Hoe wordt de kwaliteit van het Improvement Model zelf gegarandeerd?

of 12 /12
1

Embed Size (px)

description

De slides tonen de werkwijze rondom het Improvement Model. Het Improvement Model is een vernieuwend kwaliteitsmodel. Het is een kwaliteitskeurmerk, maar veel meer dan dat. Het model is primair een denkmodel dat een herordening in de zorg ondersteunt. En niet zomaar een herordening. Nee, de meest fundamentele die er maar zijn kan. Een herordening van het systeem / de organisatie naar de klant. En dan de klant als burger. Wiens grootste drijfveer in de kern is om 'mee te doen'. Zorgorganisaties kunnen aan de hand van het Improvement Model geleidelijk en op eigen tempo de puzzel opnieuw leggen. Door een Improvement Wizard in te vullen over het klantproces, het medewerkerproces en het organisatieproces ontstaat er - op basis van uitkomsten en resultaten van de zorg - een geaggregeerde score en kleur (rood, oranje, groen). Deze uitkomst zegt primair iets over de mate waarin de klant het vertrekpunt is in de organisatie, maar ook hoe de bedrijfsvoering van de organisatie is opgebouwd, welke kwaliteit en veiligheid wordt geboden én wat de maatschappelijke resultaten en opbrengsten van de geleverde zorg zijn. Het model bevat alle wet- en regelgeving waaraan een zorgaanbieder moet voldoen, zodat je ook echt in één keer klaar bent. Is de score afdoende? Dan kan een organisatie zich door een Certificerende Instelling laten certificeren. Het Improvement Model omhelst een uniek instrumentarium in de vorm van een denkmodel, toetsingskader, inrichtingskader én slimme tooling, welke het mogelijk maakt om op een andere manier de maatschappelijke opdracht vorm te geven en resultaten te laten zien. 'Maatschappelijke verantwoording nieuwe stijl' noemen we dat. Deze slides zijn onderdeel van de e-learningomgeving, waarmee auditoren of experts op gebied van het Improvement Model hun opleiding kunnen volgen en assessment kunnen afleggen, om daarmee hun persoonlijke certificering te behalen. In deze slides is te zien hoe de kwaliteit van het Improvement Model zelf wordt gewaarborgd: het staat onder controle van de Raad voor Accreditatie en heeft een hoge standaard ten opzichte van iedereen die met het model werkt.

Transcript of Hoe wordt de kwaliteit van het Improvement Model zelf gegarandeerd?

  • 1. 1

2. 2Het Improvement Model is eenDenkmodelHet denkmodel bestaat uit eenToetsingskader & InrichtingskaderBeiden worden uitgegeven onder licentie van Novire BV enondersteund door de software as a service door Novire Systems BV. 3. 31. Denkmodel is de basis2. Toepasbaar gemaakt in toetsing en inrichting3. Slim gegevens koppelen4. Leidt tot unieke nieuwe verantwoording en nieuw gesprek5. Ondersteund door kennis, service en opleiding by software6. In een businessmodel van de toekomst, veilig en flexibel 4. 4Het inrichtingskaderbevat praktische oplossingen en werkbare toepassingen om het denkmodel in de praktijk te gebruiken. 5. 5Het toetsingskaderbevat een beproefde wijze om formeel vast te stellen of het denkmodel in de praktijk ook daadwerkelijk wordt toegepast en effect sorteert. 6. 6Het toetsingskaderBevat normen (en indicatoren) waar aan voldaan moet worden en beschrijft hoe een organisatie getoetst en gecertificeerd kan wordenDaarmee is het Improvement Model een certificatieschema en stichting BIM een zogenaamde schemabeheerder. 7. 7De Raad voor Accreditatie toetst stichting Beheer Improvement Model tegen de kwaliteitsnorm voor schemabeheerders.Het certificatieschema en de schemabeheerder moeten daarmee aan de eisen voldoen. 8. 8En van de eisen is bijvoorbeeld dat een College van Deskundigen moet vaststellen of de normen aansluiten bij de wens en doelstelling in de praktijk.>Bestuur BIM initieert, ontwikkelt en faciliteert>College van Deskundigen brengt kennis en besluit>Formeel College voor beheer schema>Informele colleges voor thematische toepassingen 9. 9Dit sluit aan op de intrinsieke standaard die het denkmodel Improvement Model hanteert:Het model moet z betrouwbaar zijn dat wanneer er een organisatie gecertificeerd is, de uitkomsten op de 4 themas cht kloppen. 10. 10Het Improvement Model legt zichzelf daarom een hoge standaard op.Maar het staat of valt met de mensen die met het model werken. En vooral die aan de hand van de normen de werking van het model toetsen of auditen.Daarom geldt een opleiding, assessment en persoonlijke certificering.Dit gaat over kennis en vaardigheden. Gedrag en cultuur ligt vast in de gedragscode. 11. 11Voor de persoonscertificering geldt net als voor de te auditen organisaties een nomenschema en certificatieschemaNa het met goed gevolg afleggen van de opleiding en assessment volgt de persoonlijke certificering. Hierin is inbegrepen dat ook dit assessment blijft mee-ontwikkelen met de ontwikkelingen in de samenleving.De kwaliteit van het model is zo in de kern gegarandeerd. 12. 12