Nieuwe Tijd - februari 2014

of 24 /24
nieuwe tijd magazine voor openbare diensten maandblad van ACV-Openbare Diensten – januari 2014 v.u.: L. Hamelinck, Helihavenlaan 21, 1000 Brussel Oudenaarde wil besparen op kinderopvang Servais Verherstraeten over de zesde staatshervorming

Embed Size (px)

description

Het ledenmagazine van ACV-Openbare Diensten

Transcript of Nieuwe Tijd - februari 2014

Page 1: Nieuwe Tijd - februari 2014

nieuwetijdmagazine voor openbare diensten

maandblad van ACV-Openbare Diensten – januar i 2014v.u.: L. Hamelinck, Helihavenlaan 21, 1000 Brussel

Oudenaarde wil besparen op kinderopvang

Servais Verherstraeten over de zesde staatshervorming

Page 2: Nieuwe Tijd - februari 2014

In dit nummer

2

COLOFON Redactie Luc Hamelinck | Amélie Janssens | Chris Herreman | Joris Lermytte | Thomas Vael | Ilse Heylen | Marc Saenen | Frédéric De Gelissen | Jan MortierEindredactie Amélie Janssens | Luc HamelinckVormgeving Gevaert Graphics Druk Corelio Printing | www.corelio.be

12

13

14

15

16

19

03

04

11

10

09

10

06

07

07

07

08

08

140904

FEDERalE oVERhEiDlokalE En REgionalE bEstuREn

zorg Alle beetjes helpen

federale overheid Fedasil, een leuke werkplek?

110 jaar Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid overschaduwd door vakbondsactie

Arbeidsreglement in de Sociale dienst van defensie

bijzondere korpsenDefensie Problematisch genderbeleid of ruimer probleem?

Politie

Lokale en Regionale besturen Stagiairs lokale besturen onderworpen aan sociale zekerheid ambtenaren

Actie ‘Mannen van de vuilkar’ in Sint-Niklaas valt in de prijzen

AZ Lokeren wil marionetten als personeel

Vlaamse OCMW’s belangrijke buffer tegen de crisis

Oudenaarde bespaart op kinderopvang

Vlaamse overheidVlaamse overheid: lopende zaken?

edito Prioriteiten voor volgende regeringen

focus Meer maatwerk dankzij de zesde staatshervorming

Wij willen schone kleren Campagne Wereldsolidariteit

Voorbereiding op de instapkaart en het examen van penitentiair bewakingsassistent

Win een pizzamobiel voor jou en je collega’s

Wil jij ook geflitst worden?

Focus

Page 3: Nieuwe Tijd - februari 2014

edito 3

Prioriteiten voor volgende regeringen

De afgelopen weken zijn al een hele reeks voorstellen gelanceerd over wat de volgen-de regeringen na de verkiezingen van 25 mei moeten doen. Voor de openbare sector hebben we daar nog niet veel goeds bij gehoord. Openbare diensten zullen moeten

besparen, de overheid moet minder hooi op de vork nemen, de overheid moet alleen nog ‘faciliteren’ niet meer ‘doen’, het kan met minder personeel, … is de politieke boodschap.

Het belang van de openbare sector moet men nochtans naar waarde schatten. Gezond-heidszorg, sociale voorzieningen, veiligheidsdiensten, onderwijs, overheidsbedrijven en tal van andere diensten zijn geen blok aan het been van onze economie. Wel integendeel: Ze geven net meerwaarde aan onze samenleving en zorgen ervoor dat het hier beter leven is dan in vele andere delen van de wereld. Investeren in openbare diensten is dus investeren in een betere samenleving.

De komende tijd zullen we het uiteraard niet gemakkelijk hebben. Waarschijnlijk zullen we nog veel te maken hebben met besparingen. Gezonde overheidsfinancies zijn ook belang-rijk. Maar de slinger dreigt toch wel door te slaan. De afbouw van de overheidssector is voor sommigen een politiek doel op zich geworden. En dat is fout. Want zo’n mini-overheid is in niemands belang.

De dag van vandaag hebben we nood aan een moderne overheid. Dat is een overheid die op een eigentijdse manier haar taken invult. Dit wil zeggen zodanig dat dit beantwoordt aan de belangen, de behoeften en verwachtingen van de mensen. Die burgergerichte aanpak moet voorop staan. De manier waarop de overheid de afgelopen tijd gangmaker is geweest in de vrijwaring van consumen-tenbelangen (prijsvergelijkingen voor elektriciteit en gas, voor telefoon,…) is daar een mooi voorbeeld van. Een moderne overheid is ook een overheid die goed wordt gerund, die goed wordt beheerd. Vaak zien we in de praktijk dat op dit punt toch nog wel verbetering mogelijk is. Een moderne overheid is ten slotte ook een aantrekkelijke werk-gever. Goed personeelsbeleid, betrokkenheid van werknemers, een geloofwaardige aansturing en con-structief sociaal overleg staan daarin centraal.

Het is een opdracht voor de vakbond om die positieve boodschap kracht bij te zetten. Zeker op het ogenblik dat men in de aanloop van de verkiezingen allerlei plannen maakt over het beleid dat de komende jaren zal worden gevoerd. Vanuit ACV-Openbare Diensten zullen we de komende maanden daarom een reeks initiatieven nemen om de politieke partijen te beïnvloeden in hun opstelling tegenover de openbare sector. Ons memorandum aan de po-litieke partijen dat we vanaf 20 februari publiek bekend maken, is hierbij ons globaal kader. Op 25 februari organiseren we mee een verkiezingsdebat. In maart en april zullen we zowel nationaal als regionaal de politieke partijen contacteren en onze stellingen propageren. Dit alles vanuit de bedoeling dat men bij de regeringsvorming na 25 mei goede opties neemt tegenover de openbare sector en het personeel. Het personeelsbeleid voor de komende 5 jaar hangt er van af!

Vriendelijke groeten

Luc Hamelinck, Voorzitter

Het belang van de openbare sector

moet men naar waarde schatten.

Volg ons op twitter.com/acvopenbaar

Like ons op facebook.com/acv-openbarediensten

www. acv-openbarediensten.be

21

23

21

VERVoER

vervoerDe Lijn presenteert haar memorandum 2014

pensioenenPensioenfactuur als zondebok in de lokale besturen

Page 4: Nieuwe Tijd - februari 2014

focus

4

Meer maatwerk dankzij de zesde staatshervorming Een interview met Servais Verherstraeten

Amélie Janssensin het najaar van 2011 werd, na 549 dagen onderhandelen, een politiek ak-koord bereikt rond de zesde staatshervorming van belgië. het Vlinderak-koord omvat de splitsing van de kieskring brussel-halle-Vilvoorde, een her-vorming van de financieringswet en de overheveling van een groot aantal bevoegdheden van het federale niveau naar de gemeenschappen en gewes-ten. in december van vorig jaar keurde het Parlement het tweede deel van de staatshervorming goed. De bevoegdheidsoverdrachten treden in wer-king op 1 juli 2014.

Staatssecretaris voor de Staatshervorming

Servais Verherstraeten (CD&V) heeft met zijn

team hard gewerkt aan de uitvoering van deze

staatshervorming en is dus perfect geplaatst

om onze vragen over de zesde staatshervor-

ming te beantwoorden.

Wat is het belang en de impact van deze staatshervorming?Het heeft niet rechtstreeks met de staatsher-

vorming te maken, maar dankzij dit akkoord is

er opnieuw politieke stabiliteit. De atmosfeer

is verbeterd, en er kunnen weer akkoorden af-

gesloten worden, ook in niet-communautaire

dossiers. Daarnaast is dit natuurlijk een kantel-

moment. Voor deze zesde staatshervorming

was de federale overheid de belangrijkste over-

heid. Nu worden definitief en onherroepelijk

de gemeenschappen en de gewesten de be-

langrijkste.

Waarom was dit nodig?Dit was nodig om maatwerk te kunnen afleve-

ren. Denk maar aan het arbeidsmarktbeleid,

een heel belangrijk hoofdstuk in de zesde

staatshervorming. Daar hevelen we onder

meer het doelgroepenbeleid over. De arbeids-

markt in Wallonië is helemaal anders dan in

Vlaanderen. De komende jaren zal de werk-

loosheid van laaggeschoolden in Vlaanderen

bijvoorbeeld een grote uitdaging zijn. Daarop

zullen we moeten focussen. Niet alleen door

hun lasten te verlagen maar ook door de mu-

ren tussen werk en leren af te breken. Mensen

die schoolmoe zijn, moet je kansen geven in

een regulier of een sociaal arbeidscircuit. Als ze

dan terug goesting krijgen om naar school te

gaan, moet dat kunnen. Dat moeten soepele

grenzen zijn.

Het moet ook toelaten een efficiënter beleid te

voeren. Als we bij het arbeidsmarktbeleid blij-

ven, denk ik aan de controle en sanctionering

van werklozen. Als de begeleiding, de controle

en de sanctionering van werklozen in handen

komen van 1 overheid, vermijden we dubbel

werk. De regio’s hebben er ook baat bij dat

mensen geactiveerd worden. Want wie werkt,

betaalt personenbelasting. En 25% daarvan

gaat naar de regio’s.

De stemming van de bijzondere wet-ten in het Parlement is achter de rug. is alles nu rond?De wetten zijn er. Maar nu begint eigenlijk

pas het echte werk, de uitvoering. Er moeten

gebouwen overgeheveld worden, er moeten

dossiers en informaticasystemen overgebracht

worden. Daar zal nog een pak werk aan zijn.

Maar het belangrijkste in de uitvoering is uiter-

aard het personeel dat moet overstappen. Het

gaat over zo’n 5000 mensen die van werkgever

gaan veranderen. Dat zal niet overal even een-

voudig gaan. Niet overal wordt de volledige ad-

ministratie overgeheveld. Er zijn zelfs mensen

Ik geloof dat een ambtenaar ook baat heeft bij een efficiëntere

overheid.

Page 5: Nieuwe Tijd - februari 2014

focus 5

die zowel met materie bezig zijn die overge-

heveld wordt, als met materie die niet naar de

gemeenschap of het gewest gaat. Dat vraagt

dus een pak voorbereiding.

stel, ik werk in een dienst of organi-satie die verhuist van het federale ni-veau naar het regionale niveau. Wat betekent dit concreet voor mij?Bij een dienst die niet integraal wordt over-

gedragen, gaan we in de eerste plaats uit van

vrijwilligheid. Wie wil er van administratie ver-

anderen? Als dat niet volstaat, gaan we moe-

ten praten. En daar moet het syndicaal overleg

de motor zijn. Maar dit is zeker: Niemand zal

zijn job verliezen omwille van de staatsher-

vorming. En iedereen behoudt zijn rechten.

Dat zijn twee cruciale uitgangspunten. Voor

ons is de continuïteit van de dienstverlening

belangrijk. En dat bereik je maar als je res-

pect hebt voor de mensen die de continuïteit

moeten verzekeren. Toen we nog volop bezig

waren met de wetten op te stellen, was een

taskforce al bezig met de voorbereiding van de

overdracht van personeel. Nu komt dit in een

stroomversnelling. Er is ook afgesproken dat

een aantal personeelsleden al de overstap zul-

len maken, om de overdacht van hun collega’s

voor te bereiden.

Op 1 juli 2014 gaan de bevoegdheden over.

Maar dat wil nog niet zeggen dat op 2 juli alle

personeelsleden op hun nieuwe plek zullen zit-

ten. Dat is ook geen catastrofe. We moeten dat

uiteraard zo snel als mogelijk realiseren, maar

we mogen het ook niet overhaasten. We moe-

ten ervoor zorgen dat de overgang vlekkeloos

kan verlopen. En daarvoor moeten we de voor-

bereiding nemen die nodig is.

Welke gevolgen heeft de zesde staats-hervorming voor de kinderbijslag?We hebben nu 4 stelsels voor kinderbijslag: een

extra middelen voorzien voor de rusthuissec-

tor. Zij beslissen dit autonoom. Na de overhe-

veling van de bevoegdheden heeft Vlaanderen

straks een portefeuille van ongeveer 38 miljard

euro. De Vlaamse overheid beslist autonoom

waarvoor ze dit geld gaat gebruiken. De fede-

rale overheid is niet de schoonmoeder van de

Vlaamse overheid.

Wat gebeurt er met de financiering van de aanvullende pensioenen van het personeel in de zorgsector? De opstart vlot niet echt. als men bin-nen de huidige legislatuur niet meer tot een akkoord komt, zal het overge-dragen personeel dit verliezen?Als men verworven rechten heeft, blijven die

behouden. Het sociaal overleg zal dan moeten

plaatsvinden op regionaal niveau, met de over-

heid die op dat moment bevoegd is.

Welke boodschap wil u het over-heidspersoneel nog geven in het ka-der van de staatshervorming? Ik wil hen geruststellen. De verworven rechten

blijven behouden, we geven jobgarantie en we

gaan in overleg. We vinden het belangrijk dat

iedereen z’n job graag doet. Want wie z’n job

graag doet, doet hem ook goed. Dat kan alleen

als er respect is. De huidige federale overheid

heeft de plicht om de overgang vlot en cor-

rect te laten verlopen. En de Vlaamse overheid

moet tonen dat de mensen welkom zijn en

goed geïntegreerd worden. Ik heb er alle ver-

trouwen in dat dit vlot zal verlopen. Ik geloof

dat een ambtenaar ook baat heeft bij een ef-

ficiëntere overheid. Want dit betekent meer

dienstverlening en een grotere tevredenheid

van de burger.

stelsel voor werknemers, voor overheidsperso-

neel, voor zelfstandigen en een restcategorie.

We willen komen tot een gelijkschakeling van

de kinderbijslag, ongeacht het statuut van de

ouders. In dat geval hebben de verschillende

stelsels geen nut meer. Er wordt dus gewerkt

aan 1 geïntegreerd kinderbijslagstelsel.

We spraken wel af om die integratie te realise-

ren voor we aan de overdacht beginnen. De

mensen op het terrein vragen voldoende tijd

voor het integratieproces en we willen dat dit

goed gebeurt. De kinderbijslag zal dus pas la-

ter overgedragen worden (1 januari 2016).

bij de RVt’s (rust- en verzorgingste-huizen) worden belangrijke materies rond personeelszaken overgedra-gen. Waarom was dit belangrijk?De hele ouderenzorg wordt overgedragen. Ik

denk dat dit een goede zaak is voor de effici-

entie. Je had vroeger de FOD Sociale Zaken, de

FOD Volksgezondheid, het RIZIV, de mutualitei-

ten en het ministerie van Welzijn die op dit ter-

rein actief waren. Straks hebben we enkel nog

het Ministerie van Welzijn. Met de vergrijzing,

die in Vlaanderen trouwens veel sneller gaat

dan in Wallonië, zullen we kort op de bal moe-

ten spelen.

Voor de gesubsidieerde contractu-elen wordt het premiestelsel en de vrijstelling van de patronale bijdra-gen overgedragen. hebben de lokale besturen en het personeel de zeker-heid dat die middelen aan het perso-neel zullen besteed worden?Voor alle bevoegdheden hebben wij de volle

middelen overgeheveld. Maar er is natuurlijk

bestedingsautonomie. Hypothetisch gezien

kan de Vlaamse overheid bijvoorbeeld beslis-

sen om de kinderbijslag te bevriezen om te in-

vesteren in meer kinderopvang. Of ze kunnen

Page 6: Nieuwe Tijd - februari 2014

focus

6

Wij willen schone kleren Campagne Wereldsolidariteit 24 april 2013 is een donkere dag voor de tex-tielsector. Het Rana-Plaza gebouw in Dhaka, Bangladesh stort in en 1129 textielarbeidsters komen om het leven. Onze kleding wordt daar gemaakt! Ondertussen hebben al meer dan 115 westerse merken en modebedrij-ven die in Bangladesh kleren bestellen een veiligheidsakkoord ondertekend. Ze erken-nen daarmee voor het eerst dat zij ook ver-antwoordelijk zijn voor de omstandigheden waarin hun kleren worden gemaakt. Ze willen betalen voor veiligere fabrieken en vakbon-den toelaten.Er beweegt dus iets in de kledingindustrie. Maar er kan nog meer gebeuren. Wereldso-lidariteit grijpt dit aan om de Belgische kle-dingbedrijven op te roepen om meer “schone kleren” in hun rekken te hangen. Wereldsoli-dariteit stelt deze drie eisen voorop:• veilige en gezonde werkomstandigheden• leefbare lonen• vakbondsvrijheid en onafhankelijke con-

trole

Het is ook als consument belangrijk om hierin je stem te laten horen. Als we met z’n allen eisen dat onze kleren veilig en eerlijk gepro-duceerd worden, zullen de producenten mis-schien beter luisteren.

Wereldsolidariteit wil ook Belgische merken overtuigen om schone kleren te produce-ren. En ook jij kan je steentje bijdragen. Door een protest t-shirt te ontwerpen, of door kle-dinglabels te verzamelen. Op www.wijwillen-schonekleren.be lees je er alles over.

Page 7: Nieuwe Tijd - februari 2014

7focus

Voorbereiding op de instapkaart en het examen van penitentiair bewakingsassistent 2014gezien voor dit examen de ‘on-going’-methode wordt gehanteerd, zullen door het jaar heen op verschillende plaatsen voorbereidingen doorgaan. Zo kunnen de kandidaten anticiperen en zich ter dege voorbereiden op het examen!

DonDerDag13 februari

ACV Gent, Poel 7, 9000 GentZaal Verhaegen (van 19u00 tot 22u00)

vrijDag 23 mei

ACV Gent, Poel 7, 9000 GentZaal Verhaegen (van 19u00 tot 22u00)

zaterDag 15 februari

ACV Hasselt, Mgr. Broeckxpl.6Zaal 3 (van 09u00 tot 12u00)

vrijDag 27 juni

ACV Turnhout, Korte Begijnenstr 20, Lokaal 1 (van 19u00 tot 22u00)

vrijDag 28 februari

ACV Turnhout, Korte Begijnenstr. 20 - Lokaal 1 (van 19u00 tot 22u00)

vrijDag26 sept

ACV Brugge, Oude Burg 17, Brugge - Benedenzaal (van 19u00 tot 22u00)

vrijDag 28 maart

ACV Brugge, Oude Burg 17, Brugge - Benedenzaal (van 19u00 tot 22u00)

vrijDag 24 oktober

ACV Hasselt, Mgr. Broeckxpl.6 - Zaal 3 (van 19u00 tot 22u00)

vrijDag 25 april

ACV Hasselt, Mgr. Broeckxpl.6Zaal 3 (van 19u00 tot 22u00)

vrijDag 21 nov

ACV Gent, Poel 7, 9000 GentZaal Verhaegen (van 19u00 tot 22u00)

Vooraf inschrijven is wenselijk en doet u via:• ons nationaal secretariaat : ACV-

Openbare Diensten– Dudal Filip, Poel 7, 9000 Gent, [email protected]

• via onze website acv-gevangenissen.be

• via de secretariaten waar de vormingen doorgaan.

Win een pizzamobiel voor

jou en je collega’swerknemers tot en met 35 jaar kunnen bovendien meespelen met onze fotowedstrijd en een bezoek van de pizzamobiel win-nen op het werk*. Het enige wat je hoeft te doen is je foto op te laden op onze facebookpagina. We selecteren eind april de 10 leukste en origineelste foto’s. De foto die tegen 18 mei de meeste likes heeft, wint de pizzamobiel.

* we komen op het werk van de winnaar langs met de pizzamobiel.

We zorgen voor gratis pizza’s voor zo’n 200 personen.

Wil jij ook geflitst worden?Op jouw vraag komt Jong-ACV-Openbare Diensten op je werk langs met de fotoflitspaal. Je kan ons boeken in maart en april. Wil je een leuke foto met jou en je collega’s? Laat het ons weten. De foto’s krijg je uiteraard gratis mee.

Page 8: Nieuwe Tijd - februari 2014

Joris Lermyttetijdens de proefperiode voor de benoeming werd het personeel van de lo-kale besturen onderworpen aan het socialezekerheidsstelsel voor werkne-mers. Vanaf 1 april 2014 zullen stagiairs onderworpen worden aan het stel-sel voor ambtenaren.

Diane Van CauterDe actie in sint-niklaas rond de mannen de vuilkar is niet onopge-merkt gebleven. Een referendum afdwingen onder impuls van de vak-bonden was immers nog nooit eer-der gezien.

In september zijn de mannen van de vuilkar

een eerste maal in de bloemetjes gezet op

Manifiesta. Manifiesta is een festival rond soli-

dariteit dat doorgaat in de badplaats Bredene.

Vrijdag 24 januari ’14 ging ook de ‘Nie pleuje’

-trofee naar de actie. Bij deze uitreiking werd

de trailer van de film over de actie en het re-

ferendum voorgesteld. Deze film gaat in pre-

mière op vrijdag 4 april in zaal De Klavers in

Belsele.

lokale & regionale besturen

8

Stagiairs lokale besturen onderworpen aan sociale zekerheid ambtenaren

Tijdens de statutaire stage had men in de

lokale besturen het sociaal statuut van een

werknemer. Hierdoor werden stagiairs onder-

worpen aan de ziekteverzekering, het werk-

loosheidsstelsel en het pensioenstelsel voor

werknemers.

Vanaf 1 april 2014 valt elke stagiair onder het

sociaal statuut van de ambtenaren. Dat heeft

tot gevolg dat de werknemers- en werkge-

versbijdragen voor ambtenaren zullen wor-

den betaald. Hierdoor komt het nettoloon iets

hoger te liggen. Het grootste verschil voor het

personeelslid is de regeling bij ziekte. Aan-

gezien men niet langer recht heeft op uitke-

ringen van de ziekteverzekering zal men een

krediet van drieënzestig ziektedagen ontvan-

gen. Bij ziekte wordt het loon doorbetaald zo-

lang men de ziektedagen niet uitput.

Voor wat betreft de werkloosheidsverzeke-

ring zijn er ook veranderingen. Bij een ontslag

vanwege de werkgever is die verplicht alsnog

aanvullende bijdragen te betalen voor de

werkloosheids- en ziekteverzekering. In dat

geval wijzigt er voor het personeelslid in de

praktijk niets. Wanneer men echter als stagi-

air zelf ontslag neemt, moet de werkgever

de aanvullende bijdragen voor de werkloos-

heids- en ziekteverzekering niet betalen. In

dat geval heeft men dus mogelijk geen recht

op werkloosheids- of ziekte-uitkeringen. Voor

het pensioen moet de werkgever vanaf 1 april

onmiddellijk bijdragen betalen aan het amb-

tenarenstelsel. Voor het personeelslid blijft de

pensioenregeling ongewijzigd.

Actie ‘Mannen van de vuilkar’ in Sint-Niklaas valt in de prijzen

MANTEGEN MACHTEen film over vuilbakdemocratiePREMIEREVRIJDAG 4 APRIL 2014 OM 20UIN ZAAL DE KLAVERS Sint-Andriesstraat 4, 9111 BELSELE

Tickets: 5 € - Reserveren via 0497 18 28 20PRODUCTIE: VZW SINGELING

Een film over vuilbakdemocratie

V. u

. : vz

w S

inge

ling,

p/a

Jef M

aes

Bree

dstr

aat 1

43 9

100

Sint

-Nik

laas

.

Page 9: Nieuwe Tijd - februari 2014

9lokale & regionale besturen

Men wil alles kunnen doen op maat

van het ziekenhuis en dit zonder zich te verantwoorden.In december 2013 is er onderhandeld binnen

AZ Lokeren over een nieuwe rechtspositiere-

geling. ACV-Openbare Diensten heeft uitein-

delijk voor ‘niet-akkoord’ getekend. Daarvoor

hadden we uiteraard onze redenen.

Weekend en nachtwerk zou anders verloond wordenHet ziekenhuis was de onderhandelingen ge-

start met het voornemen de nieuwe toelagen

in te voeren voor onregelmatige prestaties,

zijnde weekend-, avond- en nachtwerk. Men

zou afstappen van de gangbare 11%-regeling.

Wanneer we navraag deden naar de concrete

gevolgen voor het personeel bleef het zieken-

huis ons het antwoord schuldig. Op de daar-

opvolgende vergadering kregen we de me-

dedeling dat er voorlopig niets wijzigt aan de

toelagen voor de onregelmatige prestaties.

Men had immers geconstateerd dat vooral

jonge mensen, met minder anciënniteit, hier-

van de dupe zouden zijn. Bovendien had men

ook te weinig rekening gehouden met de ge-

volgen: weerslag op ziekte-uitkeringen, enz.

Kortom, de huidige regeling blijft bestaan.

AZ Lokeren wil

marionetten als personeelDiane Van Cauterbinnen aZ lokeren zal de nieuwe rechtspositieregeling ervoor zorgen dat men heel soepel kan omgaan met het personeel, waarbij hun rechten tot een minimum herleid worden. bovendien is het duidelijk dat het bestuur niet ge-neigd is om de beslissingen op vlak van het personeel te motiveren.

statutaire benoemingen als schijnAZ Lokeren beseft dat men best statutair

blijft benoemen. Dit levert toelages op van

de federale overheid en een voordeliger

pensioenfinanciering. Alleen worden de pro-

cedures van aanwerving, interne mobiliteit,

bevordering en zeker ontslag dermate opge-

steld dat de vaste betrekking in de feiten een

lege doos is. Contractueel personeel heeft

soms meer zekerheid. Men wil benoemd per-

soneel soepel kunnen aanwerven en ook na

1 negatieve evaluatie opnieuw kunnen ont-

slaan. Ook telt contractuele tewerkstelling

niet mee als proeftijd voor een benoeming.

Verder worden bij het begin van de statutaire

loopbaan de ziektekredietdagen ernstig be-

knot. Tot slot wordt het verlof om dwingende

reden, bijvoorbeeld bij ziekte van een kind,

enkel aan de contractuele personeelsleden

toegestaan.

Motivatieplicht? niet nodig“Als we weigeren dat iemand een be-

paalde vorming kan volgen, moeten

we dit toch niet motiveren. Als we

afwijken van de regels bij het ocmw, moeten

we dit toch niet motiveren. Wanneer iemand

niet geslaagd is voor een examengedeelte,

moeten we dit toch niet motiveren.”

Dit zijn uitspraken die we tijdens de onder-

handelingen bij het ziekenhuis gehoord

hebben. Blijkbaar vindt men het niet nodig

beslissingen te motiveren, of een negatieve

beslissing uit te leggen. Kortom: men wil alles

kunnen doen op maat van het ziekenhuis en

dit zonder zich te verantwoorden. Maar ACV-

Openbare Diensten zal dit niet zomaar laten

gebeuren!

Actie ‘Mannen van de vuilkar’ in Sint-Niklaas valt in de prijzen

Page 10: Nieuwe Tijd - februari 2014

10

lokale & regionale besturen

woonzorgcentrum betalen gemiddeld 900

euro per jaar minder en door met 20% extra

personeel te werken gaat er meer aandacht

naar de bewoners.

Steeds meer besturen overwegen echter hun

woonzorgcentrum af te stoten uit bespa-

ringsmotieven. Dan moet er 78 euro minder

gevraagd worden aan de bevolking. Diezelfde

bevolking zal dan wel meer moeten betalen

voor zorg van lagere kwaliteit. Daarenboven

verzaakt het lokaal bestuur eraan haar verant-

woordelijkheid voor ouderenzorg ten volle

op te nemen en schuift deze door naar de

omliggende gemeenten en andere zorgaan-

bieders. Kortom, opties waar we niet achter

staan.

Joris LermytteEen studie van belfius toont aan dat de dienstverlening van de Vlaam-se ocMW’s een belangrijke buffer vormt tegen de crisis en de vergrij-zing. tegelijk slagen de ocMW’s erin de uitgaven voor de gemeenten in de hand te houden.

De OCMW’s bieden vandaag een antwoord

op twee belangrijke maatschappelijke uitda-

gingen: de economische crisis en de vergrij-

zing van de bevolking.

Economische crisisOCMW’s spelen een belangrijke rol in het

milderen van de impact van de economische

crisis. De aanvragen om maatschappelijke bij-

stand kenden een piek in 2010 en gedurende

het afgelopen jaar. Vanzelfsprekend heeft dit

een impact op de uitgaven van de OCMW’s.

Het vertaalt zich in een stijging van de bijdra-

ge door de gemeenten. Die moesten de afge-

lopen zeven jaar elk jaar 3,1% extra bijpassen.

Gezien het gemeentefonds elk jaar 3,5% meer

uitkeert, blijft dat een haalbare kaart.

Vlaamse OCMW’s belangrijke buffer tegen de crisis

De trendbreuk in 2013 is evenwel opvallend. In

2013 daalde de toename van de gemeentelijke

bijdrage tot slechts 0,7%. Tussen 2007 en 2012

nam de gemeentelijke dotatie nog jaarlijks toe

met 3,4%. De verklaring voor die plafonnering

ligt in de invoering van de nieuwe boekhoud-

regels in 2014. Die lieten toe dat overschotten

uit het verleden eenmalig aangewend werden

in 2013. Daardoor moest de gemeentelijke bij-

drage niet verder stijgen. Het herstel van de

economie kan er voor zorgen dat de huidige

bijdragen kunnen worden aangehouden.

VergrijzingEen tweede uitdaging waar

OCMW’s een antwoord op bie-

den, is de vergrijzing. OCMW’s

zorgen voor ruim 1/3e van de

plaatsen in de woonzorgcentra.

Gemiddeld betaalt een gemeen-

te hiervoor een extra bijdrage van

78 euro per inwoner. In ruil voor

dat bedrag kunnen de inwoners

beschikken over betaalbare en

kwalitatieve zorg in hun gemeen-

te. Bewoners van een OCMW-

Oudenaarde bespaart op kinderopvangEigen kinderopvang voorzien is voor ons één

van de kerntaken van een openbaar bestuur.

Werkende ouders moeten daarop terug kun-

nen vallen. Waarom is er nooit overwogen om

samen met het OCMW de buitenschoolse kin-

deropvang verder uit te baten?

De vakbonden pleiten voor het behoud van

een openbare kinderopvang. We voerden

hiervoor een actie op de gemeenteraad op 27

januari. We overhandigden een petitie aan de

burgemeester.

Benigne PietersDe stad oudenaarde wil besparen door haar buitenschoolse kinderop-vang te privatiseren. Door een pri-vatisering kan men de opvang laten uitvoeren door onthaalouders. hun slecht sociaal statuut maakt hen goedkoper. ook bij de ouders wil men centen gaan zoeken.

Eind vorig jaar heeft de stad Oudenaarde

haar intentie bekend gemaakt om de buiten-

schoolse kinderopvang Begijnhof voortaan

te laten uitbaten door VZW Dienst Onthaal-

ouders Oudenaarde. De opvang zou dan niet

langer verzorgd worden door begeleiders van

de stad, maar door onthaalouders. Hun pre-

cair sociaal statuut maakt hen goedkoper dan

het stadspersoneel.

Stad Oudenaarde ziet er blijkbaar geen graten

in om haar dienstverlenging op gebied van

kinderopvang naar een lager niveau te bren-

gen. Ondanks de tevredenheid van de ouders

over de werking en het personeel wordt de

kinderopvang uitgekleed: voortaan zullen

werkende ouders 15 euro per dag méér moe-

ten ophoesten, opvang op zaterdag wordt

stopgezet, flexibele occasionele opvang ver-

dwijnt, slapen kan niet meer, net als eigen

eten meebrengen. Kortom, de dienstverlening

wordt sterk teruggeschroefd.

Een oplossing zou gevonden kunnen worden

door het op punt zetten van de financiën van

de kinderopvang. Iets wat de VZW nu zal gaan

doen. Subsidies aanvragen en inkomensge-

relateerde tarieven invoeren. Daarenboven

ontvangt de VZW nog eens 6000 euro per jaar

extra van de stad.

100  

110  

120  

130  

140  

150  

2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013  

Gemeentedota)e  OCMW  in  EUR/inw.  

20000  

25000  

30000  

35000  

40000  

45000  

50000  

2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013  

Reeks2  

Reeks1  

gemeentedotatie ocMW in EuR/inw.

Page 11: Nieuwe Tijd - februari 2014

hervorming MoD’sDe Vlaamse regering heeft eind januari de

knoop doorgehakt over de rationalisatie van

de MOD’s of management ondersteunende

diensten.

In de praktijk zijn er al personeelsleden van

personeelsdiensten van hun vroegere entiteit

overgeheveld naar de nieuwe MOD van hun

beleidsdomein. Hoe de toekomstige samen-

werking tussen MOD’s van verschillende be-

leidsdomeinen er zal uit zien is nog niet altijd

even duidelijk.

Wij zullen erover waken dat deze grondige

veranderingen in alle openheid en met het

nodige overleg kunnen plaats vinden. Men

neemt hier best de nodige tijd voor en gaat

best na welke keuzes het meest haalbaar zijn

voor alle betrokkenen in functie van de werk-

baarheid.

Project ‘voorbereiding sociaal secre-tariaat en boekhoudkantoor en ope-rationaliseren van single audit’Een projectleider zal starten met een aantal

proefprojecten in entiteiten of beleidsdomei-

nen die hier nu al interesse tonen, zoals be-

stuurszaken en financiën en begroting.

Bedoeling is ervaring op te doen met het oog

op twee doelstellingen. Enerzijds schaalvoor-

deel realiseren en anderzijds een ‘best perfor-

mer’ te zijn in dit specifiek werkterrein.

Vlaamse overheid: lopende zaken?

Uitgangspunt van de Vlaamse regering hierbij

is te komen tot een organisatie van de dienst-

verlening, die een totale vermindering van

de management ondersteunende diensten

inhoudt.

overhevelingen in kader van zesde staathervormingAlhoewel de bevoegdheden pas uitwerking

hebben vanaf 1 juli 2014 hebben wij op som-

mige overlegcomités binnen de Vlaamse

overheid al de eerste toelichtingen gekregen

over de federale diensten en personeelsleden

die zullen worden overgeheveld.

Bij het beleidsdomein Landbouw & Visserij

was er eind januari al een eerste infosessie

voor alle federale personeelsleden die zullen

worden overgedragen.

Er worden ook afspraken gemaakt met de fe-

derale overheden om de continuïteit van de

dienstverlening te verzekeren in de loop van

de periode vanaf 1 juli 2014 tot de feitelijke

overdracht van de betrokken personeelsle-

den. Dit wordt vastgelegd in samenwer-

kingsprotocollen.

De federale ministerraad besliste ook om voor

bepaalde diensten een zogenaamde voor-

hoede of een aantal personeelsleden ter be-

schikking te stellen om te kunnen inspelen op

alle aspecten en gevolgen van de overdracht.

11

We willen wegen op de uitvoering van

de maatregelen.

Chris HerremanMet de verkiezingen van 25 mei in het vooruitzicht stellen velen zich de vraag wat er nog allemaal op ons afkomt. intussen worden de concrete ge-volgen van de geplande hervormingen op de werkvloer stilaan duidelijk.

vlaamse overheid

insteek topambtenaren voor vol-gende Vlaamse regering Op de laatste werkdag van januari hebben

alle leidend ambtenaren van de Vlaamse

overheid in Leuven een seminarie gehou-

den over de strategische doelstellingen en

beleidsvoorstellen die zij aan de volgende

Vlaamse regering zullen overmaken.

Wij zijn benieuwd naar het eindresultaat

van deze denkdag. We hopen dat de leidend

ambtenaren hun verantwoordelijkheid zullen

opnemen bij de eventueel bijkomende be-

sparingen op het vlak van personeel, die een

volgende Vlaamse regering zou overwegen.

Een verdere afbouw van de Vlaamse adminis-

tratie kan niet zonder gevolgen blijven voor

de dienstverlening. Hopelijk zullen de leidend

ambtenaren hier een eenduidig standpunt in-

nemen en aan de toekomstige Vlaams rege-

ring duidelijk maken dat de grenzen van de

kaasschaafmethode bereikt zijn.

Page 12: Nieuwe Tijd - februari 2014

zorg

12

Alle beetjes helpen

Het beheerscomité van de sociale Maribel

voor de overheidssector, waarin ACV-Open-

bare Diensten vertegenwoordigd is, voorziet

voor 2014 in een bijkomend bedrag van

9.717.420 euro.

Deze middelen worden voor 20 % aange-

wend voor het optrekken van het bedrag van

de financiële tussenkomst en voor 80 % voor

de creatie van bijkomende tewerkstelling in

de openbare non-profitsector. Dit komt neer

op zo’n 260 voltijdse jobs.

Het is ongetwijfeld een goede zaak dat in 2014

de bijkomende middelen uit de sociale Mari-

bel opnieuw zullen resulteren in bijkomende

arbeidsplaatsen. In 2012 en 2013 konden van-

uit de sociale Maribel immers geen middelen

worden geput voor extra tewerkstelling.

Voor 2014 zijn opnieuw middelen

beschikbaar om nieuwe jobs te creëren.

middelen (BFM) vallen en die volcontinu-

dienst hebben.

• In de algemene sector (andere dan zie-

kenhuizen en psychiatrische verzorgings-

tehuizen) worden nieuwe arbeidsplaatsen

voorbehouden voor volgende diensten:

- Sociale diensten

- Diensten armoedebestrijding

- Diensten die instaan voor (sociale) acti-

vering

- Kinderopvang

De nieuwe arbeidsplaatsen mogen ten hoog-

ste op niveau B worden ingevuld.

De besturen die van de middelen gebruik

willen maken, hebben het advies nodig van

de drie representatieve vakorganisaties en

moeten de aanvraag voorleggen aan het be-

voegde syndicaal overlegcomité. De nieuwe

arbeidsplaatsen zullen vanaf 1 april 2014 wor-

den toegekend.

Sociale Maribel overheidssector creëert 260 bijkomende voltijdse arbeidsplaatsen in 2014 voor de openbare non-profitsector

Jan MortierMet de middelen van de sociale Maribel overheidssector kunnen bepaalde openbare besturen en instellingen financiële middelen bekomen om bijko-mende arbeidsplaatsen te creëren in de gezondheidszorg, maatschappelij-ke dienstverlening of cultuur. Voor 2014 zijn er opnieuw middelen beschik-baar die door besturen kunnen worden aangewend voor het creëren van bijkomende jobs.

VoorwaardenDe besturen die deze middelen willen beko-

men, moeten in ieder geval kunnen bewijzen

dat het gaat om een bijkomende tewerkstel-

ling ten opzichte van het aantal arbeidsplaat-

sen die er zijn op het ogenblik dat de nieuwe

betrekkingen worden toegekend. Daarnaast

blijft de voorwaarde gelden dat het totale ar-

beidsvolume van alle werknemers die in een

kalenderjaar bij het bestuur tewerkgesteld

zijn (en die onder de sociale Maribel vallen)

in voldoende mate gestegen is tegenover het

referentiejaar 2005.

Voor 2014 werden eveneens een aantal spe-

cifieke toekenningscriteria uitgewerkt per

sector:

• Voor de sector van de ziekenhuizen en

de psychiatrische verzorgingstehuizen

worden de arbeidsplaatsen voorbehouden

voor de aanwerving van verplegend en ver-

zorgend personeel voor de ziekenhuisdien-

sten die onder het budget van financiële

Page 13: Nieuwe Tijd - februari 2014

13federale overheid

Moet het personeel weer

op straat komen om gehoord te worden?

Fedasil, een leuke werkplek?

De directie vindt dat “Besturen gelijk staat met beslissingen”. ACV-Openbare Diensten vindt dat besturen gelijk moet staan met goede beslissingen. Een wereld van verschil.De toekomst van Fedasil ziet er somber uit. Maar ACV-Openbare Diensten geeft niet op. We laten ons niet kisten. We zullen op alle mo-gelijke manieren proberen de Staatsecretaris en directie-generaal te overtuigen dat het ge-voerde beleid en het gebrek aan transparan-tie voor iedereen nefast zijn.Ondanks alles blijft het personeel schitterend werk leveren. Wij hopen dat de directie ein-delijk eens gaat beseffen welke troeven ze in handen hebben en de personeelsleden naar waarde gaan schatten.

sociale dialoog?Ook de sociale dialoog binnen Fedasil heeft een dieptepunt bereikt. Degelijke gesprekken worden monologen. Maandelijkse vergade-ringen worden gereduceerd naar driemaan-delijkse. Vooraf geplande vergaderingen worden voor de zoveelste keer verdaagd, en-zovoort. Dit kan niet langer!

Mevrouw De Block, iedereen spreekt over uw asielbeleid maar heeft u ooit al eens gevraagd aan uw personeel of zij zich goed voelen, of er inspraak is, of zij hun vragen kwijt kunnen? Of moet het personeel weer op straat komen om gehoord te worden?

Nochtans erkende de directie van Fedasil de geldigheid van de attesten en geeft ze toe dat de ontslagen personeelsleden goed werk le-verden. Zelfs de controlearts heeft zich nooit verzet tegen deze ziekteperiodes. Maar vol-gens de directie verhogen langdurig zieken de werkdruk voor de rest van het personeel. ACV-Openbare Diensten vindt dit gedrag zeer ongepast.

Om op het einde van het jaar de rekeningen in een goed daglicht te stellen, ontslaat Fe-dasil personeelseden voor redenen die kant noch wal raken. De kwaliteit van het werk dat door de jaren heen is geleverd, werd niet in rekening gebracht.

De vakbonden hebben furieus gereageerd en gezegd dat dit managementbeleid onder-maats is.

De ontslagen dienen louter als een voorbeeld. De directie ligt duidelijk niet wakker van het leed die ze berokkenen bij de getroffen ge-zinnen. Hun boodschap naar de rest van het personeel is klaar en duidelijk: wie langdurig ziek is, vliegt buiten. Men zoekt zelfs niet naar de oorzaken van de vele langdurige zieken.

Staatssecretaris voor Asielbeleid en Migratie haalt regelmatig de kranten met positieve berichten over het asielbeleid. Maar spreekt iemand over het gevoerde personeelsbeleid? Dit gaat nochtans al jaren achteruit en nie-mand doet er iets aan.

Hilde De LeeuwEind vorig jaar werden een aantal medewerkers van fedasil ontslagen we-gens langdurige ziekte. niet bepaald een fijn eindejaarsgeschenk. Deze mensen hebben niets misdaan. Ze worden afgestraft omdat ze een langere periode ziek zijn geweest.

Heeft u al eens naar uw personeel geluisterd zonder de aanwezigheid van de directie? ACV- Openbare Diensten denkt van niet.

ACV-Openbare Diensten zal dit blijven aan-kaarten en blijven herhalen dat er dringend werk moet gemaakt worden van een degelijk personeelsbeleid.Samen zijn we sterk!

Page 14: Nieuwe Tijd - februari 2014

federale overheid

14

enkele regel meer zou wijzigen en dat het op

1 januari 2014 in werking zou treden! Dit kan

niet !

Bij deze geeft de directie een eigen interpre-

tatie aan het statuut van het Rijkspersoneel

en aan dat van het wetenschappelijk perso-

neel, ze eigent zich het recht toe de wettelijke

bepalingen omtrent de arbeidsreglementen

op haar eigen manier toe te passen en ze ne-

geert het vakbondsstatuut.

Aangezien verschillende bepalingen van dit

arbeidsreglement de “compilatie” van de wet-

telijke en reglementaire normen (eigen ethi-

sche code van het WIV, regels inzake cumuls

en belangenconflicten, “levenslange” geheim-

houdingsplicht voor de voormalige perso-

neelsleden) overstijgen, overschrijden we dus

het overlegniveau. Het betreft een onderhan-

actie met een pamfletAlle genodigden kregen bij de ingang een

pamflet. Lectuur naast de mooie speeches die

binnen zouden worden afgerold!

De vakbonden vinden het nu welletjes. Er

moet een einde komen aan het feit dat de

directie van het WIV openlijk spot met het ad-

vies van de werknemersvertegenwoordigers

en de prerogatieven van de vakorganisaties.

Bovendien negeert ze opzettelijk de vigeren-

de wettelijke en reglementaire bepalingen.

Voorgeschiedenis : het arbeidsreglementEind oktober 2013, na ongeveer twee jaar

stilte, kwam de directie met een nieuw ont-

werp van arbeidsreglement. Ze heeft toen

bij de start van de vergadering van het basis-

overlegcomité prompt verklaard dat ze geen

110 jaar Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid

overschaduwd door vakbondsactie

Geert Dewulfop donderdag 30 januari 2014 vierde het Wetenschappelijk instituut Volks-gezondheid (WiV) haar 110de verjaardag met een bijzondere zitting. De zitting, meteen de start van een feestelijk jaar, vond plaats in aanwezigheid van mevrouw laurette onkelinx, minister van Volksgezondheid en tal van andere prominenten. Maar ook de drie representatieve vakorganisaties tekenden present!

deling in de zin van de wet van 19 december

1974 (vakbondsstatuut) en haar uitvoerings-

besluiten. De voorziene procedures werden

dus opzettelijk door de directie genegeerd.

Het gaat om een onaanvaardbare aanslag op

de vakbondsprerogatieven. De directie treedt

ons sociaal overlegmodel met de voeten om

eenzijdig haar visie aan het personeel op te

leggen.

acceptatietactiek zaait verwarringDit arbeidsreglement, dat nog steeds niet

werd geregistreerd bij de FOD Werkgelegen-

heid, Arbeid en Sociaal Overleg en waarover

het personeel slechts vanaf eind januari infor-

matie kreeg, wordt bovendien op een chaoti-

sche manier toegepast. De tactiek van de ac-

ceptatie : eerst implementeren, de rest komt

later?

De bal ligt in het kamp van sectorcomité iAls antwoord op het feit dat de directie van

het WIV de woorden “overleg” en “onderhan-

deling” niet wil begrijpen, heeft de ACOD al-

vast klacht neergelegd bij het Toezicht op de

Sociale Wetten van de FOD WASO opdat de

directie aan haar wettelijke verplichtingen

zou worden herinnerd. Bovendien hebben

ACV-Openbare Diensten en ACOD aan de

Eerste Minister en de Voorzitter van Sectorco-

mité I gevraagd dat er spoedig een vergade-

ring zou plaatsvinden. Op 14 februari werd dit

punt aan de dagorde van de vergadering toe-

gevoegd. (dit artikel werd vroeger geschre-

ven, we zullen nog verder berichten over wat

de “dag van de geliefden” ons gebracht heeft)

Eerst implementeren,

de rest komt later?

Page 15: Nieuwe Tijd - februari 2014

15lokale & regionale besturen

Hilde De LeeuwDe kogel is eindelijk door de kerk. het arbeidsreglement in de centrale Dienst voor sociale en culturele actie (cDsca) van het ministerie van Defen-sie is een feit.

Vakbonden verzetten zich tegen

de sluiting van de kinderopvang in

de zomervakantie.

15federale overheid

De vakbonden hebben samen met de over-

heid een lijvig document overlegd. Het was

niet altijd makkelijk. Maar de lange gesprek-

ken hebben resultaat opgeleverd.

Een moeilijk punt is en blijft de eventuele

sluiting van de kinderopvang gedurende 14

dagen tijdens de zomervakantie. Bij de aan-

vang van de besprekingen werd dit hoofdstuk

nooit doorgestuurd. Pas op het einde kwam

de aap uit de mouw. Een sluiting van 14 da-

gen tijdens de zomervakantie was het ultieme

voorstel. De vakbonden gingen niet zomaar

akkoord met deze sluiting.

Tijdens de bespreking werd herhaaldelijk ge-

vraagd om aan te tonen dat zowel het perso-

neel als de gebruikers van de opvang hierover

bevraagd waren. De Directeur gaf nooit een

duidelijk antwoord en had geen enkel bewijs

van overleg met het personeel.

Maar ACV-Openbare Diensten had wel dege-

lijk onderzoek gedaan. En noch het personeel

noch de gebruikers waren voorstander van

deze formule. De vakbonden hebben zich dan

ook verzet tegen deze sluiting.

Op het volgende overleg zal deze kwestie nog

verder besproken worden.

Arbeidsreglement in de Sociale dienst van defensie

In hetzelfde reglement zitten ook positieve

noten. Ambtenaren die langer willen werken

dan hun vervroegd pensioen kunnen bijvoor-

beeld rekenen op 20 dagen extra verlof per

jaar en dit tot hun 65ste. Opgelet : dit is geen

verplichting. Men kiest er vrijwillig voor om

langer te werken.

Page 16: Nieuwe Tijd - februari 2014

16

bijzondere korpsen

DefensieProblematisch genderbeleid of ruimer probleem?

Het fysiek geschiktheidsniveau

ligt zo hoog dat dit een struikelblok is voor

vele vrouwen.

Walter Van den BroeckResolutie genderbeleidIn de Kamercommissie landsverdediging

werd een voorstel van resolutie over het gen-

derbeleid in Defensie besproken. Men spreekt

hierin over de meerwaarde van een even-

wichtige balans tussen mannen en vrouwen.

Vrouwen leveren een waardevolle bijdrage

tot die verscheidenheid. Buitenlandse ope-

raties die tegenwoordig gericht zijn op con-

flictbeheersing brengen een complexere wis-

selwerking tussen militairen en burgers met

zich mee. Inzicht in de sociale, culturele en po-

litieke verhoudingen in een gebied en een sa-

menwerkingscultuur zijn van cruciaal belang.

Precies daar komt de toegevoegde waarde

van vrouwelijke militairen kijken. Zo leggen ze

via lokale vrouwen vlot contact met een deel

van de plaatselijke bevolking dat vroeger over

het hoofd werd gezien. Ze slagen er ook mak-

kelijker in om het vertrouwen van de bevol-

king te winnen. Tenslotte kunnen ze zonder

problemen andere vrouwen fouilleren.

Defensie heeft diverse initiatieven genomen

om de vertegenwoordiging van vrouwen te

verhogen. Zo beschikt Defensie over een ac-

tieplan voor diversiteit en gender, dat deel

uitmaakt van het nationaal actieplan voor de

implementatie van VN resolutie 1325 “Vrou-

wen, vrede en veiligheid”.

Toch moeten we vaststellen dat vrouwen on-

dervertegenwoordigd blijven in het leger. Al

meer dan 10 jaar schommelt het aantal vrou-

welijke militairen rond 8 procent.

In het voorstel van resolutie wordt gevraagd

om de bestaande maatregelen en richtlijnen

op het vlak van gender grondig te evalueren. In

het buitenland hebben sommige initiatieven

geleid tot een grotere vertegenwoordiging

van vrouwen. Men kan ook nakijken of deze

initiatieven bij ons kunnen toegepast worden.

Bovendien moet men het genderperspectief

integreren in het rekruteringsbeleid en in de

communicatie naar het brede publiek.

DefensiebeleidDefensie is een organisatie met heel speci-

fieke functies gericht op de inzetbaarheid in

operaties. Voor elke functie stelde defensie

een functiebeschrijving op waar de functieve-

reisten en functieprofielen uitgedrukt worden

in competenties. Deze zijn in principe gender-

neutraal.

Maar vele functies zijn ofwel fysiek belastend

en/of van zeer technische aard. Deze functies

blijken al moeilijker in te vullen door vrouwen.

Een militair moet bovendien de hele carrière

een minimale fysieke conditie hebben. En hij/

zij moet ook specifiek fysiek geschikt zijn voor

de functie. Bij de aanwerving wordt daardoor

de loopproef aangepast voor de zeer zwaar

belastende functies. Hierdoor valt voor deze

zeer zwaar belastende functies al 1/3 van de

mannelijke kandidaten af en 3/4 van de vrou-

welijke. Voor de andere belastende functies

vallen weinig mannelijke kandidaten af maar

toch 1/3 van alle vrouwelijke kandidaten. Voor

de vrijwilligers stellen we vast dat 6% van alle

Page 17: Nieuwe Tijd - februari 2014

17bijzondere korpsen

kandidaten een vrouw is. Daarvan worden er

slechts 4% aangeworven.

Diversiteit en genderACV-Openbare Diensten vindt diversiteit in

Defensie zeer belangrijk. We denken dat de

huidige wervingscampagnes aan deze di-

versiteit tegemoetkomen. Diversiteit is veel

ruimer dan enkel gender. We stellen vast dat

in alle campagnes (foto’s, video, …) een even-

wicht wordt gezocht tussen vrouwen en man-

nen, allochtonen en autochtonen, … .

Het belangrijkste in de wervingscommuni-

catie is dat er een reëel beeld van Defensie

wordt gegeven. Eerlijke en realistische recla-

me moet ervoor zorgen dat de sollicitant een

correct verwachtingspatroon krijgt.

ACV-Openbare Diensten vindt het logisch dat

er geen onderscheid gemaakt wordt tussen

mannen en vrouwen. We vinden bovendien

dat men beter niet positief discrimineert. Op

termijn krijgen vrouwen daardoor dikwijls ne-

gatieve reacties.

Met de 40-jarige aanwezigheid van vrouwen

is defensie vrouwvriendelijker geworden.

Maar toch moeten we vaststellen dat er nog

heel wat verbeteringen mogelijk zijn. Zo heeft

Defensie, alhoewel ze al enorm investeerde

in materiaal voor haar personeel, nog steeds

geen scherfwerende vesten specifiek voor

vrouwen. Vele maatregelen hebben natuurlijk

een financiële impact en de huidige financi-

ele toestand van defensie laat bijkomende

investeringen ten voordele van het personeel

niet toe. Maar het is toch stof tot nadenken.

In het kader van de United Nations Security

Council Resolution over vrouwen, vrede en

veiligheid heeft Defensie al verscheidene re-

gelgevingen uitgebracht en eveneens al ver-

schillende acties ondernomen. Zopas werd

het nieuw actieplan 2013-2016 verspreid.

De laatste jaren wordt ook veel aandacht be-

steed aan vrouwen in operaties. Misschien

moet er wel iets meer aandacht geschonken

worden aan de vrouw en haar bijdrage in op

de ‘gewone’ werkvloer.

“aantrekkelijke werkgever”Laten we de problematiek van tekorten open-

trekken naar al het personeel. We stellen dan

vast dat defensie kampt met een zeer grote

ongewenste uitstroom van zowel manne-

lijke als vrouwelijke militairen. ACV-Openbare

Diensten denkt dat dit probleem enkel kan

worden aangepakt door van Defensie een

aantrekkelijke werkgever te maken. Daarom

vragen we al jaren aan Defensie om het imago

op te krikken door maatregelen te nemen ten

gunste van het personeel.

Deze maatregelen moeten gebaseerd zijn op

respect, diversiteit, zelfexploitatie, initiatief en

vertrouwen tussen de individuele militair en

de militaire overheid.

• Respect in alle vormen kan niet worden

opgelegd. Dat verdien je door dagelijks cor-

rect om te gaan met het personeel en een

aangename werksfeer uit te bouwen.

• Met diversiteit bedoelen we dat het beleid

rekening houdt met verschillende ma-

nier van denken, van levensbeschouwing,

… van ieder individu. De huidige politiek

waarbij militairen, vooral onderofficieren

en officieren, om de 3 à 5 jaar muteren is

een voorbeeld van eenzijdige beleidsbepa-

ling. Sommige militairen hebben regelma-

tig nieuwe uitdagingen nodig om hun job

aantrekkelijk te houden, bij anderen is een

job pas aantrekkelijk als hij er specialist kan

in worden zonder dat hij verplicht kan wor-

den om opnieuw van nul te moeten star-

ten. We vragen dan ook een transparante

mutatiepolitiek.

• Zelfexploitatie geeft de militair het gevoel

alles in handen te hebben en zichzelf te

kunnen ontplooien zowel op persoonlijk

als op beroepsvlak. Een job met inhoud

en uitdagingen. Om dit te verwezenlijken

diende ACV Openbare Diensten allerlei

voorstellen in:

- Loopbaanbegeleiding buiten het depar-

tement voorzien. Hiervoor vragen we

een dienstvrijstelling van 3 dagen om de

6 jaar.

- Elke militair mee betrekken in zijn loop-

baanplanning en duidelijkheid schep-

pen.

- Opleidingsverlof voorzien voor militai-

Page 18: Nieuwe Tijd - februari 2014

18

bijzondere korpsen

ren die competenties willen opbouwen

buiten defensie.

- Een sociale promotie creëren zonder

leeftijdsbeperking naar een niet basis-

functie gebaseerd op de al opgebouwde

competenties.

- Recht geven op permanente vorming,

ook op initiatief van de militair.

- Actief uitbouwen van de “externe mobi-

liteit” met als doelstelling militairen na

een periode van operationaliteit (onge-

veer 15 jaar, of 8 voor de Beperkte duur)

de kans te geven om op eigen aanvraag

binnen het openbaar ambt nieuwe uit-

dagingen aan te gaan.

• Initiatief en vertrouwen

Om een aantrekkelijke werkgever te zijn

moet je beleidsmaatregelen nemen die de

balans tussen werk en privé in evenwicht

houden. De demografische ligging van

vele kwartieren en de mutatiepolitiek van

defensie hebben ervoor gezorgd dat vele

militairen dagelijks grote verplaatsingen

moeten doen voor hun job. Deze verplaat-

sing brengt niet alleen grote kosten mee

voor de militair. Hij verliest ook een zeer

groot deel van zijn vrije tijd. ACV-Openbare

Diensten stelde de overheid voor om de

arbeidstijdregeling voldoende flexibel te

maken. Dit is belangrijk om in de huidige

gestresseerde wereld een gezin te kunnen

laten functioneren. Hierbij een voorbeeld:

als kinderen naar de opvang of naar school

moeten worden gebracht, moet men hier-

voor een aangepaste regeling kunnen af-

spreken. Men mag er niet vanuit gaan dat

de andere partner, of de ouders deze taken

op zich zullen nemen.

Onze voorgestelde mogelijkheden tot flexi-

bel werken zijn:

- De vork van de glijtijden (tijd waarbin-

nen de militair zijn arbeid moet starten)

zo ruim mogelijk maken.

- De mogelijkheid bieden om op eigen

initiatief wat langer te werken en com-

pensatie in tijd op te bouwen die men

dan kan opnemen ten voordele van het

gezin.

- Ook telewerk en thuiswerk zijn mogelijk-

heden die de arbeidsdruk verlichten.

Bovendien moeten er maatregelen genomen

worden om het woon-werkverkeer leefbaar

te houden voor de militair. Sommige solda-

ten betalen maandelijks meer dan 400 of 500

euro aan woon-werkverkeer. Dit is een finan-

cieel onhoudbare situatie. De mutatiepolitiek

heeft dit nog in de hand gewerkt. Volgens

ACV-Openbare Diensten moet een duidelijk

mobiliteitsplan uitgewerkt worden waar een

tussenkomst van de werkgever (in tijd en/of

financieel) een van de opties zijn. Ook het ter

beschikking stellen van militair vervoer voor

verplaatsingen woon-werkverkeer behoort

tot de opties.

Ten slotte is een financiële opwaardering van

de laagste categorieën waarvan een zeer gro-

te flexibiliteit wordt gevraagd noodzakelijk.

Defensie opwaarderen naar een “aantrekke-

lijke werkgever” kan maar als de politieke we-

reld stopt met het constant verminderen van

de financiële middelen van het departement.

Door de personeelsvermindering en de da-

ling van de middelen van defensie worden de

lasten verschoven naar elke militair.

oplossen gender- en attritie-problematiekACV-Openbare diensten stelt vast dat Defen-

sie nu al permanent aandacht besteedt aan

de gelijkheid tussen man en vrouw maar dat

het fysiek geschiktheidsniveau zo hoog ligt

dat dit een struikelblok is voor vele vrouwen.

ACV-Openbare Diensten is van mening dat

als Defensie concrete maatregelen neemt om

een “aantrekkelijke werkgever” te worden, dit

zal bijdragen tot het oplossen van het attritie-

probleem, en daarenboven zal het gecreëer-

de evenwicht tussen werk en gezin bijdragen

tot een vrouwvriendelijker organisatie.

De politieke overheid is verantwoordelijk om

van Defensie een leefbare organisatie te ma-

ken met respect voor de capaciteiten van elke

vrouw of man. Om dit alles te realiseren moe-

ten natuurlijk de nodige financiële middelen

worden voorzien.

Page 19: Nieuwe Tijd - februari 2014

19bijzondere korpsen

Curatieve geneeskundeEind 2013 zag de toekomst van de curatieve geneeskunde binnen de pro-vinciale centra van de federale politie er niet rooskleurig uit. het budget 2014 was geschrapt en sommige geneesheren kregen een andere job opge-drongen.

Als vakbond hechten we veel belang aan een

goede werking van onze medische dienst. Dit

komt zowel het personeel als de organisatie

ten goede. We zijn daarom ook steevast ten

strijde getrokken tegen de afschaffing van de

curatieve geneeskunde en hebben de meer-

waarde van deze component van DSDM door

dik en dun verdedigd met doorslaande argu-

menten bij diverse overheden.

Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Mil-

quet heeft bij monde van de voorzitter van

het onderhandelingscomité laten weten dat

de curatieve geneeskunde niet behoort tot

de kerntaken van de Federale Politie, maar

wel een afdoende meerwaarde betekent voor

de werking ervan. Daarom zal ze behouden

blijven, weliswaar op basis van een gewijzigd

concept. Het budget 2014 is voorzien (idem

budget 2013).

In de centra waar nog statutaire geneesheren

zijn, zullen deze verder de dienst verzekeren. In

heel wat centra is dit echter niet meer het ge-

val en zullen geneesheren aangenomen wor-

den om de consultaties te verzekeren. ACV-

Openbare Diensten is hier geen voorstander

van. We denken dat men onvoldoende of geen

geneesheren zal vinden om de dienst te verze-

keren. In Hasselt is dat al het geval.

Als vakbond pleitten we ook om de 11 ontbre-

kende geneesheren aan te werven en te voor-

zien in een adequaat informaticaprogramma

voor het beheer en de opvolging van het per-

soonlijk dossier.

CopernicusprocedureOp 16 januari 2014 velde het hof van beroep in Antwerpen een negatief arrest inzake

de Copernicusprocedure die was ingesteld tegen de stad Mechelen. Het hof verklaarde

het hoger beroep en het incidenteel beroep (of tegenberoep) toelaatbaar. Het verklaarde

het incidenteel beroep gedeeltelijk gegrond en zegt voor recht dat de vorderingen met

betrekking tot de jaren 2002 tot en met 2005 verjaard zijn. Het hof verklaarde tenslotte

het hoofdberoep en het incidenteel beroep voor het overige

ongegrond.

Daarmee is de strijd echter nog niet afgelopen! Er

zijn nog talrijke procedures van ACV-Openbare

Diensten lopende, dit zowel in eerste aanleg als

in beroep.

We doen er alles aan om onze leden tot het

einde te verdedigen in deze procedure.

Politie Jan Adam

Page 20: Nieuwe Tijd - februari 2014

20

bijzondere korpsen

Vierdagenweek en halftijds werkenHet Koninklijk besluit rond de vierdagen-

week en halftijds werken treedt in voege

op 1 maart 2014 (volgens beschikbare

gegevens op het ogenblik van de redac-

tie van dit artikel).

Als service naar onze leden hebben we

alvast twee fiches opgesteld met een toe-

lichting bij de voorwaarden en de proce-

dure.

Meer informatie op www.acvpolitie.be.

Vakantiegeldalle politieambtenaren kunnen ingevolge het arrest van de Raad van state van 19 december 2013 voor de jaren 2009 en 2010 aanspraak maken op vakantiegeld van 92% van een maandwedde. De geraamde kostprijs is 31,5 miljoen euro voor de politiezones en 16 miljoen euro voor de federale politie.

Vanuit ACV-Openbare Diensten-Politie hebben we Binnenlandse Zaken gevraagd of de over-

heid gevolg zal geven aan dit arrest. Bij de redactie van dit artikel was er nog geen formeel

antwoord vanwege de Minister van Binnenlandse Zaken.

Oorspronkelijk progressiepad:

Vakantiegeld 2009 2010 2011

Agenten van politie 92% 92% 92%

basiskader 65% 92% 92%

middenkader 65% 65% 92%

officierenkader 65% 65% 92%

Dit impliceert dat voor het jaar 2009 aan alle politieambtenaren het saldo moet betaald worden

tussen 65% en 92%. Voor 2010 geldt dit voor het midden- en officierenkader.

In antwoord op een parlementaire vraag antwoordde minister Milquet met volgende elemen-

ten:

• Dit staat los van copernicusprocedure (2002 – 2008).

• De kostprijs zal oplopen tot 16 miljoen euro voor het federale niveau en tot 32 miljoen voor

de gemeenten. De totale kostprijs bedraagt dus 48 miljoen.

• Er is een voorstel aan de regering om het totale bedrag te betalen.

• Het bedrag van 48 miljoen is niet voorzien op de begroting 2014.

• We moeten de mogelijkheden onderzoeken tijdens de besprekingen over de begrotingsaan-

passing.

• De regering heeft nog géén definitieve beslissing genomen.

• De beslissing zal in 2014 genomen worden, tijdens de huidige legislatuur. Het zal gaan om een

one shot-maatregel.

Arrest Raad van State GPI 70De Raad van State heeft een zin vernie-

tigd in de ministeriële omzendbrief GPI

70 van 30 juli 2012 betreffende de her-

verzekering voor de vergoeding voor

arbeidsongevallen en de rol van de

herverzekerings-ondernemingen: “Het

personeelslid is dan ook gehouden zich,

op vraag van de overheid, aan een der-

gelijk onderzoek te onderwerpen met

het oog op het vaststellen van de aan het

juridisch erkend arbeidsongeval gelinkte

financiële reserves voor de herverzeke-

rings-onderneming en het uitbetalen

van voorschotten”.

Onze aangepaste versie van de GPI 70

staat gepubliceerd op onze website

www.acvpolitie.be (moet nog verschij-

nen in het Belgisch Staatsblad).

Page 21: Nieuwe Tijd - februari 2014

21vervoer

Uit het memorandum blijkt dat de klemtoon

van de activiteiten moet liggen op de verste-

delijkte zones, en verbindingen daartussen.

Multimodale knooppunten waar verschil-

lende vormen van duurzame mobiliteit op

mekaar aansluiten, daar ligt de grootste (in-

vesterings)noodzaak. De Lijn stelt hier open-

lijk de vraag of de huidige invulling van de ba-

sismobiliteit nog wel de juiste is. Ze vraagt aan

de volgende Vlaamse regering om duidelijke

keuzes te maken ‘over de middelenverdeling

tussen een inclusief openbaar vervoer en een

aangepast deur-tot-deur vervoer.’ Eveneens

over wat de juiste prijs voor een toekomstige

rit of abonnement zal zijn, zullen er belang-

rijke keuzes gemaakt moeten worden.

Een ander uitgangspunt van De Lijn is hoe ze

mee kan timmeren aan een groener Vlaan-

deren. Men wil hierbij volop de kaart van de

innovatie trekken in het aankoopbeleid, bij

betalingssystemen, in projecten als ecorijden

en energiebeheersystemen voor trams. Kos-

ten- batenafweging bij investeringen vormen

hierbij de leidraad, het stimuleren van duur-

zaam reisgedrag het doel.

De Lijn presenteert haar memorandum 2014

De Lijn geeft ook aan dat er steeds aandacht

moet zijn voor transparantie en samenwer-

king tussen alle belanghebbenden. Het uit-

gangspunt is wel dat ze de aanbieder en uit-

voerder van geregeld openbaar vervoer is en

blijft. De eerste partners op het terrein zijn de

lokale besturen, en het besef groeit dat het

openbaar vervoer niet stopt aan de gewest-

grenzen.

Bij dit alles vraagt De Lijn aan de volgende

Vlaamse regering een duidelijk wettelijk en

fiscaal kader dat openbaar vervoer stimuleert.

Ook wil men het statuut van interne operator

en regisseur van de Vlaamse mobiliteit be-

houden, met het oog op de verdere vrijma-

king van de openbare vervoersmarkt.

acV-openbare Diensten heeft een genuanceerde visieWij stellen vast dat het openbaar vervoer nog

steeds te weinig beschouwd wordt als een

goed alternatief voor het privévervoer. Ook

voor het woon-werkverkeer zijn we nog lang

niet aan de beoogde 40 procent niet-wagen-

gebruik. Samen met mobiliteitsspecialisten

Jan CoolbrandtJe hebt het wellicht gemerkt aan de media-aandacht begin 2014, de Vlaam-se vervoersmaatschappij heeft haar langverwachte strategische denkoefe-ning klaar. tot waar de opdrachtbepaling van De lijn gaat en wat dit mag kosten, was stof voor heel wat discussie. Eerst en vooral geeft De lijn aan dat, bij de fundamentele keuzes die ze in de nabije toekomst zal moeten maken, ze rekening houdt met de belangen van alle stakeholders. Wij ho-pen dat ook onze standpunten inspirerend kunnen werken bij de concreti-sering van hun zogeheten ‘leidende principes’: bereikbaarheid, maatschap-pelijk verantwoord innovatief ondernemen en partnerschappen.

Het besef groeit dat het openbaar

vervoer niet stopt aan de gewestgrenzen.

Page 22: Nieuwe Tijd - februari 2014

22

vervoer

benadrukken wij in de eerste plaats dat er een

veelvoud van investeringen nodig is in het

Vlaamse stad- en streekvervoer, om de perso-

nenmobiliteit beheersbaar te houden. Los van

het verlichten van het fileprobleem, zal het

energie-efficiënter zijn, steden aantrekkelijker

maken, de sociale integratie van verschillende

bevolkingslagen bevorderen, en werkgele-

genheid creëren….

ACV-Openbare Diensten beseft uiteraard dat

de openbare investeringsbudgetten zwaar

onder druk staan. De reizigersaantallen stag-

neren en de sociaal-economische context

blijft uiterst kwetsbaar. Toch roepen wij net

als De Lijn op om duidelijke en moedige poli-

tieke keuzes te maken in het voordeel van het

openbaar vervoer. Alleen zo wordt stilstand

vermeden en blijft mobiliteit sociaal. Het me-

morandum dat wij binnenkort presenteren,

vult enkele van de uitgangspunten en keuzes

die De Lijn voorstelt aan:

• Investeren in een Hoogwaardig Openbaar

Vervoer juichen wij absoluut toe. Het as-

pect van doorstroming is wat ons betreft

de eerste en belangrijkste voorwaarde.

Innovatie, comfortverbetering en promo-

tie leveren niets op als gebruikers van het

openbaar vervoer ook tijd verliezen in files.

Dienstregelingen die realistisch zijn en aan-

sluitingen die werkelijk gehaald worden zijn

cruciaal. Door een prioritaire doorstroming

zullen chauffeurs ook veiliger hun job kun-

nen uitoefenen. Veiligheid is eveneens een

prioritaire doelstelling in het memorandum

van De Lijn. Doorstroming zien wij als een

win-win. De gewenste partnerschappen

tussen beleidsverantwoordelijken open-

bare werken en lokale besturen moeten

kiezen voor prioritair openbaar vervoer!

• Als het aanbod hoogwaardiger wordt, kan

er uiteraard nagedacht worden over gepas-

te tarieven. Voor ACV-Openbare Diensten is

het invoeren van bijdragen voor diegenen

die vandaag gratis reizen en sociaal gecor-

rigeerde tariefstijgingen zeker bespreek-

baar. In de eerste plaats niet om de kosten-

dekkingsgraad te verhogen, wel om meer

te kunnen investeren in een uitgebreider

aanbod. Een eerlijke autofiscaliteit en re-

keningrijden kunnen in die zin inderdaad

bijkomende investeringsruimte creëren. Wij

steunen ook het idee voor een mobiliteits-

budget in het woon-werkverkeer als dit met

goed overlegde praktische en fiscale moda-

liteiten wordt ingevoerd. Het voorliggende

shuttledecreet om afgelegen terreinen be-

drijven te bedienen, kan een goede aanvul-

ling zijn op de bestaande basismobiliteit.

Al stellen wij ons de vraag of geregelde

dienstverlening (lastenboek, paritair comité

140.01) op deze relatief kleine schaal, niet

door De Lijn zelf kan ingevuld worden. Wij

hopen dat deze vraaggestuurde initiatieven

in de toekomst geen verdere afbraak zullen

doen aan een breed toegankelijk en gere-

geld aanbod -de basismobiliteit- buiten de

steden.

• Dat men de huidige invulling van basismo-

biliteit openlijk in twijfel trekt, baart ons im-

mers zorgen. De besparingen van de afge-

lopen jaren zetten al druk op een zeer groot

aantal streeklijnen. Frequentieverlagingen,

schrappen van vroege-, late en weekend-

diensten, vervangen van reguliere lijnen

door belbussen, steeds langer op voorhand

reserveren van ritten, proefprojecten met

gesubsidieerde taxiritten,….In vele gebie-

den is het aanbod zich verre van hoogwaar-

dig aan het ontwikkelen. De vele reacties op

onze campagne www.redjebus.be bevesti-

gen dit zeer duidelijk. Inzetten op een hoog-

waardig stadsvervoer is zinloos zonder een

fijnmazige en algemeen beschikbare toe-

voer vanuit het platteland!

Net als De Lijn vragen wij dus dat De Lijn als

interne operator de regie over de operationele

uitvoering van het geregeld vervoer op alle

lijnen behoudt. Waar er gedeeltelijke markt-

werking is, kan het lastenboek wat ons betreft

niet streng genoeg zijn. Openbaar vervoer is

immers niet gebaat bij precaire werknemers-

statuten. Als het streven naar hogere kosten-

dekking leidt tot sociale dumping, komt de

kwaliteit van deze publieke dienst in gevaar.

Reizigers, chauffeurs, vakbonden én de Vlaam-

se Vervoersmaatschappij kunnen dit in deze

pre-verkiezingstijden, niet genoeg benadruk-

ken.

Page 23: Nieuwe Tijd - februari 2014

pensioenen 23

Joris LermytteDe bijdragen die de gemeenten en ocMW’s moeten betalen voor de finan-ciering van de pensioenen zouden verantwoordelijk zijn voor de precaire financiën van de lokale besturen. De cijfers laten evenwel een ander beeld zien.

Pensioenfactuur als zondebok in de lokale besturen

PensioenlastenAl tientallen jaren wordt de alarmbel geluid

over de pensioenfinanciering in de lokale

sector. Een aankomende pensioengolf, de

dalende statutaire tewerkstelling en de af-

brokkelende solidariteit tussen de besturen

doen de pensioenfactuur toenemen. Op dit

moment zijn er voor elke gepensioneerde

nog slechts 2,5 actieven in dienst. De ten-

dens is dat de financieringsbasis voor de

pensioenen verder zal krimpen. Hierdoor

zullen de bijdragen per actieve verder moe-

ten toenemen. Samen met die relatieve toe-

name van de pensioenlast neemt ook de

absolute pensioenlast toe. In 2012 bedroeg

de pensioenfactuur van de Belgische lokale

besturen nog 859,6 miljoen euro. Vorig jaar

nam ze toe met 4,1% tot 894,6 miljoen euro.

Die pensioenlast wordt in principe verdeeld

over de besturen in verhouding tot de sta-

tutaire loonmassa. Om de pensioenen te

kunnen blijven financieren wordt de basis-

bijdrage stelselmatig verhoogd tot 41,5% in

2016. Daarvan wordt 7,5% ingehouden op

het brutoloon. Sinds 2012 moeten besturen

die een pensioenlast hebben die hun bij-

dragen sterk overstijgt, bovenop de basis-

bijdrage nog een extra bijdrage betalen: de

responsabiliseringsbijdrage. Die zorgt voor

meer verantwoordelijkheid in het systeem.

De mate waarin besturen hun pensionfac-

tuur kunnen doorschuiven naar andere be-

sturen wordt zo enigszins beperkt. Daaren-

boven zorgt de responsabiliseringsbijdrage

voor ongeveer 10% extra middelen.

De cijfersDat de pensioenfinanciering zwaar weegt

voor heel wat besturen is een feit. Of we op

die basis kunnen concluderen dat de pensi-

oenfactuur dé oorzaak is van de belabberde

financiën in de sector in Vlaanderen is ech-

ter een andere vraag. Die conclusie wordt

echter systematisch naar voor geschoven

vanop de werkgeversbanken. Recent was

dat het geval naar aanleiding van een stu-

die van Belfius over de financiën van de

OCMW’s, eerder gebeurde hetzelfde in ver-

band met de gemeenten.

De uitgaven van de gemeenten voor de sta-

tutaire pensioenen kunnen worden afgezet

tegenover andere gemeentelijke uitgaven.

De pensioenuitgaven bedragen ongeveer

4,3% van de gemeentelijke uitgaven. De

vaststelling dat de pensioenuitgaven ste-

gen met 4,1% vertaalt zich in een stijging

van de totale uitgaven met 0,2% per jaar.

Afgezet tegenover het budget van 2013

zouden de meeruitgaven voor statutaire

pensioenen ongeveer voor 1/24e bijdragen

aan de stijging van het uitgavenbudget

dat voor dat jaar 4,2% bedraagt. Voor de

OCMW’s geldt eenzelfde beeld. In 2013 be-

draagt de globale stijging van de pensioen-

bijdragen voor het statutair personeel 4,1%.

Goed voor een stijging van de uitgaven van

de OCMW’s met 0,3%, of één negende van

de globale uitgavenstijging. De toename

van de pensioenfactuur volgt er gewoon de

globale groei van de personeelsuitgaven.

Bij de lokale besturen zoekt men

een zondebok.

genuanceerd beeldDe stijging van de pensioenuitgaven kan

bezwaarlijk als belangrijkste verantwoorde-

lijke worden aangeduid voor de financiële

problemen van de lokale besturen. Veeleer

moet voor de gemeenten gekeken wor-

den naar de stijging van personeels- en

werkingsuitgaven (door inflatie, loonevolu-

tie,…). Ook belangrijk zijn de stijging van de

behoeften van het OCMW, de politiezone

en die van andere partners. Daartegenover

staat een terugval van de financiële op-

brengsten (dividenden Gemeentelijke Hol-

ding, inkomsten uit beleggingen,…).

Bij de OCMW’s is de uitgaven-

stijging te vinden in de

natuurlijke evolutie van

de globale personeels-

uitgaven en de aan-

koop van goederen en

diensten.

Veel liever dan dat

genuanceerd beeld te

brengen over de moei-

lijke financiën gaat men

bij de lokale besturen op

zoek naar een zondebok.

Die handelwijze is even-

wel niet onschuldig. Ze

maakt deel uit van een

strategie om de verwor-

venheden van het perso-

neel in de publieke sector

terug te dringen.

Page 24: Nieuwe Tijd - februari 2014

nieuwetijdmagazine voor openbare diensten

maandblad van ACV-Openbare Diensten – januar i 2014

v.u.: L. Hamelinck, Helihavenlaan 21, 1000 Brussel

Statuut brandweer:

bijna, maar nog niet helemaal

Staking bij Rechterlijke Orde

O-NT_JANUARI_2014_4344.indd 1

15/01/14 11:05

nieuwetijdmagazine voor openbare diensten

maandblad van ACV-Openbare Diensten – Juli 2013

v.u.: L. Hamelinck, Helihavenlaan 21, 1000 Brussel

Volksraadplegingin Sint-Niklaas

O-NT_SEPTEMBER_2013_3869.indd 1

11/09/13 13:26

nieuwetijdmagazine voor openbare diensten

maandblad van ACV-Openbare Diensten – Maart 2013

v.u.: L. Hamelinck, Helihavenlaan 21, 1000 Brussel

Jongerencomité kiest dagelijks bestuurGeen ontslagronde in de openbare sector!

NT_MAA_2013_3204.indd 1

12/03/13 13:49

nieuwetijdmagazine voor openbare diensten

maandblad van ACV-Openbare Diensten – Apr il 2013

v.u.: L. Hamelinck, Helihavenlaan 21, 1000 Brussel

Op de bres voor loopbaanonderbreking

NT_APRIL_2013_3319.indd 1

16/04/13 13:41

Geen nieuwetijd meer?

Geen zorgen. Ons magazine blijft gewoon bestaan. Maar misschien was

dit wel de laatste gedrukte Nieuwe Tijd die u heeft ontvangen. We geven

u de mogelijkheid om voortaan enkel nog een digitale versie te ont-

vangen. Die elektronische Nieuwe Tijd ontvangt u enkele dagen vroeger

via mail. Helpt u ons mee enkele bomen te redden?

Stuur een mailtje naar [email protected], met de vermel-

ding ‘nieuwe tijd per mail’, met uw naam, adres en het e-mailadres

waarop u de digitale Nieuwe Tijd wilt ontvangen.