De Treffer 2008-2009 - 2009-04-14

of 14 /14
DE TREFFER Clubblad van de sportverening Diemen Opgericht 16 juli 1931 Sportpark De Diemen / Postbus 189 / 1110 AD Diemen 020-699 20 48 / E-mail: [email protected] Leeftijd Jaargang 75 nr. 17 14 april 2009 Over de leeftijd en met name hogere leeftijd wordt de laatste tijd behoorlijk gediscussieerd. Het is een feit dat de mensen steeds ouder worden. Dit wordt veroorzaakt door betere voeding, arbeidsomstandigheden, medische verzor- ging en leefomstandigheden. Het heeft ook andere gevolgen voor onze samen- leving want het lijkt dat het in de toekomst zeer moeilijk wordt om ons staats- pensioen en de aanvullende pensioenen te financieren. Er zijn plannen om de pensioenleeftijd op te schroeven naar 67 jaar en dat moet dan in 24 jaar worden gerealiseerd namelijk per jaar 1 maand extra werken. Persoonlijk lijkt mij de 2 jaar toevoeging overdreven want het grootste deel van onze werkende bevol- king gaat nu eerder met pensioen dan die 65-jarige leeftijd, dus mijns inziens is daar al winst te behalen. Ik heb ook de indruk dat er nogal misbruik wordt gemaakt van de huidige financiële en econo- mische crisis om de pensioenleeftijd omhoog te brengen. Dit zijn zaken die niets met elkaar te maken hebben. In elk geval worden wij steeds ouder en fitter door eerder genoemde omstandigheden en zijn de oudere men- sen eigenlijk niet zo oud meer zoals decennia terug. Wij zien dat zelf bij sv Diemen waarbij 60-, 70- en 80-jarigen functies naar volle tevredenheid uitvoeren en wij zijn blij dat wij deze mensen hebben. Bij de KNVB is dat anders geregeld want sinds jaar en dag krijgen personen, die een functie bij die bond uitoefenen en de 70-jarige leeftijd bereiken, een briefje waarin zij worden bedankt voor de bewezen diensten en de mededeling dat het volgens de reglementen voor 70-jarigen en ouderen niet is toegestaan om een functie uit te oefenen bij de KNVB. Dit reglementartikel bestaat al lang, de laatste jaren wordt er binnen de KNVB ook oppositie tegen dit artikel gevoerd maar tot op heden is het niet gelukt om dit reglementartikel onderuit te halen of de leeftijd erin te verhogen. De angst is dat mensen met een hogere leeftijd minder zou- den functioneren. U zult zich afvragen wat heeft dat nu met sv Diemen te maken, dat is het volgen- de. Ton Ruigrok van der Werve en Ton Schriever zijn consuls en dat houdt in dat zij beoordelen of onze velden bespeelbaar zijn en het bespelen geen onherstel- bare schade aanricht aan de velden of, dat de velden bij het bespelen gevaar op- leveren voor de spelers. Met andere woorden op zaterdag- en zondagmorgen worden onze velden voor 8.00 uur door hen gekeurd en zij beslissen of er die dagen wordt gevoetbald. De functie consul is een KNVB-functie echter wordt er wel van de vereniging verwacht dat deze functionarissen door de vereniging worden geleverd. Beide heren zijn nog recht van lijf en leden en nog volledig in het bezit van hun verstandelijke vermogens. De één heeft dit jaar de 70-jarige leeftijd reeds bereikt en de ander zal die dit jaar bereiken. U voelt het al zij heb- ben de brief van de KNVB ontvangen. Gelukkig hebben Bart van Echtelt en Cor van Wel hun taak overgenomen. Ton en Ton toch jammer dat het niet door mocht gaan terwijl het wel kan. In elk geval hartelijk dank voor het vele jaren keuren van onze velden ’s-morgens vroeg en vaak in weer en wind. Fred Lunstroo van de voorzitter Voorzitter M.F. Lunstroo tel. 020-6992020 e-mail: [email protected] Secretaris P.P. van Rooij tel. 020- 6951294 e-mail: [email protected] Penningmeester R. Stallinga tel. 020-6004332 e-mail: [email protected] Voorzitter jeugdcommissie vacant Kontributie-donatie RABOBANK 39.35.09.214 sv Diemen ledenadministratie Postbus 189 1110 AD Diemen Kantinebeheerder A.J. Stellingwerff tel. 020-6992134 Redaktie clubblad M.E. Post tel. 020-6909679 e-mail: [email protected] Clubblad verzending Mevr. M. Stoete tel. 020-6991599 Alle correspondentie betreffende de ledenadministratie sturen naar: sv Diemen Ledenadministratie Postbus 189, 1110 AD Diemen

Embed Size (px)

description

 

Transcript of De Treffer 2008-2009 - 2009-04-14

Page 1: De Treffer 2008-2009 - 2009-04-14

DE TREFFERClubblad van de sportverening Diemen

Opgericht 16 juli 1931

Sportpark De Diemen / Postbus 189 / 1110 AD Diemen ( 020-699 20 48 / E-mail: [email protected]

Leeftijd

Jaargang 75 nr. 17 14 april 2009

Over de leeftijd en met name hogere leeftijd wordt de laatste tijd behoorlijk

gediscussieerd. Het is een feit dat de mensen steeds ouder worden. Dit wordt

veroorzaakt door betere voeding, arbeidsomstandigheden, medische verzor-

ging en leefomstandigheden. Het heeft ook andere gevolgen voor onze samen-

leving want het lijkt dat het in de toekomst zeer moeilijk wordt om ons staats-

pensioen en de aanvullende pensioenen te fi nancieren. Er zijn plannen om de

pensioenleeftijd op te schroeven naar 67 jaar en dat moet dan in 24 jaar worden

gerealiseerd namelijk per jaar 1 maand extra werken. Persoonlijk lijkt mij de 2

jaar toevoeging overdreven want het grootste deel van onze werkende bevol-

king gaat nu eerder met pensioen dan die 65-jarige leeftijd, dus mijns inziens is

daar al winst te behalen. Ik heb ook de indruk dat er nogal

misbruik wordt gemaakt van de huidige fi nanciële en econo-

mische crisis om de pensioenleeftijd omhoog te brengen. Dit

zijn zaken die niets met elkaar te maken hebben. In elk geval worden wij steeds

ouder en fi tter door eerder genoemde omstandigheden en zijn de oudere men-

sen eigenlijk niet zo oud meer zoals decennia terug.

Wij zien dat zelf bij sv Diemen waarbij 60-, 70- en 80-jarigen functies naar volle

tevredenheid uitvoeren en wij zijn blij dat wij deze mensen hebben. Bij de KNVB

is dat anders geregeld want sinds jaar en dag krijgen personen, die een functie

bij die bond uitoefenen en de 70-jarige leeftijd bereiken, een briefje waarin zij

worden bedankt voor de bewezen diensten en de mededeling dat het volgens

de reglementen voor 70-jarigen en ouderen niet is toegestaan om een functie

uit te oefenen bij de KNVB. Dit reglementartikel bestaat al lang, de laatste jaren

wordt er binnen de KNVB ook oppositie tegen dit artikel gevoerd maar tot op

heden is het niet gelukt om dit reglementartikel onderuit te halen of de leeftijd

erin te verhogen. De angst is dat mensen met een hogere leeftijd minder zou-

den functioneren.

U zult zich afvragen wat heeft dat nu met sv Diemen te maken, dat is het volgen-

de. Ton Ruigrok van der Werve en Ton Schriever zijn consuls en dat houdt in dat

zij beoordelen of onze velden bespeelbaar zijn en het bespelen geen onherstel-

bare schade aanricht aan de velden of, dat de velden bij het bespelen gevaar op-

leveren voor de spelers. Met andere woorden op zaterdag- en zondagmorgen

worden onze velden voor 8.00 uur door hen gekeurd en zij beslissen of er die

dagen wordt gevoetbald. De functie consul is een KNVB-functie echter wordt

er wel van de vereniging verwacht dat deze functionarissen door de vereniging

worden geleverd. Beide heren zijn nog recht van lijf en leden en nog volledig in

het bezit van hun verstandelijke vermogens. De één heeft dit jaar de 70-jarige

leeftijd reeds bereikt en de ander zal die dit jaar bereiken. U voelt het al zij heb-

ben de brief van de KNVB ontvangen. Gelukkig hebben Bart van Echtelt en Cor

van Wel hun taak overgenomen.

Ton en Ton toch jammer dat het niet door mocht gaan terwijl het wel kan. In

elk geval hartelijk dank voor het vele jaren keuren van onze velden ’s-morgens

vroeg en vaak in weer en wind.Fred Lunstroo

van de

voorzitter

Voorzitter

M.F. Lunstroo

tel. 020-6992020

e-mail: [email protected]

Secretaris

P.P. van Rooij

tel. 020- 6951294

e-mail: [email protected]

Penningmeester

R. Stallinga

tel. 020-6004332

e-mail: [email protected]

Voorzitter jeugdcommissie

vacant

Kontributie-donatie

RABOBANK 39.35.09.214

sv Diemen ledenadministratie

Postbus 189

1110 AD Diemen

Kantinebeheerder

A.J. Stellingwerff

tel. 020-6992134

Redaktie clubblad

M.E. Post

tel. 020-6909679

e-mail: [email protected]

Clubblad verzending

Mevr. M. Stoete

tel. 020-6991599

Alle correspondentie

betreffende

de ledenadministratie

sturen naar:

sv Diemen

Ledenadministratie

Postbus 189,

1110 AD Diemen

Page 2: De Treffer 2008-2009 - 2009-04-14

nr. 17 / 14 april 2009 2 svDiemen / DeTreffer

Overschrijvings procedure

Senioren en junioren die overschrijving wensen, dienen als volgt te handelen:• Overschrijvingsformulier bij het secretariaat van de nieuwe vereniging afhalen en de daarvoor bestemde rubrieken

volledig laten invullen.• U overtuigen bij sv Diemen dat de contributie en KNVB boetes over het seizoen 2008-2009 zijn betaald.• Uw wedstrijdkleding inleveren bij de kledingcommissie (vrijdag namiddag) en een bewijs hiervan vragen.• Uw spelerspas zelf op te vragen bij uw elftalleider of de wedstrijdcoördinator.• Het volledig ingevulde overschrijvingsformulier + een kopie van het kledingbewijs en een aan u zelf geadresseer-

de enveloppe voorzien van een postzegel voor vrijdag 15 mei aanstaande zenden naar:• sv Diemen, Ledenadministratie, Postbus 189, 1110 AD DIEMEN.• De ledenadministratie van sv Diemen vult de benodigde rubrieken op het ontvangen formulier in, voegt de Leden MutatieKaart bij en zend bovengenoemde bescheiden per ommegaande aan U retour.• Na ontvangst dient de betrokkene, het overschrijvingsformulier, de Leden MutatieKaart en de spelerspas zo spoedig mogelijk aan het secretariaat van de nieuwe vereniging ter hand te stellen. De nieuwe vereniging is verant-woordelijk voor tijdige verzending naar de KNVB.• Overschrijvingsformulieren welke niet volgens bovenstaande procedure zijn aangeleverd, worden niet in behande-

ling genomen.

Pupillen die overschrijving wensen, dienen als volgt te handelen:• Zij dienen een gele verklaring “speelgerechtigheid pupillen” op een donderdagavond bij het dagelijks bestuur van

sv Diemen af te halen en de daarvoor bestemde rubrieken te laten invullen.• Voor de pupillen E en F is een spelerspas niet van toepassing.• Verder dienen zij te handelen als boven.

Om het u gemakkelijk te maken organiseert het bestuur op 14, 19, 26 en 28 mei zogenaamde overschrijvingsavon-den in de kantine van sv Diemen van 19.30 uur tot 21.00 uur.Hierbij is iemand van de Ledenadministratie, de Contributieadministratie en de Kledingcommissie aanwezig. Het ge-hele overschrijving pakket kan dan in één keer worden afgedaan bij sv Diemen. Wel dient u zelf de spelerspas eerst op te halen bij de elftalleider of de wedstrijdcoördinator. Verder bent u zelf verantwoordelijk voor het vervolg.

Procedure beëindiging lidmaatschapLeden die hun lidmaatschap wensen te beëindigen, dienen dit voor 15 mei aanstaande uitsluitend schriftelijk te melden aan:sv Diemen, Ledenadministratie, Postbus 189, 1110 AD DIEMEN.U dient zich te overtuigen dat:• de contributie en KNVB boetes over het seizoen 2008-2009 zijn betaald.• Uw wedstrijdkleding is ingeleverd bij de kledingcommissie en een bewijs hiervan vragen.• Uw spelerspas zelf op te vragen bij uw elftalleider of de wedstrijdcoördinator (voor de toekomst wanneer u weer

wil gaan spelen). Bij de schriftelijke opzegging moet een kopie van het kledingbewijs zijn bijgesloten.

Om het ook u gemakkelijk te maken organiseert het bestuur op 14 en 19 mei avonden in de kantine van sv Diemen van 19.30 uur tot 21.00 uur waarop u het lidmaatschap kunt beëindigen door inlevering van het afmeldingformulier, de wedstrijdkleding en controle van de contributiebetaling.

Leden die na 31 mei aanstaande opzeggen dienen rekening te houden met het betalen van extra te maken kosten zowel van administratieve als van organisatorische aard.

Indien uw lidmaatschap niet voor 31 mei 2009 is opgezegd gaan wij uit van “stilzwijgende verlenging” van het lid-maatschap, met alle voorwaarden daaraan verbonden.

• U kunt een standaard afmeldingformulier downloaden van de website www.svdiemen.nl .• Opzeggingen per e-mail worden niet geaccepteerd.

Voor inlichtingen over het doorgaan van de

trainingen, afgelastingen van de wedstrijden

en alle andere informatie kunt u bellen

naar. . .

020-6000085

Page 3: De Treffer 2008-2009 - 2009-04-14

nr. 17 / 14 april 2009 3 svDiemen / DeTreffer

Offi ciële mededelingenNieuwe ledenT.B.J. Schweitzer 07-06-1963 NSL. Vredelust 20, 1111 VC Diemen tel. 020-6003320

Bedankt als lidL. Veenhoven E-pup.I. Kolar Zon.

De Treffer gaat digitaal

Belangrijk bericht

Het bestuur heeft in de vergadering van 24 februari defi nitief besloten, dat de gedrukte versie van

het clubblad De Treffer met ingang van seizoen 2009-2010 gaat verdwijnen. Dus vanaf augustus

2009 een digitale Treffer

De Treffer wordt al ruim een jaar elke 14 dagen op de website www.svdiemen.nl geplaatst.

Hier is tot op heden nog niet zoveel publiciteit aan gegeven maar recent zijn we begonnen de

leden via een bericht in Sportlink hierover te informeren. Wij willen hiermee een proces van

gewenning op gang brengen.

Het bestuur en de redactie zijn in overleg hoe de digitale Treffer er in de toekomst uit moet gaan

zien. Tevens is een belangrijk onderwerp hoe we met onze advertentiesponsors om zullen gaan.

Zij worden in april benaderd door de sponsorcoördinator Philip Oomstee voor een gesprek.

Om inzicht te krijgen in het aantal personen, dat geen toegang heeft tot het internet en toch

informatie wil blijven ontvangen, vragen wij die personen zich te melden. Zodra wij weten om

hoeveel personen het gaat, zullen wij een plan uitwerken om hen van informatie over onze

vereniging te voorzien. Mocht niemand zich melden, dan gaan wij er van uit, dat iedereen voortaan

alle informatie via de digitale Treffer op de website www.svdiemen.nl zal opvragen.

Dus als u op geen enkele wijze een internettoegang heeft, maar wel op de hoogte wilt blijven, dan

kunt u dit schriftelijk aangeven bij:

sv Diemen, t.a.v. de redactie, Postbus 189, 1110 AD Diemen.

Wilt u aangeven waar u behoefte aan heeft, bv. offi ciële mededelingen, standen, wedstrijdprogramma,

alles, enz.

Let op, dit is alleen van toepassing voor die personen, die echt op geen enkele wijze toegang

hebben tot het internet. Het is de bedoeling dat alle informatie over sv Diemen straks digitaal

terug te vinden is en dat onze leden dit via de website gaan opzoeken.M.E. Post en P.P. van Rooij

Van de bestuurstafel

In de bestuursvergadering van 31 maart 2009 is, onder andere, het volgende besloten of aan de orde geweest:• Voorzitter Fred Lunstroo gaat per 1-4 zijn bestuurswerkzaamheden weer volledig oppakken;• Het principe besluit is genomen om de zaalvoetbalafdeling op te heffen indien voor 20 april

zich geen nieuwe coördinator zaalvoetbal meldt. Dan is het besluit automatisch defi nitief;• Contributie aanpassing seizoen 2009-2010;• Bezoek van wethouder Ruud Grondel op 19 april;• Organisatie van de overschrijving/ opzeggingen / aanmeldingen in mei;• Voortgang van de werkgroep werving vrijwilligers;• Voortgang van de overgang van het gedrukte clubblad naar het digitale clubblad;• Lijst met wanbetalers en de te treffen maatregelen m.i.v. 18-19 april, schorsingen en speel-

verboden;• Stand van zaken rond de kantine inkomsten en de kantine bemensing;• Afronding overeenkomsten jeugdtrainers, jeugdcoordinator junioren 2009-2010;• Inschrijving van een vriendenteam;

Mocht dit U aanleiding geven tot vragen en bemerkingen dan kunt U zich wenden tot één van de bestuursleden.

Page 4: De Treffer 2008-2009 - 2009-04-14

nr. 17 / 14 april 2009 4 svDiemen / DeTreffer

Advertentie

Page 5: De Treffer 2008-2009 - 2009-04-14

nr. 17 / 14 april 2009 5 svDiemen / DeTreffer

Jeugdtreffer Wedstrijdsecretarissen

F-pupillen A. Uljee tel. 020-6954865

Meisjesvoetbal M. Golsteijn tel. 020-7764909 Wedstrijdwijzigingen E. Oudshoorn tel. 020-6904445

Legmeervogels D1 – sv Diemen D1 4-1 1 aprilVandaag een lastige midweekse uitwedstrijd tegen Leg-meervogels, die nog ingehaald moest worden van de-cember toen het veld voor de helft bevroren was. Geluk-kig was het vanavond mooi weer. De eerste helft ging aardig gelijk op. We kwamen met 1-0 achter door een klutsbal. We wisten gelijk te maken uit een corner die door Tijs net niet geraakt werd maar door een eigen spe-ler van Legmeervogels met de hand werd ingetikt (1-1). We kwamen de eerste helft toch weer op achterstand

door een aanval van links die doorgetikt werd naar rechts. Vervolgens stond Luc tegen-over 2 man (2-1). Rik kreeg een goede kans, maar raakte de paal. In de rebound schoot Jeremy over. Alfred kwam al-leen voor de keeper en schoot recht op hem in; in de rebound schoot Anthony naast. Na rust was Diemen niet meer bij machte om aan te haken. Leg-

meervogels liep zelfs nog meer uit. Legmeervogels had weer een aanval over links en onze verdedigers ston-den te ver naar voren (3-1). Legmeervogels werd steeds sterker. Wel had Rik nog een goede kans met een schot met links dat net naast ging. Daarna had hij weer een goed schot, maar de uitstekende keeper van Legmeer-vogels plukte de ene bal na de andere uit het doel. Gek werden onze aanvallers ervan. De 4-1 viel tenslotte na een snelle uitbraak van Legmeervogels waarbij Dave te vroeg uit zijn doel kwam. De bal werd vanaf ong. 25 me-ter over hem heen geplaatst. Al met al een slechte wed-strijd van ons waarbij te weinig inzet werd getoond door een aantal van onze jongens. Dat zal de volgende wed-strijd toch echt beter moeten!

Martin

sv Diemen E1- Geuzen Middenmeer E1 1-2 1 aprilOp een winderige woensdagavond een vriendschappe-lijk potje tegen Geuzen Middenmeer. Aan het begin van de wedstrijd liep het best lekker. Diemen creëerde aar-dig wat schietkansen, maar deze liepen op niets uit door de wind en onzuiverheid. Wel veel balbezit, maar verder weinig echte actie. Zuur was het dan ook dat op slag van rust de tegenstander een verdedigingsfout afstrafte en Diemen met 0-1 de rust in ging.In de tweede helft een minder strijdvaardig Diemen dat geen vuist kon maken. En Geuzen Middenmeer werd alsmaar gevaarlijker. Eerst al de 0-2 en even later echt goede kansen op 0-3 en 0-4. Gelukkig stond de paal in

de weg en bleef een afstraffi ng bespaard. Diemen kwam toch weer in de wedstrijd doordat Ricky in de korte hoek scoorde en een gelijkspel er dus nog in zat. Op het laatst nog wel een paar corners maar weinig gevaar. Terecht nederlaag en tijd om te bepalen op welke manier we de strijd aan gaan in de komende wedstrijden.

Edwin van den Berg

sv Diemen A4-Monnickendam A2 13-0 5 april Vandaag voor de eerste maal tegen Monnickendam die de laatste weken steeds wonnen van redelijke tegen-standers, dus zou je zeggen dat de A4 moest oppassen vandaag voor onderschatting. In de beginfase boden de gasten dan ook felle tegenstand en Diemen kreeg niet veel spelruimte, tussenstand na 20 min. nog 0-0. Toen ging bij Diemen ineens de turbo erop en de mooiste combinaties rolden er soepel uit, de ene dieptebal na de andere steekpass van Tim en Davy kwamen perfect in de loop aan en zo wist Mike M al snel de 1-0 en de 2-0 te scoren. Monnickendam probeerde nog wel terug in de strijd te komen, maar kreeg de deksel op de neus door scores van Davy de 3-0 en nog voor de rust 4-0 door Tim en Yamandy met een fraaie 5-0 en ook nog de 6-0 en een ongelofelijke ruststand door gewoonweg fantastisch spel van de Diemen zijde.Na de rust zagen we een opnieuw gemotiveerd Monnic-kendam dat graag wilde scoren, maar het was Diemen via Yamandy die zijn hattrick vol maakte 7-0 en Rafaël die knap met de linker uithaalde 8-0, die de score uit-bouwden. Nu was het wel gedaan met de weerstand van Monnickendam, en Diemen balde er lustig op los, het hele team bleef strijden om elke meter en wist zodoen-de de score verder uit te bouwen via een gave hattrick van Mike Muller dus de 9,10 en de 11-0 op het score-bord. Nog vonden de mannen het niet genoeg en inval-ler Michaël A wist ook nog 2 keer het net te vinden en de 12-0 en 13-0. Tussendoor had verdediger Daniël nog een paar kansen, maar ondervond dat scoren voor een verdediger niet meevalt. Na afl oop een trotse coach en trainer Don met assistent Theo die zelden een zo goed en effi ciënt spelende ploeg aan het werk zagen, ga zo door mannen.

Een Fan langs de Zijlijn, Don en Theo

Ouderkerk B4 - sv Diemen B4 0-9 5 aprilZonder Thomas, nog steeds herstellende van een zware knieblessure maar wel als supporter aanwezig, ook zon-der Shaga maar wel weer met Marc, vrijgegeven door de medische staf, begonnen wij aan de uitwedstrijd te-gen hekkensluiter Ouderkerk. Onder een doorgebroken voorjaarszonnetje was Diemen al meteen veel sterker en

Geen trainen voor de D, E- & F-pupillen in de meivakantie

In verband met de meivakantie is er geen training voor de pupillen van maandag 27 april

tot dinsdag 5 mei. Op woensdag 6 mei gaan de trainingen weer beginnen.Bram

Page 6: De Treffer 2008-2009 - 2009-04-14

nr. 17 / 14 april 2009 6 svDiemen / DeTreffer

opende Berend met een schitterende lob de score, 0-1. Een vrije trap van Jeroen (keeper op het verkeerde been) betekende 0-2. Een verraderlijk laag schot van Emlyn werd door dezelfde keeper verkeerd beoordeeld, 0-3. En toen brak het ‘Rolf-kwartiertje’ aan: 0-4 (kopbal uit voor-zet Emlyn), 0-5 (zelf weggedraaid en beheerst langs de keeper ingeschoven) en 0-6 (hard en hoog ingeschoten). In vaktermen een ‘zuivere hattrick’. Rust. Kort na het begin van de 2e helft bediende Barry met een strakke voorzet vanaf links Rolf en was het 0-7. Hierna zakte het spel van Diemen wat in, veel gepraat in het veld en de scheidsrechter moest ondanks de stand een paar keer corrigerend optreden. Nico mocht na een knie-tje zelfs even 5 minuten ‘zitten’. Emiel moest geblesseerd het veld verlaten, Wouter pegelde op de paal en aan de andere kant moest Rowan bij counters van Ouderkerk een paar keer ingrijpen. Een corner van Barry werd door Berend keihard onder de lat ingekopt, 0-8. Een mooie combinatie via Marc in het midden naar Emlyn op rechts en door Rolf in de punt beheerst afgerond betekende de eindstand, 0-9. Vlak voor tijd kreeg ‘Man of the Match’ Berend onder luid applaus een verdiende publiekswissel van coach Ron. Na afl oop werden door de spelers en begeleiders in de kantine van Ouderkerk nog wat drank-jes en gezonde frituurconsumpties verorberd en reden wij met drie punten in de tas onder de Arena door, terug naar het vertrouwde Diemen.

Rob Engelhard

Haarlem D2 – sv Diemen D1 1-2 4 aprilNa de 3 nederlagen op rij, was het vandaag weer eens tijd voor weer een overwinning om uit de neerwaartse spiraal te komen en wat zelfvertrouwen op te doen. Haar-lem is een goed voetballende ploeg met een uitstekende keeper, die later ook nog met de D1 ging meespelen. Als hij een bal uitschopte, kwam die ruim op onze helft terecht. Er was een goed schot van Rik op de keeper. Alfred kon later de bal binnenkoppen op een pass van Rik (0-1). Haarlem was vooral gevaarlijk met vrije trap-pen en corners. Twee van die vrije trappen belandden bij ons gelukkig op de paal. Dat was wel even schrik-ken. Ahmeeyah kreeg 2 kansen maar stuitte allebei de keren op de goede keeper. Ook Rik had nog een heer-lijke poeier, maar ook die ging via de paal net naast. Met deze stand gingen we rusten. Na rust kregen Anthony en Jeremy kansen. We moesten het hebben van counters, want Haarlem had ons aardig in de tang. Ahmeeyah wist 0-2 te maken nadat ze weer oog in oog met de keeper kwam te staan. Haar eerste competitie-doelpunt! Vlak erna maakte Haarlem alweer 1-2 met een kopbal uit een corner. Jammer dat we veel te veel buitenspel stonden, anders hadden we de score nog kunnen uitbouwen. Het werd nog een erg spannende wedstrijd, maar we wisten toch de overwinning naar Diemen te slepen. Op de inzet was ditmaal niets aan te merken. Ga zo door!

Martin

Kadoelen D2 - sv Diemen D6 0-6 4 aprilIn de eerste helft was Diemen duidelijk de betere ploeg. Met Jorn en Hidde centraal achterin werd er geen kans weggegeven. Aan de andere kant was het beduidend drukker voor het doel van Kadoelen. Eerst werd Lorenzo goed de diepte ingestuurd. Hij maakte het beheerst af, 0-1. Daarna kapte Jeroen zich tussen twee verdedigers knap vrij waarna hij beheerst scoorde. Ruststand 0-2 en keeper Daan had nog geen bal gezien.Dat veranderde na rust. Kadoelen zette aan en Daan

kon aan de bak. Met goed uitlopen voorkwam hij een paar keer gevaar. Aan de andere kant scoorde Loren-zo met een acrobatische trap, na een gevaarlijke inzet van Thije. Toen was Kadoelen gebroken. Achterin zet-ten backs Sil en Pieter de aanvallen steeds goed op met ballen langs de zijlijn. Dex scoorde van dichtbij, Danny lepelde de bal na een afgeslagen bal prachtig over de keeper, Glenn bleef loeren op zijn kansje dat deze week niet kwam en Jeroen scoorde nog maar eens. Eindstand 0-6. Pluim van de week: niemand sprong er deze keer echt bovenuit. Daarom geef ik de pvdw aan Donovan die een ongelukkige wedstrijd speelde maar bleef jagen, ballen onderscheppen en tegenstanders van de bal af lopen. Wat een inzet, geweldig!

Johan Knol

RODA ’23 E1 – sv Diemen E1 6-0 4 aprilVandaag voor de derde keer tegen Roda dit seizoen. Voor de beker gewonnen, thuis in de competitie verloren en nu een zware wedstrijd voor de boeg want Roda heeft een goed spelend team. Nou dat heeft Diemen echt ge-merkt. Voordat iedereen er erg in had stond het eigenlijk al 3-0 (binnen 6 minuten) en was de wedstrijd gespeeld. De 1-0 was erg fraai; Roda coun-terde vanuit een aanval van Die-men over meerde-re schijven langs keeper Miguel. De volgende twee goals werden meer zelf weggegeven dan door Roda afgedwongen. Maar toch Roda zette ons he-lemaal overal vast. Met 4-0 gingen we draaien en probe-ren er nog iets van te maken.Maar al snel viel de 5-0 en was het over en uit. Nog wel een paar kleine kansjes maar tegen dit Roda kon ons Diemen gewoon niet op. Niet in de kwaliteit, de snelheid en vooral de wedstrijdmentaliteit. De laatste plaats komt zo hard dichterbij, jongens. En volgend jaar wil Diemen toch echt in de hoofdklasse blijven. Ik zag vandaag Vo-lendam verdiend winnen van Feijenoord en weet dat in de laatste wedstrijden de kleintjes vaak veel punten pak-ken. Die kans krijgen jullie binnenkort weer. Pak het met beide handen aan en stroop de mouwen op. Spelers en supporters!

Edwin van den Berg

sv Diemen E3 – Volewijckers E2 12-3 4 aprilDe meest wonderlijke wedstrijd (of misschien beter, tweede helft) van het seizoen. Al snel neemt E3 name-lijk de leiding door een fantastisch schot van Prince, die met de buitenkant van de schoen via de binnenkant paal scoort. Maar bij de rust is het 1-2 en is de stemming ge-daald tot nul.In de tweede helft heeft iedereen ineens “de wonderslof-fen van Sjakie” aan. Het begint te draaien bij de thuis-ploeg. De ene na de andere goal vliegt erin. Prince neemt de gelijkmaker voor zijn rekening en dan is het scoreverloop echt niet meer bij te houden. Ga maar na, 11 doelpunten in één helft. Volgens mij was het ongeveer zo verdeeld: Olaf (1), Lorenzo (3), Serferaaz (2), Skan-der (3), Daniël (1) en Seth (1). Yves verving Lorenzo als keeper en deed het prima, hoewel ik mij kan voorstellen dat hij juist vandaag ook wel even weer op zijn vaste plek als spits had willen staan. Leuke wedstrijd E3! Ga zo door.

Richard

Page 7: De Treffer 2008-2009 - 2009-04-14

nr. 17 / 14 april 2009 7 svDiemen / DeTreffer

Familiedag

Zoals jullie al hebt gelezen gaan wij op zondag 7 juni een familiedag houden.

Wat is het doel? Heel eenvoudig eigenlijk, wij bieden alle teams die dat willen gelegenheid

om als afsluiting van het seizoen iets te doen met ouders begeleiders trainers enz.

Dit kan zijn een wedstrijdje ouders tegen de kinderen met na afl oop gezamenlijk iets

eten/drinken maar, ook iets heel anders het is net wat jullie willen, de kantine en de

kleedkamers zijn open Nel, Abdell en ik zijn aanwezig om jullie te ondersteunen.

Meld je team aan en geef op wat je wil, dan kunnen wij zorgen dat het veld

of een deel daarvan beschikbaar is met materiaal enz.

je kunt om 09.00 uur beginnen de dag eindigt uiterlijk om 17.00 uur.Bram

sv Diemen E4 – Sporting Martinus E4 3-1 4 aprilDe E4 speelde pas de vierde(!) wedstrijd in de voor-jaarscompetitie. De tegenstander was Sporting Martinus E4 waarvan de E4 in de najaarscompetitie had verlo-ren. Er werd hard gewerkt en er werd goed teamwork geleverd. Chelsea opende de score met een prachtig afstandsschot(1-0). De E4 liet Martinus niet in de wed-strijd komen door steeds goed te storen en de aanval-lers verdedigden goed mee. Hierdoor kwam de E4 op 2-0 wederom door Chelsea. Dit was ook de ruststand. Ook na rust werd er hard gewerkt, achterin wisten Don-ny, Luis en Kevin het goed gesloten te houden. Dardy, Dean en Mees liepen steeds de gaatjes goed dicht en Chelsea en Patrick waren gevaarlijk voorin. Uiteindelijk was het Patrick die 3-0 maakte. Toch kwam Martinus af en toe gevaarlijk op het doel af maar Samson reageerde steeds goed. Eén schot op doel was echter onhoudbaar, de eindstand was dus 3-1. Zeer goed gedaan!

Yvonne Ceelie

sv Diemen E7 – Vlug en Vaardig E2 5-0 4 aprilOndanks mooie voorspellingen moest het publiek het in eerste instantie doen met een motregen. Onze kanjers moesten het doen zonder een geblesseerde Sven (wel in tenue). Gezien de stand hadden we hoge verwachtin-gen van onze tegenstander, maar al snel werd duidelijk dat Diemen de betere partij was. Wij hadden het initiatief, speelden regelmatig mooi samen en zaten goed op de bal. De middenvelders Marc, Niels en Tim sloten goed aan en door de passes aan onze spitsen Dean en Jorik werd het een aantal keren gevaarlijk voor de goal van V&V, maar hun keeper verrichtte soms wonderen. Ook mooie corners van Dean konden door Marc en Tim net niet worden ingekopt, het leek wel of de bal er niet in mocht! Na een minuut of 15 probeerde Niels het eens van afstand en trof doel, 1-0. Vlak daarna wist Jorik ook met een afstandschot te scoren, 2-0.Na de rust begonnen we weer fris van geest. In de 5e mi-nuut was het Yannick die 3-0 aantekende. Na goed sa-menspel vanaf het middenveld kon Niels op een mooie pass van Dean 4-0 scoren. Daarna hadden we nog di-verse kansen, maar werkten de paal en de lat wederom tegen. Ook Tim trof na een lange rush de paal. Onze coach kon zijn ogen niet geloven. Uiteindelijk zat het ook V&V niet mee, op een ingespeelde bal van Niels maakte de verdediger van V&V een eigen goal, 5-0. De laatste

minuten wilde Sven nog even spelen, maar na de eerste beweging moest hij met een pijnlijk gezicht het veld weer verlaten. De wedstrijd was gespeeld, penalty’s vlogen vandaag wel erg hoog in het tweede net, concentratie heren! Delano liet wel zien hoe je een penalty hoort te nemen. Jongens, lekker gespeeld. Sven veel sterkte met je knie, even geen bal raken, lijkt me het devies.

vader Tim en Marc

sv Diemen E11 – Nieuw Sloten E6 0-14 4 aprilEen prachtige grauwe, bewolkte, koude, mistige och-tend. Niets kon een mooie dag nog in de weg staan, be-halve dan acht jongetjes in rode shirtjes uit nieuw slo-ten. Het credo meedoen is belangrijker dan winnen was hier weer zeer van toepassing, want alle inzet ten spijt kon een verlies van 0-14 niet tegen gaan. Er waren een aantal spelers die erg hun best hebben gedaan, en mis-schien een paar die nog net niet helemaal wakker waren, maar ach, we verliezen met z’n allen als team niet waar? Alleen maar winnen gaat ook vervelen, al moet ik er eer-lijkheids halve wel bijzeggen dat ik dat gevoel niet echt ken. Ik heb mooie acties gezien van een zeer gedreven Damian maar en ook van Chris, Dries, Jody en Omar met een bijna doelpunt. Maar er waren ook nog andere spelers met kansen, maar we hadden er toch meer no-dig! Misschien kunnen we ons nu bij een volgende ont-moeting met dit toch ietwat onsympathieke team wat be-ter mentaal prepareren en dan zal het vast beter gaan. Tot slot even iets wat ik eigenlijk niet hoor te doen, maar ik kan me niet beheersen en ik vind het deze keer meer dan verdiend! De keeper in de tweede helft, dat jonge-tje met nummer 1 en die mooie lange achternaam. Hij heeft vier ballen doorgelaten maar talloze gestopt en ook met de penalty’s was hij weergaloos! Mijn kleine held! Ik hoop dat het ook de volgende keren zo zal zijn!Uw verslaggever ter plaatse.

Tom Schweitzer

Page 8: De Treffer 2008-2009 - 2009-04-14

nr. 17 / 14 april 2009 8 svDiemen / DeTreffer

sv Diemen F4 – Martinus F2 1-0 4 aprilF4 maakt een goede start. Al snel in de wedstrijd test Floris met een afstandsschot de keeper. Nou die keeper, die was zeker niet slecht. Daarna een voorzet van Ilias die net wordt gemist door Bradley. Dan neemt Swen de linksbuitenplaats van Floris over. Hij maakt een mooie actie en geeft een voorzet die door de verdediging van Martinus niet helemaal goed wordt uitverdedigd. De bal belandt voor de voeten van Quinten die met een mooie boogbal (zijn specialiteit zo langzamerhand) de keeper verslaat: 1-0 ! Daarna is het de beurt van de verdediging om een paar keer in actie te komen. Jay moet de bal vlak voordat het gevaarlijk wordt wegwerken en Mo verricht ook een paar goede reddingen. Bart rukt nog een paar keer op van af de middellijn tot aan het strafschopge-bied, maar helaas de aanval kan niet worden afgerond door Devin of Bradley.In de tweede helft beginnen de supporters van Martinus hun team steeds meer aan te moedigen. Martinus wordt steeds gevaarlijker en de gelijkmaker lijkt in de lucht te hangen. Maar gelukkig wordt de voorsprong over de eindstreep gebracht. Swen moet dan nog snel naar het zwembad om daar nog wat prijzen te verdienen. Uit goed ingelichte bron heb ik gehoord dat hij zijn diploma heeft binnengesleept. Gefeliciteerd Swen, namens F4 zeg ik maar.

Richard

Arsenal F4 – sv Diemen F7 1-3 4 aprilEen hele belangrijke wedstrijd vandaag uit tegen de nummer twéé in onze competitie! Als er een aanval op onze koppositie zou komen, dan was het vandaag wel. Door van tevoren onze jongens e.e.a. goed te benadruk-ken en een “man of the match” trofee in het vooruitzicht te stellen, stonden alle neuzen meteen de goede kant

op. Het begin was moeilijk en veel-belovend. Er waren man tegen man gevechten over het hele veld. Na enkele mooie combinaties, haalde Christiaan de trekker over en bracht daarmee meer rust in ons spel. Om-dat onze jongens de fysieke duels niet schuwden, gaven onze indivi-duele capaciteiten de doorslag en kwamen we na een koele treffer van Raul op een twéé tegen nul voor-

sprong. Met deze stand werd de rust bereikt en in de kleedkamer namen we door wat we de tweede helft kon-den verwachten.Ons verdedigingsblok werd in tact gelaten aangezien de wedstrijd zeker nog niet gespeeld was. Dat bleek zeker toen we er toch één tegen kregen en Arsenal aan het drukken was. Wij maakten even later toch mooi onze derde van die ochtend, na een belangrijke intikker van Lucas. De tegenstander kwam nog twéé keer gevaar-lijk voor onze keeper Brent, maar die was vandaag bijna niet te passeren en had daarmee een groot aandeel in de winst! Het resultaat was echter zeker niet gefl atteerd, daar wij ook een groot aantal mogelijkheden onbenut lie-ten! Omdat vandaag de verdediging ( Brent, Justin en Wester), het middenveld (Lucas, Alex, Miles en Seger) en de aanval (Christiaan en Raul) goed speelden, heeft uiteindelijk iedereen de trofee gewonnen en werden on-ze mannen op ijs getrakteerd! En mannen, wie is er de baas in onze competitie?

F-7 for everMischa Hoogland

Buitenveldert MF1 - svDiemen F9 3-3 4 aprilVoorbespreking kleedkamer: Onze coach en trainer Raj-en vroeg aan ons dreamteam om een lekker potje voet-bal te spelen. Warming up: Bas. F vroeg zich af of hij zijn sliding kon inzetten tegen de zak gemengde borrelnoot-jes. Onderschat nooit je tegenstander zou de tekst kun-nen zijn van onze Rajen. Wedstrijd begint: Al na 5 minu-ten werd het duidelijk dat onze jongens te maken hadden met pittige tijden het was spitsuur op en rond het doel van sv Diemen, maar de bal ging er niet in door het fan-tastisch keeperwerk van Marcus. Er werd overlegd door Tom en Bas achterin. . . die bal moet naar voren, sliding misschien? Dave de Cool ketter krijgt de bal en scoort 1-0. De toon is gezet. Ook Kyle wordt aangespeeld en ruikt het doel: Boem 2-0 en daar is weer de groet bij de cornervlag. He Tom, goed hè die sliding? Er zit meer mu-ziek in en Kyle scoort opnieuw de 3-0, echter deze wordt onder protest van enkele dames afgekeurd. Bas. E ging naar voren om de kleine Kyle te helpen en maakte als-nog de 3-0 (bedankt Bas).2e helft: Buitenveldert wordt sterker, de 3-1 valt al snel (geeft niet zegt Rajen). Dan valt ook de 3-2, ze zijn echt goed die (Lastig, maar ga door, zegt Rajen). Tom pro-beert een bal weg te koppen, maar met een mooie curf-bal beland hij in het eigen doel: 3-3. De wedstrijd is klaar maar Bas vond de kopbal van Tom wel heel mooi. Ik be-dank natuurlijk alle jongens van het Team die er voor gezorgd hebben dat er werd gescoord.Oh ja met de penalty’s waren wij de beste! Tot gauw.

Ron langs de lijn

Legmeervogels F12 – Diemen F11 4-0 4 aprilMet frisse moed gingen we alweer voor de 3e keer dit seizoen naar het sportcomplex van Legmeervogels. On-danks het mooie weer van de laatste dagen speelden we op een behoorlijk slecht veld. Vandaag ontbrak de zieke Kevin. Met acht tegen acht werd er door onze blauwbloe-zen fel maar sportief gestreden. In de 9e minuut werd er hoog op het doel van Sven geschoten met veel wind en een stuit ging de bal over onze keeper heen. Even voor de rust wist Legmeervogels opnieuw een kans te benutten. Zelf kregen we ook wat kansen maar de kee-per stond telkens in de weg.In de rust werd er door een ieder aangegeven wat we moesten gaan doen, met de mouwen opgestroopt be-gonnen we aan het 2e gedeelte maar hoe goed ook de inzet van onze jongens was, het mocht niet baten, waar-onder een vrije trap van Mats die net naast ging. Ook in de 2e helft was er weer een dubbele keeperswissel eerst was het Mats die het van Sven overnam en daarna Storm weer van Mats. Storm liet zien dat hij ook als kee-per z’n mannetje staat, met een ware snoekduik wist hij een bal uit de hoek te tikken, even hierna werd Storm verrast met een schot die langs hem heen ging maar on-ze snelheidsmaniak Mats wist met een sliding de bal net voor de lijn weg te tikken. Er werd nu alles op de aanval gegokt, helaas kregen we de bal er niet in, mede door de ruimte die werd geboden wist Legmeervogels opnieuw 2x te scoren. Ook Brandon mag ik niet vergeten, die van-daag liet zien over een goede conditie te beschikken. Als spits liep hij regelmatig achterin mee te voetballen. Ook met de strafschoppen liet Storm zien dat hij een echte penalty killer is. Hij wist er 8 van de 11 te stoppen. Zelf wisten wij er 5 te maken.

John

Page 9: De Treffer 2008-2009 - 2009-04-14

nr. 17 / 14 april 2009 9 svDiemen / DeTreffer

sv Diemen F14 - RKDES F6 2 – 14 4 aprilEven terugblikken op vorige week, een heroïsche och-tend van onze jongens. Zeer slecht weer en een tegen-stander waar we, de week daarvoor, met 9-0 thuis van hadden verloren. De verrassing was groot voor de Am-stelveen F6 toen we met 1-0 voorkwamen door een mooi doelpunt van Jules. Amstelveen moest alle zeilen bijzet-ten om met een 2-1 voorsprong te rusten.Na rust kwamen we weer goed uit de startblokken. Een prachtige gelijkmaker van Davey 2-2. Nogmaals ver-twijfeling bij het thuispubliek, via een inzet van Davey kwamen we wederom op voorsprong 2-3! Helaas zat het geluk niet mee en moesten we de overwinning in Am-stelveen laten: 4-3 verlies. Penaltyserie werd wederom overtuigend door ons gewonnen. Nat, Koud maar vol-daan naar de kleedkamer. Een klasse wedstrijd.

Inleveren kopij clubblad!Het volgende clubblad komt uit op maandag 27 april

U kunt uw kopij van wedstrijden gespeeld in het weekend 18/19 aprilt

tot woensdag 22 april 20.00 uur inleveren.

Verslagen van wedstrijden gespeeld in het weekend 25/26 april

tot zondagavond 26 april 20.00 uur!!!

Lever uw verslagen zo snel mogelijk in, niet groter dan 300 (¼ pagina) woorden!!!

U kunt uw verslag ALLEEN per e-mail insturen naar:

[email protected]

Verslagen die op een ANDERE MANIER of TE LAAT worden ingeleverd, worden NIET geplaatst!!!

Afgelopen zaterdag stond RKDES op het programma, ongeslagen in onze poule. Eerste helft boden we goed partij. Inzet was goed en positiespel ging ook goed. Met een 2-5 ruststand bleven we nog wel in de wedstrijd. Na de rust waren we een beetje de kluts kwijt. Posities werden vergeten en foutjes werden slim afgestraft door een geraffi neerd spelend RKDES. Ja, ze waren tweede jaars F. Ja, ze waren groter en physiek sterk. Maar als we onze koppies er iets meer bij hadden gehouden was de tegen score niet zo hoog geweest. Ondanks de ne-derlaag is er lekker gevoetbald en bij de penalty serie waren we weer een geduchte tegenstander. Deze ging mooi gelijk op, met een compliment voor Donny in het doel. Volgende week ons eerste toernooi, een nieuwe uitdaging.

Johan

Sjef van der Heiden toernooi sv Diemen E7 11 aprilOp een mooie paaszaterdag werd door sv Diemen het jaarlijkse Sjef van der Heiden toernooi gespeeld. Helaas was er één club die had afgezegd, maar de goed ge-organiseerde leiding had al een aangepast schema in elkaar gezet. Ook de E7 had enige tactische aanpassing nodig door de ziekte van Delano (sterkte, met je keel) en de geblesseerde Sven. De coach had spits Patrick aan-getrokken, waardoor Sven op goal kon.De eerste wedstrijd tegen NSV begon spannend. NSV leek iets sterker en na 6 min. maakten zij 0-1. De ver-dediging met Tim en Marc hadden het zwaar. Gelukkig maakte Patrick met een mooie actie gelijk, 1-1. Met nog een tegengoal en de gelijkmaker van Dean werd het 2-2. De tweede wedstrijd tegen DSK liep makkelijker, DSK was veel minder sterk. Jorik verving de uitgevallen Sven op goal en Diemen produceerde 3 doelpunten in het spelkwartier, 1-0 Niels, 2-0 Dean uit een afstandschot, 3-0 mooie kopbal van Yannick op corner van Patrick. Daarna de return tegen NSV om de titel. De spanning was te snijden, NSV maakte al snel de openingstreffer. De hele E7 vocht met man en macht om de gelijkmaker en Dean wist de bevrijdende 1-1 te maken. Omdat NSV door hun keeper werd gered met fantastisch keepers-werk, verloor NSV van DSK met 2-1. We waren er nog niet, maar de kampioenstemming zat in de ploeg. Al vrij snel wist Marc een vrije schop van afstand snoeihard in te schieten, 1-0. Al snel volgde Niels met een rush, 2-0. Met een mooi schot van Dean en een doelpunt van Niels

konden we als echte kampioenen worden geëerd. Lek-ker mannen! Het samenspel was vandaag iets minder, maar de inzet enorm.

Een fotograaf

Sjef van der Heiden toernooi sv Diemen F14 11 aprilHet eerste toernooi van de F14, een nieuwe ervaring voor de mannen. Het was prachtig weer en we hadden er erg veel zin in.Eerste wedstrijd tegen KFC F14, 4-0 verlies. Ondanks goed veldspel was KFC iets scherper voor de goal. Bij uitverdedigen kregen we bal niet snel genoeg weg en daar profi teerde KFC goed van.Volgende wedstrijd tegen Zuidvogels F11, 0-0. Ons eer-ste punt is binnen! Een goede wedstrijd van ons, die we net niet winnend konden afsluiten. Kansen waren er ze-ker maar het geluk was niet aan onze kant.Laatste wedstrijd tegen S.V. Huizen F10, 2-0 winst!! Onze eerste overwinning (ook van het seizoen). Goed veldspel en zeker net zo’n goede inzet waren de ingredi-enten voor de overwinning. Eerste doelpunt was prach-tig uitgespeeld, uit het boekje. Doorzetten van Jari aan de linkerkant met een slimme voorzet op Jules die goed positie had gekozen voor het doel. Jules zorgde voor de 1-0. Daarna volgde een aantal spannende momenten voor beide doelen. Vooral voor ons doel was het span-nend, we wilden de voorsprong niet uithanden geven. Er werd met overtuiging verdedigd en goed op de tegen-stander gelet. De spanning was te snijden en ook bij ons publiek stond het zweet in de handen. Een mooie verre

Page 10: De Treffer 2008-2009 - 2009-04-14

nr. 17 / 14 april 2009 10 svDiemen / DeTreffer

uittrap over links van Sven, zorgde ervoor dat Jari de bal kon oppikken en kon doorstomen naar het doel van de tegenstander. Jari bleef knap aan de bal en werkte hem in het doel 2-0. We gaven het niet meer uit handen. Onze eerste overwinning was een feit. We werden tweede in de poule. Even later konden we een vaantje en de ver-diende beker ophalen. Een mooie voetbal ochtend.

Johan

Sjef van der Heiden toernooi

Het zal u niet zijn ontgaan, in het Paasweekend is op ons complex het Sjef van der Heiden toernooi ge-

speeld (vernoemd naar de grondlegger van de sv Diemen jeugdafdeling). Zaterdag het toernooi voor de F-

en E pupillen en maandag voor de D-pupillen. Bijna 100 teams van ruim 25 verenigingen uit verschillende

plaatsen in Noord-Holland en Utrecht streden om de prijzen.

Vrijdagavond kwam de regen nog met bakken uit de lucht maar gelukkig was zaterdag de lucht opgeklaard.

Om 8.15 meldden de eerste teams zich al aan de wedstrijdtafel in de kantine en dat ging de hele dag door.

Het mooie weer zorgde voor vrolijke gezichten bij de grote hoeveelheid bezoekers van ons toernooi. Het

toernooischema werd goed aangehouden en er hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan. Ook maan-

dag verliep het toernooi goed. De EHBO post had het gelukkig niet druk; maar 1 zere enkel en 1 kapotte

knie voor circa 1000 voetballertjes.

Alle teams gingen naar huis met een mooie beker en een vaantje voor elk speler/ster.

Zaterdag werden de wedstrijden gefl oten door een groep C-junioren en D-pupillen. Klasse jongens (en

meisje); het ging heel erg goed! Dames en lotenverkopers van de tombola op zaterdag bedankt, de prijzen

zijn allemaal weggegaan; een mooie opbrengst voor onze jeugdafdeling. De dames en heren van de kantine

deden ook goede zaken. Piet en Bram zorgden voor de limonade. Henk zorgde als speaker dat alle wedstrij-

den op tijd begonnen en stopten en dat de teams op de juiste velden klaarstonden. Allemaal erg bedankt!

Ook dank aan de scheidsrechters op maandag en de dames en heren die de kantine hebben ondersteund

op de drukke momenten. Tot slot dank aan Rémon van Asselt. Onze ex sv Diemen speler heeft gezorgd voor

het uitnodigen van alle teams en draaide het toernooi-schema in elkaar.

Wij denken dat we mogen terugkijken op zeer geslaagde toernooi-dagen en hopen dat we in de toekomst

met de steun van u allen nog vele Sjef van der Heiden toernooien mogen organiseren.

Jeugdcommissie sv Diemen

Page 11: De Treffer 2008-2009 - 2009-04-14

nr. 17 / 14 april 2009 11 svDiemen / DeTreffer

Bloemendaal zat – sv Diemen zat 5-1 4 aprilAan de succesreeks kwam zaterdag abrupt een einde. Vijf wedstrijden was Diemen ongeslagen en verloor de ploeg zelfs geen enkele punt. Als 3e ploeg van de vijfde klasse moest de Zaterdag 1 het opnemen tegen Bloe-mendaal. Een lastige tegenstander, die thuis ook niet werd verslagen (3-3). sv Diemen was zwaar gehavend. Dean en Jordy waren voor slechts één wedstrijd afwe-zig. Jaimy komt dit seizoen waarschijnlijk helemaal niet meer in actie, omdat hij aan zijn knie geopereerd moet worden. Al met al waren er 12 man naar Bloemendaal afgereisd en was Donna de enige echte spits. Het waren feiten die bij iedereen het gevoel gaven dat het een hele lastige middag zou worden en dat werd het ook, want na tien minuten stonden de Bloemendalers al met 2-0 voor. Diemen was niet in staat de bal een lange tijd in de ploeg te houden en de spitsen van Bloemendaal in bedwang te houden. Voor de rust stond de score op 4-0 en was de wedstrijd al gelopen.De 2e helft liet Diemen niet over zich heen lopen en kreeg het zowaar nog een aantal kansjes. Donna kreeg de bal na een vrije trap van Sandor voor zijn voeten en maakte het enige Diemense doelpunt. Ik bedank hierbij de trouwe supporters die vandaag wel een heel bijzon-dere rol vervulden! Snel vergeten deze wedstrijd en zor-gen dat de competitie een mooi einde zal krijgen. Nog twee wedstrijden te gaan. Misschien, wel meer. . .

Robin van Tilburg

sv Diemen 3 – Seref Spor 3 4-2 5 aprilTegen Seref Spor hadden we wat recht te zetten. Uit hadden we belabberd gespeeld, nochthans onterecht verloren (2-0). En nu, tegen 10 man, moest het gaan ge-beuren: twee overwinningen op rij! Na vorige week, 2-1 tegen Swift, borrelden we natuurlijk van het zelfvertrou-wen. We tikten er dan ook lustig op los de 1e helft. Dat we 1-0 achter kwamen mocht de pret niet drukken. Dhr. Panna Buis (hij poortte weer 2 man vandaag) zorgde voor de 1-1 door ‘n sublieme vrije trap. Gelukkig kon Se-ref opeens weer 11 spelers opstellen zodat bij ons einde-lijk de handrem er af kon. Ja, toch?De 2e helft gaf nog meer mooi weer maar het voetbal werd er niet beter op. Tjabbo scoorde uit een bewust geklutste corner met ‘n uitgekookte punter de 2-1. Seref zette aan en wist de 2-2 te maken na ‘n slimme steekbal achterlangs ‘n onthutste gelegenheidsrechtsback Eufo-rie (Guno, die weer erg goed was, moest na 1 helft he-laas weg). Twee minuten later besloot Dhr. De Rond ‘n soloactie met ‘n wanhoopsschot die precies tussen de goalie en de paal paste: 3-2! Hierna speelden we het gedecideerd uit hoewel we kans op kans op kans misten én tegen kregen. Gelukkig liet Mikey Mike op het aller-laatst zien welk een geweldige spits hij is, ook al stond ie dan linkshalf. Eén op één tegen de keeper versaagde hij niet en stelde hij, onder toeziend oog van vrijwel z’n hele familie, de overwinning veilig met ‘n lepe schuiver (4-2). Joepie!

Evert

ZaalvoetbalWedstrijdsecretaris R.V. Metten tel. 06-45069114

Programma zaalvoetbal 15 april t/m 8 meiDatum Tijd W.nr. Wedstrijd Hal Scheidsrechter22 april 21.00 155074 svDiemen 2 - Plein’83 Diemen W. Falize 8 mei 21.05 28349 Buitenveldert/D 6 - svDiemen 2 Zuid Buitenveldeert22 april 22.00 174884 svDiemen 3 - KSJB 2 Diemen R. Bakker24 april 21.05 174881 RKDES 1 - svDiemen 3 Proosdij RKDES29 april 20.10 174883 TOB 1 - svDiemen 3 Zuid TOB 6 mei 21.05 174886 svDiemen 3 - Golden Stars 2 Zuid Diemen 8 mei 22.00 174887 svDiemen 3 - Zekveld Sport 1 Zuid Diemen15 april 20.15 32008 Os Lusitanos 8 - svDiemen 4 Aristos W. Falize

Zaterdag/ZondagWedstrijdsecretaris zondagsenioren B. van Echtelt tel. 020-6991275

Contactpersoon zaterdag-1 S. Wallroth tel. 06-11474485

Contactpersoon zaterdag-2 P. Meeuwissen tel. 036-5310476

Contactpersoon veteranen-1 A.B. van den Hengel tel. 020-6980495

Page 12: De Treffer 2008-2009 - 2009-04-14

nr. 17 / 14 april 2009 12 svDiemen / DeTreffer

Programma 18, 19, 22 & 23 aprilZaterdag 18 april zaterdagsenioren wed.nr. kl.nr. scheidrechter 14.30 uur svDiemen 2 - RKAVIC 8 96470 5/508 14.30 uur svDiemen vet. - AGB vet. 2 66591 1/35C

Zaterdag 18 april D-pupillen 10.45 uur svDiemen D1 - Legmeervogels D1 77461 Hfd. B R. Aarts09.30 10.30 uur Bijlmer D1 - svDiemen D2 182424 2/39 12.30 uur svDiemen D3 - Abcoude D2 182320 2/38 13.15 uur svDiemen D4 - De Meteoor D2 182399 4/2510.00 11.00 uur GeuzenM D4 - svDiemen D5 182631 3/58 09.00 uur svDiemen D6 - DWS D5 182177 3/47 13.15 uur svDiemen D7 - Monnickendam D2 182176 3/4810.45 12.00 uur Roda’23 D10 - svDiemen D8 182079 4/27

Zaterdag 18 april E-pupillen 11.30 uur svDiemen E1 - Omniworld E1 79415 Hfd.E10.30 11.45 uur Roda’23 E3 - svDiemen E2 204729 2/2611.00 12.00 uur Amstelland U E2 - svDiemen E3 204309 2/2710.30 11.45 uur Roda’ 23 E4 - svDiemen E4 204728 2/33 12.00 uur svDiemen E5 - Geinburgia E3 205063 4/3108.00 09.00 uur Waterwijk E10 - svDiemen E6 204711 4/35 10.15 uur svDiemen E7 - DWS E5 205062 3/4809.15 10.30 uur Nieuw Sloten E8 - svDiemen E8 204941 6/17 09.00 uur svDiemen E9 - Arsenal E8 204558 6/17 09.00 uur svDiemen E10 - Nieuwendam E2 204915 6/30 09.00 uur svDiemen E11 - Legmeervogels E9 204914 6/18

Zaterdag 18 april F-pupillen09.45 11.00 uur Nederhorst F1 - svDiemen F1 194108 1/2108.15 09.30 uur Legmeervogels F5 - svDiemen F2 194009 2/26 10.00 uur svDiemen F3 - Abcoude F3 193959 2/27 09.00 uur svDiemen F4 - Legmeervogels F2 193958 2/22 10.15 uur svDiemen F5 - Nieuwendam F1 193202 3/3908.00 09.00 uur Arsenal F2 - svDiemen F6 193943 3/3709.30 10.45 uur SDZ F7 - svDiemen F7 194023 4/39 11.00 uur svDiemen F8 - De Meer F3 193201 6/24 11.00 uur svDiemen F9 - Nieuw Sloten F5 193203 6/2510.00 11.00 uur Buitenveldert F10 - svDiemen F10 193050 6/29 11.30 uur svDiemen F11 - De Meer F4 193393 6/2909.30 10.45 uur SDZ F10 - svDiemen F12 193435 6/2608.30 09.30 uur CTO’70 F5 - svDiemen F13 207069 7/2808.00 09.00 uur RKAV F6 - svDiemen F14 212131 7/56

Zaterdag 18 april meisjes11.15 12.30 uur TABA MB1 - svDiemen MB1 156821 1C 14.30 uur svDiemen MC1 - Huizen MC1 81010 2H08.15 09.30 uur ‘t Gooi MD3 - svDiemen MD1 183804 1/1308.00 09.00 uur GeuzenM ME1 - svDiemen ME1 205092 5/32

Zondag 19 april zondagsenioren 14.00 uur RKAVIC - svDiemen 59167 4F A. Buter 11.30 uur Volewijckers 2 - svDiemen 3 38199 4/412 A. Driest

Zondag 19 april junioren 10.00 uur svDiemen B1 - EVC B1 42025 Hfd. C F. Los 12.00 uur svDiemen B2 - AFC B3 42024 1i N. Smit 12.00 uur svDiemen B3 - Amstelland U B1 56736 2W08.45 10.00 uur Muiden B1 - svDiemen B4 56743 3/3108.15 -9.30 uur Roda’23 B7 - svDiemen B5 55914 3/3208.00 09.00 uur AFC C3 - svDiemen C1 42245 Hfd. D S. Belrouche08.45 09.45 uur CTO’70 C1 - svDiemen C2 42242 1L10.15 11.30 uur Pancratius C5 - svDiemen C3 165766 3/51 10.00 uur svDiemen C4 - AFC C7 56561 3/51 09.45 uur svDiemen C6 - Weesp C3 37716 3/54

Woensdag 22 april junioren17.45 19.00 uur AFC B3 - svDiemen B2 36821 1i

Woensdag 22 april pupillen17.15 18.30 uur AFC D2 - svDiemen D1 77197

Donderdag 23 april zondagsenioren 19.30 uur BSM - svDiemen 61782 4F W. Rozendaal

Page 13: De Treffer 2008-2009 - 2009-04-14

nr. 17 / 14 april 2009 13 svDiemen / DeTreffer

Programma 25, 26 & 29 aprilZaterdag 25 april zaterdagsenioren wed.nr. kl.nr. scheidrechter 14.30 uur svDiemen - DWV 106004 5B J. Brinkman 14.30 uur svDiemen 2 - Pancratius 4 105968 5/508 14.30 uur svDiemen vet. - Koedijk vet. 144375 1C

Zaterdag 25 april D-pupillen svDiemen D1 vrij Hfd. B 10.30 uur svDiemen D2 - Arsenal D1 183287 2/3910.45 12.00 uur Blauw Wit A D4 - svDiemen D3 182995 2/3808.00 09.00 uur HBOK D2 - svDiemen D4 182988 4/25 09.00 uur svDiemen D5 - Ouderkerk D4 182839 3/5811.00 12.15 uur Arsenal D3 - svDiemen D6 182752 3/4711.30 12.30 uur Ouderkerk D5 - svDiemen D7 182774 3/48 12.00 uur svDiemen D8 - Abcoude D5 183076 4/27

Zaterdag 25 april E-pupillen 11.30 uur svDiemen E1 - JOS/W’meer E1 105816 Hfd.E 09.00 uur svDiemen E2 - Ouderkerk E3 206173 1/26 11.30 uur svDiemen E3 - OSV E3 205808 2/32 12.45 uur svDiemen E4 - AFC E3 206172 2/3308.30 09.45 uur Kismet’82 E1 - svDiemen E5 205988 4/31 10.15 uur svDiemen E6 - NVC E11 206171 4/3511.15 12.30 uur SDZ E5 - svDiemen E7 206233 3/48 11.00 uur svDiemen E8 - RKDES E6 205423 6/1708.45 10.00 uur Arsenal E7 - svDiemen E9 205647 6/1711.45 13.00 uur Buitenveldert ME2 - svDiemen E10 206220 6/3010.45 12.00 uur ZSGO/WMS E3 - svDiemen E11 206165 6/18

Zaterdag 25 april F-pupillen 10.00uur svDiemen F1 - Almere F2 194333 1/21 10.00 uur svDiemen F2 - AFC F3 194332 2/2609.00 10.15 uur Amstelveen F1 - svDiemen F3 207838 2/2708.00 09.00 uur De Meer F1 - svDiemen F4 195139 2/2210.45 12.00 uur Amstelland U F3 - svDiemen F5 194326 3/39 09.00 uur svDiemen F6 - Buitenveldert F3 194331 3/37 09.00 uur svDiemen F7 - Buitenveldert F6 194330 4/3908.15 09.30 uur AMVJ F4 - svDiemen F8 194151 6/2409.00 10.00 uur Geinburgia F3 - svDiemen F9 194393 6/25 11.00 uur svDiemen F10 - svDiemen F11 194730 6/29 12.00 uur svDiemen F12 - Nieuw Sloten F6 194914 6/26 09.00 uur svDiemen F13 - Ouderkerk F13 207070 7/28 12.00 uur svDiemen F14 - Roda’23 F15 212132 7/56

Zaterdag 25 april meisjes 13.00 uur svDiemen MB1 - Zwanenburg MB1 156989 1C10.00 11.30 uur HMS MC1 - svDiemen MC1 156568 2H 12.45 uur svDiemen MD1 - Zuidvogels MD1 207235 1/13 svDiemen ME1 vrij 5/32

Zondag 26 april zondagsenioren 14.00 uur NFC/Brommer - svDiemen 63258 4F R. Snijders 11.00 uur Zeeburgia 2 - svDiemen 2 63234 2/203 M. Collé 14.00 uur svDiemen 3 - Amstelland U 5 40968 4/412 T. Diallo

Zondag 26 april junioren09.30 11.00 uur HBC A1 - svDiemen A1 63633 Hfd. D L. Jacobs 14.00 uur svDiemen A3 - Roda’23 A5 36995 3P13.00 14.30 uur Waterwijk A4 - svDiemen A4 172374 3N 10.00 uur svDiemen B1 - Roda’23 B1 40950 Hfd. C D. Verburg 12.00 uur svDiemen B2 - CTO’70 B1 40949 1i M. El Johari 12.00 uur svDiemen B3 - Almere B3 161332 2W 10.00 uur svDiemen B4 - Roda’23 B6 63450 3/3112.45 14.00 uur Pancratius B6 - svDiemen B5 63285 3/3208.30 09.30 uur Abcoude C1 - svDiemen C1 41001 Hfd. D A. van de Biezen12.00 13.00 uur WV-HEDW C1 - svDiemen C2 41002 1L08.00 09.00 uur AFC C7 - svDiemen C3 62788 3/51 14.00 uur svDiemen C4 - Ouderkerk C3 63277 3/51 10.00 uur svDiemen C5 - Waterwijk C6 63439 3/5210.15 11.30 uur Abcoude C5 - svDiemen C6 40997 3/54

Woensdag 29 april junioren 19.00 uur svDiemen B2 - Buitenveldert B1 39369 1i

Woensdag 29 april pupillen17.30 18.45 uur DWS D1 - svDiemen D1 76028 Hfd. B

Page 14: De Treffer 2008-2009 - 2009-04-14

nr. 17 / 14 april 2009 14 svDiemen / DeTreffer

Van maandag 27 april tot dinsdag 5 mei, is er geen trainen voor de D-, E- en F-pupillen. Op woensdag

6 mei gaan de trainingen weer beginnen. Niet vergeten!

Hoe u eventueel moet overschrijven of eventueel moet bedanken, vindt u uitgebreid terug op pagina twee

van dit nummer. Lees het goed, het betekent namelijk voor alle partijen minder werk.

Nog maar een keer, als u geen computer hebt en u wil volgend seizoen toch op de hoogte blijven over het wel

en wee van de sv Diemen, moet u dat kenbaar maken bij de ledenadministratie. Even een briefje met uw

gegevens en de wens dat u volgend jaar een “uitgeklede” Treffer wilt ontvangen.

Anthony Dean is uitgenodigd voor het team jongens onder 13 interregionaal Centraal, een hele mond vol.

Anthony speelt op zondag 26 april een toernooi op de velden van RKDES. Veel

succes!

Zoals u op pagina 1 in het artikel van de voorzitter kunt lezen nemen wij na dit

seizoen node afscheid van onze twee consuls. Ton Ruigrok van der Werve, die

de velden op zaterdagmorgen scherp in de gaten houd en van Ton Schriever

die hetzelfde doet maar dan vroeg op de zondag. Twee kerels nog recht van lijf en leden, maar door de ver-

smade “70 jaar grens” op non actief zijn gesteld door de KNVB. Beide hebben een voetbalverleden bij onze ver-

eniging en hebben verscheidene taken op zich genomen gedurende al die jaren. Jammer dat er nu een einde

aan moet komen. Ton & Ton heel hartelijk bedankt voor jullie inzet op de vroege ochtend en blijf gezond.

We verwelkomen Cor van Wel en Bart van Echtelt als onze nieuwe mensen die deze, op de vroege ochtend,

taken van af volgend seizoen op zich gaan nemen.

Houdt u de programma’s van de komende weken, op internet, goed in de gaten, er zijn hier en daar nog al

wat avondwedstrijden. Het is ook heel goed mogelijk dat er hier en daar door de KNVB nog wedstrijden

worden ingelast, opletten dus.

Ons Sjef van der Heiden toernooi is een groot succes geworden! Zowel op Paaszaterdag als op Paasmaan-

dag liep als gesmeerd en wat een drukte. Toen ik op zaterdag dacht even te gaan kijken op ons complex en

sportpark De Diemen op reed, wist ik niet wat ik zag. Vanaf de weg stonden de auto’s al geparkeerd, langs

de velden een gezellige drukte en wedstrijden die op tijd begonnen, een strak schema zorgde hiervoor. Een

pluim voor de organisatie, echt geweldig, alle medewerkers in een blauw T-shirt met de opdruk sv Diemen en

de scheidsrechters in een zwart shirt met sv Diemen opdruk. Ook de mensen van de kantine hebben geweldig

hard gewerkt op beide dagen, gelukkig, begrijp ik, met zo nu en dan de hulp van moeders die even een handje

toestaken en zo hoort het ook. Voor iedereen die mee heeft geholpen het Sjef van der Heiden toernooi te doen

slagen een warm Chapeau!!!

De zondag-1 had een heel goed weekend, zaterdag werd er gewonnen van ‘t Goy en op Paasmaandag werd

Ouderkerk aan de zegekar gebonden. Zes punten in de zak, niet slecht.

We beginnen aan de laatste twee weekenden van de competitie, voor sommige van onze teams is er dan in

mei nog een toetje, maar dan is het toch afgelopen. Dan begint in mei het werk voor de ledenadministratie,

de af- en aanmeldingen. En in augustus gaat de voetbalvoorbereiding al weer van start.

Mini-treffers

Spelers gezocht voor de Zaterdagselectie ’09/’10

De zaterdagafdeling zal zich, met ingang van het volgende seizoen, uitbreiden

naar 2 selectieteams. Wij zijn daarom op zoek naar spelers die in een prettige

sfeer prestatiegericht willen voetballen in een selectie met spelers in de leeftijd

van 18-35 jaar.

Meld je nu al aan voor een proeftraining om kennis te maken! De zaterdag-1

traint op maandag- en woensdagavond om 20.30 uur. Bel met Sandor Wallroth

06-11474485 of kom een keer langs!