De Treffer 2008-2009 - 2008-12-20

16
De laatste maanden van 2008 zijn wij geconfronteerd met een wereldwijde financiële crisis, “Credit crunch” genaamd. Ontstaan uit winstbejag wer- den in de Verenigde Staten hypotheken verschaft aan mensen die zich dat niet kon- den veroorloven. Door de stij- gende huizenprijzen aldaar was dat geen probleem want bij niet meer aflossen van de hypotheek volgde uitzet- ting van de bewoner en het huis werd executoriaal verkocht. Vaak was de opbrengst ho- ger dan de op dat moment uitstaande hypotheek. De hypotheken werden door de hypotheekbanken gebun- deld en gemengd met andere financiële producten als beleg- gingsproducten op de markt ge- bracht en met name verkocht aan andere banken. Als dan de huizenmarkt inzakt, de mensen hun verplichtingen ten aanzien van de hypotheek niet meer kunnen nakomen en de hypotheekbanken met onverkoopbare huizen blijven zitten dan ontploft de zeepbel. Er ontstaat een domino-effect die ons tot een situatie heeft gebracht waarin wij nu zitten. Wij zijn er nog niet, want de voorspellingen liegen er niet om. Economische crises, sterk stijgende werkeloosheid, verdampende pensioenen en nog meer narigheid wat je niet vrolijk stemt. Volgens onze bestuurders zal het voor Nederland hopelijk wel meevallen omdat wij onze zaakjes goed op orde hebben, maar ik ben daar niet helemaal gerust op, want recentelijk zijn voorspellingen steeds bijgesteld, en zijn er hier en daar toch wel lijken uit de kast gevallen en de verdamping van pensioenen heeft zeker ook betrekking op Neder- land. Ik hoop dat onze vereniging de komende moeilijke tijd goed kan verwerken. De basis is goed, wij kunnen wel een stootje hebben maar voorzichtigheid is geboden. Met de vrede gaat het nog steeds niet goed in deze wereld. Tibet probeert zich vrij te vechten van China, in Afganistan is de Taliban nog lang niet verslagen, terroristische groepen in Pakistan hebben hun werk- terrein ook naar India verlegt. Thailand, Myanmar (het voormalige Birma) en Sri Lanka is ook nog steeds geen koek en ei. In Afrika is er een grote brandhaard, in de Congo voltrekt zich een humanitaire ramp. Een president beweert dat in zijn land geen cholera heerst terwijl wij op onze TV zien dat dat niet waar is en dat er duizenden mensen creperen. Op bepaalde plaatsen in Zuid-Amerika gaat het ook niet lekker en recentelijk trekken Griekse studenten de straat op om de politie met Molotovcocktails te bestoken. Als je al deze gevallen bij elkaar optelt dan word je niet bepaald positief gestemd. Het treurige is dat mensen die het al zo moeilijk hebben weer het slachtoffer zijn. Laat deze mensen als zij een beroep op ons doen om hulp niet in de kou staan maar hen ook daadwerkelijk helpen als het kan. In zo’n laatste maand van het jaar blijven wij ook stil staan bij degenen die het moeilijk hebben met hun gezondheid, die gedurende het afgelopen jaar naasten hebben verloren of diegenen die met andere problemen te kampen hebben gehad of nog hebben. Wij wensen hen veel sterke toe. De financiële crisis Ik wens onze ereleden, leden van verdienste, leden, donateurs, medewerkers, chapeauspelddragers, sponsors, reclamebordhou- ders, adverteerders, leveranciers, relaties en allen die sv Diemen een goed hart toedragen zeer goede dagen toe en een voorspoedig en gezond 2009. Kersttreffer

description

 

Transcript of De Treffer 2008-2009 - 2008-12-20

Page 1: De Treffer 2008-2009 - 2008-12-20

De laatste maanden van 2008 zijn

wij geconfronteerd met een

wereldwijde fi nanciële crisis,

“Credit crunch” genaamd.

Ontstaan uit winstbejag wer-

den in de Verenigde Staten

hypotheken verschaft aan

mensen die zich dat niet kon-

den veroorloven. Door de stij-

gende huizenprijzen aldaar was

dat geen probleem want bij niet meer

afl ossen van de hypotheek volgde uitzet-

ting van de bewoner en het huis

werd executoriaal verkocht.

Vaak was de opbrengst ho-

ger dan de op dat moment

uitstaande hypotheek. De

hypotheken werden door de

hypotheekbanken gebun-

deld en gemengd met andere

fi nanciële producten als beleg-

gingsproducten op de markt ge-

bracht en met name verkocht aan

andere banken. Als dan de huizenmarkt

inzakt, de mensen hun verplichtingen ten aanzien van de hypotheek niet meer kunnen nakomen en

de hypotheekbanken met onverkoopbare huizen blijven zitten dan ontploft de zeepbel. Er ontstaat

een domino-effect die ons tot een situatie heeft gebracht waarin wij nu zitten. Wij zijn er nog niet, want

de voorspellingen liegen er niet om. Economische crises, sterk stijgende werkeloosheid, verdampende

pensioenen en nog meer narigheid wat je niet vrolijk stemt. Volgens onze bestuurders zal het voor

Nederland hopelijk wel meevallen omdat wij onze zaakjes goed op orde hebben, maar ik ben daar niet

helemaal gerust op, want recentelijk zijn voorspellingen steeds bijgesteld, en zijn er hier en daar toch

wel lijken uit de kast gevallen en de verdamping van pensioenen heeft zeker ook betrekking op Neder-

land. Ik hoop dat onze vereniging de komende moeilijke tijd goed kan verwerken. De basis is goed, wij

kunnen wel een stootje hebben maar voorzichtigheid is geboden.

Met de vrede gaat het nog steeds niet goed in deze wereld. Tibet probeert zich vrij te vechten van China,

in Afganistan is de Taliban nog lang niet verslagen, terroristische groepen in Pakistan hebben hun werk-

terrein ook naar India verlegt. Thailand, Myanmar (het voormalige Birma) en Sri Lanka is ook nog steeds

geen koek en ei. In Afrika is er een grote brandhaard, in de Congo voltrekt zich een humanitaire ramp.

Een president beweert dat in zijn land geen cholera heerst terwijl wij op onze TV zien dat dat niet waar

is en dat er duizenden mensen creperen. Op bepaalde plaatsen in Zuid-Amerika gaat het ook niet lekker

en recentelijk trekken Griekse studenten de straat op om de politie met Molotovcocktails te bestoken.

Als je al deze gevallen bij elkaar optelt dan word je niet bepaald positief gestemd. Het treurige is dat

mensen die het al zo moeilijk hebben weer het slachtoffer zijn. Laat deze mensen als zij een beroep op

ons doen om hulp niet in de kou staan maar hen ook daadwerkelijk helpen als het kan.

In zo’n laatste maand van het jaar blijven wij ook stil staan bij degenen die het moeilijk hebben met hun

gezondheid, die gedurende het afgelopen jaar naasten hebben verloren of diegenen die met andere

problemen te kampen hebben gehad of nog hebben. Wij wensen hen veel sterke toe.

De fi nanciële crisis

Ik wens onze ereleden, leden van verdienste, leden, donateurs,

medewerkers, chapeauspelddragers, sponsors, reclamebordhou-

ders, adverteerders, leveranciers, relaties en allen die sv Diemen

een goed hart toedragen zeer goede

dagen toe en een voorspoedig en gezond 2009.

Kersttreffer

Page 2: De Treffer 2008-2009 - 2008-12-20

nr. 10 / 22 december 2008 2 svDiemen / DeTreffer

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 10 november 2008in het clubgebouw van sv Diemen

Aanwezig: 42 stemgerechtigde leden.

1. Opening.De voorzitter, de heer M.F. (Fred) Lunstroo opent de vergadering. Na een paar orde punten heet hij vooral de jubilarissen en hun partners welkom. Vervolgens wordt stil gestaan bij het tragisch overlijden van ouder/ jeugdleider Theo Arler door een motorongeluk. Tevens wordt aandacht geschonken aan de zieke leden/oud-leden Jan van der Wijngaart, Jan Nagel en Willy Herzberg.Hij maakt melding van de schenking van Rabobank en Rabo Vastgoed ad € 7500, - ten bate van de vereniging voor de aanleg van de speelplek tussen het 1e en 3e veld. Op basis van zijn jaar-verslag 2007-2008 neemt Fred ten slotte het wel en wee van de vereniging door (zie jaarverslag 2007-2008). In het bijzonder geeft hij aan dat een vereniging van bijna 900 leden, waaronder 630 jeugdleden, een professionele organisatie behoeft met de noodzaak eisen te stellen aan de inzet en taken van de leden en ouders/verzorgers van jeugdleden en verwijst daarbij naar agendapunt 11.Hij bedankt alle medebestuursleden en de overige medewerkers binnen de vereniging voor hun inzet.

2. Mededelingen.De voorzitter deelt mee dat bestuurslid Herman Berkhout zich door werkzaamheden heeft afge-meld. Hij wordt echter vanavond achter de bestuurstafel vervangen door ‘n lid van de jeugdcom-missie Gerrie Klim. Waarvoor dank. Tevens heeft Ruud Gimbergh zich afgemeld. Een aantal per-sonen heeft aangegeven iets later te komen.De geluidinstallatie kan helaas niet worden gebruikt en ondanks een toezegging is er geen ver-vangende installatie.

3. Ingekomen stukken.Er zijn geen ingekomen stukken ontvangen door de secretaris.

4. Vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 12-11-2007.De notulen worden bij acclamatie goedgekeurd. Fred bedankt Peter van Rooij als notulist.

5. Jaarverslag van de secretaris.De verslagen van de diverse onderdelen van de vereniging en de notulen van 2007 waren be-schikbaar gelegd in de bestuurskamer, waarover mededeling is gedaan in het clubblad De Tref-fer en ze zijn gepubliceerd op de website. Er zijn helaas te weinig van de 100 exemplaren op-gehaald. Er worden geen vragen gesteld over de diverse verslagen. Fred geeft nog een korte toelichting op het jaarverslag van de kledingcommissie en maakt melding dat het niet allemaal loopt zoals gewenst. Vooral de inname van kleding van individuele opzeggers geeft problemen. Hij dankt degenen die deze verslagen hebben opgesteld.

Page 3: De Treffer 2008-2009 - 2008-12-20

nr. 10 / 22 december 2008 3 svDiemen / DeTreffer

6. Jaarrekening.De stukken 6A en 6B zijn in defi nitieve vorm in de vergadering beschikbaar.

6.A Vaststelling van de jaarrekening 2007/2008.Zonder vragen goedgekeurd door de vergadering. Er is een voordelig saldo. Fred geeft een korte toelichting op de belangrijkste afwijkingen die de basis vormen van het overschot. Simon Ilcken stelt een vraag over de posten interest. Fred geeft aan dat dit een lening betreft van de Stichting Sportaccommodatie De Diemen en de lening van de gemeente. Dit betreft de fi nancieringscon-structie van de bouw van het 1e deel van het gebouw. Fred bedankt de penningmeester Roel Stallinga voor zijn inzet.

6.B Vaststelling van de begroting 2008/2009.Zonder vragen wordt de begroting vastgesteld door de vergadering. De voorzitter geeft aan dat er conservatief is begroot, tot vreugde van de kascontrolecommissie.

6.C Verslag van de kascontrolecommissie.Na voorlezing van het verslag van de kascontrolecommissie verleende de vergadering aan het bestuur décharge voor het gevoerde fi nancieel beleid. Er waren geen vragen. De gehele commis-sie inclusief het reserve lid was betrokken bij de kascontrole.

6.D Benoeming kascontrolecommissie.De drie leden van de kascontrolecommissie G. Hibbel, F.M. Scheffers en P.F. Oomstee zijn voor het seizoen 2008-2009 weer beschikbaar. Jack Cousin blijft het volgens de statuten noodzake-lijke reservelid.

7. Bevestiging van de vaststelling van de contributie.In de agenda staat bij de beschrijving 100=2000, dit moet echter zijn 100=2006. Het voorstel is gebaseerd op een aan het bestuur verstrekt mandaat. De vergadering neemt bij acclamatie ken-nis van het bestuursvoorstel tot een contributieverhoging van 2 %.

8. Huldiging jubilarissen.Er zijn dit jaar een weer aantal jubilarissen binnen de vereniging. De huldiging vindt deels voor de pauze plaats en een deel na de pauze vanwege voetbal verplichtingen van Frank Scheffers en Ron Metten.Voor Adrie Schroeijers, Cor van Wel (50 jaar lid), Jaap Buitenhuis (40 jaar lid), Henk Kroese, Frank Scheffers en Ron Metten (25 jaar lid) houden de diverse bestuursleden voor iedere jubila-ris een eigen toespraakje waarbij de verdiensten voor de vereniging en het trouwe lidmaatschap nog eens worden benadrukt.Voor alle partners van de jubilarissen was er natuurlijk het traditionele boeketje bloemen.Tot zijn verrassing maakte de voorzitter met instemming van de vergadering bekend dat Frans Schroeijers is benoemd tot Lid van Verdienste van sv Diemen. Hier gaf Peter in het toespraakje de vele werkzaamheden voor de vereniging aan.

9. Pauze.Er wordt een geanimeerde pauze gehouden van 20.50 uur tot 21.15 uur.

10. Bestuursverkiezing.Volgens schema zijn H. Berkhout, B.J. van Echtelt en R. Stallinga aftredend. De vergadering gaat bij acclamatie akkoord met herverkiezing tot bestuurslid van Bart van Echtelt en Roel Stallinga. Herman Berkhout heeft in de loop van deze dag per mail bekend gemaakt zich toch niet herkies-baar te stellen als bestuurslid voor een volgende periode en is dus aftredend. Fred heeft in de namiddag hierover met Herman contact gehad. Het bestuur heeft dus nog geen tijd gehad om zich hierop te beraden.

Page 4: De Treffer 2008-2009 - 2008-12-20

nr. 10 / 22 december 2008 4 svDiemen / DeTreffer

Fred benadrukt nogmaals de zorgelijke situatie rond de afdeling Futsal door het stoppen als wed-strijdsecretaris van Ron Metten. De komende maanden zal duidelijk worden wat er met de afde-ling Futsal zal gaan gebeuren. Ook is er nog geen vertegenwoordiger namens de zaterdagafde-ling gevonden.

11. Meningsvorming over het instellen van verplichte vrijwilligersdiensten.Vooraf wordt afgesproken dat deze meningsvorming niet in detail wordt vastgelegd doch dat in de notulen alleen de hoofdlijnen en trends in de discussie wordt aangegeven.Er kan worden gesteld dat vooral voor het schoonmaakwerk van de kantine en kleedkamers er steun is voor een contributieverhoging om tot uitbesteding te kunnen overgaan. De groep van: symbolisch “10 kleine negertjes”; er zijn er nog maar 3 op dit moment, wordt namelijk door verou-dering steeds kleiner. Wellicht moet meer publiciteit worden gegeven aan wat er moet worden ge-daan met de bijbehorende, geschatte, tijdsbesteding. Schakel de website actiever daarvoor in!Men is merendeels van mening dat de vereniging de laatste jaren te vrijblijvend is omgegaan met de inzet van vrijwilligers. Er mag best wat meer dwang van het bestuur op komen. Een verplich-ting zou volgens de aanwezigen zonder meer kunnen worden ingevoerd door het bestuur zonder een extra algemene ledenvergadering.Het fi nancieel afkopen van een verplichte vrijwilligerstaak wordt door een groot deel van de aan-wezigen niet als “de oplossing” gezien maar er is wel steun voor een zodanige richting. Sancties worden in het algemeen wel geaccepteerd, maar men realiseert zich dat deze moeilijk uit te voe-ren zijn.Men is van mening dat voor een aantal normale taken zoals het aanvegen van de kleedkamers maar ook kantinedienst snel een verplichting per team moet worden ingesteld, liefst voor 1 janu-ari. Wie meldt zich echter aan om dit goed te organiseren?Een aantal dames, met bestuurservaring, bieden zich aan om met de secretaris de onderwerpen en oplossingen te inventariseren in een werkgroepje. Dit wordt ondersteund door de vergade-ring. Vastgesteld wordt dat het bestuur niet bij machte is om alles voor 1 januari te realiseren maar dat wel kan worden gemikt op de start van het seizoen 2009-2010. Het bestuur komt met een voor-stel.Bram Uljee, de beheerder van het gebouw, krijgt als laatste het woord, waarbij hij een dringende oproep doet aan ouders om normale zaken als het schoonhouden van kleedkamers, kantine en velden met hun kinderen te bespreken en dit onderdeel te maken van de algemene opvoeding tot lid van een vereniging.

12. Rondvraag.Hans Post uit zijn onvrede over de schoonmaak van kleedkamers en geeft aan dat hij verwacht dat de leiders niet als eerste weg zijn maar toezien op het schoonmaken. Misschien dat we maar weer een taakomschrijving voor leiders moeten maken; wat er verwacht wordt door de vereni-ging. Fred geeft aan dat dit onderdeel kan zijn van een nieuwe instructie.Yvonne Ceelie vraagt aandacht voor de status van de website. Hij is nu veel te statisch en bevat te weinig echt nieuws. Dit krijgt steun uit de vergadering. Fred schetst het ontwikkelingstraject van verbetering door met name, voor sv Diemen belangrijk, statisch materiaal. We moeten nu de fase ingaan om meer actueel materiaal te kunnen plaatsen. Hij doet een oproep aan mensen met website ervaring om de huidige groep te komen ondersteunen.Rajen Budhu Lall stelt een vraag over de overeenkomst met Ajax. Vooral legt hij de nadruk op wederkerigheid in de overeenkomst, zodat dit ook aan lagere teams ten goede komt. Fred en Pe-ter geven een uitleg over de overeenkomst die grotendeels qua opzet hetzelfde is als met AZ.

Page 5: De Treffer 2008-2009 - 2008-12-20

nr. 10 / 22 december 2008 5 svDiemen / DeTreffer

Rajen Budhu Lall geeft aan dat hij te weinig verenigingsgevoel heeft aangetroffen in de 2 jaar dat hij nu als ouder bij sv Diemen betrokken is. Hij stelt voor een “algemene open leden/ ouders dag” te organiseren aan het eind van het seizoen. Gerrie Klim geeft aan dat aan de uitnodiging voor een borrel met een hapje aan het eind van seizoen 2007-2008 op niets is uitgelopen. Er kwamen maar 6 tot 8 personen. Hij voelt er niets voor om dit weer te organiseren.Natuurlijk is hier steun voor van het bestuur, maar wie regelt de organisatie?Johan Knol heeft bemerking ten aanzien van de mogelijkheden om teams te trainen op maan-dagavond voornamelijk door het gebruik van de KNVB op prime-time. Fred meldt dat dit in het voorjaar is besproken in het bestuur. We hebben kantineomzet, gebruiksvergoeding en een zeer positieve uitstraling door het bezoek van de KNVB. De vereniging gaat echter voor alles. Volgend voorjaar zal dit dus wederom een punt van discussie worden in het bestuur. Johan Knol geeft aan dat hij de trainingen wel wil gaan coördineren. Nu klopt er te weinig van en de website is niet bijgewerkt. Fred stelt dat de beheerder van de website afhankelijk is van de wij-zigingen die hem worden aangedragen en verwijst nogmaals naar de trainingsdruk die er op onze accommodatie bestaat. Er ligt een verzoek bij de gemeente om het 1e veld ook om te bouwen tot kunstgras en te voorzien van verlichting. Dat zou ruimte bieden voor meer trainingen. Rajen Budhu Lall geeft aan dat wellicht meer druk op het gemeentebestuur moet worden uitgeoefend. Bezoek met 100 jeugdleden eens een raadsvergadering!Tinus Post vraagt naar de toekomst van het Futsal binnen sv Diemen. Fred verwijst naar wat besproken is bij agendapunt bestuursverkiezing. De situatie is zorgelijk. Het zou zonde zijn als we na 33 jaar de afdeling moeten opheffen. We zullen echter de teams met veel echte Diemen spelers zo lang mogelijk ondersteunen. Wouter de Wild stelt de consequenties van het vertrek van Herman aan de orde. Gaat hij het seizoen afmaken? Komt er een fatsoenlijke overdracht? Gerrie geeft aan dat Herman vandaag aan hem heeft gezegd dat de lopende zaken keurig worden afgedaan aan de jeugdcommissie, zij vergaderen as. dinsdagavond. Fred geeft aan dat hij Herman zal vragen het seizoen echt af te maken.Tinus Post benadrukt nogmaals dat een goede geluidinstallatie de volgende vergadering drin-gend gewenst is.

13. Sluiting.De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en voor hun positieve deelname aan de ver-gadering. Hij sluit daarna de vergadering om 22.35 uur.Tevens merkt hij op tevreden te zijn over de iets grotere opkomst dan vorig jaar, maar het kan nog veel en veel beter.

Diemen, 11 november 2008

Ondertekening:Datum:

P.P van Rooij, secretaris. M.F. Lunstroo, voorzitter.

Page 6: De Treffer 2008-2009 - 2008-12-20

nr. 10 / 22 december 2008 6 svDiemen / DeTreffer

Advertentiepagina

Page 7: De Treffer 2008-2009 - 2008-12-20

nr. 10 / 22 december 2008 7 svDiemen / DeTreffer

Nieuwe ledenJ.L. Hagenbrock 14-12-1982 NSL. Griseldestraat 40³, 1055 AZ Amsterdam tel. 06-14575561P.J. ter Horst 26-07-1954 NSL. Johan van Soesdijkstraat 6, 1111 BC Diemen tel. 020-6982427A.M.M. Brouwer 26-01-1963 NSL. Prinses Beatrixlaan 32, 1111 GE Diemen tel. 020-6908607

Bedankt als lidT. van der Vlugt E-pup.A. Hooghart D-pup.J. Jap Tjong NSL.

Offi ciële mededelingen

NieuwjaarsreceptieHierbij nodigen wij alle leden, ouders, supporters, trainers en spon-

sors van sv Diemen uit voor de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 3 ja-nuari om 15.00 uur.

De traditionele wedstrijd Oud sv Diemen tegen huidig sv Diemen selec-tie wordt natuurlijk ook weer gespeeld. Daarnaast is er om 17.00 uur, voor

de eerste keer, de trekking van de Vrijwilligers Loterij 2008. Hiervoor zijn de vaste vrijwilligers van sv Diemen gevraagd deel te nemen. Zij hebben

een persoonlijke brief ontvangen van het bestuur.

Begin daarom 2009 goed met de receptie bij sv Diemen.Het Bestuur

Kantine geslotenDe winterstop begint op maandag 22 december, vanaf dan is de kantine gesloten tot maandag 5 januari.

De Nieuwjaarsreceptie is op zaterdag 3 januari 2009.

!!!Zaalvoetballen in de kerstvakantie - zondag 28 december!!!Zondag 28 december organiseren we voor de F- en E-pupillen (jongens en meiden) van sv Diemen een zaalvoetbal-toernooi (5 tegen 5)

Locatie: Sporthal Diemen, Prins Bernhardlaan 2.F-pupillen: van 09.00-12.00 uurE-pupillen: van 12.30-15.30 uur

De kinderen hoeven zich niet van te voren aan te melden maar kunnen zich zondagochtend in de zaal melden waarna de teams samengesteld worden. We gaan dus niet met bijv. een E2 tegen een E10 spelen; de spelers van de diverse teams worden verdeeld.We hebben 12 F-teams, 11 E-teams en 1 meisjes E-team. Van elk team vragen we één afge-vaardigde om te helpen met indeling van de teams, score bijhouden, fl uiten etc.. Het hoeft dus niet de leider zelf te zijn maar een vader, moeder, broer etc.

Medische ingreep voor voorzitter Fred LunstrooIn verband met een medische ingreep is onze voorzitter Fred Lunstroo voorlopig niet in staat zijn taken uit te voeren. Peter van Rooij, secretaris en vice-voorzitter, zal zijn taken waarnemen.

Page 8: De Treffer 2008-2009 - 2008-12-20

nr. 10 / 22 december 2008 8 svDiemen / DeTreffer

JeugdtrefferWedstrijdsecretarissen

A-junioren vacant D-pupillen vacant B-junioren vacant E-pupillen A. Jessurun tel. 020-6951417C-junioren vacant F-pupillen A. Uljee tel. 020-6954865Meisjesvoetbal M. Golsteijn tel. 020-7764909 Wedstrijdwijzigingen E. Oudshoorn tel. 020-6904445

sv Diemen krijgt een subsidie uit Het Meerlandenfonds

Woensdag 10 december is sv Diemen met 85 andere ver-enigingen/stichtingen ontvangen op het hoofdkantoor van het afvalbedrijf De Meerlanden in Rijsenhout. Dit is het af-valstoffenbedrijf dat ook in de gemeente Diemen sinds een aantal jaren het afval inzamelt en nu bezig is met de om-schakeling naar ondergrondse inzameling. Ter ondersteu-

ning van sv Diemen zijn zij toen ook sponsor geworden van een aantal reclameborden langs het hoofdveld en een advertentie in het clubblad.Het bedrijf heeft een “goede doelenfonds”, het zogenaamde Meerlandenfonds, dat jaarlijks een fl ink bedrag verdeelt. Verenigingen en Stichtingen kunnen zich daarvoor gemotiveerd aanmel-den. Er hebben zich bijna 200 verenigingen / stichtingen gemeld. Ook wij hebben dit gedaan, zijn in de prijzen gevallen, en hebben een cheque ter waarde van € 525, - ontvangen ter ondersteu-ning van ons jaarlijkse Sjef van der Heidentoernooi. Ook korfbalvereniging DKV Victoria en VI-VOS behoorden tot de gelukkigen. De cheque werd uitgereikt door de burgemeester van Diemen, mevrouw Koopmanschap. Het was een zeer geanimeerde bijeenkomst met veel blije gezichten van verenigingen en stichtingen. Wij danken als sv Diemen Het Meerlandenfonds voor deze on-dersteuning en hopen op een geslaagd Paastoernooi.

Bestuur

!!!Zaalvoetballen in de kerstvakantie - zondag 28 december!!!Zondag 28 december organiseren we voor de F- en E-pupillen (jongens en meiden) van sv Diemen een zaalvoetbal-toernooi (5 tegen 5)

Locatie: Sporthal Diemen, Prins Bernhardlaan 2.F-pupillen: van 09.00-12.00 uurE-pupillen: van 12.30-15.30 uur

De kinderen hoeven zich niet van te voren aan te melden maar kunnen zich zondagochtend in de zaal melden waarna de teams samengesteld worden. We gaan dus niet met bijv. een E2 tegen een E10 spelen; de spelers van de diverse teams worden verdeeld.We hebben 12 F-teams, 11 E-teams en 1 meisjes E-team. Van elk team vragen we één afgevaardigde om te hel-pen met indeling van de teams, score bijhouden, fl uiten etc.. Het hoeft dus niet de leider zelf te zijn maar een vader, moeder, broer etc. We hebben inmiddels al wat aanmeldingen maar er is nog meer hulp nodig!

Als zich niet genoeg helpers per dagdeel aanbieden, kan het toernooi niet doorgaan. Dat zou jammer zijn want de meeste kinderen vinden het ook leuk om een keer in de zaal te voetballen!

Aanmelding van hulp bij Elly Oudshoorn (wedstrijdsecretariaat) via het email adres van de jeugdcommissie:[email protected] Vermeld aub je emailadres en telefoonnummer.

Page 9: De Treffer 2008-2009 - 2008-12-20

nr. 10 / 22 december 2008 9 svDiemen / DeTreffer

Knielend v.l.n.r.: Delano Clemens, Jeroen Letteboer, Joey Fritz, Lesley de Graeve, Bart Schreurs, Tim R. de Jong en Jesse Bryant.Achter v.l.n.r.: leider Michel de Graeve, Bram Schreuder, Boris van Diemen, Genno van Woerlee, Dave Keller, Nick van den Hengel, Marius Ploeger, Salim Mansouri, Anouk Aalders, coach Jurry Fritz, Richell Clemens en Tim de Jong.

D3 KAMPIOEN!!!

Amstelland United D2 - sv Diemen D2 0-12 13 decemberKampioenen!!! De laatste wedstrijd van deze compe-titie tegen Amstelland. Het kon eigenlijk niet meer misgaan maar er moest nog wel gewon-nen worden om kampioen te worden. Met nog een extra training in de benen begon de D2 vol goede moed aan de wedstrijd op deze ijs-koude zaterdagmorgen. (Michel had het niet zo koud dankzij de mooie blauwe/witte muts van Mieke!). Al na een paar minuten kopte Sa-lim uit een corner van Tim de 0-1 in. De 0-2 kwam ook op naam van Salim met een mooie solo. Amstelland deed eigenlijk niets terug; ze slaagden er niet in kansen te creëren en keeper Nick had het weer erg rustig vandaag. Uit een mooie voorzet van Salim maakte Lesley de 0-3. Voor rust werd het ook nog 0-4 door een mooie balletje door de benen van de keeper van Tim R.Na rust ging de D2 op dezelfde voet verder. Een ‘leg-gie’ van Salim en Jeroen knalde de 0-5 in. Richel had eerst een paar kansen nodig voordat ze scoorden (0-6 en 0-7). Salim maakte nog de 0-8 en vond dat de ande-ren ook nog mochten scoren. Bart, Lesly, Delano (mooi schot!) en Jesse zorgden voor de eindstand van 0-12. Een terechte KAMPIOEN. Jongens en meisjes, van har-te gefeliciteerd. Jullie hebben het met z’n allen toch mooi gedaan. Ongeslagen met 2x gelijkspel en de rest gewon-nen wedstrijden. Bloemen en complimenten voor Nick, Bram, Bart, Boris, Marius, Genno, Delano, Dave, Anouk, Tim R., Tim, Jeroen, Richel, Joey, Lesley, Salim, Jesse en uiteraard trouwe vlagger René, trainer/coach Jurry en leider Michel!

Elly

Omniworld E1 - sv Diemen E1 1-0 13 decemberHet is winter in Flevoland. Nog steeds voel ik dat de kou niet uit mijn lichaam is. Wat een ijskast daar in die pol-der en wat een opgave dus voor al die goedwillende ou-ders, grootouders, broertjes en zusjes. Er was wel een prettig zonnetje maar de wind maakte het guur. Genoeg gezeurd over het weer want ook de kinderen hadden het natuurlijk koud. Maar zij lieten zich vandaag op geen enkele manier kennen en zetten een goede wedstrijd neer. Zoals de uitslag al doet vermoeden moest Diemen helaas met lege handen het veld verlaten, maar heb ik

veel goede dingen gezien waar jullie heel trots op mogen zijn. Er was strijd en jullie probeerden allemaal elkaar

de bal toe te spelen. Er werd zeker geen pa-niekvoetbal gespeeld zoals ik dat de afgelopen weken nogal eens zag. Er werd van achteruit rustiger opgebouwd. Wat het wedstrijdverloop betreft eigenlijk één kans in de eerste helft voor Omniworld dat resulteerde in één goal.De tweede helft was helemaal voor Diemen, maar géén goal. Wel een kopbal op de lat en veel corners verdiend, maar dus geen verdiend puntje (of meer). Boris en Jamie, hartelijk dank voor jullie inzet vanmiddag. Volgende week

krijgt iedereen een goede kans zich te revancheren en met drie punten meer dan nu de winterstop in te gaan.

Edwin van den BergPS Van een moeder van de tegenstander heb ik heel

veel mooie actiefoto’s van vandaag toegezonden gekregen. Van de meesten van jullie heb ik het naar je emailadres gestuurd, maar mochten jullie ze niet hebben gekregen, meldt dit dan even.

Nieuw Sloten E8 – sv Diemen E11 7-0 13 decemberHet was KOUD en onze jongens liepen verkleumd op het bevroren veld, maar de eerste vijf minuten ging het redelijk gelijk op tot NS een gat op links in onze verdedi-ging vond en 1-0 scoorde. Daarna volgde een goed op-gezette aanval van Floris en Omar maar de verdediging van NS zat potdicht. Als antwoord counterde NS met een hele snelle aanvaller die Dries ternauwernood kon bij-houden, resultaat: corner. Damien en Dries braken sa-men door de verdediging van NS maar konden de kans niet verzilveren. Daarop brak eén NS-er door maar door een geweldige redding van Pim kwam hij niet tot scoren. In de 23ste minuut scoorde het enige meisje van NS 2-0 door een klein gaatje in onze verdediging.De 2de helft begon heel fanatiek van beide kanten en Pim liet nog een hele mooie redding zien. Direct daarna liet onze verdediging het een beet-je afweten en werd er in de 3de, 9de en 10de minuut gescoord. In de 12de minuut stuiterde een harde bal in Pim’s gezicht en kon een aanvaller van NS hier-

Page 10: De Treffer 2008-2009 - 2008-12-20

nr. 10 / 22 december 2008 10 svDiemen / DeTreffer

uit 6-0 scoren. Eén minuut later werd het toen ook nog 7-0. Vanaf dat moment lieten onze mannen nog en paar mooie acties zien. Damien en Omar, die met mooi sa-menspel bij het doel van NS konden komen, Floris leek een goede kans te hebben, maar drie verdedigers was iets te veel om de bal in het net te krijgen. De verdediging van NS bleef goed dicht en een direct genomen vrije trap van Omar na een klap in zijn gezicht miste net doel. De eindstand bleef 7-0. Na de winterstop gaan we er met nieuwe energie tegen aan.Ik wens iedereen een fi jne kerst en een gelukkig nieuw jaar.

Matty Tuinstra

sv Diemen F8 - Nieuw Sloten F5 3-3 13 decemberVandaag een erg koude ochtend ondanks het winterzon-netje. Gelukkig waren de meeste van ons goed ingepakt met extra shirt en/of maillot. Voor de volgende keer mo-gen handschoenen ook eventueel. Nieuw Sloten vooraf al een moeilijke tegenstander en dat maakte ze al snel in de wedstrijd waar. Het stond al vroeg in de wedstrijd 0-1. En alsof we die goal tegen nodig hadden begon de F8 ineens te voetballen. Er werd meer overgespeeld naar elkaar wat ervoor zorgde dat Neo de 1-1 binnen tikte en

even later Ronen zelfs de 2-1 binnen schoot nadat hij prima door Moos vrij voor de goal werd neer gezet. We besloten i.v.m. met de kou direct te wis-selen dus niet naar de kleedka-mers te gaan.

Dit werkte dus niet al te best want in de tweede helft bakte we er eigenlijk te weinig van. Het overspelen was eruit we doken met zijn alle op de bal wat gaten achterin opleverde. Door een jammerlijk misverstand waarbij wij de bal wilde wegwerken voor ons eigen doel stuitte de bal over ons keeper heen. Pech voor ons maar verdiend voor Sloten dat de meeste kansen kreeg. Korte tijd daar-na kwam Sloten zelfs op voorsprong 2-3. Nu was het alles of niets voor ons, de eindsprint werd te laat inge-zet ondanks dat Moo van ver nog de 3-3 binnen schoot. Deze wedstrijd hadden we kunnen winnen een onnodig gelijkspel. Hopen dat we dit volgende week weer recht kunnen trekken bij Legmeervogels.

Ed Smit

sv Diemen F11 - Arsenal F6 6-2 13 decemberOp deze zeer koude dag speelden we onze laatste thuis-wedstrijd van dit jaar, tot op heden was er alleen nog maar thuis verloren. Maar de laatste weken hebben we de smaak te pakken van het winnen, en veel scoren maar dan wel op vreemde bodem. Nu moesten we het dan ook maar eens thuis laten zien aan onze trouwe aanhang. We begonnen zeer aanvallend aan de wedstrijd en een doelpunt kon ook niet uitblijven. Na het goed storen van onze spitsen wist Mika de openingstreffer op het score-bord te zetten. De jongens bleven goed aanhouden want niet snel na de 1-0 verdubbelde Brandon de score, deze werd vastgehouden tot de rust.Het was inmiddels zo koud geworden dat zelfs koning winter even naar binnen ging om zich op te warmen. Met onze tweede keeper Timo op het doel en Sven in de aan-val werd er vol vertrouwen aan de tweede helft begon-nen. Arsenal gaf zich niet zomaar gewonnen, want na een uittrap van Timo werd de bal direct over alles en ie-dereen van ons, in het doel geschoten. Onze blauwbloe-zen namen hier geen genoegen mee en pakten de draad van de 1e helft weer op en dit resulteerde in de 3-1 van Mats. Toch gaf Arsenal de moed nog niet op. Opnieuw werd een hoge bal voor het doel geschoten en helaas kopte een blauwbloes de bal achter de kansloze Timo. Dit was waarschijnlijk het sein om te ontdooien want de jongens gingen toen vol op de aanval. Onze Benjamin van het team Kevin ging van eigen speelhelft er vandoor en liet een ieder achter zich en vuurde een kanonsko-gel af die uiteraard ook onhoudbaar was voor de keeper van Arsenal. Hiermee werd het vertrouwen van Arsenal op een goede afl oop in de ijskast gezet, onze goalgetter Mats wist nog 2 maal aan zijn tegenstanders te ontko-men en bracht de eindstand op 6-2.

John

Inleveren kopij clubblad!Het volgende clubblad komt uit op 19 januari

U kunt uw kopij van wedstrijden gespeeld in het weekend 10/11 januaritot woensdag 14 januari 20.00 uur inleveren.

Verslagen van wedstrijden in het weekend 17/18 januaritot zondagavond 18 januari 20.00 uur!!!

Lever uw verslagen zo snel mogelijk in, niet groter dan 300 (¼ pagina) woorden!!!U kunt uw verslag ALLEEN per e-mail insturen naar:

[email protected] die op een ANDERE MANIER of TE LAAT worden ingeleverd, worden NIET geplaatst!!!

Page 11: De Treffer 2008-2009 - 2008-12-20

nr. 10 / 22 december 2008 11 svDiemen / DeTreffer

Het bestuur wenst al haar leden

en donateurs en zij die de sv Diemen een

goed hart toedragen, gezellige feestdagen

en een SPORTIEF en GEZOND

TWEEDUIZENDENNEGEN!!!

Familiedag

Er komt een familiedag en wel op zondag 7 JUNI.

Iedereen kan inschrijven, vaders/moeders tegen de kinderen of

‘n vriendschappelijke wedstrijd. We kunnen ook een barbecue doen.

Reserveer snel, vol is vol! U kunt reserveren bij Nel van Oosten of Bram Uljee.

E-mailadres Nel van Oosten: [email protected]

E-mailadres Bram Uljee: [email protected]

InvallersbepalingBij wedstrijden van A-, B- en C-junioren in de categorie A zijn maximaal vijf wisselspelers (inclusief de doelman) toe-gestaan. Een speler die eenmaal is gewisseld mag niet meer deelnemen aan de wedstrijd.Bij wedstrijden van A-, B- en Cjunioren in de categorie B is het doorlopend wisselen van maximaal vijf wisselspelers toegestaan. Dat betekent dat hier een eenmaal gewisselde speler weer terug mag in het veld.Bij wedstrijden in het gehele pupillenvoetbal (categorie A en B) en bij de meisjes is het doorlopend wisselen van maximaal vijf wisselspelers toegestaan. Dat betekent dat hier een eenmaal gewisselde speler weer terug mag in het veld.Categorie Aantal wisselsA-categorie: junioren 5 wisselspelersB-categorie: junioren 5 wisselspelers + doorwisselenA-categorie: pupillen 5 wisselspelers + doorwisselen

B-categorie: pupillen 5 wisselspelers + doorwisselenB-categoriemeisjes junioren 5 wisselspelers + doorwis-selen

Page 12: De Treffer 2008-2009 - 2008-12-20

nr. 10 / 22 december 2008 12 svDiemen / DeTreffer

Voor inlichtingen over het doorgaan van de trainingen, afgelastingen van de wedstrijden en alle andere informatie kunt u bellen naar. . .

020-6000085

SDZ F7 - sv Diemen F7 0-3 17 septemberEen volledig team opstellen op de 1e dag van de kerst-vakantie is geen zekerheidje. Dan maar in overleg met de tegenstander op woensdagmiddag aftrappen (met dank aan Simon). De warming-up be-staat uit het zo snel mogelijk aantrek-ken van de tenues nadat de schoolbel heeft geklonken. Na de aftrap wordt snel duidelijk dat onze jongens gaan overwinteren op de helft van de te-genstander. Het goed vastzetten van de tegenstander op het middenveld door Miles en Jason (Jason bedankt voor het invallen) en het steeds opkomen van linksbuiten Christiaan levert ons de eerste kansen op. Na 5 minuten is het eindelijk zo ver, Alex rondt een goed opgezette aanval af met een beheerst schot, 0-1. In de spaarzame pogingen van de tegenstander om de middenlijn over te steken wordt elke bal afgepakt door Justin en Wester die de verdedigingslinie halverwege de eigen helft hebben opgeworpen.De vele kansen die we krijgen worden he-laas niet omgezet in doelpunten, mede door het goede keeperswerk van de tegenstander.Bij de start van de tweede helft onze keeper omwisselen voor een nieuw exemplaar, in de eerste helft heeft goalie Seger geen bal aangeraakt. Miles op doel en Seger de wei in. Schoten van o.a. Seger Raul en Alex stranden helaas, schoten op paal en lat zijn geen uitzondering. Eindelijk na 10 minuten de bevrijdende 0-2 door onze rechtsbuiten Raul. Om het kerstgevoel luister bij te zetten wordt de jacht ingezet naar een derde doelpuntje. In de resterende 10 minuten dan maar vol op de aanval spelen waarbij onze verdedigers op de helft van tegenstander gaan spelen. Hierdoor krijgt onze keeper Miles in ieder geval één bal in handen om deze vervolgens weer diep bij de aanvallers af te leveren. De wedstrijd wordt let-terlijk afges(f)loten door een mooi schot van Wester op het doel wat 0-3 op het scorebord zet.

Nereo Schotte

Abcoude A1 - svDiemen A1 1-3 21 decemberDeze wedstrijd zou onze mannen wel eens periode kampioenen kunnen maken. Tien minuten langer wachten op de scheids in de kou, konden we eindelijk beginnen. De jongens begonnen goed, het publiek hoefde dan ook niet lang wachten op het eerste doelpunt, deze werd sympathiek door de tegenpartij erin geprikt. Maar het jui-chen verging ons gauw, Nigel raakte gebles-seerd. Hij werd dan ook gewisseld en Kevin mocht aan de wedstrijd beginnen. Er kwam zelfs nog even bezoek van agenten te fi ets, even dachten we dat het een risico wed-strijd was, maar het was een grote beken-de van de A1. De jongens van FC Abcou-de kregen nog een schitterende kans, een penalty. Deze werd eruit gekeken door de keeper uit de A2. Deze jongen

(sorry maar ik weet zijn naam niet) is nu meerdere malen voor ons ingevallen en heeft nog niet teleurgesteld. Wij vonden het na deze penalty wel zo eerlijk als wij ook een penalty kregen, dus een paar minuten later kwam die er

ook. Het schot van Chris werd tegen gehouden. Maar de penalty moest worden overgedaan (de keeper had te snel gestapt). Chris liet het er ook niet bij zitten er schoot de 2-0 erin! Nog ver voor de rust maakte Sjoerd tussen de benen door van de keeper de 3-0. Hierna was het nog wel span-nend maar er gebeurde niet veel.

Na de rust was het vooral je benen beschermen tegen maai-machines. Ted werd een half uur voor tijd gewisseld voor Luciano. Niet lang hierna raakte Sharif geblesseerd en zou Kai invallen. Door inschrijf-gesjoemel mocht Kai er van de scheids niet in, waardoor er nog 10 man over waren aan Diemen‘s kant. FC Abcoude zag haar kans schoon om de 3-1 erin te schieten en kregen weer hoop. Jeremy was het derde slachtoffer die het veld moest ver-laten. Met nog tien minuten te spelen en 9 man in het veld hield Diemen zich sterk. Na afl oop gaf Anja onze periode kampioenen een roos. Tevens mochten we nog met z’n allen naar Diemen om in de mooi kerstversierde kantine iets te drinken en te eten. Totaal samengevat “WIJ ZIJN PERIODE KAMPIOEN”.Jongens ga zo door en wij blijven jullie fan langs de kant.

???

AS’80 A2 - sv Diemen A4 1-2 21 decemberDit was alweer de terugwedstrijd tegen AS’80, nadat we 14 dagen terug thuis met 3-2 hadden gewonnen na een duel vol strijd en emotie waar uiteindelijk Diemen als win-naar te voorschijn kwam. Vandaag weer de kans om de

3 punten te veroveren tegen zeker een lastige te-genstander. Vanaf het begin had Diemen het betere van het spel, en de combinaties liepen soepel tot de 16 metergebied, want uit de vele kansen wist Die-

men niet te scoren, mede door uitstekend keepers-werk van de AS’80 keeper die een paar inzetten van

Michael A en Michael M fraai wist te keren. Uit een counter van AS’80 wist de thuisploeg wel te sco-ren en dat betekende de 1-0 ruststand.De 2e helft begon weer met het fl uitsignaal van onze bekende scheids Hibbel die om de hoek woont in Almere en een uitstekende partij fl oot waarvoor onze dank Gerard! Diemen be-heerste volledig het spel in de 2e helft en mede door uitstekend spel van middenvel-ders Tim en Davy zette Diemen de ploeg van AS’80 onder grote druk, alleen wisten

de 2 Michaels en Rafael de geboden kan-sen niet te benutten. Achterin speelde de hele defensie uitstekend en gaf vrijwel niets weg, en het geloof in een betere afl oop bleef in de ploeg aanwezig, en dat werd beloond door een fraaie tref-

Page 13: De Treffer 2008-2009 - 2008-12-20

nr. 10 / 22 december 2008 13 svDiemen / DeTreffer

fer van Michael A die een uittrapfout van de keeper mooi afrondde 1-1. Met nog zo’n 15 min. te gaan ging het gas er vol op en wilde Diemen nog winnen en dat lukte kort voor tijd via een magnifi ek schot van Tim die de bal met een knal in de kruising liet belanden en de dikverdiende 1-2 overwinning bij Diemen liet terechtkomen.Een goed uiteinde dus van het jaar en een ieder de beste wensen voor 2009.

Een Fan langs de Zijlijnleiders Don en Theo en supporters

Weesp E1 - sv Diemen E1 3-1 20 decemberNog één wedstrijd voor de winterstop en dus een goede kans ons puntentotaal uit te breiden. Zonder Scott nog die voor volgend jaar weer staat te popelen om te spelen. Diemen be-gon de wedstrijd erg goed. Er werd goed

getikt en Diemen maakte het spel. Dit resulteerde in wat schoten op doel, een fl ink aantal corners achter elkaar en een kopbal op de lat. Maar helaas geen, op dat mo-ment, verdiende voorsprong. Helemaal was het balen toen de rechterspits van Weesp van een fl inke afstand de bal kneiterhard in het doel van Diemen schoot. Een mooie goal maar een domper voor Diemen.In de tweede helft was het mooie er helaas af bij Die-men en werd er weinig afgedwongen. Weesp werd meer bij toeval toch een beetje gevaarlijker en doordat er niet goed werd opgelet wist het de score zelfs verder uit te bouwen tot 3-0. Erg gefl atteerd, maar de realiteit. Hier-na deed Diemen zeker wat terug maar stond de kee-per steeds hinderlijk in de weg. Gelukkig wist Tristan de sportieve eer toch nog te redden. Eindstand 3-1 en weer met lege handen! Ontzettend zonde, want de Diemense toeschouwers konden op basis van de eerste helft zeker hopen op meer. Nu dus even een paar weken rust en tijd om van jullie vakantie te genieten. Maar in 2009 moeten er echt meer goals gemaakt kunnen worden zodat we ook wat meer punten zullen kunnen verzamelen.Ik wens jullie allemaal fi jne feestdagen en pas op met het vuurwerk. Bewaar die knallers maar voor de eer-ste wedstrijden in 2009!

Edwin van den Berg

SDZ F11 – sv Diemen F11 8 – 4 20 decemberDe laatste wedstrijd van 2008 is niet geworden zoals we de laatste weken spelen. We begonnen wel goed aan de wedstrijd want al in de 2e minuut maakte Brandon 0-1 al-leen hierna liepen onze blauwbloezen een blauwtje want voor dat we er erg in hadden stonden we met 4-1 achter, dit was tevens de ruststand. Vertrouwen was er nog wel want zelfs in de rust werd er meer aandacht aan de bal gegeven dan aan de limonade.De 2e helft stroopten de jongens de mouwen op, om snel de stand naar ons voordeel te schieten. Dit pakte helaas verkeerd uit want SDZ kwam vrij snel op 5-1 Mika maakte nog wel de 5-2 en de 6-3 maar meer zat er vandaag niet in. Wel stak Sven vandaag iets te vroeg het vuurwerk af, want met een ware kanonskogel knalde hij de 8-4 op het scorebord. Vandaag speelden we de 2e helft met de kersverse tweede keeper Timo. Ik moet zeggen dat hij geweldig stond te keepen dit geeft heel veel vertrouwen

voor de komende competitie in 2009. Al met al kan ik te-rugkijken op een groep jongens die vanaf augustus pas begonnen met voetballen en heel veel vooruitgang heb-ben geboekt, met de juiste instelling zullen we nog een hele leuke voorjaarscompetitie gaan beleven.Jongens (blauwbloezen), en aanhang hele fi jne kerstdagen en een voorspoedig 2009. Wees heel voorzichtig met het vuurwerk.

John

Legmeervogels F12 - sv Diemen F8 3-9 20 decemberVandaag een op papier makkelijke tegenstander. Het liep moeizaam in het begin de eerste kansen waren voor Legmeervo-gels. Toch was het Da-niel die mee op kwam en voor de 0-1 zorgde. We gingen steeds beter spe-len en met name ook het overspelen ging prima. Nadat hij al twee kansjes had gehad was de derde kans raak door Poernomo; 0-2. De mooiste goal om als publiek te zien was de derde van Moos. De bal werd op het middenveld afgepakt Eddie gaf de pass aan Daniel die goed Moos vrij voor de goal zette en koel afrondde. Fantastische aanval. Vlak daarna dacht Moos ik probeer het even van 20 meter. . . boemm 0-4. Nadat Legmeer-vogels wat terug deed 1-4 was het wederom Moos die de 1-5 op het bord noteerde wat gelijk de ruststand was.Na rust was het tijd voor de “Neo show”. Koud in het veld maakte hij al een onvervalste hattrick 1-8. Legmeervo-gels wist nog een keer aan te dringen en maakte er 2-8 van. Daarna gingen we een beetje voor ons zelf voetbal-len. Wat jammer was. WE liepen steeds met twee man op het goal af maar overspelen was uit ons woorden-boek verdwenen. Als we daar nu de volgende keer ook nog rekening mee houden dan komt het allemaal goed. Uiteindelijk werd het 2-9 door Neo en had Legmeervo-gels het laatste woord. 3-9. Dubbele cijfers zat er zeker in als we wat meer naar elkaar spelen en een ander ook een doelpunt gunt. Klasse mannen.Fijne feestdagen en op naar 2009.

Ed Smit

Page 14: De Treffer 2008-2009 - 2008-12-20

nr. 10 / 22 december 2008 14 svDiemen / DeTreffer

Programma zaalvoetbal 5 januari t/m 13 februariDatum Tijd W.nr. Wedstrijd Hal Scheidsrechter 9 januari 19.15 21926 Allen Weerbaar 3 - svDiemen De Zandzee J. de Smalen14 januari 21.00 23202 svDiemen - Weesp Diemen J. Paulen23 januari 20.10 24418 OSO 2 - svDiemen De Meent J. de Smalen26 januari 21.05 23319 svDiemen - De Baron Muiden M. Kramer13 februari 20.10 27635 Bijlmer - svDiemen Bijlmer S.centr. M. Bakridi 5 januari 20.10 22016 svDiemen 2 - RKAVIC 1 Muiden F. Nibbelink14 januari 21.50 14708 svDiemen 2 - ABN/Amro 3 Oostenburg M. Bakridi19 januari 20.10 24181 Weesp 5 - svDiemen 2 Aetsveld F. Burgers10 februari 20.10 27380 RKAVIC 4 - svDiemen 2 Emergo V. van Balen23 januari 22.00 174892 AORC/ Palestra 5 - svDiemen 3 Zuid W.N.A.26 januari 20.10 174893 svDiemen 3 - RKDES 1 Muiden M. Kramer 6 februari 21.05 174879 Legmeervogels 1 - svDiemen 3 De Scheg G. Cordes11 februari 21.55 174897 Golden Stars 2 - svDiemen 3 Caland R. Kaspers 7 januari 22.05 31999 Schollevers 4 - svDiemen 4 Bankras Schollevers21 januari 21.55 32002 svDiemen 4 - Roda’23 4 Diemen Diemen28 januari 22.10 32001 Vedette/R 10 svDiemen 4 Landsmeer Vedette11 februari 21.00 140375 svDiemen 4 - Dug Out 4 Diemen Diemen

Zaaldienst14 januari Diemen 2 man om 20.45 uur aanwezig van het 1e team

ZaalvoetbalWedstrijdsecretaris R.V. Metten tel. 06-45069114

Swift 5 – sv Diemen 3 6-2 21 decemberZoals dit seizoen De Dijk 3 met kop en schouders boven de rest uitsteekt gold dat 2 seizoenen geleden voor Swift 4. We werden dat jaar 2 keer volkomen van de mat ge-veegd, hoewel we thuis nog 6 (!) keer tegen ze scoorden (uitslag 10-6). Swift 5 anno 2008 blijkt dezelfde ploeg te zijn maar dan een mindere versie. Bij tijd en wijle werden we weer van het kastje naar de muur gestuurd (en weer terug) maar er waren ook momenten dat we best wel tot ‘n vorm van acceptabel voetbal kwamen. Na 1 minuut hoopten we echter nog op meer toen Osborne volgens de scheids onreglementair binnen de 16 werd neerge-sabeld. Pennel! Dhr. Panna Buis plaatste de bal met zijn rechter geraffi neerd in de hoek nadat ie de keeper eerst het idee had gegeven linksbenig te zijn. Wat een gogme! Helaas voor ons kwam Swift te snel terug in de wedstrijd en bij rust stond het 2-1.Natuurlijk gingen we er keihard tegenaan de 2e helft en toen iedereen meteen als ‘n speer naar voren rende nam Swift simpel de bal over en de 3-1 lag er al in de 46e minuut in. Eh, minder gogmisch dus. We bleven de aan-val zoeken maar werden keer op keer weggecounterd. Bij 6-1 liet Swift de touwtjes wat vieren ofwel werden wij wat beter. We kregen steeds meer kansen maar alleen

Zaterdag/ZondagWedstrijdsecretaris zondagsenioren B. van Echtelt tel. 020-6991275Contactpersoon zaterdag-1 S. Wallroth tel. 06-11474485Contactpersoon zaterdag-2 P. Meeuwissen tel. 036-5310476Contactpersoon veteranen-1 A.B. van den Hengel tel. 020-6980495

Mikey Mike kon, terwijl het kunstlicht eindelijk was aan-gegaan bij deze avondwedstrijd, tot scoren komen. Een mooi lobje in de verre hoek (6-2). Dean bedankt dat je weer es meedeed. Rest me te zeggen:iedereen ‘n succesvol 2009 toegewenst. Maar wel met aanvallend voetbal!

Evert

Page 15: De Treffer 2008-2009 - 2008-12-20

nr. 10 / 22 december 2008 15 svDiemen / DeTreffer

Programma 17 & 18 januariZaterdag 17 januari zaterdagsenioren wed.nr. kl.nr. scheidrechter 14.30 uur UNO - svDiemen 95346 5B 14.30 uur svDiemen 2 - WV-HEDW 18 79568 5/508 14.30 uur svDiemen vet. - GeuzenM vet. 2 77063 1/C

Zaterdag 17 januari pupillen09.00 10.30 uur AFC D2 - svDiemen D1 77197 Hfd. B13.15 14.30 uur SDZ D4 - svDiemen D4 164863 4/01208.45 10.00 uur HBOK D1 - svDiemen D6 164875 3/02408.15 09.30 uur DCG E1 - svDiemen E1 78720 Hfd.E 10.00 uur svDiemen E3 - Pancratius E3 112812 2/018 10.00 uur svDiemen E4 - SDZ E4 112811 2/019 10.15 uur svDiemen E6 - Batavia’90 E3 112809 4/01808.15 09.30 uur Legmeervogels F1 - svDiemen F1 113133 1/00709.00 10.15 uur Ouderkerk F2 - svDiemen F2 113044 2/012 10.00 uur svDiemen F7 - DRC F3 165719 4/02208.00 09.00uur HBOK F1 - svDiemen F8 139394 6/013

Zaterdag 17 januari meisjes 10.30 uur svDiemen MB1 - Zaandijk MB1 156846 1C10.15 11.30 uur Buitenboys MC2 - svDiemen MC1 156501 2H09.45 11.00 uur Hertha MD1 - svDiemen MD1 166407 1E

Zondag 18 januari zondagsenioren 14.30 uur ‘t Goy - svDiemen 47555 4F 14.00 uur ZSGO/WMS 3 - svDiemen 3 38933 4/412

Zondag 18 januari junioren13.00 14.30 uur Omniworld A2 - svDiemen A1 (beker) 171864 B322013.00 14.30 uur Omniworld A2 - svDiemen A1 175679 Hfd. D 10.30 12.00 uur Volendam A4 - svDiemen A2 42651 2D 12.00 uur svDiemen A4 - Portugal A’dam A1 165891 3N11.30 13.00 uur VSV B1 - svDiemen B1 42645 Hfd. C zat. 17 januari!!! 14.00 uur Ouderkerk B1 - svDiemen B2 42646 1i08.00 09.00 uur AFC B5 - svDiemen B3 43167 2W08.30 09.30 uur Buitenboys B4 - svDiemen B4 43330 3/031 12.00 uur svDiemen C1 - Purmersteijn C1 42476 Hfd. D 10.00 uur svDiemen C2 - Ouderkerk C1 42475 1L 15.00 uur AS’80 C4 - svDiemen C5 43318 3/052 09.45 uur svDiemen C6 - TABA C3 152492 3/054

Programma 10 januariZaterdag 10 januari pupillen wed.nr. kl.nr. scheidrechter 10.30 uur svDiemen D1 - De Meer D1 vriendschappelijk 10.30 uur svDiemen D2 - De Meer D2 vriendschappelijk

sv Diemen2008/2009

Page 16: De Treffer 2008-2009 - 2008-12-20

nr. 10 / 22 december 2008 16 svDiemen / DeTreffer

Namens de redactie en alle medewerkers van het clubblad DE

TREFFER wens ik u fi jne feestdagen en een heel gezond 2009. Als

u toch goede voornemens maakt voor het nieuwe jaar, neemt

u zich dan ook voor om de scheidsrechter te zien als u of ik, ie-

mand die fouten maakt net als u, nou vooruit ook net als ik.

Ik mocht u vorige keer mededelen dat “we” er een F13 bij heb-

ben, dat klopt, maar de trainer heet niet Bart van Kuijlen maar

Bart van Zuijlen. Waarvan akte.

Als u de afgelopen tijd een ander e-mailadres heeft genomen of een ander 06-nummer mail dit dan even door naar

secretaris Peter van Rooij [email protected] . Hij kan dit dan gebruiken om veel leden van de sv Diemen via de

e-mail snel te bereiken. Even doen!

Voor- zitter Fred Lunstroo moet een medische ingreep ondergaan las u bij de Offi ciële Medelingen.

Daar staat niet bij dat Fred een zware operatie moet ondergaan, waardoor hij geruime tijd zijn

vele werkzaamheden bij de sv Diemen moet opschorten. De operatie zal op maandag 29 de-

cember plaats vinden in het AMC. Fred namens ons allemaal heel veel sterkte, je begin in het

nieuwe jaar zal zwaar zijn, maar wij rekenen er op dat je weer snel de “oude” zult zijn..

Ik wijs u er nog even op dat er op zondag 28 december een toernooi wordt georganiseerd

voor de E- en F-pupillen. Alle gegevens vindt u in de rubriek van De Jeugdtreffer. Het toer-

nooi wordt gehouden in de sporthal aan de Prins Bernhardlaan, aanvang voor de F-pupil-

len 09.00 uur, afgelopen 12.00 uur en de E-pupillen beginnen om 12.30 uur tot 15.30 uur.

Veel plezier allemaal. Ik begrijp dat er organisatorisch nog het e.e.a. te regelen valt. Kom

help mee, u zult zien dat het bijzonder veel voldoening geeft.

Vergeet u de nieuwjaarsreceptie niet. U bent welkom op zaterdag 3 januari, aanvang 15.00 uur, om

17.00 uur wordt de trekking gehouden van de loterij voor de vele vrijwilligers die de sv Diemen heeft.

“Wie o wie heeft per ongeluk afgelopen zaterdag 13 december, uit kleedkamer 10R een blauw trainingsjack mee-

genomen met de naam Brandon erop”. Mocht u deze in het bezit hebben dan kunt u dit afgeven in de kantine bij sv.

Diemen.

Monique Vedder van Kapsalon De Meer zit de laatste tijd in de lappenmand, ze is tweemaal geopereerd aan een klap-

long en nu bezig weer op haar oude niveau te komen. Ze is erg ziek geweest, gelukkig gaat het nu weer beter, ze heeft

zelfs snode plannen om eventueel in het nieuwe jaar weer te beginnen. Let op jezelf Monique. Ik wens je het allerbeste

en hoop dat het nieuwe jaar je veel gezondheid zal geven, geniet van 2009 samen met Cock.

In dit nummer kunt u het programma van 17 en 18 januari 2009 lezen, ik kreeg dit door van de KNVB, maar ik heb het

donkerbruin vermoeden dat er hier en daar misschien nog wat wedstrijden bijkomen. Houdt daarom de site van de

KNVB met daarop de programma’s goed in de gaten.

Ook dit jaar ziet de kantine er weer schitterend uit, voor u en mij heel gewoon maar het moet natuurlijk wel gedaan

worden. Nel van Oosten is, zoals ieder jaar, de vrouw die dit regelt. Chapeau Nel het ziet er weer fantastisch gezellig

uit!

Afgelopen zaterdag speelde sv Diemen F13 haar eerste (vriendschappelijke) wedstrijd, tegen het altijd lastige sv Die-

men F9, de uitslag was 4-2. Geen slecht resultaat voor zo’n eerste wedstrijd, tenslotte is voor deze spelertjes alles nog

nieuw. Ik mag de F13 feliciteren met hun leider en leidster, plus, zo hoor ik in de wandelgangen een vaste scheidsrech-

ter! Kijk daar hou ik nou van.

Aan het eind van het jaar kreeg Anthony Dean te horen dat hij voorlopig geselec-

teerd is voor de jongens onder 13 interregionaal Centraal. Een hele mond vol,

maar wel uitgenodigd! Coach Kleijburg feliciteert Anthony dan ook van harte.

Op dinsdag 13 januari is er een oefenwedstrijd op het veld van Weesp, aanvang

19.00 uur.

Voor Jan Nagel, Jan van der Wijngaart en Fred Lunstroo wens ik dat het ko-

mend jaar hen zal geven wat zij er van verwachten, gezondheid, veel gezond-

heid.

Het volgende clubblad komt uit op 19 januari 2009!