November 2009

Click here to load reader

download November 2009

of 12

 • date post

  27-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Wijkkrant voor de Hoornse wijken

Transcript of November 2009

 • De Zuidwester16e jaargang nr. 4 uitgave: Wijkraad Hoornse Wijken November 2009

  In deze krant:

  Verhuizing van kinderdagverblijf de Blokkendoos

  Pagina 3

  Succesvolle NLAinloopmarkt

  Pagina 9

  Boerhaaveschoolontvangtkeurmerk

  Pagina 11

  Op woensdag 30 september werd de eerste paal geslagen voor de tweede fase van Flex-Wonen. Anne Marleen en Gijs Overbeek namen hier namens de kopers een cadeautje in ontvangst: een T-shirt met hun bouwnummer. Op deze wijze konden de kopers snel hun buren opsporen en alvast ken-nismaken.

  Gijs en Anne Marleen Overbeek waren met een reden gevraagd. Als enthousiaste vliegeraars hadden ze al prachtige fotos vanuit de lucht gemaakt van de bouwlocatie waarop hun mooie Flex-woning gaat ver-rijzen. De makelaar en de aannemer waren erg enthousiast en tipten Nijestee. Reden voor de wijkkrant om eens kennis te maken met deze hoogvliegers onder de wijkbewo-ners.

  Anne Marleen en Gijs wonen nu nog in De Wijert, maar verheugen zich enorm op hun nieuwe plek. Een deel

  van de voorpret bestaat voor hun uit het vastleggen van de bouw in bijzondere fotos die vanuit de lucht met een fotocamera aan een vlieger worden gemaakt. Anne Marleen vertelt dat het idee is ontstaan tijdens een vakantie op Vlieland. Ze vroe-gen zich af hoe het er vanuit de lucht uit zou zien. Gijs heeft een creatieve manier bedacht om dit ook technisch uit te voeren. De eerste fotos waren veelbelovend en nadat ze het huis in Corpus hadden gekocht, ontstond het idee om zo de bouw te volgen. Om ook andere nieuwe bewoners hiervan te laten meegenieten zetten ze de fo-tos op een website voor Flex-wonen (www.flexwonenfase2.nl). Regelma-tig gaan ze uitgerust met bouwhelm en laarzen naar de bouwplaats om met de vlieger vanaf 70 meter hoogte fotos te maken van de vorderingen.

  Het vliegeren, en vooral de fotos, zijn niet onopgemerkt gebleven. Bij sportevenementen hebben ze

  een aantal prachtige fotos met hun vliegerfototoestel gemaakt. Een aantal makelaars ziet mogelijkheden om deze fotos te gebruiken voor de verkoop van hun woningen. Inmid-dels zijn Anne Marleen en Gijs zo enthousiast geworden over dit idee, dat Anne Marleen zich bij de Kamer van Koophandel heeft ingeschreven met een eenmanszaak, de Hoogzaak.

  Anne Marleen legt uit dat niet overal kan worden gefotografeerd met een vlieger. Daarom heeft ze een hoog-testatief gekocht, zodat ze ook op plekken waar minder ruimte is, een mooie hoogtefoto kan worden ge-maakt. In deze krant ziet u de fotos die Gijs en Anne Marleen hebben gemaakt van Flex, maar u kunt er op rekenen dat de redactie deze toekom-stige wijkbewoners zeker nog een keer zal vragen voor een hoogtefoto van een mooi plekje uit onze wijk! Voor verdere informatie zie www.dehoogzaak.nl.

  Huizenhoog in Corpus den Hoorn

  Betaald parkeren ook in onze wijk?Tijdens de raadscommissie Beheer en Ver-keer van woensdag 4 november jl stond het raadsvoorstel Parkeren in stad, duurzaam bereikbaar op de agenda. De gemeente wil graag maatregelen nemen tegen de par-keer-en leefbaarheidproblemen in de stad Groningen.De verkeerscommissie van onze wijkraad heeft gebruik gemaakt van de inspraak-ronde. Wij hebben ons tegen het voorstel uitgesproken! Volgens ons mist het brede draagvlak van de bewoners van onze wijk. Dit brede draagvlak is voor de gemeente nodig om de plannen door te kun-nen voeren. Wel zijn wij voor het oplossen van problemen die ontstaan door het parkeren van autos. Iets wat in onze ogen, in onze prachtig vernieuwde wijk, zeer zeker mogelijk is.Let op! Het beleid van de gemeente start in de naoorlogse wijk als eerste in Corpus den Hoorn (directe omgeving Martini ziekenhuis). Wij als verkeers-werkgroep zijn tegen het voorstel dat in het kort het volgende inhoudt:

  - pro-actief betaald parkeren invoeren in de wijken waar de parkeerdruk hoger is dan 60 tot 80%

  - de vergunning voor een tweede auto 4 keer (!) zo duur maken als de eerste vergunning (exacte prijs nog niet bekend)

  - niet meer vergunningen uitgeven dan er ruimte is- zones in de wijken waar men mag parkeren verkleinen- parkeertarieven tot 25% in 2 jaar verhogen- investeren in P+R voorzieningen (betere voorzieningen en oog voor vei-

  ligheid en in Haren uitbreiding van aantal parkeerplekken)

  Op de website http://hoornsewijken.nl/oudewebsite/ en http://www.hoornsewijken.nl/ kunt u uitgebreide informatie vinden over het be-taald parkeren en de Flyer downloaden of een tegenstem mailen. Ook gaan we de wijk in om huis aan huis, middels een flyer, u op te roepen om tegen te stemmen.

  De verkeerswerkgroep Corpus den Hoorn

  De Zuidwester aan de latten?

  Het is vijf voor twaalf voor de wijkkrant De Zuidwester. De krant van Corpus den Hoorn en het Hoornse Meer wordt in

  haar voortbestaan bedreigd. De Zuidwester heeft gebrek aan redacteuren. Als zich niet spoedig nieuwe mensen melden

  betekent dat na 15 jaar het einde van De Zuidwester.De Zuidwester is een wijkkrant met een oplage van 4.500

  exemplaren en verschijnt 4 keer per jaar. De krant wordt huis aan huis verspreid.

  Belangstellenden kunnen zich melden bij wijkraad Corpus den Hoorn, telefoon (050) 527 41 27, e-mailadres:

  wijkraad@hoornsewijken.nl of de-zuidwester@home.nl . Bezoekadres: Het Corpushuis, Van Swietenlaan 1.

  Let op de nieuwe webside in aanbouw:www.corpusdenhoorn.nl

  Controle eenrichtingsverkeer in CorpusHet blijkt dat bewoners en bouwverkeer zich uitermate slecht houden aan de gedwongen rijrichting. Dit leidt tot ergernis, overlast en mogelijk gevaarlijke situaties. Vanaf heden gaat de politie extra controleren en daar waar nodig verbaliseren.

 • november 2009 - pagina 2 De Zuidwester

  STEENBERGENwww.steenbergenfietsen.nl

  www.steenbergenfietsen.nlOverwinningsplein 119, 9728 GS Groningen

  De Twist Sport heeft een heren of dames frame met een sportieve zithouding. Met de electrische ondersteuning ligt de wereld aan je voeten. - Verkrijgbaar met 2 of 1 uitneembare accu(s) - Dichte kettingkast met versnellingen- Geveerde stuurpen en zadelpen- Diverse kleuren

  Vanaf 1699

 • november 2009 - pagina 3 De Zuidwester

  ColofonDe Zuidwester is een uitgavevan de Stichting Wijk denHoorn,Wijkraad Corpus den Hoorn.

  Met medewerking van:Dick Baauw Mirjam Smitz (Nijestee)Claudia Scholte (De Huismeesters)

  Druk: Banda bv., Kollum.Oplage: 4500

  Redactieadres:Voor al uw vragen, op- en/ofaanmerkingenkunt u terecht in het Corpushuis,Postadres: Postbus 80439702 KA Groningen.Bezoekadres: Van Swietenlaan 1Telefoon: 050-5274127Fax: 050-5271327e-mail: de-zuidwester@home.nl

  Voor fouten in telefonisch opge-geven informatie, alsmede voor fouten ontstaan door onduidelijk schrift, aanvaarden wij geen ver-antwoordelijkheid.

  Copyright:Stichting Wijk den Hoorn,Wijkraad Corpus den Hoorn.Niets uit deze uitgave magworden overgenomen zonderschriftelijke toestemming vanhet bestuur van de stichting.

  Wijkraad Corpus den HoornSinds enige jaren zijn er veel nieuwe bewoners komen wonen in onze mooie wijk Corpus den Hoorn. De wijkraad heet hun hartelijk welkom in de wijk.We zijn best trots, het is en prachtige groene wijk met een vernieuwd win-kelcentrum. Goede ontsluitingswe-gen, het Stadspark en de Martinip-laza in de nabijheid.De laatste jaren is er veel gebouwd in het kader van wijkvernieuwing. Bekijk de Confiance en de in aan-bouw zijnde La Libert aan de Laan van de Vrijheid, staaltjes van mooie architectonische hoogstandjes.Bekijk de nieuwe Flex woningen en de woonstempels in de omgeving Boerhaavelaan. De Wijkraad heeft mee mogen wer-ken aan de tot stand koming van deze plannen.Vanaf 1990 werkt de wijkraad met veel enthousiasme samen met de Gemeente Groningen en woningcor-poraties om de plannen te maken en uit te werken.

  Maar we zijn er nog niet. Op dit moment moet er op de Semmelweis locatie nog gebouwd worden o.a. scholen, een Multi Cultureel cen-trum , een nieuwe speeltuin en vele appartementen. Ook de wijkraad vindt daarin nieuwe werkruimte. De plannen zien er prachtig uit en we werken mee om de bouw zo spoedig mogelijk te laten verlopen.Er zijn vergevorderde plannen voor de aanleg van een Cruijff Court en speelplekken in de wijk, de wijkraad is wederom betrokken bij deze plan-nen.Een nieuwe website is in aanbouw, er is een internetcaf en de wijkkrant Zuid Wester verschijnt onder onze verantwoording vier maal per jaar.

  Er blijven genoeg zaken over in de wijk die extra aandacht vragen. Zoals bijvoorbeeld de veiligheid rondom verkeer is op verschillende plekken in de wijk voor verbetering vatbaar. Het aantrekkelijker maken

  van groenvoorzieningen in de wijk is ook een van onze uitdagingen.

  In verband met het vertrek van een aantal leden is de wijkraad drin-gend op zoek naar mensen die met een brede blik naar de wijk kunnen kijken en zin hebben om zich in te zetten voor een mooie wijk.

  We zoeken in de eerste plaats en-thousiaste jonge bewoners die ons hiermee willen helpen. Aangezien er veel nieuwe bewoners in onze wijk komen wonen willen we vooral hun vragen te reageren. Nieuwe bewo-ners kijken namelijk anders naar hun buurt en wijk dan bewoners die er al jaren wonen.Graag wil de wijkraad werken aan een goede wijk waarin het goed en mooi wonen is, maar zonder uw hulp gaat het niet.Wij willen u uitnodigen om contact met ons op te nemen om vrijblijvend een afspraak te maken zodat we de werkzaamheden van de wijkraad kunnen toelichten in een gesprek. Voor informatie , aanmelding of een gesprek kunt u contact met mij of met Joan van der Horst 06-3822111, j.vanderhorst@stiel.nl (opbouwwer-ker van Stiel) opnemen.

  Henk Cools Voorzitter wijkraad Corpus den Hoorn050-5256371h.cools@planet.nl

  Kinderdagverblijf de Blokkendoos, 15 jaar lang gevestigd aan de Sem-melweisstraat 4 in Groningen, gaat verhuizen. Zoals bij velen al bekend gaat Nijes