De Treffer 2009-2010 - 2009-10-26

of 16 /16
DE TREFFER Clubblad van de sportverening Diemen Opgericht 16 juli 1931 Sportpark De Diemen Postbus 189 1110 AD Diemen 020-699 20 48 E-mail: [email protected] De Algemene Ledenvergadering komt in zicht Jaargang 76 nr. 6 26 oktober 2009 Voorzitter M.F. Lunstroo tel. 020-6992020 e-mail: [email protected] Secretaris P.P. van Rooij tel. 020- 6951294 e-mail: [email protected] Penningmeester R. Stallinga tel. 020-6004332 e-mail: [email protected] Voorzitter jeugdcommissie vacant Kontributie-donatie RABOBANK 39.35.09.214 Ledenadministratie Postbus 189 1110 AD Diemen Kantinebeheerder A.J. Stellingwerff tel. 020-6992134 Redaktie clubblad M.E. Post tel. 020-6909679 e-mail: [email protected] Alle correspondentie betreffende de ledenadministratie sturen naar: sv Diemen Ledenadministratie Postbus 189, 1110 AD Diemen Het is bijna zover. Op maandagavond 9 november om 20.00 uur wordt weer de Algemene ledenvergadering van onze vereniging gehouden. Onze staat in grote letters, vetgedrukt om het u als lid (of als ouder van een jeugdlid) nog eens duidelijk te maken dat het van zeer groot belang is dat u deze vergadering bezoekt. Met 961 leden is besluitvorming door een groepje van 30 personen niet het draagvlak dat wij nodig hebben bij het besturen van de vereniging. Dus hierbij nogmaals; verhoog het democratisch gehalte van de vereni- ging en bezoek deze Algemene Ledenvergadering. Sinds half oktober is de website www.svdiemen.nl in het menu “nieuws” voorzien van de no- dige gegevens voor deze vergadering. De agenda 2009 en de notulen 2008 spreken natuurlijk voor zich. Maar het meest belangrijke voor alle leden zijn de gebundelde jaarverslagen 2008- 2009 van alle afdelingen en commissies binnen sv Diemen. Al lezend krijgt men tot in detail een goed zicht op het functioneren van de vereniging. De vragen die dat oproept kunt u kwijt in de Algemene Ledenvergadering. Maak er door een grote opkomst eens een pittige discussie van met het Bestuur. Er gaat veel goed binnen de vereniging maar niet alles. Stel dat in de rondvraag aan de orde, maak van uw hart geen moordkuil. Er zal zeker aandacht worden besteed aan de mededeling dat Bart van Echtelt aan het eind van het seizoen stopt als bestuurslid en dat daarin moet worden voorzien. Onze financiële stukken staan uiteraard niet op de website maar zijn ver- krijgbaar in de bestuurskamer en op de vergadering. Hoe zou onze pen- ningmeester het hebben gedaan? Uiteraard besteden we ook aandacht aan een aantal jubilarissen waarvan er één al 50 jaar lid is! Ook de definitieve besluitvorming in de gemeenteraad op donderdag 5 november over ons verzoek om het Hoofdveld te voorzien van kunst- gras met veldverlichting zal zeker nog aan de orde komen. Naar wij horen kan de beslissing nog alle kanten op en is de afwijzing nog niet zeker. Inmiddels hebben we steunbetuigingen binnen van Ajax en het geplaag- de AZ. Ook in de pers krijgen we via het DiemerNieuws de nodige steun. Voldoende stof om er een interessante vergadering van te maken met een grote opkomst. Peter van Rooij van de secretaris

Embed Size (px)

description

 

Transcript of De Treffer 2009-2010 - 2009-10-26

 • DE TREFFERClubblad van de sportverening Diemen

  Opgericht 16 juli 1931Sportpark De Diemen Postbus 189 1110 AD Diemen 020-699 20 48 E-mail: [email protected]

  De Algemene Ledenvergadering komt in zicht

  Jaargang 76 nr. 6 26 oktober 2009

  VoorzitterM.F. Lunstroo

  tel. 020-6992020e-mail: [email protected]

  SecretarisP.P. van Rooij

  tel. 020- 6951294e-mail: [email protected]

  PenningmeesterR. Stallinga

  tel. 020-6004332e-mail: [email protected]

  Voorzitter jeugdcommissievacant

  Kontributie-donatieRABOBANK 39.35.09.214

  LedenadministratiePostbus 189

  1110 AD DiemenKantinebeheerderA.J. Stellingwerfftel. 020-6992134

  Redaktie clubblad M.E. Post

  tel. 020-6909679e-mail: [email protected]

  Alle correspondentiebetreffende

  de ledenadministratiesturen naar:sv Diemen

  LedenadministratiePostbus 189,

  1110 AD Diemen

  Het is bijna zover. Op maandagavond 9 november om 20.00 uur wordt

  weer de Algemene ledenvergadering van onze vereniging gehouden.Onze staat in grote letters, vetgedrukt om het u als lid (of als ouder van een jeugdlid) nog eens duidelijk te maken dat het van zeer groot belang is dat u deze vergadering bezoekt. Met 961 leden is besluitvorming door een groepje van 30 personen niet het draagvlak dat wij nodig hebben bij het besturen van de vereniging.Dus hierbij nogmaals; verhoog het democratisch gehalte van de vereni-ging en bezoek deze Algemene Ledenvergadering. Sinds half oktober is de website www.svdiemen.nl in het menu nieuws voorzien van de no-dige gegevens voor deze vergadering.

  De agenda 2009 en de notulen 2008 spreken natuurlijk voor zich. Maar het meest belangrijke voor alle leden zijn de gebundelde jaarverslagen 2008-2009 van alle afdelingen en commissies binnen sv Diemen. Al lezend krijgt men tot in detail een goed zicht op het functioneren van de vereniging. De vragen die dat oproept kunt u kwijt in de Algemene Ledenvergadering. Maak er door een grote opkomst eens een pittige discussie van met het Bestuur. Er gaat veel goed binnen de vereniging maar niet alles. Stel dat in de rondvraag aan de orde, maak van uw hart geen moordkuil.Er zal zeker aandacht worden besteed aan de mededeling dat Bart van Echtelt aan het eind van het seizoen stopt als bestuurslid en dat daarin moet worden voorzien.Onze financile stukken staan uiteraard niet op de website maar zijn ver-krijgbaar in de bestuurskamer en op de vergadering. Hoe zou onze pen-ningmeester het hebben gedaan?Uiteraard besteden we ook aandacht aan een aantal jubilarissen waarvan er n al 50 jaar lid is!

  Ook de definitieve besluitvorming in de gemeenteraad op donderdag 5 november over ons verzoek om het Hoofdveld te voorzien van kunst-gras met veldverlichting zal zeker nog aan de orde komen. Naar wij horen kan de beslissing nog alle kanten op en is de afwijzing nog niet zeker. Inmiddels hebben we steunbetuigingen binnen van Ajax en het geplaag-de AZ. Ook in de pers krijgen we via het DiemerNieuws de nodige steun.

  Voldoende stof om er een interessante vergadering van te maken met een grote opkomst.

  Peter van Rooij

  van desecretaris

 • nr. 6 26 oktober 2009 2 svDiemen DeTreffer

  Algemene Ledenvergadering van sv DiemenOp 9 november 2009

  Aanvang 20.00 uur in het clubgebouwToegang tot de vergadering hebben leden, ondersteunende leden en zij die betrokken zijn bij de activiteiten van de vereniging, zoals teamleiders, sponsoren, zijn van harte welkom maar hebben geen stemrecht of het recht om het woord te voeren.

  Agenda1. Opening.2. Mededelingen.3. Ingekomen stukken.4. Vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 10 november 2008.5. Jaarverslag van de secretaris.In de ledenvergadering van 29 november 2004 is besloten in het vervolg geen samenvattend jaarverslag van de secretaris meer te maken gelet op de verslagen in de Treffer van de verschillende afdelingen en commissies. Deze verslagen zijn op de website www.svDiemen.nl geplaatst. 6. Financin. a. Vaststelling van de jaarrekening 2008/2009 b. Vaststelling van de begroting 2009/2010 c. Verslag van de kascontrolecommissie bestaande uit de heren F.M. Scheffers, P. Oomstee, G. Hibbel, reservelid J. Cousin. d. Benoeming van de kascontrolecommissie In de statuten staat aangegeven dat tevens een reservelid moet worden benoemd.7. Bevestiging van de vaststelling van de contributie.In het verleden is door de Algemene Ledenvergadering aan het Bestuur het mandaat verleend om de contributies gedurende een jaar te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de index voor de kosten van levensonderhoud ( CPI Totaal, alle huishoudens: 100=2006 afgerond op een geheel per-centage naar boven. Het indexcijfer voor 2008 = 104,1 wat een stijging van 2,49 % betekent en dat werd afgerond naar 2 %. Het bestuur heeft besloten niet naar boven af te ronden maar naar beneden vanwege de economische recessie.8. Huldiging jubilarissen. 9. Pauze.10. Bestuursverkiezing.Het bestuurslid M.F.(Fred) Lunstroo is aftredend volgens rooster. Hij stelt zich herkiesbaar. Het bestuurslid J.J.H.B.(Bart) van Echtelt is niet aftredend maar heeft besloten eind seizoen 2009-2010 zijn bestuursta-ken te beindigen. We moeten daarom weer op zoek naar een cordinator voor de senioren Zondag. R.V. Metten is eind seizoen 2008-2009 gestopt als cordinator zaalvoetbal. Het bestuur is er in geslaagd Tjeerd Roelofs als opvolger te vinden. Gelet op de geringe omvang van de zaalafdeling treedt hij net als Ron Metten niet toe tot het bestuur. Het is gewenst het bestuur weer aan te vullen met een cordinator voor de senioren Zaterdag. Zeker nu er weer groei zit in deze afdeling. Ook bestaat er nog steeds de vacature bestuurslid jeugd. Het is zelfs gewenst het bestuur met 2 leden namens de jeugdafdeling aan te vullen. Het bestuur is er in geslaagd om M. H. (Marco) Stuifzand te interesseren voor de functie van 2e secretaris binnen het bestuur. Dit is eind juni uitvoerig gepubliceerd in het clubblad. Hij wordt hierbij formeel voorge-dragen voor benoeming in het bestuur.Tegenkandidaten kunnen tot een week voor de Algemene Ledenvergadering worden ingediend bij de se-cretaris.11. Bespreking resultaten van de werkgroep verenigingstaken.Na de open discussie in de vorige ALV over het invoeren van verplichte vrijwilligersdiensten voor de ver-eniging is spontaan een werkgroep opgericht die zich bijzonder goed heeft gemanifesteerd. Het Bestuur wil in deze vergadering de resultaten van het werk van de werkgroep evalueren en tot een standpunt be-paling komen hoe nu verder.Voor het invoeren van verplichte vrijwilligersdiensten voor de vereniging is in het Huishoudelijk Reglement al een aanzet gegeven (zie dit reglement op de website www.svDiemen.nl). 12. Rondvraag.13. Sluiting.Leden hebben het recht voorstellen in het verenigingsbelang in de vergadering op de agenda te doen opnemen maar dienen deze uiterlijk 14 dagen voor de vergadering bij de secretaris in te dienen.Het financile jaarverslag, de jaarverslagen van de diverse afdelingen en de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering liggen 2 weken voorafgaande aan de vergadering in de Bestuurskamer ter inzage en zijn te lezen op de website www.svDiemen.nl.Desgewenst kan men een exemplaar meenemen. De vergadering zal ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden om 20.00 uur aanvangen.

 • nr. 6 26 oktober 2009 3 svDiemen DeTreffer

  Goed geregeld door RSBS

  Hypotheekrentes nu v.a.

  Starters-, zelfstandigen- en ZZPers hypotheken.

  2e hypotheek tot 100.000,-

  zonder dekking/taxatie.

  Belastingaangifte v.a. 24,95.

  RROuddiemerlaan 8-D, 1111 HJ Diemen Tel: 020 - 4 16 26 56 E-mail: [email protected]

  www.rsbs.nl

  Topsponsor FC Volendam Hoofdsponsor SV Diemen

  Direct persoonlijk contact met gekwali ceerde nancieel adviseurs.

  Lenen tegen de laagste rente? Kijk op www.rsbs.nl.

  Vrijblijvend en

  kosteloos advies!

  Keuze uit meer dan 50 aanbieders waaronder:

  Heeft u al een aanbieding van iemand anders? Vraag gerust bij ons een second opinion.

  Bel 020 - 4 16 26 56 of ga naar onze website www.rsbs.nl voor een afspraak.

  Alle soorten verzekeringen, zowel particulier als zakelijk.

  3,9%

  6,9%nuv.a.

  5,9%nuv.a.

  www.rsbs.nl

  RSBS adv Stadsgids.indd 1 20-05-2008 10:17:05

 • nr. 6 26 oktober 2009 4 svDiemen DeTreffer

  Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 10 november 2008,in het clubgebouw van sv Diemen

  Aanwezig: 42 stemgerechtigde leden.

  1. OpeningDe voorzitter, de heer M.F. (Fred) Lunstroo opent de vergadering. Na een paar orde punten heet hij vooral de jubilarissen met hun partners welkom. Vervolgens wordt stil gestaan bij het tragisch overlijden van ouder/jeugdleider Theo Adler door een motor-ongeluk. Tevens wordt aandacht geschonken aan de zieke leden/oud-leden Jan van der Wijngaart, Jan Nagel en Willy Herzberg.Hij maakt melding van de schenking van Rabobank en Rabo Vastgoed ad 7500, - ten bate van de vereni-ging voor de aanleg van de speelplek tussen het 1e en 3e veld. Op basis van zijn jaarverslag 2007-2008 neemt Fred ten slotte het wel en wee van de vereniging door (zie jaarverslag 2007-2008). In het bijzonder geeft hij aan dat een vereniging van bijna 900 leden, waaronder 630 jeugdleden, een professionele organi-satie behoeft met de noodzaak eisen te stellen aan de inzet en taken van de leden en ouders/ verzorgers van jeugdleden en verwijst daarbij naar agendapunt 11.Hij bedankt alle medebestuursleden en de overige medewerkers binnen de vereniging voor hun inzet.

  2. MededelingenDe voorzitter deelt mee dat bestuurslid Herman Berkhout zich door werkzaamheden heeft afgemeld. Hij wordt echter vanavond achter de bestuurstafel vervangen door het lid van de jeugdcommissie Gerrie Klim. Waarvoor dank. Tevens heeft Ruud Gimbergh zich afgemeld. Een aantal personen heeft aangegeven iets later te komen.De geluidinstallatie kan helaas niet worden gebruikt en ondanks een toezegging is er geen vervangende installatie.

  3. Ingekomen stukkenEr zijn geen ingekomen stukken ontvangen door de secretaris.

  4. Vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 12 november 2007De notulen worden bij acclamatie goedgekeurd. Fred bedankt Peter van Rooij als notulist.

  5. Jaarverslag van de secretarisDe verslagen van de diverse onderdelen van de vereniging en de notulen van 2007 zijn beschikbaar ge-legd in de bestuurskamer, waarover mededeling is gedaan in het clubblad De Treffer en ze zijn gepubli-ceerd op de website. Er zijn helaas te weinig van de 100 exemplaren opgehaald. Er worden geen vragen gesteld over de diverse verslagen. Fred geeft nog een korte toelichting op het jaarverslag van de kleding-commissie en maakt melding dat het niet allemaal loopt zoals gewenst. Vooral de inname van kleding van individuele opzeggers geeft problemen. Hij dankt degenen die deze verslagen hebben opgesteld.

  6. JaarrekeningDe stukken 6A en 6B zijn in definitieve vorm in de vergadering beschikbaar.6.A Vaststelling van de jaarrekening 2007/2008 Zonder vragen goedgekeurd door de vergadering. Er is een voordelig saldo. Fred geeft een korte

  toelichting op de belangrijkste afwijkingen die de basis vormen van het overschot. Simon Ilcken stelt een vraag over de posten interest. Fred geeft aan dat dit een lening betreft van de Stichting Sportac-commodatie De Diemen en de lening van de gemeente. Dit betreft de financieringsconstructie van de bouw van het 1e deel van het gebouw. Fred bedankt de penningmeester Roel Stallinga voor zijn inzet.

  6.B Vaststelling van de begroting 2008/2009 Zonder vragen wordt de begroting vastgesteld door de vergadering. De voorzitter geeft aan dat er

  conservatief is begroot, tot vreugde van de kascontrolecommissie.6.C Verslag van de kascontrolecommissie Na voorlezing van het verslag van de kascontrolecommissie verleende de vergadering aan het be-

  stuur dcharge voor het gevoerde financieel beleid. Er waren geen vragen. De gehele commissie inclusief het reserve lid was betrokken bij de kascontrole.

 • nr. 6 26 oktober 2009 5 svDiemen DeTreffer

  6.D Benoeming kascontrolecommissie De drie leden van de kascontrolecommissie G. Hibbel, F.M. Scheffers en P.F. Oomstee zijn voor het

  seizoen 2008-2009 weer beschikbaar. Jack Cousin blijft het volgens de statuten noodzakelijke reser-velid.

  7. Bevestiging van de vaststelling van de contributieIn de agenda staat bij de beschrijving 100=2000, dit moet echter zijn 100=2006. Het voorstel is gebaseerd op een aan het bestuur verstrekt mandaat. De vergadering neemt bij acclamatie kennis van het bestuurs-voorstel tot een contributieverhoging van 2 %.

  8. Huldiging jubilarissenEr zijn dit jaar een weer aantal jubilarissen binnen de vereniging. De huldiging vindt een deel voor de pau-ze plaats en een deel na de pauze vanwege voetbal verplichtingen van Frank Scheffers en Ron Metten.Voor Adrie Schroeijers, Cor van Wel, Ton Ruigrok van der Werve (50 jaar lid), Jaap Buitenhuis (40 jaar lid), Henk Kroese, Frank Scheffers en Ron Metten (25 jaar lid) houden de diverse bestuursleden voor iedere jubilaris een eigen toespraakje waarbij de verdiensten voor de vereniging en het trouwe lidmaatschap nog eens worden benadrukt.Voor alle partners van de jubilarissen was er natuurlijk het traditionele boeketje bloemen.Tot zijn verrassing maakte de voorzitter met instemming van de vergadering bekend dat Frans Schroeijers is benoemd tot Lid van Verdienste van sv Diemen. Hier gaf Peter in het toespraakje de vele werkzaam-heden voor de vereniging aan.

  9. PauzeEr wordt een geanimeerde pauze gehouden van 20.50 uur tot 21.15 uur.

  10. BestuursverkiezingVolgens schema zijn H. Berkhout, B.J. van Echtelt en R. Stallinga aftredend. De vergadering gaat bij ac-clamatie akkoord met herverkiezing tot bestuurslid van Bart van Echtelt en Roel Stallinga. Herman Berk-hout heeft in de loop van deze dag per mail bekend gemaakt zich toch niet herkiesbaar te stellen als be-stuurslid voor een volgende periode en is dus aftredend. Fred heeft in de namiddag hierover met Herman contact gehad. Het bestuur heeft dus nog geen tijd gehad om zich hierop te beraden.Fred benadrukt nogmaals de zorgelijke situatie rond de afdeling Futsal door het stoppen als wedstrijd-secretaris van Ron Metten. De komende maanden zal duidelijk worden wat er met de afdeling Futsal zal gaan gebeuren. Ook is er nog geen vertegenwoordiger namens de zaterdagafdeling gevonden.

  11. Meningsvorming over het instellen van verplichte vrijwilligersdienstenVooraf wordt afgesproken dat deze meningsvorming niet in detail wordt vastgelegd doch dat in de notulen alleen de hoofdlijnen en trends in de discussie wordt aangegeven.Er kan worden gesteld dat vooral voor het schoonmaakwerk van de kantine en kleedkamers er steun is voor een contributieverhoging om tot uitbesteding te kunnen overgaan. De groep van: symbolisch 10 kleine negertjes; er zijn er nog maar 3 op dit moment, wordt namelijk door veroudering steeds kleiner. Wellicht moet meer publiciteit worden gegeven aan wat er moet worden gedaan met de bijbehorende, ge-schatte, tijdsbesteding. Schakel de website actiever daarvoor in!Men is merendeels van mening dat de vereniging de laatste jaren te vrijblijvend is omgegaan met de inzet van vrijwilligers. Er mag best wat meer dwang van het bestuur op komen. Een verplichting zou volgens de aanwezigen zonder meer kunnen worden ingevoerd door het bestuur zonder een extra algemene leden-vergadering.Het financieel afkopen van een verplichte vrijwilligers taak wordt door een groot deel van de aanwezigen niet als de oplossing gezien maar er is wel steun voor een zodanige richting. Sancties worden in het al-gemeen wel geaccepteerd, maar men realiseert zich dat deze moeilijk uit te voeren zijn.Men is van mening dat voor een aantal normale taken zoals het aanvegen van de kleedkamers maar ook kantinedienst snel een verplichting per team moet worden in gesteld, liefst voor 1 januari. Wie meldt zich echter aan om dit goed te organiseren?Een aantal dames, met bestuurservaring, bieden zich aan om met de secretaris de onderwerpen en oplos-singen te inventariseren in een werkgroepje. Dit wordt ondersteund door de vergadering. Vastgesteld wordt dat het bestuur niet bij machte is om alles voor 1 januari te realiseren maar dat wel kan worden gemikt op de start van het seizoen 2009-2010. Het bestuur komt met een voorstel.Bram Uljee, de beheerder van het gebouw, krijgt als laatste het woord, waarbij hij een dringende oproep doet aan ouders om normale zaken als het schoonhouden van kleedkamers, kantine en velden met hun kinderen te bespreken en dit onderdeel te maken van de algemene opvoeding tot lid van een vereniging.

 • nr. 6 26 oktober 2009 6 svDiemen DeTreffer

  12. RondvraagHans Post uit zijn onvrede over de schoonmaak van kleedkamers en geeft aan dat hij verwacht dat de leiders niet als eerste weg zijn maar toezien op het schoonmaken. Misschien dat we maar weer een taak-omschrijving voor leiders moeten maken; wat er verwacht wordt door de vereniging. Fred geeft aan dat dit onderdeel kan zijn van een nieuwe instructie.Yvonne Ceelie vraagt aandacht voor de status van de website. Hij is nu veel te statisch en bevat te weinig echt nieuws. Dit krijgt steun uit de vergadering. Fred schets het ontwikkelingstraject van verbetering door met name, voor sv Diemen belangrijk, statisch materiaal. We moeten nu de fase ingaan om meer actueel materiaal te kunnen plaatsen. Hij doet een oproep aan mensen met website ervaring om de huidige groep te komen ondersteunen.Rajen Budhu Lall stelt een vraag over de overeenkomst met Ajax. Vooral legt hij de nadruk op weder-kerigheid in de overeenkomst, zodat dit ook aan lagere teams ten goede komt. Fred en Peter geven een uitleg over de overeenkomst die grotendeels qua opzet hetzelfde is als met AZ.Rajen Budhu Lall geeft aan dat hij te weinig een verenigingsgevoel heeft aangetroffen in de 2 jaar dat hij nu als ouder bij sv Diemen betrokken is. Hij stelt voor een algemene open leden/ ouders dag te organi-seren aan het eind van het seizoen. Gerrie Klim geeft aan dat aan de uitnodiging voor een borrel met een hapje aan het eind van seizoen 2007-2008 op niets is uitgelopen. Er kwamen maar 6 tot 8 personen. Hij voelt er niets voor om dit weer te organiseren.Natuurlijk is hier steun voor van het bestuur, maar wie regelt de organisatie?Johan Knol heeft bemerking ten aanzien van de mogelijkheden om teams te trainen op maandagavond voornamelijk door het gebruik van de KNVB op prime- time. Fred meldt dat dit in het voorjaar is besproken in het bestuur. We hebben kantineomzet, gebruiksvergoeding en een zeer positieve uitstraling door het bezoek van de KNVB. De vereniging gaat echter voor alles. Volgend voorjaar zal dit dus wederom een punt van discussie worden in het bestuur. Johan Knol geeft aan dat hij de trainingen wel wil gaan cordineren. Nu klopt er te weinig van en de web-site is niet bijgewerkt. Fred stelt dat de beheerder van de website afhankelijk is van de wijzigingen die hem worden aangedragen en verwijst nogmaals naar de trainingsdruk die er op onze accommodatie bestaat. Er ligt een verzoek bij de gemeente om het 1e veld ook om te bouwen tot kunstgras en te voorzien van verlichting. Dat zou ruimte bieden voor meer trainingen. Rajen Budhu Lall geeft aan dat wellicht meer druk op het gemeentebestuur moet worden uitgeoefend. Bezoek met 100 jeugdleden eens een raadsvergade-ring!Tinus Post vraagt naar de toekomst van het Futsal binnen sv Diemen. Fred verwijst naar wat besproken is bij agendapunt bestuursverkiezing. De situatie is zorgelijk. Het zou zonde zijn als we na 33 jaar de afde-ling moeten opheffen. We zullen echter de teams met veel echte Diemen spelers zo lang mogelijk onder-steunen. Wouter de Wild stelt de consequenties van het vertrek van Herman aan de orde. Gaat hij het seizoen afmaken? Komt er een fatsoenlijke overdracht? Gerrie geeft aan dat Herman vandaag aan hem heeft ge-zegd dat de lopende zaken keurig worden afgedaan aan de jeugdcommissie, zij vergaderen as. dinsdag-avond. Fred geeft aan dat hij Herman zal vragen het seizoen echt af te maken.Tinus Post benadrukt nogmaals dat een goede geluidinstallatie de volgende vergadering dringend ge-wenst is.

  13. SluitingDe voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en voor hun positieve deelname aan de vergadering. Hij sluit daarna de vergadering om 22.35 uur.Tevens merkt hij op tevreden te zijn over de iets grotere opkomst dan vorig jaar, maar het kan nog veel en veel beter.

  Diemen, 11 november 2008

  Ondertekening:Datum:

  P.P van Rooij, secretaris. M.F. Lunstroo, voorzitter.

 • nr. 6 26 oktober 2009 7 svDiemen DeTreffer

  Bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen Ajax en sv Diemen zien we dat penningmeester Roel Stallinga en secretaris Peter van Rooij voor sv Diemen de honneurs waarnemen. Naast Peter, financieel-directeur Jeroen Slop. Er achter ziet u v.l.n.r.: Henny de Regt cordinator jeugdopleiding Ajax, bestuurslid Marco Stuifzand, hoofdjeugdopleiding van Ajax Jan Olde Riekerink, Elly Oudshoorn wedstrijdcordinator sv Diemen, Casimir Westerveld jeugdtrainer Ajax, Jan Krol jeugdcordinator sv Diemen en jeugdtrainer van Ajax (D2) Heini Otto.

  Ondertekening contract AFC AJAX en sv Diemen

  Zaterdagavond 17 oktober is vr de wedstrijd AjaxWillem II het samenwerkingscontract tus-sen Ajax en sv Diemen officieel ondertekend. De samenwerking tussen Ajax en sv Diemen loopt inmiddels al een seizoen maar was nog niet geformaliseerd in een contract. Er moest tussen de andere 25 samenwerkende verenigingen een goed moment worden gevonden. Op 17 oktober was het eindelijk zover in de Arena.sv Diemen is het nieuwste lid van het HET-project. In het HET- samenwerkingsverband werkt Ajax op uiteenlopende gebieden samen met verschillende amateurclubs. HET staat voor Hoofd-klasse, Eerste klasse en Tweede klasse. sv Diemen is inmiddels een zo belangrijke club met een goede jeugdopleiding dat wij ook moch-ten toetreden tot het project.Twee keer per jaar wordt op de Toekomst ook het HET- toernooi gespeeld. Er is een toernooi voor E-pupillen en F-pupillen. Een club kan ook toetreden tot het HET-convenant als de amateurver-eniging bijvoorbeeld een pupil aan Ajax heeft geleverd. Bij de ondertekening van het HET- con-tract waren onder meer Ajax hoofd jeugdopleiding Jan Olde Riekerink, financieel directeur Jeroen Slop en de jeugdtrainers Casimir Westerveld en Heini Otto aanwezig.Voor sv Diemen waren de leden van het bestuur Roel Stallinga, Marco Stuifzand en Peter van Rooij aanwezig en namens de jeugd de wedstrijdcordinator Elly Oudshoorn en Jeugdcordina-tor Jan Krol.Helaas kon onze voorzitter Fred Lunstroo niet zelf aanwezig zijn.Door Ajax is Heini Otto als contactpersoon aangewezen en dat komt ons gunstig uit omdat jeugd-cordinator Jan Krol met Heini heeft samengewerkt bij de profclub Haarlem. Zij zijn dus goede bekenden. Met dit duo verwachten wij nog meer voordeel te kunnen plukken uit de samenwer-king. Ajax heeft namelijk aangegeven dat zij ook meer initiatieven en vragen vanuit de verenigin-gen verwachten.

  Peter van Rooij

 • nr. 6 26 oktober 2009 8 svDiemen DeTreffer

  De kanjers die, in sv Diementenue, aanwezig waren op de inspraakavond. V.l.n.r.: Kyle Budhu Lall, Floris Lukken, Patrick Ceelie en Olaf Lukken.

  Inspraakavond inzake kunstgras hoofdveldOp donderdagavond 15 oktober kreeg sv Diemen bij monde van secretaris Peter van Rooij de gelegen-heid om de visie van sv Diemen uitgebreid uit te leggen inzake kunstgras op het hoofdveld. Er waren bui-ten enkele bestuursleden vier pupillen en hun ouders in hun sv Diemen outfit aanwezig, die secretaris van Rooij hiermee ondersteunden. Klasse jongens!Door de groei van de vereniging sv Diemen en het succesvolle gebruik van onze huidige kunstgrasvelden leeft sedert 3 jaren bij ons de wens om ook het Hoofdveld te voorzien van kunstgras en een veldverlichting. Wij hebben hiertoe al 2x een verzoek ingediend bij het college en het regelmatig in besprekingen naar voren gebracht.Enkele punten die de secretaris naar voren bracht:

  We hebben te weinig trainingsaccommodatie om, vooral ook, onze recreatieve jeugdspelers en -se-nioren meer mogelijkheden te bieden om te trainen. Nu blijft het vaak bij 1 uur in de week terwijl een prachtig grasveld 5 avonden en de woensdagmiddag ongebruikt ligt. Regelmatig wordt door spelers en ouders de wens uitgesproken om ook deze recreatieve groep meer trainingstijd te geven.

  Bij complete afgelasting van de KNVB zijn onze kunstgrasvelden altijd geschikt om een alternatief vriendschappelijk wedstrijdprogramma af te werken. Dit is een groot succes met name bij de jeugd. We kunnen echter alleen de 2 kunstgrasvelden gebruiken en wederom ligt een grasveld 2 hele dagen vaak ongebruikt. Daar hadden op kunstgras dan 12 wedstrijden op kunnen worden gespeeld.

  Kunstgras betekent voor de gemeente niet alleen een investering maar ook een bezuiniging op het we-kelijkse/ jaarlijkse onderhoud van het grasveld.

  Peter eindigde met de volgende woorden:Wij hebben alle fractievoorzitters van de politieke partijen al genformeerd en ons Jaarverslag 2008-2009 toegezonden om de fracties in detail duidelijk te maken welke belangrijke plaats sv Diemen, met 961 le-den, binnen de gemeenschap Diemen heeft. We zijn een vereniging waar iedereen welkom is en zich thuis kan voelen en daarmee een bindende factor.Wij zullen uiteraard de meningen van de diverse politieke partijen goed beschouwen en in het achterhoofd opslaan.Volgend voorjaar 2010 zijn er weer gemeenteraadverkiezingen en dan zullen we onze leden zeker nog eens informeren over de diverse standpunten welke zijn ingenomen door de politieke partijen bij de discussie over ons verzoek.

 • nr. 6 26 oktober 2009 9 svDiemen DeTreffer

  Opleiding Technisch Jeugdcordinator IIIDe KNVB district West I is van plan weer de cursus Technisch Jeugdcordinator III te houden. De geplan-de start is op donderdag 12 november, mits er minimaal 14 kandidaten zijn.

  De overige data zijn: 26 november en 3 december 2009, 4 februari, 18 februari en 18 maart 2010. Een kandidaat dient minimaal in het bezit te zijn van het diploma Jeugdvoetbaltrainer/Trainer Coach III senio-ren of jeugd. Aan de volgende taken wordt binnen de opleiding aandacht besteed:- uitvoeren technisch beleid; - organiseren van voetbalactiviteiten;- afspraken bewaken zoals deze zijn vastgelegd in het jeugdvoetbalbeleidsplan;- evalueren van het functioneren van (beginnend) kader;- werving en behoud van jeugdkader;- organiseren en begeleiden van voetbalactiviteiten;- stimuleren van kader om scholingen te volgen;- begeleiden van kader op het gebied van training en coaching.

  Op basis van een aantal opdrachten die in de praktijk wordt uitgevoerd, wordt mede inhoud gegeven aan de bijeenkomsten. Het behaalde certificaat geeft recht op 12 studiepunten die gebruikt kunnen worden voor de verlenging van de trainerslicentie. Meer informatie op de website van de KNVB

  Jeugdtreffer Wedstrijdsecretarissen F-pupillen A. Uljee tel. 020-6954865Meisjesvoetbal M. Golsteijn tel. 020-7764909 Wedstrijdwijzigingen E. Oudshoorn tel. 020-6904445

  Op maandag 18 oktober is het Nederlands elftal on-der 17 vertrokken naar Nigeria voor het WK. Neder-land speelt daar in de groepsfase tegen Colombia, Ghana en Iran. Door bondscoach Albert Stuiven-berg zijn 21 spelers geselecteerd voor het toernooi. En van die spelers is middenvelder Adam Maher die speelt bij AZ, Adam is zijn voetbalcarriere bij de sv Diemen begonnen. We wensen Adam veel suc-ces in Nigeria!

  Adam Maher tekent zijn contract bij AZ, links van hem kijkt zijn vader lachend toe, rechts Techisch-directeur Marcel Brands.

  Adam Maher in Oranje!

  De F-1 in hun nieuwe trainingspakken. Zittend v.l.n.r.: Miles Bekker, Floris Lukken, Justin Scholte en Jason Sumter.Staand v.l.n.r.: Bart Welling, Milco Westerbeek,Mohammed Bardai, Devin Jaring en Bradley Tifres. De man die alles in de gaten houdt: Joost Appelboom.

 • nr. 6 26 oktober 2009 10 svDiemen DeTreffer

  TOS Actief E4 - sv Diemen E10 4-1 10 oktoberNa moeizaam wakker worden zaterdagochtend had ik veel zin in de wedstrijd!!! Alexander, Mattie, Mathijs en ik hadden vrijdagavond een super leuke Discoavond op school gehad vandaar. . .! (we waren beetje lui) We starten vrij goed! Naar mate de wedstrijd verliep werd TOS Actief steeds sterker. Ondanks dat Pieter heel goed keepte kon hij het doelpunt van TOS niet tegenhouden, jammer maar we gingen door. Wij gin-gen niet bij de pakken neer zitten en ik kreeg een mooie pass en scoorde 1-1. Toen was de rust.De tweede helft begonnen we met 9 spelers ipv 8! Maar dat mocht ons niet sterker maken want al snel werd het 2-1 en de doelpunten vlogen om ons oren. Snel ging de 9e speler weer aan de kant en verder met 8 man! Helaas weer een doelpunt tegen en daarna weer. 4-1 verloren! Al mijn teamgenoten hebben hun best gedaan Balen volgende keer beter ik heb er weer zin in zaterdag want dan gaan we winnen!!!

  Moos Beentjes(In vervolg op tijd je verslag inleveren)

  sv Diemen C2 - Fortius C1 8-1 18 oktoberNa het verlies van vorige week tegen Waterwijk, moest er vandaag de 3 punten binnen gehaald worden.Maar vandaag zonder Jeroen Damman die heeft nu een basisplaats bij de C1 (en terecht) en er waren bij de C1 een aantal spelers afwezig dus Marwan en Emanuel mochten ook hun kunsten bij de C1 laten zien. De C2 kreeg versterking van de D1, Marius en Lorenzo. In de voorbespreking heb ik duidelijk tegen de spelers gezegd dat we in de eerste 10 min moeten scoren. Nou dat is gelukt ook want de aftrap van Fortius was iets ongelukkig en binnen 20 SECONDEN U leest het goed, kon Alfred de 1-0 maken goed geluisterd want het was binnen 10 minuten. Maar de 2-0 volgde kort er na en de 3-0 en 4-0 maar toen toch nog een tegentreffer 4-1. Maar de C2 was veel te sterk voor Fortius dus eindstand 8-1.Doelpunten makers Alfred 2, Jakob 2, Jeroen 1, Amheeyah 1, Wendy 1, en Lorenzo 1. Er werd goed rond gespeeld alleen jullie moet meer met elkaar praten en coachen dan zijn jullie echt niet meer te stoppen, ga zo door. Volgende week DCG C1 voor de KNVB beker. Ik ben super trots op jullie en Marius en Lorenzo nog bedankt voor het invallen in de C2 en we zullen zeker in de toekomst nog een beroep op jullie doen.

  Jurry

  Hercules D1 - sv Diemen D1 1-4 17 oktoberDe USV Hercules is een van de oudste clubs van Nederland. In 1882 opgericht is Hercules nu een gezon-de en nog steeds groeiende sportvereniging met ca. 2500 leden waar tennis, voetbal (veld + zaalvoetbal), badminton, goalbal en cricket de te beoefenen sporten zijn. Een aardig cluppie dus.We gingen naar Utrecht om de eerste plaats te verdedigen. Zonder Jesse, die was ziek thuisgebleven, maar met Nidal, Mike en Jordly uit de D2 reisden we af. Al in onze eerste aanval wisten we te scoren. Rik kreeg de bal en plaatste hem netjes naast de keeper in het doel, 0-1. Daarna was er een goed schot van Salim, een soort volley, maar deze werd gestopt door de keeper. Guus schoot van afstand, deze was on-houdbaar voor de keeper, 0-2. Het werd verrassend 1-2, door slecht uitverdedigen bij ons (door het mid-den). Hercules kreeg hierdoor een vrije trap en de lange spits kon scoren. Lorenzo kwam net tekort op een voorzet van Salim. Soms kwam Hercules gevaarlijk voor ons doel. Een schot verdween net voorlangs bij ons. Salim maakte bekeken 1-3 na heel goed werk van Nidal, die de bal van de tegenstander wist te ontfutselen. Dit was de ruststand.Vlak na rust kregen we een vrije trap, links van het doel, net buiten de 16 meter. Rik dacht: die is voor mij. De bal verdween hoog en strak in de goal, 1-4. Daarna brak een fase aan waar we weinig geluk kenden. Er werd tot 2x toe een bal van de lijn gehaald bij Hercules. Aan 1 van die acties ging nog een solo van Rik vooraf. Je kan ook zeggen dat we te slap inschoten natuurlijk. Salim schoot nog net naast. Rowen werd neergelegd in de 16 meter. Dit leverde een penalty op, die helaas gemist werd door Guus. De rebound werd er nog wel ingewerkt door Nidal, maar de scheidsrechter had buitenspel gezien. Gezien de vele kan-sen, hadden we vandaag meer kunnen scoren, maar aangezien Victoria verliest van Nieuwland, weten we toch de koppositie te versterken en staan we nu alleen aan kop!

  Martin

  sv Diemen D2 Abcoude D2 2-3 17 oktoberEindelijk onze 3e competitiewedstrijd! Heerlijk vroeg om 9.00 uur. met tijdens de wedstrijd alle weertypen, behalve sneeuw. Harde regen en vervolgens een stralend blauwe hemel met een mooie regenboog. Maar uiteindelijk ging het ons om de punten en het betere voetbal. Diemen ging in de eerste helft goed van start, de bal werd goed rondgespeeld. Eigenlijk was het wachten op het eerste doelpunt voor Diemen. Maar kan-sen werden niet benut en erg ongelukkig wordt n fout aan onze kant direct afgestraft. Gelukkig waren we snel bij de les en zorgde Boy voor de meer dan verdiende gelijkmaker op dat moment.Vol goede bedoelingen kwamen we de kleedkamer uit en weer gingen we helemaal voor de voorsprong. Maar kans na kans stierf in schoonheid en het doel had zeker drie keer zo groot en twee keer zo hoog moeten zijn om een goaltje voor ons op te leveren. En dan geldt weer de voetbalwet dat als hij aan de ene kant niet valt dat aan de andere kant wel gebeurt. En voor Diemen niet eenmaal, maar twee keer direct

 • nr. 6 26 oktober 2009 11 svDiemen DeTreffer

  achter elkaar stak de tegenstander de middenlijn over en zette de stand op 1-3. Diemen vocht met alles wat men had terug tot 2-3, door Youssef, maar genoeg was het niet. Erg teleurstellend om na zoveel kan-sen met lege handen te eindigen. Wel was opmerkelijk dat de pas bij Diemen uitgedeelde gedragscode enkele (of eigenlijk n) ouders van Abcoude blijkbaar bij die club niet bereikt heeft. Wat een vertoning, zon blrende vader tegen scheidsrechter, spelers van thuis- en uitclub en alles wat bewoog. Hoort op een voetbalveld (met kinderen) beslist niet thuis. Dat mag duidelijk zijn. Over 2 weken na de vakantie weer al-lemaal fris beginnen, jongens!

  Edwin van den Berg

  sv Diemen E2 - AFC E3 1-3 17 oktoberVol verwachting begonnen we de wedstrijd tegen de koploper AFC, de 1e helft begon. AFC kwam sterk uit de startblokken, een aantal sterke aanvallen van hen wisten wij goed tegen te houden, mede door het goede keeperswerk van onze Rooney. Dit zette ons extra op scherp waardoor wij het tweede deel van de eerste helft beter gingen voetballen, de verdediging stond goed en onze aanvallers kregen een paar goede kansen helaas ging de bal niet in het doel. We gingen rusten met 0-0. Na de limonade en het be-spreken van de 1e helft gingen wij vol goede moed de tweede helft in.Wij pakten de draad weer op van het goede uit de eerste helft, 1-0 Zaid scoorde direct na de rust, su-per. . . maar na ons doelpunt kwam AFC sterk terug, we konden niet lang genieten van onze voorsprong, 1-1 AFC heeft gescoord. In de tweede helft ging het spel heen en weer, AFC was wel wat sterker vooral fysiek, maar door onze inzet, goede positiespel zowel in de verdediging als in de aanval wisten wij AFC goed tegenpartij te bieden, mooie aanvallen van Quinten, John en Zaid werden door de keeper van AFC goed tegen gehouden. De wedstrijd naderde het einde nog steeds 1-1, de druk werd groter, Mis. . . Onze verdediging kreeg de bal niet weg, pech, 1-2 we waren verslagen kort daarop 1-3 einde wedstrijd.

  Twan van Empelen

  JOS/Wmeer E3 - Diemen E6 1-7 17 oktoberTerwijl Coach Peter lekker op zijn skis stond, moest E6 het zelf doen tegen JOS. Na wat verwarring of JOS wel op ons had gerekend, hadden we nog 10 minuten om ons warm te spelen. De eerste helft begon een beetje slordig. Beide partijen hadden moeite om de bal goed rond te spelen. Dat betekende een onrustig begin voor E6. Na zon 10-15 minuten begon het eindelijk te lopen. Dat was dan ook het moment dat de 0-1 door Martijn werd gemaakt. Dat gaf lucht en de E6 begon de draad weer op te pakken. De 0-2 volgde dan ook snel door Nick. Ondanks dat E6 flink wat corners kreeg, leverde dat geen goals op. Wel was het Gideon die de 0-3 maakte. En voor rust was het Martijn, die door goed te jagen de bal nogmaals tegen de touwen schoot (0-4). Ondanks dat de verdediging met Chris, Gideon en Max defensief goed werk leverde, leidde een klein slippertje tot de 1-4. Maar meer gevaar was er niet.In de 2e helft was het voetbal van E6 veel beter. Iedereen deed wat er van hem verwacht werd. Sebastiaan redde nog 2 keer door goed uit te komen en de invallers Marc en Dean hielpen E6 aan de 1-5 en 1-6. In de rest van de 2e helft kreeg Diemen nog veel meer kansen, maar de pogingen van Thijs (weer helemaal terug in vorm), Chris en Max (allebei afstandsschot) gingen er helaas niet in. Uiteindelijk was het Martijn die de eindstand naar 1-7 tilde. Jongens, goed gespeeld. Zeker de 2e helft. Marc en Dean, bedankt voor het meespelen. De volgende keer tegen TOS Actief, die hebben goede resultaten gehaald dus we zijn benieuwd hoe het zal gaan.

  Marten

  sv Diemen E10 - TOS Actief E5 3-4 17 oktoberEen spannende wedstrijd op ons eigen Diemen-veld met veel supporters (o.a. ook enkele opas + omas). Pieter begon op goal en Diemen had de aftrap. TOS-Actief had de eerste helft het overwicht en een doel-punt van de tegenpartij bleef dan ook niet uit. Toen scoorde gelukkig Moos (1-1). Toch kon de E10 niet voorkomen dat de ruststand 1-3 werd.Na de limonade + peptalk begon Diemen voortvarend aan de tweede helft. Wat zat er in de limo, Rick? Want het liep opeens veel beter. Diemen zette druk op de goal. Moos scoorde de 2-3, het was spannend, want even daarna maakte Christiaan de gelijkmaker: 3-3. Daarna kwam TOS weer opzetten. Gelukkig kon Matthijs de bal nog een paar maal tegenhouden. Helaas op het allerlaatste moment scoorde TOS-actief nog 3-4.

  Christiaan Mus

  sv Diemen F1 DWV F1 6-1 17 oktoberVoor de zesde wedstrijd van de competitie was DWV de tegenstander voor onze, tot nu toe ongeslagen, jongens. In de eerste vijf minuten speelde Diemen wat afwachtend met hier en daar wat pogingen om op voorsprong te komen. Het was wachten tot de zevende minuut toen Bart van achteruit opstoomde en de bal bij Bradley bracht waarbij Bradley de bal koelbloedig inschoot. De inkt van het noteren van de 1-0 was nog nat toen Miles goed opkwam en een voorzet op Bradley gaf, ook deze rondde Bradley feilloos af, 2-0.

 • nr. 6 26 oktober 2009 12 svDiemen DeTreffer

  Het werd langzaam duidelijk dat DWV geen vuist kon maken tegen Diemen. Dit was helemaal duidelijk nadat Devin goed opkwam en Floris in stelling bracht voor de 3-0. Floris had de smaak van scoren te pak-ken en legde in de achttiende minuut aan voor zijn tweede van de wedstrijd, 4-0.De tweede helft begon wat mat en het was wachten tot de zevende minuut voordat Justin op links door-brak en passde op Milco. Milco leverde een mooi schot af maar helaas stond de paal in de weg. Bij de tweede corner op rij voor Diemen werd deze door Jason prachtig ingekopt en hij zorgde daarmee voor de 5-0. Om aan het doelsaldo te werken bleef Diemen het doel van DWV zoeken. In de vijftiende minuut gaf Floris uit blessure positie de bal voor op Bart die keurig afrondde voor de 6-0. In de laatste minuut volgde er nog een corner voor DWV. Mo, die het doel voor de rest keurig had schoongehouden, moest een rom-melgoal toestaan, 6-1. Zonde dat jullie bij dode spelmomenten onnodig doelpunten toestaan, acht van de elf tegendoelpunten zijn zo gevallen. Wederom goed gespeeld en verdiend gewonnen, klasse! Na de wedstrijd overhandigde de F1 nog een cadeau aan de opa en oma van Devin als dank voor de prachtige nieuwe trainingsoutfits van de F1!

  Nereo Schotte

  sv Diemen F7 - D.R.C. F2 2-10 17 oktoberWegens het afzeggen (herfstvakantie) van enkele spelers begonnen we met een gastspeler en wel Sven van de F4, deze verdedigde de eerste helft het doel tegen DRC. Onze blauwbloezen begonnen prima aan de wedstrijd, waarbij in de eerste helft voornamelijk met afstandschoten door DRC het verschil werd ge-maakt. Driemaal werd er door hun gescoord. Ook wij kregen enkele kansen zo stond Dylan M. oog in oog met de keeper van DRC die helaas voor ons de bal net uit de bovenhoek kon tikken. Dylan B. stichtte met zijn corners het nodige gevaar voor het doel, alleen wist niemand van het team het laatste tikje te geven aan de bal.De tweede helft met Storm op het doel werd er gestreden voor iedere meter, na de 0-4 was het de beurt aan ons en wist Sven tot tweemaal toe de keeper van DRC te passeren. De jongens kregen het gevoel dat er vandaag meer in zat dan de afgelopen wedstrijden. Volop werd er jacht gemaakt op de aansluitingstref-fer, maar helaas viel de goal aan de andere kant. Na dit doelpunt stortte het team in en werd er door DRC nog 5 maal binnen 10 minuten gescoord. Dat deze uitslag geflatteerd was gaf zelf de coach van DRC toe, die kneep hem toch wel even toen we van 0-4 snel op 2-4 kwamen.Bij de penaltyserie wist onze Suarez (Jurre) de bal precies in de kruising te knallen.

  John

  HBOK F1 - sv Diemen F8 6-1 17 oktoberDeze dag hadden de jongens voor het eerst de nieuwe gesponsorde (door de vader van Jochem, BBTH) shirtjes met echte rugnummers aan, en gingen de strijd aan met HBOK. We waren reeds gewaarschuwd dat het een sterke tegenstander zou zijn dus we zouden ons verdedigend opstellen. Na de aftrap werd het al gelijk 1-0 oeps dat is wel heel snel. Het begon ook nog heel hard te regenen en al snel was het 2-0.Onze jongens deden giga hun best maar het lukte niet allemaal en al snel was het 3-0. Ze lieten de moed niet zakken en probeerden het gewoon opnieuw waarop Joram hard tegen een tegenstander aanloopt au. waarna Faisal een kans kreeg maar helaas naast. Ondanks het goeie keeperswerk van Johnny werd het toch 4-0 (de bal was te hoog).De 2e helft beginnen ze weer met goede moed, Faisal schiet helaas weer naast, ahh nog een kans en JAAAA raak Faisal scoort 4-1 Na wat over en weer gespeeld te hebben wordt het toch nog 5-1 en tot slot 6-1. Maar onze kleine keeper Johnny heeft er toch nog een aantal goed uit weten te houden! De jongens waren nat en koud maar toch trots want ze hadden het echt goed gedaan! volgende keer gaan ze voor de winst.

  moeder van Johnny

  sv Diemen F9 - Meteoor F2 2-5 17 oktoberNa de goede wedstrijd van afgelopen week, was het vanochtend een beetje als Ajax dat tegen AGOVV moet. Het zal wel vanzelf gaan. Welnu, dat was niet het geval. Met Ajax lukt het dan nog net maar met de F9 werkt dat niet. Eerste helft stonden we erbij en keken ernaar. Door 2 weggeefdoelpunten gingen we de rust in met een 2-0 achterstand.Na de rust werd iets scherper gespeeld en meer gevoetbald. Helaas moesten we nog een tegentreffer incasseren, voordat we aansluiting konden krijgen door een prima doelpunt van Jules. Diemen werd ster-ker en er kwamen meer kansen, helaas viel het verwachte doelpunt aan de andere kant, 1-4. Sven bracht nog even de hoop terug door de bal hoog in het dak van het doel te knallen, 2-4. Uiteindelijk was het toch Meteoor dat de eindstand bepaalde op 2-5. Achteraf bekeken een onnodig verlies, door te gemakkelijk doelpunten weggeven en een zeer slap begin. Onze jongens moeten nog een hoop leren. Maar dat is ui-teraard helemaal niet erg als je 6 jaar bent en in de F speelt. Belangrijk was dat de tweede helft beter was en de penalty serie ook prima, waardoor met een goed gevoel de kleedkamer werd opgezocht. Op naar de volgende wedstrijd.

  Johan

 • nr. 6 26 oktober 2009 13 svDiemen DeTreffer

  sv Diemen 3 DWV 3 0-6 18 oktober 2009Op een mooie zonnige herfstachtige zondag trad de zondag Drie aan tegen koploper DWV, dat met 12 punten uit 4 duels zo goed als aan de leiding ging in deze 4e reserve klasse. Voor aanvang van de wed-strijd was al duidelijk hoe de verhoudingen lagen: DWV stond op de verzameltijd van de thuisploeg al te popelen om warm te lopen, terwijl diezelfde thuisploeg een half uur later rustig met de warming up begon. De verhoudingen waren dus al duidelijk, zeker na een luttele halve minuut spelen toen de gasten met n diepe bal het eerste doelpunt creerden: 0-1. Vervolgens hield de Drie lang stand tegen de koploper, maar na een half uur spelen was dit verzet gebroken en vlogen de doelpunten Rolandinho om de oren: 0-4 bij rust.Na rust voetbalde DWV vrolijk verder en binnen vijf minuten lagen er alweer twee goals in t netje: 0-6. Daarna werd DWV een beetje laconiek en zo kwam het zelfs voor dat de Drie over de middenlijn heen kwam en zelfs een vrije trap versierde: Jan Maarten legde de bal pan klaar bij de eerste paal op het hoofd van Frank, maar zijn kopbal werd nog van de lijn gehaald van een DWV-verdediger. De daarop volgende corner leverde helaas niks op. Ook Mous werd nog een paar keer de diepte ingestuurd, misschien dat een vrouwelijke support(st)er hem de volgende keer de buitenspelregels kan uitleggen? De paar kansen van de gasten waren in deze tweede helft echter ook niet aan hun besteed, zodat de Drie met slechts zes goals verschil uiteindelijk de kleedkamer opzocht en aan de derde helft begon.

  Danny

  Zaterdag/ZondagWedstrijdsecretaris zondagsenioren B. van Echtelt tel. 020-6991275Contactpersoon zaterdag-1 S. Wallroth tel. 06-11474485Contactpersoon zaterdag-2 P. Meeuwissen tel. 036-5310476Contactpersoon veteranen-1 A.B. van den Hengel tel. 020-6980495

  ZaalvoetbalWedstrijdsecretaris T. Roelofs tel. 020-6169871

  Programma 28 oktober t/m 25 november28-10-2009 21:50 8244 Diemen 3 DCG 7 6e klasse O Oostenburg Diemen06-11-2009 20:10 13404 Diemen 1 RKAVIC 5 4e klasse P Oostenburg Diemen06-11-2009 21:05 12683 Ouderkerk 5 Diemen 2 5e klasse R Bindelwijk R. v.d. Hulst11-11-2009 21:50 147466 Diemen 2 DVVA 8 5e klasse R Oostenburg Diemen18-11-2009 20:10 153182 RKAVIC 29 Diemen 1 4e klasse P Emergo G. Cordes20-11-2009 21:50 8233 Diemen 2 Legmeervogels 3 5e klasse R Bijlmer Diemen24-11-2009 21:00 7524 Fico 3 Diemen 2 5e klasse R Bloemhof B. Radouane25-11-2009 20:10 13398 Diemen 1 Parkstad sv 4 4e klasse P Emergo G.J.C. Cordes

  ZaaldienstWoensdag 28 oktober Oostenburg sv Diemen 3 aanwezig om 19.45 uur.Woensdag 25 november Emergohal sv Diemen 1 aanwezig om 19.15 uur

  Voor inlichtingen over het doorgaan van de trainingen, afgelastingen van de wedstrijden en alle andere informatie kunt u bellen naar. . . 020-6000085

 • nr. 6 26 oktober 2009 14 svDiemen DeTreffer

  Programma 31 oktober & 1 november

  Kijk op vrijdag vr dat u moet spelen op de site van sv Diemen.Klik onder Informatie, bij Programma & uitslagen!!!

  Klik dan op programma deze week (KNVB website). Dan ziet u waar en hoe laat u moet spelen.

  Tijd wed.nr. klasse/poule scheidsrechterZaterdag 31 oktober thuis14:30 68467 Diemen 1 Germaan De 1 4e klasse C A. Bouyarden14:30 74707 Diemen 3 VVGA 3 5e klasse 505 10:45 91974 Diemen D1 JSV Nieuwegein D1 Hoofdklasse C 12:00 96433 Diemen D4 Legmeervogels D4 2e klasse 24 10:30 139400 Diemen D7 AS 80 D10 3e klasse 29 12:45 100591 Diemen MD2 RKDES MD1 1e klasse 13 10:00 156810 Diemen E6 Tos Actief E1 2e klasse 19 11:30 118262 Diemen F2 Ouderkerk F1 1e klasse 09 10:00 154325 Diemen F5 JOS/Wgraafsmeer F3 3e klasse 18 11:30 118298 Diemen F8 Dijk De F6 6e klasse 12

  Zondag 1 november thuis14:00 37706 Diemen 1 Tos Actief 1 4e klasse F M.A.M. Huyboom12:00 40832 Diemen 2 Swift 3 2e klasse C T.H.J. Ruiter12:15 56653 Diemen A1 Waterwijk A1 Hoofdklasse D D.A. Lyesen09:00 133907 Diemen A2 Waterwijk A2 1e klasse G R. Overkleeft14:00 161614 Diemen A3 CTO 70 A1 2e klasse Q 10:30 59013 Diemen B1 Hollandia B1 Hoofdklasse C A. Moolhuizen10:45 149654 Diemen B4 OSV B3 2e klasse U 14:00 150164 Diemen B5 VSV B3 3e klasse 30 12:30 60730 Diemen C1 Abcoude C1 Hoofdklasse D E. Mulder09:00 61462 Diemen C3 AS 80 C3 2e klasse Z 10:30 61467 Diemen C4 Buitenboys C8 3e klasse 51 09:00 158626 Diemen C6 Buitenboys C4 3e klasse 49

  Zaterdag 31 oktober uit14:00 76751 RKAV 2 Diemen 2 4e klasse 408 15:00 125890 Buitenboys VE1 Diemen VE1 1e klasse 35+D 14:30 127563 ZCFC DA1 Diemen DA1 4e klasse A 13:00 129576 DSS MB1 Diemen MB1 1e klasse A 12:30 96458 Omniworld D4 Diemen D2 2e klasse 22 09:00 96267 AS 80 D3 Diemen D3 2e klasse 23 11:30 96643 Pancratius D8 Diemen D5 3e klasse 23 13:00 98916 Pancratius D10 Diemen D6 3e klasse 25 10:30 95058 AFC D10 Diemen D8 4e klasse 21 11:00 100530 Kadoelen sv MD2 Diemen MD1 1e klasse 11 09:00 105458 Meer de E1 Diemen E1 1e klasse 11 10:45 106985 Sloterdijk E1 Diemen E2 1e klasse 12 09:00 151007 OSV E3 Diemen E3 2e klasse 17 10:00 106536 WV-HEDW E3 Diemen E4 2e klasse 19 11.45 135301 Roda 23 E5 Diemen E5 2e klasse 20 11:00 145492 Abcoude E7 Diemen E9 4e klasse 18 09:00 135151 TABA E7 Diemen E10 5e klasse 14 10:15 106140 Roda 23 E13 Diemen E11 6e klasse 13 10:30 105743 HBOK E2 Diemen E12 6e klasse 11 09:30 117972 DWV F2 Diemen F3 2e klasse 10 11:30 145995 Tos Actief F1 Diemen F4 2e klasse 13 15:00 163377 Buitenveldert F7 Diemen F6 5e klasse 14 11:30 117117 Tos Actief F3 Diemen F7 4e klasse 18 10:00 148874 Geinburgia F3 Diemen F9 6e klasse 12 09:00 123751 Overamstellieverdjes F1 Diemen F10 7e klasse 17

  Zondag 1 november uit11:30 46568 WV-HEDW 3 Diemen 3 4e klasse 412 14:30 158823 Roda 23 A5 Diemen A4 3e klasse O 12:00 58965 AS 80 B2 Diemen B2 1e klasse I 10:00 59781 Ouderkerk B2 Diemen B3 2e klasse S 12:00 60949 SDZ C1 Diemen C2 1e klasse K 12:00 61839 AS 80 C10 Diemen C5 3e klasse 52

 • nr. 6 26 oktober 2009 15 svDiemen DeTreffer

  Programma 7 & 8 november

  Kijk op vrijdag vr dat u moet spelen op de site van sv Diemen.Klik onder Informatie, bij Programma & uitslagen!!!

  Klik dan op programma deze week (KNVB website). Dan ziet u waar en hoe laat u moet spelen.

  Tijd wed.nr. klasse/poule scheidsrechterZaterdag 7 november thuis12:45 74692 Diemen 2 RKAVIC 4 4e klasse 408 14:30 126271 Diemen VE1 Overbos VE1 1e klasse 35+ D 13:15 129491 Diemen MB1 Hillegom MB1 1e klasse A 09:00 96426 Diemen D2 Ouderkerk D2 2e klasse 22 12:00 98811 Diemen D3 Abcoude D3 2e klasse 23 13:15 96440 Diemen D5 Roda 23 D8 3e klasse 23 10:15 96446 Diemen D6 Ouderkerk D4 3e klasse 25 12:00 100594 Diemen MD2 Tos Actief MD1 1e klasse 13 11:00 146049 Diemen E1 Zeeburgia E3 1e klasse 11 10:00 106727 Diemen E2 DWS E1 1e klasse 12 09:00 151010 Diemen E3 WV-HEDW E2 2e klasse 17 10:00 154060 Diemen E4 TABA E3 2e klasse 19 09:00 135302 Diemen E5 AFC E7 2e klasse 20 12:00 135313 Diemen E7 Ankaraspor E1 3e klasse 25 11:00 145494 Diemen E9 JOS/Wgraafsmeer E2 4e klasse 18 11:00 135152 Diemen E10 Dijk De E6 5e klasse 14 11:15 162894 Diemen E12 DWV E6 6e klasse 11 10:00 155301 Diemen F1 WV-HEDW F1 1e klasse 07 09:00 118265 Diemen F3 Dijk De F2 2e klasse 10 10:00 146000 Diemen F4 Voorland F1 2e klasse 13 09:00 118290 Diemen F7 OSV F4 4e klasse 18 11:00 118274 Diemen F10 Tos Actief F6 7e klasse 17

  Zondag 8 november thuis14:00 46727 Diemen 3 Volewijckers 2 4e klasse 412 12:00 138133 Diemen B2 UNO vv B1 1e klasse I R. Jonker14:00 150165 Diemen B5 DSOV B2 3e klasse 30 10:00 60739 Diemen C2 DWV C1 1e klasse K 12:00 61469 Diemen C4 AS 80 C8 3e klasse 51 10:00 158618 Diemen C5 Waterwijk C9 3e klasse 52

  Zaterdag 7 november uit14:00 68150 Weesp FC 1 Diemen 1 4e klasse C 15:30 74745 TABA 4 Diemen 3 5e klasse 505 13:00 59454 Zouaven De B2 Diemen B1 Hoofdklasse C 12:30 91612 Soest SO D1 Diemen D1 Hoofdklasse C 10:30 99910 AFC D7 Diemen D4 2e klasse 24 13:45 139404 AS 80 D9 Diemen D7 3e klasse 29 09:00 100415 OSV MD1 Diemen MD1 1e klasse 11 10:00 156811 Amstelland United E2 Diemen E6 2e klasse 19 10:00 135045 WV-HEDW E4 Diemen E8 4e klasse 17 12:15 118304 Omniworld F1 Diemen F2 1e klasse 09 09:00 154331 Zeeburgia F7 Diemen F5 3e klasse 18 09:30 117962 DWV F6 Diemen F8 6e klasse 12

  Zondag 8 november uit14:00 37752 ZSGO/WMS 1 Diemen 1 4e klasse F 11:30 40532 RKAVIC 2 Diemen 2 2e klasse C 11:00 56265 Concordia sv A1 Diemen A1 Hoofdklasse D 11:30 133908 SVA A1 Diemen A2 1e klasse G 12:00 133173 Abcoude A2 Diemen A3 2e klasse Q 10:45 60160 Almere FC B1 Diemen B3 2e klasse S 14:00 149655 Sporting Krommenie B2 Diemen B4 2e klasse U 12:00 60958 Ouderkerk C1 Diemen C1 Hoofdklasse D 14:30 158302 AS 80 C5 Diemen C3 2e klasse Z 10:00 158627 Roda 23 C5 Diemen C6 3e klasse 49

 • nr. 6 26 oktober 2009 16 svDiemen DeTreffer

  Mini-treffers

  Voorzitter Fred Lunstroo is weer thuis, de koorts is verdwenen, al met al duurde zijn ziekenhuisopname langer dan verwacht. Was de verwachting een dag of vier, uiteindelijk is dit een kleine veertien dagen geworden. Wel heeft Fred erg last van zijn rug, maar een manuele therapeut doet zijn uiterste best om hem van deze pijnen af te helpen. Fijn dat je weer thuis bent Fred, doe rustig aan zorg eerst voor je lichaam, dan komt de sv Diemen vanzelf!

  Op donderdag 15 oktober waren Ton en Henk Kroese (ere-lid) 55 jaar getrouwd. Ik wil jullie daar van harte mee feliciteren! Ton en Henk zijn zeker geen onbekenden bij sv Diemen, samen achter de bar en in de keuken in vroeger jaren, waardoor de kantine bemand was, ook bij de allereerste trainingen van het seizoen. Het zaalvoetbal had hun grote belangstelling, door zoon Peter, maar ook later toen Henk jarenlang coach was van de ZAAL-1. Henk was jarenlang de stipte penningmeester van de club en tot vorig jaar april de ledenadministrateur en een goede. Nog veel gezonde jaren!

  Op de inspraakavond op donderdag 15 oktober in het gemeentehuis, was ook de sv Diemen vertegenwoordigd. Secretaris Peter van Rooij voerde het woord en gaf aan waarom sv Diemen ook haar hoofdveld wil voorzien van kunstgras. Bijzonder fijn was het om te zien dat vier pupillen in hun sv Diemenshirt acte de presence gaven, Kyle Budhu Lall, Patrick Ceelie en de broers Floris en Olaf Lukken, grote klasse mannen en. . . ouders. sv Diemen werd door jullie goed gepresenteerd.

  Hieronder vindt u een uitgebreide handleiding over wat u te doen staat als er een rode kaart aan een speler is uit-gereikt. Leiders/coaches/trainers denk er aan ook als er een speler van de tegenpartij uit het veld is gestuurd dient u een rapportage aan de Bond te sturen. Vanzelfsprekend ook als het een speler van sv Diemen is.

  Richtlijnen straftoemeting bij overtredingen wedstrijdbepalingenDe overlegvergadering tuchtzaken heeft voor het seizoen 2009/10 de richtlijnen voor de straftoemeting bij overtredingen van wedstrijdbepalingen vastgesteld. Deze richtlijnen zijn onderdeel van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal. Deze handleiding is volledig beschikbaar via www.knvb.nl. Wij raden een ie-der aan de inhoud van deze handleiding goed te lezen.

  Staken wedstrijdBeide verenigingen moeten bij het staken van de wedstrijd een verweerschrift indienen. Door de aantekening van de scheidsrechter op het wedstrijdformulier worden beide verenigingen geacht in staat van beschuldiging te zijn gesteld. Uiteraard staat dit los van de schuldverklaring die uit-eindelijk door de tuchtcommissie moet worden vastgesteld. Deze regeling geldt voor alle situaties waarin de wedstrijd is gestaakt, met uitzondering van staken als gevolg van weersomstandighe-den. De scheidsrechter geeft dit via een aantekening op het wedstrijdformulier aan.

  Verklaringen betrokkenen bij directe veldverwijderingenHet registratiesysteem is erop gericht dat spelers en de verenigingen geen verweerschriften en/of verkla-ringen behoeven in te sturen.Voor wat directe verwijderingen van het speelveld (dus niet naar aanleiding van twee waarschuwingen) betreft, geldt de volgende procedure.De betrokken speler - indien van toepassing - de tegenspeler alsmede de beide verenigingsbe-sturen moeten wel een verweerschrift en verklaringen insturen. Deze moeten uiterlijk binnen drie werkdagen na de dag waarop de wedstrijd is gespeeld in het bezit van het districtskantoor zijn. Deze verklaringen dienen door de betrokkenen persoonlijk te worden ondertekend. Indien geen schriftelijke verklaring door de beschuldigde binnen de gestelde termijn is ingediend, zal ervan worden uitgegaan, dat afstand gedaan wordt van het recht op verweer. Voor alle duidelijkheid wordt onderstreept dat het clubbestuur van de beschuldigde partij verplicht is te rapporteren.Mochten echter trainers, verzorgers, verenigings (assistent-)scheidsrechters, leiders e.d. zich schuldig gemaakt hebben aan onbehoorlijk gedrag, dan zijn de verenigingen en betrokkenen verplicht binnen drie werkdagen te rapporteren. Echter, tijdens de eindfase van de competitie geldt dat alle rapporten en verkla-ringen binnen n werkdag na de wedstrijd op het districtskantoor aanwezig moeten zijn.

  ClubmaatregelenIngeval van uitsluitingen naar aanleiding van registraties (inclusief 2 x waarschuwing in een wedstrijd) wordt geen rekening gehouden met maatregelen die door de vereniging zijn opgelegd.Maatregelen die direct door verenigingen zelf in verband met zware overtredingen aan betrokkenen wor-den opgelegd, kunnen door de tuchtcommissie - mits tijdig medegedeeld - bij de bepaling van de strafmaat wel worden meegenomen.