuE h{kt uk {wt Lkke yLku yu hekufkuMkkLkku tku fhke yk ftkLkeyu kufkuLkuhekMkh MkkuLkwt s f{ke ykwt. fku ELzkLkkh{kt ke f{ke Lkn kk kuku su{Lku zh

  nkku ku kk kufku hkh kuxk kzk.ufu hkufkfkhkuLku fku ELzk{kt k

  kue e[ze kZu ku kuku zh nkku kuLkk{q{kt rhkLMk kkhLkku yLkw nkku.yrLk ytkkeLke ftkLke rhkLMk kkhLkkuykEkeyku ykku khu fku ELzkLkkykEkeyku sue s nk {e nke yLku yknkku [qk kku kAe k{khk suk Vqxukt LkMkekfkuELkkt Lkn kue kkku kke nke. su{Lkuhkh{kt MkktkLke k Mkq Lknkuke kzke kukkufkuyu k hkkkuhkk ze{ux yufkWLx kukekukeLku rhkLMk kkhLkk ykEkeyku{kthkufk fwO nkwt Lku kktLku hkuMkku nkku s fuyrLk ytkkeLke ftkLke ku{Lku kkt fhke suu. ufu hkuMkkLke utMku kkzku sku LkurhkLMk kkhLkwt rMxk s yrLkLke ftkLkeyusu ku h ykk nkk kuLkk fhkkt ykuAk kukwt. ufu kufkuLku yu kAe hkuMkku nkku fuyrLk ytkkeLke ftkLke Au yuxu kuxLkku Mkkukukku Lkn s kk Lku yksu Lkn kku fku k kkku u s. ufu yu fk fe yke s Lkn LkuyrLk ytkkeLke ykkY qke kR kE.zqkkku {kMk khwt ku ku{ yrLku kkukkLkeykkY k[kk {kxu kkukkLkk kuxkLkkhku{ktke kkuLkMk hkuLke kufkuLku nke fhek yu kAe {u kzku s Lkn Lku rhkLMkkkhLkk hku{kt k fe k s Lkn.

  rhkLMk kkhLkk hkuLkk k nsw yrLku suku h ykkuk kuLkk fhkkt kk 50 xfkykuAk s Au Lku yu su heku z[fkt kkku kkku ku-kkt[ Yrkk u Lku kAe kkAku xu Au ku ukktkhu kufku f{ku ku kh Lkke.

  rhkLMk kkhLkk yk yLkw kAe qLkkukTku Ak k Vqtfe VqtfeLku keu ku{ fuxkfkufku fku ELzkLkk hku{kt k hkufk fhkkt[fkuk yLku yu kuf ykhu khkkh kMkkkknu Lku kkukkLkk LkMkek{kt Lkfq[ku Au yu{ {kLkeLkuyVMkkuMk fhkk nu. ufu yu kktyu rhkLMkkkh yLku fku ELzk{kt wt Vhf Au kuMk{skLke sYh nke yLku nsw Au. yrLkLkerhkLMk kkh kkukk ftkLke kk he k{kk fkk kh. fu{ fu rhkLMk kkh kkMkuykhu yuk {kuxk fkuE kusux Lkke fu Lkkeyue ku{Lke fkuE fk{kehe fu suLkk uh kh kuyutw fne fu fu y{eh ftkLke uLke xku[LkeftkLkeyku{kt Au. rhkLMk kkh r{kt{kuxe ftkLke kLku yukt MkkLkk kkkeLku yrLkuhkufkkfkh kkMkuke Lkkkt eukt. yrLkLkek{kk ru shk tfk Lkk fheyu kku kr{kt ftkLke f{ku kuLkk uh kh ykhuhLkku k u kue kkhe{kt kk kkk kEkk.

  fku ELzkLkku rfMMkku shk swku Au. fkuELzk Mkhfkhe ftkLke he k khk{kt s

  Lkn k r{kt Mkkike {kuxe fku {kELkkftkLke Au. 1975{kt Mkkkue ftkLke ykhufku {kELkk yLku kuzMkLk{kt Au yLkuhkk{kt nsw {kuxk kkLkk {kuxk WkukkufkuMkk kh s [ku Au ku ukkt ftkLkeLke{kuLkkukkue Au. khk{kt fkuMkkLkwt su WkkLk Auku{ktke 85 xfk WkkLk fku ELzk fhu Au.khk Mkhfkh {kxu k yk ftkLke qe kkAu. kk kuo ftkLkeyu Y. 3575 fhkuz fkukkuohuxxuMk kuo nkku khu Y. 1705 fhkuz suxwtrzrzLz [qfwt nkwt. yk{ yk ftkLke khkMkhfkhLku yuf ko{kt Y. 5300 fhkuz sxestke hf{ f{ke ykkke ftkLke Au. khkefkukkuohux skk{kt yk ftkLke Mkkike w fkukkuohuxxuMk [qfu Au. ftkLke khk{kt kku kufkuLkuhkuS ykku Au ku ukkt khkLkk ykoktk{kt kuLkkuVkku knw s {kuxku Au. yksLke kkheu ftkLkeLkkf{o[kheykuLke Mktk 4.25 k Au yLkukhk{kt yk ftkLke Mkkike khu hkuskkheykkke ftkLke Au. khk MkhfkhLkk fkuMkk{tkkLke yk ftkLkeLke ykf kk kuo Y.45797 fhkuz nke yLku kuLke kkMku su fkuMkkLkekku Au ku{kt fhkuzku xLk fkuMkku hkkukukzku Au. yk Wkhktk ftkLkeyu Mkk {he khkhekue {Lkkke fkuMkkLke kkuLku k VheSke fhe Au yLku ku{ktke k fhkuzku xLk skku{kLkku s Au. khk{kt nsw fkuMkk

  ykkrhk esWkkLk yLku Wkukku Au ku ukktyk ftkLkeLku nsw kfkyku ke ktku yku ku{Lkke ku ukkt kuLkk k QAu ku Mkkrf sAu. khk{kt kLkke ftkLkeyku{kt k fkuELzkLke kkuu yku kue fkuE ftkLke s Lkke kuukkt kuLkk hkufkfkhkuLku [kte kk ku{kt LkkEkk{k suwt ftE Lkke. fku ELzkLku Mkkike {kuxkuVkku yu Au fu kuLke Mkko{kt Qe hne fu kuekhk{kt kku fkuE ftkLke Lkke Lku khk{kt sfkuMkkLke {ktk yuxe Au fu kuu knkh skLkesYh s Lkke.

  su kufkuLku ke nkku E kk Lku kkukuhne kk kuku yVMkkuMk kkku nku ku{u knwyVMkkuMk fhk suku Lkke fu{ fu nsw ykftkLke{kt hkufkLke kf kku Qe s Au. ufuhkh{kt ykhu su hekLke kuS Au ku ukktVq tfe Vq tfeLku ykk k{kt znkk Au.Lwykhe 2008Lke ykMkkkMk hkh{ktyke s kuS nke Lku hkuLkk k yk heku sykk kk nkk. kAe y[kLkf s yuwthkh kkzwt fu su kufku {k E ELkukuMke kk nkk ku{Lku knkh LkefkLkku {kufku sLkk {ku. ykwt Lkk kk yuxk {kxu Vqtfe VqtfeLkuykk wt Mkkhwt. ufu fku ELzk sueftkLke{kt hkufk fhk{kt fwt kuxwt Lkke fu{ fu kuzkke f{ke Lkk ykku kku ftE Lkn k f{ Mkuf{ ku{kt kukLkk kku Lkn s yku.

  fMxk fku{uLx hksu {koyu

  SLkerkfk... - kt. r{rnh u

  (yuzkufux)

  fkxkz rMkhkr{Mk Wkuk kkMku huuLkwt MxkukMkkkhfktXk rskLkk ktrks kkwfkLkk fkxkz kk{ kkMku Wkh kwshkkLkku

  Mkkike {kuxku rMkhkr{Mk Wkuk ykuku Au. fkxkzLkk Wkukku kkMkukey{kk, n{kLkkh. uzkk huu kRLk kMkkh kk Au. ynke kurf.{e.qh MkkuLkkMk (Mkk) huu MxuLku kkze Qe hnu Au. su fkxkzLkkWkukku{kt fk{ fhkkt fk{khku {kxu shk Vkkfkhf Lkke. fkxkzLkktrMkhkr{Mk Wkuk{kt MkkkhfktXk rsk rMkkLkkt nhku kufku tk hkuskkh{kxu hkusLkk yhsh fhu Au. u fkxkz kk{ kkMku huuLkwt Mxkuk ykkk{ktyku kku rskLkk MkkrLkf kufkuLku ku{s WkukkuLku k qk s Vkku kE fuku{ Au. suke yk kkkku MkkkhfktXk rskLkk MkktMku fuL MkhfkhLkk huu{tkeLku ku hsqykk fhe uEyu. -rskuLMkn ykh. hkXkuz, kkwh

  huf xuLk{kt kkueMk {uLkLke rLk{qf fhkuuLkkt LkkLkk- {kuxkt huu MxuLkku Wkh rkheyku, kkkyku yLku Vfehku

  kkk kYrzkyku, yMkk{krsf kku yku s{keLku kzk kkkko hnu Au. w{ktxuLk{kt {wMkkVhe fhkkt ykkt kufku u rxrfx [ufh kk hke rLkk rxr-fxu {wMkkVhe fhk u Au khu fuxkf Mktukku{kt {rnkyku, kkfku ]ku yLkuke{kh kufkuLke sk ykk kku k[ke rkMkhk kkuxkt {qfe Mkkuz kkeLkuhkufe ukkt nku Au. khu xuLk{kt yke heku kkkeheke sk hkufkkt kku Mkk{ufzf kkkt E MktMfkhe, rrkk yLku kw WkkhwykuLku MkL{kLksLkf heku kuXfykkkLke Vhs kkzkkt huf xuLk eX yuf kkueMk{uLkLke rLk{qf fheuEyu. suke rMMkkfkkhwyku, [uRLk MLku[h yLku kwtzk {keykuLkkt kkMkke{wk kE kuMkuLshkuLke kkk w kLke hnu yLku uLke ksLkf k [ekhkkthuu MxuLkkuLke r{kt Ake Mkwhu. -zk. e ke. kxu, kkk

  yksu SLkLkkt ukt-ukt fhkLkku rMk Au

  kkSyu {kLkLku 20 koLkwt yLku kwLku 40 koLkwt ykw ykkuwt,fkh fu {kMkLku kwr {e nke yu{ {kLke fu ku kkukkLkwt fk xqtfe{wk{kt fhe uu. k {kLku kwykuLku kwk{ kLkke kirkf Mkw-MkkLkkLke kkA kuzkLkwt Y fwO. krhk{u ykw ykuAwt kkkk kkS

  kkMku sE w ko {kk. ku Lk nkwt. u kwykukkukkLkwt ykw ykuAwt fhu kku kuLku {u. kwk{kuLku{kLku {Lkke ek. krhk{u knukt 20 ko{kLkLkk, ke 20 ko kuzkLkk yuxu fu wkLkkuLkeMVqkLkk, ke 20 ko kuzkLkk yuxu fu {nuLkk{sqheLkk kAeLkk, 20 ko kLkk, fk{ kqhwt kk

  yuxu ku Aqxu yLku ku kAe k ku Su kku Aukt 20 ko fqkhktLke su{SkLkwt. ykkt s fkhke fnuwt kzu Au fu, {kMk kk.

  fku ELzk{kt rhkLMk kkhke fu{ Lkk kE?

  {kMk kk fu{ fnuwt kzu ?

  06

  kwshkk{kt rMktkkuLkwt kufkh

 • CMYK

  CMYK

  FRIDAY, 5 NOVEMBER 2010SANDESH : AHMEDABAD 07yuzxkoR{uLx

 • y{kk, kk.4u{kt rkeLkk w knukhLku

  kLk{kt hkeLku LkkuhMk yLkufke[kiMkLkk rMku MkwfLkLke hkferLkfkkt [kte{kt uMko yLku

  MxkurfMxkuLke LkkUkkk uke Mkkku kkn-fkuo wzeyu hee nkkhkktu{kt [kte{kt LkkUkkk khku kkktLke xku[u MkMkok{kt MkV hne nke.{wtkE kwrLk {kfuox{kt [kte

  Y.38,000Lke Mkkkxe xkeLkuY.38,550Lke yirknkrMkfMkkkxeyu knkU[e nke. ku{sy{kk kwrLk {kfuox{kt[kte Y.37,800 yLku hksfkuxkku [kte Y.37,650Lker{e xku[u hne nke. uufu,kknfkuyu MkkuLkkLke hee{ktykuAku hMk kkkt MkkuLkk{ktk{kt Mkk{kL xkzku uk{ku nkku. zkuhLkk {q{ktyufkhe Lkh{kE hnukk Yrkku

  14 kiMkk {skqk kkkt 44.22 kkunkku.

  hr{kLk{kt Lkkktrf yMkhkkLkkkku MxkurfMxkuyu ktLku rf{ke kkwyku{ktMkwhrkk hkufk fhkLkwt [kw hkkktkhu ukeLkk kku ktLku rf{ke kk-wyku{kt ykk hke kuS uk {e nke.Lqkufo kku Lkk{uMk{kt rzMkuBkhkk{kt fku{uMk MkkuLkwt rk ykitMk39.4 zkuh QAe 1377 zkuh kwtnkwt. ku{s rzMkuBkh kk{kt [kterk ykitMk 25.62 zkuhLke r{e xku[uknkUk kk {kuze Mkktsu Lkh{ kze25.51 zkuh ukE nke.

  y{kk kwrLk {kfuox{kt[kte{kt kkAk Y.37,600Lke ktk{kt Y.200 eLku Y.37,800Lke

  Lke xku[u hne nke. ku{s MkkuLkk{ktY.25Lkku Mkk{kL xkzku kkkt MxkLzzoMkkuLkwt (99.9) Y.19,950 yLku wMkkuLkwt (99.5) Y.19,850Lkk {kkukt hkwt nkwt. Lkk kkeLkkLkku kY.19,150 yLku nku{kfo kkeLkkLkkuk Y.19,550 hkk nkk. hksfkuxkwrLk {kfuox{kt [kte [kuhMkkY.37,650Lke Lke Mkkkxeyu kt kEnke. ku{s MkkuLkwt MxkLzzo 24 fuhuxY.19,950 yLku MkkuLkwt 22 fuhuxY.19,600Lkk {kku kt hkwt nkwt.

  {wtkE uhe kh{kt nksh [kte{ktY.310Lkku kkukk WAkku kkkt yufrfku [kte Y.38,550Lkk Lkk kuhne nke. ku{s MkkuLkk{kt Y.10LkkuLkSku xkzku kkkt MxkLzzo MkkuLkwt

  CMYK

  CMYK

  MkkuLkwt rk 10 kk{ - 25.00

  19950.00

  [kte rk rfku+ 200.0037800.00

  rLk^xe yktf+ 121.306281.80

  wz ykuE+ 1.30

  86.04 zkuhftkLke kt k khku(%)Mxux ktf 3434.90 4.98kkkk {kuxMko 1233.10 4.03rhkLMk 1104.75 3.71rnLkfku 226.30 3.66su.ke.yuMkkurMkux 128.25 3.26

  keyuMkExkuk

  kuELkMko

  keyuMkExkuk

  wMko

  rkrx kkWLz 71.45 uLk 54.63 uh khLkwt xLko ykuh 153977.12 fhkuzwhku 62.88y{u. zkuh 44.22BUSINESS

  yuVyuLzykuLkwt xLko ykuh

  Y.113715.1 fhkuz

  20893.57kt kku

  20605.63weLku

  (+427.83)

  08 SANDESH : AHMEDABAD FRIDAY, 5 NOVEMBER 2010

  ((MMkkkkuuLLkkkk-[[kkttee kkhh))[kte nksh

  38550.00 MxkLzzo MkkuLkwt (99.5)

  19635.00w MkkuLkwt (99.9)

  19735.00((kkuurrkkeekktt kkhh))Mkkku 700.00fhze 605.00k 775.00fkkrMkk 520.00MkLk^kh rhVkELz

  680.00fkukhk 710.00yMke ku 550.00Lke{ku 470.00yuhtzk 3790.00ru fku{

  788.00kk{kueLk 501.00MkkukkeLk 525.00

  ((kkkkww kkhh))kktkw khu 39000.00khkkh 42300.00wxuLMk 36000.00yuwr{rLk{ ELkux

  12600.00

  rkk tkkh 27000.00

  kkMk fxk 27500.00f 13100.00ez 11400.00xeLk 1315.00rLkf 1175.00(({{hhee ffkkuukkhhkk kkhh)){he nksh 201/221MkwtX e[uz 230.00MkwtX yLke[uz

  245.00fkukhk ykkwk

  5100.00fkukhk fkuefkuz

  5000.00fkukhk {wtkE hkkwh

  7000.00fkukhk yuzek

  6000.00fku[eLk fkukhu

  7050.00fkukhu {wtkE 745.00

  ((kkttzzkkhh)) ktz ee

  2771/2840ktz r{rz{

  2811/2881

  {wt.[kte nksh 38550.00

  {wt. MxkLzzo MkkuLkwt (99.5) 19635.00

  {wt.w MkkuLkwt (99.9) 19735.00

  y{. [kte 37800.00 y{.kuke (99.5)

  19850.00y{. MxkLzzo (99.9)

  19950.00y{. Lkk kkeLkk

  19150.00y{. nku{kfo

  19550.00y{. kurk (15 rxh)

  1010/1050y{. uk (15 rxh)

  1070/1110

  Aue t thtAuk k

  zeMkk kxkfkLkk k(rs {kfuox)

  kxkfk sqLkk 140/180zwtke Mkkihkx 250/300zwtke LkkrMkf 350/380Mk 1800/2000

  khku hkku 9 fkfukuhkS Wuxk kEu 695/700kuek xe

  1082/1083{h kE

  690/700fkek u

  492/495hksfkux [kte 37700hksfkux {Ve ze{e.ze. 595/596{Ve Se {e.ze.

  605/606ktz e 2860/2900ktz ze 2820/2850yuhtzk rzMku.

  3473/3474ru 760/765

  ukhLkk k{wtR u

  700/605hksfkux ku xuk Mknek

  uk xeLk 15 exh1070/1075

  Awxf 1 rfku 78-00Lkk xeLk 15 rxh

  1090/1095LkMkke e 820/870fkkMkek ku860/870kk{kueLk ku 800/805Mkkku 15 rfku uk

  1175/1180Mkkku 1k rfku Lkku

  1195/1200fkkrMkk 1k rxh

  805/810

  skk qe e xe kty{. yuhtzk rzMku. 3520.00 3555.00 3517.00 3521.00y{.yuhtzk Vukw. 3380.00 3314.00 3285.00 3290.00{wt. yuhtzk rzMku. 3514.00 3530.00 3514.00 3516.00rzMkuBkh hks. yuhtzk. 3474 3491 3460 3473

  {wtkELkk rr khku

  kk khLke x

  ykkLk kkuEz 828,838.50,823.50,829.85yuqkeqke ke 865,870.90,856,859.10yuuMkeMke 1082,1097,1068.10,1088.55ykke yuLxhkkR 754.05,785.25,754,769.45ykrGk rkhkk Lkkku 839.80,846.70,835,839.90ynkkk kUf 259.45,261.45,255.45,259.35ykMxkuBk kkkh 814.95,822,790.05,793.10ytk MkeBkuLx 152,152.70,148.25,151.85yktkkuLf 182.05,182.90,178,181.80yukkukku xkGkh 73.70,74.45,73.10,73.50yhukk 293.80,296,293,293.50y~kkuf kukuLz 76,78.50,74.75,78.25yu~keGkLk kuRLx 2728,2728,2650,2662.85ykuhkukku ^kBkko. 1280,1306.75,1271.10,1300.65yurMkMk kUf 1535,1560,1535,1543.80ks nkuz RLkuu 940,944.50,926,933.45keSykh yuuLkSo 807,818,805,811.80kkhk Ekuf. 1748.85,1759,1700,1729.95kkhk ^kuso 379,379,372.65,374.45kkhk kuxku 765,769.90,757,760.60kkhke yuhxuk 330,331.25,325.70,326.40kuk 2514.90,2537.55,2506,2525.70kkk Mxek 525.90,528.75,512,524.05kkGkkufkuLk rk. 436,436.95,429,430.90kUf yku^ kLkkhMk 1066,1066,1062,1065kPf yku^ khkuzk 1043,1043,1029.10,1038.75kuf yku^ RrLzGkk 509.60,515,505.10,512.10kku~k ke 6399,6450,6355,6447.40furzkk nuk 715,721.90,710,720uRLk RLzeGkk 331,331.90,327.50,329.65fuLkuhk kuLf 747,767,747,760fuMxkuk 478,492.70,475.20,485.60MkuLxk kUf 235,242.90,233.35,239.75MkUkhe xukxkRk 519,531.80,515.10,529.65MkeRyuuMkMke ke. 385.75,388.50,382.55,386.45Mkekk. 351.90,352,348.50,349.35fkukkux kkBkkukek 890,892,881,887.85fLxuLkh fkukkuo 1313,1335,1313,1326fkuhkuBkk ^xeo 655,660,645,653.40fkukkhu~kLk kUf 795,802.50,790,790.70kuBkxLk keMk 327.10,334.20,326.20,330.85fGkBkeLMk 804,804.80,793,794.10zkkh RLzeGkk 100.45,100.45,98.90,99.45ze~k xeke 63,67.35,62.50,65.90zeke kukku. 703,704,698.05,701.05zeyukyu^ ke 351.05,356.90,351,354.85zku.hue 1702.60,1736.40,1702.60,1732.10yuGkfkuBk 554,559.90,547.50,550.30

  R.ykR.nkuxuk 123,124.60,121.60,122.10yurLsGkMko (ykE) 351.60,351.60,344.05,345.75yuMkkh ykuRk 155.35,160.65,153,158.70yufMkkRz RLz. 164,164.30,162.05,162.50^uzhk kUf 492,496.25,485.10,492.90^kRLkkLMkeGkk xufLkku 1041,1044.95,1000,1026.65

 • 2010143395

  kuhk{kt ykuVMkux rLxhrVzh{uLk, nukh, fxk,Vkuzk [kLkkh yth-knkh fk{ {kxu suLxTMkkMkLMk sYhe 9712981909

  2010248430

  wxeeLk uRyu Au uze/suLxTMk wxekkoh {kxu({rLkkh) 9724763528

  2010248432

  2010244813

  2010146027

  Vfk Yrkk 499/-{kt12050 kuuLMk MkkkurhkLMk 401 rMkkuf{kukkE Ajanta A/30ufkuhe suku 1499/-Ajanta A/80 4 #[ LCDVw x[kuz VkuLk 2999/-GSM fkuEk fkzo [ku7610 e fkzo Mkkku fhMkefh FM Me{- 599{ktVkuLk kxu y{hkEkze:-9898552380 yku{nheykkhLkkh:- 9375544444 e nhe {rLkkh:-9574639490 kLke{kfuoxk:- 9558811263ukkhe kwAkhA ykfko9898552381

  2010248722

  wkko VkLkkLMk MkMkekMkoLk kuLk, yukef[hkuLk, (M) 09536461102, 9173299468,9722146037, 9722146038, 9173299242,9722146040 yusLx {kxuMktkfo fhku. 2010246594NO VkE[kso NO f{eLkhSMxzo ftkLke khk kMkoLk,yuwfuLk, kukxeo, yuke-f[h, kusux kuLk (1kke 10 fhkuz Mkwe)rMkwhexe kh IMA/ yusLxykfko, f{eLk yuzkLMk09780304660, 08968377979, 097803 04659

  2010247966

  2010143414

  fkuBwxh xuk[uh 1450,MkkuVkMkux 7900,zkRLkkMkux 5900, fkkx6500. 26608462

  2010246936

  2010241538

  LkkrMkf, ehze, rMk-6 M k k i h k x rMk- 6fA rMk-4 Wr{kkk k M k t k k t eL kkh,y{kk 9687165477

  2010248853

  2010221477

  yufkkkzo RO SalesService- RepairingfkkoLk 120/- kske ku9909288240

  2010248427

  MkkuVxe ykRMke{ {eLkkLk Lkwt u[kLkwt Au9979508424

  2010248428

  yk w u o ef {MkksMk u Lxh{k t 150/-{k tM k k tkLk k u , q t xLkkf{ho{k t heuk {uk u9377237888

  2010246907

  rkkuMk{kt uze- suLxMkLkeMkkkuok[kh Mkk, [kELke{Mkks fhkku/ eku9638420146

  2010248848

  ytrfk VeSkukuhke {MkksMkuLxh MLkkwMkktkLkk wkk{kxu 9574852733,9601841545

  2010246914

  2010176869

  2010156986

  2010246304

  2010242434

  2010233347

  2010176857

  kuY{ kf wfkLk kzuykkkLke Au. kuhk Mkfo-LkuLk nuLzw{ Mkk{u9725273523,9924040216

  2010246946

  u[kLkk u Au kk uk{kt 1BHK 1775000/- 90khLkk u yxkwheMkVux suke kkf o, Mk uMkELzekLke kkA, kkukMkfoke 700 {exh whVux{k t Lk w t Vk uhk,#e kkkY{khMkkk u, k uELx,Euxef kELMk, keeMkeBkk, 5 hk, Lkw tfe[Lk xkEMk Mkkku {kuxek u uhe k uLk {u9825021557

  2010248854

  u[kLkwt Au ku {kLkwt xuLkk{uLxke/25, ekfwts MkkuMkkxeze fukeLk Mkkkh{ke-380019 -9377835441

  2010248726

  s{eLk uEyu Au y{kk,kkteLkkh, fze, fku,{nuMkkk, Mkkt, kkk,kkwfk + Sk{ktMfe{kf + Vk{onkWMkkf s{eLkku + kuxkuLkesYhk Au. (k r{kkuykfko + kkekheykfko) VkE ELku YkY{ku:- ~k{ zukukMko,fkuLkkfo fhe~{k, huwfknkuLkeMkk{u, Mkkkwh 64500645Mk{ 12ke 7

  2010247081

  s{eLk uEyu Au ykuks/kuhs/ kuzekh/ Mkktkus/hfLkkwh/ ekkwh/ Mkkwh~k{ zukukMko, fkuLkkfofhe~{k, huwfknkuLke Mkk{u,Mkkkwh, (k r{kku +kkekhe ykfko)64500645/ Mk{-12ke 7

  2010248847

  hukuXk fk{ kkxo/ VwxkE{YkY {ku: kELke-9824673951

  2010245964

  rhkLMk rkLku{kt1000/- hkufe hkusLkkt500/- 20,000/-f{kkLke kf 9015678007, 9228819929,9924304021

  2010248850

  Lkfkh {tkLke kwf ku yLkuk {kxu uhk fhku, kwf{uk {kxu ~k{zukukMko, fkuLkkfo frh~{k,huwfknku Mkk{u, {kLkMkeMkfo, Mkkkwh, y{kk.Mk{ 12ke 7

  2010247083

  CMYK

  CMYK

  FRIDAY, 5 NOVEMBER 2010 SANDESH : AHMEDABAD 09yuzxkoE{uLx

 • y{kk : rkeLkk knukhku{kt {wMkkVhkuLku w Mkwrk kqhe kkzk{kxu kr{ huu khk y{kk stLkke Qkzke {nLkexuLkku{k 15 rMk Mkwe khkLkk yurzLk fku[ W{uhkLkku rLkoeku nkku. Auk Mk rMk{kt hkskLke yuMkuMk, Mktkfo kLkyuMkuMk, nrhkh {u, khk yuMkuMk, yS{kkk yuMkuMkkkk ykMkLkMkku yuMkuMk{kt {kuxe Mktk{kt uRxk nkukLku fkhu{wMkkVhkuLku Mkwrk {e hnu ku {kxu yk xuLkku{kt w 165 yurzLkfku[ W{uhkk nkk. krhk{u 12 nh {wMkkVhkuLku fLV{o rxrfxLkku

  k {e kuAu. suLku fkhuhuuLku Y.70kLke ykf kRAu. nk{kt 448xuLkku kuzkkLkeMkk fhkE Au.

  CMYK

  CMYK

  FRIDAY, 5 NOVEMBER 2010SANDESH : AHMEDABAD10 Lq

  {wMkkVhkuLku w Mkwrk {kxu {nLkexuLkku{kt yurzLk fku[ W{uhkk

 • u eskn50 kuxLkku nkuyLku rkkzeLkukuLke ykMkkkMkhkk{kt yku kku kuLke kqtAze nt{uktWkh w khV s hnu Au.

  yksu k 6 uku yuk Au suykuELxhLkuxLkwt uzk Lkke hkkk.

  {kuyuykELkwt Mxuw rLkkt Mkkike [ktrkku{kt MkkLk hku Au. E.Mk. kquo1250ke 1500Lke [u yk rkkLkkk{kt ykwt nkwt. yk Mxuw kuMk{Lkk kqouLke kte fhku Au.

  ykze [keyku(1) k, Mkrk (2)(2) kk (2)(3) kLk, uhkk (4)(5) Wkfkh (2)(6) hkzLkwt yuf (4)(9) ff, kwth (4)(12) rLkhk, LkkMkekkMk (3)(13) kLk, kw (2)(15) kwVk, kku (3)(16) hLk (3)(18) Aqe (2)(20) {q kk{ fu u (3)(21) kkktLke yuf h{k (2)(23) rkkuxLkwt yuf ke (2)(25) MktkLke rLkkLke (2)(26) keko, kx (3)(28) kk, kf (3)(31) swkh (2)(32) zVwt (2)(33) ykk, fwxu (2)(34) kkLk, Mk{s (3)Qe [keyku(1) Mkkkkk, k (6)(2) fk{, fko (3)(3) kkfku hMkku (3)(4) fkuXkh (3)(7) kuk (2)(8) yAkuzku, kk{ (2)

  (10) wnkh (3)(11) [nuhku (3)(13) Mke{k (2)(14) khk {ku yuf kAe yuf (5)(15) ftf (3)(17) efhe, kwke (3)(19) ykf.... (3)(22) y{eh, W{hk (3)(24) fkk, fkkz . fkkkkt kzkkuf[hku (4)(25) fze, nqtV (3)(27) kef, kf (3)(29) zku, ktku (3)(30) kh, Mkh (2)

  ruykwuoLkk k]Mke krLkuytkuS{kt Mkkxefkfnuk{kt yku Au. yk

  Mkkxefk- k]MkeLkwt Wk{ ykik Auru. [khke A [{[e suxk ru{ktyze [{[e MkqtXLkwt [qo {ue ke swt.ftxkk kh yk Wk[kh kuk [kwhkkke kkuzk rMkku{kt s Mkkxefk{xe Au. kuf nkh{ktMkkxefkLku hkt fnu Au. su{Lku sqLkefkrskk nku, { fX Wkhkku nkuku{u hkus hkku yufke ku [{[e rukh{ q{kt Lkkte kewt. sukefkrskk {{kkoLkk [ehk- rVhyLku kkRMk ktk kk Au.

  - i {LkwkE kkikLke

  Mkqkuokr Mkqkuo Lkfkhe MkqkoMky{kk : 6-48 7-36 17-59rMkLkkt [kurzkt :1. [, 2. k, 3. y{]k,

  4. fk, 5. w, 6. hkuk, 7. Wuk, 8. [.

  hkrkLkkt [kurzkt :1. hkuk, 2. fk, 3. k,

  4. Wuk, 5. w, 6. y{]k, 7. [, 8. hkuk.

  CMYK

  STAR GOLD13-00 hk rnLwMkkLke17-30 stkkuh0-00 u Lkk Lk

  SONY MAX1h-00 Mkqot{16-30 kku{kh0-00 y{h yfkh yuLkkuLke

  STAR MOVIES11-0k ykux kEf 1k-10 e rkLf kkxoLkh-h19-00 kkuLko xw VkExh1-1k e zu e yko Mfqz Mxe

  FILMY11-30 n{ue1k-00 [k[e 4h019-00 V {kMxh

  ZEE CINEMA1h-00 yktu16-00 yk uuu shkh0-00 rkhVkkh

  HBOP14-4k ezkfo LkkEx18-30 e MfkurkoLk rftkh1-00 keLkh3-00 yLzh zo

  CMYK

  nuh {nk{ wk{y{kk 34.9 18.2zkuhk 35.8 20.1hksfkux 36.2 18.2Mkwhk 34.8 21.9kLkkh 34.2 19.2

  h{kt kt ku ekku{u Au yu kk khkkheykuLkwt rLk{ko Lkfhwt uEyu. ku{suBk fu yL fkLkekkuX Lk fheuEyu.

  h{kt hku yuerk{kt hkku uEyu fu suke h{kt uLkkhk [wtkfe ykfko yLkwu.

  ukh nt{ukt ythLke khV qu kuwt nkuwtuEyu.

  {w khLke MkL{w Mkeze, kktk yLku {trh Lkhkkt uEyu.

  9 5 4 3 84 9 3

  67 9

  2 6 79 4

  5 9 3 67 4 2

  2 6 1 5 4

  y{urhfkLkk MkkWkfuhkurLkk{kt knue kh fkuE{rnk kLkoh khefu [qtxkE ykeAu. ykkkt {kxu ko uk suekk Au fu yk {rnk khke{qLke Au. 38 keo Lkefe nueAu. Lkefe nue y{urhfk{kt kkuoke

  Mkke kuk e krhkh{ktke yku Au. wrMkkLkk{ktkLkoh ku [qtxkE ykLkkh kkuke sk kk kuykuke khke y{urhfLk Au su{u yk knw{kLk{uwt Au. Lkefe nueLkku sL{ 20 Lwykhe, 1972{kt kku

  Au. kuyku rkLkuMkw{Lk Au. MkkWk fuhkurLkk rkrLkr

  Mkk{kt kuyku uMkxLk fkWLxeLkwt rkrLkr fhehkkt Au.

  kuyku rhkfLk kkxeo Mkkku Mktfkukt Au.

  2012 {kxu LkefeLku {w k {kxu nkux Vurhx{kLkk{kt yku Au.

  2004{kt ku{u hksfkh{kt u fkuo nkku. hksfkh{kt u~k kk kuyku {urzf, r{rxhe,

  kf yLku BwrLkrMkk fr{xeLkk rr nkukykuMktke [qkt Au.

  LkefeLku 2005{kt uLz ykuV xuMk kuhLkku rkkk{e [qku Au. yk Wkhktk 2006{kt kk{uxkuezhrk yukuzo yLku yuMkLMk ELk kf MkMkyuLz kLko{uLx yukuzo yuLkkk fhk{kt ykk Au.

  14 {u, 2009Lkk hkus ku{u rhkfLk kkxeokhVke MkkWk fuhkurLkkLkk kLkoh k {kxu W{ukheLkkUke nke.

  ELxhLkux kkurrxf xkuf ku kk kkurrxMk{kt nuerhw rkkLku ELku rxke fhk{kt yke nke.

  Lkefeyu 1996{kt {kEf nue Mkkku Lk fkO nkkt.{kEf y{urhfLk yk{eo Mkkku Mktfkuk Au.

  h nku fu rkLkuMk^uMkrkrxe e sYhe Au.^uMkrkrxe yLku yuzsMx{uLx yufk{ fhk{kt yLku Mknfkh {uk{ktkt {Yk kkk nku Au. ynyuzsMx{uLxLkku yko fkuBku{kEfhwt yu Mknus k ku Lkke. kkffheku khu f{o[kheLku fkuE kkkeyMktkwr nku khu fkuBku{kEfhk sue xLkkyku kLkke nkuAu.yn yuf Mkw {nLke Au.ykku rMkLkk {kuxkkkLkk fkfkuykurVMk{kt rkkkk nku Aeyu.hufLke Mkkku MktkeLku fk{ fhwt yusYrhkk Au.

  yk heku fk{ fhkke fk{fhkLke { k yku Au. fk{fhk{kt ykMkkLke hnu Au, ykurVMkLkwtkkkh Vwk hnu Au. yLku fk{k rLkhu Au. u fkoLkk Mku

  yLkkLk hnuke nu fu {Lk{kuxkhnukku nu kku kuLke Mkee yMkh fk{kh kzu. {Lk kh kzu yLkukrhk{u Mk{k rMk{kt fkuE { Lkyke yuwt yLkwku. u fkuEkkLku MktkkLke nku yLku ku{ktk{Lku fu fkuE yLLku LkwfMkkLk Lk kkyu{ nku kku yuzsMxk Lku[h hkkuuEyu.

  Mk{ yLku MktukkuLku yLkwMkkh^uMkrkrxe ke uEyu. fku-ykukhurx Lku[hLke kk fheyu khuyk Mkw ku{kt {nLkku kk suAu. yuzsMx{uLx fhk{kt fu fkuEkk{kt Lk{kwt ukke fkuE k fufk{ LkkLkwt {kuxwt Lkke kE skwt. fk[khuf fuxef kkku{kt yntfkh kkse skku nku Au. yk hekLkwt yu krkLku fwtrXk fhLkkhwt Mkkrkk kkwtnku Au.

  khke {qLkkt y{urhfe kLkoh : Lkefe nue

  ykukk{kLkk khk kMk hr{kLk ku{Lke MkwhkkLkuELku y{urhfk 900 fhkuz Yrkk [ou. ykukk{kku{Lkk krhkh yLku 200 f{o[kheykuLkk fkVk MkkkukhkLke {wkfkk ukLkk Au. khkLke {wkfkkhr{kLk kuyku ku{Lke kMk urMkzuLx Mkur fkh rkMx furzuf{kt s kMk fhu. y{urhfk{kt {w {kxukMk kLkkxLke yk fkh fuxef rukkkyku hku Au.yksu yk rukkkykuLke {krnke {ueyu. furzuf rkMxLke f{k yZe fhkuz Yrkk Au. r{kt yk yuf{kk fkh Au su y{urhfkLkk {w {kxu

  kikh fhk{kt yke Au. sLkh {kuxMkuo yk fkhLkwt rLk{ko fwO Au.

  yk fkhLkk hk ykX $[ zkE hku Au yLku kuLkwtsLk kku#k 757 suxLkk furkLk zkuh suxwt Au. ykhk yk{oh uxuz yuxu fu Mkwhkk f[ kqhktkkzLkkhk Au.

  fkhLkk zkEhLku MkeykEyu khk xuLkk ykkk{ktyku Au. fkuE k rrxf rMkwyuLk{kt ku knkU[ekLke k{kk hku Au.

  yk fkh kwux qV Au. fkuE k hkMkkrf fu sirfku khk fhk{kt ykuk nw{kLke kuLkk kh fkuEyMkh Lkke kke.

  yk fkh yZkh Vqx tkkE hku Au. kkt[ Vqx Mk #[[kE hku Au.

  urMkzuL fkh: rkMx furzuf

  fkuE k zkE kh f fheyu yLkuzkE ykukLk kkLku ku Mk[o rLzkuykukLk kE Au yLku kukk{ rMkuxfhkLkwt kqAu Au. yk kuu{Lkku Mkk{Lkkukk huf whLku khufLku khuf kkufhku s kzku nu. yk kuu{Lkwt fkhfk[ khMk k nkuE fu Au. {kuxkkkuAutorun.inf VkE khk rMkMx{Lke zkE khnw{ku fhk{kt yku Au.

  suLkk krhk{u yk{ kkwt nku Au.ykk{kt fhwt wt kuLkku k ykkku Lkkefkhfu zkE ykukLk Lk kk yuxu kkuu fBqxhLke yth skLkk {whk s kt kE kk. khtkw [kk Lkfhku yk hk kukLkku hMkku Au. kMk,Lke[uLke hek Vkuku fhkk yku... !!!

  1. Start > Run {kt yku yLkucmd xkEk fhku.

  2. C zkE{ktke kuu{ qh fhkkt Cmd{kt C: yu{ xkEk fhe yuLxhuMk fhku.

  3. yk kAe autorun.inf xkEk fhkuyLku yuLxh {khku suke yk VkE ykukLkkE Mk{se.

  4. kh kk attrib autorun.inf -s -h -r xkEk fhku yLku yuLxh uMk fhku.

  5. nu kuu{ qh fhk yk rzexfhwt kzu suke del autorun.inf xkEkfhku yLku yuLxh uMk fhku.

  6. yuf kh Vheke autorun.infxkEk fhku yLku yuLxh uMk fhku. suke nuC: Lku ykukLk fhkkt kuu{ Lkn yku.

  kMk, yke heku huf zkE {kxukuMkuMk fhku suke huf zkE Vheke ykukLkkE su.

  rke, ekke, {e-khk- [kukzkkqsLk, ykh uhe kkutz{kt Mk{iku

  r{ Mktk : 2066, ykMkku [ki, wkh,kk. 5-11-2010. eh (siLk) Mktk : 2536.krknLk f : 1932. wkk (fr) : 5112.khke rLkktf : 14. kkhMke {kMk : kuhk.hkus : 19-VhheLk. {wM{ {kMk : rsfk.

  hkus : 27. irLkf rkrk : [ki f. 13-02 Mkwe. [t Lkkk : r[kkf. 12-53 Mkwe kAe Mkrk. [t hkr : kwk (ykku rMk). sL{Lkk{kkh : kwk (h.k.). fh : fwrLk/ [kwkk. kuk : erk f. 14-47 Mkwe kAe ykw{kLk. ruk ko : rke. ekke. o y{kMk.{ekqsLk, {e fwkuh kqsLk. khk kqsLk. [kukzk kqsLk. * {nkehMk{e rLkko rLk. * {nwze{kt nLk. * ykh uhe-kkUz{kt Mk{iku.* {nkLk uk- fkufkkkLkk k{ {uh uktw r[khtsLk kMkLkkusL{rLk. s. kk. : 5-11-1870, yMkkLk 1925. * f]rk kurkk :yksu Wrkk [ki rkrk Au, khtkw kkkuhu f. 13-02ke y{kMk Au. MkktsuMkrk LkkkLkku [t [kukzkkqsLk- khk kqsLk kkk f]rk rk Mkk{keLkekq {kxu w kk Au. ft{q, Mk, kxkxk{kt kh Mkwkhk khVeuk {u. - hknwfk : rMku f. 10-30 ke 12-00

  ytvujt atuhm mbqnbtk yuJehe;u Fqx;t ykf Chtu fuhuf ftujb huf nhtuylu 3X3lt ctufmbtk 1 :e9 mw"elt ytkfzt ytJu.atuhm mbqnbtk ytvujt ytk-fztytultu ;bu M:tl Vuhfhe NfNtu lrn. ;bthu yurmJtglt Fqx;t ykftubuJJtlt Au. ;tu fhtubdsbthe....!

  Mkwzkufw - 516Lkku Wfu

  kkkk kk {kxu fu sLk Wkkhk{kxu fMkhk yu uc Wkk Au. kkykuLku u fMkhkLkwt Lkk{ kzu kkuMkkike knuwt fkh Mk{ Lkke yuwtykkk{kt yku Auu. u fMkhk Lkke fhefkke kku fuxef LkkLke kkke khtkwMkM yu hehLku k{kt{nLkku kk ske ykkku khkLk ykkk{kt yku kku kuLkkke kuVkku kE fu Au.

  Mkk{kL heku kyku yu{ {kLku Aufu SLk yuf s kh {u Au kku kyku,keku yLku { fhku. kk Mkk[e Au kyue { fk{Lke Lkke nkuke su ykkskkt Mk kLke .

  xee ukkt ukkt kkLke ykk nkukku ku LkwfMkkLk fhe fu Au. yk fwxuLkuqh fhe e sYhe Au. kkfkuLku syk kk kkw Lkke kzke, khtkw hufwke su ykku yrk{ hku AukuLkk {kxu yk fwxu ke sYhe Au.

  fuxef eykuLku s{kLkwt kLkkkkkLkkkk kkL