Ons Recht, april 2009

Click here to load reader

 • date post

  29-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  234
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Ons Recht is het maandblad van de bediendenvakbond LBC-NVK

Transcript of Ons Recht, april 2009

 • 113DE JAARGANGNUMMER 4APRIL 2009

  113DE JAARGANGNUMMER 4APRIL 2009ONS RECHT

  maandblad van de landelijke bediendencentrale nationaal verbond voor kaderpersoneel

  ONDERHANDELINgEN IN DE SECtOREN REMEDIES VOOR DE INtERNAtIONALE CRISIS IBM tREKt ZICH VAN REgELS NIEtS AAN VECHtEN VOOR WAARDIg WERK IN INDONESI

  WITTE WOEDE WERKTGeen cynisMe

 • 2 ons recht | 113de jaargang | APrIL 2009

  Ons Recht

  RechtvaaRdige fiscaliteitSnoeien in sociale zekerheid is een heilloze weg.

  witte wOede als tegengif vOOR mOedelOOsheid en cynismeMet de juiste doelstellingen krijg je veel mensen op de been.

  OndeRhandelingen in sectORen OndeR Ongunstig gesteRnteSommige bedrijven klagen zonder reden steen en been.

  wat lOOpt eR fOut bij justitie?Achterstand stapelt zich op bij de arbeidsrechtbanken.

  vakbOnden geven hun Remedies vOOR inteRnatiOnale cRisisWerknemers betogen voor verandering en duurzaamheid.

  lbc-nvk bedenkt cOncRete OplOssingen vOOR pROblemen in bedRijvenTijdelijke werkloosheid voor bedienden is een fetisj.

  natiOnale aRbeidsRaad kRijgt 100ste caO ROndEen laboratorium voor sociale vernieuwing.

  arbeids-gericht

  infORmaticabedRijf ibm Rijgt sOciale misdRijven aan elkaaRRegels zijn er om te worden nageleefd.

  kaRel de meyeRe: zit aan het stuuR van je eigen lOOpbaanOpbouwend advies in moeilijke tijden.

  weRknemeRs buuRtdienst isis zijn allemaal bediendenSociale economie zorgt voor zinvol werk.

  weRkgeveRsbijdRage in kOstpRijs tReinkaaRtje stijgt naaR 75 pROcentEr is nu ook een ecocheque.

  lOw impact man bepeRkt zijn ecOlOgische vOetafdRukVerbeter de wereld, begin bij jezelf.

  3

  4

  6

  7

  8

  9

  10

  12

  13

  14

  15

  16

  19

  De sectoronderhandelingen gebeuren in moeilijke omstandigheden. De LBC-NVK vecht voor jobs, koopkracht en een beter evenwicht tussen werk en gezin. p. 6

  De ultraliberale ideen zorgden voor veel onheil. Voor de vakbonden moet het helemaal anders. Er is nood aan een nieuw sociaal, economisch en politiek model. p. 8

  IBM is een grote naam in de informaticawereld. Op sociaal vlak laat de onderneming wel veel steken vallen, zo blijkt. p. 13

  De roep om waardig werk klinkt internationaal. Ook in Indonesi trachten vakbonden de bakens te verzetten. p. 20

  indOnesi, halfweg tussen uitbuiting en waaRdig weRkMeeste werknemers werken in informele sector.

  samen in actie, want weRknemeRs zijn geen geReedschapWie kan leven van nog geen 1,50 euro per dag?

  Over de grenzen

  in de marge

  Ontslagen niet langeR tabOe in uitzendbRancheAdecco saneert, Accent werft aan.

  cRisismaatRegelen alleen na dOORdacht OveRlegGa niet over n nacht ijs, zegt Gino Dupont.

  indexaanpassingen

  inbox

  film

  boek

  filmfestijn Open dOek bRengt bROze weReldfilmTachtig prenten uit alle hoeken van de wereld.

  de lezer schrijft

  lbc-nvk antweRpen Reikt eRetekens uitDoe je aanvraag tegen uiterlijk 30 juni.

  uitbetaling vakbondspremie

  achterklap

  papaver

  20

  22

  23

  24

  24

  25

  25

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  30

  31

  32

  inhOud

 • APrIL 2009 | 113de jaargang | ons recht

  Ferre wyckMAns ALgeMeen secretArIs

  De studiedienst van Dexia pakte eind maart uit met het nieuws dat de economie op het punt stond om weer op te veren. Goed voor de prijs voor de meest optimistische voorspelling. In het klassement van het realisme laten we de prijsbeker toch nog maar even in de kast staan. Een fi nancile instel-ling die eind 2008 nog vervaarlijk dicht bij de afgrond stond, beweert dat we de tunnel zo goed als uit zijn. Tegelijk kondigt de Hoge Raad voor Financin hel, verdoemenis en nog lelijker dingen aan tot minstens 2014. Wie schetst onze verbazing bij zoveel tegenstrijdigheid?

  Feit is dat er na het debat over een herstelplan-bis, af-gevoerd wegens geen centen, weer hardop gedroomd wordt van snoeien, de tering naar de nering zetten, inper-ken en andere minder opwekkende vooruitzichten. Rede-nen zat vinden sommigen om de staatshervorming als al-leenzaligmakend middel weer van onder het stof te halen. Op een moment dat dit land kreunt onder werkbedreigen-de en vernietigende boodschappen worden communau-taire verzuchtingen als oplossing gepresenteerd voor een crisis die zich van lands- of taalgrenzen niets aantrekt.De regering verklaarde in 2009 geen maatregelen te tref-fen die de ongerustheid van de Hoge Raad voor Financi-en kunnen temperen. Maar dat is een ampele geruststel-ling. Wij willen nu al duidelijk stellen dat de vakbonden een besparing in de sociale zekerheid ook na 2009 niet zullen aanvaarden. OCMWs signaleren dat het aantal leefl oners onder jongeren, bejaarden, vrouwen en andere groepen schrikbarend toeneemt. Diverse studies tonen aan dat de pensioenen te klein zijn om rond te komen. Een stijging van de werkloosheid staat gelijk met een in-komensdaling van werknemers. De CM voert terecht een campagne om de inkomens van langdurig zieken te ver-hogen (je kan de petitie tekenen op www.cm.be).

  OngerustNu al zijn we doodongerust over mogelijke begrotings-maatregelen die mikken op besparingen. We hebben im-mers een donkerblauw vermoeden dat de politiek zich in het vooruitzicht van de verkiezingen wat gedeisd wil houden. Na de verkiezingen van 7 juni zullen dan wel de besparingsmaatregelen concreet worden uitgewerkt.De bonden willen zich ook al voorbereiden. Niet omdat ze tegen de gezondmaking van de overheidsfinancin zijn, wel integendeel. De werknemers hebben daar alle baat bij. Maar je kan ook andere dingen doen dan snoei-en in de sociale uitgaven. Wij willen het vooral over de inkomsten hebben. Het regime Reynders staat borg voor een falend beleid. Er is een verkommerde fi nancile ad-ministratie die niet de nodige rechts- n hulpmiddelen krijgt om degelijk werk en intense controles te doen. Bel-gi scoort belachelijk pover op het gebied van controles. De schaamteloze waarschijnlijk grappig bedoelde quote van minister Didier Reynders, die het invullen van een be-lastingformulier vergeleek met het invullen van de Lotto, verraadt s mans diepste cynische zielenroerselen. Je hebt alleszins meer kans om de Lotto te winnen dan om een controle van de belastingen te krijgen. Een simpele verge-

  standpunt

  Het gebrek aanbelastingcontroleskost de overheidelk jaar10 miljard euro

  3

  lijking met de buurlanden leert dat er door het gebrek aan controles alleen al jaarlijks 10 miljard euro de mist ingaat. Een som die gelijk is aan de totale uitgaven voor werkloos-heidsuitkeringen, brugpensioenen en tutti quanti.Manke, om niet te zeggen onbestaande, controles die per jaar overeenstemmen met vijf keer het tekort waar de sociale zekerheid in 2009 tegenaan kijkt. Of nog anders gezegd: met 20 procent extra inspanningen aan controle en dat is dus geen belastingverhoging haalt de over-heid meteen een bedrag op dat gelijk is aan het tekort in de sociale zekerheid.

  schuldig verzuimLiever dan dat te doen wordt er voorspeld en verkondigd dat er moet worden bespaard. Besparingen die linea recta leiden naar minder sociale zekerheid en minder publieke dienstverlening. Uiteraard is niet alleen Didier Reynders verantwoordelijk voor deze koers. Het gaat om een col-lectieve politieke verantwoordelijkheid van deze en vo-rige regeringen die gelijk staat met schuldig verzuim.Meer dan over besparingen willen wij het hebben over een rechtvaardige fi scaliteit. Daarover blijft het oorver-dovend stil op alle fronten. Er is op dat terrein evenwel fl ink wat recht te trekken. Bijvoorbeeld door het onge-daan maken van de schande die notionele intrestaftrek heet. Deze fi scale spitstechnologie geeft bedrijven de mo-gelijkheid om fi scale kortingen te krijgen. Die kortingen komen wel de aandeelhouders maar niet de werknemers ten goede, noch inzake tewerkstelling, noch inzake inves-teringen. En de aftrek is uiteraard ook een slechte zaak voor de staatskas.Iedereen zegt en schrijft het, de druk op inkomsten uit werk en de druk op de loonkosten is groot. Dat is zo om-dat er geen druk bestaat op andere inkomsten. Belasting op vermogen wordt niet geheven. En de belasting op roerende inkomsten is gebaseerd op belachelijk lage ta-rieven. Energie voor particulieren wordt getaxeerd tegen een BTW-tarief van 21 procent, het tarief voor luxepro-ducten. Maar een verlaging van de BTW op restaurant-kosten naar 6 procent geniet wel grote politieke steun. En er wordt opnieuw gedacht aan het fi scaal aftrekbaar maken van restaurantuitgaven. In plaats van fi scaal het geweer van schouder te verande-ren wordt wel eens te meer moord en brand geschreeuwd over de aangroei van het aantal bruggepensioneerden. Alsof dat de oorzaak is van het probleem. De wereld op zijn kop. n

  Rechtvaardige fi scaliteit

 • 4 ons recht | 113de jaargang | APrIL 2009

  nOn-pROfit

  De non-profit is in Belgi goed voor zon 300.000 werknemers uit de gezondheids-zorg, de welzijnssector en de cultuur. Secto-rale onderhandelingen in de non-profit zijn sterk afgestemd op het vijfjaarlijkse ritme van de politiek. Pas in oktober 2010 loopt het vijf-jarenakkoord in de sector af. Genoeg anticipe-ren en op het juiste moment onderhandelen is en blijft de boodschap.

  Nog voor de zomervakantie start de LBC-NVK met de voorbereidingen voor de nieuwe onder-handelingen. In de herfst toetst de bond in alle instellingen een reeks ideen en voorstellen bij de basis. Vanaf januari 2010 is het tijd voor de echte onderhandelingen. Gesprekken die erg ingewikkeld zijn in een gefederaliseerd land.De LBC-NVK bouwde de Witte Woede als dynamische actiebeweging uit. De talloze ge-sprekken met militanten en leden resulteren in ideen die in het sectoraal overleg bruikbaar blijken. Dat blijkt ook uit de inhoud