Jobat - 3 april 2009

Click here to load reader

 • date post

  12-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  250
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Weekblad over en voor werk

Transcript of Jobat - 3 april 2009

 • Werknemers voelenzich onderbenutblz. 10

  TALENT

  Jobs in IT & Telecom vanaf blz. 18+ 7.027 jobs op jobat.be

  Jongeren weten niet meer wat een ondernemer is

  Een vliegendestart met een

  eigen zaak?Het Familiehulpexperimentblz. 9

  ZIEKTEVERZUIM

  Van 2.000 naar 1.300 euroblz. 2

  MIJN LOON

  Z a t e r d a g 3 , z o n d a g 4 e n m a a n d a g 5 a p r i l 2 0 1 0

  W e e k b l a d o v e r e n v o o r w e r k , m e t d e b e s t e j o b a a n b i e d i n g e n w w w . j o b a t . b e

  1.000 jongeren over ondernemerschap

  Karel Van Eetvelt, Unizo

 • Ed i to.

  Het leven staat niet stil. Onze manier vanwerken en denken ook niet. En toch strui-kelen we regelmatig nog over een verroestidee. Zo bevroeg Unizo de voorbije maan-den iets meer dan duizend jongeren overhun blik op het ondernemerschap.Het goede nieuws is dat een derde van diejongeren een leven als zelfstandige wel zietzitten, na de studies of na een aantal jaar inloondienst gewerkt te hebben. Helaaswordt die ambitie niet altijd ondersteunddoor de meest duurzame redenen. Zo isvoor meer dan de helft van de jongerenmeer geld verdienen een reden om als zelf-standige aan de slag te gaan. Ook status enleiding geven, scoren goed. Minder dan eenop de vijf vindteen goed zakelijkidee hebben endat uitwerken eengeneugte van hetondernemer-schap.Ook al ging er inhet eerste kwar-taal van 2010 eenrecordaantal be-drijven overkop,het beeld van derijke ondernemer blijft bestaan. Wie eeneigen zaak start, doet dat uiteraard om erzijn boterham mee te verdienen. Maar enkelde centen als drijfveer volstaan niet.Als starter moet je er in geloven, en hetgraag doen. Want hard werken is het. Endaar wringt het schoentje toch wat. Sla eralle verhalen over de huidige generatie jon-geren op na en wat lees je: jongeren vanvandaag willen werken, maar ook tijd heb-ben voor vrienden, familie, partner, hobbys.... De meeste werkgevers bevestigen datbeeld ook.Ga daarna op bezoek bij een zelfstandige diehet gemaakt heeft en vraag hem naar zijnsociaal leven tijdens de begindagen van zijnondernemersavontuur. De kans is groot datje met een joekel van een generatiekloofweer buitenkomt.Het is geen toeval dat nog altijd vooral kin-deren van zelfstandigen zelfstandige wor-den. Leren leven met onzekerheden zit erbij hen net iets meer ingebakken. Tweever-dieners in loondienst die hun kind nu aan-sporen om een eigen zaak te starten ... Ikvraag me af met hoeveel ze zijn.

  Start

  Een derde vande jongerenoverweegtzelfstandige teworden. Maarniet altijd omde juisteredenen

  Wim VerdoodtHoofdredacteur Jobat

  [email protected]

  Quote

  .

  Die livepraatprogrammas warensoms een pure heksenketel. Ik hebme echt kapotgewerkt. Die stress

  heeft zich opgestapeld in mijn lijf. Er iseen limiet aan alles

  TV-coryfee Jan Van Rompaey (69) in Het Nieuwsblad over zijn afscheid van het scherm

  Wat vind je van je inkomen? Op dit moment is het te laag. Ik krijg vande RVA 1.300 euro per maand. Daar-mee moet ik het huis afbetalen, de au-tos van mij en mijn vrouw Met mijnloon op mijn vorig werk - 2.000 euronetto - als leidinggevende bij een im-port- en exportbedrijf van decoratie-ar tikelen was ik wel tevreden. Gelukkigheb ik zicht op een nieuwe job waarin ikongeveer dezelfde voorwaarden magverwachten.

  Spaar je? We proberen 500 euro per maand te

  sparen, voor onze toekomst, de kinde-ren en het huis. We hebben twee doch-ters van 13 en 16 jaar, waarvan de oud-ste fotografe wil worden.

  Wat is je grootste kost? Ons huis. We betalen 700 euro permaand af. Het is een herenhuis, waar-door ook de kosten voor de verwar-ming hoog oplopen.

  Bespaar je op bepaalde zaken? Nu nog wel, maar binnenkort niet meerhoop ik. Mijn auto is bijvoorbeeld inpanne, en de herstelling zal zon 700 eu-ro kosten, dus laat ik die maar even aande kant staan. Als het nodig is, neem ikwel de auto van mijn vrouw.

  Waar geef je met plezier geldaan uit? Aan uitgaan en kleren. Vroeger ook aanwijn en bier, maar dat mag niet meer

  voor mijn gezondheid. Ik besteed numeer geld aan speciale thees. Hobbysheb ik niet echt meer. Af en toe doe ikmee aan wandeltochten zoals de Do-dentocht of de 24 uur van Ath. Vanopleiding ben ik leraar lichamelijke op-leiding. Het is pas toen ik voor mijnvriendin naar Mechelen ben verhuisddat ik een commercile functie hebopgenomen.

  Stel dat je morgen een fikseloonsopslag krijgt. Wat doe jemet het geld?Opzijzetten voor het huis. We hebbeneen mooi huis in het centrum van destad, met een tuin van 50 meter lang.Eens we het helemaal hebben opge-knapt, willen we het verkopen en uit-kijken naar iets anders. (bvdb)

  Mi jn loon.

  Jean-Marc Dernelle (48),Mechelen

  Beroep: werkloos Nettoloon: 1.300 euro Extras: geen

  JOBAT.BE/MIJNLOON

 • Jobat 3

  Bandwerk

  .

  Als werknemer heb je eenaantal verplichtingen te-genover je werkgever wan-

  neer je arbeidsongeschikt wordt.Eerst en vooral moet je je werkgeveronmiddellijk van je arbeidsonge-schiktheid op de hoogte brengen. Hoewel de wet geen termijn voor deverwittiging voorziet, wordt alge-meen aangenomen dat de verwitti-ging moet gebeuren zodra je in staatbent om dit te doen en bij voorkeur bijde aanvang van de werkdag, behalvein geval van overmacht. Je mag jewerkgever op eender welke manierverwittigen (telefoon, fax, e-mail ...). Jemag je werkgever zelf verwittigen ofdit door iemand anders laten doen. Een andere verplichting is het verstu-

  ren van een medisch getuigschrift. Ditattest dient om je arbeidsongeschikt-heid te bewijzen. Wettelijk gezien benje niet verplicht om een medisch ge-tuigschrift aan je werkgever te over-handigen. Je moet dit echter wel doenals deze verplichting in het arbeidsre-glement opgenomen werd of in eencollectieve arbeidsovereenkomst enook indien de werkgever dit uitdruk-kelijk vraagt. In deze gevallen mag jeenkel in geval van overmacht van dezeverplichting afwijken.Je moet het medisch getuigschrift ver-sturen binnen twee werkdagen te re-kenen vanaf de dag van de arbeidson-geschiktheid of de dag van de ont-vangst van de aanvraag, behalveindien er bij collectieve arbeidsover-

  eenkomst of in het arbeidsreglementin een andere termijn voorzien werd.Het gaat hier om werkdagen. Indien jehet getuigschrift via de post verstuurt,wordt gekeken naar de dag van ver-zending en niet van ontvangst. Depoststempel geldt als bewijs.De werkgever heeft het recht om opeender welke wijze te controleren ofje werkelijk arbeidsongeschikt bent.Het meest aangewezen controlemid-del is het medisch onderzoek. Je magniet weigeren om een door de werk-gever gemachtigde en bezoldigde ge-neesheer te ontvangen, noch om jedoor hem te laten onderzoeken.De mogelijkheid om te controleren ofje werkelijk ziek bent, geldt van zodraje laat weten dat je arbeidsongeschikt

  bent, zelfs voordat het eventuele me-dische getuigschrift toekomt, en ditgedurende de hele periode van onge-schiktheid, ook na de periode diedoor het gewaarborgd loon gedekt is.

  Arbe idsvraag

  .

  Welke verplichtingen heb iktegenover mijn werkgeverals ik ziek ben? Moet ik eendoktersbriefje sturen?

  Iris Tolpe, supervisor legal advisingbij Securex

  JOBAT.BE/RECHTEN-PLICHTEN

  Lees het antwoord op deze vragen: Kan ik het arbeidsreglement

  overtreden als ik dit nooit in handenheb gekregen?

  Mag ik thuisblijven als ik ziek ben? Word ik betaald als ik ziek ben?

 • >> p.6

  Actua

  .

  Tekst: Katrien Stragier

  Eigen zaak schrikt

  jongeren afMeer ondernemerschap is een van de recepten om onze slabakkende

  economie aan te zwengelen. Maar onze jongeren staan niet te springen om

  een eigen zaak op te starten: 64 procent durft in crisistijd die sprong niet

  te wagen. Bovendien is slechts 9 procent ervan overtuigd dat beginnen als

  zelfstandige in de toekomst gemakkelijker wordt.

  afstuderen als zelfstandige aan de slag gaan (zie gra-fiek). Bij werkende jongeren kriebelt het (iets)meer om een eigen zaak uit de grond te stampen.Daar is het voor 42 procent een optie, al zegt ookvan hen maar 5 procent hoogstwaarschijnlijk zelf-standige te worden.De crisis zet dan ook een domper op de assertivi-teit die nodig is om met een eigen zaak te beginnen.Want zijn zelfstandigen niet het eerste slachtoffervan de crisis? Bijna zes op de tien jongeren zijn diemening toegedaan. Dat er tijdens het eerste kwar-taal van dit jaar 2.633 bedrijven failliet gingen - eenrecord - wakker t het ver trouwen uiteraard nietaan. Integendeel, 64 procent zegt in crisistijd geeneigen zaak op poten te durven zetten.Vanaf het midden van 2008 merken we een duide-lijke daling van het aantal star ters, zegt Jrgen Vande Voorde, cordinator van de Unizo Star tersser-vice. In augustus 2008 noteerden we zelfs eendieptepunt met een daling van maar liefst 26 pro-cent tegenover het jaar voordien. Daarna was erwat herstel, maar de afname ten opzichte van voorde crisis blijft zich voortzetten.

  Zware sociale lasten

  Ook jongeren maken zich niet veel illusies over detoekomst: amper 9 procent denkt dat het op ter-mijn gemakkelijker zal worden om als zelfstandigete beginnen.Vooral de financile investering die het vergt omiets te star ten, blijkt voor velen een struikelblok (61

  procent). Vroeger kreeg men vrij snel een lening,maar zonder degelijk business- en financieel plankom je nu geen bank meer in, weet Van de Voor-de.Bovendien zien zes op de tien ondervraagde jonge-ren op tegen de risicos om van nul te star ten. Voorde helft werkt geen ervaring hebben als onderne-mer demotiverend. Je laten adviseren om een goedbusinessplan op te stellen, is dan ook de bood-schap.Onlangs kreeg ik een businessplan voor eenbroodjeszaak onder ogen. Die star ter had bere-kend dat een broodje smeren hem ruwweg 2 minu-ten zou kosten. Hij was van plan per dag 2.000broodjes te verkopen. Daar heb je 4.000 minutennodig, terwijl er maar 1.440 in een dag zitten. Datplan was totaal niet realistisch, al gesteld dat je zo-veel broodjes aan de man zou kunnen brengen,aldus Van de Voorde. Ook de klassieke verzuchtingen over het onderne-mersklimaat zorgen voor enige terughoudendheidbij jongeren. Vier op de tien zijn afgeschrikt door de

  Jongeren willen gemiddeld op hun 22ste aanhun eerste werkervaring beginnen. Eenjaartje later hopen ze financieel op eigen be-nen te staan, aldus het Jeugdonderzoeksplatform.Maar willen ze ooit ook hun eigen baas worden?Die vraag stelde trendbureau Trendwolves in op-dracht van zelfstandigenorganisatie Unizo aan1.089 Belgische jongeren tussen 16 en 25 jaar. Ruimeen derde (36 procent) lijkt een toekomst als zelf-standige in elk geval te overwegen. Eerst enkele ja-ren in loondienst werken om daarna de stap te zet-ten, vindt een kwart van de studenten een goedidee. Slechts 5 procent ziet zich onmiddellijk na het

  Unizo en Trendwolves bevroegen 1.000 jongeren over ondernemen

  Bron : Unizo / Trendwolves

  Hoe zien studenten hun professionele toekomst?

  %

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  ik weet het nietcombinatiehoogst waarschijnlijk zelfstandig

  kans dat ik zelfstandig word

  altijd inloondienst

  30% 31%

  5% 6%

  30%

  Meer verdienen isd reden omzelfstandige teworden

 • 36 procent van de jongeren ziet een toe-komst als zelfstandige wel zitten. Dat is tochgoed nieuws voor Unizo?Absoluut. Het is alleszins hoopgevend voor de toe-komst. Maar het blijft afwachten of zij het dan ook effec-tief zullen doen, een zaak star ten. Daar scoren Vlamin-gen nog altijd erg laag op. Vlerick stelde vast dat ietsmeer dan 3 op 100 Vlamingen zegt actief bezig te zijnmet het opstar ten van een onderneming, of in de voor-bije drienhalf jaar een eigen onderneming heeft opge-richt. Als een derde van de jongeren daadwerkelijk ookiets zal ondernemen, mogen we heel blij zijn. Ik vindtrouwens dat we sowieso nog veel werk hebben. Als jeziet dat maar zeven op de tien jongeren van mening zijndat ondernemers bijdragen tot de maatschappij ... Ikvind dat weinig. Blijkbaar wordt het verband tussen on-

  dernemen en welvaart nog niet meteen gelegd.

  De jongeren die het ondernemerschapoverwegen komen meestal uit een familie vanondernemers. Op school komen jongeren nogmaar beperkt met ondernemen in contact.Er zijn nochtans wat projecten rond ondernemen opschool. De Unizo Onderwijsvakmansroute bijvoor-beeld, waarbij jongeren van de derde graad basisonder-wijs en eerste graad secundair onderwijs een dag opbedrijfsbezoek gaan. Begin maart hebben daar 4.700leerlingen uit 194 Vlaamse scholen aan deelgenomen.Zo krijgen ze eens een ondernemer in levenden lijve tezijn, een beetje zoals stadskinderen naar de boerderijtrekken om nog eens een koe onder ogen te krijgen. Opde schoolbanken wordt wel de klassieke theorie onder-

  wezen, maar de stap naar een ondernemer wordt nogte weinig gezet. Veel studenten weten nauwelijks watdat is, een ondernemer.

  Ik heb in mijn schooltijd alvast meer museagezien dan bedrijven.Dat is zo. Maar we willen het onderwijs daar geen ver-wijten over maken. Al zouden kleine stapjes al een ver-schil kunnen maken. Waarom kunnen er in de les wis-kunde geen voorbeeldoefeningen aan bod komen diemet ondernemen te maken hebben? Dat geldt trou-wens voor andere vakken ook. Unizo wil daarvoor ma-teriaal aanleveren dat leerkrachten kunnen gebruiken.We zijn ook in onderhandeling met de KULeuven omdaar een one-stop-shop op poten te zetten bij de inge-nieurstudenten. Wie tijdens zijn opleiding of vlak daar-na met een zaak wil beginnen, kan dan terecht bij eenvertrouwde instelling om zo heel snel alle informatie tekrijgen die ze nodig hebben. Dat systeem willen we ookbij andere instellingen van het hoger onderwijs invoe-ren.

  De overheid heeft de laatste jaren een hoopinitiatieven genomen om de ondernemingszinbij jongeren aan te wakkeren, zoals de win-win-lening. Schieten die tekort?Het probleem is veeleer dat jongeren onvoldoendeweten welke ondersteuningsmaatregelen er bestaan. Ikbetwijfel of de overheid nog meer kan doen dan wat ermomenteel reeds voorhanden is. We moeten ervoorzorgen dat jongeren daar de weg naartoe vinden. Mis-schien zijn er zelfs te veel mogelijkheden (lacht). Hethangt ook af van de financile instellingen, die de laatstetwee jaar defensief zijn omgegaan met het verstrekkenvan kapitaal, om het zacht uit te drukken.

  Ook de administratieve molen schrikt jon-geren af. Moet daar in gesnoeid worden?De overheid heeft heel wat gedaan om het star ten meteen onderneming eenvoudiger te maken, onder meervia het Star tersloket. Je kan niet zonder een aantal for-maliteiten. Ook wij zijn er vragende partij voor dat nietzomaar om het even wie een zaak opstar t. Dan riskeerje oneerlijke concurrentie door onwetendheid. On-dernemers in spe kunnen nu naar n loket gaan, waarhet meeste van die formaliteiten voor hen worden af-gehandeld. Maar eens je zaak op touw staat, dan begintde administratieve rompslomp pas.

  Vooral hooggeschoolden staan weigerach-tig tegenover een eigen zaak. Is het niet iro-nisch dat net zij die er de meeste kennis voorhebben er van afzien?Wellicht omdat ze er ook het meest de risicos van in-zien. Ok, aan een zaak zijn risicos verbonden maar jekan er ook mooie kansen voor jezelf mee scheppen.Dat moeten we in die groep meer promoten. Studen-ten aan een economische hogeschool vertellen me zelfdat ze eigenlijk worden opgeleid om bij een van de bigfour (de 4 grootste internationale diensten- en consultan-cybedrijven, red.) te gaan werken. Zij hebben ook veelmeer kansen om als werknemer in een goedbetaaldebaan aan de slag te gaan.Bovendien schatten studenten de toekomst nogal pes-simistisch in. Vraag je een aula wie er denkt dat hij hetminder goed zal hebben dan zijn ouders, dan gaan bijnaalle handen in de lucht. Dat ze geneigd zijn voor eenvaste job kiezen, is in die optiek logisch. Terwijl net nuht moment is om te ondernemen. Als je in een hoog-conjunctuur star t, heb je veel minder kans om te groei-en dan wanneer de economie op een dieptepunt zit.Maar mensen verkijken zich een stuk op de situatie vanvandaag in plaats van naar de toekomst te kijken.

  Jongeren weten nauwelijkswat een ondernemer is

  Zelfstandigenorganisatie Unizo noteerde in 2009 bijna 6.500

  minder starters dan in 2007. Vlaamse jongeren die een eigen zaak

  beginnen, zijn nog dunner gezaaid. Jongeren krijgen op school

  nauwelijks een bedrijf te zien. Een ondernemer is voor hen iets

  vreemds, zegt gedelegeerd bestuurder Karel Van Eetvelt.

  ip

  Tekst: Katrien Stragier

  Jobat 5

 • de vakantiedagen waarvan je in loondienstgeniet, kan 60 procent van hen bekoren.Ook het feit van vaste uren te hebben enminder risico te dragen, spreekt in hetvoordeel van werken voor een werkgever.

  Bezorgd om pensioen

  Hoewel de bevraagde jongeren nauwelijksop de arbeidsmarkt komen piepen, makenze zich grote zorgen over hun pensioen.De meerderheid (64 procent) pleit er-voor dat het pensioen van zelfstandigenop hetzelfde niveau komt als het pensioenvan loontrekkenden. Ook dat verschilweerhoudt jongeren er van om voor hetondernemerschap te kiezen. Bijna vier opde tien zien de hogere pensioenuitkeringals een argument om werknemer te wor-den.Toch zegt 14 procent een goed zakelijkidee te hebben waarmee ze als onderne-mer aan de slag willen. Een op de tien laatzich bovendien door geen enkel argumentafschrikken om te star ten als ondernemer.Want in sommige sectoren zien ze duide-lijk nog een toekomst weggelegd voor on-dernemers in Vlaanderen. Zo ziet drie-kwar t perspectieven in de elektriciteits-sector. In de bouw is het geloof even groot,al leed deze sector sterk onder de crisis.Ook de horeca, de groot-en kleinhandelen de dienstensector hebben volgens jon-geren nog toekomst. De vrije beroepen inde medische sector, zoals ar ts, genietenevenwel het meeste vertrouwen (85 pro-cent). Ook het geloof in juridisch getintevrije beroepen, zoals advocaat, is groot(80 procent).

  JOBAT.BE/ZELFSTANDIGE

  zware sociale lasten waar onderne-mers in ons land mee te kampen hebben.Meer dan een derde ziet op tegen de ad-ministratieve rompslomp van een eigenzaak. Een vierde zegt kor taf dat het inVlaanderen moeilijk is om iets te star ten. Heel wat jongeren weten gewoon ookniet hoe ze aan een zelfstandig avontuurmoeten beginnen. Een derde kwam nogop geen enkele manier in contact met hetondernemerschap. De jongeren die er welal mee in aanraking kwamen, komen door-gaans uit een zelfstandigennest (34 pro-cent) of hebben vrienden die zelfstandigezijn (16 procent). De school blijkt veel min-der de plek om iets over ondernemen opte steken. Maar een kwart van de jongerenheeft in zijn opleiding vakken die aan on-dernemen gerelateerd zijn. Slechts een opde vijf heeft op school al eens van de prak-tijk kunnen proeven via een mini- of leer-onderneming.Cruciale vaardigheden om het als onder-nemer te maken, hebben de meeste jon-geren dan ook nauwelijks in huis. Zestigprocent zegt bijvoorbeeld niet overweg tekunnen met financile planning. Bijnaevenveel geven toe geen kaas gegeten tehebben van boekhouding, personeelsbe-

  heer of marketing en verkooptechnieken.Wel sterk vinden ze zichzelf in sociale vaar-digheden: 72 procent zegt gemakkelijkcontact te leggen met mensen die ze nietkennen. Ook hun meertaligheid (67 pro-cent), vakkennis (53 procent) en kennisvan websitebeheer (52 procent) schattenze hoog in.

  Rijke zelfstandige

  Toch weet een derde niet dat je een cursusbedrijfsbeheer op zak moet hebben als jeals ondernemer wil star ten. Zeven op detien vinden nochtans dat ondernemershun beroepskennis zouden moeten bewij-zen. Zes op de tien zien zelfs heil in eenverplicht ondernemersexamen. Als hetvan de helft van de bevraagde jongeren af-

  hangt, worden star ters met een strafbladsowieso uitgesloten. Voor hen is geen toe-komst als zelfstandige weggelegd.Die toekomst ziet er volgens jongeren alszelfstandige vooral rooskleurig uit omdatze denken zo meer te verdienen. Voor 55procent is dat een argument om de stapnaar een eigen zaak te zetten. Vier op detien denken dat zelfstandigen ronduit veelgeld verdienen. Een vijfde meent dat ze be-lastingen ontduiken. Acht procent gaatzelfs zo ver om te stellen dat zelfstandigenniet aan de maatschappij bijdragen, al vindt68 procent dat ondernemers wel een bij-drage leveren.

  Belastingen aftrekken

  Naast de factor geld speekt de vrijheid dieondernemers in hun job hebben jongerenaan. Zelf kiezen wanneer en voor wie jewerkt, is voor de helft een van de voorde-len van zelfstandige zijn. De helft ziet hetook zitten om leiding te geven, 19 procentwerkt daarenboven niet graag voor eenbaas. Slechts een kwart ziet status en aan-zien als een reden om ondernemer teworden. Dan weegt het feit van zelf iets tecreren zwaarder door (39 procent). Op-merkelijk is dat een kwart van de jongerenhet feit dat je als zelfstandige veel van debelastingen kan aftrekken als een van devoordelen beschouwt.Nog opvallender is dat 16 procent van dejongeren geen enkel argument over tui-gend genoeg vindt om voor een eigen zaakte gaan. Dat is een pak meer dan de 6 pro-cent die geen enkel voordeel ziet aan wer-ken in loondienst. Vooral loonzekerheid(69 procent) motiveert jongeren om alswerknemer aan de slag te gaan. De betaal-

  Een kwart vande jongeren

  vindt hetmoeilijk om in

  Vlaandereneen zaak te

  starten

  Bron : Unizo / Trendwolves

  Perceptie over ondernemen bij jongeren

  akkoord niet akkoord geen mening

  0 20 40 60 80 100

  zelfstandigen verdienen veel geld

  zelfstandigen dragen bij aan maatschappij

  zelfstandigen ontduiken belastingen

  in crisistijd durf ik geen zaak opstarten

  zelfstandigen evenveel recht op kindergeld/pensioen

  als koppel beter niet alle 2 zelfstandig

  zelfstandigen = eerste slachtoffer van de crisis

  in toekomst gemakkelijker starten met eigen zaak

  %

  9% 65% 26%

  57% 25%

  24%

  18%

  25%

  57%

  8%

  28%

  68%

  42%

  18%

  64%

  64%

  57%

  18%

  19%

  18%

  11%

  25%

  24%

  30%

  p.4 >>

  Wie een eigen zaak wil star ten, kanzich via de Unizo Star tersservice opti-maal voorbereiden op zijn ondernemer-savontuur. Via de star tstimulator kan jeonline volledig gratis een ondernemings-plan en een financieel plan opstellen.Maar je kan ook inchecken voor een per-soonlijk gesprek met een star tinstruc-

  teur. Bovendien organiseer t Unizo opwoensdag 5 mei de Vlaamse Star tersdagmet infosessies, adviesgesprekken eneen heuse star tersmarkt.

  Meer info op www.unizo.be/starters. In-fo over de Unizo Onderwijsvakmansroutevind je op www.ondernemendeschool.be

  Zelf starten?

  Bron : Unizo / Trendwolves

  Voordelen van zelfstandig zijn volgens jongeren

  %0 10 20 30 40 50 60

  geen enkel argument is overtuigend

  ik heb een goed business idee

  kiezen wanneer & voor wie je werkt

  zelf creren

  werk niet graag onder baas

  zaak ouders verderzetten

  aftrekken van belastingen

  leiding geven

  status & aanzien

  meer verdienen 55%

  23%

  46%

  28%

  17%

  19%

  39%

  48%

  14%

  16%

  Actua.

 • De stap van een diploma biologie naar eeneigen zaak in de tapijtindustrie is niet evident.Toch heeft Pieter Dewinter net dat parcoursafgelegd. Ik deed in het middelbaar Latijn-Wetenschappen. Daar heb ik nooit iets overondernemen gehoord. Tot aan de unief eenvan de proffen erop wees dat biologen veelvaardigheden hebben die in het bedrijfslevenvan pas komen. Daardoor heb ik na die studieeen jaar tje management gevolgd bij Vlerick.

  Pas afgestudeerd ging Pieter aan de slag inloondienst bij Katoennatie. Een groot bedrijf,heel ondernemend, maar toch ook een beetjeeen mastodont. Daarom stapte ik na 2,5 jaarover naar Sceentex, een kmo die zich bezig-houdt met het bedrukken van onder anderetapijtjes. Aangezien mijn vader zijn hele carri-re bij tapijtfabrikant Balta gewerkt heeft,groeide het idee om in deze sector iets op testar ten. Nochtans was 2009 een dramatischjaar voor de Vlaamse tapijtindustrie. Maar ikgeloofde in mijn product: tapijtjes waar je eeneigen boodschap, tekening of foto op kan aan-brengen.

  Problemen om aan financiering te geraken,kende hij niet. Pieter houdt zich voornamelijkmet de commercile kant bezig, de productiegebeur t bij een par tnerbedrijf. Ik ben welnauw gaan samenzitten met een boekhouderom een realistisch businessplan op te stellen.Nu ik in de praktijk van het ondernemen sta,

  blijkt het soms moeilijk om dat plan te vol-gen. In het begin boek je meer tegenslagendan successen. Klanten die eerst enthousi-ast waren, haken daarna om een of anderereden af. Daar moet je mee om kunnengaan. Innovaties aan je processen wordenook niet altijd door alle par tners gevolgd.Sommige distributieketens houden vast aanhun klassieke manier van werken. De zakenverlopen dus niet altijd zoals je het ver-wacht. Je mag je zeker niet verliezen in hetidee dat je aanvankelijk van je onderneminghad. Beter is om dat voor tdurend te toet-sen aan de realiteit.

  Ook de realiteit van een zelfstandigeblijkt heel anders dan die van een werkne-mer. Ik heb altijd een firmawagen gehad,met tankkaar t. Als je zelfstandig wordt, be-sef je ineens hoe duur benzine is (lacht).Maar spijt heb ik niet. Ik werk zonder perso-neel, heb geen grote investeringen moetendoen en hou de kosten goed onder contro-le. Als de zaak failliet gaat, heb ik dan ookvooral tijd en energie verloren, een finan-cile kater zal ik er niet aan overhouden.Maar zelfs al doe ik nog zo mijn best, proble-men op de tapijtenmarkt kunnen me nog al-tijd de das omdoen. En dan? Ik zou het op-nieuw proberen als zelfstandige. En anderejongeren met een businessidee desondanksaanraden om de sprong te wagen.

  Na zes maanden al rendabelPieter Dewinter (28) startte op 1 oktober 2009 zijn

  eigen onderneming: Floorcreations. Mensen

  verklaarden me gek.

  Pieter Dewinter: Het moeilijkste aan ondernemen?Dat sommige klanten eerst heel enthousiast zijn endaarna om een of andere reden toch afhaken.

  Jobat 7

  Olivier (34) startte op zijn 22ste een succesvol aan-nemersbedrijf. Een echtscheiding dwong hem de boe-ken neer te leggen.

  Hoewel mijn familie ertegen was, besloot ik opmijn 22ste een eigen zaak te starten. Ik had intussendrie jaar in loondienst gewerkt bij een aannemer endaar veel over het vak opgestoken. Bovendien volgde ikeen opleiding tot aannemer bij het Viso, nu SyntraWest. Ik had dus een cursus bedrijfsbeheer op zak,want ik vond het belangrijk om met kennis van zakenmet een eigen bedrijf te beginnen. Maar ook al ging ikmet mijn businessplan te rade bij een boekhouder, een-voudig was het niet om een lening te krijgen bij de bank.Uiteindelijk heb ik beroep gedaan op het Participatie-fonds (financile instelling van de federale overheid dieonder andere starters krediet toekent, red.).

  De zaak liep al snel heel goed. De opdrachtenkwamen vlot binnen, al betaalden klanten niet altijd

  even gemakkelijk. Het ene jaar was ook al beter danhet andere. De drie laatste jaren maakte ik serieuzenettowinsten. Maar mijn relatie liep op de klippen. Ikmoest mijn ex uitkopen, de gerechtelijke kosten liepenop ... Uiteindelijk kon ik niet anders dan de boekendichtdoen. Met spijt, ja. Heel veel spijt. Want ik verze-ker je dat dat zwaar is: emotioneel n fysiek. Zoietssleep je jaren met je mee. Om op adem te komen, benik opnieuw in loondienst gegaan. Ik ben gelukkig ookverschoonbaar verklaard (waarbij de gefailleerdewordt vrijgesteld van de betaling van de resterendeschulden, red.). Maar de droom van een eigen zaakblijft. Vandaar dat ik besloten heb om in bijberoep teherbeginnen.

  Achtervolgd door schuldeisers

  Pieter Buyl (32) zag twee jaar geleden zijn bvbaoverkop gaan. Te grote investeringen en woekerinteres-ten gaven zijn zaak de doodsteek.

  In 1999 begon Pieter op 21-jarige leeftijd een be-drijfje dat op- en aanritten aanlegde. Aan klanten waser geen gebrek. Ik kon het werk soms zelfs niet volgen.Zeven dagen op zeven was ik aan de slag. Mijn zonda-gen waren volgeboekt met klantenbezoeken.

  Het vele werk ontnam hem de tijd om zelf met deboekhouding en de administratie bezig te zijn. Dus ver-trouwde hij daarvoor volledig op zijn boekhouder. Die

  betaalde ik 800 euro per kwartaal. Maar toen de aan-slagbrief van de belastingen in de bus viel, moest ikplots 20.000 euro bijbetalen.

  Toch groeide de zaak, Pieter nam 4 mensen indienst plus iemand op leercontract en ging nog grotereinvesteringen aan. Ik kocht een bedrijf over dat er oppapier gezond uitzag, maar in feite schulden had. Mijnboekhouder raadde mij aan het toch te kopen. Dat ismijn ondergang geweest. Mijn bankdirecteur wou mijdaar ook geen lening voor geven. Dus trok ik naar eenandere bank, die me wel het nodige geld leende, maaraan veel hogere interesten die ik op de duur niet meerkon betalen. Zelf heb ik ook fouten gemaakt: te weinignaar advies geluisterd, persoonlijke leningen aange-gaan. Maar ja, als jonge gast doe je graag je eigen ge-dacht.

  Intussen sleept het faillissement al drie jaar aan enzit Pieter met een financile kater van 250.000 euro.Momenteel ben ik in loondienst als ploegbaas. Maaralles wat ik verdien, gaat naar gerechtsdeurwaarders.Ik heb de fout gemaakt niet meteen werk te maken vande paperassen toen mijn zaak overkop ging. Je hoofdstaat er op dat moment niet naar. Het is ook een heleklap, h. Een eigen zaak zit er voor mij alvast niet meerin. Ik zie dat niet meer zitten. Maar ik laat het hoofdniet hangen en pep me elke dag op om naar mijn werkte vertrekken.

  Een faillissement sleep je jaren

  mee

  Carlo Verfaille

 • Werkbeeld.

  Sinds 1977 produceert Mars Belgium in Olenhet bekende rijstmerk Uncle Bens. Jaarlijksstroomt er meer dan 83.000 ton rijst langsde productielijnen. Die wordt via het Albert-kanaal ingevoerd vanuit Itali, Spanje enAzi. Vervolgens wordt de rijst in Olen gerei-nigd, verwerkt en verpakt tot 90 verschillen-de producten. Na verwerking wordt 94 pro-cent van de geproduceerde tonnage op-nieuw uitgevoerd naar 30 landen; de meesteliggen in Europa maar ook Rusland is een be-langrijke afnemer. Er werken ongeveer 160medewerkers in Olen, waarvan het meren-deel in de productie. Anderen zijn aan deslag in ondersteunende afdelingen, zoals delogistiek of de kwaliteitsafdeling. De vesti-ging in Olen heeft bovendien een eigen re-searchafdeling voor product-, verpakking-en procesontwikkeling.

  Uncle BensFotos: Marco Mertens

  JOBAT.BE/WERKBEELDBekijk meer fotos van dit bedrijf

 • Familiehulp experimenteert met ziekteverzuim

  Trend

  .

  Dat het ziekteverzuim bij Familiehulp zo hoogligt, heeft volgens hr-directeur Bart Vandammeveel te maken met de aard van het werk. On-

  ze verzorgenden vervullen zeer arbeidsintensieve jobs.Voor een huishoudhulp is een fysiek ongemak vlugger eenbelemmernis dan voor een bediende met bureauwerk.Toch rekenen heel wat clinten op hun dagelijkse hulp. Teveel ziektemeldingen sturen die dienstverlening hopeloosin de war. Om het ziekteverzuim terug te dringen, star tteFamiliehulp al in 2009 met het project Ik wil er wel-zijn. Eenvoorafgaande bevraging van 400 werknemers moest deachterliggende redenen van het bovengemiddelde ver-zuim blootleggen.Het gebrek aan contact met collegas en oversten bleekvoor veel medewerkers een struikelpunt te zijn. Om dieband nauwer aan te halen en tegelijk minder ziektemeldin-gen te tellen, werkte Familiehulp enkele experimentelemaatregelen uit die de organisatie nu op kleine schaal toe-past. Momenteel veronderstellen we alleen nog maar datdie maatregelen effect zouden kunnen hebben. We willenresultaat zien voor we al onze medewerkers, en dat zijn ertoch zon 12.000, mee in bad nemen, aldus Vandamme.Werknemers die frequent ziek zijn, zullen systematisch

  uitgenodigd worden voor een gesprek met hun leidingge-vende. Niet omdat we hen per se willen controleren, welomdat we in dat ziek-zijn een signaal zien naar de organi-satie. De bedoeling is dat er tijdens dat gesprek zaken naarboven komen die het welzijn op de werkvloer bevorderenen afwezigheden vermijden, meent Vandamme.

  Direct naar de chef

  Een van de meest sprekende experimenten is de directeziektemelding. Medewerkers uit een bepaalde regiomoeten zich vanaf dit jaar rechtstreeks bij hun leidingge-vende ziek melden. Tot nu toe volstond een telefoontjenaar de permanentie. Op die manier willen we de bandmet de directe chef nauwer maken. De werknemer kanzijn verhaal doen, de chef kan zich informeren en beterorganiseren, legt Vandamme uit, al geeft hij ook toe datdeze maatregel vooral de drempel om zich ziek te meldenverhoogt.Waar ook mee gexperimenteerd wordt, is de verplich-ting om voor n dag ziekte een doktersattest in te die-nen. Als alternatief schuift Familiehulp de verklaring opeer naar voor. Is dat niet zoveel als de kat bij de melk zet-ten? Neen, beweert Vandamme. Wat we nu merken, isdat werknemers die zich op maandag niet goed voelenmaar op dinsdag perfect kunnen komen werken toch nogthuisblijven omdat ze van de dokter een briefje tot en metwoensdag gekregen hebben. Weinig ar tsen schrijven eenattest voor een dag.Zon verklaring op eer vergt natuurlijk enig vertrouwen in

  de medewerker. We hebben bewust gekozen voor eenpositieve aanpak van ons verzuimbeleid. Deze aanpak ka-dert daar perfect in.

  Geen heksenjacht

  Een laatste idee waar Familiehulp momenteel mee test-draait, is het afschaffen van controles door de controle-ar ts. In de meeste gevallen bevestigt de ar ts trouwens deziekte. Door in een bepaalde regio werknemers niet meerte controleren en dit in een andere op te drijven, willenwe ontdekken of dat het verzuim benvloedt, aldus Van-damme die benadrukt dat Familiehulp allesbehalve eenheksenjacht op zieke werknemers wil ontketenen.Maar dat bepaalde werknemers zich meer aangesprokenvoelen dan anderen, beseft hij ook. Niet iedereen vindtdie maatregelen even terecht, anderzijds zullen er ookwerknemers zijn die extra aandacht van het managementwel appreciren.De concrete doelstellingen van het project houdt de hr-directeur liever binnenskamers. We hebben onszelf eenstreefdoel opgelegd, maar al wat ik daarover kan zeggen, isdat het verzuim substantieel omlaag moet. Dit jaar, maarook de komende jaren.Het Ik wil er wel-zijn-plan kwam tot stand met steun vanhet Europees Sociaal Fonds. Omdat ook het monitorenen het onder controle houden van de werkdruk een be-langrijk onderdeel van onze aanpak is, aldus Vandamme.

  JOBAT.BE/ZIEKTE

  Tekst: Wim Verdoodt

  Met een kortdurend ziekteverzuim

  van 4,1 procent voor verzorgenden

  stak Familiehulp vorig jaar ver

  boven het gemiddelde uit. Te ver,

  vond de organisatie die prompt

  enkele experimentele maatregelen

  in het leven riep. Wie ziek is,

  meldt dat nu direct aan de baas.

  Weinig artsen schrijven eenattest voor een dag. Wij

  experimenteren nu met eenverklaring op eer

  Bart Vandamme,hr-directeur Familiehulp

  Het gebrek aan contact met collegas en oversten blijkt voor veel medewerkers een struikelpunt te zijn.

  Jobat 9

  Foto

  : Fam

  ilieh

  ulp

 • Werkgevers starenzich blind op die

  enkele high potentialsdie ze in de watten

  leggen

  Lut Crijns, Acerta

  Wat is een organisatie anders dan deoptelsom van haar talenten? Tochwordt heel wat talent niet gebruikt.

  Zo voelen veel werknemers het toch zelf aan. Datblijkt uit een onderzoek van Acerta bij 2.036 werk-nemers dat naging hoe zij het talentmanagementvan hun werkgever ervaren.Op het aantrekken van talent krijgen werkgeversgemiddeld zes op tien. Geslaagd met voldoeningdus, maar echt hoog ligt die score niet. Zeker nietals je weet dat we met structurele tekor ten enknelpuntberoepen zitten op onze arbeidsmarkt.Nu de economie weer wat aantrekt, is het eenkwestie van tijd voor talent weer schaars wordt. Deaantrekkingskracht moet dus voldoende grootzijn, aldus Lut Crijns.Maar ook werknemers die al aan boord zijn, wor-den niet ten volle ingezet. Werknemers geven hunwerkgever gemiddeld 3,5 op 10 voor het ontwikke-len van hun talent. Een zware onvoldoende en duszorgwekkend. De directe leidinggevende heeft nietaltijd evenveel aandacht voor het groeipotentieelvan zijn medewerkers, legt Crijns uit. Die cultuur

  zit er bij ons echt nog niet in, al speelt er uiteraardook wat concurrentievrees en jobbeschermingmee. Die medewerkers zouden hem wel eens bo-ven het hoofd kunnen groeien.

  Gemiste kans

  Met het benutten van talent in organisaties lijkt hetiets beter gesteld, al komt de gemiddelde scoreook hier amper boven de helft uit: 5,5 op 10. Hetgevoel onderbenut te worden en dus eigenlijkovergekwalificeerd te zijn voor je job, neemt toenaarmate je een lagere functie bekleedt. Werkge-vers staren zich blind op die enkele high potentialsdie ze in de watten leggen, terwijl ze nauwelijks ooghebben voor de grootste groep van werknemers.Vooral aan mensen in uitvoerende functies wordtamper gevraagd of ze hun competenties in hun jobkunnen leggen, of ze voldoende zelfstandig kunnenwerken en of ze zich betrokken voelen, wat uiter-aard hun motivatie en engagement benvloedt.Werknemers die 1 3 jaar bij een werkgever aande slag zijn, kijken het vaakst uit naar een anderejob. Zij voelen zich ook het minst gengageerd. Endat is toch een ernstig risico voor bedrijven,meent Lut Crijns.

  Zo dreigen organisaties voortdurend - jong - talentte verliezen, wat zijn weerslag kan hebben op deprestaties van het bedrijf. Maar ook met ouderewerknemers wordt de bal wel eens mis geslagen.45-plussers zijn minder geneigd om van job te ver-anderen. Ze zijn ook meer betrokken en genga-geerd. Tegelijk zien we dat het groeiperspectief af-neemt met de ancinniteit, merkt Crijns op.De meest betrokken werknemers hebben dusminder kans om hun talenten verder te ontplooien.Werkgevers denken dat ze voor elke werknemeroveral en altijd hetzelfde beleid rond talentmana-gement kunnen voeren, zonder rekening te hou-den met de diversiteit onder het personeel. Noch-tans hebben werkgevers daar baat bij. Aandachthebben voor talent heeft een positieve invloed opprestaties en resultaten. Bedrijven die hun hr-be-leid daarop afstemmen, worden niet alleen aan-trekkelijker, het verloop ligt er ook lager. En datvergt niet altijd ingrijpende veranderingen binnende organisatie. Werknemers regelmatig sprekenover hun loopbaan, bijvoorbeeld tijdens een functi-oneringsgesprek, kan al helpen.

  JOBAT.BE/TALENT

  Onderzoek

  .

  Tekst: Katrien Stragier / Illustratie: Raf Pietercil

  In veel bedrijven is het alle hens aan dek om de

  crisis te overleven. Toch geven we onze werkgever

  slechts een 3,5 op 10 voor talentmanagement.

  Vooral aan werknemers in uitvoerende functies

  wordt amper gevraagd of ze zich betrokken

  voelen, zegt Lut Crijns van Acerta.

  Werknemersvoelen zichonderbenut

 • KantoorQuiz.

  Toen ik dit kantoor in-trok, liet ik de zetels op-zijzetten. Daar voelde

  ik mij ongemakkelijk in. Omdat ikweleens rugproblemen heb,zoek ik altijd naar de meest com-for tabele zithouding. Daaromheb ik voor de ronde vergader-tafel nieuwe stoelen laten aan-rukken. In de vroegere, houtenexemplaren hield ik het ampertien minuten uit. Ik verkies rondde vergadertafel te zitten als ikmensen ontvang. Ik wil geen ge-sprekken voeren van achter mijnbureau, dat zou een misplaatsteindruk van superioriteit geven.Eigenlijk zit ik alleen aan mijn bu-reau om mails te checken. Ik beniemand die voortdurend rond-loopt. Interne telefoons vind ikabsurd. Als je iets wil zeggen aaniemand die tien meter verder zit,stap je toch beter even op hemaf?Een kantoor moet voor mij prak-tisch zijn. Met het interieur ben ikhelemaal niet bezig. Mocht dieene purperen muur morgengroen geschilderd zijn, ik zou hetniet eens opmerken. Een per-soonlijke touch is hier niet te be-speuren, nee. In een professione-

  le ruimte moeten geen fotos han-gen. Ik houd dit kantoor ook be-wust papierloos. Als erdocumenten moeten bijgehou-den worden, doen mijn mede-werkers dat wel. Een clean desk isgewoon gemakkelijk. Ik heb be-wondering voor mensen die ineen berg papieren nog iets kun-nen terugvinden. Ik zou dat nietkunnen.Als vroege vogel arriveer ik vaakals eerste op kantoor. Niet alleenom de files te mijden, het kriekenvan de dag hft ook echt iets.Niets mooier dan de zon zien op-komen boven deSchelde. Ik heb vanuit mijn kan-toor een prachtig uitzicht op destroom. Voor iemand die vroegeraltijd op fabrieken heeft gekeken,is dat een verademing. Terwijl iktelefoneer, kijk ik door het raamen geniet ik in stilte.

  JOBAT.BE/KANTOORQUIZWie is er hier aan het werk?- Peter Leyman (Voka)- Christian Leysen (Ahlers)- Thomas Leysen (Umicore) Raad mee en win een VivaboxOplossing vorige week:Steven Kolacny

  Luncht ime door Katrien Stragier

  .

  12:05:23Het is tijdens een van de eer-ste zonnige lentedagen dat ikop de Koudenberg beland.Op zon dag strijk ik graag neerop het dakterras van het Mu-ziekinstrumentenmuseum(MIM), waar je een imposant360-graden zicht krijgt op deBrusselse binnenstad. Meer-maals was mij echter een eet-huisje hier in de buurt opge-vallen waar ik steevast veelvolk zag aanschuiven. Ciabat-ta Mania blijkt de plek te he-ten. Ondanks een waterigezonnetje en de af en toe voor-bijrazende autos staat er eenterrasje met enkele tafeltjesbuiten. En hoewel het nauwe-lijks middag is, valt er geen vrijplaatsje meer te bespeuren.Naar binnen dan maar. Wantook daar is het gezellig. Eendonkere houten plankenvloer,diepe leren zeteltjes en het ijlegezang van Feist op de achter-grond zijn een instant receptom hier te blijven hangen. He-laas wordt ik deze namiddagterug op de redactie ver-wacht. Het wordt dus in ijl-tempo de batterijen opladenmet een snack. De soep, met

  keuze uit wor tel-, prei- enbloemkoolsoep, is helaas nogniet warm. In de koeltoogstaan als alternatief ready-to-go salades en pastas. Maarzon haast heb ik nu ook weerniet. Aan een van de tafels ziteen klant van een panini te ge-nieten. Dat wil ik ook wel, zonwarm broodje.

  12:09:41Zoals de naam laat vermoe-den, zijn hier voornamelijk cia-battas verkrijgbaar. Kwestievan het Italiaanse gevoel vastte houden, kies ik een exem-plaar met mortadella, provo-lone, tomaat, zongedroogdetomaat en basilicum (4,50 eu-ro). Dat verschijnt na enkeleminuten op tafel. Leuk extra-tje is de Fruitella die je er spon-taan bij krijgt. Een mini-des-ser tje als het ware. De geurvan het broodje brengt me al-vast het water in de mond. Blijdat hier eens voor een andereItaliaanse kaas gekozen is danmozzarella. De gesmoltenprovolone doet me meteenwegdromen naar het Zuiden.Alleen jammer dat de toma-ten in deze tijd van het jaar nog

  niet op hun best zijn. Andershadden de zongedroogde va-rianten van mij gerust achter-wege mogen blijven. Als achterafje laat ik me verlei-den tot al evenveel zon, maardan in een glas. Op het bordstaat een hele lijst versgeper-ste sapjes. Mijn keuze valt opde piano piano (sinaasappel,rode appel, banaan; 4,20 eu-ro), wat zoveel als langzaam-aan betekent in het Italiaans.Het drankje barst van de vita-minen, maar is nogal aan dezoete kant. Een iets zuurderecitrustoets zou het een extradimensie geven. Maar brengthet een lacht op mijn gezicht?Zeker. Ook al omdat ik straksonderweg nog van de Fruitellakan snoepen.

  Dolce vita

  Ciabatta ManiaKoudenberg 701000 Brussel

  JOBAT.BE/LUNCHTIMEDe dolce far niente-ambiance zou een mens doen overwegen om niet naarkantoor terug te keren.

  Jobat 11

 • I T-debat

  .

  Moet James Bondkunnen twitteren?

  Moet James Bondkunnen twitteren?,stond er bovenaan

  het persbericht dat onze aan-dacht trok in de aanloop naar ditdebat. Het bericht zelf ging overJonathan Evans, de baas van deBritse inlichtingendienst MI5, diehet plots niet meer begrepenheeft op oudere spionnen. Vol-gens Evans zijn die niet zo ver-trouwd met moderne informa-tietechnologie als hippe twinti-gers en dertigers. En dus zijn datniet de mensen die we nodighebben voor de toekomst, liethij zich onlangs ontvallen.Ik ken mensen van dertig die inmijn ogen zestig zijn en anders-om, reageer t Bruno Segers.De vraag is of je omkan met ver-andering. Wie dat in deze snelevoluerende sector niet kan,heeft een probleem. Maar dat isniet leeftijdsgebonden.Veel heeft te maken met menta-liteit. Want het klopt dat de we-reld zeer snel verandert. Ander-zijds blijft er, ook in onze branche,nog veel bij het oude, meent Ri-ta Verreydt. Een aantal jaar gele-den hebben wij zelfs mensenmoeten opleiden om zogenaam-de oubollige mainframesyste-men te onderhouden, gewoonomdat er toen een schrijnend te-kor t was aan mensen met diekennis.Economisch gezien kies je zekereerder voor een jonge werkne-mer, aldus Marc Heeren. Maarveel heeft te maken met de wilom te leren. Zonder de juiste at-titude rendeert niemand. Er zijn50-plussers die vinden dat alleste snel verandert. Anderzijds ishun leeftijd ook een voordeel.Vijftigers zijn vaak wat rustiger en

  hebben meer relativeringsver-mogen dan hun jongere colle-gas.Klanten vragen ook om erva-ring. Dat die vergezeld wordtdoor een junior is niet zo erg.Moeilijker wordt het als je je klantenkel juniors voorschotelt. Datwordt niet meer aanvaard, weetBart De Ridder. Als gevolg vanglobalisering en offshoring heb-ben we ook steeds meer mensennodig die een project kunnen co-ordineren. Dat gebeur t bestdoor werknemers die al een enander hebben meegemaakt.Het moet vanuit de buik ko-men, vindt Gerry Appeltants.Ik ben 35, mijn rechterhand 58en dynamischer dan heel watdertigers die ik ken. Wij werkentrouwens perfect samen. Er iseen belangrijk verschil tussenhoe mensen met technologie be-zig zijn - Twitter en Facebook zijnvoor de hand liggende voorbeel-den - en wat echt nodig is om jejob binnen IT goed te doen. Jekan star ten als techneut maar optermijn moet je openstaan voorandere ervaringen, zoals het aan-sturen van een team.

  IT-loze dag

  IT wordt vaak gezien als eenharde wetenschap, een wereldvol 1en en nullen. Om een pro-ject te laten slagen, is het mense-lijke aspect nochtans heel be-langrijk, vindt ook Rita Verreydt.Praten met de klant, beseffenwat die wil ... Dat ontbreekt vaakbij jongeren. Dat is geen verwijt,maar een kwestie van ervaring.Waar Bruno Segers zich zorgenom maakt, is het antwoord op devraag hoe trouw jongeren zullenzijn aan hun werkgever eens het

  gevecht om talent in de IT-wereldweer losbarst. Dat dat deels op-gelost kan worden omdat soci-aalnetwerksites als Facebook enTwitter jongeren meer IT-min-ded zouden maken, lachen demeesten rond tafel weg.Rita Verreydt ziet zelfs geen en-kel verband. Jongeren makenmeer gebruik van informatica,maar dat betekent nog niet dat zedaarom meer interesse hebbenin de technologie die daarachterligt. En net die interesse is belang-rijk voor ons.Ze zetten hun pc aan net zoalsze het licht aandoen. Maar het isniet omdat je het licht aandoet,dat je elektricien wil worden,klinkt het ook bij Marc Heeren.Ik maak het nog steeds mee datkandidaten op hun cv Power-point en Excell als IT-ervaringvermelden. Binnenkor t komtTwitter daar nog bij. Dat zijn nietmeer dan voorbeelden van hoeIT zich heeft gentegreerd in onzemanier van leven.Jongeren hebben een totaal an-der beeld van IT. Ze zien niet

  Tekst: Wim Verdoodt / Fotos: Ivan Put

  De wereld digitaliseert. Daarmee lijkt het broodje van de ITer

  gebakken. Maar niets is wat het lijkt, zelfs niet in de informatica.

  Want niet elke Twitter-adept is een business analist in spe. Te weinig

  mensen beseffen wat IT echt is, zeggen vijf toonaangevende

  IT-bedrijven. Weet je wat we nodig hebben? Een IT-loze dag. Ze

  zullen het vlug weten.

  Twintig jaargeleden woudenjongeren nog hetfijne weten vancomputers. Hoewerkt dat? Dieprikkel is nu veelminder aanwezig

  Rita Verreydt, Sogeti

  Deelnemers debat

  Bruno Segers, ceo RealDolmen

  Marc Heeren, managing director CSC

  Rita Verreydt, ceo Sogeti

  Bart De Ridder, partner Accenture

  Gerry Appeltants, division director Ordina

 • Jobat 13

  Column

  .

  Toen Robby Derckx berekend had dat hij de afgelopenmaand meer tijd had doorgebracht in vergaderingen dan inde supermarkt en wassalon De pronte panda samen,schreef hij bij de agendapunten van de volgende vergader-ronde: wedstrijd.Robby Derckx kreeg niet alleen zweethanden tijdens verga-deringen, maar ook hoofdpijn, flatulentie, acute aften n deneiging om vreselijk melige smsen te sturen naar zijn ex, metalle mogelijke gevolgen natuurlijk.Als er dan echt zo vaak na de uren moest gepalaverd wordenop het werk, dan was dit alleen aanvaardbaar, meende Robby,als er een mogelijkheid tot ontsnappen aan al die bijkomendestress werd geboden, een escape zeg maar.En dus leek een wedstrijd, of eerder een trekking, Robby ide-aal. Een ton vol namen en een onschuldige hand, meer zou erniet nodig zijn om de winnaar te trekken, de gelukzak diegedurende een jaar zou worden vrijgesteld van alle vergade-ringen.Nauwelijks had Robby zijn escape voorgesteld op de verga-dering, of daar schreven zijn collegas al hun namen op pa-piertjes. Een lege waterbidon werd omgetoverd tot ton enpoetsvrouw Marissa bood spontaan haar onschuldige Mar-seillezeephand aan voor de trekking. Ludo Staes de chanard, de mazzelpik won de hoofdprijs,met name n jaar vrijheid vanaf klokslag 17 u. De troostprijs twaalf maanden vrijgesteld zijn van het schrijven van hetverslag ging naar Irne Daveel die begon te juichen als hadzij de preselectie Miss Blankenberge gewonnen.Terwijl de volgende vergadering plaatsvond, genoot LudoStaes thuis op de bank van een film. De wetenschap dat al zijncollegas nog voor minstens een uur verveeld rond een tafelzaten, leek de beelden meer pixels te geven, meer glans, alskeek hij in High Definition.De week daarop kon hij zich echter al niet meer geheel con-centreren op de dvd die opstond tijdens zijn gewonnen vrijetijd. Hij vroeg zich aldoor af hoe het er in het vergaderlokaalaan toe ging nu hij afwezig was, of er zo nu en dan misschienwat gezegd werd over hem en zo ja, wat dan precies?Week na week nam zijn onrust toe en eenmaal de zevendevergadering zonder hem aan de gang was, ijsbeerde Ludo to-taal paranode door zijn woonkamer, ervan overtuigd dat ereigenlijk bijna alleen over hem gesproken werd in het verga-derlokaal en dat alle verslagen die hij las van a tot z verzon-nen waren, omdat men natuurlijk moeilijk het geroddel overhem kon noteren.Tijdens de achtste vergadering, hield hij het niet langer uit,haastte hij zich terug naar zijn werk en stormde helemaalbezweet en buiten adem het vergaderlokaal binnen.Ludo, jij hier? snauwde iedereen van pure vermoeidheid.Het is niet eerlijk ten opzichte van jullie. Ik vergader op-nieuw mee vanaf nu, stamelde hij.Geen sprake van! Je bent vrijgesteld voor een heel jaar endat is je van harte gegund! loog Robby Derckx.Pas toen Ludo had voorgesteld keer op keer het verslag teschrijven, stond iedereen zijn aanwezigheid opnieuw toe. Enalle personeelsleden vergaderden nog lang en nukkig.

  Ruth Lasters is leerkracht Frans in Borgerhout. In 2007 won zemet haar roman Poolijs de Debuutprijs. Om de beurt schrijven zijen Thomas Blondeau de werkweek van zich af.

  Vergaderen

  JOBAT.BE/COLUMN

  meer dan de front-end van al dienieuwe media. En daar zijn wijook mee bezig, maar slechts eenheel klein beetje, zegt GerryAppeltants.Over wat IT precies is en wat hetkan bijdragen tot de samenlevingzit het imago al langer dan van-daag fout. Dat is inderdaad eenenorm tekort in al wat we rondonze sector communiceren.Want IT heeft een maatschappe-lijke waarde. Je kan er geweldigedingen mee doen, maar datwordt veel te weinig in de verfgezet, vindt Marc Heeren.Twintig jaar terug werden jon-geren nog tot de IT aangetrokkendoor een gezonde vorm vannieuwsgierigheid. Computerswaren iets nieuws, ze woudendat ook kunnen, er het fijne vanweten. Zij zagen nog echt wat jemet IT kon doen. De huidige ge-neratie bekijkt IT als een ge-bruiksvoorwerp en staat nietmeer stil bij de wereld erachter.De fun om meer te willen weten,is veel minder aanwezig, meentRita Verreydt. Misschien moeter eens een IT-loze dag komen,gewoon om te beseffen wat ITwel allemaal voor ons doet.Bovendien wordt de digitalekloof steeds breder, vindt Bru-no Segers. Vroeger ging het omhet verschil tussen wel of niet via

  je pc online te zijn. Nu heb jemensen die voortdurend onlinezijn, zonder te beseffen wat ITkan betekenen voor hun busi-ness. Binnen Agoria (technologi-sche sectorfederatie, red.) wordtwel eens gezegd dat er te weinigICTers zijn. Ik ben het daar nietmee eens. Wat ik wel vind, is dater te weinig ICT-kennis is in debusiness en te weinig business-kennis in de ICT. We moeten eenmanier vinden om jongeren metallebei te laten kennismaken.

  Spin in het web

  Whos hot en whos not in de IT-sec-tor? Volgens een rondvraag vanhet het magazine Smart BusinessStrategies (zie kader) staan busi-ness analists bovenaan het ver-langlijstje van IT-bedrijven.Dat is herkenbaar, al hangt veelaf van het soort diensten dat jeaanbiedt, vindt Marc Heeren.Maar het klopt dat iemand dieeen stuk informatica wil introdu-ceren in een bedrijf ook kennismoet hebben van de industriewaarin dat bedrijf actief is, van deprocessen die het gebruikt, vanfinancin, van logistiek enzo-voort. Je kan een bedrijf niet ver-anderen met technologie zonderte begrijpen hoe het werkt.Daarom richten we onze aan-dacht nu sterk op kandidaten

  met een bedrijfseconomischevorming. Ook omdat het een-voudiger blijkt om economistenIT-kennis bij te brengen dan ommensen met een technische ach-tergrond iets van economie aante leren.Voor Bruno Segers ontbreekthet project en program manage-ment in het lijstje. Elk IT-projectis een veranderingstraject waar-door de procesmatige benade-ring zeer belangrijk wordt.Waar we allemaal naar op zoekzijn, is die ene polyvalente, multi-skilled medewerker met eenhoog IQ en EQ. The spider in theweb. Geen nerd, maar iemanddie conceptueel denkt, luister tnaar de klant en dat ver taalt ineen project. Zo iemand is goudwaard, vertelt Marc Heeren.De IT-sector is dus nog het hardstop zoek naar niet-ITers. Cor-dinatoren, noemt Gerry Appel-tants ze. Mensen die voor ITopenstaan en net daardoor heelgoed de vertaalslag naar de busi-ness kunnen maken.Ik heb al heel veel zuivere ITersniet aangenomen net omdat zeniet in staat waren om zich opente stellen, verduidelijkt Rita Ver-reydt. De ITer van nu, en ieder-een die wij aanwerven, moet apriori voldoende communicatiefzijn om zich te verkopen.

  Top 5 stijgersWie is hot in IT?

  1. Business analistMensen, zoals de business analist, die de ver-

  taalslag van IT naar de rest van het bedrijf kunnenmaken, zijn nog steeds gegeerd. Ook de zoge-naamde projectleider zit in deze categorie.

  2. Business intelligence-specialistOok wel de data analist genoemd. Staat in voor

  de analyse van bedrijf- en sectorgegevens.

  3. De datacenter expertSoftware en data belanden meer en meer in

  een datacenter. Waardoor er nood is aan specialis-ten om de computersystemen er efficint te behe-ren.

  4. iPhone ontwikkelaarsSteeds meer applicaties komen tevoorschijn op

  de smartphone, en de iPhone in het bijzonder.

  5. ERP-consultantVan alle zogenaamde ERP-pakketten is SAP

  het belangrijkste in ons land. Een SAP-specialist ligtnog altijd goed in de markt, al is hij doorgaans ge-specialiseerd in n of enkele modules ervan.

  Top 5 dalersWie moet terrein prijsgeven in IT?

  1. De selfmade ITerDe omgeschoolde leraar geschiedenis, Neder-

  lands of chemie heeft het moeilijk. OmgeschooldeITers komen (veel) moeilijker aan de bak.

  2. De vijftigplusserWerkloze vijftigplussers raken moeilijk aan

  werk. Dat is in de IT-sector niet anders.

  3. De webmasterDe duivel-doet-al die instaat voor alles wat een

  bedrijf op internet publiceert, heeft zijn beste tijdgehad. Vandaag hoef je allang geen techneut meerte zijn om online te kunnen publiceren.

  4. De pc-herstellerEen informaticus zonder communicatieve vaar-

  digheden. Vroeger was het misschien nog vanzelf-sprekend, vandaag kom je er niet meer mee weg.

  5. Oude programmeertalenDe vraag naar oudere programmeeromgevin-

  gen zoals Cobol neemt niet bepaald toe. Nieuwetechnologien zoals Java of van Microsoft doen hetbeter.

  Witte raven enzwarte schapen

  Vind jouw job in IT & Telecom vanaf blz. 18

  Tekst: William Visterin (Smart Business Strategies)

 • J. Kennedylaan 32 - 9042 Gent - Belgi tel. + 32 (0)9 251 05 50 - www.havengent.be

  HAVENBEDRIJF GENT agh

  Het Havenbedrijf Gent agh is een Autonoom Gemeentelijk Havenbedrijf. Het bedrijf wil, in nauwe samenwerking met zijn klanten, op een duurzame wijze welvaart en groei creren door de ontwikkeling van de zeehaven als multimodaal platform en door het ter beschik-king stellen van kaaien en bedrijfsterreinen voor maritieme en clusterconcepten. Om het Havenbedrijf Gent agh te versterken en deze missie te realiseren, zijn we op zoek naar een (m/v):

  commercieel directeurJOUW FUNCTIE: als commercieel directeur heb je de leiding over de commercile dienst en ben je verantwoordelijk voor de uitgroei van de haven op het gebied van maritieme goederenstromen en zeevaartondersteunende activiteiten. Je richt projectgroepen op voor het realiseren van commer-cile doelstellingen en het organiseren van marketingactiviteiten. Je volgt technische ontwikkelin-gen in de scheepvaart en evoluties in het maritieme transport op. Verder organiseer je marktonder-zoek en onderhoud je commercile relaties.JOUW PROFIEL: je combineert een HOLT- of masterdiploma met minstens 8 jaar werkervaring. Je hebt commercile en maritieme ervaring. Je bent een dynamische vernieuwer die vlot kan inspelen op relevante maatschappelijke tendensen. Je bent stressbestendig en werkt zelfstandig. Motiveren op een inspirerende wijze is je tweede natuur. Je bent dan ook een uitstekende communicator die vlot contacten legt en zich goed kan uitdrukken in het Engels en het Frans; een bijkomende taal is een pluspunt. Je bent bereid verplaatsingen te doen naar het buitenland.

  ONS AANBOD: een contractuele aanstelling in een stabiele en interessante werkomgeving. Een afwisselende job met veel boeiende interne en externe contacten. Je krijgt ruime opleidingskansen, een interessant salarispakket bestaande uit een vast brutomaandloon, een variabele vergoeding, maaltijdcheques, een bedrijfswagen, een hospitalisatieverzekering, een aanvullend pensioenplan en een aanvullende ziekteverzekering. INTERESSE? Meer informatie over de functie, de voorwaarden, het selectieprogramma en de manier waarop je kunt solliciteren is terug te vinden op de website www.havengent.be/jobs.

  Wij staan open voor diversiteit op de werkvloer.

  COMPETENTIESIN COMPETITIELocatie: Gent

  Met: Rudy De Hainaut (de facto image building) Karel VanEetvelt (gedelegeerd bestuurder Unizo) Mieke Vertriest (X-trans) Kris Deckers (VDAB) Jos Heiremans (HRM-adviseur Unizo) Ingrid De Potter (Comforthome) Frederik Moortgat (Establis) Peter Suys (De Noordboom) Hilde Haems (USG People) PaulDe Schepper (Acerta)

  Het volledige programma vindt u op www.hrsquare.be.

  Inschrijven of extra informatie?Tom Baele Tel. 053/60.56.71 I [email protected] Square I Kloosterstraat 11 I 9420 Erpe-Mere

  PERSONEELSBELEID IN DE KMO

  29 APRIL 2010

  Het Gemeentebestuur van Lovendegem gaat over tot de organisatie van een aanwervingsexamen voor directeur (m/v) van het gemeentelijk basisonderwijs. Er wordt een wervingsreserve aangelegd die drie jaar geldig is.

  DIRECTEURPROFIEL: Je bent een geboren leider en beschikt over voldoende organi-satorische en communicatieve vaardigheden. Als voltijds directeur leid je je eigen schoolteam waarbij je zelf de grote lijnen uitzet zodat zowel leer-krachten, ouders en kinderen zich thuis voelen op de school. Je staat in voor de realisatie van een positief schoolbeleid.

  VOORWAARDEN: Je beschikt over een diploma van ten minste een professioneel gerichte bachelor en een bewijs van pedagogische bekwaam-heid. Je voldoet aan de algemene decretale bepalingen en je voldoet aan de aanvullende voorwaarden: ten minste 5 jaar voltijdse dienstancinniteithebben in het onderwijs, op datum van de kandidaatstelling. op de uiterste inschrijvingsdatum in vast verband benoemd zijn in het onderwijs. een voortgezette opleiding ter voorbereiding op het ambt van directeur basisonderwijs gevolgd hebben of volgen na aanstelling.

  INTERESSE?

  Voor bijkomende inlichtingen kan je steeds terecht op www.lovendegem/vacatures.be of bij de personeelsdienst mevr. Carine Crelle op het nummer 09 370 70 16. Solliciteren kan tot uiterlijk 09.04.2010. Stuur je gemotiveerde sollicitatiebrief en de gevraagde bewijsstukken naar het college van burgemeester en schepenen, Kerkstraat 45 te 9920 Lovendegem.

  Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden,ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of handicap.

  Voltijds - Gemeentelijk basisonderwijs

 • Uw functie: u hebt de algemene leiding over het agentschap. In overleg met de Raad van Bestuur maakt u de korte- en langetermijnplannen op en draagt u zorg voor een kwalitatieve uitvoering, opvolging, evaluatie en bijsturing van de plannen die kaderen binnen het algemeen beleid van het beleidsdomein Werk en Sociale Economie, de samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse regering en het operationeel ESF-programma. U optimali-seert de werking van het agentschap op vlak van de organisatiestructuur,de werkprocessen, het financieel beleid, de dienstverlening en de kwali-teitsbewaking. U stimuleert de uitwerking van een motiverend personeels-beleid en u organiseert op een adequate manier de externe communicatie.Vanuit de beleidsuitvoering werkt u mee aan de beleidsvoorbereiding van de minister en dit met het oog op het volledige beleidsdomein.

  Uw profiel: uw masterdiploma of gelijkwaardig hebt u aangevuld met minstens 5 jaar relevante leidinggevende ervaring, verworven in de laatste 10 jaar, of u hebt 10 jaar nuttige professionele ervaring. U hebt inzicht in besluitvormingsprocessen in de Europese overheidscontext en voeling met de werking van de Vlaamse overheid. U vergaart proactief kennis en speelt accuraat in op toekomstige probleemstellingen. U kijkt kritisch naar de huidige situatie en formuleert verbeteringsvoorstellen. U hebt oog voor een intensieve interactie en afstemming met andere entiteiten. U beschikt over uitgebreide algemene managementcapaciteiten onder meer inzake strategiebepaling, begroting en financiering, ICT en personeelsmanage-ment.

  Via het Europees Sociaal Fonds stellen Vlaanderen en de Europese Gemeenschap jaarlijks 80 miljoen euro ter beschikking van het Vlaamse arbeidsmarktbeleid. Het ESF-agentschap beheert deze middelen en is vanuit haar beheeropdracht en in samenwerking met alle actoren mede verantwoordelijk om de werkgelegenheid in Vlaanderen te versterken. Om het extern verzelfstandigd agentschap toekomstgericht verder uit te bouwen, zijn we momenteel op zoek naar een (m/v):

  Wij bieden u: een inhoudelijk uiterst boeiende en maatschappelijk belangrijke functie met veel verantwoordelijkheden een mandaatfunctie met een arbeidscontract van onbepaalde duur het brutojaarloon zal zich, afhankelijk van uw ervaring, situeren tussen 78 500 en 98 114 euro.

  Interesse? U kunt deelnemen aan de selectieprocedure door op www.jobpunt.be het kandidaatstellingformulier te downloaden onder de knop vacatures op mijn maat en uiterlijk op 26 april 2010 ingevuld terug te sturen naar Jobpunt Vlaanderen, t.a.v. Carla Kayaerts, Technologielaan 11,3001 Heverlee of [email protected] De uitgebreide functieomschrijving vindt u ook terug op www.jobpunt.be onder dezelfde knop.

  De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of handicap. www.jobpunt.be

  algemeen directeur

  Ons aanbodWil je carrire maken in een jonge en dynamische omgeving met professionele leeftijdsgenoten? Bij Exact ben je aan het goede adres.We bieden je een job met veel zelfstandigheid in een snelgroeiende onderneming. Bovendien zorgen we voor een aantrekkelijk loon en extralegale voordelen. Jezelf voortdurend verder bekwamen en doorgroeien zijn bij ons geen loze woorden. VG

  WS

  339

  Je functieJe ondersteunt de externe verkoopploeg door interne serviceverlening. Naast het beantwoorden van commercile aanvragen aan de telefoon en de opvolging van prospects, ben je verantwoordelijk voor het tijdig versturen van informatiemateriaal en offertes. Communicatievaardigheid en stressbestendigheidbehoren tot je troeven.

  Je profiel Je volgde ten minste een bacheloropleiding, bij voorkeur in een financile of bedrijfskundige richting. En je hebt enige werkervaring. Bovendien beschik je over sterkecommunicatieve en analytische vaardigheden en heb jeaffiniteit met ICT. Je vindt het een uitdaging om klanten te helpen en jezelf permanent te ontwikkelen. En je beheerst het Nederlands en het Frans.

  Sales Supportmedewerker (m/v)

  Je functieJe verkoopt onze software en beheert daarbij het heletraject van de offerte tot de bestelling. Je identificeerten analyseert klanten en je ontwikkelt je relaties via telefoon of bezoeken ter plaatse. Bij de prospecten of klantentoonjedetroevenvanonzesoftwareviaheldere presentaties. Bovendien peil je hun noden en eisen, en die communiceer je aan onze projectverantwoordelijkenof afdelingen. Je vertegenwoordigt ook Exact tijdens beurzen en evenementen.

  Je profiel Je volgde een bachelor- of masteropleiding en hebt ten minste twee jaar ervaring in directe verkoop. Je beschikt over sterke communicatieve en analytische vaardigheden, en je hebt affiniteit met ICT. Je beheersthet Nederlands, Frans en Engels.

  Sales Executive(m/v)

  Je functieJe geeft onze klanten advies om met onze software hun bedrijfsprocessen te optimaliseren en zo efficintmogelijk te maken. Tegelijk zorg je voor sluitende oplossingen voor vaak complexe situaties en implementeer je onze software. Bovendien draag je je productkennis via gerichte training aan je klanten over.

  Je profiel Je volgde ten minste een bacheloropleiding in bedrijfskunde, economie of informatica. Database-management, interfaces en automatiseringtechnieken hebben voor jou geen geheimen. Je hebt ook een basiskennis van ERP, HRM, CRM, logistics of manufacturing. Bovendien ben je zowel analytisch als commercieel ingesteld en ga je georganiseerd te werk. Je bent ook vlot tweetalig Nederlands en Frans, met een goede kennis van het Engels.

  Consultant(m/v)

  PASSINTERIMSELECTIEOUTPLACEMENTHR INTELLIGENCE

  Exact ontwikkelt software voor de efficinte organisatie van bedrijfsprocessen in kleine of grote ondernemingen. Het bedrijf telt tientallen vestigingen in Europa, het Midden-Oosten, Noord- en Zuid-Amerika, Azi, Australi en Afrika. Zijn hoofdkantoor is gevestigd in Nederland (Delft) en de Belgische vestiging bevindt zich in Wemmel. Daar zijn een zestigtal medewerkers aan de slag, vooral op het vlak van onderzoek en ontwikkeling. Om het team in Belgi te versterken zoeken we m/v:

  InteresseMail ons je cv en motivatiebrief t.a.v. Pascale Wijnandt via [email protected] of bel ons op het nr. 053 68 21 14. Je sollicitatie op Iddergemsesteenweg 73, 9450 Haaltert wordt snel en vertrouwelijk behandeld.

  Jobat 15

 • www.vdab.be0800 30 700

  (elke werkdag van 8 tot 20 uur)

  Jongeren werken en studerenDe VDAB heeft een aanbod voor jou

  Een winkel binnenstappenThas, een 19-jarige studente onthaal en public relations, werkt al drie jaar als jobstudent. Ik stap gewoon een winkel binnen die mij interesseert. Zo heb ik al in verschillende bakkerijen en restaurants gewerkt. Mijn laatste job was in een vi-deotheek waar ze een jobstudent vroe-gen: klanten onthalen, dvds uitstallen en de kassa beheren. Thas kiest jobs die in de lijn liggen van haar studies en laat zich niets voorzeggen door ouders of kennis-sen. Ik werkte in een restaurant omdat ik hotelschool volgde: opdienen, afruimen en gasten ontvangen. Ik kon de theorie in praktijk brengen en leerde gerechten klaarmaken, afwassen of de mise-en-pla-ce uitvoeren tijdens de rustige uren.

  Debora is 18 en eerstejaarshandelsinge-nieur. Ik vond vorige zomer een job als schoonmaakster via de website van de VDAB. Het werk had eigenlijk niets te ma-ken met mijn studies: bureaus en klanten-ruimtes poetsen in een bank. Voor De-bora is dat niet noodzakelijk, zij klust bij om wat extra geld te verdienen. Mocht zij een interessante aanbieding krijgen, dan zou zij er waarschijnlijk wel op ingaan.

  Ervaring opdoen en zelfstandig wordenThas werkt niet alleen voor het geld. Via mijn jobs kan ik mijn sociale vaardigheden ontwikkelen, wat belangrijk is voor mijn studies. Ik wil ook snel op eigen benen staan en niet altijd hulp vragen aan mijn ouders. Later zal ik ook alles zelf moe-ten doen en zelf beslissen wat ik spaar of uitgeef. Debora gebruikt haar loon om op reis te gaan met haar vriend. Ik krijg thuis wel zakgeld maar daarmee ga ik lie-ver uit of koop ik kleine spullen. Mocht ik nog geld over hebben, dan zou ik het op een spaarrekening zetten. Debora werkt alleen tijdens de schoolvakanties. Wer-ken en studeren lukt niet altijd als je het te zwaar hebt met je studies. Ik wil ook nog vrije tijd om te sporten of naar de film te gaan. Toch vindt ze de ervaring

  die ze opdoet belangrijk. Ook al doe je geen job in de richting van je studie, het geeft aan dat je wilt werken en iets on-derneemt.

  Fijne collegas en een goede werksfeerDebora was tevreden over haar werk. De mensen in de bank waren heel vriendelijk. Op het einde kreeg ik een balpen in een doosje omdat ik mijn job goed deed. Ook bij Thas zat de sfeer erin: Het kon wel gebeuren dat een collega een minde-re dag had, maar dat werd snel opgelost met een dosis gezonde humor. Ook de baas kwam af en toe langs om te zien of alles in orde was. Beide studenten wer-den ook goed genformeerd over de vei-ligheidsvoorschriften in het bedrijf, hun rechten en plichten. Zo wist Thas onmid-dellijk dat ze in de keuken geen messen mocht laten rondslingeren.

  Arbeidscontracten en -reglementenThas kent de regeling, 23 dagen werken tijdens het jaar en 23 dagen tijdens de vakantie, maar zij is er niet zo gelukkig mee. Ik werk ook in het weekend en ik moet meestal ergens in het jaar al stop-pen omdat ik anders over mijn 23 dagen zit. Debora hecht veel belang aan de aanwezigheid van een arbeidscontract. Zo ben je op de hoogte van de uitbe-talingswijze van het loon of wat te doen bij een arbeidsongeval. Het arbeidsre-glement kreeg ik thuis per post. Op het werk zelf was er nog een rondleiding en een informatieboekje met de regels van het bedrijf.

  Er zijn veel jobs waar je minder ver-dient, zegt Debora over haar loon. Thas weet dat loon afhankelijk is van de leeftijd en dat ook die regels vastliggen.

  Droom je ervan je kot opnieuw in te richten, wil je een lastminutereis naar de zon boeken of moet je zelf je studies betalen? Dan is een studentenjob de manier om wat extra zakgeld op te strijken. Toch is geld verdienen niet de enige motivatie om bij te klussen. Als je een job hebt, doe je erva-ring op en dat kun je op je cv zetten. De sollicitatie verloopt zoals bij een gewone job: een goede indruk of een goed gesprek met de werkgever. Zo heb je al een training achter de rug zonder dat je het weet. Twee studenten vertellen over hun ervaring als jobstudent.

  Vind een studentenjob met de VDABDe VDAB is perfect geplaatst om je snel een boei-ende job te bezorgen. Je hebt twee mogelijkheden om via VDAB een studentenjob te vinden:

  Je kunt zoeken in de jobdatabank.

  Je kunt je cv publiceren in de cv-databank.

  Op die manier kunnen werkgevers je cv bekijken en contact met je opnemen.

  Om je cv te publiceren moet je je wel eerst inschrij-ven als jobstudent. Je hoeft daarvoor niet naar een VDAB-kantoor, je kunt je online inschrijven via de toe-passing Dossiermanager in Mijn VDAB.

  Hoe doe je dit? Registreer je voor Mijn VDAB als werkzoekende of log in als je al geregistreerd bent. Ben je ingelogd? Kies voor de toepassing Dossiermanager. Via Dossiermanager kun je je inschrijven en je cv publiceren in de cv-databank. Opgelet: kies bij huidige situ-atie voor Ik wens te werken als jobstudent.

  Zin in avontuur? Je kunt een deel van je vakantie doorbrengen als reservist bij het leger. Na een opleiding heb je de keuze uit tal van boeiende opdrachten. Wil je meer weten? Vraag de informatiebrochure aan via http://vdab.be/campus/voorwaarden.shtml

 • Interesse? Solliciteer online voor deze vacature via onze website www.gent.be/solliciteren. U vindt er ook meer informatie terug over de functie, voorwaarden en selectieprocedure. De uiterste inschrijvingsdatum voor deze selectieprocedure is 13 april 2010.

  Dienst Rekrutering en SelectieAdministratief Centrum Portus Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent

  09 266 75 60 [email protected]

  Bij Stad Gent worden kandidaten geselecteerd op basis van hun competen-ties en wordt geen onderscheid gemaakt op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.

  Ons aanbod: wij bieden uitdaging en variatie, de mogelijkheid tot permanente vorming, initiatiefname en diverse interne en exter-ne contacten. Voor de graad van consulent (m/v) bieden we een brutoaanvangswedde van 2 164,46 euro per maand. Deze wedde is eventueel vermeerderbaar met relevante ancinniteit en wordt verhoogd met reglementaire vergoedingen en extralegale voor-delen (hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, enz.).

  zoveel talent

  4 500 gemotiveerde mannen en vrouwen: zoveel personen stelt Stad Gent tewerk om haar beleid te vertalen naar een optimale dienstverlening.

  Consulent rechtspraktijk m/v niveau BIn statutair dienstverband bij diverse diensten

  Uw functie: als consulent ondersteunend rechtspraktijk (m/v) kunt u tewerkgesteld worden in diverse diensten binnen de Stad Gent. U voert opdrachten uit en/of fungeert als dossierbeheerder met betrekking tot het specifieke werkveld van de dienst waar u werkt. U staat o.m. in voor het voorbereiden en mee formuleren van juridische adviezen aangaande de materie van uw dienst. Voor meer inlichtingen over de functie-inhoud kunt u contact opnemen met Amlie Malaise, arbeidspsycholoog, op het nummer 09 266 75 65.Voorwaarden: u beschikt over een bachelordiploma rechtspraktijk. De overige voorwaarden kunt u terugvinden op onze website www.gent.be/solliciteren.

  Het Agentschap Jongerenwelzijnbehoort tot het beleidsdo-

  mein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Naast de afdelin-gen Voorzieningenbeleid en

  Gemeenschapsinstellingen heeft het agentschap ook een afdeling

  Preventie- en Verwijzersbeleid.De afdeling Preventie- en

  Verwijzersbeleid bestaat uit een centrale administratie en uit

  buitendiensten, namelijk 20 comi-ts voor bijzondere jeugdzorg,

  13 bemiddelingscommissies, 14 sociale diensten van de Vlaamse Gemeenschap bij de jeugdrecht-banken, 5 preventieteams en 5 multidisciplinaire teams. Deze

  buitendiensten voeren opdrach-ten uit betreffende de bijzondere

  jeugdbijstand en de jeugdbescher-ming, het ten laste nemen van

  minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd

  en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade.

  regioverantwoordelijken

  Voor het Agentschap Jongerenwelzijn zijn we op zoek naar (m/v):

  Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

  Jouw functie: binnen je regio leid je de teamverantwoordelijken van de teams hulpverlening (bv. de comits voor bijzondere jeugdzorg en de sociale diensten bij de jeugdrechtbank), het team preventie en het administratieve team. Het multidisciplinaire team stuur je rechtstreeks aan. Je cordineert het dagelijkse beheer van de teams en maakt dat ze efficint en doelgericht inzet-baar zijn in de hulpverlening. Je voert een kwalitatief beleid dat gericht is op preventie, bemiddeling en hulpverlening in het kader van de bijzondere jeugdbijstand. Je werkt mee aan een integrale jeugdhulpverlening en neemt actief deel aan het centraal overleg met het afdelingshoofd, de andere regioverantwoordelijken en de beleidsmedewerkers van de centrale administratie.

  Jouw profiel: je vult een masterdiploma (bij voorkeur in een menswetenschappelijke richting) aan met minstens 6 jaren profes-sionele ervaring in de praktijk van of in het leidinggeven in de welzijns- of gezondheidszorg. Je hebt een ruim inzicht in maat-schappelijke veranderingen en in het ruime welzijnsveld. Je combineert een gezonde dosis assertiviteit met een genuanceerde en veelzijdige visie die je weet over te dragen op de medewerkers.

  Ons aanbod: een vaste benoeming in een boeiende en maatschappelijk relevante job. Je wordt aangeworven in de graad van directeur (rang A2). Meer informatie over de arbeidsvoorwaarden vind je in de functiebeschrijving of op www.vlaanderen.be/arbeidsvoorwaarden.

  Interesse? Stuur uiterlijk op 11 april 2010 het standaard-cv en de standaardvragenlijst ingevuld per mail naar [email protected] of per post naar Jobpunt Vlaanderen (zone 3C), Boudewijnlaan 30 bus 42, 1000 Brussel en vermeld in het onderwerp van je mail of brief het selectienummer JPV10011/JWZ. Je vindt het standaard-cv, de functiebeschrijving, de standaardvragenlijst en het selectiereglement op www.jobpunt.be. Indien je voldoet aan de voorwaarden, zal je snel worden uitgenodigd om deel te nemen aan de selectieprocedure. Voor meer informatie over de functie kun je terecht bij Lucien Rahoens, tel. 02 553 31 78 of [email protected]

  www.jobpunt.beDe Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun vaardigheden en kwaliteiten, ongeacht afkomst, handicap, geslacht of leeftijd.

  Een zorgeloos beheer van uw personeel is een troef voor Succes.Kies voor Succes. Kies voor Groep S! Sociaal secretariaat, ondernemingsloket, uitgebreide HR-diensten, experten die u bijstaan op het terrein.

  www.groups.be!

  Jobat 17

 • Ontdek al onze vacatures op

  www.de spoorwegen werven aan.be

  Word een van onzenieuwe collegas Bij de NMBS-Groep werk je aan de

  toekomst. Samen met je collegas help jede mobiliteit van vandaag en morgen in goede banen te leiden. Dat is boeiend enuitdagend. Jouw talent krijgt alle kansen.

  Met innovatieve ICT-oplossingen bijdragen aan mobiliteit en veiligheid: dat doe je bij ICTRA. ICTRA staat voor ICT for Rail en is onderdeel van de NMBS-Groep.

  Als functional analyst zorg je dat nieuwe ICT-oplossingen aan de behoeften van gebruikers voldoen en goed worden geaccepteerd en toegepast in de organisatie.

  Als project leader ontwikkel je resultaatgerichte projectplannen. Je maakt dat deze plannen op tijd en binnen het budget door het projectteam worden gerealiseerd en beheerst de risicos.

  Als software architect ben je verantwoordelijkvoor de definitie, implementatie en validatie vanontwikkelingsstandaarden en leg je de basis voor de realisatie van passende ICT-oplossingen.

  Als SAP specialist lever je vanuit jouw vakgebied een belangrijke bijdrage aan een van de grootste SAP-implementaties in Belgi. Je bent project leader, business expert, system architect, softwarearchitect of software engineer.

  Iets voor jou?

  Dit kan je verwachten: een vaste job bij een dynamisch bedrijf, volop carrirekansen, een mooi salaris en veel afwisseling. Plus ruimte voor je privleven en gratis reizen met de trein in binnen- en buitenland.

  Er wordt een wervingsreserve aangelegd van drie jaar.

  FUNCTIE: De deskundige ICT beheert het informatica-patrimonium van de stad en begeleidt de verdere informatisering en automatisering van de dienstverlening en de werking van de gemeentelijke organisatie.

  AANWERVINGSVOORWAARDEN:- je bent houder van een diploma

  bachelor informatica- je slaagt voor een gewoon

  aanwervingsexamen

  Torhout is een levende stad in het hart van de provincie West-Vlaanderen, met bijna 20 000 inwoners. 200 personeelsleden zetten zich dagelijks in om een waaier aan diensten te kunnen bieden aan de inwoners. Het stadsbestuur van Torhout zal overgaan tot de aanwerving van (m/v)

  INTERESSE IN DEZE FUNCTIE?

  Kandidaturen vergezeld van een curriculum vitae en een kopie van het vereiste diploma dienen uiterlijk op 23 april 2010 (poststempel geldt als bewijs) verstuurd naar het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 8820 Torhout. De schriftelijke proef wordt georganiseerd op zaterdag 8 mei 2010.

  Een informatiebundel met de volledige toelatings-en aanwervingsvoorwaarden, functiebeschrijving,berekeningswijze bezoldiging, enz. kan bekomenworden via de personeelsdienst (tel. 050 22 11 22)of de website www.torhout.be

  1 voltijds deskundige ICT (niveau B)

  inJobs IT & TELECOM18

  Werken zonder lestress.

  Jobs dichtbij op

 • www.X2O.be

  Bij XO zit je goed! Je werkt voor een bedrijf waar de medewerkers cruciaal zijn voor dit suc-cesverhaal. Je komt terecht in een groep enthousiaste collegas die elkaar motiveren en helpen. Er is een dynamische werksfeer met ruimte voor initiatief en autonomie. XO kenmerkt zich door een open bedrijfscultuur, een hands-on mentaliteit en korte communicatielijnen. In ruil voor je inzet kan je rekenen op een aantrekkelijk verloningspakket inclusief extralegale voordelen. Ons bedrijf is vlot en filevrij bereikbaar en heeft ruim voldoende parkeergelegenheid.

  Interesse?Stuur jouw cv met vermelding van ref. KD/0110-566-02 en gewenste functie naar Fundament R&S, t.a.v. Katrien Decostere, Berkenlaan 138A, 8530 Harelbeke.Tel.: 056 610 609 - Email: [email protected]

  JE UITDAGING: Bij ons betekent IT veel meer dan eentjes en nulletjes.Mr zelfs: IT is n van de belangrijkste peilers in ons businessmodel vandaag en in de toekomst. Je bent verantwoordelijk voor de operationele leiding van de IT-afdeling. Hierbij stuur je een team aan van twee support engineers (kassasysteem voor alle winkelpunten in Belgi), bied je onder-steuning aan onze gebruikers op het hoofdkantoor. Je werkt hierbij nauw samen met onze hard- en software leveranciers en zit regelmatig met hen aan de onderhandelingstafel. Je bent tevens verantwoordelijk voor het opzetten en opvolgen van nieuwe IT projecten en helpt mee het IT-beleid te bepalen. Je denkt mee op strategisch niveau en wordt betrokken in het ontwikkelen en sturen van automatiseringsprojecten op tal van domeinen (logistiek, after-sales, finance). Je rapporteert aan de IT director.

  JE TALENT: Je hebt grondige IT-kennis van en bewezen ervaring met serverbeheer (windows omgeving), netwerken en databases. Je beschikt over een sterk analytisch vermogen, ook op strategisch niveau. Je houdt er van om de handen uit de mouwen te steken en een deel van de operationele taken zelf uit te voeren. Je bent een no-nonsense, dynamise-rende peoplemanager; gestructureerd maar tegelijk open-minded en steeds vanuit een verantwoordelijkheidsgevoel ten dienste van onze commercile business.

  JE UITDAGING: Als rechterhand van de commercile directeur XO denk en werk je mee bij het bepalen en uitwerken van de business strategie en geeft hierbij de nodige operationele en administratieve on-dersteuning. Je verzamelt, analyseert en interpreteert info en strategisch cijfermateriaal (zoals verkooptendensen, offerte- en omzetcijfers, promoacties) en distilleert hieruit adequate acties ter optimalisering van onze commercile resultaten. Via het bepalen van relevante performantie-indicatoren help je het rendement per winkelpunt progressief bij te sturen en te verbeteren. Je draagt bij tot de verdere finetuning van onze organisatiestructuur (ver-eenvoudiging en automatisering). Je bereidt je dossiers in detail voor zodat de commercile directeur snel en adequaat de juiste beslissingen kan nemen. Je biedt tevens algemene administratieve ondersteuning (documenten- en databasebeheer). Je bent uitermate computervaardig waardoor je snel en overzichtelijk analyses en rapporten kan uitwerken. Tevens kan je concrete dossiers ter administratieve vereenvoudiging accuraat vertalen naar onze IT-afdeling. Je brengt geen problemen aan maar stelt oplossingen voor.

  JE TALENT: Je bent gebeten door cijfers, efficintie en rendement. Je weet een analytische geest te combineren met commercieel inzicht en gevoel voor de business. Je genoot een hogere opleiding en hebt al meerdere jaren ervaring in een ondersteunende managementfunctie bin-nen een retailomgeving. Je hebt zin voor structuur, bent sterk analy-tisch en administratief onderlegd en je redeneert en denkt mee op strate-gisch niveau. Naast de cijfers heb je tevens oog voor en voeling met de business-realiteit. Onze commercile strategie is geen theoretisch model maar een praktijkmodel dat voor medewerkers en klanten een optimaal en stimulerend verkoopverhaal betekent. Passie voor en af-finiteit met interieur- en badkamerinrichting zijn zodoende noodzakelijk om onze business te kunnen aanvoelen. Je spreekt en schrijft vlot N/F. Je werkt zelfstandig en gestructureerd, deadlines en prioriteitenplanning brengen je daarbij niet van de kaart maar bezorgen je een extra motiverende kick.

  JE UITDAGING: Je bent verantwoordelijk voor een uitgebreid pak-ket van creatieve en uitvoerende marketingtaken bij XO. Je staat in voor het uitwerken van de marketingacties, de opmaak van reclamefolders en advertentiecampagnes, het verzorgen van de instore-communicatie in onze winkelpunten; hierbij sta je in nauw contact met onze diverse communica-tiepartners. Je zorgt ook voor het up-to-date houden van onze website, de digitale nieuwsbrieven en actiegerichte mailings, marketingondersteuning bij beurzen, organisatie van fotoshoots

  JE TALENT: Marketing en communicatie zijn je op het lijf geschreven. Je hebt grondige ervaring met opmaak, lay-out en copywriting, bij voor-keur in een retailomgeving. Je bent accuraat en stipt met oog voor detail. Je stelt prioriteiten en kan verschillende projecten parallel cordineren. Je levert kwaliteitswerk, ook onder tijdsdruk. Je bent goed tweetalig N/F en werkt vlot met MS-Office. DTP-kennis is een troef. Je hoeft geen bad-kamerspecialist te zijn. Affiniteit, interesse en feeling voor interieur- en bad-kamergebeuren is echter noodzakelijk om in onze badkamerpassie te kunnen delen.

  IT cordinatorRESULTAAT- en BUSINESSGERICHT

  business management assistantCOMMERCIEEL TALENT met STERK ANALYTISCH VERMOGEN

  marketing assistantCOMMUNICATIEF STERK en CREATIEF

  XO, de vernieuwende badkamerspecialist, onderscheidt zich door eigentijdse badkamerconcepten, een uitgebreid trendy productaanbod, ruime showrooms, uitstekende service en een excellente prijs-kwaliteitverhouding. In geen tijd verovert XO de sanitaire markt vanuit 13 winkels verspreid over Vlaanderen en Walloni.Deze commercile activiteiten worden vanuit ons hoofdkantoor te Oostkamp professioneel ondersteund door perfor-mante stafdiensten. Om de expansieve groei te ondersteunen en ons XO-team in Oostkamp te versterken, zoeken wij gedreven collegas (m/v) met passie en affiniteit voor interieur- en badkamerinrichting

  XOvoeltgoed

  Klaar vooreen frisse

  start?

  www.X2O.be

 • Sales RepresentativeFUNCTIE Je verkoopt publiciteitsruimte en -campagnes aan KMOs

  waarbij maatwerk en een vertrouwensrelatie op langeretermijn kernbegrippen zijn.

  Je beheert en bouwt een bestaande klantenportefeuilleverder uit op een proactieve manier.

  Je bouwt een degelijk netwerk uit en zorgt zo voor de regio-nale verankering van Passe-Partout in uw streek.

  Je gebruikt je creativiteit en zin voor initiatief om regionaleacties uit te denken en zo de visibiliteit van Passe-Partoutpermanent te verzekeren bij evenementen en commercileacties in de regio.

  PASSE-PARTOUT is n van de grootste uitgevers van regionale media in Belgi.Als onderdeel van de medi-agroep CORELIO geven wij iedere week, met onze 400 enthousiaste medewerkers,96 lokale kranten uit met een totale oplage van 4.300.000exemplaren. Wij willen onsteam versterken met een:

  Brussel

  PROFIEL Minstens 2 jaar relevante ervaring in een

  B2B-context. Naast een uitmuntende overtuigings-

  kracht ben je gewapend met een dosiscommercile flair, doorzettingsvermogen en klantgerichtheid.

  Neemt initiatief en kan creativiteit aan dedag leggen.

  Voldoende aanpassingsvermogen. Woonachtig in regio van tewerkstelling.

  A ANBOD Een aantrekkelijk en marktconform salaris

  in verhouding met jouw ervaring, leeftijden prestaties.

  Een bedrijfswagen aangevuld met eenruim pakket extral