De Treffer 2009-2010 - 2009-10-12

of 20 /20
DE TREFFER Clubblad van de sportverening Diemen Opgericht 16 juli 1931 Sportpark De Diemen Postbus 189 1110 AD Diemen 020-699 20 48 E-mail: [email protected] Geen kunstgrashoofdveld met verlichting Wat doen we daar met z’n allen aan Jaargang 76 nr. 5 12 oktober 2009 Voorzitter M.F. Lunstroo tel. 020-6992020 e-mail: [email protected] Secretaris P.P. van Rooij tel. 020- 6951294 e-mail: [email protected] Penningmeester R. Stallinga tel. 020-6004332 e-mail: [email protected] Voorzitter jeugdcommissie vacant Kontributie-donatie RABOBANK 39.35.09.214 sv Diemen ledenadministratie Postbus 189 1110 AD Diemen Kantinebeheerder A.J. Stellingwerff tel. 020-6992134 Redaktie clubblad M.E. Post tel. 020-6909679 e-mail: [email protected] Alle correspondentie betreffende de ledenadministratie sturen naar: sv Diemen Ledenadministratie Postbus 189, 1110 AD Diemen Van het gemeentebestuur hebben wij op 30 september bericht ontvangen dat het Col- lege van Burgemeester en Wethouders geen voorstel zal doen aan de Gemeenteraad om ons verzoek om het Hoofdveld om te bouwen tot een kunstgrasveld met verlich- ting te honoreren. Dit staat in het financieel meerjarenperspectief voor 2010. Het primaat voor de besluitvorming en de keuzes die worden gemaakt ligt echter niet bij B & W maar bij de Gemeenteraad. De Gemeenteraad biedt ons in de brief aan om op 15 oktober om 19.00 uur in 5 minuten ons verzoek toe te lichten aan de Gemeen- teraad. Na onze toelichting zou de Gemeenteraad er anders over kunnen denken en aan B & W aangeven dat zij wel willen dat ons verzoek wordt ingewilligd. Het is dus noodzakelijk om in te spreken en daarbij een zo groot mogelijk aantal leden en ouders ter ondersteuning op de publieke tribune mee te brengen. Wij roepen onze leden en ouders van jeugdleden dus hierbij op om ons te ondersteu- nen op 15 oktober om 19.00 uur . Neem uw ( of van uw kind) sv Diemen shirt mee om onze aanwezigheid te laten zien. Nogmaals enkele van onze argumenten: • We hebben te weinig trainingsaccommodatie om,vooral ook,onze recreatieve jeugd- spelers en -senioren meer mogelijkheden te bieden om te trainen. Nu blijft het vaak bij 1 uur in de week terwijl een prachtig grasveld ongebruikt ligt. Regelmatig wordt de wens uit gesproken om ook deze recrea- tieve groep meer trainingstijd te geven. • Er is onvoldoende ruimte om oefenwedstrijden te spelen. Als de zondag 1 of A1 een oefenwedstrijd willen spelen kunnen de zondag 2 en A2 niet trai- nen omdat zij beiden een ½ veld gebruiken in de reguliere training. Uiteraard is dit ook op de overige teams van toepassing. • Bij complete afgelasting van de KNVB zijn onze kunstgrasvelden altijd geschikt om een alternatief vriendschappelijk wedstrijdprogramma af te werken. Dit is een groot succes. We kunnen echter alleen de 2 kunstgrasvelden gebruiken en wederom ligt een grasveld de hele dag ongebruikt. Daar hadden op kunstgras, in ‘n weekend, dan 12 wedstrijden kunnen worden gespeeld. • De vereniging groeit ( ook met meisjes) nog steeds en aan het groeiende aantal leden moeten we trainingsfaciliteiten kunnen bieden. De bouw van De Sniep verloopt wel- iswaar niet voorspoedig maar komt er toch aan. • Kunstgras betekent voor de gemeente niet alleen een investering maar ook een be- zuiniging op het wekelijkse/jaarlijkse onderhoud van het grasveld. Wij hebben alle fractievoorzitters van de politieke partijen al geïnformeerd en ons Jaar- verslag 2008-2009 toegezonden (9 oktober) om hen duidelijk te maken welke belang- rijke plaats sv Diemen, met 961 leden, binnen de gemeenschap Diemen heeft. We zijn een plaats waar iedereen welkom is en zich thuis kan voelen en daarmee een bindende factor. Wij zullen uiteraard de meningen van de diverse politieke partijen goed beschouwen en in het achterhoofd opslaan. Volgend voorjaar 2010 zijn er weer gemeenteraad verkiezingen en dan zullen we onze leden zeker nog eens informeren over de diverse standpunten welke zijn ingenomen door de politieke partijen bij de bespreking van ons verzoek. Dus gemeenteraad: KUNSTGRAS JA, het is dringend nodig van de secretaris

Embed Size (px)

description

 

Transcript of De Treffer 2009-2010 - 2009-10-12

 • DE TREFFERClubblad van de sportverening Diemen

  Opgericht 16 juli 1931Sportpark De Diemen Postbus 189 1110 AD Diemen 020-699 20 48 E-mail: [email protected]

  Geen kunstgrashoofdveld met verlichtingWat doen we daar met zn allen aan

  Jaargang 76 nr. 5 12 oktober 2009

  VoorzitterM.F. Lunstroo

  tel. 020-6992020e-mail: [email protected]

  SecretarisP.P. van Rooij

  tel. 020- 6951294e-mail: [email protected]

  PenningmeesterR. Stallinga

  tel. 020-6004332e-mail: [email protected]

  Voorzitter jeugdcommissievacant

  Kontributie-donatieRABOBANK 39.35.09.214

  sv Diemen ledenadministratiePostbus 189

  1110 AD Diemen

  KantinebeheerderA.J. Stellingwerfftel. 020-6992134

  Redaktie clubblad M.E. Post

  tel. 020-6909679e-mail: [email protected]

  Alle correspondentiebetreffende

  de ledenadministratiesturen naar:sv Diemen

  LedenadministratiePostbus 189,

  1110 AD Diemen

  Van het gemeentebestuur hebben wij op 30 september bericht ontvangen dat het Col-lege van Burgemeester en Wethouders geen voorstel zal doen aan de Gemeenteraad om ons verzoek om het Hoofdveld om te bouwen tot een kunstgrasveld met verlich-ting te honoreren. Dit staat in het financieel meerjarenperspectief voor 2010.Het primaat voor de besluitvorming en de keuzes die worden gemaakt ligt echter niet bij B & W maar bij de Gemeenteraad. De Gemeenteraad biedt ons in de brief aan om op 15 oktober om 19.00 uur in 5 minuten ons verzoek toe te lichten aan de Gemeen-teraad.Na onze toelichting zou de Gemeenteraad er anders over kunnen denken en aan B & W aangeven dat zij wel willen dat ons verzoek wordt ingewilligd.Het is dus noodzakelijk om in te spreken en daarbij een zo groot mogelijk aantal leden en ouders ter ondersteuning op de publieke tribune mee te brengen. Wij roepen onze leden en ouders van jeugdleden dus hierbij op om ons te ondersteu-nen op 15 oktober om 19.00 uur . Neem uw ( of van uw kind) sv Diemen shirt mee om onze aanwezigheid te laten zien.Nogmaals enkele van onze argumenten: Wehebbenteweinigtrainingsaccommodatieom,vooralook,onzerecreatievejeugd-

  spelers en -senioren meer mogelijkheden te bieden om te trainen. Nu blijft het vaak bij 1 uur in de week terwijl een prachtig grasveld ongebruikt ligt. Regelmatig wordt de wens uit gesproken om ook deze recrea-tieve groep meer trainingstijd te geven.

  Erisonvoldoenderuimteomoefenwedstrijdentespelen.Alsdezondag1ofA1eenoefenwedstrijdwillenspelenkunnendezondag2enA2niettrai-nen omdat zij beiden een veld gebruiken in de reguliere training. Uiteraard is dit ook op de overige teams van toepassing.

  BijcompleteafgelastingvandeKNVBzijnonzekunstgrasveldenaltijdgeschiktomeen alternatief vriendschappelijk wedstrijdprogramma af te werken. Dit is een groot succes. We kunnen echter alleen de 2 kunstgrasvelden gebruiken en wederom ligt eengrasvelddeheledagongebruikt.Daarhaddenopkunstgras,innweekend,dan12 wedstrijden kunnen worden gespeeld.

  Devereniginggroeit(ookmetmeisjes)nogsteedsenaanhetgroeiendeaantalledenmoeten we trainingsfaciliteiten kunnen bieden. De bouw van De Sniep verloopt wel-iswaar niet voorspoedig maar komt er toch aan.

  Kunstgrasbetekentvoordegemeentenietalleeneeninvesteringmaarookeenbe-zuiniging op het wekelijkse/jaarlijkse onderhoud van het grasveld.

  Wij hebben alle fractievoorzitters van de politieke partijen al genformeerd en ons Jaar-verslag 2008-2009 toegezonden (9 oktober) om hen duidelijk te maken welke belang-rijkeplaatssvDiemen,met961leden,binnendegemeenschapDiemenheeft.Wezijneen plaats waar iedereen welkom is en zich thuis kan voelen en daarmee een bindende factor.Wij zullen uiteraard de meningen van de diverse politieke partijen goed beschouwen en in het achterhoofd opslaan.Volgend voorjaar 2010 zijn er weer gemeenteraad verkiezingen en dan zullen we onze leden zeker nog eens informeren over de diverse standpunten welke zijn ingenomen door de politieke partijen bij de bespreking van ons verzoek.

  Dus gemeenteraad: KUNSTGRAS JA, het is dringend nodig

  van desecretaris

 • nr. 5 12 oktober 2009 2 svDiemen DeTreffer

  Algemene Ledenvergadering van sv DiemenOp 9 november 2009

  Aanvang 20.00 uur in het clubgebouwToegang tot de vergadering hebben leden, ondersteunende leden en zij die betrokken zijn bij de activiteiten van de vereniging, zoals teamleiders, sponsoren, zijn van harte welkom maar hebben geen stemrecht of het recht om het woord te voeren.

  Agenda1. Opening.2. Mededelingen.3. Ingekomen stukken.4. Vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 10 november 2008.5. Jaarverslag van de secretaris.In de ledenvergadering van 29 november 2004 is besloten in het vervolg geen samenvattend jaarverslag van de secretaris meer te maken gelet op de verslagen in de Treffer van de verschillende afdelingen en commissies. Deze verslagen zijn op de website www.svdiemen.nl geplaatst. 6. Financin. a. Vaststelling van de jaarrekening 2008/2009 b. Vaststelling van de begroting 2009/2010 c. Verslag van de kascontrolecommissie bestaande uit de heren F.M. Scheffers, P. Oomstee, G. Hibbel, reservelid J. Cousin. d. Benoeming van de kascontrolecommissie In de statuten staat aangegeven dat tevens een reservelid moet worden benoemd.7. Bevestiging van de vaststelling van de contributie.In het verleden is door de Algemene Ledenvergadering aan het Bestuur het mandaat verleend om de contributies gedurende een jaar te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de index voor de kosten van levensonderhoud ( CPI Totaal, alle huishoudens: 100=2006 afgerond op een geheel per-centage naar boven. Het indexcijfer voor 2008 = 104,1 wat een stijging van 2,49 % betekent en dat werd afgerond naar 2 %. Het bestuur heeft besloten niet naar boven af te ronden maar naar beneden vanwege de economische recessie.8. Huldiging jubilarissen. 9. Pauze.10. Bestuursverkiezing.Het bestuurslid M.F.(Fred) Lunstroo is aftredend volgens rooster. Hij stelt zich herkiesbaar. Het bestuurslid J.J.H.B.(Bart) van Echtelt is niet aftredend maar heeft besloten eind seizoen 2009-2010 zijn bestuursta-ken te beindigen. We moeten daarom weer op zoek naar een cordinator voor de senioren Zondag. R.V. Metten is eind seizoen 2008-2009 gestopt als cordinator zaalvoetbal. Het bestuur is er in geslaagd Tjeerd Roelofs als opvolger te vinden. Gelet op de geringe omvang van de zaalafdeling treedt hij net als Ron Metten niet toe tot het bestuur. Het is gewenst het bestuur weer aan te vullen met een cordinator voor de senioren Zaterdag. Zeker nu er weer groei zit in deze afdeling. Ook bestaat er nog steeds de vacature bestuurslid jeugd. Het is zelfs gewenst het bestuur met 2 leden namens de jeugdafdeling aan te vullen. Het bestuur is er in geslaagd om M. H. (Marco) Stuifzand te interesseren voor de functie van 2e secretaris binnen het bestuur. Dit is eind juni uitvoerig gepubliceerd in het clubblad. Hij wordt hierbij formeel voorge-dragen voor benoeming in het bestuur.Tegenkandidaten kunnen tot een week voor de Algemene Ledenvergadering worden ingediend bij de se-cretaris.11. Bespreking resultaten van de werkgroep verenigingstaken.Na de open discussie in de vorige ALV over het invoeren van verplichte vrijwilligersdiensten voor de ver-eniging is spontaan een werkgroep opgericht die zich bijzonder goed heeft gemanifesteerd. Het Bestuur wil in deze vergadering de resultaten van het werk van de werkgroep evalueren en tot een standpunt be-paling komen hoe nu verder.Voor het invoeren van verplichte vrijwilligersdiensten voor de vereniging is in het Huishoudelijk Reglement al een aanzet gegeven (zie dit reglement op de website www.svdiemen.nl). 12. Rondvraag.13. Sluiting.Leden hebben het recht voorstellen in het verenigingsbelang in de vergadering op de agenda te doen opnemen maar dienen deze uiterlijk 14 dagen voor de vergadering bij de secretaris in te dienen.Het financile jaarverslag, de jaarverslagen van de diverse afdelingen en de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering liggen 2 weken voorafgaande aan de vergadering in de Bestuurskamer ter inzage en zijn te lezen op de website www.svdiemen.nl.Desgewenst kan men een exemplaar meenemen. De vergadering zal ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden om 20.00 uur aanvangen.

 • nr. 5 12 oktober 2009 3 svDiemen DeTreffer

  Goed geregeld door RSBS

  Hypotheekrentes nu v.a.

  Starters-, zelfstandigen- en ZZPers hypotheken.

  2e hypotheek tot 100.000,-

  zonder dekking/taxatie.

  Belastingaangifte v.a. 24,95.

  RROuddiemerlaan 8-D, 1111 HJ Diemen Tel: 020 - 4 16 26 56 E-mail: [email protected]

  www.rsbs.nl

  Topsponsor FC Volendam Hoofdsponsor SV Diemen

  Direct persoonlijk contact met gekwali ceerde nancieel adviseurs.

  Lenen tegen de laagste rente? Kijk op www.rsbs.nl.

  Vrijblijvend en

  kosteloos advies!

  Keuze uit meer dan 50 aanbieders waaronder:

  Heeft u al een aanbieding van iemand anders? Vraag gerust bij ons een second opinion.

  Bel 020 - 4 16 26 56 of ga naar onze website www.rsbs.nl voor een afspraak.

  Alle soorten verzekeringen, zowel particulier als zakelijk.

  3,9%

  6,9%nuv.a.

  5,9%nuv.a.

  www.rsbs.nl

  RSBS adv Stadsgids.indd 1 20-05-2008 10:17:05

 • nr. 5 12 oktober 2009 4 svDiemen DeTreffer

  Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 10 november 2008,in het clubgebouw van sv Diemen

  Aanwezig: 42 stemgerechtigde leden.

  1. OpeningDe voorzitter, de heer M.F. (Fred) Lunstroo opent de vergadering. Na een paar orde punten heet hij vooral de jubilarissen met hun partners welkom. Vervolgens wordt stil gestaan bij het tragisch overlijden van ouder/jeugdleider Theo Adler door een motor-ongeluk. Tevens wordt aandacht geschonken aan de zieke leden/oud-leden Jan van der Wijngaart, Jan Nagel en Willy Herzberg.Hij maakt melding van de schenking van Rabobank en Rabo Vastgoed ad 7500, - ten bate van de vereni-ging voor de aanleg van de speelplek tussen het 1e en 3e veld. Op basis van zijn jaarverslag 2007-2008 neemt Fred ten slotte het wel en wee van de vereniging door (zie jaarverslag 2007-2008). In het bijzonder geeft hij aan dat een vereniging van bijna 900 leden, waaronder 630 jeugdleden, een professionele organi-satie behoeft met de noodzaak eisen te stellen aan de inzet en taken van de leden en ouders/ verzorgers van jeugdleden en verwijst daarbij naar agendapunt 11.Hij bedankt alle medebestuursleden en de overige medewerkers binnen de vereniging voor hun inzet.

  2. MededelingenDe voorzitter deelt mee dat bestuurslid Herman Berkhout zich door werkzaamheden heeft afgemeld. Hij wordt echter vanavond achter de bestuurstafel vervangen door het lid van de jeugdcommissie Gerrie Klim. Waarvoor dank. Tevens heeft Ruud Gimbergh zich afgemeld. Een aantal personen heeft aangegeven iets later te komen.De geluidinstallatie kan helaas niet worden gebruikt en ondanks een toezegging is er geen vervangende installatie.

  3. Ingekomen stukkenEr zijn geen ingekomen stukken ontvangen door de secretaris.

  4. Vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 12 november 2007De notulen worden bij acclamatie goedgekeurd. Fred bedankt Peter van Rooij als notulist.

  5. Jaarverslag van de secretarisDe verslagen van de diverse onderdelen van de vereniging en de notulen van 2007 zijn beschikbaar ge-legd in de bestuurskamer, waarover mededeling is gedaan in het clubblad De Treffer en ze zijn gepubli-ceerd op de website. Er zijn helaas te weinig van de 100 exemplaren opgehaald. Er worden geen vragen gesteld over de diverse verslagen. Fred geeft nog een korte toelichting op het jaarverslag van de kleding-commissie en maakt melding dat het niet allemaal loopt zoals gewenst. Vooral de inname van kleding van individuele opzeggers geeft problemen. Hij dankt degenen die deze verslagen hebben opgesteld.

  6. JaarrekeningDe stukken 6A en 6B zijn in definitieve vorm in de vergadering beschikbaar.6.A Vaststelling van de jaarrekening 2007/2008 Zonder vragen goedgekeurd door de vergadering. Er is een voordelig saldo. Fred geeft een korte

  toelichting op de belangrijkste afwijkingen die de basis vormen van het overschot. Simon Ilcken stelt een vraag over de posten interest. Fred geeft aan dat dit een lening betreft van de Stichting Sportac-commodatie De Diemen en de lening van de gemeente. Dit betreft de financieringsconstructie van de bouw van het 1e deel van het gebouw. Fred bedankt de penningmeester Roel Stallinga voor zijn inzet.

  6.B Vaststelling van de begroting 2008/2009 Zonder vragen wordt de begroting vastgesteld door de vergadering. De voorzitter geeft aan dat er

  conservatief is begroot, tot vreugde van de kascontrolecommissie.6.C Verslag van de kascontrolecommissie Na voorlezing van het verslag van de kascontrolecommissie verleende de vergadering aan het be-

  stuur dcharge voor het gevoerde financieel beleid. Er waren geen vragen. De gehele commissie inclusief het reserve lid was betrokken bij de kascontrole.

 • nr. 5 12 oktober 2009 5 svDiemen DeTreffer

  6.D Benoeming kascontrolecommissie De drie leden van de kascontrolecommissie G. Hibbel, F.M. Scheffers en P.F. Oomstee zijn voor het

  seizoen 2008-2009 weer beschikbaar. Jack Cousin blijft het volgens de statuten noodzakelijke reser-velid.

  7. Bevestiging van de vaststelling van de contributieIn de agenda staat bij de beschrijving 100=2000, dit moet echter zijn 100=2006. Het voorstel is gebaseerd op een aan het bestuur verstrekt mandaat. De vergadering neemt bij acclamatie kennis van het bestuurs-voorstel tot een contributieverhoging van 2 %.

  8. Huldiging jubilarissenEr zijn dit jaar een weer aantal jubilarissen binnen de vereniging. De huldiging vindt een deel voor de pau-ze plaats en een deel na de pauze vanwege voetbal verplichtingen van Frank Scheffers en Ron Metten.Voor Adrie Schroeijers, Cor van Wel, Ton Ruigrok van der Werve (50 jaar lid), Jaap Buitenhuis (40 jaar lid), Henk Kroese, Frank Scheffers en Ron Metten (25 jaar lid) houden de diverse bestuursleden voor iedere jubilaris een eigen toespraakje waarbij de verdiensten voor de vereniging en het trouwe lidmaatschap nog eens worden benadrukt.Voor alle partners van de jubilarissen was er natuurlijk het traditionele boeketje bloemen.Tot zijn verrassing maakte de voorzitter met instemming van de vergadering bekend dat Frans Schroeijers is benoemd tot Lid van Verdienste van sv Diemen. Hier gaf Peter in het toespraakje de vele werkzaam-heden voor de vereniging aan.

  9. PauzeEr wordt een geanimeerde pauze gehouden van 20.50 uur tot 21.15 uur.

  10. BestuursverkiezingVolgens schema zijn H. Berkhout, B.J. van Echtelt en R. Stallinga aftredend. De vergadering gaat bij ac-clamatie akkoord met herverkiezing tot bestuurslid van Bart van Echtelt en Roel Stallinga. Herman Berk-hout heeft in de loop van deze dag per mail bekend gemaakt zich toch niet herkiesbaar te stellen als be-stuurslid voor een volgende periode en is dus aftredend. Fred heeft in de namiddag hierover met Herman contact gehad. Het bestuur heeft dus nog geen tijd gehad om zich hierop te beraden.Fred benadrukt nogmaals de zorgelijke situatie rond de afdeling Futsal door het stoppen als wedstrijd-secretaris van Ron Metten. De komende maanden zal duidelijk worden wat er met de afdeling Futsal zal gaan gebeuren. Ook is er nog geen vertegenwoordiger namens de zaterdagafdeling gevonden.

  11. Meningsvorming over het instellen van verplichte vrijwilligersdienstenVooraf wordt afgesproken dat deze meningsvorming niet in detail wordt vastgelegd doch dat in de notulen alleen de hoofdlijnen en trends in de discussie wordt aangegeven.Er kan worden gesteld dat vooral voor het schoonmaakwerk van de kantine en kleedkamers er steun is voor een contributieverhoging om tot uitbesteding te kunnen overgaan. De groep van: symbolisch 10 kleine negertjes; er zijn er nog maar 3 op dit moment, wordt namelijk door veroudering steeds kleiner. Wellicht moet meer publiciteit worden gegeven aan wat er moet worden gedaan met de bijbehorende, ge-schatte, tijdsbesteding. Schakel de website actiever daarvoor in!Men is merendeels van mening dat de vereniging de laatste jaren te vrijblijvend is omgegaan met de inzet van vrijwilligers. Er mag best wat meer dwang van het bestuur op komen. Een verplichting zou volgens de aanwezigen zonder meer kunnen worden ingevoerd door het bestuur zonder een extra algemene leden-vergadering.Het financieel afkopen van een verplichte vrijwilligers taak wordt door een groot deel van de aanwezigen niet als de oplossing gezien maar er is wel steun voor een zodanige richting. Sancties worden in het al-gemeen wel geaccepteerd, maar men realiseert zich dat deze moeilijk uit te voeren zijn.Men is van mening dat voor een aantal normale taken zoals het aanvegen van de kleedkamers maar ook kantinedienst snel een verplichting per team moet worden in gesteld, liefst voor 1 januari. Wie meldt zich echter aan om dit goed te organiseren?Een aantal dames, met bestuurservaring, bieden zich aan om met de secretaris de onderwerpen en oplos-singen te inventariseren in een werkgroepje. Dit wordt ondersteund door de vergadering. Vastgesteld wordt dat het bestuur niet bij machte is om alles voor 1 januari te realiseren maar dat wel kan worden gemikt op de start van het seizoen 2009-2010. Het bestuur komt met een voorstel.Bram Uljee, de beheerder van het gebouw, krijgt als laatste het woord, waarbij hij een dringende oproep doet aan ouders om normale zaken als het schoonhouden van kleedkamers, kantine en velden met hun kinderen te bespreken en dit onderdeel te maken van de algemene opvoeding tot lid van een vereniging.

 • nr. 5 12 oktober 2009 6 svDiemen DeTreffer

  12. RondvraagHans Post uit zijn onvrede over de schoonmaak van kleedkamers en geeft aan dat hij verwacht dat de leiders niet als eerste weg zijn maar toezien op het schoonmaken. Misschien dat we maar weer een taak-omschrijving voor leiders moeten maken; wat er verwacht wordt door de vereniging. Fred geeft aan dat dit onderdeel kan zijn van een nieuwe instructie.Yvonne Ceelie vraagt aandacht voor de status van de website. Hij is nu veel te statisch en bevat te weinig echt nieuws. Dit krijgt steun uit de vergadering. Fred schets het ontwikkelingstraject van verbetering door met name, voor sv Diemen belangrijk, statisch materiaal. We moeten nu de fase ingaan om meer actueel materiaal te kunnen plaatsen. Hij doet een oproep aan mensen met website ervaring om de huidige groep te komen ondersteunen.Rajen Budhu Lall stelt een vraag over de overeenkomst met Ajax. Vooral legt hij de nadruk op weder-kerigheid in de overeenkomst, zodat dit ook aan lagere teams ten goede komt. Fred en Peter geven een uitleg over de overeenkomst die grotendeels qua opzet hetzelfde is als met AZ.Rajen Budhu Lall geeft aan dat hij te weinig een verenigingsgevoel heeft aangetroffen in de 2 jaar dat hij nu als ouder bij sv Diemen betrokken is. Hij stelt voor een algemene open leden/ ouders dag te organi-seren aan het eind van het seizoen. Gerrie Klim geeft aan dat aan de uitnodiging voor een borrel met een hapje aan het eind van seizoen 2007-2008 op niets is uitgelopen. Er kwamen maar 6 tot 8 personen. Hij voelt er niets voor om dit weer te organiseren.Natuurlijk is hier steun voor van het bestuur, maar wie regelt de organisatie?Johan Knol heeft bemerking ten aanzien van de mogelijkheden om teams te trainen op maandagavond voornamelijk door het gebruik van de KNVB op prime- time. Fred meldt dat dit in het voorjaar is besproken in het bestuur. We hebben kantineomzet, gebruiksvergoeding en een zeer positieve uitstraling door het bezoek van de KNVB. De vereniging gaat echter voor alles. Volgend voorjaar zal dit dus wederom een punt van discussie worden in het bestuur. Johan Knol geeft aan dat hij de trainingen wel wil gaan cordineren. Nu klopt er te weinig van en de web-site is niet bijgewerkt. Fred stelt dat de beheerder van de website afhankelijk is van de wijzigingen die hem worden aangedragen en verwijst nogmaals naar de trainingsdruk die er op onze accommodatie bestaat. Er ligt een verzoek bij de gemeente om het 1e veld ook om te bouwen tot kunstgras en te voorzien van verlichting. Dat zou ruimte bieden voor meer trainingen. Rajen Budhu Lall geeft aan dat wellicht meer druk op het gemeentebestuur moet worden uitgeoefend. Bezoek met 100 jeugdleden eens een raadsvergade-ring!Tinus Post vraagt naar de toekomst van het Futsal binnen sv Diemen. Fred verwijst naar wat besproken is bij agendapunt bestuursverkiezing. De situatie is zorgelijk. Het zou zonde zijn als we na 33 jaar de afde-ling moeten opheffen. We zullen echter de teams met veel echte Diemen spelers zo lang mogelijk onder-steunen. Wouter de Wild stelt de consequenties van het vertrek van Herman aan de orde. Gaat hij het seizoen afmaken? Komt er een fatsoenlijke overdracht? Gerrie geeft aan dat Herman vandaag aan hem heeft ge-zegd dat de lopende zaken keurig worden afgedaan aan de jeugdcommissie, zij vergaderen as. dinsdag-avond. Fred geeft aan dat hij Herman zal vragen het seizoen echt af te maken.Tinus Post benadrukt nogmaals dat een goede geluidinstallatie de volgende vergadering dringend ge-wenst is.

  13. SluitingDe voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en voor hun positieve deelname aan de vergadering. Hij sluit daarna de vergadering om 22.35 uur.Tevens merkt hij op tevreden te zijn over de iets grotere opkomst dan vorig jaar, maar het kan nog veel en veel beter.

  Diemen, 11 november 2008

  Ondertekening:Datum:

  P.P van Rooij, secretaris. M.F. Lunstroo, voorzitter.

 • nr. 5 12 oktober 2009 7 svDiemen DeTreffer

  Grote Clubactie Grote Clubactie Grote ClubactieGrote Clubactie Grote Clubactie Grote Clubactie

  LAATSTE OPROEP LAATSTE OPROEP- LAATSTE OPROEP

  Diemen, oktober 2009

  Beste jeugdleden en leiders,

  Als het goed is hebben jullie inmiddels de intekenlijsten voor de Grote Clubactie ingevuld en inge-leverd. Hopelijk heeft iedereen op zijn lijst alle familie en bekenden laten tekenen om loten voor sv Diemen te kopen. Als je jouw lijst nog niet hebt ingeleverd dien je dit zo spoedig mogelijk te doen. Je kunt deze lijst afgeven in de kantine of in de brievenbus op Diemerkade 34. Wij zorgen dan dat je de loten in bezit krijgt. Wij hebben nog loten in ons bezit waar wij vanaf moeten dus hierbij een oproep aan iedereen om nog wat loten te verkopen. Bel ons op om loten snel in je bezit te krijgen.

  Als je de lijst al wel hebt ingeleverd heb je nu je loten ontvangen om bij de kopers te brengen. Op dat moment dien je per verkocht lot 3,00 euro te ontvangen van de kopers.

  Lever zo spoedig mogelijk de intekenlijsten en het geld in bij de leiders. Per verkocht lot dient 2,75 euro aan de leider gegeven te worden (de speler mag immers 0,25 eurocent per verkocht lot zelf houden). Wij halen het geld en de intekenlijsten bij de leiders op.

  De trekking van de loterij is 26 november zodat alle verkopen voor deze datum moeten gebeuren. In deze periode maken wij ook de prijswinnaars van de waardebon van 50,00 euro (per afdeling) bekend. Je kunt dus nog steeds je best doen om deze prijs te winnen. Nieuwe intekenformulieren om nog loten te verkopen liggen in de bestuurskamer en deze kun je nog steeds bij ons inleve-ren.

  Als er nog vragen zijn kunnen jullie altijd contact met ons opnemen.

  Veel succes met de lotenverkoop!

  Bart van Echtelt (020-6991275) en Frank Scheffers (023-5642950)Cordinatoren Grote Clubactie

 • nr. 5 12 oktober 2009 8 svDiemen DeTreffer

  Jeugdtreffer Wedstrijdsecretarissen F-pupillen A. Uljee tel. 020-6954865Meisjesvoetbal M. Golsteijn tel. 020-7764909 Wedstrijdwijzigingen E. Oudshoorn tel. 020-6904445

  !!!Voetbalprogrammas in de weekenden van de herfstvakantie!!! Van 19 oktober t/m 23 oktober is het herfstvakantie in onze regio. Hou er aub rekening mee dat in het eerste weekend van de herfstvakantie (17/18 oktober) een competitie-programma gepland staat. Het 2e weekend (24/25 oktober) is gereserveerd voor beker- en inhaalwedstrijden. Mocht u al vakantieplannen hebben voor de herfstvakantie en u weet nu al dat uw kind niet kan voetballen in een van de weekeinden geef dit dan zo snel mogelijk door aan de leider van het team. We kunnen dan inventariseren welke teams niet compleet zijn en op tijd regelen dat teams spelers van elkaar kunnen lenen. Uiteraard streven we er-naar dat zo veel mogelijk spelers WEL aanwezig zijn om lekker te voetballen!

  Groeten,Elly Oudshoorn

  wedstrijdsecretariaat sv Diemen

  Pupil van de week!Afgelopen zondag was het dan eindelijk zover en werd ik de eerste pupil van de week. Ik had er al de hele week naar uitgekeken en was benieuwd hoe het er bij eerste elftal aan toeging. (kon ik nog wat leren van die boys?) Eerst de wedstrijdbespreking waarin de trainer een aantal spelvormen uiteen zette waarmee we de tegenstander (TOG1) zouden bestrijden. Dit hebben we bij de F3 nog niet gehad maar ik vond het erg boeiend, iedereen weet dan ge-lijk wat er verwacht wordt, Diemen 1 dus ook! Na de bespreking kreeg ik een wedstrijdbal met de handtekening van alle spelers en trainers, daarna omkle-den en naar het veld.Ik deed mee met de warming-up en voor de wedstrijd begon mocht ik met de bal op de keeper van de tegenstander af, 1-0.Daarna heb ik de wedstrijd vanuit de dug-out gezien. In de rust kregen we

  drinken en luisterde we naar de peptalk van de trainer. In de 2e helft kregen we een paar hele goede kan-sen om de wedstrijd te beslissen, maar helaas, eindstand 2-2. Trainer, leiders en alle spelers van Diemen 1 jullie hebben mij een onvergetelijke middag gegeven!!

  BEDANKT, Mika van Eijk

  De Meer E4 - Diemen E10 5-3 26 septemberHet was weer een spannende wedstrijd die de E10 op deze mooie zaterdag speelde. We begonnen de eerste helft zeer goed met goed samenspel en de ploegen waren aan elkaar gewaagd. We waren een aantal keer net iets te laat bij de bal waardoor de tegenstanders vrije schietkansen kregen. Gelukkig kon Sagar door goede reddingen de schade beperken, helaas werden twee van deze kansen ingeschoten. Onze eigen voorhoede kreeg niet zo veel kansen, maar Christiaan kon er toch n scoren. Met een 2-1 achterstand begonnen we de tweede helft.De strijdlust werd meteen beloond en Moos scoorde de gelijkmaker. Hierna wilde de ploeg nog meer naar voren spelen. Pieter verrichtte goed werk door als keeper ook zijn verdediging te coachen, maar hij was vaak een roepende in de woestijn. Achterin gaven we de tegenstanders erg veel ruimte en ze konden dan ook vrij snel drie keer scoren. Door te veel ruimte weg te geven na de 2-2, gaven we de wedstrijd eigen-lijk ook weg. Bij een 5-2 achterstand bleven we nog goed strijden en kregen we nog een penalty die door Moos werd ingeschoten. De wedstrijd eindigde met 5-3. Dat is wel heel jammer, want vergeleken met vo-rige week was dit een sterkere tegenstander en er had meer in gezeten dan een gevulde koek. Volgende keer gaan we het weer proberen, samen spelen en naar voren om te scoren. . .

  Rick Ferdinandus

 • nr. 5 12 oktober 2009 9 svDiemen DeTreffer

  CDW D1 - sv Diemen D1 0-4 3 oktoberWij togen vandaag naar Wijk bij Duurstede, 60 km verderop gelegen in de polder, in het land van Maas en Waal. We probeerden nog een bus te regelen, maar dat werd wel een flinke kostenpost per speler. Wij zoeken nog kapitaalkrachtige sponsors voor de reis naar Veendendaal! Dus toch maar gewoon met de leasebak, wel zo goedkoop (voor sommigen althans). De kleedkamer was een verbouwde boerderij, maar wel mooi en netjes. De scheidsrechter van vandaag begon al voor de wedstrijd te dreigen met gele en rode kaarten en ook Daan (onze vlagger) kreeg extra vlag-instructies. Waar gaat het heen. . . Marius was geblesseerd thuis gebleven (enkel), hij moet enkele weken rust houden. Ook Guus en Lorenzo klaagden in de kleedkamer over pijntjes. Dat is wel redelijk laat om nog extra wisselspelers te regelen natuurlijk. Het eerste doelpunt kregen we kado in de 7e minuut; een eigen doelpunt van CDW met Guus daar vlakbij in de buurt, bracht de stand op 0-1. Dezelfde Guus moest opgeven in de 15e minuut wegens een liesblessure. Jesse kwam voor hem erin. We waren eigenlijk meteen de betere ploeg. CDW deelde soms wat plaag-stootjes uit, maar we hadden ze aardig onder de knie. Salim gaf in de 27e minuut een prachtige voorzet die meteen achterin het doel vloog (0-2). Lekker zo voor de rust een stevige voorsprong.Hier geen drinken in de rust, maar na de wedstrijd. Na rust kwamen we wel wat onder druk te staan, en we hadden flink wat tegenwind, maar CDW kon dit niet vertalen in doelpunten. Er was een goed schot van weer Salim, maar het was Rik die in de 12e minuut 0-3 maakte na een goede actie van Salim en Lorenzo in de 16. Een goed genomen vrije trap van Rowen werd prima gepakt door de keeper, die overigens regel-matig vrij ver uit zijn doel liep, hij leek soms wel een vliegende keep. We kregen een penalty en Rik besloot deze bal op de paal te schieten. Later kreeg hij nog een goede kans voor een bijna leeg doel, maar weer geen goal. Het laatste doelpunt kwam ook in de laatste minuut en wel van Darren, die inschoot nadat de keeper een schot van Guus had gekeerd. Prima resultaat weer van Diemen, dat met een niet geheel fitte selectie toch weer een goed resultaat neerzet. De eerste plek komt een stapje dichterbij met het gelijke spel tussen Wasmeer en Argon.

  Martin

  OSM D3 - sv Diemen D2 1-3 (vrs.) 3 oktoberOnze oorspronkelijke tegenstander heeft zich helaas uit de competitie teruggetrokken, maar gelukkig konden we een wedstrijd in Maarssen regelen. Het weer is ineens erg herfstachtig geworden. Diemen begint de wedstrijd goed en enkele goede kansen worden gecreerd. In de eerste helft komt Diemen op voorsprong door een doelpunt van Jamie uit een voorzet van Lesley. Verder wel goed spel en niets weg-gegeven.In de tweede helft komt OSM verrassend langszij doordat Miguel helaas een bal verkeerd inschat. In plaats van dat de bal naast rolt, schuift de bal aan de voor Diemen verkeerde kant van de paal en staan we weer gelijk. Na wat rommelig spel over en weer, ook door de invloed van de wind, scoort Diemen de tweede treffer. Uit een afgeslagen aanval past Donovan op Rick die de 2-1 inschiet. Hierna krijgt OSM nog wel een kans maar is Diemen toch de baas op het veld. Zeker als snel erna de 3-1 door Nidal wordt binnen getikt. Een goede overwinning waarbij we vooral er allemaal op moeten letten rustig het spelletje te blijven spelen en geduld te hebben met het zoeken van de aanval. Want met onze kwaliteit op het veld komen de kansen echt wel en geven we weinig achterin weg. Volgende week weer een serieuze testcase om drie wedstrijdpunten.

  Edwin van den Berg

  sv Diemen D3 Pancratius D4 3-0 3 oktoberOp deze herfstachtige zaterdag met veel wind werd een zware wedstrijd verwacht tegen Pancratius D4. Omdat Tiemo afwezig was en Prideley nog steeds geblesseerd viel Scott (D2) vandaag in. De eerste helft had de D3 wind mee maar Pancratius ging meteen fel van start. Dit werd rustig en goed uitverdedigd door de D3. Door steeds goed de vrije man te zoeken en goed over te spelen probeerde de D3 Pancratius on-der druk te zetten. Vanuit een corner van Bian viel bijna de eerste goal. Het was weer Yoell die de score kon openen. Een schot van Jeffrey ging over.Na rust ging Diemen door met het prima overspelen en het antwoord van Pancratius hierop waren lange ballen naar voren die door de wind alle kanten opgingen behalve de goede (gelukkig). Yoll scoorde de 2-0 en de 3-0 wederom door mooie aanvallen van Diemen. Uit een corner genomen door Kenneth kon Scott net niet scoren helaas.

  Yvonne Ceelie

  In de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 oktober, gaat de wintertijd in.U zet de klok n uur achteruit!

 • nr. 5 12 oktober 2009 10 svDiemen DeTreffer

  Waterwijk D4 - sv Diemen D4 0-1 3 oktoberZo, dit was andere koek! Na twee makkelijke overwinningen moesten we uit tegen Waterwijk. Veel wind, gelukkig geen regen en een profi looking scheids. Die scheids floot snel bij lichaamscontact en dat was niet in ons voordeel. Een paar van onze spelers houden er wel van om er flink in te kleunen en die moesten zich flink inhouden. Verder waren er geen excuses voor het feit dat we in de eerste helft behoorlijk werden weggetikt. Onze middenvelders Glenn, Niels, Hidde en Daan werden omzwermt door hordes blauw-witte mannetjes en kwamen niet in hun spel. Daardoor vervielen we te veel in lange ballen spelen, maar Water-wijk gaf tegen Danny, Genno en Jorick geen kansen weg. Dat het bij rust nog 0-0 was lag aan het prima optreden van aanvoerder Jorn en zijn mede-verdedigers Tim, Luuk, Thije en Dex. En slipte er eens een balletje doorheen dan stond Luca paraat. Verder dan een prachtig afstandsschot op de lat kwam Waterwijk dan ook niet. Rust 0-0 en na rust wind tegen. . .In de tweede helft ging het spel meer gelijk op. We wonnen meer duels, vonden beter de ruimte en door de machtige vrije trappen van Hidde kwamen we regelmatig in de buurt van de Waterwijk doelman. Nadat Waterwijk uit een afgeslagen corner nog een keer op de lat had geschoten leek de wedstrijd op 0-0 uit te draaien. In de slotfase vond Diemen nog energie voor een slotoffensief. Er kwamen kansjes, Genno werd dubieus teruggevlagd voor buitenspel en toen volleerde Glenn de bal prachtig over de iets voor zijn goal staande keeper heen, 0-1. Waterwijk legde het vermoeide hoofd in de schoot en het was eerder nog 0-2 dan gelijk geworden. Een gestolen overwinning, maar dat is ook wel eens lekker.

  Johan Knol

  sv Diemen E2 - Blauw-Wit E1 5-3 3 oktoberHet was een spannende wedstrijd tussen Diemen en Blauw-Wit. Diemen kwam snel op voorsprong door een doelpunt van Mees. Het bleef lang 1-0. Toen scoorde Blauw-Wit 2 keer snel achter elkaar. Diemen gaf de moed niet op en bleef hard werken en scoorde 2-2 en 3-2. Het derde doelpunt was een pracht doelpunt van Mees. Hakje over de keeper in de kruising.Na de rust kwam Blauw-Wit snel terug op 3-3. Het hele team bleef goed voetballen en gooide er een schepje bovenop. Met een mooie vrije trap scoorde Berkan 4-3. In de laatste minuut maakte Mees 5-3. Ik wil de E1 en de supporters bedanken voor het aanmoedigen.

  Jay de Graeve

  sv Diemen E3 Kadoelen E1 9-0 3 oktoberEerste willen wij terugkomen op de vorige wedstrijden. De eerste wedstrijd was tegen Zeeburgia E4 uit en die wonnen wij met 3-7. De volgende wedstrijd was tegen Volewijckers E1 en die wonnen wij met 11-0. Vo-rige week hadden wij een moeilijke uitwedstrijd die we uiteindelijk wonnen met 5-6 van Durgerdam E1.Deze week stonden wij vroeg klaar om op te treden tegen Kadoelen. Iedereen was goed wakker ondanks de vroege aanvangstijd. We hebben zeer goed gespeeld met goed combinatie voetbal en dat heeft ge-resulteerd in een 9-0 overwinning. Een zuivere hattrick door Olaf in de eerste helft en doelpunten van Skander (2)en Prince brachten de stand met rust op een 6-0 voorsprong. We konden dus rustig limonade gaan drinken. In de tweede helft werd er nog gescoord door Gerlison (op zijn verjaardag) , door Dan (in de kruising) en een door Ryan.Na deze 4de wedstrijd is onze doelsaldo 33 voor en 8 tegen. Topscoorders zijn Olaf met 9 doelpunten, Skander en Ryan met 7 doelpunten. Onze voorhoede spelers zijn dus heel productief.De trainer is zeer tevreden over het vertoonde spel en hoop dat jullie zo verder gaan. We bedanken Ger-lison nog voor de traktatie na de wedstrijd.

  Skander en Rafik

  sv Diemen E4 sv Diemen E6 2-6 3 oktoberNadat E6 vorige week haar debuut maakte in de 2e klasse (3-3 tegen Geuzen/Middemeer E2), speelden we vandaag tegen Diemen E4. Uiteraard was E6 erop gebrand om deze derby te winnen. Aan het begin golfde het spel heen en weer, waarbij E4 een 2-tal goede kansen kreeg, maar Sebastiaan knappe red-dingen had. Daarna was het de beurt aan E6: Martijn had zijn zinnen gezet op het jagen op de bal en gaf vanaf de rechterkant puntgaaf voor. Aravinth wist dit netjes binnen te tikken (0-1). Ook de 0-2 kwam van dit koningskoppel. Wederom een mooie voorzet van Martijn en een goal van Aravinth. In de tussentijd hielden Gideon, Max en Wessel de boel achterin goed dicht, zodat Sebastiaan niet veel meer hoefde te redden. Thijs bleef op rechts hard werken, maar had zijn dag niet. Na extra druk kreeg E6 een corner op rechts. Nick probeerde deze eerst in 1 keer erin te draaien. Nadat dit niet lukte, kwam de bal bij hem terug en krulde hij deze alsnog in de verre kruising (0-3). De 0-4 kwam weer op naam van Aravinth.In de 2e helft leek E6 steeds meer naar voren te denken, waardoor er meer kansen kwamen voor E4. De 1-4 viel uit een snelle counter. Kort daarop herstelde Martijn op eigen kracht de marge (1-5) met een pun-ter. De laatste goal van E6 kwam na een perfect uitgevoerde aanval over de rechterkant. Wessel speelde Martijn op de zijkant vrij, die vervolgens Aravinth in staat stelde om zijn 4e goal te maken (1-6). Met een snelle counter werd de eindstand 2-6. Ondanks de snelle counters speelde de verdediging een sterke

 • nr. 5 12 oktober 2009 11 svDiemen DeTreffer

  De scheidsrechter doet zijn best,als je denkt dat je het beter kunt,

  wie houd je tegen?

  partij. Gideon had het grootste gedeelte de linkerkant onder controle, waar Max centraal heerste. Wessel bracht met name aanvallende impulsen.

  Marten

  sv Diemen F1 - Amstelland United F1 2-1 3 oktoberDe donkere wolken en dreigende regen waren al een voorbode voor een zware wedstrijd tegen een oude bekende uit de KNVB poule; Amstelland United. Meteen na het fluitsignaal werd al duidelijk dat dit een fy-sieke wedstrijd zou worden. Ondanks de felle duels wisten onze jongens de weg naar het doel te vinden, maar schoten in de eerste vijf minuten van Miles en Devin misten het doel. Gedurende de rest van de eerste helft werd de wedstrijd vooral op het middenveld gespeeld. Vooral Floris incasseerde op het mid-denveld diverse overtredingen maar bleef vechten voor de bal. Voorin moesten Devin, Milco en Bradley veel persoonlijke duels aangaan om richting de goal van de tegenstander te komen, helaas zonder resul-taat. De paar ballen van de tegenstander richting ons doel werden bekwaam door Mo tegengehouden. Ruststand 0-0.De tweede helft ging verder waar de eerste helft mee gestopt was; hard werken. De verdediging met Ja-son, Bart en Justin wist nog steeds de tegenstander te stoppen en kon af en toe zelf de aanval opzetten. Na 10 minuten werd het harde werken beloond. Na een snelle opbouw aan de linkerkant werd een mooie voorzet het doel ingejaagd door Lucas, 1-0! Na dit doelpunt werd de druk van de tegenstander groter zonder dat dit echte doelkansen opleverde. Wel leverde deze druk twee hoekschoppen voor Amstelland op. Bij de tweede hoekschop in de zeventiende minuut bleef de bal hangen voor het doel van Mo zodat Amstelland deze het doel in kon schieten, 1-1. Gelukkig gingen de koppies van de jongens niet hangen en gingen ze op jacht naar de overwinning. Waar het grote Ajax in de slotminuten een wedstrijd weggeeft zijn onze jongens van een ander kaliber. In de laatste minuut wordt de druk Amstelland te groot en schiet Devin de bal in het doel voor de winnende, 2-1. Goed gedaan jongens!

  Nereo Schotte

  sv Diemen F4 - De Meer F1 2-6 3 oktoberEindelijk dan twee doelpunten door Davy en Dikran. Werden we tegen Zeeburgia nog geholpen door Jus-tin, nu op eigen kracht twee gescoord. De Meer was een goede tegenstander die met goed overspelen van ons heeft gewonnen. In de eerste helft hadden we daarom weinig in te brengen.De tweede helft kregen we iets meer mogelijkheden en konden we scoren. We gingen iets meer overspe-len en daarom konden we wat langer aan de bal blijven. In deze poule met goede tegenstanders is het belangrijk dat we proberen goed over te spelen want dan kunnen we nog meer doelpunten maken.

  Peter Heemskerk

  sv Diemen F7 - TABA F5 1-7 3 oktoberVandaag wederom tegen TABA maar nu tegen de F5 en op ons eigen sportcomplex. Weer werden onze jongens door enkele fotografen vastgelegd (teamfoto), dit kampioenschap zal zeker door de blauwbloezen gewonnen worden. Want er zitten een paar prachtige plaatjes bij die mee kunnen doen aan de gekken bekken wedstrijd 2009.We begonnen met de felle wind tegen, dit resulteerde in de eerste helft dat we maar weinig bij het doel kwamen van onze tegenstander. Zelf moesten we de 1e helft vier keer de bal uit het net halen, waarbij de 2e toch wel de fraaiste was, maar dan niet doordat onze tegenstander scoorde???De 2e helft gingen we toch met goede moed het veld in, nu was het Diemen die gedurende de tweede helft met regelmaat op de helft van TABA speelde, alleen wist we de kansen die we kregen helaas niet tot doelpunten om te zetten. TABA liep toch nog uit naar 0-7. Gelukkig wist Dylan B. in de laatste minuut de eer te redden door zijn derde doelpunt in vier wedstrijden te noteren.

  John

 • nr. 5 12 oktober 2009 12 svDiemen DeTreffer

  IJburg AFC F7 - Diemen F8 0-7 3 oktoberWe moesten weer vroeg verzamelen om in Durgerdam tegen IJburg te voetballen. Lekker landelijk, tussen de koeien, wat wel heel leuk is. Na de aftrap had Faisal gelijk de bal, eerst elkaar aftasten en al snel was er een schot op ons doel Johnny onze keep hield m goed tegen. Toen dachten de jongens, dit kan niet dus snel over op de aanval, wat erg goed ging alleen de bal wilde er niet in, Joram, Samuel, Ahmed en Faisal alle schoten raakte het net, net niet. Eindelijk lukte er n, Faisal scoorde 0-1, de jongens bleven sterk in de aanval en op de helft van de tegenstander en opnieuw weet Faisal te scoren 0-2. Onze nieuwe speler Jesse liet ook zien dat hij kan voetballen door een paar tegenstanders mooi uit te kappen waardoor Faisal weer kon scoren 0-3.De 2e helft ging ook weer snel van start, Joram probeert het weer, maar helaas het wil niet lukken. Jair, Jo-chum en Sam verdedigen goed zodat de spelers in de aanval kunnen blijven en nu weet Jasper te scoren 0-4. Er volgt een tegenaanval maar gelukkig hebben we Johnny een hele goeie keep! Ahmed blijft het ook proberen maar mist net, maar daar is Faisal weer en ja hoor 0-5 en ook Jasper heeft opnieuw succes 0-6 en tot slot lukte het Joram dan eindelijk toch om het net te vinden 0-7. Waarna snel werd afgefloten. Het is zo leuk om te zien hoe onze jongens elke wedstrijd weer groeien!!!! GA ZO DOOR!

  Moeder van Johnny

  sv Diemen F9 - CTO 70 F5 2-2 3 oktoberDe lucht zag er dreigend uit en het publiek had de paraplus in de aanslag, deze konden echter dicht blij-ven want het bleef bij een verdwaald spettertje. De F9 had er zin in. We hadden precies 7 man, dus geen wissels deze keer. We begonnen goed aan de wedstrijd en speelden mooi georganiseerd. Het ging prima gelijk op, de teams waren aan elkaar gewaagd. Halverwege de eerste helft opende Jules de score met een mooi schot in de verre hoek. 1-0 de rust in.Tweede helft gingen we verder met goed positiespel en speelden ook netjes over. Door de druk van Die-men op het doel van CTO, kon Ritchie een uittrap van de keeper opvangen en direct afmaken voor de 2-0. CTO liet het hier niet bij zitten en zorgde kort hierna voor de aansluitingstreffer. Vervolgens waren er kansen aan beide kanten. Helaas was CTO hier gelukkiger in dan Diemen waardoor de gelijkmaker op het bord kwam, 2-2. Laatste minuten bleef het spannend. Sven voorkwam in de laatste minuut nog een tegentreffer door een goede ingreep. Hierdoor bleef de stand 2-2, een goede uitslag van een mooie partij voetbal. Ik hoop dat we volgende week weer zon leuke pot op de mat kunnen leggen. Beterschap voor Dani.

  Johan

  Week van de Scheidsrechter, 9-18 oktober

  De Week van de Scheidsrechter is een initiatief van het Masterplan Arbitrage, een gezamenlijk project van 16 sportbonden en NOC/ NSF.Een doelstelling is om het aantal scheidsrechters te laten groeien en bestaande scheidsrechters te behouden. Willen we dat scheidsrechters de fluit niet aan de wilgen hangen, dan moeten we daar zuinig op zijn. Waardering tonen hoort daar zeker bij.

  Dat is dan ook de reden voor de Week van Scheidsrechter.

  sv Diemen is het met doelstellingen van het Masterplan Arbitrage volledig eens en steunt daar-om de Week van de Scheidsrechter.Hoewel er een erg korte termijn was om alles nog te regelen is in het weekend van 10 en 11 oktober aan alle scheidsrechters die thuis bij sv Diemen actief zijn geweest met fluiten een kleine attentie uitgereikt om onze waardering over te brengen. Dit betreft zowel de verenigings-scheidsrechter als de Bondsscheidsrechters.

  In de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 oktober, gaat de wintertijd in.U zet de klok n uur achteruit!

 • nr. 5 12 oktober 2009 13 svDiemen DeTreffer

  Inleveren kopij clubblad!Het volgende clubblad komt uit op 26 oktober.

  Van wedstrijden gespeeld in het weekend van 17/18 oktober,kunt u uw kopij inleveren t/m woensdag 21 oktober 20.00 uur.

  Kopij van het weekend 24/25 oktober,tot zondag 25 oktober 20.00 uur.

  Lever uw verslagen zo snel mogelijk in, niet groter dan 300 ( pagina) woorden!!!U kunt uw verslag ALLEEN per e-mail insturen naar:

  [email protected] die op een ANDERE MANIER of TE LAAT worden ingeleverd, worden NIET geplaatst!!!

  Geen trainen voor de pupillenIn de herfstvakantie van maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober is er geen trainen voor de pupillen.

  sv Diemen D1 Delta Sports D1 3-2 10 oktoberMet een ziekenboeg van hier tot Tokio moesten we tegen Delta Sports aantreden, middenmoter tot nu toe. Bart was gelukkig weer beter, maar Tijs was inmiddels ook geveld door de griep en zijn broer Rik had het ook al te pakken. In de warming-up bleek Rik niet te kunnen spelen. Marius is nog geblesseerd en ook Jor-dly zat nog onder de medicijnen. Met de twee invallers uit de D2 Mike en Nidal (die eigenlijk ook niet 100% wedstrijdfit was) moesten we het zien te klaren. Het begin was voor ons met schoten van Guus, Salim en Rowen. Guus maakte een wereldgoal maar helaas werd er gefloten voor buitenspel. Hij nam meteen de bal op zijn pantoffel op een perfecte voorzet van Daryl; de bal vloog recht in de kruising. Helaas ging het feest niet door. Af en toe kreeg Delta een kans, ntje ging er rakelings voorlangs. De keeper trapte niet best uit, kon vaak de bal niet kwijt en dus zetten wij vroeg druk. Lorenzo profiteerde daarvan en kwam tot een goal, 1-0. Salim schoot nog voorlangs. Rust.1-0 is een gevaarlijke stand, als de tegenstander scoort sta je weer gelijk. We gingen op zoek naar de tweede treffer, en die kwam uit een corner waarbij Nidal op de goede plek stond en vrij kon inkoppen, 2-0. Notabene het kleinste mannetje op het veld Verder was er een schot van Guus en een kopbal van Rowen die maar net naast gingen. Lorenzo kreeg een uitgelezen kans om 3-0 te maken; hij kwam alleen voor de keeper, die goed stopte. Delta zette aan en dat resulteerde in een tegentreffer, 2-1 dus. Daaruit putte Delta zoveel moed dat ze ook 2-2 wisten te maken, hun spits stond te vrij en kon ongehinderd in-schieten. Daarna lieten we niet de kopjes hangen en 5 minuten voor tijd wist Salim 3-2 te maken met een puntertje. Een narrow escape, maar verder wel een verdiende overwinning die de eerste plaats oplevert in de poule!

  Martin

  sv Diemen D4 - Roda 23 D4 10-2 10 oktoberGlenn opende het bal met een knal op de lat en een schuiver in de hoek die de keeper van Roda knap stopte. Hij scoorde toch zijn doelpunt door een slimme achterwaartse kopbal uit een corner, 1-0. Daarna stuurde diezelfde Glenn Genno de diepte in voor de 2-0. Danny maakte het de keeper van Roda zo moei-lijk dat hij een terugspeelbal oppakte. Genno knalde de vrije trap fraai binnen. Nog voor rust was de hat-trick van Genno compleet nadat Daan hem de diepte in had gestuurd. Rust 4-0.Na rust een dubbelspel van Genno en Hidde. Eerst scoorde de eerste op aangeven van de tweede, daar-na de tweede op aangeven van de eerste, 6-0. Goed storen van Niels leverde balbezit op waarna weer Genno de 7-0 stoorde. Een vrije trap tegen na een ongelukkige handsbal betekende 7-1. Keeper Luca was kansloos. Nadat Jorn was gewisseld hielden we achterin even open huis wat uiteindelijk de 7-2 opleverde. De laatste 10 minuten was het eenrichtingsverkeer naar het Roda doel. Dat had nog wel 10 goals kunnen opleveren als we wat beter op buitenspel had gelet.... Nu scoorden enkel Jorick (mooie lob), Daan (kee-per knap omspeeld) en Stein (van afstand met de fluwelen linker) nog, alle drie op aangeven van Hidde. Nog niet vermeld zijn onze stoere verdedigers Sil, Luuk, Dex, Tim en Thije die (behalve in het Jorn-loze tijdperk) geen krimp gaven. Na deze 10-2 staan we op de eerste plaats!

  Johan Knol

 • nr. 5 12 oktober 2009 14 svDiemen DeTreffer

  sv Diemen E6 Zeeburgia E5 7-2 10 oktoberMet een prachtige schijnende herfstzon trad E6 aan tegen Zeeburgia E5. De verwachting was dat dit een moeilijke wedstrijd zou worden. E6 begon zonder Chris die niet mee kan doen omdat hij in glas gestapt is. Beterschap Chris! De wedstrijd begon goed voor E6 en iedereen voerde zijn taken goed uit. Mede omdat Martijn op het middenveld steeds meer werk verzet, speelt E6 gemakkelijker. Grappig blijft dat Wessel (rechtsback) veel blijft scoren. Ditmaal opende hij de score in de 11e minuut (1-0). Ondanks dat het spel heen en weer golfde had de foutloos spelende verdediging met Gideon, Wessel en Max de boel goed on-der controle. Gideon en Max staan solide achterin, terwijl Wessel zijn drang naar voren kan uitleven. De zeldzame kansjes die Zeeburgia kreeg waren voor Sebastiaan die goed stond te keepen. Na 22 minuten scoorde Aravinth de 2-0, waarna Nick in de laatste seconden van de 1e helft, met een bekeken schot in de korte hoek, de 3-0 scoorde.Na de rust gaf E6 vol gas met een wat vermoeide Thijs op rechts. Het harde werken werd al in de 2e mi-nuut beloond, want Martijn legde de 4-0 erin. Wessel voegde daar 5 minuten later nog eentje aan toe (uit een corner): 5-0. En ook de 6-0 kwam van Wessel. Dit keer met zijn linkervoet. Op dat moment ging E6 ver vooruit spelen en vielen er dus wat gaten. Dit leidde tot 2 doelpunten voor Zeeburgia uit snelle coun-ters (6-2). Het slot was echter toch weer voor de E6. Martijn zorgde in de laatste minuut voor de eindstand 7-2. Jongens, jullie hebben een super-wedstrijd gespeeld! Ook complimenten hoe de corners werden ge-nomen door Martijn en Nick en de pogingen van de anderen om hieruit te scoren. Alle ouders zijn trots op jullie.

  Marten

  sv Diemen E8 GeuzenM E5 6-3 10 oktoberNa een goede opwarming in de nieuwe mini arena mocht de E8 hun opwachting maken tegen Geuzen Middenmeer. Vanaf het begin speelde de E8 heel aanvallend. Gelijk bij de aftrap van G Middenmeer be-gonnen de aanvallers Julius, Joey en Bradley met het jagen naar de bal, wat al binnen 2 minuten resul-teerde in een mooi doelpunt van Bradley. Door heel goed vrij te lopen en de bal snel & hard rond te spelen kwamen er meer kansen: Bradley en Julius zorgden verdiend voor de 3-0. Virtenley, Lude, Safraaz en Bas stonden om beurten hun mannetje in de verdediging en haalden veel gevaar uit de aanvallen van G mid-denmeer. En anders stond keeper Nazarro wel in de weg.In de 2e helft kwamen de mannen weer fris uit de kleedkamer en werd er weer vel (maar fair) gestreden om de bal. Geweldig mooie driehoekjes, sublieme steekpasses (Joey, Safraaz en Lude !) en harde scho-ten op doel volgden. Bradley, Julius en Lude maakten de 6 voor sv Diemen compleet. Dat GMiddenmeer er 3 scoorden kwam voornamelijk doordat we keken naar wat de tegenstander ging doel met de bal in plaats van deze juist af te pakken. Mannen van de E8, gefeliciteerd met deze hele mooie overwinning en tot de volgende week.

  Marcel

  sv Diemen F1 JOS/Watermeer F1 4-1 10 oktoberVandaag moeten onze jongens het opnemen tegen JOS/Watergraafsmeer. Na de aftrap gaat de wedstrijd gelijk op en pas na 5 minuten krijgen onze jongens de eerste hoekschop van de wedstrijd. De genomen corner wordt door Miles perfect het doel in gewerkt, 1-0. Na dit doelpunt gaan beide ploegen beter spelen en na goed opkomen op rechts door Jason en Bradley schiet de laatste hard op doel maar gaat de bal helaas net naast. Daarna wordt de druk van JOS groter en wordt de F1 wat in de verdediging gedrongen waarbij Mo goede reddingen verricht. En van de kleine kansen die de F1 nog krijgt komt van een voorzet van Milco die door Devin keurig met zijn chocolade been op doel wordt geschoten. Na vijftien minuten komt JOS op 1-1 doordat de bal in het doelgebied blijft hangen en hard wordt ingeschoten. In het restant van de eerste helft komen de jongens weer onder de druk van JOS uit maar schoten van ondermeer Milco, Miles en Bradley worden gekeerd door de goede keeper van JOS. In de laatste minuut krijgt de F1 een vrije trap, net over de middenlijn. Bart weet een prachtig schot met een timmermansoog feilloos over de keeper te krijgen, 2-1.Waar de eerste helft goed was werd de tweede helft een heeeeeele goeie. Met prachtige combinaties waarbij snel en precies werd gespeeld vielen de gaten in de JOS verdediging. Soms leek het doel van JOS wel een schiettent maar eentje waarbij de bal er niet in wilde. Pas in de zeventiende minuut werd een mooie aanval van Floris, Devin en Justin door Justin afgerond, 3-1 . De uitsmijter van de wedstrijd is een schot van Bradley. Vanaf de hoogte van de cornervlag belandt zijn prachtige uithaal in het net, 4-1, een echte beauty. Gefeliciteerd met deze overwinning, jullie hebben allemaal TOP gespeeld!

  Nereo Schotte

 • nr. 5 12 oktober 2009 15 svDiemen DeTreffer

  WVHEDW F5 - sv Diemen F7 3-0 10 oktoberVandaag traden we aan tegen een tegenstander die op papier gelijkwaardig zou zijn.De eerste helft met Dylan B op het doel wisten we de 0 te houden, de mentaliteit van onze blauwbloezen was vandaag weer helemaal TOP. Brandon liep vandaag als een sneltrein over het veld, deze spits haalde menig keer de bal uit eigen doelgebied op. Timo en Eddie stonden de eerste helft ook menig aanval van de tegenstander in de weg. Zelf kregen we kleine doelkansen, maar er werd niet gescoord. De 2e helft begonnen we met goede moed, alleen scoorde de tegenstander al snel 3 keer, nu was het de beurt voor Storm zijn minuten op de goal, menig kans werd door hem gekeerd, zelfs de spelers van de tegenstander zeiden dat hij een goede keeper is. Toch hebben de jongens het goed gedaan tegen een team die allen 8 jaar zijn en die van ons bijna allemaal 7. De penaltyreeks werd door ons met 3-2 gewonnen.

  John

  sv Diemen F8 Geinburgia F3 6-3 10 oktoberAfgelopen zaterdag stond Geinburgia F3 voor de F8 op het programma. Alle spelers waren al lekker aan het inspelen. Van de tegenpartij helaas nog geen teken. Uiteindelijk waren er van Geinburgia 5 spelers present. De wedstrijd was officieel al gewonnen maar het gaat natuurlijk om een lekker potje voetbal dus werd besloten toch een (vriendschappelijke) wedstrijd te spelen. Om het overwicht niet te groot te maken speelde F8 met 7 spelers. Na vijf minuten echter stonden de 5 van Geinburgia al voor met 1-0! De schrik zat erin. Gelukkig bleven de jongens van F8 lekker voetballen en scoorde Ahmed. De stand was weer ge-lijk. Geinburgia liet zich niet kennen en bleef gevaarlijk. Zij scoorden ook nog 1-2. Gelukkig maakte Faissal 2-2, wat ook de ruststand was.In de tweede helft nam Johnny de keepershandschoenen over van Jasper. Geinburgia nam weer het voortouw en scoorde (3-2). De spanning bij de supporters was groot: zouden de jongens van F8 deze klus nog kunnen klaren? Gelukkig was daar Joram. Door een prachtige hattrick van hem won F8 uiteindelijk met 6-3. Geinburgia had met 5 spelers heel goed tegenstand geboden maar de punten zijn voor F8 sv Diemen.

  Marianne (moeder Samuel)

  TOS Actief F5 - sv Diemen F9 1-1 10 oktoberHet was even schrikken van het weer s ochtends, maar uiteindelijk viel het reuze mee, niet koud en droog. Na de goede wedstrijd van vorige week was het zorg om dit een even goed vervolg te geven. De F9 had er zin in en dat was duidelijk te merken. Het veld werd goed bezet, er werd over gespeeld en vooral fel op de bal. Dit resulteerde in een hele leuke eerste helft die best gelijk op ging. TOS kreeg een vrije trap, zon 15 meter voor de goal van Diemen. Ondanks de muur ging de bal er overheen en zeilde in de verre hoek. Onhoudbaar voor Stijn. Hierdoor gingen we met een 1-0 stand de rust in.Tijdens de rust hebben we afgesproken dat we de tweede helft zouden beginnen met de jacht op de ge-lijkmaker. Dit werd prima gedaan door het team. Met eenzelfde inzet werd begonnen aan de tweede helft en het kon ook niet uitblijven, de dik verdiende gelijkmaker. Een inzet van Dani werd zeer knap door Pelle met een boog over de keeper gewerkt. 1-1. Het vervolg van de tweede helft was spannend en daardoor zeer leuk. Niet alleen voor de F9 maar ook voor ons publiek. Kansen ontstonden aan beide kanten, maar zowel TOS als Diemen wist niet meer het net te vinden. De penalty serie toonde wederom aan hoe scherp Diemen erin zat. Op een bijna on-Nederlandse manier vloog de ene bal er nog mooier in dat de andere. Deze serie werd daardoor ook ruim winnend afgesloten. Een lekkere wedstrijd en een goed begin van ie-ders weekend. Op naar de volgende wedstrijd. Ga zo door mannen, we zijn trots op jullie.

  Johan

  In de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 oktober, gaat de wintertijd in.U zet de klok n uur achteruit!

 • nr. 5 12 oktober 2009 16 svDiemen DeTreffer

  Organiseren, is dat moeilijk

  Neen hoor, iets organiseren is niet zo moeilijk. Je spuit je ideen en zet deze op papier en klaar ben je.Maar dan komt het moeilijke om deze ideen te realiseren heb je mensen nodig en het liefst mensen die gekwalificeerd en gemotiveerd zijn. Je blijft dus afhankelijk van de instelling van de mensen om je heen.Iedere coach heeft zo zijn doelstellingen aan het begin van het seizoen. Zoveel keer trainen, zo-veel wedstrijden spelen. Liefst ook nog kampioen worden.

  En zo gaat hij dus aan de slag.Wat heeft hij nu nodig om zijn ideen te verwezenlijken.Een selectie, welke regelmatig komt trainen. Een leider, of teammanager moeten we dat tegen-woordig noemen, die het randgebeuren regelt. Een assistent-scheidsrechter. Ouders, die hun kind motiveren en sturen en op hun verantwoordelijkheden wijzen.In de selectieteams komt dat over het algemeen wel in orde.

  Maar nu stappen we over naar zeg maar het recreatieve van de sport.Trainers zijn er wel, maar er zijn trainers die van de 28 mensen welke in principe aanwezig zou-den moeten zijn hun programma moeten draaien. Hierdoor worden de sporters welke wel de motivatie kunnen opbrengen gedupeerd, want het trainingsprogramma kan niet worden volbracht om dat er te weinig sporters zijn.

  SPORTERS: Komt dus op de training of geef in ieder geval van verhindering kennis aan de desbetreffende trainer. En het zal toch niet zo zijn dat we zonder afbericht zomaar wegblijven bij wedstrijden.

  OUDERS: Wijst uw kinderen op hun team- en verenigingsverantwoordelijkheden. Lid worden van een vereniging schept verplichtingen.

  Bij uitwedstrijden is het noodzakelijk dat er vervoer geregeld wordt voor uw kinderen. Ga er niet vanuit dat als u uw kind bij het hek van het complex van Diemen neerzet, dat zij/hij dan ook auto-matisch op het veld van de tegenstander terecht komt. Het komt regelmatig voor dat leiders naar uitwedstrijden moeten afreizen met 15 spelers met 3 autos. Deze verantwoordelijkheid ligt echt niet bij de vereniging, maar bij het team en ook u bent daar verantwoordelijk voor.

  Verder zoeken wij nog naar een ouder die bij de B4-junioren wil gaan optreden als coach. Zij heb-ben wel een trainer, maar deze is niet in staat om de wedstrijden te coachen, daar hij ook nog op een ander vlak werkzaam is op de zondagen.

  Het mag toch niet zo zijn, dat wij een team zouden moeten terugtrekken omdat er niemand te vinden is die deze taak op zich zou willen nemen.

  U WEET: SAMEN ZIJN WE DE VERENIGINGJan Krol

 • nr. 5 12 oktober 2009 17 svDiemen DeTreffer

  Voor inlichtingen over het doorgaan van de trainingen, afgelastingen van de wedstrijden en alle andere informatie kunt u bellen naar. . . 020-6000085

  Zaterdag/ZondagWedstrijdsecretaris zondagsenioren B. van Echtelt tel. 020-6991275Contactpersoon zaterdag-1 S. Wallroth tel. 06-11474485Contactpersoon zaterdag-2 P. Meeuwissen tel. 036-5310476Contactpersoon veteranen-1 A.B. van den Hengel tel. 020-6980495

  sv Diemen 3 Swift 6 1-1 4 oktoberZonder vaste keepers Rolandinho en Michael moest de zondag Drie het vandaag thuis opnemen tegen middenmoter Swift. Mede dankzij het keepersprobleem en ook de vinger- en kuitblessure van Foeke nam Frank vandaag plaats in het doel. Swift leek de wedstrijd aanvankelijk ook niet erg serieus te nemen en stuurde vandaag 10 man naar Diemen. Op voorhand denk je dan misschien dat wordt een makkie, maar niets was minder waar. De Drie speelde best aardig deze eerste helft, liet de tien van Swift aardig lopen, maar toch hadden de verdedigers de handen vol aan de 2 gevaarlijke spitsen van Swift. Desondanks stond de Drie na 45 minuten wel met 1-0 voor na een mooie pass richting MikeyMike, die Mous alleen voor de keeper zette en beheerst de bal langs de Swift-goalie schoot. Na rust was het veldspel vele malen minder en binnen tien minuten kwam Swift dan ook langszij: de lange spits rook dit keer zijn kans en schoot de bal in de verre hoek: 1-1. Daarna golfde het spel een beetje op- en neer en hier en raakten de gemoederen een klein beetje verhit, met als hoogtepunt de schanda-lige overtreding van achteren op Evert gevolgd door zo leek het een mooie schwalbe, al hield Eef er wel een dikke pijnlijke enkel aan over. Swift leek er daarna alsnog met de punten vandoor te gaan, maar keeper Frank hield de Drie overeind met een paar prachtige reddingen en zelfs Gatusso kreeg nog een mogelijkheid om de eerste drie punten in Diemen te houden. De bal schoot hij echter voorlangs en zo-doende bleef het 1-1. Het eerste punt, weliswaar tegen tien man, en volgende week volgt er het heuse degradatieduel uit bij DRC.

  Danny

  DRC 3 sv Diemen 3 0-1 11 oktoberJa, U leest het goed, het Derde heeft zijn eerste wedstrijd dit seizoen gewonnen. Een tijdje terug voor-spelde onze aanvoerder Dhr. Scheffers dat we dit seizoen in onze handjes mogen knijpen als we 4 punten halen. Nog geen 3 weken later is het dan zover: de doelstelling gehaald! Nu hebben we nog 16 wedstrij-den om onszelf te overtreffen. Maar niet te vroeg gejuicht. De overwinning kwam wel met enige mazzel tot stand. Paal en lat zorgden er in de 1e helft voor dat we niet achter kwamen want hoewel we de beter voetballende ploeg waren had DRC toch de grootste kansen. Tegen n betere ploeg hadden we wellicht wat goals gelekt. Vooral in de omschakeling blijven we erg kwetsbaar, hoewel de werklust de laatste we-ken duidelijk groeiende is.De 2e helft gaf hetzelfde beeld al ging allengs bij ons de fysieke kaars uit. Dhr. Buis moest gewisseld en ook Dhr. Pullens ging er af. De spelers die er in kwamen, Dhr. Compier en de Markies van Kassebas, waren echter ook al geblest zodat we ons als team op ons laatste tandvlees naar de eindstreep sleepten. Het duel dreigde in de brilstand te eindigen toen we 5 min. voor tijd plots hulp van de Gogmegeest kre-gen. Terwijl DRC luidkeels n ingooi betwistte gooide Mous de bal snel in op Frankie, die Martien in vrije positie aan zag komen stormen eh strompelen. Toch had de Leeuw nog het overzicht de bal naar Mies te steken die er stiekem tussenuit gemuisd was. En op n met de keeper bleef de Muis uiterst koel en prikte m in de verre hoek (1-0). Wat volgde waren 5 hete minuten waarin de grootscheeps opgekomen supportersschare vooral Het Rolluik zag excelleren middels n prachtige zweefduik naar de kruising alwaar n afgeketst afstandschot dreigde te eindigen. Die kan nu n week niet lopen! Grootste winstpunt van de dag buiten de 3 punten? Moes heeft gedoucht! Wat n klasbak!

  Evil Erwt

 • nr. 5 12 oktober 2009 18 svDiemen DeTreffer

  Programma 17 & 18 oktober

  Kijk op vrijdag vr dat u moet spelen op de site van sv Diemen.Klik onder Informatie, bij Programma & uitslagen!!!

  Klik dan op programma deze week (KNVB website). Dan ziet u waar en hoe laat u moet spelen.

  Datum Tijd Wed.nr. Klasse PouleZaterdag 17 oktober thuis17-10-2009 14:30 74694 Diemen 2 WV-HEDW 13 4e klasse 40817-10-2009 14:00 128188 Diemen DA1 DVVA DA2 4e klasse A17-10-2009 14:30 129492 Diemen MB1 Velsen MB1 1e klasse A17-10-2009 09:00 96425 Diemen D2 Abcoude D2 2e klasse 2217-10-2009 12:00 98810 Diemen D3 Legmeervogels D3 2e klasse 2317-10-2009 10:30 96447 Diemen D6 Zwanenburg D4 3e klasse 2517-10-2009 13:00 96449 Diemen D8 Abcoude D6 4e klasse 2117-10-2009 11:30 106722 Diemen E1 Dijk De E2 1e klasse 1117-10-2009 10:15 106726 Diemen E2 AFC E3 1e klasse 1217-10-2009 09:00 151002 Diemen E3 Volewijckers E2 2e klasse 1717-10-2009 13:15 154059 Diemen E4 Amstelland United E2 2e klasse 1917-10-2009 09:00 135300 Diemen E5 Legmeervogels E5 2e klasse 2017-10-2009 09:00 161962 Diemen E9 TABA E4 4e klasse 1817-10-2009 11:30 135150 Diemen E10 Tos Actief E5 5e klasse 1417-10-2009 11:30 111235 Diemen E11 Almere FC E11 6e klasse 1317-10-2009 10:00 155319 Diemen F1 DWV F1 1e klasse 0717-10-2009 09:00 118268 Diemen F3 Monnickendam F1 2e klasse 1017-10-2009 13:15 145990 Diemen F4 Zeeburgia F4 2e klasse 1317-10-2009 10:15 118292 Diemen F7 DRC F2 4e klasse 1817-10-2009 10:15 118248 Diemen F9 Meteoor F2 6e klasse 1217-10-2009 11:30 118276 Diemen F10 Dijk De F7 7e klasse 17

  Zondag 18 oktober thuis18-10-2009 14:00 46728 Diemen 3 DWV 3 4e klasse 41218-10-2009 14:30 158822 Diemen A4 Roda 23 A4 3e klasse O18-10-2009 12:00 59023 Diemen B2 Dijk De B1 1e klasse I18-10-2009 10:00 59911 Diemen B3 GeuzenMmeer B2 2e klasse S18-10-2009 10:00 60734 Diemen C2 Fortius C1 1e klasse K18-10-2009 10:00 61472 Diemen C5 AS 80 C11 3e klasse 52

  Zaterdag 17 oktober uit17-10-2009 14:30 67317 JOS/Wgraafsmeer 1 Diemen 1 4e klasse C17-10-2009 14:30 73850 RKAVIC 5 Diemen 3 5e klasse 50517-10-2009 13:45 91625 Hercules D1 Diemen D1 Hoofdklasse C17-10-2009 09:00 139393 Waterwijk D9 Diemen D7 3e klasse 2917-10-2009 10:30 156809 JOS/Wgraafsmeer E3 Diemen E6 2e klasse 1917-10-2009 10:00 135043 Geinburgia E3 Diemen E8 4e klasse 1717-10-2009 09:30 116281 DWS F1 Diemen F2 1e klasse 0917-10-2009 13:00 154317 TABA F3 Diemen F5 3e klasse 1817-10-2009 13:00 117622 Abcoude F5 Diemen F6 4e klasse 1717-10-2009 09:00 117265 HBOK F1 Diemen F8 6e klasse 12

  Zondag 18 oktober uit18-10-2009 14:30 39473 Arsenal ASV 1 Diemen 1 4e klasse F18-10-2009 11:30 40173 Geinburgia 2 Diemen 2 2e klasse C18-10-2009 09:45 56236 AS 80 A1 Diemen A1 Hoofdklasse D18-10-2009 15:00 133906 TABA A1 Diemen A2 1e klasse G18-10-2009 14:30 133171 Waterwijk A3 Diemen A3 2e klasse Q18-10-2009 12:00 59397 DWV B1 Diemen B1 Hoofdklasse C18-10-2009 14:00 158242 Rijp (de) B2 Diemen B4 2e klasse U18-10-2009 14:00 150163 Wherevogels De B3 Diemen B5 3e klasse 3018-10-2009 11:30 60463 Kon. HFC C1 Diemen C1 Hoofdklasse D18-10-2009 11:30 139453 GeuzenMmeer C3 Diemen C3 2e klasse Z18-10-2009 09:30 61512 Buitenboys C7 Diemen C4 3e klasse 5118-10-2009 13:00 158625 AS 80 C6 Diemen C6 3e klasse 49

 • nr. 5 12 oktober 2009 19 svDiemen DeTreffer

  Programma 24 & 25 oktober

  Kijk op vrijdag vr dat u moet spelen op de site van sv Diemen.Klik onder Informatie, bij Programma & uitslagen!!!

  Klik dan op programma deze week (KNVB website). Dan ziet u waar en hoe laat u moet spelen.

  Datum Tijd Wed.nr. Klasse PouleZaterdag 24 oktober thuis24-10-2009 10.30 162355 Diemen MB1 Real Sranang MB1 Groep 1 20

  Zaterdag 24 oktober uit24-10-2009 11:45 159961 Meer de DA2 Diemen DA1 Groep 1 13

  Zondag 25 oktober thuis25-10-2009 14:30 158817 Diemen A4 Meer de A1 3e klasse O25-10-2009 12:00 160015 Diemen C1 GeuzenMmeer C1 Groep 1 1525-10-2009 12:00 61466 Diemen C4 Abcoude C5 3e klasse 5125-10-2009 10:00 158546 Diemen C5 Buitenboys C10 3e klasse 5225-10-2009 14:00 158623 Diemen C6 Roda 23 C4 3e klasse 49

  Zondag 25 oktober uit25-10-2009 14:00 160212 EDO hfc 1 Diemen 1 Groep 1 25 (Beker)25-10-2009 12:00 160167 Buitenveldert A1 Diemen A1 Groep 1 R25-10-2009 13:00 160018 DCG C1 Diemen C2 Groep 1 17

  Op zondag 1 november

  optreden van DJ

  Danny Micana de wedstrijd

  sv Diemen - TOS-ActiefVanaf 15.45 uur

  Where the fun begins

  Party Twins

 • nr. 5 12 oktober 2009 20 svDiemen DeTreffer

  Mini-treffers

  Voorzitter Fred Lunstroo is maandag 4 oktober geopereerd aan een aneurysma, Fred zou als het goed ging aan het eind van de week weer thuis zijn. Koorts gooide echter roet in het eten. De koorts is wel wat lager dan in het begin van de week, maar nog steeds niet onder controle. Fred ik hoop dat de oorzaak van de koorts snel is gevonden, zodat je weer snel naar huis kunt. Het allerbeste!!!

  Ik wil er even op wijzen dat het aanleveren van uw kopij aan regels gebonden is. In ieder clubblad kunt u vinden wanneer en tot hoe laat u uw kopij kunt inleveren. Tot nu toe was de redactie soepel wat betreft het inleveren, vanaf dit nummer gaan we weer de hand houden aan de regels. Lever uw verslag vroegtijdig in dat scheelt de redactie veel werk.

  Van 19 t/m 23 oktober is het herfstvakantie in onze regio. In de weekenden, 17/18 en 24/25 oktober wordt er gevoetbald. Mocht u vakantieplannen hebben voor deze week en u weet nu al dat uw kind niet kan spelen in een van deze weekenden, geef dit dan zo snel mogelijk door aan de leider van zijn/haar team. Zodat er maatregelen genomen kunnen worden.

  Uiteraard geldt het afmelden tijdens deze twee weekenden ook voor de seni-oren

  Vier van onze D-pupillen hebben op maandag 5 oktober een selectiewedstrijd gespeeld voor jongens onder 13 jaar, regio Amsterdam Noord/Oost. De talenten van sv Diemen die deze wedstrijd hebben meegedaan zijn: Bart Schreurs, Daryl Amponsah, Salim Mansouri en Guus Til. Gefeliciteerd mannen!

  Drie E-pupillen zijn uitgenodigd om hun voetbaltalent nog meer te ontwikkelen en zijn uitgenodigd om 10 extra trainingen, die worden georganiseerd in samenwerking met Betaald Voetbal Or-ganisaties. De spelers die zijn uitgenodigd zijn: Lorenzo Bosk, Tristan Buis en Bryce Touw. Veel succes!

  In de nacht van zaterdag 23 op zondag 24 oktober gaat de wintertijd in. U zet dan de klok n uur achter uit! U mag dan een uurtje langer slapen. Niet verge-ten, anders staat u te vroeg op het voetbalveld.

  Zondagmiddag laat werd ik gebeld vanuit de kantine van de sv Diemen. Of ik even een compliment wilde maken aan de leider van de A1 van FC Almere. Waarom, dat leest hij toch niet? Deze leider had de kleedkamer zo keurig achtergelaten dat dit gewoon opviel. Chapeau!!! En of ik ook even wil vermelden dat verschillende leiders van onze club daar een voorbeeld aan kunnen nemen. Waarvan akte.

  ZaalvoetbalWedstrijdsecretaris T. Roelofs tel. 020-6169871

  Programma 14 oktober t/m 11 november14-10-2009 20:00 4816 DVVA 5 Diemen 2 5e klasse R Oostenburg J. Heemskerk14-10-2009 19:15 9040 Dug Out 5 Diemen 3 6e klasse O Zuid P. Cambell16-10-2009 21:05 153116 Elbalta 6 Diemen 1 4e klasse P Emergo Elbalta21-10-2009 20:00 35483 Diemen 1 DVVA 1 Groep 2 14 Bijlmer R. Bakker26-10-2009 21:05 13401 Diemen 1 Nieuw Sloten sv 1 4e klasse P Muiden F. Nibbelink28-10-2009 21:50 8244 Diemen 3 DCG 7 6e klasse O Oostenburg Diemen06-11-2009 20:10 13404 Diemen 1 RKAVIC 5 4e klasse P Oostenburg Diemen06-11-2009 21:05 12683 Ouderkerk 5 Diemen 2 5e klasse R Bindelwijk R. v.d. Hulst11-11-2009 21:50 147466 Diemen 2 DVVA 8 5e klasse R Oostenburg Diemen

  ZaaldienstWoensdag 21 oktober Bijlmersporthal sv Diemen 1, aanwezig om 19.45 uur.Woensdag 28 oktober Oostenburg sv Diemen 3, aanwezig om 19.45 uur.