De Treffer 2008-2009 - 2009-03-30

20
DE TREFFER Clubblad van de sportverening Diemen Opgericht 16 juli 1931 Sportpark De Diemen / Postbus 189 / 1110 AD Diemen 020-699 20 48 / E-mail: [email protected] Voorzitter M.F. Lunstroo tel. 020-6992020 e-mail: [email protected] Secretaris P.P. van Rooij tel. 020- 6951294 e-mail: [email protected] Penningmeester R. Stallinga tel. 020-6004332 e-mail: [email protected] Voorzitter jeugdcommissie vacant Kontributie-donatie RABOBANK 39.35.09.214 sv Diemen ledenadministratie Postbus 189 1110 AD Diemen Kantinebeheerder A.J. Stellingwerff tel. 020-6992134 Redaktie clubblad M.E. Post tel. 020-6909679 e-mail: [email protected] Clubblad verzending Mevr. M. Stoete tel. 020-6991599 Alle correspondentie betreffende de ledenadministratie sturen naar: sv Diemen Ledenadministratie Postbus 189, 1110 AD Diemen Ik ben er weer Jaargang 75 nr. 16 30 maart 2009 Na een medische ingreep begin ik langzamerhand weer op te krabbelen en de taken binnen mijn functie als voorzitter op te pakken. Ik wil graag mijn medebestuursleden bedanken en met name onze secretaris Peter van Rooij die ervoor hebben zorggedragen dat alles vlekkeloos is verlo- pen tijdens mijn afwezigheid. Tevens wil ik iedereen bedanken die van hun belangstelling hebben blijkgegeven door telefoontjes, kaarten, bloe- men en bezoeken. Het is goed om te zien dat alles zonder grote problemen is doorgegaan en de conclusie kan dan alleen maar zijn dat de organisatie er staat en dat bij afwezigheid van bestuurders de taken goed wor- den opgevangen. Natuurlijk wil dit niet zeggen dat wij voldoende vrijwilligers hebben. Wij zijn voortdurend op zoek naar aanvulling. In de laatstgehouden Algemene Leden Vergadering hebben zich een aan- tal personen gemeld die een wervingscommissie voor vrijwilligers heb- ben gevormd. Deze commissie is aan de slag gegaan en hebben de leden- lijst doorgelopen om vast te stellen welke gezinnen wel iets doen voor de vereniging en welke niet. Tevens is er een inventarisatie gemaakt van de functies die bij onze vereniging voorkomen en daaraan is gekoppeld hoeveel uur het vervullen van de functies kost. Ook is een vacaturelijst gemaakt. Een paar commissieleden hebben een thema-avond, georganiseerd door de gemeente Diemen,“het werven van vrijwilligers” , bezocht. Hierna is een plan uitgewerkt dat is gepresenteerd aan het bestuur welke zijn goedkeu- ring hieraan heeft verleend. Het plan komt erop neer dat de commissie de leden in de maand mei gaat benaderen (zowel schriftelijk als telefonisch). Dit om te proberen vrijwilligers te werven voor de vacatures binnen onze vereniging. Dit initiatief is toe te juichen en ik hoop dat de commissie suc- cesvol is zodat wij zorgeloos het seizoen 2009/2010 ingaan. Wat wij nu nodig hebben zijn mensen die na een gedegen instructie onze leden willen benaderen om hen proberen te werven. Ik wacht op uw telefoontje. Fred Lunstroo van de voorzitter

description

 

Transcript of De Treffer 2008-2009 - 2009-03-30

Page 1: De Treffer 2008-2009 - 2009-03-30

DE TREFFERClubblad van de sportverening Diemen

Opgericht 16 juli 1931

Sportpark De Diemen / Postbus 189 / 1110 AD Diemen ( 020-699 20 48 / E-mail: [email protected]

Voorzitter

M.F. Lunstroo

tel. 020-6992020

e-mail: [email protected]

Secretaris

P.P. van Rooij

tel. 020- 6951294

e-mail: [email protected]

Penningmeester

R. Stallinga

tel. 020-6004332

e-mail: [email protected]

Voorzitter jeugdcommissie

vacant

Kontributie-donatie

RABOBANK 39.35.09.214

sv Diemen ledenadministratie

Postbus 189

1110 AD Diemen

Kantinebeheerder

A.J. Stellingwerff

tel. 020-6992134

Redaktie clubblad

M.E. Post

tel. 020-6909679

e-mail: [email protected]

Clubblad verzending

Mevr. M. Stoete

tel. 020-6991599

Alle correspondentie

betreffende

de ledenadministratie

sturen naar:

sv Diemen

Ledenadministratie

Postbus 189,

1110 AD Diemen

Ik ben er weer

Jaargang 75 nr. 16 30 maart 2009

Na een medische ingreep begin ik langzamerhand weer op te krabbelen

en de taken binnen mijn functie als voorzitter op te pakken. Ik wil graag

mijn medebestuursleden bedanken en met name onze secretaris Peter

van Rooij die ervoor hebben zorggedragen dat alles vlekkeloos is verlo-

pen tijdens mijn afwezigheid. Tevens wil ik iedereen bedanken die van

hun belangstelling hebben blijkgegeven door telefoontjes, kaarten, bloe-

men en bezoeken.

Het is goed om te zien dat alles zonder grote problemen is doorgegaan

en de conclusie kan dan alleen maar zijn dat de organisatie er staat en

dat bij afwezigheid van bestuurders de taken goed wor-

den opgevangen. Natuurlijk wil dit niet zeggen dat wij

voldoende vrijwilligers hebben. Wij zijn voortdurend op

zoek naar aanvulling.

In de laatstgehouden Algemene Leden Vergadering hebben zich een aan-

tal personen gemeld die een wervingscommissie voor vrijwilligers heb-

ben gevormd. Deze commissie is aan de slag gegaan en hebben de leden-

lijst doorgelopen om vast te stellen welke gezinnen wel iets doen voor

de vereniging en welke niet. Tevens is er een inventarisatie gemaakt van

de functies die bij onze vereniging voorkomen en daaraan is gekoppeld

hoeveel uur het vervullen van de functies kost. Ook is een vacaturelijst

gemaakt.

Een paar commissieleden hebben een thema-avond, georganiseerd door

de gemeente Diemen, “het werven van vrijwilligers”, bezocht. Hierna is een

plan uitgewerkt dat is gepresenteerd aan het bestuur welke zijn goedkeu-

ring hieraan heeft verleend. Het plan komt erop neer dat de commissie de

leden in de maand mei gaat benaderen (zowel schriftelijk als telefonisch).

Dit om te proberen vrijwilligers te werven voor de vacatures binnen onze

vereniging. Dit initiatief is toe te juichen en ik hoop dat de commissie suc-

cesvol is zodat wij zorgeloos het seizoen 2009/2010 ingaan.

Wat wij nu nodig hebben zijn mensen die na een gedegen instructie onze

leden willen benaderen om hen proberen te werven.

Ik wacht op uw telefoontje.Fred Lunstroo

van de

voorzitter

Page 2: De Treffer 2008-2009 - 2009-03-30

nr. 16 / 30 maart 2009 2 svDiemen / DeTreffer

Overschrijvings procedure

Senioren en junioren die overschrijving wensen, dienen als volgt te handelen:• Overschrijvingsformulier bij het secretariaat van de nieuwe vereniging afhalen en de daarvoor bestemde rubrieken

volledig laten invullen.• U overtuigen bij sv Diemen dat de contributie en KNVB boetes over het seizoen 2008-2009 zijn betaald.• Uw wedstrijdkleding inleveren bij de kledingcommissie (vrijdag namiddag) en een bewijs hiervan vragen.• Uw spelerspas zelf op te vragen bij uw elftalleider of de wedstrijdcoördinator.• Het volledig ingevulde overschrijvingsformulier + een kopie van het kledingbewijs en een aan u zelf geadresseer-

de enveloppe voorzien van een postzegel voor vrijdag 15 mei aanstaande zenden naar:• sv Diemen, Ledenadministratie, Postbus 189, 1110 AD DIEMEN.• De ledenadministratie van sv Diemen vult de benodigde rubrieken op het ontvangen formulier in, voegt de Leden MutatieKaart bij en zend bovengenoemde bescheiden per ommegaande aan U retour.• Na ontvangst dient de betrokkene, het overschrijvingsformulier, de Leden MutatieKaart en de spelerspas zo spoedig mogelijk aan het secretariaat van de nieuwe vereniging ter hand te stellen. De nieuwe vereniging is verant-woordelijk voor tijdige verzending naar de KNVB.• Overschrijvingsformulieren welke niet volgens bovenstaande procedure zijn aangeleverd, worden niet in behande-

ling genomen.

Pupillen die overschrijving wensen, dienen als volgt te handelen:• Zij dienen een gele verklaring “speelgerechtigheid pupillen” op een donderdagavond bij het dagelijks bestuur van

sv Diemen af te halen en de daarvoor bestemde rubrieken te laten invullen.• Voor de pupillen E en F is een spelerspas niet van toepassing.• Verder dienen zij te handelen als boven.

Om het u gemakkelijk te maken organiseert het bestuur op 14, 19, 26 en 28 mei zogenaamde overschrijvingsavon-den in de kantine van sv Diemen van 19.30 uur tot 21.00 uur.Hierbij is iemand van de Ledenadministratie, de Contributieadministratie en de Kledingcommissie aanwezig. Het ge-hele overschrijving pakket kan dan in één keer worden afgedaan bij sv Diemen. Wel dient u zelf de spelerspas eerst op te halen bij de elftalleider of de wedstrijdcoördinator. Verder bent u zelf verantwoordelijk voor het vervolg.

Procedure beëindiging lidmaatschapLeden die hun lidmaatschap wensen te beëindigen, dienen dit voor 15 mei aanstaande uitsluitend schriftelijk te melden aan:sv Diemen, Ledenadministratie, Postbus 189, 1110 AD DIEMEN.U dient zich te overtuigen dat:• de contributie en KNVB boetes over het seizoen 2008-2009 zijn betaald.• Uw wedstrijdkleding is ingeleverd bij de kledingcommissie en een bewijs hiervan vragen.• Uw spelerspas zelf op te vragen bij uw elftalleider of de wedstrijdcoördinator (voor de toekomst wanneer u weer

wil gaan spelen). Bij de schriftelijke opzegging moet een kopie van het kledingbewijs zijn bijgesloten.

Om het ook u gemakkelijk te maken organiseert het bestuur op 14 en 19 mei avonden in de kantine van sv Diemen van 19.30 uur tot 21.00 uur waarop u het lidmaatschap kunt beëindigen door inlevering van het afmeldingformulier, de wedstrijdkleding en controle van de contributiebetaling.

Leden die na 31 mei aanstaande opzeggen dienen rekening te houden met het betalen van extra te maken kosten zowel van administratieve als van organisatorische aard.

Indien uw lidmaatschap niet voor 31 mei 2009 is opgezegd gaan wij uit van “stilzwijgende verlenging” van het lid-maatschap, met alle voorwaarden daaraan verbonden.

• U kunt een standaard afmeldingformulier downloaden van de website www.svdiemen.nl .• Opzeggingen per e-mail worden niet geaccepteerd.

Voor inlichtingen over het doorgaan van de

trainingen, afgelastingen van de wedstrijden

en alle andere informatie kunt u bellen

naar. . .

020-6000085

Page 3: De Treffer 2008-2009 - 2009-03-30

nr. 16 / 30 maart 2009 3 svDiemen / DeTreffer

Offi ciële mededelingenNieuwe ledenM.D. Ubbergen 13-05-1960 NSL. Vianenstraat 157, 1106 DC Amsterdam tel. 020-7860284J.A.H. van Es 16-12-1966 NSL. Vliervlinder 43, 1113 KE Diemen tel. 020-6957624P.C. Loon 21-11-1964 NSL. Oude Waelweg 65, SW Diemen tel. 020-6901169J.L.T. Verschuren 13-09-2002 F-pup. Burg. de Kievietstraat 35, 1111 GK Diemen tel. 020-6897498

AdreswijzigingF. Dalmulder wordt: Witte de Withlaan 3, 1403 VC Bussum

Bedankt als lidB. van Zuijlen B-jun.S. Rieskin A-jun.C. van Oord E-pup.C. Romeo C-jun.D. Mensah C-jun.

De Treffer gaat digitaal

Belangrijk bericht

Het bestuur heeft in de vergadering van 24 februari defi nitief besloten, dat de gedrukte versie van

het clubblad De Treffer met ingang van seizoen 2009-2010 gaat verdwijnen. Dus vanaf augustus

2009 een digitale Treffer

De Treffer wordt al ruim een jaar elke 14 dagen op de website www.svdiemen.nl geplaatst.

Hier is tot op heden nog niet zoveel publiciteit aan gegeven maar recent zijn we begonnen de

leden via een bericht in Sportlink hierover te informeren. Wij willen hiermee een proces van

gewenning op gang brengen.

Het bestuur en de redactie zijn in overleg hoe de digitale Treffer er in de toekomst uit moet gaan

zien. Tevens is een belangrijk onderwerp hoe we met onze advertentiesponsors om zullen gaan.

Zij worden in april benaderd door de sponsorcoördinator Philip Oomstee voor een gesprek.

Om inzicht te krijgen in het aantal personen, dat geen toegang heeft tot het internet en toch

informatie wil blijven ontvangen, vragen wij die personen zich te melden. Zodra wij weten om

hoeveel personen het gaat, zullen wij een plan uitwerken om hen van informatie over onze

vereniging te voorzien. Mocht niemand zich melden, dan gaan wij er van uit, dat iedereen voortaan

alle informatie via de digitale Treffer op de website www.svdiemen.nl zal opvragen.

Dus als u op geen enkele wijze een internettoegang heeft, maar wel op de hoogte wilt blijven, dan

kunt u dit schriftelijk aangeven bij:

sv Diemen, t.a.v. de redactie, Postbus 189, 1110 AD Diemen.

Wilt u aangeven waar u behoefte aan heeft, bv. offi ciële mededelingen, standen, wedstrijdprogramma,

alles, enz.

Let op, dit is alleen van toepassing voor die personen, die echt op geen enkele wijze toegang

hebben tot het internet. Het is de bedoeling dat alle informatie over sv Diemen straks digitaal

terug te vinden is en dat onze leden dit via de website gaan opzoeken.M.E. Post en P.P. van Rooij

Page 4: De Treffer 2008-2009 - 2009-03-30

nr. 16 / 30 maart 2009 4 svDiemen / DeTreffer

Advertentie

Page 5: De Treffer 2008-2009 - 2009-03-30

nr. 16 / 30 maart 2009 5 svDiemen / DeTreffer

Jeugdtreffer Wedstrijdsecretarissen

F-pupillen A. Uljee tel. 020-6954865

Meisjesvoetbal M. Golsteijn tel. 020-7764909 Wedstrijdwijzigingen E. Oudshoorn tel. 020-6904445

Kalender uittoernooien sv Diemen

Er zijn geen toernooien geboekt in de vakantie van 25 april 2009 t/m 5 mei 2009. Dit om een ieder in de gelegen-heid te stellen om dan zonder voetbaltoernooiverplichtingen te genieten van een voorjaarsvakantie. Dit is met name vroeg in het seizoen gemeld om te voorkomen dat er afzeggingen van teams komen. Dit veroorzaakt namelijk enorm veel ellende voor de organiserende clubs. Spelers die niet komen opdagen en zodoende hun team in de steek laten, verknallen het meteen voor zoveel ander teams die in de poules zijn ingedeeld en soms van zeer ver komen. Soms zelfs vanuit het buitenland. Verknal het dus niet en kom, of laat ver van te voren weten dat je niet kunt. Dan kan er altijd nog een mouw aan gepast worden. Het hoeft geen betoog dat dezelfde verschijningsverplichting geldt voor de toernooien als voor de competitie.

Eric OttoCoördinator uittoernooien

team datum toernooi club plaats

A1 geen toernooienA2 17 mei Almaarsche Boys Alkmaar Hemelvaart 21 mei Hinksport/LSVV LSVV Zuid ScharwoudeA3 Hemelvaart 21 mei Hinksport/LSVV LSVV Zuid Scharwoude 6 juni D.O.B. NigtevechtB1 geen toernooienB2 17 mei Almaarsche Boys Alkmaar Hemelvaart 21 mei Hinksport/LSVV LSVV Zuid ScharwoudeB3 Hemelvaart 21 mei Hinksport/LSVV LSVV Zuid Scharwoude 24 mei Ochtendtoernooi sc ‘t Gooi HilversumB4 17 mei IVV Landsmeer Hemelvaart 21 mei Hinksport/LSVV LSVV Zuid Scharwoude 17 mei Alkmaarsche Boys Alkmaar 6 juni VV Zeewolde ZeewoldeC1 16 mei Batenburgtoernooi BVCB Bergschenhoek 29 t/m 1 juni Eurosportring Eurosportring ParijsC2 12 april VV Hekelingen Hekelingen 17 mei Hinksport/LSVV LSVV Zuid Scharwoude 29 t/m 1 juni Eurosportring Eurosportring ParijsC3 12 april VV Hekelingen Hekelingen 17 mei Hinksport/LSVV LSVV Zuid Scharwoude 6 juni D.O.B NigtevechtC4 17 mei Hinksport/LSVV LSVV Zuid Scharwoude 9 mei 100-jarig bestaan TOG Amsterdam

C5 17 mei Hinksport/LSVV LSVV Zuid Scharwoude 31 mei Geuzen Middenmeer AmsterdamC6 17 mei Hinksport/LSVV LSVV Zuid Scharwoude 6 juni VV Zeewolde ZeewoldeD1 huidige D1 10 mei Folkerts jeugdtoernooi VSV Velserbroek Velserbroek huidige D1 16 mei Batenburgtoernooi BVCB Bergschenhoek nieuwe D1 21 mei Sporting Martinus Amstelveen huidige D1 29 t/m 1 juni Eurosportring Eurosportring Parijs nieuwe D1 23 aug, AFC’34 Alkmaar AlkmaarD2 nieuwe D2 12 april Westertorentoernooi ZRC/Herenmarkt Amsterdam huidige D2 10 mei IVV Landsmeer huidige D2 16 mei Hinksport/LSVV LSVV Zuid Scharwoude nieuwe D2 21 mei Sporting Martinus Amstelveen huidige D2 29 t/m 1 juni Eurosportring Eurosportring ParijsD3 12 april Westertorentoernooi ZRC/Herenmarkt Amsterdam 10 mei IVV Landsmeer 16 mei Hinksport/LSVV LSVV Zuid Scharwoude

Page 6: De Treffer 2008-2009 - 2009-03-30

nr. 16 / 30 maart 2009 6 svDiemen / DeTreffer

D4 12 april Westertorentoernooi Sloten Amsterdam 9 mei 100-jarig bestaan TOG Amsterdam 16 mei Hinksport/LSVV LSVV Zuid Scharwoude 24 mei Alkmaarsche Boys AlkmaarD5 16 mei Hinksport/LSVV LSVV Zuid Scharwoude 24 mei Alkmaarsche Boys AlkmaarD6 10 mei IVV Landsmeer 16 mei Hinksport/LSVV LSVV Zuid ScharwoudeD7 9 mei DSVA Amerongen Amerongen 17 mei VV HSV Heiloo 23 en 24 mei Amstelcup 30 mei Eldenia Arnhem 6 juni fc Binnenmaas MaasdamD8 17 mei VV HSV Heiloo 30 mei Waterwijk AlmereD9 17 mei VV HSV Heiloo 30 mei Waterwijk AlmereE1 10 mei IVV Landsmeer 16 mei VV HSV Heiloo 4 juni Middenmeercup Geuzenmiddenmeer AmsterdamE2 9 mei Folkerts jeugdtoernooi VSV Velserbroek Velserbroek 17 mei Hinksport/LSVV LSVV Zuid ScharwoudeE3 10 mei IVV Landsmeer 17 mei Hinksport/LSVV LSVV Zuid ScharwoudeE4 9 mei 100-jarig bestaan TOG Amsterdam 17 mei Hinksport/LSVV LSVV Zuid Scharwoude 23 mei Almaarsche Boys AlkmaarE5 10 mei IVV Landsmeer 17 mei Hinksport/LSVV LSVV Zuid ScharwoudeE6 9 mei 100-jarig bestaan TOG Amsterdam 17 mei Hinksport/LSVV LSVV Zuid Scharwoude 30 mei SV Olympia ‘25 s GravenlandE7 17 mei Hinksport/LSVV LSVV Zuid Scharwoude 23 mei Waterwijk AlmereE8 17 mei Hinksport/LSVV LSVV Zuid Scharwoude 23 mei Waterwijk AlmereE9 17 mei Hinksport/LSVV LSVV Zuid Scharwoude 30 mei SV Olympia ‘25 s GravenlandE10 17 mei Hinksport/LSVV LSVV Zuid Scharwoude 30 mei SV Olympia ‘25 s GravenlandE11 16 mei VV HSV Heiloo 30 mei BFC BussumE12 16 mei VV HSV Heiloo 30 mei BFC BussumF1 1 juni Super F Gobelinsky SC ‘t Gooi Hilversum 3 juni Middenmeercup Geuzenmiddenmeer Amsterdam 6 juni Tijsterman Super F KFC Koog a/d ZaanF2 16 mei VV HSV Heiloo 24 mei Waterwijk AlmereF3 10 mei middag toernooi Sporting Martinus Amstelveen 16 mei Hinksport/LSVV LSVV Zuid ScharwoudeF4 10 mei middag toernooi Sporting Martinus Amstelveen 16 mei Hinksport/LSVV LSVV Zuid ScharwoudeF5 9 mei IVV Landsmeer 16 mei Hinksport/LSVV LSVV Zuid ScharwoudeF6 9 mei IVV Landsmeer 16 mei Hinksport/LSVV LSVV Zuid ScharwoudeF7 9 mei IVV Landsmeer 16 mei Hinksport/LSVV LSVV Zuid Scharwoude 1 juni Pinkstertoernooi DRC DurgerdamF8 9 mei IVV Landsmeer 16 mei Hinksport/LSVV LSVV Zuid ScharwoudeF9 23 mei Alkmaarsche Boys AlkmaarF10 16 mei Hinksport/LSVV LSVV Zuid Scharwoude 23 mei Alkmaarsche Boys AlkmaarF11 16 mei Hinksport/LSVV LSVV Zuid Scharwoude 6 juni SV Olympia ‘25 s Gravenland

Page 7: De Treffer 2008-2009 - 2009-03-30

nr. 16 / 30 maart 2009 7 svDiemen / DeTreffer

Familiedag

Zoals jullie al hebt gelezen gaan wij op zondag 7 juni een familiedag houden.

Wat is het doel? Heel eenvoudig eigenlijk, wij bieden alle teams die dat willen gelegenheid

om als afsluiting van het seizoen iets te doen met ouders begeleiders trainers enz.

Dit kan zijn een wedstrijdje ouders tegen de kinderen met na afl oop gezamenlijk iets

eten/drinken maar, ook iets heel anders het is net wat jullie willen, de kantine en de

kleedkamers zijn open Nel, Abdell en ik zijn aanwezig om jullie te ondersteunen.

Meld je team aan en geef op wat je wil, dan kunnen wij zorgen dat het veld

of een deel daarvan beschikbaar is met materiaal enz.

je kunt om 09.00 uur beginnen de dag eindigt uiterlijk om 17.00 uur.Bram

F12 16 mei VV HSV Heiloo 6 juni SV Olympia ‘25 s GravenlandF13 9 mei 100-jarig bestaan TOG Amsterdam 16 mei VV HSV Heiloo 6 juni SV Olympia ‘25 s-Gravenland

MB1 12 april Leida de Groote Toernooi VSV Velserbroek Velserbroek 9 mei Meisjestoernooi ARC Alphen a/d Rijn 17 mei C1000 toernooi IVV Landsmeer 24 mei Girl power sv Diemen Diemen 1 juni naaldhakken en noppen Buitenboys Almere BuitenMC1 11 april Leida de Groote Toernooi VSV Velserbroek Velserbroek 9 mei Meisjestoernooi ARC Alphen a/d Rijn 16 mei C1000 toernooi IVV Landsmeer 21 mei Ladiesday Waterwijk Almere 24 mei Girl power sv Diemen Diemen 30 mei Ladies Day SC Botlek Spijkenisse 1 juni naaldhakken en noppen Buitenboys Almere BuitenMD1 11 april Leida de Groote Toernooi VSV Velserbroek Velserbroek 16 mei Kick out Racism III Buitenboys Almere Buiten 23 mei Girl power sv Diemen Diemen 30 mei Ladies Day SC Botlek SpijkenisseME1 13 april Paastoernooi DSOV Vijfhuizen 10 mei C1000 toernooi IVV Landsmeer 21 mei Ladiesday Waterwijk Almere 23 mei Girl power sv Diemen Diemen 1 juni naaldhakken en noppen Buitenboys Almere Buiten

Inleveren kopij clubblad!Het volgende clubblad komt uit op dinsdag 14 april

U kunt uw kopij van wedstrijden gespeeld in het weekend 4/5 april

tot woensdag 8 april 20.00 uur inleveren.

Verslagen van wedstrijden gespeeld in het weekend 11 t/m 13 april

tot maandagavond 13 april 20.00 uur!!!

Lever uw verslagen zo snel mogelijk in, niet groter dan 300 (¼ pagina) woorden!!!

U kunt uw verslag ALLEEN per e-mail insturen naar:

[email protected]

Verslagen die op een ANDERE MANIER of TE LAAT worden ingeleverd, worden NIET geplaatst!!!

Page 8: De Treffer 2008-2009 - 2009-03-30

nr. 16 / 30 maart 2009 8 svDiemen / DeTreffer

Sjef van der Heiden Paastoernooizaterdag 11 & maandag 13 april

Zaterdag 11 en maandag 13 april wordt het Sjef van der Heiden Paastoernooi gehouden, alle teams worden verzocht om een half uur voor aanvang van de eerste wedstrijd aanwezig te zijn.

Zaterdag 11 april

Deel 1, eindigt om 11.00 uur

09.00 uur sv Diemen F7 - F9 - F11

09.15 uur sv Diemen F8 - F10 - F12

09.30 uur sv Diemen F13

Deel 2, eindigt om 13.00 uur

11.00 uur sv Diemen F1 - F3 - F5

11.20 uur sv Diemen F2 - F4 - F6

Deel 3, eindigt om 15.00 uur

13.00 uur sv Diemen E7 - E8 - E9 - E10 - E11

Deel 4, eindigt om 17.00 uur

15.00 uur sv Diemen E2 - E3 - E4

15.20 uur sv Diemen E5 - E6

Maandag 13 aprilDeel 1, eindigt om 11.30 uur09.00 uur sv Diemen D6 - D7 - D8

Deel 2, eindigt om 14.00 uur12.00 uur sv Diemen D312.20 uur sv Diemen D5

Het Meerlandenfonds

Het afval – en milieubedrijf De Meerlanden zamelt in Diemen het afval in en is sindsdien sponsor van sv Diemen. Het bedrijf heeft een “goede doelenfonds”, het zogenaamde Meerlandenfonds, dat jaarlijks een fl ink bedrag verdeelt onder een groot aantal verenigingen en stichtingen. sv Diemen heeft, ter ondersteuning van de organisatie, voor dit Sjef van der Heidentoernooi een cheque ter waarde van € 525, - ontvangen. Wij danken als sv Diemen Het Meerlandenfonds voor deze ondersteuning en hopen op een geslaagd Paastoernooi.

Tombola tijdens het Sjef van der Heiden toernooi

Tijdens het Sjef van der Heiden toernooi zal er een grootse tombola worden gehouden.U kunt voor de kredietcrisisprijs van € 2,00 een enveloppe kopen met daarin drie loten. Als hoofdprijzen zijn er de volgende prijzen beschikbaar gesteld: Een kinderfi ets, dvd-speler, cadeaubonnen en vele andere verrassingen.

De organisatoren van de tombola vragen uw medewerking bij de verkoop van de loten en het organiseren van de tombola op de speeldagen.

We danken de sponsoren van deze tombola hartelijk, bijna de hele middenstand heeft meegedaan!!!Hieronder vindt u de namen van onze sponsoren.

Apotheek Diemen-Centrum, Drogisterij Marinus van Dijk, Schoenmaker Dr. Shoe, Juwelier Püttmann, Happy China, Bogor Afhaalcentrum, MovieMax Diemen, Sunfl ower Sunstudio, San-ta Maria, Super de Boer Vlaanderen, De Sokkenkeizer, Jabbadabbadoo, F.W. Kuypers BV, Firma Heus, Music Store, Linda‛s Lingerie, Sams Bodyfashions, McDonalds, Keurslager Ved-der, Volendammer Vishandel, Art Foto Video Groep, Kapsalon Christiaan, Leo van Staveren, Bosch Bloemen, Expert Diemen, Sigarenman Koopmans, Drogisterij Stip, De Herberg, Fau-naland, Kledingwinkel Sammy Jo, Amazing Flowers, Boekhandel Van der Hoef, Slijterij Bien Ice, Woonwinkel Moeder en Dochter, Haringstal J. van Leyenhorst, Hip en Knip, Wapen van Diemen, Super de Boer Diemen Noord.

Page 9: De Treffer 2008-2009 - 2009-03-30

nr. 16 / 30 maart 2009 9 svDiemen / DeTreffer

sv Diemen A4 - Buitenveldert A2 3-2 22 maartAls neutrale toeschouwer bezoek ik met regelmaat de thuiswedstrijden van de A4. Als u als toeschouwer een leuke pot voetbal wil bekijken ga dan eens naar dit elf-tal kijken. De 1e helft had Diemen het knap moeilijk met de “bomen” van Buitenveldert. De achterhoede van de-ze kerels gaf weinig krimp. Door een beoordelingsfoutje van keeper Mendel stuiterde de bal in de uiterste hoek over zijn hand het doel in. Dat was fl ink pech hebben. De A4 bleef echter rustig ballen. Ondanks een paar kansen bleef de stand 0-1 bij rust.In de 2e helft ging de A4 wat meer de veldbreedte be-nutten. Dat hielp en toen kon je zien hoe een wedstrijd vreemd kan lopen. In een mum van tijd werd de score opeens 3-1 voor Diemen. 1 doelpunt was een beauty; een uithaal van 20 meter vanaf links. Buitenveldert zette daarna weer aan en het spel golfde op en neer met kan-sen aan beide kanten. Toch werd het nog 3-2 door een misverstand tussen onze keeper en zijn verdediging. Het bleef nog spannend maar uiteindelijk was de eindstand 3-2. Mooie wedstrijd om te zien, ga zo door.

Ad

FC Almere B4 - sv Diemen B4 7-3 22 maartVandaag de uitwedstrijd tegen de koploper, zonder de geblesseerde, Thomas en Shaga maar wel met de her-stelde, Randy en Jaimy. Kort na het begin al meteen 1-0 achter, zou dit een pak slaag worden op een grijze en

winderige zondagmorgen in Almere? Maar al snel was de score weer in evenwicht toen Barry met een strakke lange pass Rolf alleen voor de keeper zette, 1-1. Een ‘kleine communicatie-stoornis’ tussen keeper Rowan en de verdediging betekende 2-1 voor Alme-re. Aan weerszijden enkele kansen en Diemen was in deze fase zeker niet de mindere ploeg. Hard werken van Be-rend en Jorn, kappen en draaien van

Emiel maar verder geen grote kansen voor Diemen. De ingevallen Marc moest al snel weer om een wissel vra-gen, diagnose van het hoofd van de medische staf na afl oop, een geïrriteerde meniscus en voorlopig 2 weken geen balcontact. Vlak voor rust werd er achterin veel te veel ruimte gegeven en was het 3-1 voor Almere. Rust. Een kwartier na rust werd het 4-1. Weinig kracht en over-tuiging meer bij Diemen, geen lijn in het spel en het ge-loof in een goed resultaat was weg. Almere liep verder uit naar 5-1 en 6-1. Jeroen deed z’n best maar moest zich na afgelopen week toch even inhouden en af toe op z’n tong bijten. Halverwege de 2e helft werd een splijtende pass van Wouter door Rolf laag ingeschoten, 6-2. Maar in dezelfde minuut was het al weer 7-2. Over de vleu-gels was het voor Diemen zeer moeilijk doorkomen en ook vanuit het middenveld konden de spitsen niet goed meer worden bereikt. Toch nog een kleine opleving vlak voor het einde van de wedstrijd toen Randy, ook weer met een pass door het midden Emlyn bereikte, die de bal laag inschoof, 7-3 de eindstand. Wat ons restte was een lange terugreis met vertraging door wegwerkzaam-heden.

Rob Engelhard

Voorland C1 - sv Diemen C4 8-1 22 maartNa de overwinning bij Roda vorige week moesten we vandaag op bezoek bij de koploper. Dit team heeft tot nog toe alle wedstrijden in deze poule gewonnen. Het

was prachtig voetbalweer en onder een lekker zonnetje maar met een fris briesje gingen we om 10.00 van start onder leiding van trainer Evert. Voorland zette ons direct fl ink onder druk. We kwamen haast niet uit de verdedi-ging. Toch kwamen we er na een kwartier wat meer uit. Helaas scoorde Voorland kort daarop 1-0. Opeens ging de C4 toch wat meer voetballen. Bij 1 van de uitbraken kwam de bal na een rush van Kevin in de kluts bij Danny. Die schoot dus onverwacht de 1-1 binnen. Als we wat zorgvuldiger wa-ren geweest hadden we zelfs de lei-ding in de wedstrijd kunnen nemen. Ik hoorde aan de kant heel wat gemop-per bij Voorland, want de organisatie in hun defensie was even in de war. De scheidsrechter liet, dacht ik, wat te lang doorspelen in de 1e helft. Een moment van onoplettendheid (mis-schien afgebluft door een getruukte handeling van een paar spelers van Voorland) en de 2-1 hing in de tou-wen.De 2e helft is bij de C4 vaak een kwestie van hangen of wurgen. Soms komen we goed voor de dag, zoals bij Ro-da, maar vaker lijkt het alsof de thee verlammend werkt. Ondanks dat er bij vlagen goed werd gespeeld stond de defensie van Voorland nauwelijks meer kansen toe en werden de verdedigers wellicht wat vermoeid en lieten na de 4-1 van Voorland de koppies hangen. Tja en als je dan te veel achting hebt voor je tegenstander dan geef je open huis. De uitslag : 8-1 voor Voorland. Toch heb ik lichtpuntjes gezien in deze wedstrijd en ik hoop met jullie dat deze tendens zich voortzet.

Ad

Blauw Wit D1 - sv Diemen D1 4-1 21 maartDe grimmige wedstrijd begon al meteen met 2-0 achter-stand binnen 3 minuten. We waren nog niet eens op de helft van Blauw Wit geweest. Daarna gingen de aanval-len gelijk op. Foutje van de Blauw Wit keeper leverde Joey een niet te missen kans van dichtbij tot 2-1. Maar Diemense keeper Dave was vervolgens kansloos bij de harde trap vanaf 16 meter dwars door het midden hoog in het doel tot 3-1.De tweede helft waren er meer kansen aan Diemense kant, maar het leverde geen doelpunten op. Onze verde-diging dreef een Blauw Witter netjes opzij zodat het zij-net geraakt werd. Toch werd het nog 4-1 via de zijkant na doortik naar vrije man voor keeper Dave. Helaas, maar waar. Blauw Wit was wat feller en zat steeds tussen de Diemense passes en zelf konden ze hun medespelers beter vinden dan Diemen. Volgende keer zit Diemen ho-pelijk weer beter in de wedstrijd.

Mijntje

sv Diemen D2 - JOS/Watergraafsmeer D1 5-1 21 maartOp deze prachtige zaterdag de wedstrijd tegen Jos/Wa-tergraafsmeer. De wedstrijd vorige week was niet goed dus de heren trainers vonden het tijd voor een serieuze bespreking voor de wedstrijd. En dat hielp! Diemen was de hele wedstrijd de betere ploeg met een hoofdrol voor Salim; hij was bij alle doelpunten betrokken!. Vanaf de aftrap werd er meteen uit een voorzet van Jeroen door Salim gescoord: 1-0. Diemen bleef in de aanval en er waren diverse kansen. Lesley zorgde voor de 2-0 op het scorebord. Jos wist toch nog wat terug te doen en kwam terug tot 2-1. Diemen liet het niet op zich zitten en scoor-

Page 10: De Treffer 2008-2009 - 2009-03-30

nr. 16 / 30 maart 2009 10 svDiemen / DeTreffer

de bijna; de bal werd op wonderbaarlijke wijze nog door de keeper van de lijn gehaald. Jesse maakte voor rust nog de 3-1. Ook de tweede helft was Diemen beter en had veel kansen. Helaas werden ze niet allemaal benut. Nick had niet heel veel te doen maar zorgde er tot 2x toe dat Jos niet kon scoren (met het puntje van zijn vingers tikte hij de bal naast het doel) Salim maakte nog 2 doel-punten en zorgde voor de eindstand: 5-1. Een verdiende overwinning! Goed gespeeld D2!

Elly

KDO D1 - sv Diemen D6 1-6 21 maartDeze overwinning op de hekkesluiter van de competitie ging minder gemakkelijk dan de uitslag doet vermoeden. KDO heeft een paar prima voetballers en speelt goed georganiseerd. De 1-0 voor KDO was dan ook niet on-verdiend. Daarna was Diemen vooral gevaarlijk uit cor-ners. Eerst knalde Stein in ene op de paal. Een volgende corner verdween via een KDO’er in het eigen doel en

uit weer een corner kopte Glenn binnen. Ruststand 1-2. Na rust trok Hidde de bal met links goed voor, de keeper van KDO greep niet sterk in en Lo-renzo tikte attent de 1-3 binnen. Daarna drong KDO stevig aan. Keeper Luca heerste echter in zijn strafschopgebied en dook op, voor en tegen iedere bal die in zijn buurt kwam. Nadat Jorn een hersenschudding had geriskeerd door een gevaarlijk schot te blokken geloofde KDO er niet meer in. Stein krulde een

corner nu wel in een keer binnen, Lorenzo scoorde na een fraaie een-twee met Daan en Jeroen bekroonde zijn sterke wedstrijd met een doelpunt. Einduitslag 1-6. Ver-diend, maar we kunnen beter. De verdediging (vandaag Sil, Jorn, Dex, Thije en Pieter, regelmatig nuttig bijge-staan door Donovan) heeft het meestal goed op orde en onze aanvallers zijn altijd gevaarlijk, maar onze mid-denvelders spelen te vaak te afwachtend. Daardoor is er weinig opbouw en spelen we op zijn Engels met lange halen. Actiever zijn, beter aanbieden en de ballen op-eisen mannen! De Pluim van de week is voor uitblinker Luca.

Johan Knol

Kadoelen D3 - sv Diemen D7 7-2 21 maartNa een aantal weken niks gelezen te hebben over onze jongens (en meisje sorry Sam), klim ik toch even in de pen. De 1e wedstrijd heeft u allemaal gelezen. We moes-ten uit bij Monnikkendam en wonnen met 4-0. De 2e kre-gen we OSV thuis en werd weer gewonnen met 7-1. De 3e wedstrijd kregen we OUDERKERK op bezoek. Die wedstrijd werd ook gewonnen met 6-0. De 4e moesten we uit bij OSV en werd er weer gewonnen met 5-2.Vandaag 21 maart 2009 moesten we tegen KADOELEN D3. Het was om 8 uur verzamelen en 9 uur voetballen. Een beetje te volgens sommige. De 1e helft was niet om over naar huis te schrijven. Dino maakte de 1-0 na 15 mi-nuten gespeeld te hebben. Al gauw volgde Ronald met de 2-0. Maar daarna gebeurde het wat wij als ouders nog nooit meegemaakt hadden. Anthony zorgde voor de 2-1 en niet lang daarna Dennis de 2-2. Dit was ook de ruststand.De 2e helft was iets leuker om te zien. Met Dino in de

goal, maakte Brandon de 3-2 en de 4-2. Toen was het gebeurd. Kamil zorgde voor de 5-2, Ronald voor de 6-2 en Elvis voor de 7-2. Didier was goed op dreef op het middenveld samen met Stein, Dirk en Danilo. Dennis (iets geblesseerd aan de knie) hield het achterin dicht samen met Gijs, Samantha en Anthony. Voorin heb ik het wel eens beter zien lopen. We zullen maar zeggen dat het een beetje vroeg was voor sommige jongens.Zaterdag krijgen we Kadoelen thuis en die week daarop de medekoploper Pancratius. Jongens (en meisje) zet hem op. Wij zijn trots op jullie.

Chris Stokkart

sv Diemen E1 - Weesp E1 0-2 21 maartDe competitie komt in een belangrijke fase terecht en vooral Diemen heeft de punten hard nodig om uit de kel-der van de hoofdklasse te klimmen. Na twee verliespar-tijen tegen Ajax (kan natuurlijk gebeuren) en DCG (pech en erbarmelijke weersomstandigheden) nu een goede gelegenheid alles recht te zetten. Mooi weer en een te-genstander die uit niet zoveel sterker was dan Diemen. Helaas zonder Miguel maar met vervangende keeper Sebastiaan die het heel erg goed deed, om dat maar vast duidelijk gesteld te hebben. Diemen begon goed en creëerde meer kansen dan Weesp. Maar zoals het al lange tijd gaat, goed spel maar geen doelgerichtheid en ook wel wat pech. De scheids keurde een bal die al dan niet over de lijn was eerst goed en toen af en Scott zag zijn pegel net niet in de kruising verdwijnen doordat de keeper van Weesp een fantastische redding verrichtte. Ook de actie van Bryce strandde in schoonheid; hij speel-de een fl ink aantal mannetjes uit maar rondde zijn actie af met iets tussen een voorzet en een schot waar niet meer op gerekend werd. En dus geen doelpunten voor en zoals zo vaak wel weer één tegen. En net voor rust zelfs tegen 0-2 aanlopen zonder dat het werkelijk nodig was. In de tweede helft werd er niets meer weggegeven maar kon ook niemand de keeper van Weesp passeren. Kansen te over, maar de bal wilde er maar niet in. En dus helaas weer een verloren wedstrijd. Er komt nu een zwaar programma aan, jongens. Vooral tegen ploegen die veel meer punten hebben gehaald. Maar zoals jullie trainen moeten jullie nu ook gaan voetballen. “Om het echie dan”, zoals dat heet. De beuk erin! Misschien toch ook die yell maar eens veranderen voor de wedstrijd.

Edwin van den Berg

sv Diemen E10 - OSV E6 7-1 21 maartOp deze prachtige zaterdagochtend kwam OSV E6 bij ons op bezoek. Aangezien Nieuwendam zich uit de com-petitie had teruggetrokken, was dit de wedstrijd tegen de nummer 2. Nadat Coach Peter in de kleedkamer nog de laatste aanwijzingen had gegeven: Gide-on in de goal omdat Sebastiaan bij de E1 inviel, bal aannemen en doorspelen naar de zijkant, was het tijd om te beginnen. De eer-ste 10 minuten had Diemen veel overwicht, maar kwam niet tot grote kansen. Toch was er geen reden voor wanhoop. Na 12 mi-nuten was het raak: Aravinth tikte een voorzet van de zijkant keurig binnen. Daarna was het Nicky die zijn sterke linkerbeen liet spre-ken (2-0, 3-0, 4-0). Het spel werd

Page 11: De Treffer 2008-2009 - 2009-03-30

nr. 16 / 30 maart 2009 11 svDiemen / DeTreffer

voorin steeds beter, maar achterin liepen Wessel en Aravinth wel heel vaak mee naar voren, zonder op hun tegenstander te letten. Dat betekende dat als OSV uitbrak, Max te-gen 3 aanvallers stond en meermalen een super-sprint eruit moest gooien om keeper Gideon te helpen. Toch konden ze niet voorkomen dat OSV 4-1 scoorde. Thijs speelde voorin weer een goede partij al kwam hij niet tot doelpunten vandaag. Zijn inzet was weer super. Na de rust pakte Diemen het weer goed op en kwamen er steeds meer kansen. Helaas werd er af en toe te ge-haast geschoten, maar Kwabena (droge knal, 5-1), Mar-tijn (6-1) en Nicky (7-1) zorgden ervoor dat Diemen met een ruime winst om weg gaat naar het 2e kampioen-schap van dit seizoen. Jongens goed gespeeld, maar houd goed je tegenstander in de gaten. Laat niet een an-der het werk voor je opknappen. Samen spelen, samen winnen! En Gideon je was super op keep vandaag.

Marten

sv Diemen F2 - Legmeervogels F5 9-1 21 maartOver de twee voorgaande wedstrijden had ik een heel leuk stukje geschreven. Maar ik was te laat met instu-ren, stom maar helaas. Gelukkig is de trend die met de overwinning op AFC met 3-2 en vervolgens met winst bij Blauw Wit werd ingezet goed vervolgd. Geloof het of niet maar we staan bovenaan en wat zou het leuk zijn om het laatste seizoen als F-pupil af te sluiten met een kampi-oenschap. Maar laten we niet op de zaken vooruit lopen en goed ons best blijven doen. De wedstrijd was 20 mi-nuten vertraagd omdat de tegenstander in de fi le stond. Dat had wel een hele makkelijke overwinning geworden als het ze niet was gelukt op tijd te komen. Maar geluk-kig hebben de jongens voor de overwinning zich in het zweet kunnen werken. Steeds meer zien we voetbal wat ook echt op voetbal lijkt. Hiermee groeit ook het plezier voor de boys en daarmee is de helft al gewonnen. Over de wedstrijd zelf valt weinig te schrijven met doelpunten van Bas 2x, Dries 1x, Lude 1x, Safraaz 1x en John 4x is er goed aan het doelpuntensaldo gewerkt. Hopelijk kun-nen we de vorm vasthouden tot aan het eind, maar daar-voor moeten we goed onze best blijven doen en lekker plezier in het spel houden. Ga zo door jongens.

Henneke Hoeboer

DWS F2 - sv Diemen F4 1-4 21 maartNadat we vorige week van hetzelfde team verloren had-den, was nu de kans op revanche. Het was heerlijk weer en iedereen had er zin in. Vanaf de 1e minuut was het een hele an-dere wedstrijd dan vorige week. Er volgde kans na kans en mooie aanvallen na nog mooiere aanvallen. Na een paar minuten spelen, gaf Devin de bal vanuit een cor-ner kort naar Bradley die de bal er mooi over de verdediging heen inschoot (0-1). Opnieuw ging Bradley in de aanval en met een mooie voorzet kon Ilyaas scoren (0-2). Floris - onze keeper in de 1e helft - heeft ongeveer 2 ballen gehad!Na de rust zag Quinten z’n kans. De keeper stond te ver voor z’n doel en met een grote boog ging de bal over hem heen (0-3). Bij

een volgende aanval hield Ilyaas de bal stevig vast en met een draai gaf hij de bal door aan Bradley die rustig scoorde (0-4). Vlak voor het eind kreeg DWS toch een kans en in de uiterste hoek kon Bart er net niet bij (1-4). Na het fl uitsignaal probeerde DWS toch nog even ‘extra’ te scoren, maar Bart hield ze tegen en bevestigde nog even de terechte overwinning. Ze hebben een prachti-ge overwinning behaald en speelden weer als vanouds. Een genot om naar te kijken. En Dennis bedankt voor de extra coaching.

Bart en Judith

sv Diemen F-7 – SDZ F-7 5-0 21 maartAfwachtend begonnen we weer vandaag aan de wed-strijd. Professioneel aftastend kunnen we het ook noe-men, immers had onze tegenstander van vandaag vo-rige week nog een punt van naaste concurrent Buiten-veldert afgesnoept! Het ging een beetje twee kanten op, ondanks dat wij achterin nooit echt in de problemen kwamen. Na 10 minuten kwam Raul in het veld die bijna direct een prachtige snijdende pass op Christiaan gaf! Koelbloedig ronde Chris af en verschaft zijn team hier wat meer rust mee. We namen de controle over de wed-strijd en gingen met deze stand de rust in. In de tweede helft brak Christiaan al snel de ban, door zijn tweede van die morgen te scoren! Wij waren toen heer en meester op het veld en via doelpunten van Alex, Raul en Lucas werd het uiteindelijk 5-0! Mooi dat Raul toch nog wist te scoren, nadat hij eigenlijk al twee keer eerder de trekker kon overhalen. Zijn teamgenootjes daarentegen, hadden ook wel wat kansen gemist. Justin speelde een super-wedstrijd en was overal op het veld te vinden, zonder zijn verdedigende taken te verwaarlozen! Jammer ge-noeg kwam hij niet tot scoren, maar dat komt vast nog wel! Wester speelde zeer solide en wordt elke week een beetje beter. Je ziet zijn zelfvertrouwen groeien. Miles speelde goed en was echt de spil tussen verdediging en aanval. Alex liep overal en Lucas maakte mooie acties. En Brent? Ziek of niet ziek, hij stond gewoon op goal en hield de nul!!! Ga zo door mannen, dan wordt dit een hele plezierige competitie met misschien wel een kers op de taart. . .

F-7 for everMischa Hoogland

sv Diemen F9 - SCW MF1 8-3 21 maartHet was prachtig weer in Diemen, wij moesten weer tegen de meisjes van SCW MF1 spelen. Vorige week hebben we 10-3 gewonnen van ze. Zaterdag hebben wij thuis tegen hen gevoetbald. Het eerste doelpunt werd gescoord door een van de meisjes van de tegenpartij.

De stand werd 0-1. Daarna scoorde Robin en toen werd het 1-1. Helaas scoorden onze gasten weer en werd het 1-2. Wij kwamen gelijk terug met een doelpunt van onze speler Rony, toen werd het 2-2. On-ze keeper Bas E heeft veel ballen tegen-gehouden en door een mooie aanval van onze jongens heeft Rony weer een mooie doelpunt gemaakt. Zo kwamen wij voor met 3-2 en dit was ook de stand van de eerste helft. Nadat onze jongens uitgerust waren en wat gedronken hadden begon de tweede helft.In de tweede helft heeft Marcus een schit-teren doelpunt gemaakt en toen was de stand 4-2. Daarna hebben Dave, Rony (2)

Page 12: De Treffer 2008-2009 - 2009-03-30

nr. 16 / 30 maart 2009 12 svDiemen / DeTreffer

en Zino vlak na elkaar gescoord. Uiteindelijk heeft de te-genpartij nog een doelpunt gemaakt, waardoor de defi -nitieve stand 8-3 werd. Onze jongens hebben het goed gedaan en nu maar hopen dat het zo doorgaat. Veel suc-ces jongens!!!

Tilda (moeder van Marcus)

sv Diemen F11 – Legmeervogels F12 2-1 21 maartOp deze zeer mooie eerste lentedag tegen een gelijk-waardige tegenstander en langs de lijn de groep fans die steeds maar groter lijkt te worden. Al bij aanvang van de eerste helft waren beide teams dicht bij hun eerste tref-fer, de bal vloog van het ene na het andere doel ondanks dat er geen wind stond. Het was Legmeervogels dat op voorsprong kwam, door een trap met heel veel effect ver-dween de bal net achter de lijn. De Blauwbloezen kregen zelf ook nog enige mogelijkheden maar de keeper van Legmeervogels stond steeds in de weg. Hierdoor gingen we de rust in met een 0-1 achterstand, de tactiek werd besproken en “als wervelwinden met Storm voorop” gin-gen ze het veld weer in.Mats verdedigde de 2e helft het doel en Sven ging zijn voetbalkwaliteiten weer rondstrooien, dit resulteerde in de 28e minuut met een streep van hem de verdiende gelijkmaker op. Hierop besloot Legmeervogels weer de aanval op te zoeken en werd door een ongelukkige botsing een grote kans gestopt. De uitstekend leidende scheidsrechter Peter (vader van Sven) kon niet anders dan een strafschop geven. Deze werd echter door onze goalie fraai gestopt. De spanning was te snijden tot in de allerlaatste minuut bleef het voor beide doelen ge-vaarlijk. In de laatste seconden ging Dylan er als een vroege(Paas)haas vandoor en wist op het juiste moment

Mika aan te spelen die alleen voor de keeper de bal rustig in het doel prikte. Een oorverdo-vend gejuich van de aanhang was het gevolg hierop. Na de wedstrijd werd er nog op de voetbalschoenen gecontro-leerd, het leek wel of er bij een ieder vuur in zat. Helemaal de penalty’s na de wedstrijd. Timo knalde zo hard de bal in het net dat ze deze nu nog aan het repareren zijn.

John

Legmeervogels F15 - sv Diemen F13 0-5 21 maartGelukkig lekker weer om te voetballen de zon schijnt en de jongens hebben er heel veel zin in. We hadden een compleet elftal maar er werd toch besloten 9 tegen 9 te voetballen! Armando begon als keep en na het be-gin werden de jongens meteen fanatiek. Al snel scoort Aaron 0-1 de jongens zijn door de dolle heen en hebben nu de smaak te pakken. Ze blijven fel aan de kant van de tegenpartij, na een corner van Johnny schiet Aaron er m weer in YES 0-2. Armando houdt het rustig want de tegenpartij komt zijn kant niet uit. Na een mooie voorzet van Dico schiet Kwabena op doel, op de paal, mooie ac-tie. Nu Faisel een solo waar een corner uit komt, Jair pro-beert met een sliding de bal in het doel te krijgen maar lukt jammer genoeg net niet.De 2e helft: Tobias op doel, onze jongens meteen weer in de aanval. Kwabena kapt er 2 uit en scoort! 0-3. Na 3 keer een corner scoort Faisal 0-4, de Legmeervogels proberen het ook eens maar gelukkig weet Tobias de bal

te vangen, waarna Dikram en Kwabena counteren en ja hoor 0-5. De jongens houden het spannend nu schiet Ahmed, jammer net naast. Na het eindsignaal zijn ze door de dolle heen EINDELIJK GEWONNEN!!! Op naar de volgende.

moeder van Johnny

sv Diemen F14 – Amstelveen F6 0-9 21 maartZaterdag 11.00 uur, mooie tijd en prachtig weer, ideaal om lekker te voetballen. Helaas stond de tegenstander uit Am-stelveen in de fi le en moesten we wat later beginnen. Vorige wedstrijd tegen KDO F4 ging niet zo goed 9-1 verloren. Na-dat we met 1-0 op voorsprong kwamen door een mooi doel-punt van Jari gaven we initiatief uit handen. Langzaam liep de score op tot 9 tegen doelpun-ten. Heel jammer. De penalty-serie lieten we ons van de goe-de kant zien en wonnen over-duidelijk. Vandaag stond echter de klus tegen Amstelveen op het programma. Een speci-aal welkom voor Jules die de F14 is komen versterken. Eerste helft moesten we 5 doelpunten incasseren. Het leek er een beetje op dat we tijdens het wachten op het begin van de wedstrijd de pit er beetje uit was gegaan. Amstelveen speelde iets slimmer en gebruikte meer de ruimte op het veld, waar wij elkaar te vaak opzochten. Net als vorige week ging de tweede helft iets beter. Het veldspel was duidelijk beter, echter voor ons eigen doel zijn we nog niet doeltreffend genoeg bij het verdedigen. Hierdoor moesten we toch nog 4 doelpunten incasseren. Wederom waren we in de penaltyserie zeer doeltreffend en wonnen deze overtuigend. Jammer van de wedstrijd maar voldoende aanknopings-punten om het nog beter te doen. Al met al hebben we lekker gespeeld. Volgende week gaan we uit naar Am-stelveen en ben ik ervan overtuigd dat we het beter gaan doen.

Johan

Page 13: De Treffer 2008-2009 - 2009-03-30

nr. 16 / 30 maart 2009 13 svDiemen / DeTreffer

F-pupillen geboren in 2001/2002

Beste F-jes geboren in 2001/2002, wij nodigen jullie bij deze uit om je voetbalkunsten te komen laten zien aan de technische staf van de F-selectie. We gaan op de datum die boven jouw naam staat, van 16.30-18.00 uur, kijken hoe goed je kan voetballen. We willen iedereen een kans geven om in een zo hoog mogelijk team te komen. Wan-neer je niet kunt komen wil je dan even bellen. Als er niet wordt afgebeld kunnen wij ook niks anders regelen voor de betreffende voetballer. Ik wil nog eventjes met nadruk erbij zeggen dat deze training die wij nu gaan geven GEEN selectietraining is.

Joost Appelboom, 0642473775Tony Castejon

Maandag 30 maart Maandag 6 april Maandag 13 aprilWester Beemen F 7 Milan Dorst F10 Lucas Ferdinandus F 5Miles Bekker F 7 Youssri Salem F10 Wesleij Beijenes F 8Lucas Ilcken F 7 Ryan Schuitemaker F10 Eddie Dos Santos F 8 Justin Schotte F 7 Reine Sijmons F10 Poernomo Hamid F 8Hendro Hamid F 8 Pedro Silva Olivera F10 Novell Sinouh F 8Ronen Hofmann F 8 Mats Dalmulder F11 Kyle Badhulall F 9Danny Adel F 9 Storm Rooze F11 Tom Gimbergh F 9Marcus Cakmak F 9 Sven Heemskerk F11 Robin Gontha F 9Bas Elmers F 9 Joram Beijenes F13 Euan Palmer F10Bas Faber F 9 Dico vd Heuvel F13 Gabriel Stevens F10Zino Leakat F 9 Diko Kilarciyan F13 Timo Berkum F11Dave Luijsters F 9 Ahmed Moro F13 Mika Van Eijk F11Rony Munnik F 9 Ian Seedorf F 3 Joni Kraan F11Luca Mak F10 Jason Sumter F 3 Dylan Muuren F11Luca Hohmann F10 Floris Lukken F 4 Nick Roo F11Julian Homveld F10 Swen Huberts F 4 Brandon Tjon a Pauw F11

Maandag 20 aprilDylan Blom F12Jurre Kreuger F12Jafaar Rassi F12Otniel Tuinfort F12Faissal Ait Laachie F13Jair Grishaver F13Johnny Beekveld F13Aaron Menelik F13Armando Elden F13Tobias Mus F13

AS’80 A2 - sv Diemen A4 1-4 29 maartVandaag moesten de mannen voor de 2e keer uit tegen AS’80 spelen en rekening houdende met de fi les rich-ting Almere vertrokken we vroeg vanuit Diemen. Even leek het erop dat er geen scheidsrechter aanwezig was, maar wie had AS’80 even geregeld, juist onze bekende Gerard Hibbel vond het leuk om een thuisduel tussen zijn AS’80 en sv Diemen te leiden wat hem goed af ging. AS’80 gaf in het begin de nodige weerstand, maar het was Tim die vanuit een vrije trap van Jorik raak wist te koppen 0-1. Hierna kwam Diemen beter los en liet goed aanvalsspel zien over meerdere schijven. Uit een mooie aanval over rechts met een pass van Danny op Michael M, diens voorzet belandde bij Yamandy, die kapte zijn mannetje uit en haalde vervolgens verwoestend uit in de kruising 0-2. Daarna had Diemen nog meerdere kansen om de score uit te bouwen maar vond steeds een goede AS’80 keeper op zijn weg.Na de rust wilde Diemen snel orde op zaken stellen, maar in plaats daarvan scoorde AS’80 plotseling tegen vanuit een vrije trap die pardoes via een stuit in de krui-sing verdween en de 1-2. Echter de ploeg van Diemen was niet aangeslagen door deze tegenvaller en ging weer vol op de aanval, met de uitstekende middenvelder Tim in de hoofdrol creëerde Diemen weer vele kansen en het was Davy die een vrije trap fraai in de kruising liet

krullen en de dikverdiende 1-3 voorsprong. Het spel was gespeeld Diemen controleerde de wedstrijd tot het eind aan toe en in blessuretijd gaf Danny opnieuw een goede dieptepass op Michael M die de bal scherp voorgaf en daar wist opnieuw Yamandy wel raad mee en bepaalde de eindstand op 1-4 voor Diemen die dus goede zaken deed vandaag in Almere, vooral door de goed spelende defensie en middenveld en de strijdlust van de aanval-lers was dit dus een echte teamprestatie vandaag.

Een Fan langs de Zijlijn, Don en Theo

sv Diemen C4 - Blauw Wit C6 8-2 29 maartVandaag stond de wedstrijd tegen de onderste plaats op het programma. Ik verwachtte dus winst. Het was puik voetbalweer alhoewel de wind, dwars over het veld, soms het spel wat beïnvloedde. De wedstrijd begon wat aan de late kant, omdat de wedstrijd daarvoor wat laat was afgelopen. Meteen na de aftrap nam de C4 het heft in handen. Al snel bleek dat de tegenstander niet echt een samenhangend elftal is en dat er af en toe goed ge-combineerd werd. Sommige spelers kregen behoorlijk wat vrijheid en dat is af en toe wel even wennen. Na enige mislukte doelpogingen begonnen de doelpunten toch te vallen. Met name Winston kon veel op het doel vuren. Na rust gingen we vrolijk verder.Na de 5-0 begon de concentratie achterin wat te ver-slappen maar dat kan natuurlijk ook door de wissels zijn. Bij een gekeerde hoge bal kon de bal niet goed worden weggewerkt en belandde de bal in ons eigen doel. Daar-na maakten wij weer 2 doelpunten. Bij weer een aanval van Blauw-Wit (buitenspel?) stonden er opeens 3 man voor keeper Bas, geen redden aan voor hem. Ondanks meerdere kansen maakten we er nog 1. Eindstand 8-2. Dank gaat nog speciaal uit naar Isa, die als gaste in de 1e helft prima haar rol als voorstopper uitvoerde. Vrou-wen kunnen dus best wel voetballen (waar komt dat vooroordeel vandaan?). Ik twijfelde daar overigens niet aan, want ik heb haar meerdere keren zien trainen en

Page 14: De Treffer 2008-2009 - 2009-03-30

nr. 16 / 30 maart 2009 14 svDiemen / DeTreffer

wat ik vandaag zag bevestigde wel wat ik bij die trainin-gen zag. Isa bedankt.

Ad

sv Diemen D1 – DCG D1 1-2 28 maartHet veld lag er slecht bij maar er moest gewoon gespeeld worden, omdat er al zoveel wedstrijden waren uitgeval-len. We begonnen goed aan de wedstrijd en kregen wat kansjes, maar vergaten te scoren. Ahmeeyah had een puntertje op de keeper en ook Anthony schoot op de keeper. Daar tegenover stond ook een goed schot van DCG. Anthony’s schot bleef helaas net voor de doellijn liggen vanwege de modder voor het doel. DCG raakte bij ons de paal met een mooi schot. Het werd toch 0-1 voor DCG uit een corner. Het was een erg fysiek spelletje op een zwaar veld. Dave moest nog een prima redding ple-gen om de 0-2 te voorkomen, maar even later lag hij er toch in, weer uit een corner. Na rust moesten we de achterstand zien weg te werken. Dit lukte maar ten dele. Een schot van Alfred werd gestopt door de keeper. Later werd Jeremy vastgepakt in het 16m-gebied. Dit leverde een penalty op, waartegen hevig geprotesteerd werd door DCG. Anthony benutte deze kans en het werd 1-2. DCG had ook steeds meer overtredingen nodig om ons te stoppen. Rik viel al uit met een enkelblessure en ook Jeremy werd hard onderuit gehaald en moest worden gewisseld. Hierdoor lag het spel wel 10 minuten stil. We misten daarna de broodnodige vernieuwing in de voor-hoede om verder nog tot scoren te komen.

Martin

JOS/Watergraafsmeer D1-Diemen D2 1-5 28 maartHet moest er vandaag van komen, de D2 moest ditmaal weer winnen, nu tegen de volledige D1 van Jos Water-graafsmeer waarvan vorige week met 5-1 gewonnen werd. Het was vies weer, maar de D2 begon toch goed aan de wedstrijd. In het begin van de wedstrijd speelde de D2 een beetje rommelig, er werd veel balverlies gele-den. Maar uiteindelijk werd er toch 0-1 gemaakt na een mooie actie van Salim, hij gaf een voorzet op Lesley en die kon hem eenvoudig binnentikken. Door dit doelpunt begon Diemen wat meer grip op de wedstrijd te krijgen. De D2 begon kansen te krijgen. Er kwam een mooi schot van Jeroen (Mooie pass van Rowan). Later gaf Lesley een mooie pass op Richel en die kon zo de 0-2 binnen-schieten. De verdediging van Diemen stond nu goed te voetballen. Jos Watergraafsmeer kwam er maar heel af en toe langs, maar waren dan wel gevaarlijk. We gingen met een goed gevoel de rust in.Na de rust maakte de D2 0-3 dankzij Jesse, die kreeg een mooie voorzet van Joey. Maar Jos deed wel wat te-rug. Ze kregen een corner die hoog voorkwam, de spits van hun stond vrij en kon de bal binnenkoppen, Nick was kansloos. Het stond 1-3. Diemen zakte wat in en het bleef redelijk lang 1-3. Diemen kwam weer in de wed-strijd en er werd 1-4 gemaakt door Salim en later werd het ook nog 1-5 door Jesse. We hebben weer lekker ge-wonnen vandaag en maken een goede kans op het kam-pioenschap!

Tim en Nick (D2)

Arsenal D2 – sv Diemen D3 2-5 28 maartDeze zaterdagochtend moesten we tegen Arsenal D2 waar we thuis met maar liefst 11-0 van hadden gewon-nen. Aan het begin van de ochtend leek de wedstrijd niet door te gaan maar omdat Arsenal op kunstgras speelt kwamen we toch aan spelen toe. Het eerste kwartier be-

gonnen we goed met al in de 2de min. een treffer van Mitchel op aangeven van Daniel (ik dus) die een mooie breedte pass in huis had. We waren nog niet klaar met juichen of Youssef had 2 min. later de stand uit een prachtig kort genomen corner van Kevin S. Met Kevin A. Die terug speelde en Kevin S. weer die de bal voor-gaf en met een goede loopactie van Youssef die het ook nog eens fraai afrondde. Daarna duurde het even (nou ja 6 min.) voordat Mitchel zijn 2de van de wedstrijd kon maken op aangeven van Kevin A. Daarna ging het wat minder want je zag gewoon aan ons spel dat we de te-genstander onderschatten waardoor zij konden scoren.Met die stand (1-3) gingen we letterlijk aan de thee.Drie min. na de rust maakte Mitchel zijn hattrick. Weer 2 min. later was Kevin S. aan de beurt die de stand op 1-5 bracht. 20 min. voor tijd viel er nog één goal helaas in het verkeerde doel door een blundertje van Abe.Zo gaan we dus met 13 punten en 31 doelpunten aan kop.Volgende week uit tegen Fortius hopelijk spelen we dan wat beter!

Daniel S.

sv Diemen D6 - KDO D1 5-1 28 maartDe return van vorige week. Ook nu leek KDO in niets op een staartploeg. In de eerste fase speelde KDO het be-tere voetbal en moest onze verdediging goed opletten. Omdat Jeroen Lorenzo goed verving in de punt van de aanval golfde het spel heen en weer. Nadat Jorn inge-wisseld en laatste man ging spelen schoof invaller Ro-nald door naar het middenveld. Je kon wel zien dat hij uit een ander team komt want geheel tegen onze gewoonte in schoot hij eens van afstand. Een prachtige 1-0. Goed doorzetten van Daan (net niet) en Glenn (de 2-0) lever-den uiteindelijk de beste kansen van Diemen op. Opval-lend was wel dat er eigenlijk geen kansen kwamen uit goed samenspel. Alles komt voor uit individuele acties.Na rust scoorde Ronald nog twee keer en krulde Stein alweer een corner in een keer binnen. Dat wordt echt een wapen! Verder viel op: het kordate verdedigen van Pieter en dat Thije en Dex het op het middenveld uitste-kend deden. Zij brachten in ieder geval veel beweging en strijd. En gelukkig was Danny weer eens ouderwets op dreef. Zijn tegenstander was op een gegeven moment zo dolgedraaid dat hij met zijn armen begon te wappe-ren. Na de eretreffer van KDO stond de 5-1 eindstand op het bord. Toch wel dik verdiend, want doelman Luca heeft maar weinig moeilijks op te knappen gehad. De pluim van de week spreekt voor zich, invallen en drie keer scoren! Super Ronald.

Johan Knol

sv Diemen D8 - CTO’70 D2 3-2 28 maartHadden we een week geleden nog met 4-2 van CTO ver-loren, ditmaal leken de vooruitzichten niet hoopvol. We moesten aantreden zonder Nidal die in de vorige wed-strijd uitblonk, ondanks het missen van een strafschop. Diemen verloor het eerste duel met CTO dan weliswaar, een gelijkspel had de krachtsverhouding beter weerge-geven. Opnieuw dus tegen de ploeg uit Duivendrecht die met maar liefst zeventien spelers aantrad. Een over-schot aan wisselspelers en in de tweede helft schroom-den ze ook niet er twaalf in het veld te brengen. Goed tellen voorkwam dat. Het zag er in deze thuiswedstrijd helemaal niet naar uit dat Diemen als winnaar van het veld zou lopen. CTO was beter en dat leverde na onge-veer tien minuten een voorsprong op via een intikker uit een corner. De D8 stelde er weinig tegenover en kwam

Page 15: De Treffer 2008-2009 - 2009-03-30

nr. 16 / 30 maart 2009 15 svDiemen / DeTreffer

vrijwel niet in de buurt van het strafschopgebied van de tegenstander. Het spel was rommelig. Er werd veel bal-verlies geleden. Dat CTO uitliep naar 0-2 via een knap afstandschot was dan ook niet verwonderlijk. De tweede helft een wederopstanding van Diemen. Da-mian Woerlee bracht, na aangeven door Youri, de stand met een fraaie treffer op 1-2. Niet veel later werd een inzet van hem van richting veranderd door een CTO-ver-dediger en dat bracht de stand gelijk. 2-2. CTO miste via hun linkerspits tot tweemaal een grote kans en dat leek hen op te breken. Opmerkelijk aan Diemenkant de be-tere inzet in vergelijking tot de eerste helft. Vooral Henry ontpopte zich tot een geduchte middenvelder met zijn stevige “schouderduwtjes”. Tien minuten voor tijd werd het 3-2 door invaller Jenno. Diemen had weinig moeite die voorsprong vast te houden, ook al omdat een aantal CTO-spelers dreigden te ontsporen en daarom geen oog meer leken te hebben voor de wedstrijd.

Cees Kramer

AS’80 E1 - sv Diemen E1 1-1 28 maart Vandaag een echt degradatieduel onder extreme om-standigheden. Een aldoor maar neerkletterende regen en een nogal twijfelachtige scheids. Uiteraard geen ex-cuus voor onze jongens die de punten hard nodig heb-ben. In het eerste deel van de wedstrijd wel een paar mooie combinaties van spelers van Diemen maar weinig acties voor het doel. Gelukkig zorgde Miguel ervoor dat het 0-0 bij rust bleef met een hele mooie redding. Na een moment van weer opdrogen was het in de tweede helft een wedstrijd waarbij allebei de partijen ervoor knokten maar waarbij er maar weinig echt spannende momenten voor de doelen waren. De scheids probeerde het nog wel door meerdere achterballen als corners te geven, maar Diemen hield goed stand, Het was dan ook erg onge-lukkig dat een verdwaald schot over de grond verkeerd werd ingeschat en plotseling zomaar achter onze keeper lag. Ging Diemen weer de bietenbrug op? Nee! Vanaf dat moment stroopte iedereen de mouwen op en werd AS’80 overal vastgezet. Hierdoor veel faire duels waar Diemen meestal het beste uit kwam maar helaas niet uit kon scoren. Er werd goed gecombineerd maar net voor het doel liep het niet goed af. Gelukkig kon Jessy na een afgeslagen aanval de bal keihard achter de keeper van AS’80 poeieren waardoor de verdiende gelijkmaker een feit was. Diemen probeerde het nog wel, maar meer zat er helaas niet in en de bal kon er ook aan de andere kant nog invallen. Met de eindstand van 1-1 kan dus eigen-lijk iedereen goed leven. Jullie hebben het vandaag al-lemaal heel goed gedaan. Hiermee houden jullie AS ’80 achter je en kun je met een aantal spannende wedstrij-den voor de boeg vast nog wel wat punten pakken. Om te beginnen volgende week bij Roda ’23. Succes!

Edwin van den Berg

Amstelland United E1 - sv Diemen E2 5-3 28 maartWe begonnen 20 minuten te laat aan de wedstrijd, waar-door we al bijna doorweekt waren voordat de eerste bal getrapt was. Of het daardoor kwam weet ik niet, maar we begonnen niet erg fel, waardoor we halverwege de eer-ste helft met 2-0 achter stonden. Intussen waren we wel helemaal bij de les en kregen we ook kansen, heel wat kansen zelfs, mooie kansen ook. Eindelijk maakte Koen de verdiende aansluitingstreffer (2-1), maar voordat we uitgejuicht waren was het alweer 3-1 en rust. Na de pauze bleef het een spannende wedstrijd. We kregen weer veel kansen, mooie kansen ook weer. Het

aantal was nauwelijk te tellen. Soms niet best afgewerkt, soms ook gewoon pech. Bij vlagen lieten we Amstelland alle hoeken van het veld zien. Dat leverde echter maar twee doelpunten op, allebei gescoord door Bryce. He-laas wist Amstelland ook twee keer te scoren. Maar jul-lie hebben allemaal keihard gewerkt. De toeschouwers hebben genoten van een prima, spannende en sportieve wedstrijd. Ze vergaten bijna het barre weer. Jammer dat we zonder punten naar huis moesten.

Gerard Buskermolen

Nieuw Sloten F1 - sv Diemen F4 7-4 28 maartHet begon niet zo best vandaag. Regen/kou, 2 zieken en een tegenstander die sterk was en er gelijk vol tegenaan ging. Al snel stonden we 4-0 achter en lukte het onze mannen niet om in hun spel te komen. Wat een verschil met vorige week, toen zowel het weer als het spel be-ter waren. Er waren wel een paar kansen, mede dankzij Bradley, maar die lukten gewoon niet. Toen Devin ook nog eens wegviel, daalde de stemming helemaal en was het 6-0 met de rust.Na een peptalk in de kleedkamer, begon de 2e helft met een complete ommezwaai. Er was weer balbezit en er werd goed samengespeeld. Nadat Devin ook terug in het spel kwam, begon de trein helemaal te lopen. Na een mooie aanval en een prachtige bal van Bradley, kon Flo-ris onze openingstreffer maken. Dit was het duwtje dat ze nodig hadden en kort daarop gaf Quinten een goeie pass op Bart die een tegenstander passeerde en vol overgave scoorde (6-2). Na een corner van Devin werd de bal niet goed weggewerkt door de tegenstander en lette Quin-ten wel goed op. In het drukke strafschopgebied, pas-seerde hij de keeper (6-3). Kort daarop knalde Bart een afstandsschot met een fl inke stuiter over de keeper het doel in (6-4). Natuurlijk was Nieuw Sloten niet kansloos zodat de eindstand uiteindelijk 7-4 werd. We hebben ver-loren, maar in de 2e helft hebben onze mannen wel la-ten zien dat ze niet zomaar opgeven, maar tot het eind toe doorgaan. En natuurlijk heeft achterin Jay ook een klasse-wedstrijd gespeeld en hebben hij en Mo er de 2e helft voor gezorgd dat Nieuw Sloten niet meer zomaar kon scoren. Complimenten voor jullie allemaal en geweldig hoe jullie terugkwamen van een grote achterstand. Een paar mi-nuten langer en het had nog winst kunnen zijn ook!

Judith

sv Diemen F-7 – Volewijckers F-4 11-1 28 maartVandaag de vaandeldrager van de competitie, tegen de lantaarndrager. Adel verplicht en hoe vaak brengt dit toch een spanning met zich mee, waardoor de bovenliggende partij enigszins verkrampt? Het begin was voor ons dus ook krampachtig en in een véél te laag tempo. Het duur-de bijna 10 minuten, voordat Christiaan de eerste er voor ons inschoot. Niet lang daarna maakte Miles de tweede en toen was “het verzet” gebroken. Lucas nam zowel de derde als de vierde treffer voor zijn rekening en Justin maakte de vijfde! De blijdschap hierover was mogelijk nog groter bij zijn ouders, dan bij Justin. Miles sloot de eerste helft mooi af met zijn tweede van de morgen.In de rust werd besloten om vandaag maar eens de feest-opstelling van stal te halen. Je weet dan wel dat doordat je de automatismen uit het spel haalt, er vaak uiteindelijk een minder resultaat wordt behaald. Reke-ning houdend echter met de jongens die keer op keer de kastanjes uit het vuur moeten halen op hun “spekkie”, gaat het spelplezier boven een doelpuntje meer of min-

Page 16: De Treffer 2008-2009 - 2009-03-30

nr. 16 / 30 maart 2009 16 svDiemen / DeTreffer

der!!! Plezier hadden ze zeker en ze maakten er tevens nog 5 doelpunten bij. Lucas de zevende, Wester de acht-ste, Alex na een fl ink aantal missers de negende, Wes-ter nogmaals voor nummer tien en Christiaan maakte de cirkel weer rond met nummer elf! Oh ja, we gaven de te-genstander nog even een presentje middels een eretref-fer. Onze verdediging zat toen blijkbaar “een bakkie te doen in het café”, want zelfs na die treffer hebben we ze nooit meer terug kunnen vinden! Volgende week wordt het andere koek mannen en dan gaat iedereen weer op zijn eigen spekkie!!!

F-7 for everMischa Hoogland

sv Diemen F9 – De Dijk F6 2-4 28 maartOm 09.00 uur moesten onze jongens beginnen. Wat een tijd en dan ook nog die regen! In de stromende regen voetbalden onze jongens voor wat ze waard waren. We kwamen met 1-0 voor door een heel mooi doelpunt van Marcus. De bal precies in het rechterhoekje van het doel geschoten, de keeper was kansloos! Helaas waren de jongens/meisje van De Dijk fysiek iets sterker en de 1-1 kon ook eigenlijk niet uitblijven. Helaas viel ook direct daarna de 1-2. Even niet opletten en de achterstand was een feit. Onze keepers hadden vooral veel moeite met uitschieten van de bal, waardoor we al snel steeds weer in de verdrukking kwamen. Toch hadden we nog een paar kansen, die helaas niet benut werden. Even de bal niet naar elkaar overspelen, balverlies en pats boem, daar lag de bal weer in het doel van Diemen, 1-3 achter. Jongens, onze kracht zit hem in het goed naar elkaar overspelen en dat gebeurt mijns inziens de laatste tijd te weinig. Maar een grotere achterstand konden we niet op ons laten zitten, dus op jacht naar de 2-3 en die kwam er dan ook. Marcus maakte ook het 2e doelpunt. Het bleef spannend, nog een paar mooie reddingen van onze kee-per, maar uiteindelijk mocht het niet baten. Het werd toch nog 2-4, voornamelijk omdat wij de pech hadden dat de klutsballen steeds voor de voeten van een tegenstander kwamen. Kansloos waren we zeker niet, dus dat biedt perspectief voor de uitwedstrijd tegen De Dijk. Iets korter op de bal en de tegenstander en het moet zeker luk-ken (denkt deze kenner?!?). Uiteindelijk fl oot de klets-natte scheidsrechter (bedankt Peter!) af en kon iedereen weer lekker onder de warme douche. Het duurde dan ook even voordat ze daar onder vandaan waren.Jongens, jullie hebben goed jullie best gedaan in deze kletsnatte omstandigheden. Op naar de volgende wed-strijd.

Sandra Munnik

Buitenveldert F10 – Diemen F11 5 – 1 28 maartOp deze zeer regenachtige morgen gingen we op be-zoek bij Buitenveldert waar we op een indrukwekkende kunstgrasmat onze kunstjes mochten vertonen. De eer-ste helft streden, ondanks de regen, onze Blauwbloezen voor wat ze waard waren, vele kansen van Buitenveldert werden door onze keeper Sven kranig geweerd, maar ook wij kregen de nodige mogelijkheden Brandon open-de na 15 minuten de score, het antwoord van Buitenvel-dert werd snel gemaakt, hierdoor werd er gerust met een terechte 1-1.De 2e helft viel voor de meeste van ons in het water, en werd niet het niveau van de 1e helft gehaald. Met de aangevraagde keeperswissel Sven voor Mats en la-ter Storm voor Mats moesten we nog 4 maal de bal uit het net halen. Wel werd er in de 2e helft toch een paar mooie kansen gecreëerd maar was de scherpte even niet aanwezig. Joni speelde vandaag een voortreffelijke wedstrijd hij ging geen tegenstander uit de weg, en ging de hele wedstrijd voorop in de strijd.Ondanks het slech-te weer waren de supporters weer massaal aanwezig, de aanhang wordt steeds groter en de aanmoedigingen langs de lijn zijn zeer lovend.

John

Amstelveen F5 - sv Diemen F13 7-2 28 maartHet was een regenachtige dag om te voetballen, Dico ging als eerste op doel, we moesten tegen Amstelveen F5 ,de velden waren erg nat met fl ink wat plassen. De jongens van F13 begonnen goed ,met een doelpunt in de 3de minuut, gescoord door Aaron. Ze deden erg hun best ,waarbij het in een korte tijd 0-2 kwam te staan ,ge-scoord door Kwabena. Toch kregen ze last van het natte weer, ze gleden vaak uit waardoor ze nog natter werden en de moed lieten zakken. Jair probeerde de bal bij de lijn nog tegen te houden wat net niet lukte en maakte daardoor een val ,hij was daardoor fl ink nat en had er geen zin meer in. Al snel kon Amstelveen F5 scoren en kwam het met de rust dan ook op gelijk spel 2-2. Na de rust stond Ahmed op doel, die erg zijn best deed om debal tegen te houden maar helaas er werd al snel weer gescoord door de tegenpartij en die hadden er toen he-lemaal zin in ,waarbij het bij het einde van de wedstrijd alsnog 7-2 werd voor Amstelveen.

Sandra Grishaver Frank (moeder Jair)

Zaterdag/ZondagWedstrijdsecretaris zondagsenioren B. van Echtelt tel. 020-6991275

Contactpersoon zaterdag-1 S. Wallroth tel. 06-11474485

Contactpersoon zaterdag-2 P. Meeuwissen tel. 036-5310476

Contactpersoon veteranen-1 A.B. van den Hengel tel. 020-6980495

sv Diemen – Olympia Haarlem 5-1 21 maartDe goede reeks van sv Diemen heeft afgelopen zaterdag een vervolg gekregen. De belangrijkste concurrent om de 2e periode, Olympia Haarlem, werd met fl inke cijfers aan de kant gezet. Een belangrijke overwinning, want door de winst staat de Zaterdag 1 vijf punten voor op

Haarlem, dat wel een wedstrijd minder gespeeld heeft, maar wel een lastiger programma voor de boeg heeft. De wedstrijd begon niet zo positief, want het was niet Diemen, maar Haarlem dat op voorsprong kwam. Pas tegen het einde van de eerste helft kon sv Diemen wat terug doen. Jaimy schoot met een bekeken schot in de

Page 17: De Treffer 2008-2009 - 2009-03-30

nr. 16 / 30 maart 2009 17 svDiemen / DeTreffer

ZaalvoetbalWedstrijdsecretaris R.V. Metten tel. 06-45069114

Programma zaalvoetbal 1 t/m 24 aprilDatum Tijd W.nr. Wedstrijd Hal Scheidsrechter 3 april 21.00 28748 Hertha - svDiemen De Phoenix J. deVink14 april 20.10 29654 AZV - svDiemen 2 Zuid G. Cordes22 april 21.00 155074 svDiemen 2 - Plein’83 Diemen Diemen 1 april 21.00 174899 svDiemen 3 - Pancratius 1 Diemen Diemen 3 april 22.00 174890 svDiemen 3 - Legmeervogels 1 Muiden W.N.A. 7 april 21.00 174900 ZekveldSport 1 - svDiemen 3 De Bloemhof B. Radouane24 april 21.05 174881 RKDES 1 - svDiemen 3 Proosdij RKDES 1 april 21.55 144180 svDiemen 4 - De Dijk 5 Diemen Diemen15 april 20.15 32008 Os Lusitanos 8 - svDiemen 4 Aristos W. Falize

Zaaldienst 1 april Diemen 2 man om 20.45 uur aanwezig van het 3e team

wel 30 meter de bal uit een vrije trap het kruis in joeg le-ken we de geest te krijgen. Even later, na goed werk van Guno, Lino en Osbourne wist Dhr. Compier met ‘n sliding JM te vinden die de bal keihard laag in de hoek schoot (3-2). En ondanks dat door blessures, opstootjes en me-nig bal in de sloot het spel vele minuten had stilgelegen fl oot de scheids stipt af na 90 minuten. Gek hè?

Evert

sv Diemen 3 – Swift 5 2-1 29 maartEr is een wonder geschied: we hebben gewonnen! Swift 5 staat in de top 3 van onze competitie en uit hadden we hopeloos verloren met 6-2. Van te voren wisten we dus dat het heel moeilijk zou worden tegen deze jonge ploeg vooral omdat we de laatste tijd nogal eh… beroerd pres-teren. Als onze linksback dhr. Molenbeek dan ook nog es kadootjes gaat weggeven, zeer slechte ingooi naar dhr. Scheffers die de bal verliest en dhr. Teamerssen uitge-speeld door twee Swifters, dan is het doemscenario voor de volgende verliespartij al weer geschreven (0-1). Maar waar we ons vorige week verloren in gefoeter zetten we nu met z’n allen onze schouders eronder. Vaste gastspe-ler Dean zorgde zelfs voor de verdiende 1-1 toen Tjabbo na ‘n vrije trap de bal door ‘n woud van benen voor het doel langs deze held van de Zat 1. aanspeelde. Normaliter zakken we in de 2e helft langzaam door onze hoeven maar met inbreng van frisse jonkies dhr. Stje-ward (al in 1e helft),dhr. De Rond en dhr. Babel en later Daantje die ‘n excellerende maar moegestreden Leeuw van Diemen verving konden we dit tegengaan. Dhr. Re-fos was al enkele keren op weg naar de goal langs ach-ter tegen de grond gewerkt toen het eindelijk zover was: Rolandinho pleegde ‘n redding, gooide erg onzuiver op Guno die nét aan de bal bij Ivan kreeg die op zijn beurt Dean met ‘n lepe pass alleen voor de goal zette. Goal! We sleepten ons naar de eindstreep (hoewel Frank nog bijna scoorde uit ‘n vrije trap) maar we wonnen terecht. Laat dat duidelijk zijn!

Evert

korte hoek en zorgde ervoor dat de teams met een ge-lijke stand de rust in gingen, 1-1.Na de rust ging Haarlem wat verder van het doel spelen en zette Diemen behoorlijk onder druk. Dat zorgde voor meer ruimte achter de verdediging, waar de snelle spit-sen gretig gebruik van maakten. Een te korte terugspeel-bal werd door Dean verzilverd. De 3-1 kwam op naam van Jaimy die, nadat Dean de bal terug legde, in tweede instantie binnen schoot.. Diezelfde Dean reageerde zeer alert op een vrij trap van invaller Sandor en schoot de bal vanuit de lucht in het doel. De laatste 5 minuten speelde sv Diemen met 10 man omdat Jaimy het veld moest ver-laten. Toch wist Donna de score nog 1 keer uit te breiden en stond er na 90 minuten een ietwat gefl atteerde 5-1 op het scorebord.

Robin van Tilburg

AGB 6 – sv Diemen 3 3-2 22 maartDe uitwedstrijd tegen Amsterdam Gencler Birligi 6 zorg-de zoals verwacht voor veel opschudding. Maar het was niet AGB dat ons dwarslag maar vooral de perikelen bin-nen de Drie zelf zorgden er voor dat we grote gedeel-tes van de wedstrijd achter de feiten aanliepen. Dat we met z’n tienen moesten beginnen was al een grote dom-per (twee spelers stonden ‘n uur in de fi le en één speler kwam gewoon niet opdagen). We waren, zelfs in onder-tal, minstens evenwaardig aan AGB maar we gaven de goals té makkelijk weg. Bij de 1-0 lieten Dhr. Molensteen alsook Dhr. Booy hun mannetjes lopen en de 2-0 was een terechte penalty die het Rolluik er nog bijna uitran-selde ook. Vanaf dat moment was de boot aan. Als spe-ler A. een slechte bal speelde kreeg ie d’r van langs van speler B. die op zijn beurt voor zijn negativiteit door spe-lers C. D. én E. luidkeels op zéér negatieve wijze op zijn plek werd gezet zodat spelers F. tot en met L. zoiets had-den van eh… laat maar zitten. De 2e helft ploeterden en foeterden we voort zonder echte kansen te krijgen. Een kwartier voor tijd kregen we ook nog een pennel tegen. Gek genoeg leken we bij 3-0 de boel op te pakken en vooral toen Dhr. Van Schaik van

Page 18: De Treffer 2008-2009 - 2009-03-30

nr. 16 / 30 maart 2009 svDiemen / DeTreffer

Programma 1, 2, 4 & 5 aprilWoensdag 1 april pupillen wed.nr. kl.nr. scheidrechter17.30 18.45 uur Legmeervogels D1 - svDiemen D1 176419

Donderdag 2 april junioren wed.nr. kl.nr. scheidrechter17.00 18.30 uur Ouderkerk B1 - svDiemen B2 42646 1i P. Siemens

Zaterdag 4 april zaterdagsenioren 14.30 uur Bloemendaal - svDiemen 105538 5B R. Silvester 14.30 uur Waterwijk 3 - svDiemen 2 105504 5/508 14.00 uur De Germaan vet. - svDiemen vet. 74985 1C

Zaterdag 4 april D-pupillen09.30 11.00 uur Haarlem D2 - svDiemen D1 74597 Hfd. B 09.00 uur svDiemen D2 - TOS/Actief D1 181744 2/3910.00 11.00 uur Fortius D2 - svDiemen D3 181995 2/3809.45 11.00 uur ZSGO/WMS D2 - svDiemen D4 181946 4/2511.00 12.15 uur AFC D8 - svDiemen D5 181567 3/5808.15 09.15 uur Kadoelen D2 - svDiemen D6 181795 3/4710.15 11.30 uur Pancratius D5 - svDiemen D7 181739 3/48 10.30 uur svDiemen D8 - Pancratius D11 181530 4/27

Zaterdag 4 april E-pupillen10.30 11.45 uur Roda’23 E1 - svDiemen E1 105356 Hfd.E 11.30 uur svDiemen E2 - CTO’70 E1 208898 1/26 11.30 uur svDiemen E3 - Volewijckers E2 203223 2/32 12.45 uur svDiemen E4 - Martinus E4 203593 2/33 12.45 uur svDiemen E5 - AFC E10 203957 4/31 10.15 uur svDiemen E6 - BFC E8 203592 4/35 10.15 uur svDiemen E7 - Vlug en Vaardig E2 203956 3/4808.30 09.30 uur Arsenal E7 - svDiemen E8 203065 6/1712.45 14.00 uur Nieuw Sloten E8 - svDiemen E9 203833 6/17 09.00 uur svDiemen E10 - Ankaraspor ME1 203807 6/30 09.00 uur svDiemen E11 - Nieuw Sloten E6 203806 6/18

Zaterdag 4 april F-pupillen08.00 09.00 uur Buitenboys F1 - svDiemen F1 192065 1/2109.00 10.00 uur TOB F1 - svDiemen F2 192061 2/26 09.00 uur svDiemen F3 - Zeeburgia F5 192824 2/27 09.00 uur svDiemen F4 - Martinus F2 192823 2/2209.00 10.00 uur TABA F3 - svDiemen F5 192444 3/3908.00 09.00 uur TABA F2 - svDiemen F6 192068 3/3707.30 08.30 uur Arsenal F4 - svDiemen F7 192049 4/3908.00 09.00 uur Roda’23 F10 - svDiemen F8 192470 6/2409.00 10.00 uur Buitenveldert MF1 - svDiemen F9 192493 6/25 11.00 uur svDiemen F10 - Overamstel F1 192073 6/2909.45 11.00 uur Legmeervogels F12 - svDiemen F11 192874 6/29 12.00 uur svDiemen F12 - Buitenveldert F5 192259 6/26 10.15 uur svDiemen F13 - Legmeervogels F15 207068 7/28 11.00 uur svDiemen F14 - RKDES F6 212130 7/56

Zaterdag 4 april meisjes13.30 15.00 uur VVC MB1 - svDiemen MB1 156928 1C 13.15 uur svDiemen MC1 - Almere MC1 156535 2H 12.00 uur svDiemen MD1 - Hertha MD1 183760 1/1308.30 09.30 uur AMVJ E4 - svDiemen ME1 203012 5/32

Zondag 5 april zondagsenioren 14.00 uur svDiemen - Swift 62430 4F J. Wijs 11.30 uur svDiemen 2 - Roda’23 2 62411 2/203 N. van Zanten 14.00 uur svDiemen 3 - A’dam Seref Spor 3 42043 4/412 A. Sahin

Zondag 5 april junioren10.30 12.00 uur VSV A1 - svDiemen A1 61835 Hfd. D D. Akkerman09.45 11.00 uur Omniworld A4 - svDiemen A2 40385 2O svDiemen A3 vrij 3P 14.30 uur svDiemen A4 - Monnickendam A2 172371 3N13.00 14.30 uur Kon. HFC B1 - svDiemen B1 40383 Hfd. C M. Bougharda svDiemen B2 & B3 vrij 1i 10.45 12.00 uur Ouderkerk B4 - svDiemen B4 62142 3/31 10.00 uur svDiemen B5 - Waterwijk B8 62139 3/32 12.00 uur svDiemen C1 - Pancratius C1 40661 Hfd. D P. Siemens 10.00 uur svDiemen C2 - Omniworld C4 40660 1L N. van Loon 12.00 uur svDiemen C3 - GeuzenM C3 61802 3/5110.15 11.30 uur Pancratius C5 - svDiemen C4 165770 3/51 svDiemen C5 vrij 3/52 09.45 uur svDiemen C6 - Forza Almere C2 40654 3/54

Page 19: De Treffer 2008-2009 - 2009-03-30

nr. 16 / 30 maart 2009 svDiemen / DeTreffer

Programma 7, 8, 9, 11, 13 & 15 aprilDinsdag 7 april junioren wed.nr. kl.nr. scheidrechter17.30 19.00 uur AS’80 B2 - svDiemen B2 41628 1i

Woensdag 8 april junioren17.15 18.30 uur Abcoude B1 - svDiemen B1 38179 Hfd. C Mevr. R. Koopman17.15 18.30 uur OSV C1 - svDiemen C1 213041

Donderdag 9 april Vriendschappelijke wedstrijden D1 & C1 18.00 uur svDiemen D1 - The Venerable Brede School Engeland D 19.30 uur svDiemen C1 - The Venerable Brede School Engeland C

Sjef van der Heiden PaastoernooiPaaszaterdag 11 april

Voor E- & F-pupillen

Aanvang 09.00 uur, einde 17.00 uur.

Zie programma op pagina 8

Zaterdag 11 april zondagsenioren 17.00 uur ‘t Goy - svDiemen 47555 4F H. Augustijn 17.00 uur RKAVIC 2 - svDiemen 2 59145 2/203 M. Fresco

Sjef van der Heiden PaastoernooiPaasmaandag 13 april

Voor D-pupillen

Aanvang 09.00 uur, einde 14.00 uur.

Zie programma op pagina 8

Maandag 13 april zondagsenioren 14.00 uur svDiemen - Ouderkerk 56045 4F R. de Jong 11.30 uur svDiemen 2 - Legmeervogels 2 56026 2/203 F. Hoekman

Woensdag 15 april D-pupillen 18.45 uur svDiemen D1 - DWV D1 76484 Hfd. B R. Aarts

Woensdag 15 april junioren17.45 19.00 uur Abcoude B2 - svDiemen B2 38180 1i

Page 20: De Treffer 2008-2009 - 2009-03-30

nr. 16 / 30 maart 2009 20 svDiemen / DeTreffer

In het wedstrijdprogramma van 7 t/m 15 april staan twee vriendschappelijke wedstrijden geprogram-

meerd op woensdag 8 april, dit moet zijn donderdag 9 april, aanvangstijden blijven hetzelfde.

Op maandag 23 maart is Siem Daan van Veen geboren, zoon van Sander van Veen en Marcia Christiani. Ik feli-

citeer de gelukkige ouders van harte met hun zoon en verwacht in het voorjaar van 2015 Siem Daan in het over-

bekende blauw-wit gestreepte shirt te zien spelen. Ook feliciteer ik oma en opa van Veen met hun kleinzoon.

Op Paaszaterdag en op Paasmaandag wordt weer het Sjef van der Heiden Paastoernooi gehouden, op pa-

gina acht vindt u de aanvangstijden van de verschillende teams, op beide dagen.

Meestal is het mooi weer op dit toernooi, kom eens kijken op een van deze dagen, is het een drukte van jewelste,

u kunt dan ook zien wat een organisatie achter zo een toernooi zit.

Op dit toernooi wordt een grote tombola gehouden, de prijzen zijn door bijna de

gehele middenstand van Diemen geleverd, fi jn dat de sv diemen bij onze winke-

liers zo leeft. Kom en koop deze loten, voor de prijs hoeft u het niet te laten: € 2!

Na dit clubblad nog driemaal, dan gaan we defi nitief over op de digitale versie.

Leo Becker, die op woensdag 11 maart een dubbele beenbreuk opliep, heeft een vervelende tegenslag. Door

een ontsteking moest Leo al negen dagen in het AMC opgenomen blijven en ook nu blijkt de ontsteking nog

niet helemaal verdwenen. Vorige week bleek bij een controle in het AMC dat zijn bloed en de temperatuur goed

waren, toch vertrouwt de chirurg het niet helemaal en moet hij dinsdag 31 maart weer terugkomen. Als blijkt

dat het een bacteriële infectie is zal Leo weer geopereerd moeten worden. Leo namens sv Diemen wens ik je toe

dat dit niet zo blijkt te zijn en we je over een week of zes, zeven weer redelijk gezond bij sv Diemen mogen ver-

welkomen.

Ik wil alle lezers nogmaals vragen om hun e-mailadres, mobiele telefoonnummer en het vaste telefoonnum-

mer aan de secretaris door te geven. Deze kunnen dan in Sportlink worden verwerkt, zodat de club u altijd kan

bereiken. Zoals velen van u al gemerkt hebben krijgt u zo nu en dan een e-mailtje van de secretaris, dat gaat via

Sportlink en is reuze handig. Zorg dus dat uw laatste gegevens bij ons bekend zijn.

Ook de donateurs wil ik vriendelijk verzoeken hun e-mailadres en telefoonnummers door te geven, zodat ook u

op de hoogte gehouden kan worden!

Hoe de overschrijvingsprocedure werkt kunt u uitgebreid lezen op pagina twee, het is belangrijk dat u zich

aan deze regels houdt, dat bevordert de gang van zaken. Ook hoe u uw lidmaatschap moet beëindigen kunt u

hier lezen.

In het verslag van de zondag-3 lees ik dat er eindelijk weer eens gewonnen werd en niet gemopperd? Ik zag het

begin van deze wedstrijd en zag de laatste man daar spelen, die ken ik een klein beetje, dat er dan niet werd ge-

mopperd?

Op pagina één kunt u lezen dat voorzitter Fred Lunstroo “weer terug is”. Fijn Fred dat het weer zo goed gaat dat

je je bestuurlijke taken bij de sv Diemen weer op je neemt. Ik zag je zo nu en dan al weer op de burelen van onze

club, maar denk erom, hou jezelf in de gaten en neem niet te vroeg te veel hooi op je vork.

Mini-treffers

Spelers gezocht voor de Zaterdagselectie ’09/’10

De zaterdagafdeling zal zich, met ingang van het volgende seizoen, uitbreiden

naar 2 selectieteams. Wij zijn daarom opzoek naar spelers die in een prettige

sfeer prestatiegericht willen voetballen in een selectie met spelers in de leeftijd

van 18-35 jaar.

Meld je nu al aan voor een proeftraining om kennis te maken! De zaterdag-1

traint op maandag- en woensdagavond om 20.30 uur. Bel met Sandor Wallroth

06-11474485 of kom een keer langs!