De Nieuwe Tijd - maart 2010

Click here to load reader

 • date post

  29-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Het ledenblad van ACV-Openbare Diensten

Transcript of De Nieuwe Tijd - maart 2010

 • DeNieuweTijdmaandb lad ACV -Openba re D iens tenmaar t 2010

  Verantwoo

  rdelijk

  e uitgev

  er: L. H

  amelinck

  , Helihav

  enlaan

  21, 100

  0 Brus

  sel

  Masterplan voor het personeel van Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

  Brandweer verzamelt handtekeningen

 • Inhoud

  Colofon

  2

  KORTWEG ACV Openbare Diensten

  FOCUS 3

  VLAAMSE OVERHEID 9

  LOKALE & REGIONALE BESTUREN 12

  FEDERALE OVERHEID 16

  BIJZONDERE KORPSEN 18

  VERVOER 20

  PENSIOENEN 23

  maart 2010 De Nieuwe Tijd

  Redactie:Luc Hamelinck, Ann-Michle Wieleman, Chris Herreman, Marc Saenen, Nico Poorters, Frderic De Glissen, Amlie Janssens,

  Eindredactie:Amlie Janssens

  Vormgeving:Peeters & Peeters Compleet Grafischwww.peetersenpeeters.be

  Druk:Corelio Printingwww.corelio.be

  Contacteer onswww.acv-openbarediensten.be

  openbarediensten@acv-csc.be

  AlgemeenAfscheid vAn een gewAArdeerde collegA

  Op maandag 15 februari stond de wereld van heel wat families stil. Het treinongeval in Halle kostte het leven aan 18 mensen. Onder hen ook een gewaardeerde col-lega van ACV-Openbare Diensten, Guy Haulet. Guy was een van de Franstalige permanente afgevaardigden bij de groep financin.

  Vanuit de centrale betuigen we nogmaals onze deel-neming en medeleven aan de familie. Het verlies van onze 55 jarige joviale collega is ook voor ons een erg droevige gebeurtenis.

  syndicAle premie openbAre diensten

  De formulieren syndicale premie worden door de werkgever aan u bezorgd, uiterlijk 31 maart 2010. Voor de uitbetaling van de syndicale premie is het belangrijk dat u het formu-lier zo snel mogelijk aan ons bezorgt. U kan het formulier afgeven aan de ACV afgevaar-digde op het werk of afgeven op het secretariaat van ACV-Openbare Diensten bij u in de buurt.

  gewestelijke secretAriAten

  AALST-OUDENAARDE (9300): Hopmarkt 45Tel.: 053/73.45.80Fax.: 053/73.45.79E-mail: openbarediensten.aalst@acv-csc.be

  ANTWERPEN (2000): Nationalestraat, 111Tel.: 03/222.70.40Fax.: 03/222.70.50E-mail: openbarediensten.antwerpen@acv-csc.be

  BRUGGE (8000): Oude Burg, 17Tel.: 050/44.41.82Fax.: 050/44.41.80E-mail: openbarediensten.brugge@acv-csc.be

  BRUSSEL (1000): Helihavenlaan 21Tel. 02/208.23.94Fax. 02/208.23.90E-mail: openbarediensten.brussel@acv-csc.be

  GENT (9000): Poel 7Tel.: 09/265.43.30Fax.: 09/265.43.35E-mail: openbarediensten.gent@acv-csc.be

  HASSELT (3500): Mgr. Broekxplein, 6Tel.: 011/29.09.36Fax.: 011/29.09.31E-mail: openbarediensten.hasselt@acv-csc.be

  KORTRIJK (8500): Pr. Kennedypark 16DTel.: 056/23.56.06Fax.: 056/23.56.08E-mail: openbarediensten.kortrijk@acv-csc.be

  MECHELEN (2800): Onder den Toren, 5Tel.: 015/28.85.80Fax.: 015/28.85.83E-mail: openbarediensten.mechelen@acv-csc.be

  OOSTENDE (8400): Dr. L. Colensstraat,7Tel.: 059/55.25.46-47Fax.: 059/56.04.47E-mail: openbarediensten.oostende@acv-csc.be

  SINT NIKLAAS (9100): H. Heymanplein,7Tel.: 03/760.13.28Fax.: 03/760.13.29E-mail: openbarediensten.st-niklaas@acv-csc.be

  TURNHOUT (2300): Korte Begijnenstraat,20Tel.: 014/44.61.35Fax.: 014/44.69.53E-mail: openbarediensten.kempen@acv-csc.be

  VLAAMS BRABANT:LEUVEN (3000) : L. Vanderkelenstraat, 32Tel.: 016/21.94.01Fax.: 016/23.67.53E-mail: openbarediensten.leuven@acv-csc.be

  ASSE (1730) : Steenweg, 24Tel.: 02/557.82.77Fax.: 02/557.82.80E-mail: marc.dekeyser@acv-csc.be

 • 3De Nieuwe Tijd maart 2010

  ACV Openbare Diensten EDITO

  Op een kruispunt van vragen

  De economische problemen stellen zich lang niet alleen in ons land.

  In Griekenland is de sociale ontreddering totaal. De regering heeft er omwille van de economische problemen beslist tot bevrie-zing van de lonen in de openbare sector, tot verhoging van belastingen en van de pensioenleeftijd,

  Massaal vakbondsprotest ten spijt moeten de Grieken, onder internationale druk, de maatregelen slikken. Sommigen gaan zelfs zo ver, dat Griekenland maar beter zn ei-landen verkoopt om nog aan geld te gera-ken.

  In IJsland, waar soortgelijke problemen zich vorig jaar al stelden, omwille van het faillissement van IJslandse banken, weigert de bevolking in een referendum de inter-nationale schulden aan Groot-Brittanni en Nederland terug te betalen. Tussen die wil van het volk en de economische rea-liteit gaapt natuurlijk een grote kloof. In het tot voor kort rijke IJsland, hebben de woning de helft van hun waarde verloren en heb je nu twee jobs nodig om je levens-standaard op peil te houden.

  IJsland was nochtans een neo-liberaal ex-periment. Alles moest worden geprivati-seerd. En men ging zware schulden aan die men vandaag niet kan betalen. De gewone man is er uiteindelijk de dupe van.

  Ook Portugal heeft al zware maatregelen beslist. De lonen van het overheidsper-soneel worden er bevroren tot 2013. Dat vormt het onderdeel in een pakket bezui-nigingen om de staatschuld weg te wer-ken.

  Hoe langer hoe meer realiseert men zich dat Duitsland zn economische sterkte vandaag vrijwaart door aan dumping te doen op de lonen. Voor het eerst sinds 60 jaar (!) zijn de bruto jaarlonen in Duitsland gedaald. Meer dan 1 miljoen werknemers zijn er in tijdelijke werkloosheid gezet om bedrijven toe te laten hun kosten te beper-ken. Op die manier zet men natuurlijk ook de sociale voorwaarden in alle andere Eu-ropese landen onder druk.

  Je kan best nog zon reeks voorbeelden opsommen. Maar eigenlijk is het duidelijk: de economische crisis laat zich zwaar beta-len door collectieve verarming bij werkne-mers.

  In eigen land is het eigenlijk niet echt an-ders. We kennen allemaal de problemen in een aantal grote bedrijven: Opel, Carrefour, Sinds november vorig jaar, verliezen ie-dere maand 2.500 3.000 werknemers hun job.

  Alle kritiek ten spijt die sommigen lance-ren, heeft de regering in ons land vrij goed de problemen in de financile sector we-ten te beheersen. Maar dat is betaald door meer overheidsschulden, terwijl er eigen-lijk een pak sociale noden zijn. In deze fase zet men voluit in op de ondersteuning van de economie en de bedrijven. Om zo gro-ter onheil te voorkomen.

  Uiteindelijk wordt het ook voor ons land een dubbeltje op zn kant. Nu al weet iedereen dat tegen 2012 flinke bespa-ringsmaatregelen nodig zullen zijn om de staatschuld terug te dringen. Maar politiek gesproken wacht men liever de verkiezin-

  De afgelopen weken zijn veel vragen gestelD over tal van problemen.Het zijn vragen ronD De aanpak van De economie, ronD Het beHouD van tewerkstelling, ronD De gevolgen van Herstructure-ringen, over De buDgettaire situatie, over De aanpak in De pensioenconferentie, over Het statuut voor arbeiDers en beDienDen,De antwoorDen lagen niet altijD voor Het grijpen. Het is een moeizaam zoeken naar oplossingen en naar De goeDe aanpak, zoveel is DuiDelijk. en Dat is best begrijpelijk als je ook De algemene situatie voor ogen HouDt. Door: Luc Hamelinck

  gen van 2011 af. Ondertussen hoopt men eigenlijk vooral op meer internationale economische groei. Want dan verkleinen de problemen. Maar als die groei uit blijft, worden de problemen alleen maar groter en zijn ze moeilijker op te lossen. Je kan het een beredeneerde keuze of een zware gok noemen. Alleen de toekomst zal dat uitwij-zen, want niemand heeft een glazen bol.

  De afgelopen maanden hebben we mis-schien niet de echt grote syndicale door-braken weten te forceren. Maar in feite zet-ten we alles op alles voor het behoud van jobs, om besparingen te voorkomen, op het vrijwaren van sociale rechten. Morgen staan sociale verworvenheden mogelijks verder onder druk. Sommigen verdedigen bijvoorbeeld al luidop het lamleggen van de indexering van lonen en uitkeringen. De afgelopen maanden waren het vooral be-drijven die geconfronteerd werden met de economische schokken. De komende tijd dreigt ook de openbare sector er steeds meer de gevolgen van te ondervinden. We gaan dus geen gemakkelijke maanden te-gemoet. Ze vergen een verantwoordelijke aanpak en een goede syndicale strategie.

 • 4 FOCUS ACV Openbare Diensten

  maart 2010 De Nieuwe Tijd

  Een beter gemeenschappelijk statuut voor arbeiders en bedienden: het ACV-standpunt

  De crisis slaat HarD toe in De Hele werelD. ook bij ons voelen vele beDrijven De economiscHe krimp. bestellingen lopen terug, De omzet Daalt. De laatste weken is er veel Heisa over De anti-crisismaatregelen (tijDelijke werkloosHeiD voor beDien-Den, crisispremie bij ontslag van arbeiDers, ). volgens sommigen zijn Deze D miDDelen om beDrijven te Doen overleven en werknemers langer in Het beDrijf te HouDen. Dat is slecHts ten Dele waar. want je mag zon (tijDelijke) maatregelen niet losrukken uit Het geHele statuut arbeiDers-beDienDen. Door: ACV

  Wij willen immers een beter geharmoni-seerd statuut. Voor alle werknemers. Dat onderscheid tussen arbeiders en bedien-den is volkomen achterhaald. En vooral nu meer ontslagen vallen, confronteert dit de arbeiders sterk met de discriminatie in de vorm van een geringere ontslagvergoe-ding.

  Reeds in het Interprofessioneel Akkoord 2001-2002 kwamen de sociale partners overeen om voor de verschillen tussen arbeiders- en bediendestatuut een duur-zame oplossing uit te werken en deze te spreiden over zes jaar.

  Dat leidde al in 2003 tot een algemeen ACV-standpunt, waarover arbeiders- n bediendeorganisaties akkoord gingen. Maar we raakten niet tot echte discussies met de andere sociale partners.

  In 2008 concretiseerden we ons standpunt verder, opnieuw met betrokkenheid van zeer veel militanten.

  We waren klaar voor een grondige discus-sie binnen de onderhandelingen over een Interprofessionneel Akkoord 2009-2010. Maar opnieuw blokkeerde het overleg.

  een globAle oplossing in fAsen

  Het ACV wil een beter gemeenschappe-lijk werk