De Treffer 2008-2009 - 2008-10-13_0

of 14 /14
DE TREFFER Clubblad van de sportverening Diemen Opgericht 16 juli 1931 Sportpark De Diemen / Postbus 189 / 1110 AD Diemen 020-699 20 48 / E-mail: [email protected] Voorzitter M.F. Lunstroo tel. 020-6992020 e-mail: [email protected] Secretaris P.P. van Rooij tel. 020- 6951294 e-mail: [email protected] Penningmeester R. Stallinga tel. 020-6004332 e-mail: [email protected] Voorzitter jeugdcommissie H.J. Berkhout e-mail: ([email protected]) Kontributie-donatie RABOBANK 39.35.09.214 sv Diemen ledenadministratie Postbus 189 1110 AD Diemen Kantinebeheerder A.J. Stellingwerff tel. 020-6992134 Redaktie clubblad M.E. Post tel. 020-6909679 e-mail: [email protected] Clubblad verzending Mevr. M. Stoete Alle correspondentie betreffende de ledenadministratie sturen naar: sv Diemen Ledenadministratie Postbus 189, 1110 AD Diemen Vrijwilligers werk in de tijd van de baas Jaargang 75 nr. 5 13 oktober 2008 Werknemers moeten ook in de tijd van hun baas vrijwilligerswerk kunnen doen. In cao’s of in de wet moet dat worden geregeld. Dat bepleit Marius Ernsting, voorzitter van de vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk. Hij denkt aan een uur of twee per week. Ernsting is bang dat mensen straks steeds minder tijd hebben voor vrijwilligerswerk. Het kabinet wil dat honderdduizen- den mensen extra aan het werk gaan. Ook moeten mensen langer blijven door- werken want anders zijn de gevolgen van de vergrijzing niet op de vangen. Naar de effecten hiervan op het grote leger vrijwilligers wordt echter niet gekeken. Ongeveer 4 miljoen mensen doen vrijwilligerswerk en dat aantal blijft redelijk constant, aldus Ernsting, maar de hoe- veelheid tijd die zij eraan besteden loopt wel terug. Een paar jaar geleden was het nog gemiddeld 5 uur per week, nu is het 4 uur. Hij vreest dat het al snel terugloopt naar 3 uur. Als al het vrijwilligerswerk zou worden vervangen door betaald werk dan kost dat 18 tot 20 miljard euro per jaar. In de praktijk is dat niet te verwezenlijken, maar het geeft wel de economische waarde aan van het werk dat vrijwilligers doen. De organisaties die op vrijwilligers draaien merken al dat meer vrouwen zijn gaan werken en er veel meer tweeverdieners zijn. Het werven van vrijwilli- gers is niet het grootste probleem maar het wordt moeilijker ze vast te houden. Als vrijwilligers wegvallen, zal in elk geval een deel van hun werk door betaalde krachten moeten worden uitgevoerd. Als voorbeeld dient dat van de 27.000 brandweerlieden in Nederland er 80% vrijwilliger zijn. Ook de zorg kan niet zonder het werk van vrijwilligers. Veel oma’s en opa’s pas- sen op hun kleinkinderen. Gemiddeld doen zij dat 5 uur per week. Hebben zij minder tijd omdat zij langer blijven werken, dan zijn er professionele krachten nodig om die kinderen op te vangen. Dat de arbeidsdeelname omhoog moet om problemen in de toekomst te voorkomen staat buiten kijf, maar om onge- wenste effecten op het vrijwilligerswerk te voorkomen moet er iets gebeuren. “Regel dat werknemers in een klein deel van de tijd van hun baas vrijwilligers- werk kunnen doen. Mogelijk gekoppeld aan inzet in hun eigen tijd” Sommige be- drijven hebben al zo’n regeling, maar Ernsting wil dat het op grote schaal wordt opgepakt. “Ik wil daar niet alleen de werkgevers en werknemers op aanspreken, maar ook minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken).“Er gebeurt al een heleboel op dit gebied” , zegt een woordvoerder van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Zo steunen diverse bedrijven bepaalde projecten en stellen hun werknemers in de gelegenheid daar onder werktijd tijd aan te besteden. Via Sport & Zaken advise- ren bedrijven bijvoorbeeld sportbonden en sportverenigingen bij bestuurlijke en organisatorische problemen. Voor een wettelijke regeling voelt de werkge- versorganisatie niets. Het lijkt mij een zeer goed idee maar ik geloof dat er nog heel wat water door de Rijn zal stromen alvorens verenigingen daar de vruchten van zouden kunnen plukken. Fred Lunstroo van de voorzitter

Embed Size (px)

description

 

Transcript of De Treffer 2008-2009 - 2008-10-13_0

Page 1: De Treffer 2008-2009 - 2008-10-13_0

DE TREFFERClubblad van de sportverening Diemen

Opgericht 16 juli 1931

Sportpark De Diemen / Postbus 189 / 1110 AD Diemen ( 020-699 20 48 / E-mail: [email protected]

Voorzitter

M.F. Lunstroo

tel. 020-6992020

e-mail: [email protected]

Secretaris

P.P. van Rooij

tel. 020- 6951294

e-mail: [email protected]

Penningmeester

R. Stallinga

tel. 020-6004332

e-mail: [email protected]

Voorzitter jeugdcommissie

H.J. Berkhoute-mail: ([email protected])

Kontributie-donatie

RABOBANK 39.35.09.214

sv Diemen ledenadministratie

Postbus 189

1110 AD Diemen

Kantinebeheerder

A.J. Stellingwerff

tel. 020-6992134

Redaktie clubblad

M.E. Post

tel. 020-6909679

e-mail: [email protected]

Clubblad verzending

Mevr. M. Stoete

Alle correspondentie

betreffende

de ledenadministratie

sturen naar:

sv Diemen

Ledenadministratie

Postbus 189,

1110 AD Diemen

Vrijwilligers werk in de tijd van de baas

Jaargang 75 nr. 5 13 oktober 2008

Werknemers moeten ook in de tijd van hun baas vrijwilligerswerk kunnen doen.

In cao’s of in de wet moet dat worden geregeld. Dat bepleit Marius Ernsting,

voorzitter van de vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk. Hij

denkt aan een uur of twee per week. Ernsting is bang dat mensen straks steeds

minder tijd hebben voor vrijwilligerswerk. Het kabinet wil dat honderdduizen-

den mensen extra aan het werk gaan. Ook moeten mensen langer blijven door-

werken want anders zijn de gevolgen van de vergrijzing niet op de vangen. Naar

de effecten hiervan op het grote leger vrijwilligers wordt echter niet gekeken.

Ongeveer 4 miljoen mensen doen vrijwilligerswerk en dat

aantal blijft redelijk constant, aldus Ernsting, maar de hoe-

veelheid tijd die zij eraan besteden loopt wel terug. Een paar

jaar geleden was het nog gemiddeld 5 uur per week, nu is het 4 uur. Hij vreest

dat het al snel terugloopt naar 3 uur.

Als al het vrijwilligerswerk zou worden vervangen door betaald werk dan kost

dat 18 tot 20 miljard euro per jaar. In de praktijk is dat niet te verwezenlijken,

maar het geeft wel de economische waarde aan van het werk dat vrijwilligers

doen. De organisaties die op vrijwilligers draaien merken al dat meer vrouwen

zijn gaan werken en er veel meer tweeverdieners zijn. Het werven van vrijwilli-

gers is niet het grootste probleem maar het wordt moeilijker ze vast te houden.

Als vrijwilligers wegvallen, zal in elk geval een deel van hun werk door betaalde

krachten moeten worden uitgevoerd. Als voorbeeld dient dat van de 27.000

brandweerlieden in Nederland er 80% vrijwilliger zijn.

Ook de zorg kan niet zonder het werk van vrijwilligers. Veel oma’s en opa’s pas-

sen op hun kleinkinderen. Gemiddeld doen zij dat 5 uur per week. Hebben zij

minder tijd omdat zij langer blijven werken, dan zijn er professionele krachten

nodig om die kinderen op te vangen. Dat de arbeidsdeelname omhoog moet

om problemen in de toekomst te voorkomen staat buiten kijf, maar om onge-

wenste effecten op het vrijwilligerswerk te voorkomen moet er iets gebeuren.

“Regel dat werknemers in een klein deel van de tijd van hun baas vrijwilligers-

werk kunnen doen. Mogelijk gekoppeld aan inzet in hun eigen tijd” Sommige be-

drijven hebben al zo’n regeling, maar Ernsting wil dat het op grote schaal wordt

opgepakt. “Ik wil daar niet alleen de werkgevers en werknemers op aanspreken,

maar ook minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken). “Er gebeurt al een heleboel

op dit gebied”, zegt een woordvoerder van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Zo

steunen diverse bedrijven bepaalde projecten en stellen hun werknemers in de

gelegenheid daar onder werktijd tijd aan te besteden. Via Sport & Zaken advise-

ren bedrijven bijvoorbeeld sportbonden en sportverenigingen bij bestuurlijke

en organisatorische problemen. Voor een wettelijke regeling voelt de werkge-

versorganisatie niets.

Het lijkt mij een zeer goed idee maar ik geloof dat er nog heel wat water door

de Rijn zal stromen alvorens verenigingen daar de vruchten van zouden kunnen

plukken.

Fred Lunstroo

van de

voorzitter

Page 2: De Treffer 2008-2009 - 2008-10-13_0

nr. 5 / 13 oktober 2008 2 svDiemen / DeTreffer

Concept

Algemene Ledenvergadering van sv DiemenOp maandag 10 november 2008

Aanvang 20.00 uur in het clubgebouw

Toegang tot de vergadering hebben leden, ondersteunende leden en zij die betrokken zijn bij de activitei-

ten van de vereniging, zoals teamleiders, sponsoren zijn van harte welkom maar hebben geen stemrecht

of het recht om het woord te voeren.

Agenda

1. Opening.

2. Mededelingen.

3. Ingekomen Stukken.

4. Vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 12 november 2007.

5. Jaarverslag van de secretaris.

In de ledenvergadering van 29 november 2004 is besloten in het vervolg geen samenvattend jaarver-

slag van de secretaris meer te maken gelet op de verslagen in de Treffer van de verschillende afdelin-

gen en commissies.

6. Financiën.

a. Vaststelling van de jaarrekening 2007/2008

b. Vaststelling van de begroting 2008/2009

c. Verslag van de kascontrole commissie bestaande uit de heren F.M. Scheffers, P. Oomstee, G. Hib-

bel, reservelid J. Cousin.

d. Benoeming van de kascontrolecommissie

In de statuten staat aangegeven dat tevens een reservelid moet worden benoemd.

7. a. Bevestiging van de vaststelling van de contributie.

In het verleden is door de Algemene Ledenvergadering aan het Bestuur het mandaat verleend om

de contributies gedurende een jaar te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de

index voor de kosten van levensonderhoud ( CPI Totaal, alle huishoudens: 100= 2000) afgerond op

een geheel percentage naar boven. Het indexcijfer voor 2007 = 101,6 wat een stijging van 1,61 %

betekent en dat werd afgerond naar 2 %.

8. Huldiging jubilarissen.

9. Pauze.

10. Bestuursverkiezing.

De bestuursleden H. Berkhout, B.J. van Echtelt en R. Stallinga zijn aftredend volgens rooster. B.J. van

Echtelt en R. Stallinga stellen zich herkiesbaar. H. Berkhout heeft dit nog in overweging. Voor de bestuurs-

functie namens de afdeling Futsal (Zaalvoetbal) heeft zich nog geen kandidaat gemeld. R.V. Metten heeft

aangegeven eind seizoen 2008-2009 te stoppen als coördinator zaalvoetbal. Het is dus dringend gewenst

deze plek weer aan te vullen met een coördinator die bij voorkeur ook weer in het bestuur plaats neemt.

Tevens is het gewenst het bestuur aan te vullen met een coördinator voor de senioren Zaterdag

Tegenkandidaten kunnen tot een week voor de Algemene Ledenvergadering worden ingediend bij de

secretaris.

11. Rondvraag.

12. Sluiting.

Leden hebben het recht voorstellen in het verenigingsbelang in de vergadering op de agenda te doen opnemen maar

dienen deze uiterlijk 14 dagen voor de vergadering bij de secretaris in te dienen.

Het fi nanciële jaarverslag, de jaarverslagen van de diverse afdelingen en de notulen van de vorige Algemene Leden-

vergadering liggen 2 weken voorafgaande aan de vergadering in de Bestuurskamer ter inzage.

Desgewenst kan men een exemplaar meenemen. De vergadering zal ongeacht het aantal aanwezige stemgerech-

tigde leden om 20.00 uur aanvangen.

Page 3: De Treffer 2008-2009 - 2008-10-13_0

nr. 5 / 13 oktober 2008 3 svDiemen / DeTreffer

Grote Clubactie – Grote Clubactie – Grote Clubactie – Grote Clubactie

Steun de club, koop een lot!

Diemen, 13 oktober 2008

Beste leden,

De Grote Clubactie is weer gestart. U kunt de lotenverkopers van de sv Diemen weer aan uw

deur verwachten. Zij verkopen loten waarvan 80% van de opbrengst direct in de clubkas van

onze vereniging belandt en wij kunnen u verzekeren: sv Diemen kan deze opbrengst heel goed

gebruiken!!!

Doe mee en win

Natuurlijk koopt u in de eerste plaats een lot om de club te steunen. Maar dat is niet alles: u maakt

zelf ook kans op de hoofdprijs van een ton EURO belastingvrij, een aantal exotische vakanties of

één van de vele andere (geld)prijzen.

Stel de verkopers dus niet teleur en bestel uw loten. Wist u trouwens dat de Grote Clubactie niet

duurder is geworden. De prijs van een lot bedraagt EUR 2,50 en dit is precies hetzelfde als vorig

jaar. Dat betekent dus geen infl atie op uw loten voor onze vereniging. Een betere belegging dan

uw aandelen in een bank dus een extra reden om een lot meer te kopen dan vorig jaar!

Bedankt voor uw steun!

Bart van Echtelt (020-6991275) en Frank Scheffers (023-5642950)Coördinatoren Grote Clubactie

Beste lotenverkopers,

Als het goed is hebben jullie inmiddels de intekenlijsten voor de Grote Clubactie ontvangen. Ho-

pelijk laat iedereen op zijn lijst alle familie en bekenden tekenen om loten voor sv Diemen te ko-

pen. Als je nog geen lijst hebt ontvangen, of je lijst is al vol, kun je een (nieuwe) lijst ophalen in de

kantine van sv Diemen. Schrijf al je bestellingen op de intekenlijst en lever de lijst z.s.m. in bij je

leider of in de bestuurskamer van de club. Wij zorgen er dan voor dat je zo snel mogelijk de loten

in je bezit krijgt. Succes met de lotenverkoop!

Page 4: De Treffer 2008-2009 - 2008-10-13_0

nr. 5 / 13 oktober 2008 4 svDiemen / DeTreffer

Advertentiepagina

Page 5: De Treffer 2008-2009 - 2008-10-13_0

nr. 5 / 13 oktober 2008 5 svDiemen / DeTreffer

Nieuwe ledenM. de Vos 19-09-1995 C-jun. Galjoen 7, 1113 GP Diemen tel. 020-6995450M.S. Ansong 18-06-1990 A-jun. Beukenhorst 206, 1112 BK Diemen tel. 06-81893955A. Besiktasliyan 23-07-1999 E-pup, Botterweg 46, 1113 HV Diemen tel. 020-7580698E. Samseij 24-11-1969 NSL. Tapijtschelp 92, 1112 DV Diemen tel. 020-6957112J. Knol 27-11-1965 NSL. Distelvlinderweg 102, 1113 LB Diemen tel. 020-6994793A. Jonkers 04-10-1992 NSL. Kantershof 571, 1104 HE Amsterdam tel. 020-6957673R. Woerlee 01-08-1967 NSL. Rode Kruislaan 84, 1111 PC Diemen tel. 020-6004400M. Lorist 19-04-1968 NSL. Botterweg 72, 1113 GC Diemen tel. 020-6003146G. Stevens 13-07-2002 F-pup. Harriet Freezerstraat 22a, Amsterdam tel. 020-6959492S. Timmerman 12-07-1990 A-jun. Zeezigt 75, 1111 TK Diemen tel. 020-4020221

AdreswijzigingM. Niemand wordt: Diemerkade 72, 1111 AD DiemenD. Mos wordt: Diemerkade 72, 1111 AD DiemenI. Demilt wordt: Martin Luther Kinglaan 620, 1111 LX DiemenG. Hirschfeld wordt: Remmerdenplein 32, 1106 AE Amsterdam

Bedankt als lid/donateurV. Nikkels ZVB.S. Abdulrahman F-pup.T. Abdulrahman MB.J. Leidertiz E-pup.W. Niels ZATC. Dorlijn Don.

Oproep

Hierbij doet het bestuur een oproep om een persoon te vinden die ongeveer 15 keer per seizoen op de zater-

dagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 uur aanwezig wil zijn om een zogenaamde bestuursdienst uit te voeren ten

behoeve van de zaterdagsenioren.

U bent dan aanwezig in de bestuurskamer voor de volgende taken.

Het betreft de ontvangst van de scheidsrechters en leiders van de tegenpartij, het uitreiken/innemen van de

sleutels van de scheidsrechterskleedkamer, verstrekken van wedstrijdballen en grensrechtervlaggen. Daarnaast

de controle op het goed invullen van de wedstrijdformulieren.

Tevens schenkt u een drankje aan de scheidsrechter ed. Zie hier een niet zo zware taak waar we wel nog iemand

voor nodig hebben.

U kunt hiervoor contact opnemen met Peter van Rooij, 020-6951294, [email protected] en altijd donderdag-

avond om 19.30 uur aanwezig in het gebouw van sv Diemen.Bestuur

Van de bestuurstafel

In de bestuursvergadering van 30-09-20008 is, onder andere, het volgende besloten of aan de orde geweest:• Voorbereiding Algemene Ledenvergadering.• “Geboorte” van een nieuwe jeugdcommissie.• Laatste kans betaling boetes 2007-2008, inname spelerskaarten.• Inning contributies en sponsorgelden 2007-2008, voortgang.• Incident rond de A 1 junioren bij Concordia. • Stand van zaken jeugdafdeling en senioren.• Aanschaf coachjassen.• Gebruik van onze velden en gebouw voor korfbaltoernooi.• Een sponsor voorstel.• Aanvraag subsidies bij de gemeente en De Meerlanden.• Jaarrekening 2007-2008 en begroting 2008-2009.• Terugtrekken zaal 3 en reünie zaalafdeling.• Voordracht vrijwilligersonderscheiding gemeente.Mocht dit U aanleiding geven tot vragen en bemerkingen dan kunt U zich wenden tot één van de bestuursleden.

Offi ciële mededelingen

Page 6: De Treffer 2008-2009 - 2008-10-13_0

nr. 5 / 13 oktober 2008 6 svDiemen / DeTreffer

Indeling F-pupillen in het seizoen 2008-2009

Selectie A: Bas Hoeboer Berdan Kizilan, Bradley Sarfo, Dries Ouaali, Ezra Breedveld, Gerlison Prudencia, Iliyaas Ishak, Jiri Simons, Caine Brunings, Lude Mous, Mees Scheffer, Milco Westerbeek, Nazarro Santulli (keeper), Ray-mond Mensah, Safraaz Sardha, Shaquille Imanuel, Twan van Empelen en Zaid El Jakgnouni.Trainers zijn: Toni Castejon tel: 020-6953310 Joost Appelboom tel: 020-6982297Leider: F1 Joost Appelboom/Sander SchefferLeider: F2 Marcel Mous tel: 020-6004553

Selectie B: Bart Welling, Bradley Tifres, Floris Lukken, Ian Seedorf, Jason Sumter, Jay de Graeve, John Samsey, Joey van Rookhuizen, Julius Beneyi, Mohammed Arbadai, Quinten Helmer, Ronni Felter, Sioux Hildebrand, Swen Huberts en Virtenley Flanders.Leider: F3Leider: F4 Michael Helmer tel: 020-6952366 Michel de Graeve tel: 020-6909724

F5: Franklin Paassen, Alexander Ferdinandus, Daan Harm, Pieter Feenstra, Mathijs Hoogenhout, Mink Peterson, Lucas Ferdinandus, Armis Eftal, Mattie Kidane en Sagar Soenessardien.Leider: Rick Ferdinandus tel: 020-6904480

F6: Tyrese Moses, Steve Schröder, Justin Stellingwerff, Robin Tang, Jasper Alberda, Boby Simons, Rick van de Wal, Steven ten Teije, Mitchel Zwartjes en Lewis Oteng Adu.Leider: Roy Stellingwerf tel: 020-6956780

F7: Christian Mus, Justin Schotte, Raul Schutte, Brent Groenewold, Alex Hoogland, Lucas Ilcken, Seger Dinant, Miles Bekker en Wester van Beemen.Leider: Mischa Hoogland tel: 020-4000762 Simon Ilcken tel: 020-6995987

F8: Neo Baron, Daniël Tjon Hing, Poernomo Hamid, Hendro Hamid, Ronen Hofmann, Mattijn Keizer, Moos Been-tjes, Eddie Dos Santos Smit, Wesleij Beijnes en Novéll Sinouh.Leider: Ed Smit tel: 020-6656537

F9: Kyle Budhulall, Bas Elmers, Bas Faber, Tom Gimbergh, Zino Leakat, Dave Luijters, Donny van de Adel, Marcus Cakmak, Rony Munnik en Robin Gontha.Leider: Raja Budhulall tel: 020-6006999

F10: Luca Homann, Julian Homveld, Luca Mak, Youssri Salem, Ryan Schuitemaker, Pedro Silva Olivera, Reine Sijmons, Milan Dorst, Euan Palmer en Gabriël Stevens.Leider: Bert Homveld tel: 020-6951136

F11: Timo van Berkum, Joni Kraan, Dylan Muuren, Storm Rooze, Brandon Tjon A Pauw, Nick Roo, Sven Heems-kerk, Mika van Eijk, Kevin Bahadoer en Mats Dalmulder.Leider: Johan Muuren tel: 020-6950758

F12: Britt Roele, Sacha van de Heuvel, Bente Lap, Nordin Elhajoui, Jason Sumter, Jaffaar Rassi, Jurre Kreuger, Dylan Blom, Otniël TuinFort en Uhmar Mohammed.Leider: Dolf Roele tel: 020-6907988

Bram Uljee wedstrijdsecretaris F-pupillentel: [email protected]

Jeugdtreffer Wedstrijdsecretarissen

A-junioren H. Berkhout tel. 020-6995055 D-pupillen H. Berkhout tel. 020-6995055

B-junioren H. Berkhout tel. 020-6995055 E-pupillen A. Jessurun tel. 020-6951417

C-junioren H. Berkhout tel. 020-6995055 F-pupillen A. Uljee tel. 020-6954865

Meisjesvoetbal M. Golsteijn tel. 020-7764909

Page 7: De Treffer 2008-2009 - 2008-10-13_0

nr. 5 / 13 oktober 2008 7 svDiemen / DeTreffer

Inleveren kopij clubblad!Het volgende clubblad komt uit op 27 oktober

U kunt uw kopij van wedstrijden gespeeld in het weekend 18/19 oktober

tot woensdag 22 oktober 20.00 uur inleveren.

Verslagen van wedstrijden in het weekend 25/26 oktober

tot zondagavond 26 oktober 20.00 uur!!!

Lever uw verslagen zo snel mogelijk in, niet groter dan 300 (¼ pagina) woorden!!!

U kunt uw verslag ALLEEN per e-mail insturen naar:

[email protected]

Verslagen die op een ANDERE MANIER of TE LAAT worden ingeleverd, worden NIET geplaatst!!!

sv Diemen C4 - Roda ‘23 C7 3-2 28 septemberOnder af en toe een lekker zonnetje begon de wedstrijd om 14.00 uur. Al snel kwamen we met 1-0 voor door on-ze snelle spitsen. Daarna hadden we wat meer overleg in ons spel bij rust makkelijk met 3 of 4 doelpunten ver-schil de rust in kunnen gaan. Helaas bleef het voorlopig bij dat ene doelpunt. Af en toe viel er behoorlijk te genieten van goede com-binaties. De rust was amper voorbij of ons 2e doelpunt werd gescoord. Daarna drong Roda aan met een aantal lange ballen richting hun spitsen. Onze verdediging had daar een paar keer geen goed antwoord op en kwam dus 2 keer te laat. En dus werd het 2-2. Na een aantal omzettingen werd de druk op Roda groter en steeg bij de toeschouwers de spanning. Onder luide aanmoedingin-gen ging Diemen op jacht voor de overwinning. Dat lukte dus. Sommige spelers gaan langzaam maar zeker met stapjes vooruit. Denk dus aan de training heren.

Ad de Gans

Legmeervogels F4 – sv Diemen F4 1-3 27 septemberF4 gaat zeer voortvarend van start want binnen 1 mi-nuut mikt Floris de bal al tegen de paal. Na een corner krijgt Swen de bal vervolgens net niet binnen de palen. Daarna was het de beurt aan Legmeervogels en keken de supporters elkaar eens bedenkelijk aan. Dit zou een zware wedstrijd worden. Bovendien hadden de Vogels een fl inke keeper in het doel staan die niet makkelijk te passeren leek. Ondanks de druk van de thuisploeg wist F4 via een paar mooie aanvallen toch gevaarlijk te blij-ven. Na een afgeslagen corner breekt Quinten via een mooi schot over de keeper de score open. Dat werd ge-vierd op het veld. Even later schuift Bradley de bal mooi langs de keeper en maakt 0-2. Na een tackle op Bradley geeft de scheidsrechter een vrije bal en weer weet Quin-ten de bal mooi over de keeper te krullen en ontstaat een comfortabele 0-3.Dit laat Legmeervogels niet op zich zitten en de tweede helft neemt de druk toe. Echter er wordt dapper verde-digd. Jay neemt de verdediging op zich en kopt zelfs een schot weg. Mohammed (onze keeper) moet wat reddin-gen verrichten. Devin probeert nog wat tegenstanders in de luren te leggen, Ian krijgt nog een kans en Bart weet na een lange rush nog bijna het net te vinden. Legmeer-vogels scoort nog wel tegen, maar de overwinning wordt niet meer weggegeven. Goed gedaan jongens!

Richard

sv Diemen B4 – Waterwijk B7 5-5 5 oktoberOp deze grijze en regenachtige zondagmorgen mochten wij op het echte gras van het 1e veld aantreden tegen

Waterwijk. Rowan moest meteen met een refl ex redding brengen en iedereen was wakker. Na 7 minuten een snelle aanval van Diemen over rechts, een hoge voor-zet van Wouter en goed naar de benedenhoek ingekopt door Rolf 1-0, een doelpunt uit het boekje. Beide spelers wisten elkaar deze morgen goed te vinden. Want ook de 2-0 en 3-0 waren een samenwerkingsverband van het duo Brederveld-Timmer en nagenoeg identiek. Wouter die de bal onderschept op het middenveld, Rolf bedient met een steekpass, die vervolgens de bal langs de kee-per in de verre hoek schuift. Een zuivere hattrick! 3-0 Rust. Kat in het bakkie.Maar toch dachten wij boven een kopje koffi e in de kan-tine even terug aan vorige week, toen uit bij Legmeer-vogels een 0-3 voorsprong na rust in no time werd ver-speeld. En wat gebeurt? Ook nu begon Diemen zeer slecht aan de 2e helft. Het leek wel of er in plaats van limonade schildpaddensoep was genuttigd in kleedka-mer 11. Meteen een penalty tegen, 3-1. Een schuiver en een ingekopte corner betekenden een kwartier na rust 3-3. Ongeloof en hoofdschuddende ouders langs de lijn. Ondertussen was het steeds harder gaan regenen en waaien. Maar toch kreeg Diemen net als vorige week weer meer grip op de wedstrijd, vooral door het goede spel van Shaga achterin en Thomas op het middenveld. Jeroen was wat meer naar voren gaan voetballen en met een prachtig afstandsschot bracht hij in de 63 min. de stand op 4-3. En een minuut later maakte Rolf 5-3 en de wedstrijd leek beslist. Maar helaas, een ongelukkig eigen doelpunt bij een corner en een counter van Water-wijk vlak voor tijd bepaalden de eindstand op 5-5. Veel spektakel dus maar na afl oop overheerste het gevoel dat we twee punten hadden laten liggen. Volgende week naar Almere.

Rob Engelhard

sv Diemen D1 - Blauw Wit Amsterdam D1 1-1 4 oktoberDe wedstrijd ging meteen spetterend van start voor bei-de ploegen. Al in de eerste minuten kregen we kansen, waarvan Guus er 1 benutte met het hoofd (1-0). Meteen daarna kreeg Ahmeeyah ook nog een grote kans. He-laas maakte Blauw Wit er al weer snel 1-1 van. Dit alles binnen de eerste 5 minuten. Dit beloofde een geweldige wedstrijd te worden. Dat werd het ook wel, maar verder zonder doelpunten. Kansen waren er wel, vooral voor ons. Joey schoot een bal te zacht in, Jeremy raakte de lat bij een vrije trap. Ondertussen moest de verdediging soms zwaar aan de bak, omdat de uitvallen van Blauw Wit levensgevaarlijk waren. Luc zette gelukkig een goed blok.In de 2e helft moest Alfred zelfs rechtsachter gaan spe-

Page 8: De Treffer 2008-2009 - 2008-10-13_0

nr. 5 / 13 oktober 2008 8 svDiemen / DeTreffer

len, omdat Imad geblesseerd uitviel en we geen andere verdedigers meer hadden (en Boris was ziek). Anthony had nog een paar goede poeiers op doel, maar beiden net naast. Rik zijn schot belandde op de keeper, die zijn mannetje goed stond. Ondertussen was Blauw Wit voor-al gevaarlijk in de dode momenten. Het werd nog een heftig einde, omdat we een vrije trap kregen toen Rik werd getackled net buiten de 16 meter. Zowel van de kant als in het veld werd hevig geprotesteerd omdat de tijd er op zou zitten. Ik geloof dat 1 speler er zelfs uit werd gestuurd en de keeper geel kreeg (kan dat überhaupt?). Ik kon het allemaal even niet meer volgen...De vrije trap ging er niet in en het bleef 1-1. Met een beetje meer maz-zel hadden we dit kunnen winnen.

Martin Ernest

Bijlmer D1 - sv Diemen D2 3-3 4 oktober Vandaag tegen de D1 van Bijlmer. Zij hadden ook al 2x dik gewonnen dus het beloofde een leuke wedstrijd te worden en dat werd het ook. Beide teams gingen goed van start; Bijlmer had meteen al een grote kans maar gelukkig redde Nick mooi. Even daarna een mooie ac-tie van Salim die de bal aan Jesse gaf: 0-1. Toen was Bijlmer weer aan de beurt; de verdediging van Diemen stond te kijken wat Bijlmer met de bal deed. Scoren dus!: 1-1. Diemen was niet fel genoeg, handelde niet snel ge-noeg en liet Bijlmer komen. Uit een corner scoorde Bijl-mer simpel 2-1. Het werd bijna nog 3-1 ook maar Marius haalde de bal van de lijn. Toen deed Diemen gelukkig weer wat terug. Een schot van Salim werd gestopt maar in de rebound maakte Richel net voor rust 2-2.In de 2e helft ging Diemen goed van start, ze waren wat feller aan de bal, speelde de bal beter rond dan Bijlmer (dat zei de scheids na afl oop ook nog!). Uit een mooie actie van Salim wist Lesley met een tikkie 2-3 te ma-ken. Diemen kreeg nog meer kansen maar de bal ging er niet in. Bijlmer probeerde uiteraard ook te scoren; de verdediging van Diemen raakte wat in paniek en legde een man neer. Een terechte penalty voor Bijlmer werd gelukkig niet benut (Hans voorspelde al dat hij er niet in ging). Maar Bijlmer bleef aanvallen en scoorde net voor tijd toch nog de gelijkmaker. Eindstand 3-3. Een hele leu-ke, sportieve wedstrijd met een goede scheids en grens-rechters.

Elly

Roda’23 D5 - sv Diemen D3 3-4 4 oktoberVandaag hadden we met zijn allen ‘n giga-offday. Eerst kwam de hulptrainer/coach (eh… ondergetekende) niet opdagen op de afgesproken tijd, waardoor de warming up nogal in het water viel. Foei! We moesten tegen de D5 van RODA terwijl we 2 weken geleden op ons gemak van de D4 wonnen. Je merkte aan alles dat onze helden dachten: “Dat wordt weer een makkie!”. Dat RODA D5 vorige week gewoon van RODA D4 gewonnen had wist eigenlijk niemand. . . En toen stonden we opeens met 2-0 achter! De 1e was ‘n verdedigingsfoutje en bij de 2e ging Abe in de fout toen ie tegen de zon in moest kijken bij ‘n vuurpijl op z’n doel. Het voetballen werd steeds slordiger en gehaaster. Sommige jongens dachten dat Diemen in groene shirts speelde want bijna alle ballen gingen rechtstreeks naar de tegenstander. En tóch! Ke-vin S. moest laatste man spelen, hoewel hij dit ‘n vrese-lijke plek vindt, en onder zijn leiding draaide de wedstrijd eindelijk onze kant op. Daniël A. was gelukkig scherp en door 2 goals van hem was het bij rust 2-2. Hij schoot ook nog op de lat. Al ploeterend wisten we in de 2e helft op

4-2 te komen (Mitchel scoorde zijn 7e en Florian zijn 1e voor de D3). De 4-3 viel nog wel maar gelukkig te laat!

Evert

sv Diemen D6 – Kadoelen D2 5-0 4 oktoberNa een 21-0 overwinning in de 4e klasse, door naar de 3e klasse alwaar wederom met 13-0 gewonnen werd. Het kan ook haast niet anders met zo’n mooie outfi t van onze sponsor “Autobedrijf LORIST”. Vandaag tegen Ka-doelen, alwaar Lorenzo uit een corner trachtte te kop-pen, maar net iets te kort kwam. Niet veel later kwam de bal via Lorenzo naar Danny, die net niet scoorde. Hidde pakte de bal in de rebound en maakte 1-0 (oh nee, bui-tenspel, helaas). Gelukkig hield Glenn het hoofd koel en scoorde vlak erna heel rustig, 1-0. Daarna kwam Danny weer in actie en maakte 2-0 met een prachtige boogbal over de keeper. Achterin werd er goed verdedigd door Syl, Jorn, Dexter en Thije. Op het middenveld liep Pieter af en toe de benen uit zijn lijf om de bal te bemachtigen. Na rust had Kadoelen een uitbraak, maar keeper Luca had dit gelijk in de gaten en kwam tijdig zijn doel uit, geen enkele kans dus. Gelukkig maakte Lorenzo daarna met een prachtig schot 3-0. Diemen zat duidelijk lekker in de wedstrijd en via een mooi samenspel vanuit het midden-veld via Donovan en Jeroen, scoorde Daan 4-0. Het laat-ste doelpunt was voor Glenn die met een prachtige kop-bal de eindstand op 5-0 bracht. Even dachten we nog dat het 6-0 zou worden door een hard schot van Stijn, dat net op de lat belandde. Het bleef 5-0 in het voordeel van Diemen. Sponsor “Autobedrijf LORIST” nogmaals dank voor de prachtige uit-tenues en trainingspakken voor on-ze jongens. Ze lopen er fraai bij.

Saskia

Buitenveldert E1 - sv Diemen E1 3-6 4 oktoberEen uitwedstrijd bij Buitenveldert op een gure vroege ochtend is iets waar alle ouders naar uitkeken. Aftrap om 8.45 uur stipt, dus vroeg, heel vroeg verzamelen. Geluk-kig was iedereen klaarwakker en stond een gemotiveerd Diemen in het veld. Vanaf de aftrap zetten de jongens allemaal druk en kwam de tegenstander vroeg vast te staan. Al na een paar minuten bereikte Diemen een zeer gunstige uitgangspositie. Scott scoorde 1-0 en na een fout van de doelman van Buitenveldert lette Jessy goed op en scoorde hij 2-0. Er leek geen vuiltje aan de lucht toen Jessy al snel hierna 3-0 maakte uit een goede cor-ner van Kenneth. Maar Buitenveldert geloofde er nog in en knokte zich terug naar 3-1. Weer gaf Diemen even gas en scoorde Tristan 4-1 en 5-1. Maar even zo hard kwam Buitenveldert voor rust weer terug in de wedstrijd door 5-2 te scoren. Een eerste helft met veel kansen over en weer en het gevoel bij iedereen dat het geen ze-kerheid was dat wij zouden kunnen winnen.In de tweede helft controleerde Diemen de wedstrijd meer en probeerde het rustig te voetballen. Maar Buiten-veldert knokte zich weer terug naar 5-3 na wat gooi- en smijtwerk. Onze jongens lieten zich gelukkig niet weg-zetten waardoor er in die tweede helft veel strijd was. Goede reddingen achterin van Miguel, Tim, Aava, Ken-neth, Scott, Koen en Devin. Echt, iedereen werkte voor elke meter en ook voorin werd er veel “vuil” werk opge-knapt door Jessy, Tristan en Scott. Toen Devin een paar minuutjes voor het eindsignaal 6-3 maakte, realiseerde iedereen zich dat de eerste punten binnen waren. En verdiend! Een mooie wedstrijd met een terechte win-naar! Ik kijk uit naar volgende week.

Edwin van den Berg

Page 9: De Treffer 2008-2009 - 2008-10-13_0

nr. 5 / 13 oktober 2008 9 svDiemen / DeTreffer

Legmeervogels E3 – sv Diemen E3 3-5 4 oktoberDie Legmeervogels zijn meestal niet voor de poes. Dus van onderschatting kon geen sprake zijn. Dat de wed-strijd niet al te vroeg begon bleek niet in het nadeel van E3, want iedereen stond goed uitgeslapen op de mat. Binnen korte tijd werd uitgelopen naar een 0-4 voor-sprong via Yves (3x) en Denniz. Dat Legmeervogels voor rust nog een keer tegenscoorde mocht de pret niet drukken. Een kwestie van de wedstrijd uitspelen zou je dus denken. Dat was duidelijk te gemakkelijk gedacht.In de tweede helft waren de rollen omgedraaid en was het met name Legmeervogels dat beter in de wedstrijd zat. Het werd 2-4, maar Seth maakte gelukkig uit een slimmer counter 2-5, zodat weer een veilige marge ont-stond. Uiteindelijk werd het nog 3-5. Daarmee was het slechte resultaat van de eerste wedstrijd weer wegge-poetst.

Richard

fc Abcoude E4 – sv Diemen E4 1-3 4 oktoberDe tegenstander van deze week was Abcoude E4. De E4 ging voortvarend van start. Er was veel druk naar vo-ren, de E4 was bijna de hele wedstrijd op de helft van Ab-coude te vinden. Toch wilde het scoren maar niet lukken. En ja dan is er een voetbalwet als je zelf niet scoort. . . Precies, dat gebeurde dus ook. Abcoude kwam vlak voor rust toch een keer voor het doel van Samson en ja hoor, ze mochten vrij schieten en daar wisten ze wel raad mee. De E4 ging dus de rust in met een 1-0 achterstand.Ook in de tweede helft werd weer veelvuldig op de helft van Abcoude gespeeld en gelukkig wist Mees de 1-1 te scoren. De scheids die uitstekend fl oot gaf Patrick een vrije trap na een charge van een speler van Abcoude. Ondanks dat het een behoorlijke afstand van het doel was schoot Patrick in een keer raak, de keeper van Ab-coude was kansloos. Het laatste doelpunt, de 1-3 kwam van de voet van DEAN! Hierdoor was de overwinning veilig gesteld. Jullie hebben allemaal weer goed gewerkt, klasse jongens en natuurlijk ook Chelsea.

Yvonne Ceelie

sv Diemen F2 - Amstelveen F1 3-3 4 oktoberNaar aanleiding van deze wedstrijd even een paar op-merkingen omtrent de wedstrijd die gespeeld werd op veld naast ons, sv Diemen F1. Daar de wedstrijd op het zelfde tijdstip begon, was de trainersstaf van F-selectie aanwezig, maar had geen seconde lees het goed, geen seconde oog voor de wedstrijd naast hun, de F2 dus.Omdat de jeugdige spelers nog veel moeten leren lijkt het ons (de ouders) ook eerlijk om hun oog (als ze er toch zijn) op de rest van de selectie te laten vallen. En niet twee helften naar één team te kijken, drie man sterk die alleen naar de F1 kijken en aan het coachen waren. Zo kunnen de kinderen nooit van hun fouten leren. Wat dus door de trainers op de trainingen besproken wordt kan dan ook eens tijdens de rust, doorgenomen wor-den! Niet alleen de vrijwillige coaches kunnen dit, juist de trainers kunnen, als ze er toch zijn even hun “koppie” in de kleedkamer laten zien om een woordje te zeggen. Zij trainen immers twee keer in de week met onze jon-gens. Dit is geen kritiek maar een constatering van vele ouders.Rest ons verder nog te vermelden dat de boys héél leuk en goed samen gespeeld hebben, wij als ouders nog steeds trots op ze zijn. . . en de limonade was weer heer-lijk!!

Een papa

Note redactie: Was het niet verstandiger geweest de trainers op het veld even aan te spreken? Ik mis een verslag van de wedstrijd, dat vinden de spelers van de F2 vast leuk papa!

sv Diemen F3 - RKAV F2 3-1 4 oktoberDe tweede thuiswedstrijd begonnen de jongens vol span-ning omdat ze tegen een F2 elftal moesten spelen. Dat bracht met zich mee dat RKAV de 1ste helft een aantal goede kansen kreeg. Hierop reageerde Sioux en John met de 1-0 en 2-0 score. De 2de helft werd RKAV iets feller waardoor Jason, Joey en Mitchel geblesseerd raakten. Onze pechvogel van deze wedstrijd was Jason, hij raakte diverse malen ge-blesseerd maar hield zich superfl ink als een echte top-voetballer. Wij hadden tijdens deze wedstrijd ook een gastspeler Mitchel die trouwens heel goed gespeeld heeft. Tijdens de 2de helft werd onze tegenpartij RKAV iets sterker maar dankzij onze topkeeper Roni die een hoop ballen eruit heeft weten te halen bleef het 2-0. Uit-eindelijk maakte John met een solo van eigen helft de 3-0. Aan het einde van de wedstrijd maakte RKAV, on-danks het goede keeperswerk van Roni alsnog de 3-1. Jongens jullie hebben door het samenspel weer eens Super gepresteerd, ga zo door!

Roebia Samsey

sv Diemen F4 – KDO F1 3-3 4 oktoberOp het moment dat de tegenstander het veld opstapte leek het er even op dat tegen Liverpool moest worden gestreden (mooie rode shirtjes). Niet vreemd als je be-denkt dat in de eerste wedstrijd van het seizoen Arsenal al de tegenstander was. Al vroeg in de wedstrijd scoorde KDO. Gelukkig wist kort daarna Bart de stand weer ge-lijk te trekken. Even daarna kwam de F4 zelfs op voor-spong via Swen. Dat KDO de wedstrijd niet KADO zou doen werd daarna snel duidelijk. Niet alleen werd het 2-2, maar daarna ook nog eens 2-3. Omdat de F4 voor eigen publiek natuurlijk niet wilde verliezen deed ieder-een er nog een schepje bovenop en werd er terecht een gelijkspel uit het vuur gesleept. Ook het laatste doelpunt kwam van de schoen van Swen. Daarmee hebben we alle standen gehad: een keer verloren, een keer gewon-nen en een keer gelijk. Wat wordt het volgende keer F4? We zijn benieuwd.

Buitenveldert F4 - sv Diemen F7 1-3 4 oktoberDoordat onze jongens zo voortreffelijk hun eerste wed-strijden van het seizoen gespeeld hebben, zijn zij 2 klas-sen hoger geplaatst en spelen nu dus 4e klasse! Nieuwe competitie, nieuwe kansen. . . De tegenstander zag er op het eerste gezicht niet echt imposant uit, 7 tegen 7 spe-len dan maar? Jeetje, zie die gasten eens dribbelen! Dan toch maar iets meer save en 8 tegen 8 spelen! Na 5 mi-nuten spelen blijkt dat wij deze tegenstander niet zomaar onze wil kunnen opleggen en vliegt de eerste goal ons om de oren. Het niet vol overgave aangaan van de per-soonlijke duels en de ruimte die wij weggaven, werd ons noodlottig! Gelukkig werden wij hierna wakker en gingen de strijd met meer overgave aan. Langzamerhand zetten wij de tegenstander onder druk en even later scoort Se-ger de gelijkmaker. Hierna blijven we de druk opvoeren en al snel maakt Lucas de tweede en zet ons op voor-sprong!De tweede helft begint weer een beetje zoals de eerste en ondanks dat wij geen grote kansen weggeven, staan we meer onder druk dan nodig is. Wij krijgen echter wel

Page 10: De Treffer 2008-2009 - 2008-10-13_0

nr. 5 / 13 oktober 2008 10 svDiemen / DeTreffer

U kunt iedere vrijdag van 17.00 tot 19.00 uur uw kleding afhalen!

kansen, waaronder ééntje die er toch wel in had gemoe-ten. Nadat eerst Lucas de bal naast de keeper pegelt en de paal treft, schiet Wester de bal nog harder in uit de rebound. . .en binnenkant paal vliegt deze er vervolgens weer uit! Het blijft dus 2-1 en nog steeds spannend. De scheidsrechter draait vervolgens zijn klokkie iets terug en laat maar liefst 5 minuten langer doorspelen! Toen in de laatste minuut Raul onreglementair werd gevloerd en de strafschop door hemzelf werd benut, zag hij het hope-loze ervan in en fl uit direct af. Uiteindelijk is de wedstrijd door de duels met meer overtuiging aan te gaan van o.a. Justin, Alex en Brent, toch door ons gewonnen! Het zal nog moeilijk worden jongens, maar ik heb hééééél veel vertrouwen in jullie!!!

F-7 for everMischa Hoogland

sv Diemen F8-SCW F3 5-1 4 oktoberDe hele week slecht weer zal het doorgaan of niet? De zaterdagochtend breekt aan voor de F8 en het zonne-tje breekt door. Vandaag SCW, die vorige week nog met 5-1 won en die fanatiek aan de aftrap kwam en ik maar denken dat wij een paar fanatieke ouders hadden. SCW was goed georganiseerd, een paar spelers achter een paar in het midden en een paar voor (een goede les voor ons ook). Al snel brak Neo door de defensie en tekende voor de 1-0. Het spel bleef op en neer gaan met zeker ook goede kansjes voor SCW die ook de 1-1 maakte. Diemen voerde de druk op en het werd met 9 tegen 9 een beetje druk voor beide doelen maar nog voor de li-monade maakte Neo er 2-1 van. Daar hij beloofde een glas zuivere hattrick te maken kwam de 3-1 ook van Neo die als slagroom op het toetje ook nog via een penalty de 4-1 maakte!!!Hij was rijp voor een publiekswissel, al ging het met te-genzin. De defi nitieve genadeklap kwam van Mattijn die

uit een beetje drukke situatie voor de goal de slimste was en het net wist te vinden; eindstand 5-1. Uit 3 westrijden 7 punten is een perfect gemiddelde, moeilijk gaan we het nog wel krijgen maar deze punten pakken ze ons niet meer af. Klasse gedaan mannen.

Ed Smit

sv Diemen F9 - Geinburgia F3 4-0 4 oktoberDe wedstrijd begon al meteen goed, Rony passte naar Dave en die schoot hem er strak in. 1-0 in de eerste mi-nuut! Maar wat was het spannend zeg. We waren zeker aan elkaar gewaagd, gelukkig werd er steeds geweldig goed verdedigd. Dave was de man van de match, hij was overal ! Nog een beetje meer samen spelen en door naar Ajax denk ik. De tegenpartij speelde behoorlijk ruw en Robin werd vrij hard getackeld, maar hij kon gelukkig wel verder spelen. Vlak voor de rust werd Geinburgia ineens heel erg gevaarlijk maar toen kwam Kyle uit het niets en redde de boel.Na de rust scoorde Robin in de 7e minuut, dat was he-lemaal knap want hij deed pas voor de 2e keer mee. Dave scoorde er nog één met hulp van de keeper van de tegenpartij. Daarna was er wat onenigheid en moest de scheids een praatje houden met alle spelers. Toen kon iedereen weer sportief aan de slag en had Donny een mooie kans. Helaas ging hij er niet in. Rony werd nog even onderuit geschoffeld maar dat is ook een bikkel, die ging weer gewoon verder. In de allerlaatste minuut gaf Bas F. een voorzet aan Bas E. en die scoorde! Eind-stand 4-0. Bij het penalty’s nemen bleek wel hoe goed de keepers waren, de tegenpartij scoorde 3 keer en bij ons werd maar 2 keer gescoord. Heel knap dus van Tom en Bas E. Marcus was er niet en Zino was nog ziek. Beter-schap man, de volgende keer ben je er vast weer bij.

Claudine Gimbergh (moeder van Tom)

Zaterdag/ZondagWedstrijdsecretaris zondagsenioren B. van Echtelt tel. 020-6991275

Contactpersoon zaterdag-1 S. Wallroth tel. 06-11474485

Contactpersoon zaterdag-2 P. Meeuwissen tel. 036-5310476

Contactpersoon veteranen-1 A.B. van den Hengel tel. 020-6980495

sv Diemen 3 - AGB 6 2-0 5 oktoberEen wedstrijd met twee gezichten. De 1e helft ‘n goed spelend Derde en ‘n dito tegenstander. Twee goed uitge-speelde goals, gescoord door Ivan, onze nieuwe held op gele schoentjes. Een prima fl uitende scheids. Niks aan de hand. In de 2e helft was het gedaan met de pret. AGB besloot dat als het niet met voetbal kan dan maar op een an-dere manier. Vooral toen onze invaller Karsten het lont in het kruitvat stak met ‘n slecht getimede tackle waardoor zijn tegenstander een wel erg overdreven duikvlucht be-gon. Daarna was geen Diemer been meer veilig en ook vocaal werden we wel op erg kinderachtige wijze bena-derd. In zo’n ambiance is het natuurlijk erg moeilijk fl ui-

ten en dat de scheids ondanks overduidelijk natrappen en slaan er niemand uitstuurde is best begrijpelijk want als hij dit had gedaan was het waarschijnlijk volkomen uit de hand gelopen. We probeerden in deze aggressieve sfeer zo veel mogelijk te blijven voetballen en eventu-ele negatieve energie werd voornamelijk onderling uit-gewisseld. Het is overigens wel raar om nadat je been bijna gebroken is door een extreem ranzige doodschop je ook nog es door je teamgenoten ‘op je plaats’ gezet wordt. Mischien ‘n goed leermoment voor de heren van de Drie: een teamgenoot is een teamgenoot en je moet elkaar door dik en dun blijven steunen. Wedstrijd gewon-nen maar niet echt blij. . .

Evert

Page 11: De Treffer 2008-2009 - 2008-10-13_0

nr. 5 / 13 oktober 2008 11 svDiemen / DeTreffer

ZaalvoetbalWedstrijdsecretaris R.V. Metten tel. 06-45069114

sv Diemen 1 – Legmeervogels 1 4-4 3 oktoberZoals jullie hebben kunnen lezen is Diemen 1 niet in goede vorm aan het seizoen begonnen. Als je dan tus-sendoor voor de beker moet spelen tegen een hoofd-klasser, met spelers in de gelederen die eredivisie heb-ben gespeeld, dan is dat aan de ene kant lekker, je kunt immers vrijuit spelen. Het verlies is ingecalculeerd, elke punt is extra. Aan de andere kant is een afstraffi ng na-tuurlijk nooit leuk. We voetbalden vrijuit en kwamen al vrij snel 4-1 achter te staan. Zonder overigens echt slecht te spelen. De tegen-doelpunten kwamen voort uit persoonlijke fouten (lees: het laten lopen van je man) van onze kant, niet uit het bijzonder goede spel van de tegenstander. Dit gaf dan ook voldoende vertrouwen om de tweede helft er toch vol voor te gaan. We bleven rustig spelen, hoewel ik, in mijn enthousiasme, soms toch iets te snel de bal vooruit wilde spelen, waardoor we die verloren (sorry nog Sti,

gelukkig heb ik er ook nog wat mooie reddingen tegen-over kunnen plaatsen, toch?)Door scherp te dekken, konden we de tegenstander uit zijn balans halen. Ze konden elkaar minder goed vinden en aanvallen werden tijdig in de kiem gesmoord. Door enkele snelle uitvallen konden Raffi , Quincy en Perry en-kele lekkere doelpunten maken. En na een fantastische actie (ja, ja) van Gökhan, die de bal van ongeveer de achterlijn in de verre kruising joeg, na een lekkere pan-na, kwamen we zelfs op 4-4. In de slotseconde gaven we zelfs de overwinning weg. Niet door een doelpunt van de tegenstander toe te staan, maar door een drie tegen twee situatie niet goed uit te spelen en een bal voor open goal niet te scoren. Beetje jammer, maar het punt was verdiend en het goede spel biedt veel vertrouwen voor de volgende wedstrijd.PS check ook onze nieuwe website:www.david-kok.nl/diemen/diemen.html!

David Kok

Reünie zaalvoetbal sv Diemen

De zaalvoetbalafdeling van sv Diemen bestaat al heel wat jaren. In 1975 werd er met drie herenteams in de com-

petitie gestart en in 1978 kwam er een damesteam bij. Het waren de gloriejaren van het zaalvoetbal in Diemen.

In 1976 was er voor het 1e team promotie naar de 2e klasse, in 1979 naar de 1e klasse, in 1981 weer promotie

maar nu naar de Hoofdklasse en in 1984 werd zelfs de interregionale klasse (een soort regionale eredivisie) be-

reikt. In die jaren had de zaalvoetbalafdeling van sv Diemen zelfs 14 seniorenteams en vier damesteams. Voor

alle teams was de Sporthal aan de Prins Bernhardlaan de thuishal. Op de avonden, dat er gevoetbald werd was

het er altijd heel gezellig en werd het bijna altijd laat. De eerste jaren stond de heer Jan Koppenol achter de bar,

later werd dat Ruud Pereboom.

Een aantal keren is er door diverse mensen wel eens gesproken over het idee om al die jongens van toen weer

eens een keer bij elkaar te krijgen. In maart 2008 werd de knoop doorgehakt, het idee moest nu maar eens uit-

gewerkt worden.

Afgelopen zaterdag 4 oktober was het in de Sporthal van Diemen zover, een reünie van oud-zaalvoetballers en

–voetbalsters van sv Diemen.

Om 20.00 uur druppelden de eerste oud-spelers de Sporthal binnen. Vele waren hier al jaren niet geweest, om-

dat ze niet meer in de buurt van Diemen wonen. Een klein aantal speelt nog in één van de zaalvoetbalteams van

sv Diemen. Sommige mensen hadden elkaar al ruim 20 jaar niet meer gezien en herkenden elkaar niet eens.

Niet alleen aanwezig waren de oud-spelers en –speelsters, maar ook oud-coaches en begeleiders en zelfs de

vrouw die jarenlang achter de wedstrijdtafel had gezeten, mevrouw D. Koekkoek.

De avond werd met een kort praatje geopend door de voorzitter van sv Diemen, de heer Fred Lunstroo. Hierna

was voor de liefhebbers van het spelletje een minitoernooi georganiseerd. De teams hadden klinkende namen

als Enkelband, Achillespees, Knieband en Hernia gekregen. Gezien de leeftijd van de meeste voetballers duur-

de een wedstrijd maar tien minuten. En dat was maar goed ook.

Zonder ook maar iemand kort te doen was het weerzien met Frans Spronk (wie heeft niet met deze nestor ge-

voetbald) voor menigeen het gezellige hoogtepunt van de avond.

Het was een hele gezellige en geslaagde avond, waar veel herinneringen werden opgehaald, sterke verhalen

werden verteld en oude foto’s werden bekeken. En dat allemaal onder het genot van diverse drankjes en heer-

lijke hapjes van Ruud Pereboom.

Bij dezen worden sv Diemen, Sportcafé Apres Sporthal Diemen, Amsterdam Sport & Fashion Company en Soc-

cercompany.nl. bedankt. Zij hebben deze avond voor de oud-zaalvoetballers mede mogelijk gemaakt.

Wilt u de foto’s van toen en nu zien en bent u nieuwsgierig hoe gezellig de zaalvoetballers het hebben gehad,

kijk dan op http://picasaweb.google.com/svdiemenzaalvoetbalreunie Sandra van Asselt

Page 12: De Treffer 2008-2009 - 2008-10-13_0

nr. 5 / 13 oktober 2008 12 svDiemen / DeTreffer

Programma 18 & 19 oktoberZaterdag 18 oktober zaterdagsenioren scheidsrechter wed.nr. kl.nr. 12.00 uur Almere 2 - svDiemen 2 78855 5/508 14.30 uur Sloterdijk vet. 1 - svDiemen vet. 66141 1C

Zaterdag 18 oktober meisjes 10.00 uur svDiemen MB1 - Zaandijk MB1 156846 1C 10.00 uur svDiemen MC1 - AS’80 MC2 156457 2H

Zondag 19 oktober zondagsenioren 14.30 uur Bijlmer - svDiemen (beker) N. Van Kampen 165982 1/031 14.00 uur svDiemen 3 - Volewijckers 2 C. Gnade 33045 4/412

Zondag 19 oktober junioren 14.30 uur svDiemen A1 - Waterwijk A1 166114 1/016 14.00 uur svDiemen A2 - Türkiyemspor A2 33030 2D13.15 14.30 uur Abcoude A2 - svDiemen A3 33086 3P09.15 10.30 uur Arsenal A1 - svDiemen A4 165889 3N svDiemen B1 vrij Hfd.C svDiemen B2 vrij 1i svDiemen B3 vrij 2W08.15 09.30 uur Buitenboys B4 - svDiemen B4 43330 3/031 12.00 uur svDiemen B5 - Omniworld B7 43812 3/032 svDiemen C1 vrij Hfd.D svDiemen C2 vrij 1L 12.00 uur svDiemen C3 - svDiemen C4 43483 3/05112.45 14.00 uur AS’80 C4 - svDiemen C5 43318 3/05209.45 11.00 uur Waterwijk C9 - svDiemen C6 33072 3/054

Programma zaalvoetbal 15 oktober t/m 19 novemberDatum Tijd W.nr. Wedstrijd Hal Scheidsrechter15 oktober 21.00 150106 svDiemen 1 - Legmeervogels 1 Diemen W. Falize22 oktober 20.00 150153 svDiemen 1 - Bijlmer 1 Oostenburg J. Heemskerk29 oktober 21.00 17593 svDiemen 1 - Ter Beek 4 Diemen Y. Wardougan 7 november 20.10 18261 Victoria 1 - svDiemen 1 Kerkelanden G. van Mondfrans12 november 21.05 19181 svDiemen 1 - Bijlmer 1 Diemen P. Welter27 oktober 21.05 17873 svDiemen 2 - APGS 1 Muiden R. Bakker 4 november 19.15 18742 Muiden 2 - svDiemen 2 Muiden F. Nibelink10 november 20.10 19462 svDiemen 2 - RKAVIC 4 Muiden F. Nibbelink29 oktober 22.00 31994 KDO 6 - svDiemen 4 Kwakel KDO 5 november 21.00 31995 svDiemen 4 - TOB 7 Diemen Diemen12 november 20.55 140365 Dug Out 4 - svDiemen 4 Zuid Dug Out19 november 21.00 31998 svDiemen 4 - Os Lusitanos 8 Diemen Diemen

Zaaldienst15 oktober Diemen 2 man om 19.00 uur aanwezig van het 1e team 5 november Diemen 2 man om 19.00 uur aanwezig van het 4e team12 november Diemen 2 man om 19.00 uur aanwezig van het 1e team19 november Diemen 2 man om 19.00 uur aanwezig van het 4e team

Page 13: De Treffer 2008-2009 - 2008-10-13_0

nr. 5 / 13 oktober 2008 13 svDiemen / DeTreffer

Programma 25 & 26 oktoberZaterdag 25 oktober zaterdagsenioren scheidsrechter wed.nr. kl.nr. 14.30 uur Olympia - svDiemen A. Veerman 87245 5B 14.30 uur WV-HEDW 17 - svDiemen 2 87213 5/508 14.30 uur svDiemen vet. 1 - De Germaan vet. 1 68933 1C

Zaterdag 25 oktober pupillen 10.45 uur svDiemen D1 - Haarlem D2 R. Aarts 68875 Hfd.B08.00 09.00 uur GeuzenM D2 - svDiemen D2 127983 2/02108.00 09.00 uur Ouderkerk D3 - svDiemen D3 127935 2/023 13.15 uur svDiemen D4 - Portugal Amsterdam D1 164859 4/012 09.00 uur svDiemen D5 - Ouderkerk D4 127499 3/029 12.00 uur svDiemen D6 - TOB D1 164870 3/024 12.00 uur svDiemen D7 - Ouderkerk D5 127497 4/013 12.00 uur svDiemen D8 - Weesp D4 127025 4/01408.00 09.00 uur Weesp E1 - svDiemen E1 87056 Hfd. E09.45 11.00 uur RKDES E1 - svDiemen E2 128316 1/01208.00 09.00 uur Amstelveen E2 - svDiemen E3 128295 2/01809.45 11.00 uur DWS E4 - svDiemen E4 128327 2/01907.45 08.30 uur Bijlmer E2 - svDiemen E5 128232 3/02911.00 12.15 uur Buitenboys E9 - svDiemen E6 128302 4/01810.00 11.15 uur DWV E5 - svDiemen E7 162370 6/00808.30 09.30 uur Legmeervogels E10 - svDiemen E8 157272 6/00809.00 10.15 uur Roda’23 E16 - svDiemen E9 147589 6/00909.00 10.00 uur Ouderkerk ME1 - svDiemen E10 127768 6/01009.45 10.45 uur GeuzenM ME1 - svDiemen E11 143231 6/010 svDiemen E12 vrij 10.00 uur svDiemen F1 - AFC F1 127181 1/007 10.00 uur svDiemen F2 - Kon. HFC F5 156665 2/012 10.00 uur svDiemen F3 - Amstelland United F2 127180 2/013 09.00 uur svDiemen F4 - Legmeervogels F3 127179 2/014 09.00 uur svDiemen F5 - Amstelland United F3 127178 3/019 09.00 uur svDiemen F6 - Legmeervogels F7 127177 3/02008.30 09.30 uur Sloterdijk F3 - svDiemen F7 165722 4/022 11.00 uur svDiemen F8 - TOS/Actief F5 127176 6/013 11.00 uur svDiemen F9 - svDiemen F10 127182 6/014 11.00 uur svDiemen F11 - AMVJ F4 126614 6/015 11.00 uur svDiemen F12 - WaterwijkMF1 127083 6/015

Zaterdag 25 oktober meisjes 14.00 uur svDiemen MB1 - De Meer MB2 108656 1C08.45 10.00 uur Almere MC1 - svDiemen MC1 156461 2H09.45 11.00 uur Hertha MD1 - svDiemen MD1 166407 1E08.00 09.00 uur TABA E8 - svDiemen ME1 128217 5/014

Zondag 26 oktober zondagsenioren 14.30 uur Nederhorst - svDiemen N.Alhaddad 49188 4F 14.45 uur AFC 4 - svDiemen 2 C. van Ham 49159 2/203 14.00 uur svDiemen 3 - De Dijk 3 35422 4/412

Zondag 26 oktober junioren 12.00 uur svDiemen A1 - Pancratius A1 A. Taskin 49233 Hfd. D 14.00 uur svDiemen A2 - Omniworld A4 35407 2D13.15 14.30 uur sp Martinus A2 - svDiemen A3 35523 3P svDiemen A4 vrij 3N 10.00 uur svDiemen B1 - Kon. HFC B1 P. Siemens 35404 Hfd. C 12.00 uur svDiemen B2 - Fortius B1 F. Los 35403 1I11.30 12.30 uur GeuzenM B3 - svDiemen B3 49535 2W 10.00 uur svDiemen B4 - Almere B4 146396 3/03113.15 14.30 uur Buitenboys B6 - svDiemen B5 49212 3/03210.00 11.30 uur Pancratius C1 - svDiemen C1 H. Mokhtari 35515 Hfd. D09.45 11.00 uur Omniworld C4 - svDiemen C2 35516 1L 12.00 uur svDiemen C3 - Abcoude C3 49365 3/051 14.00 uur svDiemen C4 - Voorland C1 49691 3/051 10.00 uur svDiemen C5 - AS’80 C6 49855 3/05208.45 10.00 uur Forza Almere C2 - svDiemen C6 35508 3/054

Page 14: De Treffer 2008-2009 - 2008-10-13_0

nr. 5 / 13 oktober 2008 14 svDiemen / DeTreffer

In dit clubblad vindt u de agenda voor de Algemene Ledenvergadering van maandag 10 november, het

is een concept, maar de datum staat vast. Noteert u dit dus even in uw agenda!!!

In dit clubblad mist u de verslagen van het afgelopen weekend. Uw redacteur en zijn eega had-

den verplichtingen elders. De verslagen komen nu in het volgende nummer aan bod, waar-

bij u er rekening mee moet houden dat deze verslagen hier

en daar worden ingekort, anders wordt het wel een hele dikke

Treffer.

De F7 is door het goede spel van dit team, in een hogere klasse (4/22) gaan

spelen, dit met ingang van zaterdag 4 oktober!

Woensdag 29 oktober neemt de F1 deel aan een regiotoernooi met 48 teams uit de regio bij. . . AJAX! De

eerste wedstrijden beginnen om 14.00 uur.

Dit is het laatste clubblad waarin ik nog clementie heb met het te laat inzenden van verslagen en toch de

verslagen toch plaats. Vanaf nu geldt, te laat is te laat en wordt er niet meer geplaatst.

Met Jan Nagel gaat het op het ogenblik niet zo goed, na een hele slechte tijding in het ziekenhuis, heeft

Jan een “second opinion” laten doen. Deze uitslag was iets positiever dan de eerste. Wel moet Jan nog een

hele zware weg gaan, maar hem kennende zal hij deze strijd zeker aangaan en. . . winnen. Vorige week

woensdag is Jan opgenomen in het ziekenhuis met een longontsteking en ernstige benauwdheid. Jan

heel veel sterkte, dat geldt natuurlijk ook voor jou Mar!!!

We krijgen slechte berichten te horen over Jan van der Wijngaart, vond de maandagochtendploeg Jan

de laatste weken er al slecht uitzien, na verschillende bezoeken aan het AMC bleek dat een gemene ziekte

Jan in zijn greep houdt. Hij zal 9 chemokuren, iedere drie weken één, moeten ondergaan, die hem er weer

bovenop moeten helpen. Voor jou Jan en Truus veel kracht de komende tijd!!!

Bij Jan Muller werd het rechteroog onderhanden genomen, de operatie is volledig gelukt. Hij vertelde

me dat, nu hij eens goed naar me keek hij me er veel knapper uit vindt zien dan dat hij al die jaren had

gedacht. Kijk, daar hou ik nu van. Jan het allerbeste en denk erom niet tillen en geen kracht zetten, dat

komt vanzelf weer.

Boris Brinkhof en Rick de Jong zijn uitgenodigd voor 10 trainingen die de KNVB samen met AZ organi-

seert. Dit alles naast de trainingen die de twee bij sv Diemen volgen, de trainingen worden gehouden op

de velden van OSV, iedere vrijdag t/m vrijdag 19 december. Doe je best jongens en veelsucces.

Afgelopen zaterdag bij de wedstrijd Nederland-IJsland heeft u Dylan de Rouw (B5) kunnen bewonderen.

Dylan was een van de ballenjongens, na een regionale selectiedag in Zeist met nog 250 kandidaten, met

begeleiding van de ex-voetballers Aron Winter en Rob Witschge hoorde Dylan dat hij was uitgekozen. Ik

hoop dat je veel plezier hebt gehad.

sv Diemen was toch prominent aanwezig in het “Diemer Nieuws”, op pagina 5 komen we naast Dylan

de Rouw ook E-pupil Kevin van Hees tegen die we uitgebreid zien lezen in de bibliotheek. Dan op pagina

11 een samenvattig van de zeer geslaagde reünie van onze zaalvoetballers met daarbij de nodige foto’s.

Tenslotte op de sportpagina, waar ik lees dat de velden van sv Diemen afgelopen weekend te drassig wa-

ren om te spelen??? De foto bij dit verslag geplaatst doet vermoeden dat sv Diemen met wel heel oude

netten zijn doel verdedigd.

Mini-treffers

Iedere zaterdag- en zondagochtend kunt u om 08.25, 08.55, 09.25 en om 9.55 uur

beluisteren of uw wedstrijd wel of niet doorgaat. Op 103.3 op de kabel en op 106.1

in de ether, dit alles op:

RADIODIEMEN