De Treffer 2008-2009 - 2009-03-16

18
DE TREFFER Clubblad van de sportverening Diemen Opgericht 16 juli 1931 Sportpark De Diemen / Postbus 189 / 1110 AD Diemen 020-699 20 48 / E-mail: [email protected] Voorzitter M.F. Lunstroo tel. 020-6992020 e-mail: [email protected] Secretaris P.P. van Rooij tel. 020- 6951294 e-mail: [email protected] Penningmeester R. Stallinga tel. 020-6004332 e-mail: [email protected] Voorzitter jeugdcommissie vacant Kontributie-donatie RABOBANK 39.35.09.214 sv Diemen ledenadministratie Postbus 189 1110 AD Diemen Kantinebeheerder A.J. Stellingwerff tel. 020-6992134 Redaktie clubblad M.E. Post tel. 020-6909679 e-mail: [email protected] Clubblad verzending Mevr. M. Stoete tel. 020-6991599 Alle correspondentie betreffende de ledenadministratie sturen naar: sv Diemen Ledenadministratie Postbus 189, 1110 AD Diemen sv Diemen en ons overleg met de gemeente Jaargang 75 nr. 15 16 maart 2009 We hebben als bestuur van de vereniging half februari weer ons jaarlijks overleg met de ambtenaren van de gemeente Diemen gehad. We doen dit altijd in de vorm van een werk- lunch in de bestuurskamer, beide partijen vinden dit een goede setting. De afdeling Samenleving wordt vertegenwoordigd door de medewerker Sportzaken. De afdeling Infra en Beheer door de beleidsmedewerker, de opzichter Groenbeheer en de ter- reinmeester. Politiek verantwoordelijken zijn helaas nooit meer aanwezig Het gehele reilen en zeilen van de vereniging sv Diemen en de relatie naar de gemeente wordt dan doorgenomen. Al jarenlang verloopt dit in goede harmonie. Dit jaar zijn de volgende belangrijke zaken aan de orde geweest Ons verzoek tot snelle ombouw van het hoofdveld naar kunstgras met verlichting Wij hebben daartoe in november 2008 een gemotiveerd 2e verzoek gedaan aan B en W en de gemeenteraad. We hebben nu te horen gekregen dat ambtelijk de voorbereiding zover is gevorderd dat het project op de zogenaamde Kadernota van het gemeentebestuur wordt geplaatst welke in april 2009 wordt besproken. Voor zover wij hebben kunnen nagaan is ons verzoek van november, hoewel ook uitdrukkelijk gericht aan de gemeenteraad, nog niet bij de gemeenteraad onder de aandacht gebracht. Stel dat ons verzoek positief wordt ontvan- gen door de gemeenteraad Diemen dan kunnen we in het seizoen 2010-2011 eindelijk de gewenste uitbreiding van het aantal trainingsuren en oefenwedstrijden realiseren Aanleg van de speelplaats tussen het hoofdveld en het 3e veld Het nu definitief zeker dat er een openbare speelplaats komt voor de woningbouw op de Plantage De Sniep. Medio mei 2009 wordt er begonnen met de aanleg en eind september wordt de speelplaats feestelijk opgeleverd. sv Diemen krijgt preferentie voor het gebruik door onze jeugd op de woensdag en zaterdag. Voor het overige delen we de ruimte met de kinderen vanuit de woonwijk. Welke hoofdelementen kunnen we verwachten van deze speelplaats Een speelveld voor de jongste leeftijd van 17 x 31 m., voorzien van kunstgras en een om- heining van 1 tot 3 m. hoog ( afhankelijk van de zijde). Met 2 doelen. Het veld wordt te- vens geschikt gemaakt om er een volleybalveld op uit te zetten voor voetvolleybal • Een basketbalpaal met belijning in de bestrating voor het spelen van aanval en verdedi- ging met een klein groepje. Een ronde Pannakooi, met hoog hekwerk er om heen. De kooi wordt voorzien van kunst- gras. Deze kooi wordt mede betaald uit de schenking welke de vereniging mocht ontvan- gen van Rabobank/Bouwfonds bij het heien van de 1e paal. In de kooi kan het zogenaamde Panna (tussen de benen voetbal) worden gespeeld. Het bestuur verwacht dat deze speelplaats een kroonjuweel op ons complex gaat worden. Voor de vereniging bestaan er mogelijkheden om door reclame op de speelplaats extra inkomsten te verwerven via sponsors. Verlichting Sportlaan Tot onze grote vreugd is de verlichting van de Sportlaan weer hersteld. De gemeente schijnt veel moeite te hebben gehad met het NUON voor het herstel. Natuurlijk hebben we ken- baar gemaakt dat we ons bijzonder geërgerd hebben dat dit bijna een jaar heeft moeten duren. Klein onderhoud Het jaarlijkse kleinonderhoud zoals de doeltjes, lasnaden in de kunststof velden en derge- lijke vormen een belangrijke hoofdmoot van de bespreking en zal worden opgelost. Tot slot, we hebben te horen gekregen dat medio april de wethouder Sportzaken Ruud Grondel het sportcomplex De Diemen wil komen bezoeken. Wij zouden graag ook eens wat meer raadsleden op ons complex zien zodat zij persoonlijk het reilen en zeilen van sv Diemen kunnen beschouwen. Peter van Rooij van de secretaris

description

 

Transcript of De Treffer 2008-2009 - 2009-03-16

Page 1: De Treffer 2008-2009 - 2009-03-16

DE TREFFERClubblad van de sportverening Diemen

Opgericht 16 juli 1931

Sportpark De Diemen / Postbus 189 / 1110 AD Diemen ( 020-699 20 48 / E-mail: [email protected]

Voorzitter

M.F. Lunstroo

tel. 020-6992020

e-mail: [email protected]

Secretaris

P.P. van Rooij

tel. 020- 6951294

e-mail: [email protected]

Penningmeester

R. Stallinga

tel. 020-6004332

e-mail: [email protected]

Voorzitter jeugdcommissie

vacant

Kontributie-donatie

RABOBANK 39.35.09.214

sv Diemen ledenadministratie

Postbus 189

1110 AD Diemen

Kantinebeheerder

A.J. Stellingwerff

tel. 020-6992134

Redaktie clubblad

M.E. Post

tel. 020-6909679

e-mail: [email protected]

Clubblad verzending

Mevr. M. Stoete

tel. 020-6991599

Alle correspondentie

betreffende

de ledenadministratie

sturen naar:

sv Diemen

Ledenadministratie

Postbus 189,

1110 AD Diemen

sv Diemen en ons overleg met de gemeente

Jaargang 75 nr. 15 16 maart 2009

We hebben als bestuur van de vereniging half februari weer ons jaarlijks overleg met de

ambtenaren van de gemeente Diemen gehad. We doen dit altijd in de vorm van een werk-

lunch in de bestuurskamer, beide partijen vinden dit een goede setting.

De afdeling Samenleving wordt vertegenwoordigd door de medewerker Sportzaken. De

afdeling Infra en Beheer door de beleidsmedewerker, de opzichter Groenbeheer en de ter-

reinmeester. Politiek verantwoordelijken zijn helaas nooit meer aanwezig

Het gehele reilen en zeilen van de vereniging sv Diemen en de relatie naar de gemeente

wordt dan doorgenomen. Al jarenlang verloopt dit in goede harmonie.

Dit jaar zijn de volgende belangrijke zaken aan de orde geweest

Ons verzoek tot snelle ombouw van het hoofdveld naar kunstgras met verlichting

Wij hebben daartoe in november 2008 een gemotiveerd 2e verzoek gedaan aan B en W en

de gemeenteraad. We hebben nu te horen gekregen dat ambtelijk de

voorbereiding zover is gevorderd dat het project op de zogenaamde

Kadernota van het gemeentebestuur wordt geplaatst welke in april

2009 wordt besproken. Voor zover wij hebben kunnen nagaan is ons

verzoek van november, hoewel ook uitdrukkelijk gericht aan de gemeenteraad, nog niet bij

de gemeenteraad onder de aandacht gebracht. Stel dat ons verzoek positief wordt ontvan-

gen door de gemeenteraad Diemen dan kunnen we in het seizoen 2010-2011 eindelijk de

gewenste uitbreiding van het aantal trainingsuren en oefenwedstrijden realiseren

Aanleg van de speelplaats tussen het hoofdveld en het 3e veld

Het nu defi nitief zeker dat er een openbare speelplaats komt voor de woningbouw op de

Plantage De Sniep. Medio mei 2009 wordt er begonnen met de aanleg en eind september

wordt de speelplaats feestelijk opgeleverd. sv Diemen krijgt preferentie voor het gebruik

door onze jeugd op de woensdag en zaterdag. Voor het overige delen we de ruimte met de

kinderen vanuit de woonwijk.

Welke hoofdelementen kunnen we verwachten van deze speelplaats

• Een speelveld voor de jongste leeftijd van 17 x 31 m., voorzien van kunstgras en een om-

heining van 1 tot 3 m. hoog ( afhankelijk van de zijde). Met 2 doelen. Het veld wordt te-

vens geschikt gemaakt om er een volleybalveld op uit te zetten voor voetvolleybal

• Een basketbalpaal met belijning in de bestrating voor het spelen van aanval en verdedi-

ging met een klein groepje.

• Een ronde Pannakooi, met hoog hekwerk er om heen. De kooi wordt voorzien van kunst-

gras. Deze kooi wordt mede betaald uit de schenking welke de vereniging mocht ontvan-

gen van Rabobank/Bouwfonds bij het heien van de 1e paal.

In de kooi kan het zogenaamde Panna (tussen de benen voetbal) worden gespeeld.

Het bestuur verwacht dat deze speelplaats een kroonjuweel op ons complex gaat worden.

Voor de vereniging bestaan er mogelijkheden om door reclame op de speelplaats extra

inkomsten te verwerven via sponsors.

Verlichting Sportlaan

Tot onze grote vreugd is de verlichting van de Sportlaan weer hersteld. De gemeente schijnt

veel moeite te hebben gehad met het NUON voor het herstel. Natuurlijk hebben we ken-

baar gemaakt dat we ons bijzonder geërgerd hebben dat dit bijna een jaar heeft moeten

duren.

Klein onderhoud

Het jaarlijkse kleinonderhoud zoals de doeltjes, lasnaden in de kunststof velden en derge-

lijke vormen een belangrijke hoofdmoot van de bespreking en zal worden opgelost.

Tot slot, we hebben te horen gekregen dat medio april de wethouder Sportzaken Ruud

Grondel het sportcomplex De Diemen wil komen bezoeken. Wij zouden graag ook eens

wat meer raadsleden op ons complex zien zodat zij persoonlijk het reilen en zeilen van sv

Diemen kunnen beschouwen.Peter van Rooij

van de

secretaris

Page 2: De Treffer 2008-2009 - 2009-03-16

nr. 15 / 16 maart 2009 2 svDiemen / DeTreffer

Overschrijvings procedure

Senioren en junioren die overschrijving wensen, dienen als volgt te handelen:• Overschrijvingsformulier bij het secretariaat van de nieuwe vereniging afhalen en de daarvoor bestemde rubrieken

volledig laten invullen.• U overtuigen bij sv Diemen dat de contributie en KNVB boetes over het seizoen 2008-2009 zijn betaald.• Uw wedstrijdkleding inleveren bij de kledingcommissie (vrijdag namiddag) en een bewijs hiervan vragen.• Uw spelerspas zelf op te vragen bij uw elftalleider of de wedstrijdcoördinator.• Het volledig ingevulde overschrijvingsformulier + een kopie van het kledingbewijs en een aan u zelf geadresseer-

de enveloppe voorzien van een postzegel voor vrijdag 15 mei aanstaande zenden naar:• sv Diemen, Ledenadministratie, Postbus 189, 1110 AD DIEMEN.• De ledenadministratie van sv Diemen vult de benodigde rubrieken op het ontvangen formulier in, voegt de Leden

MutatieKaart bij en zend bovengenoemde bescheiden per ommegaande aan U retour.• Na ontvangst dient de betrokkene, het overschrijvingsformulier, de Leden MutatieKaart en de spelerspas zo spoe-

dig mogelijk aan het secretariaat van de nieuwe vereniging ter hand te stellen. De nieuwe vereniging is verant-woordelijk voor tijdige verzending naar de KNVB.

• Overschrijvingsformulieren welke niet volgens bovenstaande procedure zijn aangeleverd, worden niet in behande-ling genomen.

Pupillen die overschrijving wensen, dienen als volgt te handelen:• Zij dienen een gele verklaring “speelgerechtigheid pupillen” op een donderdagavond bij het dagelijks bestuur van

sv Diemen af te halen en de daarvoor bestemde rubrieken te laten invullen.• Voor de pupillen E en F is een spelerspas niet van toepassing.• Verder dienen zij te handelen als boven.

Om het u gemakkelijk te maken organiseert het bestuur op 14, 19, 26 en 28 mei zogenaamde overschrijvingsavon-den in de kantine van sv Diemen van 19.30 uur tot 21.00 uur.Hierbij is iemand van de Ledenadministratie, de Contributieadministratie en de Kledingcommissie aanwezig. Het ge-hele overschrijving pakket kan dan in één keer worden afgedaan bij sv Diemen. Wel dient u zelf de spelerspas eerst op te halen bij de elftalleider of de wedstrijdcoördinator. Verder bent u zelf verantwoordelijk voor het vervolg.

Procedure beëindiging lidmaatschapLeden die hun lidmaatschap wensen te beëindigen, dienen dit voor 15 mei aanstaande uitsluitend schriftelijk te melden aan:sv Diemen, Ledenadministratie, Postbus 189, 1110 AD DIEMEN.U dient zich te overtuigen dat:• de contributie en KNVB boetes over het seizoen 2008-2009 zijn betaald.• Uw wedstrijdkleding is ingeleverd bij de kledingcommissie en een bewijs hiervan vragen.• Uw spelerspas zelf op te vragen bij uw elftalleider of de wedstrijdcoördinator (voor de toekomst wanneer u weer

wil gaan spelen). Bij de schriftelijke opzegging moet een kopie van het kledingbewijs zijn bijgesloten.

Om het ook u gemakkelijk te maken organiseert het bestuur op 14 en 19 mei avonden in de kantine van sv Diemen van 19.30 uur tot 21.00 uur waarop u het lidmaatschap kunt beëindigen door inlevering van het afmeldingformulier, de wedstrijdkleding en controle van de contributiebetaling.

Leden die na 31 mei aanstaande opzeggen dienen rekening te houden met het betalen van extra te maken kosten zowel van administratieve als van organisatorische aard.

Indien uw lidmaatschap niet voor 31 mei 2009 is opgezegd gaan wij uit van “stilzwijgende verlenging” van het lid-maatschap, met alle voorwaarden daaraan verbonden.

• U kunt een standaard afmeldingformulier downloaden van de website www.svdiemen.nl .• Opzeggingen per e-mail worden niet geaccepteerd.

Voor inlichtingen over het doorgaan van de

trainingen, afgelastingen van de wedstrijden

en alle andere informatie kunt u bellen

naar. . .

020-6000085

Page 3: De Treffer 2008-2009 - 2009-03-16

nr. 15 / 16 maart 2009 3 svDiemen / DeTreffer

Offi ciële mededelingenNieuwe ledenL. W. ter Borgh 21-10-2002 F-pup. Prinses Marijkestraat 24, 1111 EK Diemen tel. 020-6003467S.D. van Breenen 02-02-2003 F-pup. WiDhelminaplantsoen 19, 1111 CJ Diemen tel. 06-41225836P. Brinkhof 28-01-2003 F-pup. Venusschelp 32, 1112 CP Diemen tel. 020-6001217S.J.D. van Es 12-12-2002 F-pup. Vliervlinder 43, 1112 KE Diemen tel. 020-6957624J. Loon 28-04-2002 F-pup. Oude Waelweg 65, 1111 SW Diemen tel. 020-6901169Z. Miran 28-02-2002 F-pup. Prinses Marijkestraat ?? tel. 06-19480651D. Pielstroom 18-07-2002 F-pup. Vlasdonk 59, 1112 JE Diemen tel. 020-6008284D. Schinning 05-02-2003 F-pup. Burg. Bickerstraat 2F, 1111 CB Diemen tel. 020-6990265R. Schinning 05-02-2003 F-pup. Burg. Bickerstraat 2F, 1111 CB Diemen tel. 020-6990265S. Pijkerman 16-03-2000 F-pup. Raadhuisstrat 44, 1111 BM Diemen tel. 020-6715534D. Overklift 30-07-1959 NSL. Diemzigt 3, 1111 TW Diemen tel. 020-6900164E.A. Chitaroe 15-01-1963 NSL. Havikskruid 155, 1112 NL, Diemen tel. 020-7707211

Bedankt als lidY. Salem F-pup.M. van der Ploeg D-pup.D. Curiel Zat.D. Asamoah D-pup.

De Treffer gaat digitaal

Belangrijk bericht

Het bestuur heeft in de vergadering van 24 februari defi nitief besloten, dat de gedrukte versie van

het clubblad De Treffer met ingang van seizoen 2009-2010 gaat verdwijnen. Dus vanaf augustus

2009 een digitale Treffer

De huidige Treffer wordt al ruim een jaar elke 14 dagen op de website www.svdiemen.

nl geplaatst.

Hier is tot op heden nog niet zoveel publiciteit aan gegeven maar recent zijn we begonnen de

leden via een bericht in Sportlink hierover te informeren. Wij willen hiermee een proces van

gewenning op gang brengen.

Het bestuur en de redactie zijn in overleg hoe de digitale Treffer er in de toekomst uit moet gaan

zien. Tevens is een belangrijk onderwerp hoe we met onze advertentiesponsors om zullen gaan.

Zij worden in april benaderd door de sponsorcoördinator Philip Oomstee voor een gesprek.

Om inzicht te krijgen in het aantal personen, dat geen toegang heeft tot het internet en toch

informatie wil blijven ontvangen, vragen wij die personen zich te melden. Zodra wij weten om

hoeveel personen het gaat, zullen wij een plan uitwerken om hen van informatie over onze

vereniging te voorzien. Mocht niemand zich melden, dan gaan wij er van uit, dat iedereen voortaan

alle informatie via de digitale Treffer op de website www.svdiemen.nl zal opvragen.

Dus als u op geen enkele wijze een internettoegang heeft, maar wel op de hoogte wilt blijven, dan

kunt u dit schriftelijk aangeven bij:

sv Diemen, t.a.v. de redactie, Postbus 189, 1110 AD Diemen.

Wilt u aangeven waar u behoefte aan heeft, bv. offi ciële mededelingen, standen, wedstrijdprogramma,

alles, enz.

Let op, dit is alleen van toepassing voor die personen, die echt op geen enkele wijze toegang

hebben tot het internet. Het is de bedoeling dat alle informatie over sv Diemen straks digitaal

terug te vinden is en dat onze leden dit via de website gaan opzoeken.M.E. Post en P.P. van Rooij

Page 4: De Treffer 2008-2009 - 2009-03-16

nr. 15 / 16 maart 2009 4 svDiemen / DeTreffer

Advertentie

Page 5: De Treffer 2008-2009 - 2009-03-16

nr. 15 / 16 maart 2009 5 svDiemen / DeTreffer

Inleveren kopij clubblad!Het volgende clubblad komt uit op maandag 30 maart

U kunt uw kopij van wedstrijden gespeeld in het weekend 21/22 maart

tot woensdag 25 maart 20.00 uur inleveren.

Verslagen van wedstrijden gespeeld in het weekend 28/29 maart

tot zondagavond 29 maart 20.00 uur!!!

Lever uw verslagen zo snel mogelijk in, niet groter dan 300 (¼ pagina) woorden!!!

U kunt uw verslag ALLEEN per e-mail insturen naar:

[email protected]

Verslagen die op een ANDERE MANIER of TE LAAT worden ingeleverd, worden NIET geplaatst!!!

sv Diemen B4 – Almere B5 4-0 8 maartDe geblesseerde Jaimy en Thomas waren present om hun teamgenoten moreel te steunen. Zo leverden ze hun eigen bijdrage aan de positieve instelling van het hele team. Er stond een stevige bries. De eerste tien minuten waren de teams redelijk aan elkaar gewaagd, al leek Diemen net iets beter. Toen wist Marc een mooi uitgespeelde aanval doeltreffend af te ronden: 1-0. Ge-lijk brak ook schuchter het zonnetje door de bewolking. Even later moest Jeroen met een sublieme sliding een tegendoelpunt voorkomen. Diemen liet enkele mooie, snelle aanvallen zien, maar ook doelman Rowan moest een aantal keren een sprintje trekken naar de rand van zijn strafschopgebied of zelfs daarbuiten. Shaga schoot in de draai op doel, de keeper van Almere redde met een safe. Berend, altijd op zoek naar de vrije man, vergat nu eens zelf op doel te schieten. Na een half uur strompelde Randy het veld af: weer last van zijn oude knieblessure. Wat een pech! De drie geblesseerden zagen vanaf hun bank hoe Rolf kon scoren, maar de eer gunde aan Em-lyn: 2-0.Kort na de hervatting verdween een schot van Jorn net over het doel. Aan de andere kant werd Rowan om-speeld, maar voorkwam Nico een ‘zekere’ tegentreffer. Wouter zette voor, Rolf legde terug op Emiel die de rust

bewaarde: 3-0. Almere was zeker niet slecht, maar Die-men werkte harder, speelde georganiseerd, combineerde goed. Alleen het ingooien was af en toe te slordig. Marc (man of the match) speelde Rolf vrij die net iets sneller bij de bal was dan de keeper: 4-0. Ook Barry bereikte met een mooie, verre voorzet Rolf, maar nu strandde deze op de doelman. Het was en bleef een mooie score, re-sultaat van de prima inzet van het hele team.

Ruud Keurentjes

sv Diemen D1 – Abcoude D1 4-1 7 maartWe wisten dat Abcoude een lastige tegenstander is, want de eerste wedstrijd wonnen we moeizaam met 1-3. Ze hebben ook weinig grote nederlagen geleden, alleen tegen Ajax (7-0). Toch staan ze in de onderste regionen van de poule. We namen een snelle voorsprong door een doelpunt in de eerste minuut van Anthony. Beter kan je natuurlijk niet beginnen, maar daarna vergaten we toch te voetballen en gingen we mee in het fysieke spel van Abcoude. Dat was erg jammer. Abcoude kreeg één kans in de 1e helft: een vrije trap ging bij ons op de lat. Anthony schoot nog een subtiel lobje over. Luc moest alweer geblesseerd het veld verlaten na een grove over-treding op zijn knie. De afdrukken stonden er stevig in. Na rust kon hij wel weer verder gelukkig. Ook Rik had

Jeugdtreffer Wedstrijdsecretarissen

F-pupillen A. Uljee tel. 020-6954865

Meisjesvoetbal M. Golsteijn tel. 020-7764909 Wedstrijdwijzigingen E. Oudshoorn tel. 020-6904445

sv Diemen heeft sinds april 2008 een hart Defi brillator

Jaarlijks krijgen ruim 11.000 Nederlanders een hartstilstand. De overheid heeft daarom be-sloten dat iedereen voortaan een Automatisch Externe Defi brillator (AED) mag gebruiken om levens te redden. Met de AED worden elektronische impulsen toegediend aan iemand met een hartstilstand. Binnen zes minuten neemt de overlevingskans sterk af. sv Diemen heeft sinds april 2008 een groep van 20 bevoegde personen voor gebruik van het apparaat.De groep bestaat uit 10 personen met een opleiding bij hun bedrijf als Bedrijfshulpverlener of een EHBO- opleiding. We zijn op zoek naar nog meer personen met een opleiding als be-drijfshulpverlener of met een EHBO- opleiding. We hebben daarnaast 10 personen die door sv Diemen zijn opgeleid en daarvoor zoeken we nog enige reserves.

De cursus:In de korte praktijkgerichte AED- cursus, medio april van 19.00 tot 22.00 uur, leert u de AED gebruiken bij een acute hartstil-stand. Een ervaren docent verzorgt de opleiding. Dus wilt u sv Diemen hiermee helpen laat mij dat dan weten,Peter van Rooij; email [email protected] tel 020-6951294.

Page 6: De Treffer 2008-2009 - 2009-03-16

nr. 15 / 16 maart 2009 6 svDiemen / DeTreffer

nog een klein kansje voor rust maar het bleef 1-0.Na rust gingen we beter voetballen en kregen we meer kansen. Een vrije trap van Jeremy net buiten de 16m ging het doel in, maar werd afgekeurd wegens te vroeg inlopen van de muur. De volgende trap leverde helaas geen doelpunt op. Alfred wist de 2-0 te maken. Eindelijk! Dit werkte echt als een bevrijding, want met 1-0 ben je zo gezien. Anthony kreeg een goede voorzet van Alfred maar werkte de bal net voorlangs het doel. Even later maakte hij wel de 3-0. Daarna werd Abcoude toch nog gevaarlijk voor ons doel en raakte 2x de lat achter elkaar. Hoe was het mogelijk. Ook Jeremy wist de lat te raken bij Abcoude. Toch kregen we nog een tegentreffer. Dave was gewisseld voor Miguel (keeper E1) en deze wist een schot niet te stoppen (3-1). Het werd tenslotte 4-1 door een schitterende volley van Rik op een goede voorzet van Ahmeeyah. Het was weer een wedstrijd met 2 ge-zichten, maar uiteindelijk waren wij de betere ploeg.

Martin

Arsenal D1 - sv Diemen D2 2-5 7 maartOnder de rook van het Olympisch stadion stond vandaag de wedstrijd tegen Arsenal op het programma. Delano kon helaas wegens een blessure niet meedoen. Beide teams begonnen goed aan de wedstrijd en er waren kleine kansen over en weer. Met een strak schot bracht Jeroen de D2 op voorsprong: 0-1. De jonge scheidsrechter fl oot veel en nam wat onduidelijke beslissingen. Arsenal kreeg on-terecht een vrije trap. De bal werd in eerste instan-tie goed gestopt door Nick maar werd niet goed weggewerkt en Arsenal maakte in de rebound 1-1. Er werd door alle spelers van Diemen hard gewerkt vandaag; de jongens en meiden waren fel op de bal. Uit een mooie voorzet van Richel bracht Lesley de 1-2 op het scorebord en gingen we aan de thee.Vanaf de aftrap na rust was Arsenal meteen ge-vaarlijk maar Nick maakte een mooie redding. Je-roen gaf vanuit het midden een prachtige pass op Salim die met een lob over de keeper voor 1-3 zorgde. De 1-4 was een kopie van dit doelpunt; weer een mooie combie van Jeroen en Salim. Arsenal liet de kop-pies niet hangen; een rommeltje voor het doel van Die-men en 2-4 op het scorebord. Maar Diemen bleek over de hele wedstrijd toch de betere partij; Jeroen bepaalde de eindstand met een mooie solo op 2-5. D2, jullie heb-ben vandaag goed en fel gevoetbald! Verdiend 3 punten en aan kop in de competitie!

Elly

sv Diemen D3 - Blauw Wit A D4 4-0 7 maartVandaag hebben we onze 3e competitiewedstrijd ge-speeld. Blauw Wit Amsterdam was best sterk maar de verdedigers van sv Diemen ook! Na een paar keer over tikken wisten we hun doel te bereiken na een pass van mij had Eline de kans om een voorzet te geven en dat deed ze, helaas werd het geblokt. Meteen daarna de 7e minuut had Eline weer de bal en stond voor de keeper, ze

Voor inlichtingen over het doorgaan van de

trainingen, afgelastingen van de wedstrijden

en alle andere informatie kunt u bellen

naar. . .

020-6000085

schoot tegen een man van de tegenpartij die een eigen doelpunt maakte zo werd het 1-0. Later, de 13e minuut, had Kevin A. de bal gekregen en ging mannetjes dollen, tot hij voor het doel kwam en scoorde! Zo werd het 2-0. Later gaf ik weer een pass naar Kevin S. die weer de bal zo had gepasst dat Niels kon uithalen en dat deed hij en ja hoor in de 18e minuut 3-0. Zo gingen we de rust in.Na de rust had Evert de trainer gewisseld van spelers. In de 2e helft toen Kevin A. er in kwam had hij gelijk de bal van mij gekregen zodat hij kon voorgeven, maar zijn voorzet werd een doelpunt waar de keeper geen schijn van kans had want het was diep in de hoek, zo werd het 4-0. Later hadden Kevin S, Kevin A en ik heel vaak goed gecombineerd helaas kwam er geen doelpunt uit. Nu staan we 1e in de competitie, zo moeten we het vol houden!!

Youssef

sv Diemen D6 - Arsenal D3 2-1 7 maartMooi weer, sportieve tegenstanders, sympathieke ou-ders bij de tegenpartij én een clubscheidsrechter, beter kun je het toch niet hebben op de vroege zaterdagoch-tend. Diemen kwam al snel voor door een afstandsschot

van Glenn. Daarna kantelde de wedstrijd. Het fy-siek sterke Arsenal werd steeds beter, ook omdat Diemen niet scherp genoeg de duels aan ging en er niet in slaagde de bal in de ploeg te houden. Hierdoor werden de aanvallers Daan, Lorenzo en Danny nauwelijks bereikt. Keeper Luca stond echter pal, al benam hij de toeschouwers soms de adem door de bal niet op te rapen maar gelijk door te spelen. Rust 1-0.Vlak na rust viel de gelijkmaker waar Arsenal ge-zien het spelbeeld van de eerste helft recht op had, 1-1. Maar waar iedereen verwachtte dat de tegenpartij door zou drukken herpakte Diemen zich. Verdedigers Jorn, Sil, Pieter, Dex en Thije hadden ze zaak nu onder controle. Coach Michel had in de aanval wat omgezet en ook daar begon het te lopen. Middenvelders Stein, Jeroen, Glenn en Donovan sloten goed bij en Diemen kreeg een

paar fl inke kansen. Een prachtige voorzet vanaf rechts van Danny zorgde voor paniek in de verdediging van Ar-senal waarna uitblinker Glenn de 2-1 binnenschoot. Een zwaarbevochten overwinning op een prima tegenstan-der. Pluim van de week voor bikkel Dex die ons in de eerste helft verdedigend overeind hield.

Johan Knol

Abcoude D5 - sv Diemen D8 1-8 7 maartDe wedstrijd was nog maar goed en wel begonnen of Diemen keek al tegen een 1-0 achterstand aan. Het bracht de ploeg echter niet van streek. Vooral met aan-vallen via de sterke linkerfl ank werd Abcoude onder druk gezet. In de tiende minuut ontstond de gelijkmaker al na een goede combinatie tussen Nidal en Youri, van wie de laatste scoorde 1-1. Toen was het eigenlijk snel gedaan met de tegenstand en kon Diemen makkelijk uitlopen. Nidal schoot eerst op de lat maar door invaller Lorenzo

Page 7: De Treffer 2008-2009 - 2009-03-16

nr. 15 / 16 maart 2009 7 svDiemen / DeTreffer

Familiedag

Zoals jullie al hebt gelezen gaan wij op zondag 7 juni een familiedag houden.

Wat is het doel? Heel eenvoudig eigenlijk, wij bieden alle teams die dat willen gelegenheid

om als afsluiting van het seizoen iets te doen met ouders begeleiders trainers enz.

Dit kan zijn een wedstrijdje ouders tegen de kinderen met na afl oop gezamenlijk iets

eten/drinken maar, ook iets heel anders het is net wat jullie willen, de kantine en de

kleedkamers zijn open Nel, Abdell en ik zijn aanwezig om jullie te ondersteunen.

Meld je team aan en geef op wat je wil, dan kunnen wij zorgen dat het veld

of een deel daarvan beschikbaar is met materiaal enz.

je kunt om 09.00 uur beginnen de dag eindigt uiterlijk om 17.00 uur.Bram

was het wel raak, 1-2. Want ook deze wedstrijd had de D8 weer enkele invallers door het nog altijd ontbreken van Robbie en Kasper. Voor rust werd het nog 1-4 door twee doelpunten van de altijd ijverige Nidal. De tweede helft speelde zich vrijwel alleen af voor het doel van Abcoude. Diemen kon de voorsprong eenvou-dig opbouwen. Youri tekende zijn tweede treffer van de wedstrijd aan, 1-5 en de vanuit de defensie naar voren geschoven Damian Woerlee maakte er 1-6 van. Het ze-vende Diemendoelpunt was een fraaie van Danny die een voorzet of schot op doel, wat was het?, in de hoek achter de doelman zag verdwijnen. Hij was er zelf het meest verbaasd over. Een sterke voorzet van Damian Woerlee werd tenslotte nog door invaller Jeroen doeltref-fend ingeschoten 1-8.

Cees Kramer

Ajax E1- sv Diemen E1 4-0 7 maartVandaag de uitwedstrijd bij Ajax op de Toekomst. Ieder-een keek hier natuurlijk naar uit en allemaal wisten we dat het moeilijk zou zijn tegen de geoliede machine van de topvoetballers uit de regio. Allemaal een plek gevon-den in de “John van ’t Schip” kleedkamer, een goede wedstrijdvoorbereiding en stralend zonnig weer. Vanaf de aftrap stond Diemen onder druk van het gretige Ajax dat snel een doelpunt verwachtte te maken. Maar Diemen was erg taai en de verdedigers gingen allemaal niet opzij. Ieder-een deed enorm zijn best en duels werden niet geschuwd. Helaas konden we zelf niet de rust vinden om lang in balbezit te blijven en was het Ajax dat druk zette. Maar het bleef 0-0 en Diemen hield stand. Tot een minuut-je voor rust keeper Miguel toch gepasseerd werd.In de tweede helft hetzelfde beeld tegen Ajax dat het team op vele plaatsen veranderd had. Weer veel kansen maar ook vele reddingen van Miguel en opruimwerk van alle veldspe-lers van Diemen. Helaas vielen er meer te-gentreffers; nog 3 zodat de eindstand 4-0 was. Al met al een stand waarmee iedereen van Diemen vrede kon hebben. Alles hebben jullie er aan gedaan en veel teams gaan met meer goals tegen van het veld. Zo zagen we naderhand de D1 van Zuidvogels al in de eerste helft 8-0 achter staan bijvoorbeeld. Dus jullie mogen trots op jezelf zijn en hier moed uit putten voor de volgende

wedstrijden. Want daartegen zullen jullie met de instel-ling van afgelopen zaterdag zeker wel succesvol zijn. Tot volgende week!

Edwin van den Berg

Ouderkerk E3 - sv Diemen E2 1-8 7 maartHet begin van de wedstrijd was slap, er zat geen muziek in. Na 1 minuut heeft de tegenstander een knullig doel-punt gemaakt 1-0. Na 9 minuten maakt Koen de gelijk maker 1-1. Een mooie actie van Devin, om 2 man weg te spelen en in de rechter korte hoek te knallen en het is 1-2 geworden. Het is een hoekschop, Bian schiet met zijn linkerbeen hoog en Patrick van de E4 kopt de bal in het doel, 1-3. En daarna is het rust.In de rust heeft onze trainer, Metin, de jongens verteld hoe het beter moet. En heeft aanpassingen gedaan. In de tweede helft ging het veel beter en de muziek ging beter spelen en swingen. In tweede helft is er een 1-2 ac-tie van Damien en Patrick en Koen scoort 1-4. Het ging steeds beter, Patrick krijg de bal, en met een stiftje is het 1-5 geworden. Een naar voren geschoten bal van de tegenstander, heeft Devin vanuit het middenveld aan-genomen en hard in het doel geschoten 1-6. Door de tegenstander onder druk te zetten voor het doel, hebben ze een eigen doelpunt gemaakt 1-7. Over de as van het veld heeft Bian de bal en passt de bal naar Matthew en hij scoort 1-8. Berkan , Damien en Aava stonden goed op hun plaats en Wesly staat als een Puma. Heel erg goed gedaan jongens en Patrick bedankt voor het invallen.

Supporter E2

sv Diemen E11 - ZSGO/WMS E3 9-1 7 maartZaterdagochtend 7 maart 9.00 uur. Het was gelukkig mooi weer, wat blijkbaar een goede invloed had op onze jongens. Nadat Jody het eerste doelpunt had gescoord was de beer los. Een mooi doelpunt van Floris volgde en omdat het hele team fanatiek voetbalde en goed over-speelde werd het derde punt al snel door Omar verzil-verd. Daarna maakte Damian 4-0 en met die stand gin-gen we de pauze in.In de tweede helft scoorden dezelfde jongens als in de eerste helft allemaal nog een keer en Chris knalde er ook nog een in. Onze tegenstanders wisten er ook nog een bij ons in te krijgen, zodat de eindstand 9-1 werd. Een mooi resultaat en een goede stimulans voor de volgende wedstrijden. We wonnen met 9-1.

Miriam Tuinstra

Page 8: De Treffer 2008-2009 - 2009-03-16

nr. 15 / 16 maart 2009 8 svDiemen / DeTreffer

Buitenveldert F6 – sv Diemen F7 4-4 7 maartHoe sus je een tegenstander in slaap? Je vertraagt eerst de wedstrijd 20 minuutjes en vervolgens begin je bijna meteen te spelen, nadat je tegenstander het veld be-treedt! Aldus geschiede en binnen mum van tijd hadden wij de eerste al tegen gekregen. Onze jongens werden toen wakker en begonnen zowaar mooi en functioneel te voetballen! Eerst een mooie actie van Lucas met een nog mooiere voorzet van hem op Alex, die hard de 1-1 inschiet. Vervolgens een mooi schot van Lucas waardoor we direct 2-1 voorkwamen. Toen een mooie actie van Raul die vervolgens doeltreffend afrondt voor 3-1. Daar-na ziet Alex, die net over de middenlijn staat, de keeper verkeerd opgesteld staan en lepelt de 4-1 erin. Niks aan het handje dus en tijd om het doelgemiddelde eens goed op te vijzelen! Helaas begint Brent nu een discussie met zijn medespelers wie er in de spits gaat en wie in de ver-dediging. Het is toch al gespeeld? De tegenstander zette echter een tandje bij en schoffelde er op los!!! Rust werd bereikt met een minieme 4-3 voorsprong.Zij schoffelden verder en wij waren erg lief!!! Resultaat 4-4. Totaal onnodig op basis van jullie kwaliteiten, maar niet onnodig op basis van inzet op die 10 minuten in de eerste helft na! Wanneer worden jullie boos jongens, mis-schien als iemand van jullie in tweeën wordt geschopt? Gelukkig kunnen we dit bij ons thuis nog rechtzetten, als jullie daar zin in hebben. Jullie hebben 10 minuten su-per gespeeld, maar helaas win je daar geen wedstrijden mee! Volgende keer beter.

F-7 for everMischa Hoogland

sv Diemen F8 - AMVJ F4 5-0 7 maartVandaag weer eens een prachtige dag om te voetballen. Mooi weer, goed veld, 8 voetballertjes, fanatieke vaders en aanwezige moeders (zagen ze er weer goed uit hè!) waren de ingrediënten. Vanaf de eerste minuut hadden we AMVJ direct vast. De één nul door Ryan na een prach-tige pass van Moos zat er al vlot in. Met de tweede goal werden we meer geholpen bij een corner door AMVJ. Harde corner van Moos die via via werd binnengewerkt. Toch nog veel meer kansen voor rust die niet werden be-nut. De nul werd gehouden door Mattijn achterin met zijn verdedigers. Met name Wesley nam zijn opdracht letter-lijk wat hem toch de bijnaam “Sliding-man” oplevert. De aanvallers van AMVJ werden dol van hem.Na rust toch de opdracht om meer doelpunten te maken voordat we het ons zelf lastig zouden maken. Moos (1x) en Ryan (2x) zorgden voor de eindstand in deze wed-strijd van 5-0. Hiermee werd de slechte smaak van vo-rige week (5-0 verloren) toch een beetje weggespoeld.

Ed Smit

Ouderkerk F10 - sv Diemen F13 5-0 7 maartDe zon schijnt en onze jongens hebben er zin in. We gaan 9-9 spelen. Jaïr gaat op doel.Het team van F13 wordt steeds beter. Er wordt goed verdedigd. Jaïr stopt 2 maal goed de bal.Maar een hoog schot van Ouderkerk is niet te houden: 1-0. De vaders en moeders aan de kant vinden het erg spannend ( volgende keer misschien wat valiumpjes mee?) Diemen komt weer op gang, het overspelen gaat iets beter. Helaas komt er een Ouder-kerkertje naar voren en maakt 2-0. Er staat ook nog geen verdediging. Misschien moet er in de training op posities gespeeld worden en in de wedstrijd met een opstelling. Na een voorzetje van Tobias kan Ahmed bijna een goal maken. Joram pakt een paar maal goed de bal af en Di-kran maakt een mooie sliding. Maar even niet opgelet en Ouderkerk scoort 3-0.Na de limonade gaat Tobias op goal. Helaas krijgt hij er al meteen één om de oren: 4-0. Johnny pakt de bal terug en Armando en Kwabena krijgen een mooie kans, maar de bal wil er niet in. Onze jongens spelen aanvallender en gretig. Aaron doet goed werk op het middenveld. Kort voor het einde maakt Ouderkerk 5-0, maar Diemen had zeker 1 of 2 doelpunten verdiend. De jongens hebben met plezier gespeeld en wij hebben met plezier geke-ken.

José Heijink (moeder van Tobias)

Roda’23 F15 – sv Diemen F14 4-1 7 maartZaterdag 7 maart, de eerste echte wedstrijd van de F14. Na vorige week geoefend te hebben tegen onze eigen F10, stond vandaag een uitwedstrijd tegen de F15 van Roda’23 op het programma. Om 8.00 uur verzamelen en 9.00 uur spelen in Amstelveen. Ondanks het vroege tij-stip kwam al snel het zonnetje door, waardoor het langs de lijn prettig was voor ouders en supporters. We waren deze ochtend met zijn negenen, aangezien Roda ook een ruime bezetting had hebben we 8 tegen 8 gespeeld. We begonnen sterk in de wedstrijd en konden in het begin goed aandringen voor de goal van Roda. Hieruit volgde een mooi doelpunt van Jari, 0-1 voor ons. Helaas raakten we in het verloop van de eerste helft het over-wicht kwijt en moesten we 3 tegendoelpunten incasse-ren. Hierdoor gingen we de rust in met 3-1 achterstand.Vol goede moed zijn we begonnen aan een sterke twee-de helft. Helaas hadden we heel snel een misverstandje in de verdediging waardoor de achterstand werd ver-groot tot 4-1. In het verdere verloop van de tweede helft ging het mooi gelijk op en was het een leuke wedstrijd. Zelf hebben we geen kansen meer weg gegeven en wel kansen gehad. 2 goede schoten, net naast, van Jari en Davey. In de penaltyserie na de wedstrijd was Diemen zeer doeltreffend waardoor we met een zeer goed ge-voel de kleedkamer opzochten.

Johan

Page 9: De Treffer 2008-2009 - 2009-03-16

nr. 15 / 16 maart 2009 9 svDiemen / DeTreffer

23 mei 1909 A.V.V.-T.O.G. 23 mei 2009

Op 23 mei 2009 bestaat de Amsterdamse voetbalvereniging Tot Ons Genoegen 100 jaar!

Na de tegenslagen van de afgelopen jaren (de brand die onze kantine in de as legde en het vernielen van ons oor-logsmonumentje door vandalen) kijken we naar de toekomst met eerst een geweldig feest in onze nieuwe kantine tegenover de Jaap Edenbaan.Op 23 mei begint de dag van 14.00 tot 17.00 met een reünie voor alle (oud)leden van de handbal- en voetbalafde-ling.Daarna volgt een overheerlijke b.b.q. en met een goed gevulde maag gaan we van 20.000-01.00 genieten van een spetterende feestavond boordevol muziek en speciale gasten (we houden de spanning hoog!).Tevens bent u in de gelegenheid ons prachtige nog te verschijnen jubileumboek aan te schaffen voor een vriendelijk prijsje (tien Euro)Let op: draagt u T.O.G. een warm hart toe en hebben wij u niet kunnen bereiken neem dan s.v.p. contact op met B. Landsaat email [email protected] of fam. Wijnbergen telefoon 020-6957766 dan sturen wij u een uitnodiging toe.Voor meer nieuws over onze festiviteiten www.avvtog.nl

Tot ziens!Graag contact opnemen: [email protected] 020-6957766 06- 20287431

Sjef van der Heijden Toernooi in het Paasweekend

In het Paasweekend (zaterdag 11 en maandag 13 april)organiseert sv Diemen volgens traditie het

Sjef van der Heijden Toernooi

Op zaterdag 11 april spelen alle F- en E-teams.Op maandag 13 april (2e Paasdag) spelen de D3 t/m D8.

Houdt hiermee vast rekening in je agenda!Meer informatie in de volgende Treffer.

Jeugdcommissie sv Diemen

Inleveren pasfoto’s voor E-pupillen (uit 1998)die volgend jaar D-pupil worden

De E-pupillen geboren in 1998 gaan volgend jaar bij de D-pupillen spelen en hebben een spe-

lerspas nodig.

E-pups uit 1998: willen jullie een pasfoto inleveren (met achterop naam en geboortedatum) bij

Simon Haas (op dinsdagavond en donderdagavond aanwezig) of bij Henk van Dijk (op zaterdag

aanwezig).

Alvast bedankt!Groeten,

Elly Oudshoornwedstrijdsecretariaat sv Diemen

Page 10: De Treffer 2008-2009 - 2009-03-16

nr. 15 / 16 maart 2009 10 svDiemen / DeTreffer

sv Diemen B4 - Legmeervogels B6 5-0 15 maartNa de 4-0 thuiswinst van vorige week opnieuw een thuis-wedstrijd, dit keer tegen Legmeervogels (uit 3-5 winst). Zonder de geblesseerden Thomas, Jaimy en Randy werd gestart en al na 5 minuten moest Marc uitvallen met een knieblessure en waren geen wissels meer voorhanden. In de beginfase was de wedstrijd in evenwicht. Rolf ging in de 19e min alleen op de keeper af, omspeelde hem en werd onderuitgehaald, echter geen penalty. Onbegrip aan de zijlijn. Even later nam hij sportief revanche, een pass van Emiel werd beheerst ingeschoten, 1-0. Diemen werd sterker. Na een rush op rechts omspeelde Jorn zijn tegenstander en gaf voor op Rolf, die van dichtbij de 2-0 inschoot. Rust.Net begonnen aan de 2e helft was het Emlyn die net buiten de 16 met een laag schot in de verre hoek 3-0 liet aantekenen. Even later werd een voorzet van de-zelfde Emlyn door de kee-per tegen de lat getikt. De terugspringende bal werd door Rolf droog en hoog ingeschoten, 4-0. In de 65e min. sloeg de vlam in de pan, in deze overigens verder sportieve wedstrijd. Na een confrontatie tussen Jorn en zijn tegenstander werd van twee kanten nagetrapt en liet Jeroen zich ook nog even fl ink gelden. Een mêlee van spelers en ouders op het veld. Toen de rook was opgetrokken werden twee spelers van Diemen en één van Legmeervogels door scheidrechter Groen naar de kant gestuurd om vijf minu-ten af te koelen. Diemen moest tijdelijk met negen man verder maar creëerde toch kansen. Emiel en de terug-gekeerde Jeroen testten met afstandschoten de kwaliteit van de bovenlat en Barry was met een kopbal dichtbij een doelpunt. Uiteindelijk was het Rolf die met de rug naar het doel wegdraaide en à la Gerd Müller in 1974 de eindstand op 5-0 bepaalde. Emlyn werd na afl oop tot Man of the Match verkozen. Volgende week tegen de koploper Almere B4.

Rob Engelhard

sv Diemen D1 - Zandvoort D1 5-0 14 maartVandaag deed Tim de Jong voor het eerst mee omdat Rowen vrijwillig naar de D2 was gegaan. Hij begon op de bank. Zandvoort kreeg in het begin een vrije trap maar deze belandde in de handen van onze keeper Dave. An-thony tekende voor de eerste 2 goals. Het werd 1-0 in twee keer en 2-0 uit een voorzet van Jeremy. Daarna maakte Jeremy zelf de 3-0 uit een vrije trap. De vinger-toppen van de keeper zaten er nog aan. Daarna volgden wat wissels aan onze kant, Boy voor Luc en Bart voor Emanuel. Hierdoor werd het wat rommelig aan onze kant, maar Zandvoort kon dit niet omzetten in kansen.Na rust gingen we gewoon door met scoren. Ditmaal was het de beurt aan Rik die 2x het net wist te vinden. De 1e met een doortikkertje op een pass van Tijs en de 2e op een dieptepass van Jeremy. Bij een enkele uitbraak van Zandvoort was er altijd nog Dave in het doel. Ahmeeyah werd onderuit gehaald in de 16 meter en dat betekende een penalty. Ze mocht hem zelf nemen maar schoot he-laas over. Op een kluts voor het doel schoot Tim over en Joey schoot een bal voorlangs. Zandvoort wist bij ons het zijnet te raken, nadat er achterin weer wat gerommel ontstond. Guus kreeg nog een goede kans maar schoot

op de keeper. Dit was de wedstrijd van de gemiste kan-sen. Het had wel 15-0 kunnen worden, maar wel weer een degelijke overwinning.

Martin

sv Diemen D2 - DCG D2 1-3 14 maart Er moest vandaag gewonnen worden om aan kop te blij-ven in de competitie, maar dat viel niet mee. De D2 be-gon wat slap aan de wedstrijd; er waren wat kleine kans-jes en er werd rommelig gevoetbald. De hele D2 stond te kijken hoe DCG de 0-1 in het net schoot. Diemen liet DCG veel te ver komen zodat ook de 0-2 gemaakt werd. Gelukkig wist Salim uit een mooie voorzet van Jesse de 1-2 op het scorebord te zetten.Na rust begon de D2 feller aan de wedstrijd; het leek be-ter te gaan maar halverwege de 2e helft was de organi-satie weer zoek. DCG bepaalde de eindstand op 1-3. De eerste verliespunten in deze competitie.Volgende week weer wat feller D2!

Elly

Swift D6 - sv Diemen D6 1-2 14 maartEen topper tegen de enige andere nog ongeslagen ploeg uit de competitie. Al na vier minuten stond Swift voor. Na een te makkelijk weggegeven hoekschop lette ieder-een op zijn man, maar niemand op de bal. Keeper Luca was kansloos, 1-0. De rest van de eerste helft had Swift het betere van het spel maar Diemen de kansen. Aan-vallers Jeroen, Danny, Lorenzo en Daan waren steeds dreigend. Vooral Daan speelde uitstekend. Het leidde tot kleine kansen, maar de keeper van Swift stond pal. Rust 1-0.Swift speelt een slim spelletje met twee spitsen die ver uit elkaar spelen en middenvelders die daar dan tussen opduiken. Verdedigers Sil, Donovan, Jorn, Dex en Thije hadden er goed het oog in. Vooral Jorn onderscheidde zich door steeds goed in te stappen en de ballen te on-derscheppen. De middenvelders (Stein, Glenn en Hidde) liepen echter te veel achter hun man aan, waardoor het gat met de aanvallers te groot werd. In de tweede helft sloten de middenvelders beter bij waardoor er betere kansen voor Diemen kwamen. Na een mooie vrije trap van Lorenzo liet de keeper van Swift de bal los. Donovan was attent en maakte de 1-1. Daarna nam Swift het heft weer in handen. We kwamen onder druk en de toeschou-wers bibberden bij weer een corner voor de tegenstan-ders. Maar de bal werd weggewerkt en na een prachtige counter waarbij de hele rechterkant (Sil, Jeroen, Daan) betrokken was scoorde Lorenzo schitterend de 1-2. Vlak voor tijd kreeg Swift nog een goedkope penalty, maar zoals oplettende lezers al begrepen hebben (het blijft im-mers 1-2) werd die gemist. Weer een zwaarbevochten overwinning op een prima tegenstander. Pluim van de week voor Jorn om de eerder vermelde reden.

Johan Knol

Page 11: De Treffer 2008-2009 - 2009-03-16

nr. 15 / 16 maart 2009 11 svDiemen / DeTreffer

Weesp D4 - sv Diemen D8 0-1 14 maartMet Kasper en Robbie weer in de verdediging kon de D8 eindelijk in de vertrouwde opstelling aantreden. Ditmaal tegen Weesp van wie enkele weken eerder met ruime cijfers was gewonnen. Maar hoe anders was dat ditmaal. Ze bleken een stuk taaier dan de vorige keer. De verde-diging van Weesp zat goed in elkaar en vooral via hun snelle linksbuiten kwamen ze aan menig aanval toe. Echt gevaarlijk voor het doel van Carvey werd het echter niet. Diemen probeerde het wel via de buitenspelers, hoewel dat in het begin ook niet tot grote kansen leidde. Dat was wel het geval halverwege de eerste helft toen een aanval van links via Nidal bij Youri eindigde. Hij scoorde met een droog schot in de uiterste hoek. 0-1.De tweede helft verliep vrijwel gelijk aan de eerste. Die-men probeerde het met uitvallen over de fl anken die ech-ter niet veel uitrichtten. Weesp was echter wel een paar keer dicht bij de gelijkmaker. De inzetten scheerden ech-ter net langs het Diemendoel. Een nipte zege dus. Wel de vierde op rij en dat bezorgt de D8 een koppositie, gevolgd door CTO.

Cees Kramer

sv Diemen E1 – DCG E1 2-3 14 maartOp weg naar het voetbalveld kondigde het slechte weer voor de rest van de middag zich al aan. Vanaf het start-moment dan ook een vieze natte kille wedstrijd. Maart roerde zijn staart. De jongens van Diemen begonnen gedreven aan de wed-strijd en speelden de bal rond in een hoog tempo. DCG kon er al-leen maar achteraan lopen. Kan-sen kwamen er genoeg, maar schoten gingen net naast of over of ketsten af op het hoofd van een DCG-speler. Na vele kansen geen doelpunt terwijl Diemen er echt een paar had moeten ma-ken. En dan gebeurt het altijd aan de andere kant, hè. Een niet goed uitverdedigde corner zorgde voor 0-1 en vlak daarna viel ook de 0-2, helemaal tegen de verwach-ting in. Hierna allemaal snel weer even op zoek naar de warmte bin-nen.In de tweede helft probeerde Diemen het weer recht te zetten, maar was het weinig gelukkig in het samenspe-len. Toch viel de aansluitingstreffer, 1-2 door Tristan en een minuut of vijf voor tijd zelfs de 2-2 door Ricky. Net op het moment dat Diemen toch 3 punten wilde forceren, counterde DCG naar de 2-3 overwinning. Hieraan kon Diemen, wat het ook probeerde, niets meer veranderen. Ontzettende balen, want nu moesten de punten toch ge-pakt worden, Twee keer van DCG verliezen was echt te veel van het goede. Helaas “that’s football”. En zoals iedereen weet, er komt altijd weer een nieuwe ronde met nieuwe kansen.

Een verkleumde Edwin van den Berg

sv Diemen E4 - Aalsmeer E2 4-2 14 maartVandaag speelde de E4 thuis tegen Aalsmeer. Kevin was niet aanwezig en werd vervangen door Samir uit de E3. Iedereen begon met veel zin aan de wedstrijd en er werd fl ink druk gezet op de verdediging van Aalsmeer. Dit resulteerde al snel in de 1-0, Dean opende de score voor Diemen. Dean was goed op dreef want hij maakte ook de 2-0. Er werd goed gecombineerd en de wedstrijd vond vooral plaats op de helft van Aalsmeer. Patrick nam de corner en deze vloog na een kluts het doel in (3-0). Mees maakte het laatste doelpunt voor Diemen (4-0). Chelsea moest helaas het veld verlaten vanwege een blessure.Na de rust was er geen schim meer over van de E4 van daarvoor. Er werd niet meer gecombineerd en niets leek meer te lukken. Aalsmeer kwam beter in het spel en ze wisten zelfs twee keer tegen te scoren. Gelukkig bleef het hierbij en is de wedstrijd gewonnen. Samir bedankt voor het invallen.

Yvonne Ceelie

sv Diemen E7 – AFC E7 0-3 14 maartAl weken hadden onze jongens toegeleefd naar deze kraker. Ook de coach had –zijn strategie overwegende- er al een uurtje minder om geslapen. Het was dan nu zo-ver, de toppers uit de 3e klasse mochten tegen elkaar. Bij

de start van de wedstrijd was Die-men sterker dan AFC. We namen meer initiatief, speelden mooi sa-men en zaten goed op de bal. De middenvelders Marc, Tim en Niels sloten goed aan en door de pas-ses aan onze spitsen Dean, Yan-nick en Jorik werd het gevaarlijk voor de goal van AFC. Echter het mocht niet baten, de goal wilde niet vallen. De verdedigers, Tim en Sven, moesten af en toe stevig ingrijpen om een tegenaanval af te slaan en Delano stond ook zijn mannetje. De wedstrijd was over en weer erg spannend, maar na zo’n 10 min. scoorde AFC helaas, 0-1. De tegenslag viel ons zwaar, maar we pakten weer op. De jon-gens van AFC waren fysiek iets

sterker en bij een kleine botsing raakte Tim geblesseerd. Even voor rust scoorde AFC 0-2 met een onhoudbaar afstandschot.Na de rust waren we extra gemotiveerd. We speelden weer goed samen en hielden weer positie, maar het zat niet mee. Ook de paal en de lat werkten tegen, het geluk was niet met ons vandaag. AFC bleef gevaarlijk en Marc redde “vliegend” van de lijn. Over en weer stegen de emoties en moest de scheids zelfs even iedereen bij el-kaar roepen om de rust enigszins terug te brengen. Vlak voor het einde scoorde AFC tegen de verhouding in 0-3. Jongens, fantastisch gespeeld. Jullie hebben ongeloof-lijk veel inzet getoond, maar het geluk was niet met ons.

de scheids

OSV F3 - sv Diemen F7 3-5 14 maartDeze derde wedstrijd van de competitie tegen OSV be-gon met een tegenslag; 2 zieken en 1 afmelding. Ge-lukkig vond Simon Martijn en Nicky (bedankt jongens!) bereid om met ons af te reizen naar het “hoge” noorden, Oostzanerwerf. Met een aangepaste opstelling begon-

Page 12: De Treffer 2008-2009 - 2009-03-16

nr. 15 / 16 maart 2009 12 svDiemen / DeTreffer

nen de jongens aan de wedstrijd. Na 2 minuten keken we al tegen een 0-1 achterstand aan. Gelukkig lieten on-ze jongens zich niet van de wijs brengen en zochten ze na de aftrap meteen het doel van de tegenstander op. Dit leverde na een aantal minuten een doelpunt van Nicky op 1-1. Het vervolg van de eerste helft verliep romme-lig. De schoten op doel van Raul en Seger leverde geen punten op. Gelukkig kwam na 10 minuten Nicky goed aan de linkerkant op en werd zijn voorzet door Alex het doel ingejaagd 1-2. Het bereiken van de rust met deze stand leek haalbaar, mede door de inzet van onze verde-digers Wester en Brent. Na onvoldoende ondersteuning van onze voorwaartsen bij het verdedigen kreeg onze doelman Miles er één om z’n oren, 2-2. Om toch met een fi jn gevoel de rust in te gaan stelde Raul orde op zaken door een minuut later de 2-3 te maken door een schot vanaf zijn vertrouwde rechtsvoor positie.Na de rust, met Nicky op doel i.p.v. Miles, werd de voor-sprong snel weggegeven 3-3. Ogenschijnlijk geloofden onze mannen toen niet meer zo in de overwinning. De druk op onze verdediging werd door de tegenstander op-gevoerd en onze keeper kreeg het druk. Na een gedwon-gen pauze, het opvissen van de bal uit de sloot kostte wat moeite, zorgde een mooi schot van Martijn ervoor dat de bal het net liet bollen 3-4. Martijn had de smaak te pakken en zorgde na een combinatie met Seger en Miles voor de 3-5, de eindstand. Al met al een moeizame wedstrijd met een positief resultaat.

Nereo Schotte

CW MF1 – sv Diemen F9 3-10 14 maartAcht uur ’s morgens op weg naar Rijsenhout. De meiden komen het veld op. Allemaal een kop groter dan onze jongens, behalve de keepster dan, maar het zag er in-drukwekkend uit. In de eerste minuten was het al sco-ren voor ons door Kyle, de kleinste van allemaal. Lek-ker! Eindelijk weer eens op voorsprong! Maar niet voor lang, een meisje met een lange blonde paardenstaart kwam vanaf halverwege het veld in 1 run richting doel en scoorde de 1-1. Al heel snel scoorden Dave de 2-1 en Kyle weer de 3-1 en na een goeie voorzet van Bas E. kwam de 4-1 van Rony. Toen Dave weer de 5-1, heerlijk! De meiden waren wel groot, maar niet erg actief en er werd ook wel een paar keer gehuild, waarna Zino ze ging troosten. Zo lief!Na de rust gingen we lekker door met scoren, Dave de 6-1 en Zino de 7-1. Toen kwam de blonde paardenstaart weer en maakte 7-2. Wij hadden 2 spelers teveel en Rajen bleef maar wisselen. Om de 2 minuten een an-dere keeper; jack uit, handschoenen uit; jack aan, hand-schoenen aan, ze waren er maar druk mee. Marcus op doel, Kyle op doel, Bas F. op doel. Donny, de grootste van ons liep de meiden goed in de weg. Kyle had er nog zin in en scoorde de 8-2 na een goeie actie van Zino. Toen Robin via het gezicht van de keepster de 9-2. De jongens waren vol zelfvertrouwen, de panna’s en scha-ren waren niet van de lucht. Maar daar kwam de blonde paardenstaart weer in haar eentje het hele veld over, niet bij te houden voor die kleine beentjes en schoot de 9-3 in. In de laatste seconde nog een geweldig hard schot van Robin langs de keepster 10-3 en het zat er op. Ein-delijk gewonnen! Jongens, goed gedaan!

Brigitte, moeder van Robin

sv Diemen F11 – Overamstel F1 2-11 14 maartDe jongens begonnen goed aan de wedstrijd tegen een F1 en tevens de koploper, deze wisten in de afgelopen 3 wedstrijden al 34 doelpunten te maken en er maar één tegen te krijgen. De eerste 10 minuten ging de wedstrijd gelijk op zo kregen Brandon en Kevin een mooie kans om te scoren. De laatste 10 minuten ging het regenen en vooral doelpunten zo gingen we de rust in met een gefl atteerde 0-7 achterstand. Met de koppies naar bene-den werd de kleedkamer opgezocht, de deur werd even afgesloten, en de tactiek werd doorbesproken.Met frisse moed begonnen de jongens aan de 2e helft. Al binnen de 30 seconden werd de besproken tactiek om-gezet in een doelpunt door Mika. Door de geweldige in-zet werd het voor Overamstel de 2e helft een stuk moei-lijker, er werd door hun nog 4x gescoord en wederom Mika bepaalde de eindstand op 2-11. Alleen fysiek kwa-men we vandaag tegen de tweedejaars F-spelers van Overamstel tekort, maar de strijd die de Blauwbloezen gaven was geweldig. De jongens kregen van de leidster van Overamstel dan ook complimenten over hun ver-toonde spel.

John

sv Diemen F13 - IVV F7 0-9 14 maartHet was vandaag prachtig weer, een goede reden om er keihard tegenaan te gaan, en het beter te doen dan de vorige keer tegen IVV F7. Het begon goed, we waren met een bijna volledig team en er kon dus met wissels gespeeld worden. De eerste helft stond Jair op doel en die werd goed bezig gehouden door de tegenpartij. De F13 probeerde heel goed om weer aan de bal te komen maar dat was nog een hele klus. Kwabena liep vrij met de bal en kon scoren zonder dat de keeper van IVV in zijn doel stond. Helaas net mis. Er werd zelfs per on-geluk in eigen doel geschoten. Dat is pech. Met de rust stonden we achter met 0-5.Na een korte rust, met nog wat aanwijzingen van onze trainer Bart, snel weer het veld op. Dikran op doel die een aantal doelpunten heeft kunnen voorkomen. We speelden duidelijk de tweede helft beter dan de eerste helft, we kwamen vaker aan de bal en ook deze helft kreeg Kwabena hele mooie kansen. Die kon hij helaas niet afmaken omdat de rest van het team niet snel ge-noeg mee naar voren kwam. Hij raakte zelfs nog licht geblesseerd en moest worden gewisseld. Na nog wat te-gendoelpunten werd de eindstand 0-9 en hebben we dus een beter resultaat behaald dan de vorige keer, toen wij verloren met 0-13. Top jongens, we gaan goed vooruit, op naar volgende week. . .

Joyce van den Heuvel (moeder van Dico)

Page 13: De Treffer 2008-2009 - 2009-03-16

nr. 15 / 16 maart 2009 13 svDiemen / DeTreffer

Zaterdag/ZondagWedstrijdsecretaris zondagsenioren B. van Echtelt tel. 020-6991275

Contactpersoon zaterdag-1 S. Wallroth tel. 06-11474485

Contactpersoon zaterdag-2 P. Meeuwissen tel. 036-5310476

Contactpersoon veteranen-1 A.B. van den Hengel tel. 020-6980495

Spelers gezocht voor de Zaterdagselectie ’09/’10

De zaterdagafdeling zal zich, met ingang van het volgende seizoen, uitbreiden

naar 2 selectieteams. Wij zijn daarom opzoek naar spelers die in een prettige

sfeer prestatiegericht willen voetballen in een selectie met spelers in de leeftijd

van 18-35 jaar.

Meld je nu al aan voor een proeftraining om kennis te maken! De zaterdag-1

traint op maandag- en woensdagavond om 20.30 uur. Bel met Sandor Wallroth

06-11474485 of kom een keer langs!

ZRC/Herenmarkt – sv Diemen 1-7 7 maartDiemen begon slap en slordig aan de wedstrijd. Passes kwamen niet aan, weinig combinatie voetbal etc. Naar-mate de wedstrijd vorderde probeerde Diemen steeds meer te voetballen. Dit resulteerde na 30 minuten in een goed lopende aanval over rechts De voorzet van Jaimy werd goed ingekopt door Tim die helemaal vrij stond in het strafschop gebied (0-1). Diemen kreeg kans op kans, maar de spitsen faalden elke keer weer. De 0-2 kwam dan ook uit de lucht vallen. Sandor kreeg de bal op het middenveld en besloot maar van 30 meter de bal op doel te schieten. Tot ieders verbazing ging de bal over de kee-per die op de doellijn stond. De 0-2 en tevens de rust-stand was een feit.De donderspeech van de trainer had zijn effect, want binnen 5 minuten in de tweede helft was de stand ver-dubbeld naar 0-4. De 0-3 door Donnovan en de 0-4 door Jaimy op aangeven van Donnovan. Herenmarkt kwam maar sporadisch voor het doel van Stephane (die een rustige middag beleefde). Het was diep in de tweede helft als Herenmarkt weer eens een aanval probeert op te zetten. Deze werd uiteindelijk goed onderschept door Stephane, die meteen de bal naar voren schoot en De-an alleen op de keeper afstuurt en de 0-5 binnenschiet. Diemen bleef maar aanvallen om het doelsaldo op te krikken. Uiteindelijk weet Tim nog twee keer het net te vinden de 0-6 op aangeven van Donnovan en de 1-7 op aangeven van Wesley. Het enige smetje op deze wed-strijd was het tegendoelpunt van Herenmarkt door een verdedigingsfout van Diemen. Het bleef dus bij 1-7, ter-wijl Diemen gewoon met 1-16 van het veld af had moe-ten lopen. Door deze zege blijft Diemen nog ongeslagen in de competitie in 2009. Neemt het de derde plaats over van DEM.en Diemen is ook nog volop in de race voor de 2e periode.

Sandor Wallroth

sv Diemen 3 – ZRC/Herenmarkt 2 5-0 8 maartVandaag hebben we ons van degradatie gered middels een droomwedstrijd waar we al weken in spanning naar uitzagen. We moesten tegen ZRC die laatste staan en waar we uit tegen gelijkgespeeld hadden (2-2). De af-gelopen tijd hadden we nogal wat klappen te verduren gekregen middels onnodige verliespartijen, afhakende spelers en bovenal uitzonderlijk dramatisch spel waar-van iedere individuele speler wist dat het niet aan hém maar aan al zijn medespelers lag. Dat ons in de loop van het seizoen minstens 8 punten door de neus geboord zijn wegens al dan niet bewuste scheidsrechterlijke dwa-lingen vergeten we gemakshalve maar even. Vandaag was de dag om alles wat krom was gegroeid de afge-lopen tijd weer recht te breien. Dat het zó makkelijk zou gaan kon niemand bevroeden. 5-0, wat een makkie! In de nabespreking eisten minstens 5 of 6 spelers de goals op. Guno wou een goal, Mikey ook. Osbourne zei er minstens 3 te hebben gemaakt en Rolandinho dacht zelf aan 4 en 1 assist op zijn allerbeste vriend Dhr. Compier. Dhr. Erents werd door zichzelf, als vanzelfsprekend én voor de tweede keer op rij, uitgeroepen tot Man Of The Match. Hopelijk hebben we volgende week wat meer te-genstand want zó makkelijk winnen begint eigenlijk al weer een beetje te vervelen.

Evert

Page 14: De Treffer 2008-2009 - 2009-03-16

nr. 15 / 16 maart 2009 14 svDiemen / DeTreffer

RAP Zat – sv Diemen Zat 2-5 14 maartIn de strijd om de 2e periode heeft de Zaterdag 1 weer een belangrijke concurrent verslagen. Nadat 2 weken eerder DEM werd verslagen, ging afgelopen zaterdag ook RAP op eigen veld over de knieën, 2-5. sv Diemen won met overtuigende cijfers, maar het was vooral aan de keeper te danken dat de ploeg slechts 2 doelpunten tegen kreeg. De goalie haalde een niet eens zo slecht ingeschoten strafschop van RAP uit de hoek en zorg-de daarmee dat zijn ploeg niet verder in de problemen kwam. Het begon allemaal heel rooskleurig voor Die-men, want diezelfde keeper Stephan zorgde met een as-sist op Dean voor de basis van de 0-1. De aanvaller van Diemen wist daar wel raad mee en troefde de verdedi-gers en de keeper op snelheid af. Toch wist RAP in de eerste helft steeds terug te komen, want na de 1-0 was het een van richting veranderd schot dat de stand weer gelijk trok. Ook na de rake kopbal van Robin via een vrije trap van Bas kwam de thuisploeg weer op gelijke hoogte via weer een strafschop. Deze keer was de bal onhoud-baar voor Stephan en gingen de ploegen de rust in met een 2-2 stand.Na de rust was het “Hoogeveen Time”. Jordy gaf een diepe bal op Dean, die met een bekeken overstapje Jai-my vrijspeelde. De topscorer zorgde koelbloedig voor de 3-2. Ook de 4-2 kwam op naam van Jaimy die na een scrimmage voor het doel van RAP van dichtbij kon uitha-len. Het laatste doelpunt van de wedstrijd kwam via een corner van Sandor. Dean kopte van dichtbij raak, 2-5. Volgende week staat de wedstrijd tegen Olympia Haar-lem te wachten, de enige ploeg waartegen Diemen de nul wist te houden.

Robin van Tilburg

sv Diemen 3 – WVHEDW 4 2-3 15 maartVóór vorige week waren we nog een armetierig stelletje losers. Sinds het begin van het seizoen gezakt van de bo-venste plaatsen, met recht op Europeesch Voetbal, naar de één na laatste plek waar we maanden verbleven. Ge-lukkig was er nog één ploeg slechter dan wij, ZRC/He-renmarkt. De 5-0 tegen hen vorige week was natuurlijk een heerlijke opsteker. Op deze winderige zondagmid-dag moesten we een vervolg geven aan deze stijgende lijn die ons zelfs een paar plaatsen naar boven had doen verhuizen. De nummer 2 kwam op bezoek, WV 4, waar we uit van verloren met 5-1. En onder toeziend oog van enkele voormalig sv Diemen-spelers (we noemen Dhr. Liefveld, voormalig Passmaster, en Dhr. Babel, broertje van Ivan) hielden we één helft kranig stand maar moes-ten we in de loop van de 2e helft toch onze meerdere erkennen in de Heren van Hortus. Held in de 1e helft was gastspeler Dean van de Zat 1. die nadat Eendracht Doet Winnen met een wereldgoal de score had geopend een onmogelijke stuiterbal afl everde die via binnenkant paal het net vond (1-1). Even later joeg hij de keeper zo op dat de arme jongen de bal keihard via Dean’s rug zijn eigen goal inschoot (2-1).In de 2e helft kwamen we er niet meer aan te pas en gin-gen we pas weer voetballen toen het inmiddels 3-2 voor de tegenstander was en eigenlijk dus te laat. . . Dat we een uur stand hielden geeft toch een redelijk positief ge-voel maar er moet nog effe hard gewerkt worden om ook daadwerkelijk weer es een wedstrijdje te winnen.

Evert

Page 15: De Treffer 2008-2009 - 2009-03-16

nr. 15 / 16 maart 2009 15 svDiemen / DeTreffer

ZaalvoetbalWedstrijdsecretaris R.V. Metten tel. 06-45069114

Programma zaalvoetbal 18 maart t/m 15 aprilDatum Tijd W.nr. Wedstrijd Hal Scheidsrechter18 maart 20.05 28073 svDiemen - Husky Oostenburg R. Bakker 3 april 21.00 28748 Hertha - svDiemen De Phoenix J. deVink26 maart 21.55 26772 svDiemen 2 - Muiden 2 Oostenburg F. Wijngaard14 april 20.10 29654 AZV - svDiemen 2 Zuid G. Cordes23 maart 22.00 174880 svDiemen 3 - Vedette/R 4 Muiden F. Nibbelink25 maart 20.55 174882 svDiemen 3 - AORC 5 Oostenburg G. Cordes 1 april 21.00 174899 svDiemen 3 - Pancratius 1 Diemen Diemen 7 april 21.00 174900 ZekveldSport 1 - svDiemen 3 De Bloemhof B. Radouane18 maart 21.00 32006 DCG 7 - svDiemen 4 Ookmeer Diemen25 maart 22.05 32004 svDiemen 4 - KDO 6 Bankras Diemen 1 april 21.55 144180 svDiemen 4 - De Dijk 5 Diemen Diemen15 april 20.15 32008 Os Lusitanos 8 - svDiemen 4 Aristos W. Falize

Zaaldienst 1 april Diemen 2 man om 20.45 uur aanwezig van het 3e team

Regels zaaldienst

In regio 1 en 2 worden zaaldiensten opgelegd aan de verenigingen. In regio 3 is het eerstgenoemde team verant-woordelijk voor het leveren van een secretaris. In de klasse waar een coach verplicht is, is het deze niet toegestaan als secretaris op te treden. De zaaldienst meldt zich een half uur voor aanvang van de eerste wedstrijd bij de halbe-heerder.

De zaaldienst draagt zorg voor de volgende taken:· Zorgt in samenwerking met de halbeheerder dat het speelveld speelklaar is op de aanvangstijd vermeld in het

O.M.· Houdt toezicht zodat er in de zaal geen onregelmatigheden

plaatsvinden. Gebeurt dit wel, dan moet dat worden vermeld via het sporthalformulier aan de competitieleiding. In overleg met de halbeheerder wordt een rapport opgesteld.

· Staat de scheidsrechter bij als secretaris van de wedstrijden.· Houdt de score en opgelegde straftijden bij tijdens de wedstrijd.

Als er een elektronische klok aanwezig is zorg dragen voor het stilzetten hiervan tijdens de laatste minuut in de eerste en twee-de helft.

· Houdt nauwlettend het aantal gestrafte spelers.· Maakt ook een rapport op van de verwijderde spelers in de wed-

strijden waar de zaaldienst als secretaris aanwezig is geweest.· Draagt zorg voor de verzending van het sporthalformulier naar

de competitieleiding.· Bij het niet vervullen van een zaaldienst wordt een bedrag van € 83,10 in rekening gebracht.· Gemiddeld worden - afhankelijk van de regio - 4 à 5 zaaldiensten per team per seizoen vastgesteld. Voor de be-

rekening van het aantal teams per vereniging worden de jeugdteams niet meegeteld.

Aantal zaaldiensten per seizoenVoor het seizoen 2008/’09 is het aantal zaaldiensten per vereniging gesteld op maximaal 5 per team. Het totaal per vereniging wordt bepaald door het aantal mannen, veteranen en vrouwen teams. Indien een sporthal beschikbaar is voor twee wedstrijden geldt dit als een halve zaaldienst. De vereniging die is aangewezen als zaaldienst is verant-woordelijk voor het leveren en verzenden van het sporthalformulier.

Page 16: De Treffer 2008-2009 - 2009-03-16

nr. 15 / 16 maart 2009 16 svDiemen / DeTreffer

Programma 21 & 22 maartZaterdag 21 maart zaterdagsenioren wed.nr. kl.nr. scheidrechter 14.30 uur svDiemen - Olympia 102526 5B J. Naastepad 14.30 uur svDiemen 2 - WV-HEDW 17 102490 5/508 14.30 uur svDiemen vet. - Waterwijk vet. 74006 1/C

Zaterdag 21 maart D-pupillen10.30 12.00 uur Blauw Wit A D1 - svDiemen D1 73750 Hfd. B 09.00 uur svDiemen D2 - JOS/W’meer D1 177556 2/39 10.30 uur svDiemen D3 - Arsenal D2 177688 2/38 12.00 uur svDiemen D4 - Weesp D5 177768 4/2509.00 10.00 uur TOS/Actief D3 - svDiemen D5 177553 3/5810.00 11.15 uur KDO D1 - svDiemen D6 177791 3/4708.00 09.00 uur Kadoelen D3 - svDiemen D7 177657 3/4810.30 11.30 uur CTO’70 D2 - svDiemen D8 177998 4/27

Zaterdag 21 maart E-pupillen 09.00 uur svDiemen E1 - Weesp E1 102339 Hfd. E 09.00 uur svDiemen E10 - OSV E6 197165 6/30 svDiemen E2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 11 zijn vrij!

Zaterdag 21 maart F-pupillen12.15 13.30 uur Omniworld F2 - svDiemen F1 185241 1/21 10.00 uur svDiemen F2 - Legmeervogels F5 187508 2/26 svDiemen F3 vrij 2/2708.30 09.30 uur DWS F2 - svDiemen F4 184171 2/22 svDiemen F5 & F6 vrij 09.00 uur svDiemen F7 - SDZ F7 187506 4/39 10.15 uur svDiemen F8 - Martinus F10 184105 6/24 10.00 uur svDiemen F9 - SCW MF1 184107 6/25 09.00 uur svDiemen F10 - De Meer F4 184870 6/29 11.30 uur svDiemen F11 - Legmeervogels F12 186947 6/29 11.00 uur svDiemen F12 - Kadoelen MF1 185055 6/2608.15 09.30 uur Legmeervogels F15 - svDiemen F13 207063 7/28 11.00 uur svDiemen F14 - Amstelveen F6 212124 7/56

Zaterdag 21 maart meisjes svDiemen MB1 vrij 1C10.00 11.30 uur JSV Nieuwegein MC1 - svDiemen MC1 156526 2H 11.30 uur svDiemen MD1 - SDO MD2 183436 1/1311.45 13.00 uur Buitenveldert ME3 - svDiemen ME1 196409 5/32

Zondag 22 maart zondagsenioren 14.00 uur svDiemen - Nederhorst 60301 4F L. Bouws 11.30 uur svDiemen 2 - AFC 4 60282 2/203 M. Bakker 14.30 uur AGB 6 - svDiemen 3 39670 4/412

Zondag 22 maart junioren10.00 11.30 uur Pancratius A1 - svDiemen A1 60030 Hfd. D H. van Vliet 14.00 uur svDiemen A2 - Blauw Wit A A2 42028 2O svDiemen A3 vrij 3P 14.30 uur svDiemen A4 - Buitenveldert A2 172363 3N10.45 12.00 uur Purmerend B1 - svDiemen B1 39648 Hfd. C G. Kleij11.00 12.00 uur GeuzenM B1 - svDiemen B2 39646 1i J. Faessen 12.00 uur svDiemen B3 - GeuzenM B3 60668 2W09.30 10.45 uur Almere B4 - svDiemen B4 146407 3/31 10.00 uur svDiemen B5 - Buitenboys B6 60007 3/32 12.00 uur svDiemen C1 - GeuzenM C1 144155 Hfd. D F. Smal 10.00 uur svDiemen C2 - Blauw Wit A C3 39813 1L A. Moolhuizen svDiemen C3 vrij 3/5109.00 10.00 uur Voorland C1 - svDiemen C4 60492 3/5110.15 11.30 uur AS’80 C6 - svDiemen C5 60327 3/52 09.45 uur svDiemen C6 - AS’80’C9 39807 3/54

Page 17: De Treffer 2008-2009 - 2009-03-16

nr. 15 / 16 maart 2009 17 svDiemen / DeTreffer

Programma 28 & 29 maartZaterdag 28 maart zaterdagsenioren wed.nr. kl.nr. scheidrechter svDiemen vrij 5B 12.00 uur Muiden 2 - svDiemen 2 103636 5/508 14.30 uur ABN/Amro vet. 2 - svDiemen vet. 167441 1C

Zaterdag 28 maart D-pupillen 10.45 uur svDiemen D1 - DCG D1 74340 Hfd. B R. Aarts09.30 10.30 uur JOS/W’meer D1 - svDiemen D2 181108 2/3909.45 11.00 uur Arsenal D2 - svDiemen D3 180846 2/3812.00 13.00 uur Weesp D5 - svDiemen D4 180744 4/25 09.00 uur svDiemen D5 - TOS/Actief D3 181079 3/58 12.00 uur svDiemen D6 - KDO D1 180857 3/47 12.00 uur svDiemen D7 - Kadoelen D3 180856 3/48 12.30 uur svDiemen D8 - CTO’70 D2 181313 4/27

Zaterdag 28 maart E-pupillen09.15 10.30 uur AS’80 E1 - svDiemen E1 103494 Hfd.E10.00 11.00 uur Amstelland U E1 - svDiemen E2 202460 1/26 11.00 uur svDiemen E3 - Geinburgia E1 202851 2/3210.00 11.15 uur Legmeervogels E3 - svDiemen E4 202527 2/3309.00 10.00 uur GeuzenM E4 - svDiemen E5 202883 4/3111.00 12.15 uur Buitenboys E9 - svDiemen E6 202465 4/3509.45 11.00 uur VVA/Spartaan E4 - svDiemen E7 202859 3/48 11.00 uur svDiemen E8 - Arsenal E8 202469 6/1709.45 11.00 uur RKDES E6 - svDiemen E9 201922 6/1709.45 11.00 uur OSV E6 - svDiemen E10 202881 6/3009.45 11.00 uur HBOK E1 - svDiemen E11 202882 6/18

Zaterdag 28 maart F-pupillen 10.00 uur svDiemen F1 - Omniworld F2 191299 1/21 10.00 uur svDiemen F2 - RKAV F2 191298 2/2610.30 11.30 uur TOS/Actief F2 - svDiemen F3 191683 2/2709.15 10.30 uur Nieuw Sloten F1 - svDiemen F4 191571 2/22 09.00 uur svDiemen F5 - JOS/W’meer F2 190929 3/39 09.00 uur svDiemen F6 - Fortius F3 191297 3/37 10.15 uur svDiemen F7 - Volewijckers F4 212181 4/39 11.00 uur svDiemen F8 - AMVJ F3 190928 6/24 09.00 uur svDiemen F9 - De Dijk F6 190930 6/25 10.00 uur svDiemen F10 - Legmeervogels F12 191697 6/2910.00 11.00 uur Buitenveldert F10 - svDiemen F11 190774 6/2908.00 09.00 uur Kadoelen MF1 - svDiemen F12 191373 6/2608.00 09.00 uur Amstelveen F5 - svDiemen F13 207067 7/2808.00 09.00 uur Amstelveen F6 - svDiemen F14 212129 7/56

Zaterdag 28 maart meisjes svDiemen MB1 vrij 1C 13.15 uur svDiemen MC1 - AS’80 MC1 161905 2H09.30 10.45 uur SDO MD2 - svDiemen MD1 183706 1/13 10.00 uur svDiemen ME1 - Buitenveldert ME3 202291 5/32

Zondag 29 maart zondagsenioren 14.00 uur BSM - svDiemen 61782 4F R. Eerhart 11.00 uur RKDES 2 - svDiemen 2 61762 2/203 D. de Groot 14.00 uur svDiemen 3 - Swift 5 40178 4/412 R. Ramdjan

Zondag 29 maart junioren 12.00 uur svDiemen A1 - Velserbroek 61013 Hfd. D K. Ellis 14.00 uur svDiemen A2 - Volewijckers A1 40163 2O08.15 09.30 uur RKAV A2 - svDiemen A3 172834 3P12.45 14.00 uur AS’80 A2 - svDiemen A4 172368 3N 10.00 uur svDiemen B1 - Overbos B1 40160 Hfd. C S. Heefer 12.00 uur svDiemen B2 - Omniworld B3 40159 1i 12.45 14.00 uur De Dijk B2 - svDiemen B3 166721 2W 10.00 uur svDiemen B4 - Forza Almere B1 61650 3/3110.45 12.00 uur AS’80 B6 - svDiemen B5 60830 3/3210.45 12.00 uur Purmerend C1 - svDiemen C1 40322 Hfd. D C. Tulleners08.30 09.30 uur JOS/W’meer C1 - svDiemen C2 40324 1L 12.00 uur svDiemen C3 - TOS/Actief C2 61146 3/51 14.00 uur svDiemen C4 - Blauw Wit A C6 61473 3/51 10.00 uur svDiemen C5 - CTO’70 C2 61639 3/5212.45 14.00 uur Omniworld C6 - svDiemen C6 40317 3/54

Page 18: De Treffer 2008-2009 - 2009-03-16

nr. 15 / 16 maart 2009 18 svDiemen / DeTreffer

Ik ben wat aan de vroege kant, maar denkt u er aan dat in de nacht van zaterdag 28 op zondag 29 maart u

de klok één uur vooruit moet zetten? Niet vergeten!!!

Woensdag 11 maart heeft Leo Becker op de training van de veteranen een dubbele beenbreuk opgelopen.

Donderdag werd hij al geopereerd, hij heeft een pen en een plaatje in zijn been gekregen. Zag het er eerst

naar uit dat hij in het weekend thuis zou komen, nu blijkt dat niet zo te zijn. Vrijdag had hij trots getoond dat

hij er al mee kon lopen, maar later bleek hij een ontsteking te hebben. De wonden doen pijn en zijn rood. Leo

ik hoop dat je snel weer thuis bent en spoedig weer op de been. Het allerbeste!

Op pagina drie kunt u uitgebreid lezen dat ons clubblad met ingang van het nieuwe seizoen digitaal gaat

zoals dat heet. Na 75 jaar een papieren versie te hebben thuisgekregen, gaat

volgend seizoen het digitale tijdperk ook bij de sv Diemen meer en meer zijn

intreden doen. Denk maar aan de ledenadministratie, contributieadministratie

en nu het clubblad. Het zal wennen zijn en vreemd, voor de vaste medewerkers

zal de maandagochtend een andere worden. Trouwens ook onze vaste lopers

zullen hun wijken gaan missen.

Ik wil alle lezers nogmaals vragen om hun e-mailadres, mobiele telefoonummer en het vaste telefoonnum-

mer aan de secretaris door te geven. Deze kunnen dan in Sportlink worden verwerkt, zodat de club u altijd

kan bereiken. Zoals velen van u al gemerkt hebben krijgt u zo nu en dan een mailtje van de secretaris, dat gaat

via Sportlink en is reuze handig. Zorg dus dat uw laatste gegevens bij ons bekend zijn.

Ook de donateurs wil ik vriendelijk verzoeken hun e-mailadres en telefoonnummers door te geven, zodat

ook zij op de hoogte gehouden kunnen woorden!

Jaap Manshanden, onze oud-voorzitter heeft vorige week maandag een kijkoperatie aan de knie onder-

gaan. Jaap zou deze maandag (16 maart) de uitslag horen. Jaap het allerbeste.

Hoe de overschrijvingsprocedure werkt kunt u uitgebreid lezen op pagina twee, het is belangrijk dat u zich

aan deze regels houdt, dat bevordert de gang van zaken. Ook hoe u uw lidmaatschap moet beeindigen kunt

u hier lezen.

Op Paaszaterdag (11 april) en Paasmaandag (13 april) wordt weer het traditionele “Sjef van der Heijden

Toernooi” gehouden. Alle E- en F-pupillen spelen op Paaszaterdag en de D-pupillen D3 t/m D8 spelen op

Paasmaandag. Dit mag je niet missen dus hou die data vrij.

Alle E-pupillen uit 1998 die volgend jaar bij de D-pupillen gaan spelen hebben dan een spelerspas nodig. Wil-

len jullie een pasfoto inleveren, met achterop je naam en geboortedatum. Je kunt dit op dinsdag- en donder-

dagavond bij Simon Haas in de kantine en op woensdagmiddag en zaterdagochtend bij Henk Van Dijk ook

in de kantine. Niet vergeten hoor.

Vorige week liet Nel van Oosten ons erg schrikken, de eerste geruchten waren niet al te best, later bleek dat

Nel vocht vasthield en daarvoor behandeld moest worden. Dat lukte goed en gelukkig mocht zij dezelfde

dag weer naar huis. Nel het allerbeste en voorlopig even rustig aan doen denk ik zo. Of dat lukt is weer wat

anders.

Clara en Hans Post zijn de zeer gelukkige grootouders geworden van Marius en Tara, geboren op 23 januari.

Clara en Hans zijn nu oma en opa van drie kleinkinderen. Gefeliciteerd met “jullie” tweeling. Trouwens ook de

vader en moeder, Maaike en Eric van harte en. . . geniet er van.

Mini-treffers

Iedere zaterdag- en zondagochtend kunt u om 08.25, 08.55, 09.25 en om 9.55 uur

beluisteren of uw wedstrijd wel of niet doorgaat. Op 103.3 op de kabel en op 106.1

in de ether, dit alles op:

RADIODIEMEN