De Treffer 2009-2010 - 2010-01-24

of 20 /20
DE TREFFER Clubblad van de sportverening Diemen Opgericht 16 juli 1931 Sportpark De Diemen Postbus 189 1110 AD Diemen 020-699 20 48 E-mail: [email protected] Weinig te doen Jaargang 76 nr. 11 24 januari 2010 Voorzitter M.F. Lunstroo tel. 020-6992020 e-mail: [email protected] Secretaris P.P. van Rooij tel. 020- 6951294 e-mail: [email protected] Penningmeester R. Stallinga tel. 020-6004332 e-mail: [email protected] Voorzitter jeugdcommissie vacant Contributie-donatie RABOBANK 39.35.09.214 Ledenadministratie Postbus 189 1110 AD Diemen Kantinebeheerder A.J. Stellingwerff tel. 020-6992134 Redactie clubblad M.E. Post tel. 020-6909679 e-mail: [email protected] Alle correspondentie betreffende de ledenadministratie sturen naar: sv Diemen Ledenadministratie Postbus 189, 1110 AD Diemen Wij maken nu een winter mee die wij al ‘n lange tijd niet hebben meegemaakt. Het komt wat vreemd over als iedereen zijn mond vol heeft over de opwarming van het klimaat en bijna de helft van de wereld wordt geteisterd door koude, sneeuw, ijzel en meer van die guurigheden. In elk geval is het zo dat er niet te voetballen is. In de sneeuwlaag die de vel- den bedekt bevindt zich veel ijs en het is niet verantwoord om op dit soort velden te trainen laat staan te voetballen. Er is dus besloten om vooralsnog onze accommodatie te sluiten en betere tijden af te wachten. Momenteel dooit het behoorlijk maar de weersvooruitzichten beloven niet veel goeds. Inmiddels is voor een aantal uren de nieuwe blaashal afgehuurd om daar wat activiteiten voor met name de jeugd te organiseren. Na onze eigen nieuwjaarsreceptie heeft een afvaardiging van het bestuur de nieuwjaarsrecepties bezocht van de K.N.V.B. en de ge- meente Diemen. Bij de gemeente Diemen klonk toch wel door dat door de komende grote bezuinigingen er moei- lijke tijden aanbreken. Bij de K.N.V.B. werd officieel het heuglijke nieuws meegedeeld dat de beruch- te leeftijd van 70 jaar waarop K.N.V.B. officials de pijp aan Maarten moesten geven is komen te vervallen. Hoe de nieuwe reglementen ten aanzien van dit onderwerp er komen uit te zien is mij nog niet bekend maar dat zullen wij proberen uit te zoeken. Ik heb dit via de nieuwe K.N.V.B. website proberen te doen maar ik ben voort- durend in oorlog met dit nieuwe medium en het is mij niet gelukt om iets over dit onderwerp te vinden. Ik ben bijvoorbeeld benieuwd of officials die voorheen voor hun diensten werden bedankt nu weer mogen herintreden. Uit de nieuwjaarstoespraak van de voorzitter van de K.N.V.B. district West I heb ik begrepen dat hierover nog geen duidelijkheid bestaat. Ik vind wel dat hierover snel duidelijkheid moet komen want er zijn nog veel 70-plussers, recht van lijf en leden en bij hun volle verstand die nog makkelijk een functie kunnen uitoefenen bij de K.N.V.B.. Wij werden in het nieuwe jaar onaangenaam verrast door de straf die de tuchtcommissie heeft uitgesproken ten aanzien van een incident van ons 1e zondag-elftal in de wedstrijd tegen AGB. De straf is 200 boete en 2 winst- punten in mindering welke straf ook aan AGB is opgelegd. Uit eigen waar- neming heb ik kunnen constateren dat AGB de veroorzaker van dit incident was en het is dan ook zuur dat sv Diemen ook gestraft wordt. Wij hebben natuurlijk tegen deze uitspraak beroep aangetekend. Fred Lunstroo van de voorzitter

Embed Size (px)

description

 

Transcript of De Treffer 2009-2010 - 2010-01-24

Page 1: De Treffer 2009-2010 - 2010-01-24

DE TREFFERClubblad van de sportverening Diemen

Opgericht 16 juli 1931Sportpark De Diemen Postbus 189 1110 AD Diemen 020-699 20 48 E-mail: [email protected]

Weinig te doen

Jaargang 76 nr. 11 24 januari 2010

VoorzitterM.F. Lunstroo

tel. 020-6992020e-mail: [email protected]

SecretarisP.P. van Rooij

tel. 020- 6951294e-mail: [email protected]

PenningmeesterR. Stallinga

tel. 020-6004332e-mail: [email protected]

Voorzitter jeugdcommissievacant

Contributie-donatieRABOBANK 39.35.09.214

LedenadministratiePostbus 189

1110 AD DiemenKantinebeheerder

A.J. Stellingwerfftel. 020-6992134

Redactie clubblad M.E. Post

tel. 020-6909679e-mail: [email protected]

Alle correspondentiebetreffende

de ledenadministratiesturen naar:sv Diemen

LedenadministratiePostbus 189,

1110 AD Diemen

Wij maken nu een winter mee die wij al ‘n lange tijd niet hebben meegemaakt. Het komt wat vreemd over als iedereen zijn mond vol heeft over de opwarming van het klimaat en bijna de helft

van de wereld wordt geteisterd door koude, sneeuw, ijzel en meer van die guurigheden.In elk geval is het zo dat er niet te voetballen is. In de sneeuwlaag die de vel-den bedekt bevindt zich veel ijs en het is niet verantwoord om op dit soort velden te trainen laat staan te voetballen. Er is dus besloten om vooralsnog onze accommodatie te sluiten en betere tijden af te wachten. Momenteel dooit het behoorlijk maar de weersvooruitzichten beloven niet veel goeds. Inmiddels is voor een aantal uren de nieuwe blaashal afgehuurd om daar wat activiteiten voor met name de jeugd te organiseren.

Na onze eigen nieuwjaarsreceptie heeft een afvaardiging van het bestuur de nieuwjaarsrecepties bezocht van de K.N.V.B. en de ge-meente Diemen. Bij de gemeente Diemen klonk toch wel door dat door de komende grote bezuinigingen er moei-lijke tijden aanbreken.

Bij de K.N.V.B. werd officieel het heuglijke nieuws meegedeeld dat de beruch-te leeftijd van 70 jaar waarop K.N.V.B. officials de pijp aan Maarten moesten geven is komen te vervallen. Hoe de nieuwe reglementen ten aanzien van dit onderwerp er komen uit te zien is mij nog niet bekend maar dat zullen wij proberen uit te zoeken.Ik heb dit via de nieuwe K.N.V.B. website proberen te doen maar ik ben voort-durend in oorlog met dit nieuwe medium en het is mij niet gelukt om iets over dit onderwerp te vinden. Ik ben bijvoorbeeld benieuwd of officials die voorheen voor hun diensten werden bedankt nu weer mogen herintreden. Uit de nieuwjaarstoespraak van de voorzitter van de K.N.V.B. district West I heb ik begrepen dat hierover nog geen duidelijkheid bestaat. Ik vind wel dat hierover snel duidelijkheid moet komen want er zijn nog veel 70-plussers, recht van lijf en leden en bij hun volle verstand die nog makkelijk een functie kunnen uitoefenen bij de K.N.V.B..

Wij werden in het nieuwe jaar onaangenaam verrast door de straf die de tuchtcommissie heeft uitgesproken ten aanzien van een incident van ons 1e zondag-elftal in de wedstrijd tegen AGB. De straf is € 200 boete en 2 winst-punten in mindering welke straf ook aan AGB is opgelegd. Uit eigen waar-neming heb ik kunnen constateren dat AGB de veroorzaker van dit incident was en het is dan ook zuur dat sv Diemen ook gestraft wordt. Wij hebben natuurlijk tegen deze uitspraak beroep aangetekend.

Fred Lunstroo

van de voorzitter

Page 2: De Treffer 2009-2010 - 2010-01-24

nr. 11 24 januari 2010 2 svDiemen DeTreffer

Voor inlichtingen over het doorgaan van de trainingen, afgelastingen van de wedstrijden en alle andere informatie kunt u bellen naar. . . 020-6000085

Officiële mededelingenVan de bestuurstafel

In de bestuursvergadering van 22 december 2009 is, onder andere, het volgende besloten of aan de orde geweest:• Hetisdelaatstebestuursvergaderingvan2009ennunaardefeestdagen!!• Notitiebesprokenoverhetverplichtstellenvankantinedienstenvoordeledenenoudersvanjeugdle-

den die nu geen functie hebben in de vereniging • Standvanzakenronddewedstrijdkleding,nieuwcontract,offertesvragenbijleveranciers.• Hetherstelvandedakbedekkingbovendekeuken,schilderenkleedkamers,vloe-

ren van de gang en kleedkamers betegelen ed.• Standvanzakenindediverseactiefspelendeafdelingen.• Voorbereidingvandeextraactiviteitenronddenieuwjaarsbijeenkomst.• Hetkomendegesprekmetdegemeenteoverhetonderhoudvanhetsportpark.• HetterugtrekkenvandeA4uitdecompetitieendeafwikkelingdaarvan.• Hetinstellenvaneenborgofhetheffenvaninschrijfgeldvoornieuweleden.• Hetopheffenvandeinningvancontributieviaacceptgiro.• ProjectTVschermindekantineen/ofvoorhal.• ZoekenvannieuweorganisatorenvoordeGroteClubActiein2010.• Deschorsingvoortrainingenenwedstrijdenper1januari2010vaneenflinkaantal

wanbetalers en daarop volgend korte tijd later een eventueel royement.Mocht dit U aanleiding geven tot vragen en bemerkingen dan kunt U zich wenden tot één van de bestuursleden.

TijdensdeNieuwjaarsreceptievondevenalsin2008detrekkingplaatsvandeloterijvoordevrijwilligersdiezichin2009hebbeningezetvoorsvDiemen.Begindecember2009zijn197brievenverzondennaarallebekendepersonendiealsvrijwilligerin2009iets hebben betekend voor sv Diemen.Hetbijeenzoekenvanaldezenamenenadressenisaleenoperatieopzich.Vanaf8decemberheeftindekantineeengrotestembusgestaanwaariedereenzijnaanmeldingsstrookvoor de loterij kon inwerpen.De trekking had het volgende resultaat.

1eprijs €300 TomterHorst TrainerC6/D4,seizoen2008-20092eprijs €200 EdSmit LeiderF7,seizoen2009-20103e prijs € 100 Wieke Lammers Medewerkster kantine4e prijs € 50 Jan Muller Ere- lid, medewerker schoonmaakploeg5e prijs € 25 Elly Post-van Leeuwen Correctrice clubblad De Treffer

Helaaswaren4vande5prijswinnaarsnietopdenieuwjaarsreceptieaanwezig.

Page 3: De Treffer 2009-2010 - 2010-01-24

nr. 11 24 januari 2010 3 svDiemen DeTreffer

Goed geregeld door RSBS

Hypotheekrentes nu v.a.

Starters-, zelfstandigen- en ZZPʼers hypotheken.

2e hypotheek tot € 100.000,-

zonder dekking/taxatie.

Belastingaangifte v.a. € 24,95.

RROuddiemerlaan 8-D, 1111 HJ Diemen Tel: 020 - 4 16 26 56 E-mail: [email protected]

www.rsbs.nl

Topsponsor FC Volendam Hoofdsponsor SV Diemen

Direct persoonlijk contact met gekwalifi ceerde fi nancieel adviseurs.

Lenen tegen de laagste rente? Kijk op www.rsbs.nl.

Vrijblijvend en kosteloos advies!

Keuze uit meer dan 50 aanbieders waaronder:

Heeft u al een aanbieding van iemand anders? Vraag gerust bij ons een second opinion.

Bel 020 - 4 16 26 56 of ga naar onze website www.rsbs.nl voor een afspraak.

Alle soorten verzekeringen, zowel particulier als zakelijk.

3,9%

6,9%nuv.a.

5,9%nuv.a.

www.rsbs.nl

RSBS adv Stadsgids.indd 1 20-05-2008 10:17:05

Page 4: De Treffer 2009-2010 - 2010-01-24

nr. 11 24 januari 2010 4 svDiemen DeTreffer

Opzaterdag2januariwerdweerdetradi- tionele Nieuwjaarsreceptie gehoudenmetalstoetje2Nieuwjaarswedstrijden.Dezaterdagspelers(eencombinatievan de zaterdagselectie) speelden eenvolledigewedstrijdtegendezaterdagve- teranen. Bij de veteranen een opmer-kelijke keeper op doel namelijk Richard Heus. Tegen het aanvallend geweldvandezaterdagcombinatiedeedhijhetuitstekendmaarmoesthelaaseentochflinkaantalkerennaarhetnet.PaulSikkenswistvoordeveteraneneenprachtigedoelpunttescoren.OokdefluitistenSimonHeusenRuudMinnemadedenhetzeergoedophetredelijkbespeelbarekunstgrasveld.Uitslag6-2.Ookdezondagspeeldemeteencombinatieteamsamengestelduithet1een2e.Bijdezondag-oudston-denrespectabelenameninhetveldalsPieterBuis,RuudSchroeijers,FrankScheffers,PeterHolthuizen,AlexSchweglerengazomaardoor.Hetwaswerkelijkeeentalentenscalavanweleer.HansBocxehadweereenprachtigteambijeengebracht.Erwerd2xeenhalfuurgespeeldendeoudjesdedenhetop-merkelijkgoed.Hetveldwasvolledigbedektmetsneeuw.Deruststandwerdbereiktmet2-2,enookde2e helft ging volkomen gelijk op.Iedereen hield al rekening met een keurig gelijkspel 3-3 maar in de allerlaatste minuut werd toch nog de 4-3voordezondagcombinatieophetscorebordgezet.VoorDannyAbels,NigelFrijhoffenChrisHubeekwasdithundebuutindeNieuwjaarswedstrijd.Hopelijkzullenernogvelevolgen.ComplimentenvoordeinvalscheidrechterRonGroen.DespelersstondenalophetveldtoenbleekdatHansPostnietkonfluitendoor rugklachten. Ron werd gebeld en hij kwam direct naar sv Diemen om in te vallen. Bedankt. TijdensdewedstrijdenkwamdeNieuwjaarsbijeenkomstgeleidelijkopgang.Veeltoeschouwerstrokkennaarbinnenwaarhetheerlijkwarmwas.Dekantinewasuiteraardweerprachtigversierd.Om17.00uurnamvoorzitterFredLunstroohetwoordvoordetrekkingvandevrijwilligersloterij.OpdetafeltennistafeltrokdekleinzoonvanWilenFransSchroeijersdelootjesuitdedoos.Helaaswaren4vande5prijswin-naarsnietaanwezig.Zoopheteerstegezichtwarenerwatminderbezoekersdanvorigjaar.Hetkanaanhetkoudeweer,desneeuwendegladheidhebbengelegen, volgend jaar verwachtenweweergewoonmeerbezoekers.Waarwarendetrainers,leidersetc.etc,wezijntocheenverenigingwaarwehetgezamenlijkdoen???

Peter van Rooijsecretaris

Zware straf voor de Zondag-1

VandeKNVBTuchtcommissieisop6januariberichtontvangendatereenstrafisuitgesprokenoverdeZondag1.Ditbetreftdenasleepvaneenincidentdatindelaatste10minutenvandethuiswedstrijdtegenAGBop15 november 2009 heeft plaatsgevonden.TegenAGBisdezelfdestrafuitgesproken.DeKNVBTuchtcommissieachthetbewezendatbeidepartijenhebbendeelgenomenaanzogenaamdcollectief trek- en duwwerk.De straf omvat:

- 2 winstpunten in mindering op de ranglijst van de competitie en de betreffende periode;- een geldboete van € 200,00;- betaling van de administratiekosten ad € 19,20.

Beide partijen hebben de mogelijkheid om binnen 6 werkdagen in beroep te gaan tegen de uitspraak.svDiemenzalzekerinberoepgaan.

Page 5: De Treffer 2009-2010 - 2010-01-24

nr. 11 24 januari 2010 5 svDiemen DeTreffer

Activiteitencommissie

Hetisallangeretijddewensvanhetbestuuromweertegaanbeschikkenovereenactieveactiviteiten-commissiebinnenonzevereniging.Voordesfeerbinnendeverenigingisditergnoodzakelijk.Wijdoentenopzichtevananderenteweinigop dit onderdeel van het verenigingsleven. De vereniging moet niet alleen bestaan uit voetbalactiviteiten maarookuit(zomaarwatvoorbeelden):toernooien,pokeravonden,Sinterklaas,kaartavond,kerstsoiree,medewerkeravond, jeugdfeesten, supportersclub, jeugdolympiade, familiedag etc.Voor het huidige bestuur, jeugdcommissie en medewerkers is het teveel werk om dit er ook nog eens actief bij te gaan ontwikkelen. Daarmee doen we echter sv Diemen tekort.GelukkigishetbestuuringesprekgeraaktmetRémonvanAsselt,dehuidigecoördinatorvandeEpupil-lenenzaalvoetballer.Hijheeftzichbereidverklaartomeenactiviteitencommissievandegrondtehelpenentegaancoördineren.RémonheeftbewezendathijsuccesvolactiviteitenkanorganiserenmetdezeergeslaagdereünievandezaalafdelingenhetSjefvanderHeidentoernooi.BestuurenRémonzijnvanmeningdateenzodanigecommissieminimaalmoetbestaanuit6personen.Mannen, vrouwen, jongens en meiden. Daaromzijnweopzoeknaarvrijwilligersdiewillendeelnemenaandezeactiviteitencommissie.Indien er belangstelling bestaat neem dan contact opmet Rémon vanAsselt, tel 06-39428479; [email protected]émonzalzelfookpersonenbenaderendiealietsvoordeverenigingdoenindezerichting.

Bestuur en Rémon van Asselt

Afkortingen uitslagenlijst

Op de standenlijsten komen - naast de uitslagen van de gespeelde wedstrijden - speciale afkortingen voor. De globale betekenis van de afkortingen luidt als volgt:

AFG =afgelastBNO =bezoekendteamnietopgenomenGOB =gestaaktwegensonvoldoendespelersuitspelend

teamGOT =gestaaktwegensonvoldoendespelersthuisspelend

teamGVS =geenvervangendescheidsrechterGWO =gestaaktwegensongeval

GWT =gestaaktwegenstuchtzaakNOB =nietopkomenbeideteamsSNO =scheidsrechternietopgekomenTAS =terreinafkeuringdoorscheidsrechter(betreft

speelvloer)TNO =thuisspelendteamnietopgekomenWNO =wedstrijdformuliernietontvangenWOV =wedstrijdongeldigverklaard

Winter op sportpark De Diemen

Page 6: De Treffer 2009-2010 - 2010-01-24

nr. 11 24 januari 2010 6 svDiemen DeTreffer

Jeugdtreffer Wedstrijdsecretarissen F-pupillen A. Uljee tel. 020-6954865Meisjesvoetbal M. Golsteijn tel. 020-7764909 Wedstrijdwijzigingen E. Oudshoorn tel. 020-6904445

Standen A-junioren t/m 17 januariWaterwijkA1 10 9 0 1 27 47 13 0OSM75A1 11 8 3 0 24 39 12 3Diemen A1 10 6 3 1 21 29 12 0Abcoude A1 11 6 0 5 18 34 22 0ConcordiasvA1 9 5 2 2 17 17 10 0Roda 23 A1 12 4 4 4 16 23 20 0ZwanenburgA1 12 5 0 7 15 19 37 0Purmersteijn A1 10 2 3 5 9 18 16 0AS 80 A1 11 4 1 6 9 13 25 4JOS/W’meerA1 12 1 2 9 5 14 38 0BloemendaalA1 10 0 0 10 0 7 55 0

DWS A1 10 9 1 0 28 43 6 0VelsenA1 9 5 2 2 17 29 19 0ADO 20 A1 8 4 1 3 13 18 13 0Weesp FC A1 9 4 1 4 13 26 29 0SVA A1 9 3 3 3 12 18 20 0TABA A1 10 3 1 6 10 18 25 0AssendelftA1 11 3 1 7 10 22 41 0WaterwijkA2 9 3 0 6 9 17 29 0Diemen A2 9 2 2 5 8 13 22 0

BuitenboysA1 8 7 1 0 18 51 21 4Diemen A3 8 5 2 1 17 33 21 0WaterwijkA3 10 5 1 4 16 47 44 0Blauw-WitAA3 11 5 4 2 16 40 17 3Swift A1 9 4 2 3 14 36 26 0AlmereFCA1 9 4 2 3 14 27 21 0AbcoudeA2 10 4 2 4 14 23 27 0JOS/W’meerA2 6 2 0 4 6 9 30 0GeinburgiaA1 7 1 3 3 6 11 19 0CTO70A1 9 1 1 7 4 16 47 0VoorlandA1 9 0 2 7 2 26 46 0

Standen B-1 & B-2 junioren t/m 17 januariEindstanden overige B-teams najaarscompetitie

WaterwijkB1 13 10 0 3 30 45 7 0Diemen B1 13 8 3 2 27 31 10 0Kon.HFCB1 13 8 1 4 25 33 21 0HollandiaB1 11 7 2 2 23 35 20 0ZaanlandiaB1 11 6 5 0 23 20 11 0AFC B1 11 6 1 4 19 30 24 0AbcoudeB1 13 3 3 7 12 17 25 0BuitenveldertB1 13 3 3 7 12 22 33 0RKDESB1 11 3 2 6 11 17 37 0ZouavenDeB2 11 3 0 8 9 24 36 0DCGB1 12 2 2 8 8 17 38 0DWV B1 10 1 0 9 3 13 42 0

UNOvvB1 11 10 1 0 31 49 16 0GeuzenMB1 12 7 3 2 24 36 21 0ZeeburgiaB1 10 7 2 1 23 41 11 0CTO70B1 12 6 4 2 22 30 15 0Dijk De B1 10 5 3 2 18 40 16 0Ouderkerk B1 12 6 0 6 18 31 30 0Weesp FC B1 12 6 0 6 18 29 42 0OmniworldB1 12 5 2 5 17 31 37 0JOS/W’meerB1 11 5 1 5 16 28 36 0Diemen B2 12 3 3 6 12 10 15 0BuitenboysB1 12 2 1 9 7 32 41 0AS 80 B2 12 2 0 10 6 11 62 0Waterwijk B2 12 1 0 11 3 18 44 0

AFC B3 11 9 2 0 29 42 12Almere FC B1 12 9 1 2 28 44 10OmniworldB2 10 9 0 1 27 49 12Roda 23 B2 12 5 3 4 18 26 22Ouderkerk B2 10 3 3 4 12 25 31GeuzenMB2 12 3 3 6 12 19 37MartinusB2 12 3 2 7 11 33 45Pancratius B3 9 2 4 3 10 25 22Diemen B3 11 3 1 7 10 27 58AbcoudeB2 7 3 0 4 9 11 19OmniworldB3 12 2 3 7 9 21 42AFCB4 10 1 2 7 5 25 37

IVVB1 11 9 1 1 28 70 12KFC B1 11 8 2 1 24 48 10Kon.HFCB4 10 7 0 3 21 51 28Monnickend.B2 10 7 1 2 20 31 13EVCB1 11 5 2 4 17 40 39AbcoudeB3 11 5 0 6 15 24 27DijkDeB2 10 4 2 4 14 38 27KrommenieB2 11 4 1 6 13 29 27VolewijckersB1 12 4 1 7 13 37 42Rijp(de)B2 8 4 0 4 12 30 35OSVB3 10 2 0 8 6 8 57Diemen B4 13 0 0 13 0 15 104

Page 7: De Treffer 2009-2010 - 2010-01-24

nr. 11 24 januari 2010 7 svDiemen DeTreffer

DSOV B2 11 8 1 2 25 51 21Badhoeved. B1 9 8 0 1 24 42 14DSSB4 10 7 2 1 23 45 23VVC B1 10 6 0 4 18 33 19HoofddorpB3 12 5 3 4 18 38 33Kon.HFCB5 9 5 1 3 16 36 23DSSB3 11 5 0 6 15 37 29OverbosB3 10 4 1 5 13 37 39VSV B3 10 3 1 6 10 41 39ZwanenburgB3 10 1 1 8 4 21 59Diemen B5 12 0 0 12 0 13 95

Standen C-1 & C-2 junioren t/m 17 januariEindstanden overige C-teams najaarscompetitie

Kon.HFCC1 13 12 0 1 36 46 4 0PurmerendC1 13 10 1 2 31 71 16 0OSV C1 13 9 1 3 28 44 18 0BuitenboysC1 13 7 2 4 23 39 24 0AS80C1 12 7 1 4 22 28 20 0Diemen C1 12 6 1 5 19 36 18 0Abcoude C1 12 6 1 5 19 22 13 0OmniworldC1 13 5 1 7 16 26 29 0HollandiaC1 12 4 2 6 14 13 30 0AFCC1 13 4 2 7 14 23 34 0VVA/SpartaanC112 3 1 8 10 20 53 0ZeeburgiaC1 11 2 3 6 9 8 35 0Ouderkerk C1 12 2 0 10 6 16 45 0BlauwWitAC1 13 2 0 11 6 19 72 0

WeespFCC1 12 12 0 0 36 104 17 0DWS C1 13 10 0 3 30 48 22 0CTO70C1 13 8 1 4 25 67 24 0BuitenveldertC1 13 7 1 5 22 39 26 0Diemen C2 13 7 1 5 22 33 34 0BuitenboysC2 12 7 0 5 21 24 22 0WaterwijkC2 13 6 0 7 18 30 57 0DWVC1 11 5 2 4 17 32 31 0TABA C1 12 5 1 6 16 25 25 0SDZC1 11 4 1 6 13 30 28 0FortiusC1 11 4 0 7 12 22 46 0NieuwSlotenC1 13 4 0 9 12 16 33 0DCGC2 12 1 1 10 4 13 76 0Abcoude C2 11 1 0 10 3 10 52 0

Almere FC C1 12 10 2 0 32 115 24Diemen C3 12 8 2 2 26 73 12ZeeburgiaC2 11 7 2 2 23 72 19OmniworldC3 12 7 1 4 22 55 33AS80C3 9 5 2 2 17 66 16Roda23C3 7 5 0 2 15 31 18AS 80 C5 8 3 2 3 11 32 26GeuzenMC3 12 3 1 8 10 32 78WaterwijkC4 10 2 1 7 7 21 52Omniworld C5 11 1 2 8 5 18 104AFCC6 10 1 1 8 4 17 76Pancratius C5 8 0 2 6 2 15 89

ForzaAlmereC1 12 11 1 0 34 71 13Roda 23 C6 12 8 2 2 26 52 21Diemen C4 13 8 2 3 26 55 24AS80C9 11 7 3 1 24 58 26BuitenboysC7 10 7 1 2 22 52 26WaterwijkC6 11 5 1 5 16 57 37Weesp FC C4 11 3 2 6 11 24 50Waterwijk C8 10 3 1 6 10 36 54BuitenboysC8 11 2 2 7 8 21 39Roda23C8 10 2 1 7 7 17 73AS 80 C8 10 1 1 8 4 14 42Abcoude C5 11 0 1 10 1 14 66

Diemen C5 12 11 0 1 33 106 18WaterwijkC7 10 10 0 0 30 114 11AlmereFCC5 12 9 1 2 28 78 18AS 80 C11 10 6 0 4 18 29 40AlmereFCC6 10 5 2 3 17 38 26Roda23C7 12 5 1 6 16 44 65AFCC7 11 4 0 7 12 39 77WaterwijkC9 10 2 1 7 7 22 48Buitenboys C9 12 1 2 9 5 16 98AS 80 C10 9 0 3 6 3 19 45BuitenboysC10 10 1 0 9 3 13 72

Muiden C1 11 9 2 0 29 81 21BuitenboysC4 10 8 2 0 26 57 11AS80C6 11 7 1 3 22 42 18Waterwijk C5 9 6 1 2 19 34 22Martinus C4 10 4 1 5 13 36 33Roda 23 C4 9 3 0 6 9 29 62Diemen C6 8 2 1 5 7 24 52PancratiusC6 9 2 1 6 7 20 42Ouderkerk C5 10 2 0 8 6 38 51Roda23C5 11 1 1 9 4 22 71

Page 8: De Treffer 2009-2010 - 2010-01-24

nr. 11 24 januari 2010 8 svDiemen DeTreffer

De scheidsrechter doet zijn best,als je denkt dat je het beter kunt,

wie houdt jou tegen?

Diemen D1 12 11 0 1 33 44 18 0Roda 46 D1 13 9 2 2 29 45 21 0Argon D1 11 8 2 1 26 39 8 0Victoria D1 13 8 1 4 25 41 24 0WasmeerD1 13 7 4 2 25 33 20 0CDWD1 13 7 3 3 24 24 23 0Meern De D1 13 5 4 4 19 28 30 0NieuwlandD1 13 5 3 5 18 19 23 0Soest SO D1 11 3 3 5 12 12 21 0HoutenD1 13 4 0 9 12 32 46 0Delta Sports D1 13 3 1 9 10 19 41 0HerculesD1 12 2 2 8 8 20 31 0DOVOD1 13 2 1 10 7 22 40 0NieuwegeinD1 13 0 2 11 2 8 40 0

Stand D-1 pupillen t/m 17 januariEindstanden overige D-teams najaarscompetitie

AS80D2 8 7 1 0 22 45 5 0AlmereFCD2 9 7 0 2 21 33 11 0Diemen D2 8 4 1 3 13 29 11 0Pancratius D3 8 3 3 2 12 25 14 0Abcoude D2 8 4 0 4 12 23 42 0OmniworldD4 8 3 2 3 11 20 17 0Waterwijk D3 8 3 0 5 9 16 32 0MartinusD3 7 2 1 4 7 10 23 0Weesp FC D2 8 1 1 6 4 12 25 0Ouderkerk D2 8 1 1 6 4 9 42 0

Diemen D3 10 9 1 0 28 41 6 0AS80D3 9 7 0 2 21 30 16 0Legmeerv.D3 10 6 1 3 19 17 16 0PancratiusD4 9 5 2 2 17 32 20 0JAalsmeerUD2 10 5 2 3 17 21 18 0RAP D3 10 5 1 4 16 34 32 0Abcoude D3 10 4 2 4 14 34 21 0Buitenboys D3 10 4 1 5 13 21 19 0Omniworld D5 10 4 0 6 12 19 24 0Roda23D4 10 2 1 7 7 15 35 0AFC D6 10 2 0 8 6 16 41 0Weesp FC D3 10 0 1 9 1 13 45 0

AlmereFCD3 8 7 1 0 22 34 5 0Diemen D4 8 7 0 1 21 39 9 0AS 80 D4 9 6 2 1 20 26 14 0Legmeerv. D4 8 4 0 4 12 26 22 0Waterwijk D4 8 3 1 4 10 8 8 0AFCD7 9 3 1 5 10 17 19 0ZeeburgiaD5 8 2 2 4 8 19 22 0OmniworldD6 9 2 2 5 8 26 37 0Roda23D5 9 2 1 6 7 17 39 0Martinus D2 2 0 2 0 2 6 6 0JAalsmeerUD3 8 0 2 6 2 11 48 0

Diemen D5 8 8 0 0 24 80 12 0Legmeerv.D6 9 5 2 2 17 31 23 0GeuzenMD4 8 5 1 2 16 36 21 0Legmeerv.D7 8 4 2 2 14 31 13 0Pancratius D8 9 4 2 3 14 24 26 0Meer de D3 9 4 1 4 13 34 26 0WV-HEDWD4 7 3 1 3 10 17 18 0GeuzenMD5 7 3 0 4 9 21 35 0Roda 23 D8 8 1 1 6 4 16 29 0PancratiusD9 7 1 0 6 3 16 65 0DCGD6 6 0 0 6 0 4 42 0

AFCD8 8 7 1 0 22 52 12 0Roda23D7 8 6 0 2 18 34 9 0PancratiusD10 9 6 0 3 18 23 17 0Diemen D6 8 4 2 2 14 37 15 0Amstelveen D3 8 4 0 4 12 29 19 0ZwanenburgD4 8 4 0 4 12 21 29 0PancratiusD11 7 3 0 4 9 15 26 0OuderkerkD4 8 2 1 5 7 17 24 0MartinusD5 7 1 0 6 3 6 43 0Legmeerv. D8 9 1 0 8 3 8 48 0

AFCD9 8 7 0 1 21 53 15 0Batavia‘90D1 7 6 0 1 18 52 17 0AS 80 D10 8 6 0 2 18 58 19 0AS 80 D9 8 6 0 2 18 34 15 0Vecht de D2 8 5 0 3 15 35 23 0NVCD6 8 4 0 4 12 46 35 0BuitenboysD9 9 1 2 6 5 15 67 0WaterwijkD9 7 1 1 5 4 15 26 0Diemen D7 8 1 1 6 4 27 46 0SDOD4 7 0 0 7 0 6 78 0

AS 80 D13 10 10 0 0 30 90 8 0BFCD7 9 8 0 1 24 64 14 0BuitenboysD13 10 6 1 3 19 57 35 0AFC D10 8 6 0 2 18 32 28 0Abcoude D6 10 6 0 4 18 34 29 0Diemen D8 8 5 1 2 16 38 18 0WeespFCD5 9 4 0 5 12 27 41 0WaterwijkD12 9 3 1 5 10 37 50 0BuitenboysD14 10 3 0 7 9 31 65 0GeuzenMD7 10 2 0 8 6 29 83 0AS 80 D14 9 1 0 8 3 23 52 0Waterwijk D11 10 0 1 9 1 13 52 0

Page 9: De Treffer 2009-2010 - 2010-01-24

nr. 11 24 januari 2010 9 svDiemen DeTreffer

Eindstanden E-pupillen najaarscompetitieDiemen E1 8 7 0 1 21 48 10 0WV-HEDWE1 8 7 0 1 21 49 16 0Fortius E1 8 6 0 2 18 44 18 0AmstellandUE1 8 5 1 2 16 35 20 0Meer de E1 8 5 1 2 16 29 20 0Volewijckers E1 8 4 1 3 13 28 32 0BijlmerE1 8 4 0 4 12 27 24 0AFC E2 9 3 0 6 9 25 40 0ZeeburgiaE3 9 3 0 6 9 17 35 0DWVE2 9 2 0 7 6 25 43 0TABA E1 8 1 1 6 4 20 33 0Dijk De E2 9 1 0 8 3 9 65 0

AFC E3 10 8 2 0 26 53 22 0DCGE2 10 8 1 1 25 35 15 0VVA/SpartaanE2 10 7 1 2 22 35 25 0Pancratius E2 9 6 2 1 20 41 19 0DWS E1 10 4 0 6 12 29 34 0SDZE2 10 4 0 6 12 30 45 0Swift E2 10 3 2 5 11 23 28 0Sloterdijk E1 10 3 2 5 11 15 25 0Buitenveldert E2 10 3 1 6 10 32 41 0Blauw Wit A E1 10 3 1 6 10 35 45 0ZRC/Herenm.E2 9 2 0 7 6 32 45 0Diemen E2 10 2 0 8 6 26 42 0

TABA E2 9 8 1 0 25 66 13 0Diemen E3 10 8 1 1 25 57 28 0DWVE3 10 7 0 3 21 50 21 0WV-HEDWE2 10 6 1 3 19 39 24 0Dijk De E3 9 6 0 3 18 56 36 0DRC E1 8 5 1 2 16 38 20 0ZeeburgiaE4 8 4 1 3 13 25 28 0Volewijckers E2 10 3 1 6 10 31 41 0OSV E3 9 3 0 6 9 34 36 0AmstellandUE3 10 2 0 8 6 32 64 0Kadoelen sv E1 9 1 0 8 3 15 63 0Volewijckers E3 10 0 0 10 0 14 83 0

AjaxE2 9 9 0 0 27 85 6 0Diemen E6 9 8 1 0 25 41 18 0TosActiefE1 10 7 1 2 22 45 22 0WV-HEDWE3 10 6 2 2 20 40 22 0FortiusE2 10 5 1 4 16 41 27 0ZeeburgiaE5 10 4 1 5 13 45 42 0JOS/W’meerE3 10 4 1 5 13 28 46 0GeuzenME2 9 3 3 3 12 27 41 0AmstellandUE2 10 3 3 4 12 35 42 0Bijlmer E2 9 2 3 4 9 38 59 0Diemen E4 10 2 2 6 8 22 41 0TABAE3 10 2 1 7 7 25 58 0TOGE1 11 2 1 8 7 20 48 0Meer de E2 9 1 0 8 3 23 43 0

BuitenboysE2 9 7 2 0 23 36 13 0Diemen E5 10 7 2 1 23 32 13 0CTO70E1 9 5 1 3 16 27 18 0Roda 23 E5 9 5 0 4 15 29 30 0Abcoude E3 8 4 1 3 13 15 14 0RKDES E2 8 4 0 4 12 25 24 0AFCE7 9 4 0 5 12 31 18 0Legmeerv. E5 9 4 0 5 12 28 25 0Ouderkerk E3 9 3 0 6 9 25 32 0Martinus E4 9 3 0 6 9 19 40 0Amstelveen E2 9 0 0 9 0 18 58 0

GeuzenME4 7 7 0 0 21 35 7 0Fortius E3 8 5 0 3 15 49 19 0Meer de E3 6 4 0 2 12 29 20 0VoorlandE1 7 3 2 2 11 26 26 0KSJBE1 7 3 1 3 10 32 26 0Diemen E7 8 3 1 4 10 20 25 0Ankaraspor E1 8 3 0 5 9 28 42 0AmstellandUE4 7 2 2 3 8 14 22 0TosActiefE2 7 0 0 7 0 17 48 0

IJburg AFC E2 10 10 0 0 30 95 24 0DijkDeE5 10 7 2 1 23 49 25 0WV-HEDWE4 8 5 2 1 17 29 28 0Diemen E8 9 5 2 2 17 48 27 0Overamstel E1 9 4 1 4 13 29 34 0GeuzenME5 9 4 0 5 12 35 41 0Meteoor E2 10 3 2 5 11 33 34 0TABAE5 9 3 1 5 10 27 57 0TOGE2 9 3 0 6 9 25 37 0GeinburgiaE3 8 1 0 7 3 32 57 0JOS/W’meerE4 9 1 0 8 3 16 52 0Fortius E5 4 0 2 2 2 14 16 0

ArsenalASVE5 10 7 2 1 23 61 27 0WV-HEDWE5 8 6 1 1 19 56 19 0IJburg AFC E3 9 6 1 2 19 53 23 0JOS/W’meerE2 8 4 4 0 16 26 16 0TABA E4 8 4 1 3 13 34 35 0AbcoudeE7 9 4 1 4 13 29 28 0GeuzenME6 10 3 1 6 10 32 40 0CTO70E3 10 2 2 6 8 23 37 0TABAE6 8 2 1 5 7 22 31 0Diemen E9 10 0 0 10 0 18 98 0

Tos Actief E4 8 8 0 0 24 49 9 0OveramstelE2 8 7 0 1 21 30 7 0Meer de E4 8 6 0 2 18 40 18 0Tos Actief E5 8 6 0 2 18 42 28 0DijkDeE6 7 3 0 4 9 27 20 0TABAE7 8 3 0 5 9 30 35 0TOGE3 8 3 0 5 9 18 37 0WV-HEDWE7 8 1 1 6 4 17 41 0Diemen E10 8 1 0 7 3 18 37 0GeuzenME7 7 0 1 6 1 7 46 0

Diemen E11 10 10 0 0 30 88 13 0Buitenboys E15 10 8 0 2 24 106 23 0BuitenboysE16 10 7 1 2 22 93 35 0Roda23E13 10 7 0 3 21 65 25 0AlmereFCE11 9 4 0 5 12 32 67 0ForzaAlmereE7 10 3 2 5 11 26 55 0Arsenal E10 10 3 1 6 10 25 60 0Batavia‘90E4 9 2 1 6 7 35 58 0BuitenboysE17 10 1 1 8 4 19 81 0AS80E16 8 0 0 8 0 4 76 0

Page 10: De Treffer 2009-2010 - 2010-01-24

nr. 11 24 januari 2010 10 svDiemen DeTreffer

DWVE6 10 9 0 1 27 104 27 0ArsenalASVE7 7 7 0 0 21 82 10 0MeerdeE5 10 7 0 3 21 50 37 0IJburg AFC E4 9 5 0 4 15 34 50 0Diemen E12 9 3 1 5 10 23 35 0Chabab E4 5 3 0 2 9 23 29 0GeuzenME8 6 2 1 3 7 20 27 0HBOKE2 8 1 1 6 4 10 71 0AbcoudeE10 9 1 1 7 4 16 50 0DijkDeE7 9 1 0 8 3 33 59 0

Eindstanden F-pupillen najaarscompetitieDiemen F1 8 8 0 0 24 34 11 0JOS/WmeerF1 8 6 0 2 18 34 19 0WV-HEDWF1 9 4 2 3 14 37 35 0OSVF1 7 3 2 2 11 23 15 0AmstellandUF1 9 3 1 5 10 28 26 0DWVF1 8 2 1 5 7 13 30 0Dijk De F1 9 0 0 9 0 16 49 0

ZeeburgiaF2 10 8 0 2 24 48 18 0BijlmerF1 10 7 2 1 23 64 19 0OmniworldF1 10 7 2 1 23 53 9 0Chabab F1 8 6 2 0 20 35 18 0Abcoude F1 9 6 2 1 20 40 18 0AFC F2 10 4 2 4 14 38 34 0RAPF1 10 4 2 4 14 27 29 0DWSF1 9 3 1 5 10 26 27 0Diemen F2 10 2 1 7 7 27 47 0BuitenveldertF2 10 2 1 7 7 22 58 0SDZF2 10 1 0 9 3 20 77 0Ouderkerk F1 10 0 1 9 1 15 61 0

SDOBF1 10 9 0 1 27 56 16 0ZeeburgiaF3 8 7 0 1 21 43 11 0FortiusF1 9 7 0 2 21 41 16 0OSVF2 8 5 2 1 17 39 15 0Volewijckers F1 10 5 1 4 16 50 30 0Volendam F5 9 4 1 4 13 24 29 0DijkDeF2 9 3 2 4 11 17 32 0Monnickend.F1 9 3 1 5 10 17 31 0AbcoudeF2 8 1 1 6 4 13 27 0Diemen F3 9 1 1 7 4 15 54 0DWVF2 11 0 1 10 1 7 61 0

BijlmerF2 10 10 0 0 30 77 20 0CTO70F1 10 8 1 1 25 69 15 0TosActiefF1 10 8 1 1 25 71 21 0IJburg AFC F1 10 8 1 1 25 45 21 0MeerdeF1 8 5 0 3 15 27 22 0TABA F1 9 5 0 4 15 45 21 0Voorland F1 10 4 2 4 14 29 32 0GeuzenMF1 7 4 0 3 12 23 25 0ZeeburgiaF4 9 3 0 6 9 30 30 0ZeeburgiaF5 9 2 2 5 8 21 32 0WV-HEDWF2 10 2 1 7 7 16 51 0AmstellandUF2 9 1 0 8 3 13 52 0Fortius F2 9 0 1 8 1 4 86 0Diemen F4 10 0 1 9 1 10 52 0

TosActiefF2 10 9 0 1 27 53 15 0WV-HEDWF3 10 8 1 1 25 59 9 0JOS/W’meerF3 10 8 1 1 25 51 12 0TOGF1 11 7 1 3 22 63 24 0TABA F3 10 5 1 4 16 36 46 0GeuzenMF3 11 5 0 6 15 31 48 0Meer de F2 9 4 1 4 13 31 23 0AmstellandUF3 10 3 1 6 10 24 36 0GeuzenMF2 7 2 1 4 7 13 25 0KSJB F1 10 1 3 6 6 28 64 0ZeeburgiaF7 10 1 1 8 4 17 48 0Diemen F5 10 0 1 9 1 17 73 0

VlugenVaardigF29 9 0 0 27 59 14 0DWS F6 8 6 0 2 18 43 13 0Roda 23 F9 9 6 0 3 18 44 31 0BuitenveldertF7 9 5 0 4 15 45 27 0Swift F5 8 4 0 4 12 34 13 0VVA/SpartaanF4 9 4 0 5 12 29 32 0AFC F9 8 2 0 6 6 19 41 0Diemen F6 5 1 0 4 3 7 33 0SDZF9 9 0 0 9 0 0 76 0

OSV F4 9 8 1 0 25 65 13 0Tos Actief F3 8 6 2 0 20 36 16 0DRCF2 8 6 0 2 18 65 27 0OSV F5 9 6 0 3 18 56 23 0WV-HEDWF5 9 5 0 4 15 41 28 0TABA F4 8 4 2 2 14 28 19 0DRC F3 8 4 1 3 13 40 36 0IJburgAFCF5 9 2 0 7 6 38 67 0GeuzenMF4 8 1 1 6 4 17 51 0Diemen F7 9 1 0 8 3 7 70 0JOS/W’meerF4 9 0 1 8 1 15 58 0

Tos Actief F5 9 8 1 0 25 29 3 0HBOKF1 8 7 0 1 21 63 14 0OSVF7 9 6 1 2 19 49 26 0Dijk De F6 9 5 1 3 16 43 29 0DWV F6 9 5 1 3 16 34 35 0Diemen F8 9 5 0 4 15 33 20 0Meteoor F2 9 5 0 4 15 31 25 0Diemen F9 8 2 2 4 8 24 37 0AbcoudeF8 9 2 0 7 6 18 53 0CTO70F5 9 1 2 6 5 16 39 0GeinburgiaF3 8 1 0 7 3 12 41 0IJburgAFCF7 8 1 0 7 3 13 43 0

Page 11: De Treffer 2009-2010 - 2010-01-24

nr. 11 24 januari 2010 11 svDiemen DeTreffer

OveramstelF1 9 9 0 0 27 81 11 0KSJBF2 9 7 0 2 21 69 10 0TABAF6 9 7 0 2 21 62 11 0FortiusF3 10 7 0 3 21 85 21 0TOGF3 10 6 0 4 18 53 25 0MeerdeF5 9 5 0 4 15 39 27 0DijkDeF7 9 5 0 4 15 38 45 0GeuzenMF6 9 4 0 5 12 24 49 0TosActiefF6 9 2 0 7 6 14 67 0TosActiefF7 9 1 1 7 4 10 70 0Diemen F10 10 1 1 8 4 17 92 0IJburgMF1 10 1 0 9 3 12 76 0

Eindstanden MB-junioren najaarscompetitieVSV MB1 11 9 1 1 28 50 11 0ConcordiaMB1 12 7 5 0 26 50 11 0DSSMB1 9 7 0 2 21 29 14 0RKDES MB1 9 6 2 1 20 42 9 0Diemen MB1 12 6 0 6 18 64 36 0OverbosMB1 11 5 1 5 16 31 27 0HillegomMB1 11 4 3 4 15 25 18 0VelsenMB1 11 3 0 8 9 7 49 0ZwanenburgM1 12 1 0 11 3 10 72 0OSVMB1 10 0 0 10 0 9 70 0

Maarssen MB1 8 8 0 0 24 51 3 0HerthaMB1 9 6 1 2 19 34 15 0Diemen MB2 6 5 1 0 15 45 7 1Breukelen MB1 8 3 0 5 9 13 34 0VIOD MB1 9 2 2 5 8 15 19 0CSWMB1 7 2 0 5 6 6 26 0Gooi‘tscMB3 8 1 2 5 5 13 42 0Altius MB1 9 1 2 6 5 11 42 0

Eindstanden MD-pupillen najaarscompetitieDSS MD1 9 8 1 0 25 51 9 0OSV MD1 10 8 1 1 25 65 20 0Diemen MD1 10 4 0 6 12 59 31 0Buiten’dertMD4 9 3 0 6 9 14 45 0HBOKMD1 8 2 0 6 6 16 58 0Kadoelen MD2 10 2 0 8 6 18 60 0

Buiten’dertMD5 10 7 2 1 23 39 9 0GeuzenMMD2 9 6 3 0 21 62 11 0Sloterdijk MD1 6 4 0 2 12 23 20 0RKDES MD1 8 2 2 4 8 20 20 0TosActiefMD1 10 2 1 7 7 11 42 0Diemen MD2 9 1 0 8 3 16 69 0

P en T DA1 11 8 2 1 26 50 19 0BuitenveldertDA2 8 8 0 0 24 46 7 0GeuzenMDA1 11 7 2 2 23 27 17 0Meer de DA2 9 6 2 1 20 31 14 0Diemen DA1 8 5 0 3 15 23 18 0Wartburgia DA4 10 4 2 4 14 32 23 0DVVA DA2 10 4 1 5 13 23 23 0Pancratius DA2 8 2 2 4 8 12 18 0RKAVIC DA1 10 2 2 6 8 8 23 0Ouderkerk DA1 8 2 0 6 6 13 24 0Wartburgia DA5 10 1 1 8 4 4 38 0ZCFCDA1 9 0 0 9 0 6 51 0

Stand Dames-1 t/m 17 januari

Familie sportdag op zondag 30 mei

Nel van Oosten en Bram Uljee hebben, net als vorig jaar, het plan om een fa-miliedag te organiseren, op zondag 30 mei 2010. Iedereen kan inschrijven voor deze dag, bijvoorbeeld voor het spelen van een wedstrijd tussen vaders en moe-ders tegen hun kinderen, of een toernooitje onderling gewoon er een leuke dag van maken. Er wordt ook gedacht aan het houden van een barbecue.U kunt zich aanmelden bij Nel van Oosten of Bram Uljee, vol = vol.

Page 12: De Treffer 2009-2010 - 2010-01-24

nr. 11 24 januari 2010 12 svDiemen DeTreffer

Zaalvoetbaltoernooi voor F- en E-pupillen op 28 december

Opmaandag28decemberwasereenzaalvoetbaltoernooivoorF-enE-pupillenindeopblaashalinDie-men.Ongeveer70F-enE-pupillenkwameneenonderlingtoernooispelen.Dit keer niet met het eigen team maar de kinderen werden in een team geplaatst met aansprekende na-menzoalsAjax,Barcelonaetc.’sMorgenswarendeF-pupillenaandebeurt.Deindelingvandeteamswasalsvolgt:

AjaxmetMohammedelBardai(F1),LucasFerdinandus(F3),EddiedosSantosSmit(F7),JulesVerschuren(F9)enPelleBrinkhof(F8)BarcelonametMatsDalmulder(F2),SvenHeemskerk(F4),JairGrishaver(F8),SvenvanEs(F9)enBradleyTifres(F1)Real MadridmetMilcoWesterbeek(F1),SamOomstee(F8),DylanBlom(F7),DavyPielstroom(F4)enFlorisLukken(F1)JuventusmetJustinSchotte(F1),StormRooze(F7),YassinJilali(F11),DaniGroenewoud(F9)enChristianSamseij(F3)ArsenalmetMilesBekker(F1),DylanMuuren(F7),KajHeemskerk(F9),SwenHuberts(F3)enTimDriesenaar(F10)LiverpoolmetDaveLuijters(F2),DevinJaring(F1),NickMulder,DyonLorist(F10)enThijsDal-mulderAC MilanmetJohnnyvanBeekveld(F8),WestervanBeemen(F2),BartWelling(F1)enRaphaelBoakeSarfo(F6)eneeninvalleruiteenanderteam.

De eindstand was als volgt:1. AC Milan 18 punten2. Arsenal 15 punten3. Real Madrid 10 punten4. Juventus 7punten5. Ajax 6punten6. Liverpool 4 punten7. Barcelona 3punten

Om 12:30 trapten de E pupillen af met de volgende teams:

AjaxmetDyaniPoyner(E1),OlafLukken(E3),JuliusBenyei(E8),JelleWitte(E9)enJasperAl-berda(E11)BarcelonametZaidelJakgnouni(E2),BartWelling(F1),NickyDuijm(E6),ArlainBesiktasliyan(E7)enUmarMohammed(E12)ArsenalmetSammySpijkerman(E12),BrentGroenewold(E3),MeesLammertsen(E5),ZakariaelHour(E7),DardyCastejon(E5)enJustinStellingwerff(E11)LiverpoolmetJohnSamseij(E2),DrisOuaali(E5),MeesScheffer(E2),BradleySarfo(E8),Rap-haelSarfo(F6)enRaúlSchutte(E12)AC MilanmetJaydeGraeve(E2),ShaquilleImanuel(E1),SvenHeemskerk(E5),MaxHopwood(E7),RikvandeWal(E11)enJoshuaKorang(E12)Real MadridmetQuintenHelmer(E2),BryceTouw(E1),JoeyvanRookhuizen(E8),FlorisSchweitzer(E7),JiriSimons(E4)enSegerDinant(E12)

De eindstand was als volgt:1. AC Milan 10 punten2. Barcelona 9 punten3. Ajax 7punten(doelsaldo-2)4. Arsenal 7punten(doelsaldo-3)5. Real Madrid 4 punten6. Liverpool 2 punten

Dewedstrijdenwerdengeleiddoor(iets)oudereledenvansvDiemen:Daniël, Boris, Rick, Dino, Salim, Dexter, Yoessef, Tijs, Rik, Marius, Ronald en Patrick.Daarnaastcoachtensommigevandezekanjersook nog een team. Dank aan Bram en Rémon voor het begeleiden van het toernooi gedurende de dag. Tevens dank aan Elly Oudshoorn,dieervoorheeftgezorgddatditgeslaagdetoernooikonplaatsvinden.

Yvonne Ceelie

Page 13: De Treffer 2009-2010 - 2010-01-24

nr. 11 24 januari 2010 13 svDiemen DeTreffer

OSV F7 – sv Diemen F8 2-1OpeenkoudewinterdagmoestdeF8zijnlaatstewedstrijdspelenvoordewinterstop.DiemenenOSVwaren aan elkaar gewaagd en het ging gelijk op. Johnny hield een paar goede ballen tegen en ook Diemen kreeg een paar mooie kansen die door de keeper van OSV werd tegen gehouden. Toch was het OSV dat alseerstescoorde.Diemendeedzijnbestomnogvoorrustdegelijkmakertemakenmaarhelaas.NarustscoordeOSVuiteencornerde2-0.DiemenscoordekorthiernaviaJoramde2-1.VervolgenskreegDiemendeenenadeanderekansopdegelijkmakermaarzegingenernietin.Iedereenhadhardgewerkt en een gelijkspel was verdiend geweest.

Robin

Trainingspakken voor de A-1 en A-2-juniorenGesponsord door C1000 Verboom & Laminaat Outlet Amsterdam

HieronderzietudeA-1linksendeA-2indeschitterendeoutfitgeschonken,op1december2009,doorC1000 Verboom in combinatie met Laminaat Outlet Amsterdam. De junioren A-selectie bedankt de he-renVerboomenSchreudervoordezeschitterendeoutfit.

Mokum zaalvoetbaltoernooi D1 10 januari 2010svDiemenD1heeftvandaaggoedgepresteerdophetMokumzaalvoetbaltoernooi.Helaaswerdweernetnietdekwartfinalesgehaald,evenalsvorigjaarwaarwe1doelpunttekortkwamen.Na2intensievetrainingenindezaalwasdeD1erhelemaalklaarvoor.Meteenselectievan8spelerswerdergereisdnaardeSporthallenZuid.Erwerdmet1-2gewonnenvanJOS/Watergraafsmeer(goalsvanTijsenLo-renzo).Daarnawerdermet0-1onnodigverlorenvanBuitenveldert.DevolgendewedstrijdtegenSwiftwerdmet0-2gewonnen(2goalsvanSalim).Daarnakwa-mendewedstrijdentegendezwaretegenstandersRAPenZeeburgia.Dezebeidewedstrijdeneindigdenzoalszebe-gonnen,0-0dus.Welschotenweindezeduelseenpaarballen op de paal. Er was nog een vreemd incident. Tijdens eenanderewedstrijdwerderopeenssneeuwindezaalge-gooiddoorspelersvanJOS/Watergraafsmeer.Dewedstrijdmoest worden gestaakt en er moest sneeuw worden ge-ruimdworden.Vreemdgezichthoor,ineenzaal...HieropwerdbeslotenomJOS/Watergrafsmeertediskwalificeren.ErwasnogsprakevandatooksvDiemenditlotzoutref-fen, maar dat hebben we gelukkig weten te voorkomen, wij waren hier echt niet bij betrokken. Daarna was er wederom veelconsternatie(netalsvorigjaar)ofwenouwelofnietdoorwaren naar de kwartfinales. Erwerd tot 2x toe om-geroepen dat we wel door waren, maar uiteindelijk bleek diteenmisverstandtezijn.ErwasonduidelijkheidwaterwasgebeurdmetdepuntendiewetegenJOSgehaaldhadden.Nergenswasookeenscorebordtebekennen.NormaalgesprokenleverenalleploegenhungescoordepuntenindiebehaaldzijntegenJOS,maardeleidingbesloottotietsanders.Iedereenhieldzijnpunten,endeploegendienogniethaddengespeeldtegenJOSkregenautomatisch3puntenerbij(RAPenSwift).Tja,zokanikookwinnen.HetkwameropneerdatRAPduszodoendemeerpuntenkreegdanwij,zondertegenJOStehebbengespeeld.Alszediehaddenverloren(nietechtwaarschijnlijkoverigens),warenweweldoorgeweest.ZonderdepuntenvanJOSwasRAPtrouwensookdoorgegaan.Wederomveelverwarringdusbijdeorganisatie,diezichhieroverweleensachterdeorenmaggaankrab-ben.HettoernooiwerdgewonnendoorDWS,datindefinaleZeeburgianapenalty’sversloeg.Spelers:NickvandenHengel,BartSchreurs.TijsErnest,SalimMansouri,GuusTil,LorenzoSchmidt,Timde Jong, Rik Ernest.

Martin

Page 14: De Treffer 2009-2010 - 2010-01-24

nr. 11 24 januari 2010 14 svDiemen DeTreffer

Zaterdag/ZondagWedstrijdsecretaris zondagsenioren B. van Echtelt tel. 020-6991275Contactpersoon zaterdag-1 S. Wallroth tel. 06-11474485Contactpersoon zaterdag-2 P. Meeuwissen tel. 036-5310476Contactpersoon veteranen-1 A.B. van den Hengel tel. 020-6980495

Standen zaterdagsenioren t/m 17 januariVVA/Spartaan1 13 8 3 2 27 44 27 0Wartburgia 1 12 8 1 3 25 22 16 0Fortius1 11 7 2 2 23 35 15 0OSV1 13 7 1 5 22 34 31 0JOS/W’meer1 12 6 3 3 21 28 15 0NieuwWest1 13 6 2 5 20 33 28 0Weesp FC 1 11 5 4 2 19 32 11 0SportingNoord 12 6 0 6 18 24 26 0GermaanDe1 11 4 2 5 14 20 22 0KSJB1 12 3 2 7 11 25 30 0Diemen 1 13 3 0 10 9 27 44 0Parkstad sv 1 13 0 0 13 0 9 68 0

AFC 10 11 9 2 0 29 61 28 0RAP5 10 9 1 0 28 55 17 0RKAVIC 4 12 6 2 4 20 46 40 0Hoofddorp3 10 5 3 2 18 46 30 0Diemen 2 11 5 2 4 17 33 28 0NFC/Brommer3 11 5 1 5 16 42 43 0DVVA11 9 5 0 4 15 27 27 0Martinus 2 9 5 0 4 15 31 32 0WV-HEDW13 9 4 0 5 12 29 27 0RKAV2 9 3 2 4 11 17 20 0Amstelveen 4 9 2 2 5 8 25 39 0Ouderkerk 3 10 1 3 6 6 25 34 0Aalsmeer6 11 1 1 9 4 17 47 0SCW 3 9 0 1 8 1 13 55 0

DVVA12 9 5 2 2 17 34 19 0Meerde6 9 5 2 2 17 36 27 0Kismet 82 3 8 5 1 2 16 43 20 0GermaanDe3 9 5 1 3 16 33 26 0Wartburgia 6 9 4 2 3 14 30 34 0RAP 4 9 4 2 3 14 22 29 0VVGA3 8 4 0 4 12 20 28 0RKAVIC 5 8 3 2 3 11 21 22 0TABA 4 10 3 2 5 11 23 28 0Swift 10 10 3 1 6 10 38 39 0Diemen 3 9 3 0 6 9 26 31 0WV-HEDW15 10 2 1 7 7 20 43 0

Standen zondagsenioren t/m 17 januariNederhorst1 12 7 4 1 25 43 21 0Fortius1 11 7 2 2 23 27 24 0ZSGO/WMS1 10 7 1 2 22 28 15 0Diemen 1 11 6 4 1 20 22 12 2TOG1 12 5 2 5 17 31 29 0Vecht de 1 11 4 4 3 16 16 16 0AGB1 12 5 2 5 15 24 28 2Swift 1 10 4 0 6 12 23 29 0Muiderberg 1 12 3 1 8 10 21 22 0Arsenal ASV 1 12 2 4 6 10 14 26 0Laren991 11 2 2 7 8 17 23 0TosActief1 12 2 2 8 8 17 38 0

Concordia sv 2 12 10 1 1 31 46 12 0HBC2 10 7 2 1 23 41 17 0Fortius 2 11 5 3 3 18 26 33 0RKDES 2 11 4 4 3 16 28 28 0Legmeerv. 2 10 4 3 3 15 18 23 0RKAVIC2 11 4 2 5 14 27 27 0Abcoude 3 11 3 4 4 13 20 20 0Geinburgia2 11 4 1 6 13 24 26 0Brederodes2 10 3 0 7 9 19 25 0Diemen 2 10 2 1 7 7 19 42 0Swift3 11 1 3 7 6 19 34 0

TOG2 10 8 2 0 26 25 10 0DWV 3 10 8 1 1 25 50 18 0Diemen 3 12 6 1 5 19 24 29 0FIT 3 10 5 3 2 18 30 14 0JOS/W’meer4 10 5 0 5 15 23 18 0AmstellandU4 10 5 0 5 15 25 31 0WV-HEDW3 9 3 1 5 10 18 19 0DRC 3 9 3 0 6 9 21 33 0AGB6 10 2 3 5 9 17 28 0AdamSSpor2 9 2 1 6 7 15 20 0Swift 6 11 1 2 8 5 15 43 0

Breukelen fc VE1 10 10 0 0 30 64 11 0BlauwWitAVE1 10 7 2 1 23 33 15 0ArsenalASVVE1 11 7 1 3 22 44 28 0RKAVIC VE1 11 6 2 3 20 39 29 0OverbosVE1 10 6 0 4 18 38 17 0DCGVE1 11 6 0 5 18 52 45 0RCHVE1 11 4 1 6 13 38 26 0GeuzenMVE2 11 4 1 6 13 27 39 0Bloemendaal VE1 9 4 0 5 12 22 29 0AFC VE2 11 3 2 6 11 28 46 0MartinusVE1 12 3 2 7 11 37 31 0Diemen VE1 9 2 2 5 8 18 34 0BuitenboysVE1 11 2 1 8 7 16 49 0MeteoorVE2 6 1 0 5 3 6 57 0

Page 15: De Treffer 2009-2010 - 2010-01-24

nr. 11 24 januari 2010 15 svDiemen DeTreffer

Start cursus pupillentrainer

Woensdag 3 februari start de cursus pupillentrainer waar de volgende mensen aan mee gaan doen:

ArnoBrouwer,PeterMörs,ErleSamseij,CorvanDoorn,PieterBuis,CeesvanOlpehn,RickFerdinandus,ErikFrederikstadt,RafikElBouMessaoudi,EricHeemskerk,MetinKöse,NathanielFecunda,ShameelaSaboerali en Cor VerwoertDecursuswordtgegevendoorCeesvanSlotenvandeKNVB.StagebegeleiderisonzeJeugdcoordinatorJanKrol.DecursuswordtgehoudenindekantinevanonzekorfbalburenDKV/Victoria.Dedatavoordecursuszijnopdevolgendewoensdagen:3februari,17februari,24februari,3maart,10maart,17maart,24maart,31maart,7aprilen14april

Herenendame,allemaalveelplezierensucces!Elly Oudshoorn

Voorbereiding voorjaarscompetitie

De voorbereidingen voor de voorjaarscompetitie werden gedwarsboomd door het winterweer. De eerste 2 wekenvanjanuarikondenwedoorsneeuwenijsnietopdevelden.Inhetweekend(16/17januari)ston-den de eerste competitie wedstrijden voor de A-categorie gepland maar alles werd afgelast. Als alternatief kondenwevooreengrootaantaljeugdteamsopzaterdagenzondagdeOpblaashalafhuren;PeterMörsenErikHeemskerkdraaidenzaterdagvoordeE-afdelingeenkleinonderlingtoernooitjeinelkaar(bedanktheren!).

Afgelopenweekkondenweweer trainenbijsvDiemenmaarookditweekend(23/24 januari)zijnallecompetitie-duelsafgelast.Gelukkigzijnonzekunstgrasveldenweerbespeelbaarenhebbenwevooreenaantalteamsoefenwedstrijdenkunnenregelen(uitenthuis).

Hetweekendvan30/31januarigaatvooralleteamsindeB-categoriedevoorjaarscompetitievanstartenbegintiedereenweermet0punten.DeteamsindeA-categoriehervattenhuncompetitieweer.Numaarhopen dat Koning Winter geen roet in het eten gooit.

Allemaalveelsuccesderestvanditseizoen!Elly Oudshoorn

wedstrijdsecretariaat sv Diemen

Spelerswissels bij de F-pupillenBijdeFpupillenzijneenpaarteamwijzigingenaangebracht,hetbetreftdevolgendespelers:Miles Bekker naar de F2, Riley Reemnet naar de F1, Swen Huberts naar de F2 en Raphaël Boakye Sarfo naar de F3.

Bram Uljee

sv Diemen D2 - Saestum D1 3-1 (vrs.) 23 januariEindelijk een potje voetbal voor de meeste van ons in het nieuwe jaar. Direct tegen een sterke tegenstan-deruitdeeersteklasse.Datmerkteje,wantonzespelershadden(te)veelontzagvoordeuitdekluitengegroeidekerelsuitZeist.Endaaromwasheteerstalleenmaartegenhoudenenveelonrustigvoetbal.Er werden geen ballen aangenomen, er werd niet goed gekeken en het was dan ook niet verrassend dat Saestum op voorsprong kwam.Inderustdanookveleaanwijzingenvandecoachesenvooraldeaanmoedigingomdestrijdgoedaantegaan en geloof te hebben in jullie eigen kwaliteiten. Dit was niet tegen dovemansoren en de jongens pak-tenhetgoedop.Meteenfellerindeduelsendekansenkwameneraan.NaeenmooievoorzetvanScottopNidalbelanddedebalviaeerstdelatdoorLesleyinhetdoel,maarhelaaskeurdedescheidsdezewe-gensvermeendbuitenspelaf.DiemenbleefhetgeloofhoudenenuitdevolgendeuitbraakscoordeNidaluiteenvoorzetvanJeffreyéén-op-ééntegendekeeper.AlsnelhiernamaakteeenverdedigervanSaes-tumeenovertredinginde16enkonJeffreyvanafelfmeterscoren.NawatonvriendelijkhedenwerddewedstrijddefinitiefinhetvoordeelvanDiemenbeslistdoorLesleyuiteenpassvanJamie.Goedetweedehelftjongensendebeukerinalshetechtmoest.Volgendeweekzotweekeer30minuten!

Edwin van den Berg

Page 16: De Treffer 2009-2010 - 2010-01-24

nr. 11 24 januari 2010 16 svDiemen DeTreffer

Page 17: De Treffer 2009-2010 - 2010-01-24

nr. 11 24 januari 2010 17 svDiemen DeTreffer

Programma 27 januari t/m 19 februari

27-01-2010 21:05 6325 KDO6 Diemen 3 6e klasse O KDO 29-01-2010 21:05 14923 GoldenStars10 Diemen 1 4e klasse P Oostenburg 29-01-2010 19:15 5097 Geinburgia1 Diemen2 5eklasseR Muiden F.Nibbelink03-02-2010 20:00 33320 Diemen 3 Schollevers 4 6e klasse O Oostenburg 05-02-2010 20:55 8237 Diemen2 Fenerbahces.c.2 5eklasseR Bijlmer M.Haddadi10-02-2010 21:50 153126 Diemen 1 Elbalta 6 4e klasse P Oostenburg V. van Balen10-02-2010 20:00 8245 Diemen3 VVA/Spartaan3 6eklasseO Oostenburg17-02-2010 19:15 14447 VVGA2 Diemen 3 6e klasse O Scheg de19-02-2010 22:00 12228 NieuwSloten1 Diemen 1 4e klasse P Landsmeer O. Timmer

ZaaldienstWoensdag 3 februari Oostenburg sv Diemen 3,2manaanwezigom19.45uurWoensdag 10 februari Oostenburg sv Diemen 1,2manaanwezigom19.45uur

ZaalvoetbalWedstrijdsecretaris T. Roelofs tel. 020-6169871

Zaalstanden t/m 17 januariRKAVIC29 11 9 0 2 27 91 54 0Ouderkerk1 10 8 2 0 26 77 43 0Diemen 1 11 8 1 2 25 68 49 0Parkstadsv4 9 7 0 2 21 55 42 0Badhoevedorp2 13 6 0 7 18 56 58 0GoldenStars10 11 5 1 5 16 52 53 0Elbalta 6 12 4 2 6 14 53 56 0RKAVIC 28 8 4 0 4 12 41 41 0NieuwSlotensv111 4 0 7 12 63 67 0VVGA4 12 3 2 7 11 48 68 0Amstelveen3 11 2 1 8 7 45 71 0RKAVIC5 11 0 1 10 1 37 84 0

DijkDe4 11 9 0 2 27 62 37 0DCG7 9 7 2 0 23 49 33 0Diemen 3 10 7 1 2 22 71 46 0TOB7 9 6 1 2 19 70 36 0SportingMartinus311 5 3 3 18 37 33 0VVA/Spartaan3 10 5 1 4 16 32 36 0Schollevers 4 11 5 1 5 16 61 69 0APGS2 11 5 1 5 16 45 53 0KDO 6 10 5 0 5 15 54 39 0VVGA2 11 3 1 7 10 50 66 0Vedette/DeR10 9 3 0 6 9 42 54 0DVVA6 11 3 0 8 9 50 74 0OsLusitanos6 12 2 1 9 7 57 63 0DugOut5 11 2 0 9 6 36 77 0

Legmeervogels3 11 9 0 2 27 61 32 0VVGA1 11 7 1 3 22 44 33 0GoldenStars13 11 6 1 4 19 53 38 0Diemen 2 11 6 1 4 19 34 40 0Vedette/DeR8 11 5 2 4 17 45 47 0GermaanDe2 9 5 0 4 15 47 34 0Fenerbahce s.c. 2 10 5 0 5 15 52 40 0DVVA 5 9 4 0 5 12 33 36 0Geinburgia1 11 3 2 6 11 35 47 0Ouderkerk 5 9 3 1 5 10 40 44 0Fico 3 9 1 2 6 5 25 41 0DVVA8 8 1 0 7 3 25 62 0

Inleveren kopij clubblad!Het volgende clubblad komt uit op zondag 7 februari.

Van wedstrijden gespeeld in het weekend van 30/31 januari,kunt u uw kopij inleveren t/m woensdag 3 februari 20.00 uur.

Verslagen van het weekend 6/7 februari,tot zondag 7 februari 20.00 uur.

Lever uw verslagen zo snel mogelijk in, niet groter dan 300 (¼ pagina) woorden!!!U kunt uw verslag ALLEEN per e-mail insturen naar:

[email protected] die op een ANDERE MANIER of TE LAAT worden ingeleverd, worden NIET geplaatst!!!

Page 18: De Treffer 2009-2010 - 2010-01-24

nr. 11 24 januari 2010 18 svDiemen DeTreffer

Programma 30 & 31 januari

Kijk op vrijdag vóór dat u moet spelen op de site van sv Diemen.Klik onder Informatie, bij Programma & uitslagen!!!

Klik dan op programma deze week. Dan ziet u waar en hoelaat u moet spelen.

Zaterdag 30 januari thuis14:30 74688 Diemen 2 SCW 3 4e klasse 408 14:30 126270 Diemen VE1 Sporting Martinus VE1 1e klasse 35+ D 14:30 128193 Diemen DA1 P en T DA1 4e klasse A 11:00 206315 Diemen MB2 Vriendenschaar MB1 2e klasse 12 09:00 203018 Diemen D2 Sporting Martinus D3 2e klasse 39 12:00 208970 Diemen D4 AS 80 D4 2e klasse 42 10:30 201302 Diemen D5 VVC D3 3e klasse 44 12:45 218539 DiemenMD1 SDZMD2 1eklasse 12 12:45 213277 DiemenMD2 SDZMD1 1eklasse 13 09:00 200437 Diemen E1 RAP E3 1e klasse 21 09:00 185928 Diemen E3 Abcoude E2 2e klasse 30 12:45 183348 DiemenE4 GeuzenM’meerE4 2eklasse 37 09:00 187263 DiemenE5 DijkDeE2 1eklasse 27 11:30 218528 Diemen E8 DRC E3 4e klasse 31 09:00 188198 Diemen E9 DWV E5 5e klasse 22 12:45 188243 Diemen E12 DWV E6 6e klasse 21 10:15 223791 DiemenF1 JOS/W’graafsmeerF1 1eklasse 11 11:30 213635 DiemenF2 NieuwSlotensvF1 1eklasse 14 10:15 212409 Diemen F6 OSV F6 5e klasse 25 10:15 212404 DiemenF8 HBOKF1 6eklasse 23

Zondag 31 januari thuis11:30 40830 Diemen 2 Legmeervogels 2 2e klasse C E. Bay14:00 46723 Diemen3 AGB6 4eklasse 412 12:00 56650 DiemenA1 OSM75A1 Hoofdklasse D D.D.Adriaans10:00 133919 DiemenA2 WeespFCA1 1eklasse G N.Adluni12:00 179244 DiemenB3 GeuzenM’meerB2 2eklasse 6 14:00 179265 DiemenB4 TosActiefB2 2eklasse 7 14:00 179239 DiemenB5 WherevogelsDeB3 3eklasse 7 10:00 60738 Diemen C2 Abcoude C2 1e klasse K 09:45 180037 Diemen C3 Buitenboys C3 2e klasse 9

Zaterdag 30 januari uit14:30 67392 OSV1 Diemen 1 4e klasse C E. Landman14:45 75002 Kismet823 Diemen 3 5e klasse 505 13:00 204476 SchagenMB1 Diemen MB1 1e klasse 2 10:45 91714 HoutenD1 DiemenD1 Hoofdklasse C09:00 193363 Ouderkerk D2 Diemen D3 2e klasse 40 12:00 209124 ZwanenburgD4 DiemenD6 3eklasse 4709:45 209107 Batavia‘90D2 DiemenD7 3eklasse 5511:45 189471 Roda23E2 Diemen E2 1e klasse 23 10:00 189488 WV-HEDWE2 Diemen E6 2e klasse 35 09:00 189062 Meer de E5 Diemen E10 6e klasse 21 10:45 189073 DijkDeE6 Diemen E11 5e klasse 23 10:15 214433 ZeeburgiaF5 Diemen F3 2e klasse 22 10:00 214438 AmstellandUnitedF2 Diemen F4 2e klasse 23 10:00 214444 Ouderkerk F4 Diemen F5 3e klasse 35 09:00 214459 GeuzenM’meerF5 DiemenF7 5eklasse 2510:00 214414 GeinburgiaF3 Diemen F9 6e klasse 25 11:00 223725 IVVF6 DiemenF10 7eklasse 4409:30 218514 TosActiefF7 DiemenF11 7eklasse 42

Zondag 31 januari uit14:00 36999 TOG1 Diemen 1 4e klasse F A. Kolsteeg14:45 138080 AFC B1 DiemenB1 Hoofdklasse C E.Fadili09:30 58852 JOS/W’meerB1 DiemenB2 1eklasse I A.vandeBiezen10:00 60919 Blauw Wit A C1 DiemenC1 Hoofdklasse D J.Pieterse14:00 179978 Roda23C6 Diemen C4 3e klasse 15 10:00 179997 ForzaAlmereC2 Diemen C5 3e klasse 16 11:30 179965 OverbosC6 Diemen C6 3e klasse 13

Page 19: De Treffer 2009-2010 - 2010-01-24

nr. 11 24 januari 2010 19 svDiemen DeTreffer

Programma 6 & 7 februari

Kijk op vrijdag vóór dat u moet spelen op de site van sv Diemen.Klik onder Informatie, bij Programma & uitslagen!!!

Klik dan op programma deze week. Dan ziet u waar en hoelaat u moet spelen.

Zaterdag 6 februari thuis14:30 68466 Diemen 1 Fortius 4e klasse C R. Leerling14:30 74701 Diemen 3 DVVA 12 5e klasse 505 14:30 126276 Diemen VE1 Arsenal ASV VE1 1e klasse 35+ D 12.45 128188 Diemen DA1 DVVA DA2 4e klasse A 12:45 200702 Diemen MB1 Overbos MB1 1e klasse 2 11:30 197334 Diemen D3 Almere FC D3 2e klasse 40 09:00 193445 DiemenD6 PancratiusD9 3eklasse 4710:30 205109 DiemenD7 VechtdeD2 3eklasse 5512:00 193237 Diemen D8 SDO D4 4e klasse 43 10:00 187345 Diemen E2 Volewijckers E1 1e klasse 23 10:00 185932 Diemen E6 Abcoude E3 2e klasse 35 11:30 221026 Diemen E10 Portugal Adam FC E2 6e klasse 21 11:30 197867 DiemenE11 ArsenalASVE7 5eklasse 2309:00 213482 Diemen F3 Dijk De F1 2e klasse 22 10:00 212895 Diemen F4 Abcoude F2 2e klasse 23 09:00 213018 Diemen F5 Abcoude F4 3e klasse 35 09:00 211898 DiemenF7 MeerdeF4 5eklasse 2509:00 214605 DiemenF9 CTO70F5 6eklasse 2510:00 214948 DiemenF10 TosActiefF6 7eklasse 44

Zondag 7 februari thuis14:00 37703 Diemen1 Fortius1 4eklasse F G.Wassink10:00 59014 DiemenB1 RKDESB1 Hoofdklasse C R.Jonker12:00 60726 DiemenC1 HollandiaC1 Hoofdklasse D J.C.Faessen12:00 222680 Diemen C4 Sporting Martinus C6 3e klasse 15 10:00 180094 DiemenC5 WaterwijkC7 3eklasse 1612:00 180116 Diemen C6 Buitenboys C5 3e klasse 13

Zaterdag 6 februari uit14:45 77434 AFC10 Diemen 2 4e klasse 408 12:00 206385 HerculesMB1 Diemen MB2 2e klasse 12 10:30 91638 Meern De D1 DiemenD1 Hoofdklasse C11:30 209102 Pancratius D3 Diemen D2 2e klasse 39 09:30 209113 Abcoude D3 Diemen D4 2e klasse 42 09:00 209121 Legmeervogels D5 Diemen D5 3e klasse 44 09:00 185551 Meer de D4 Diemen MD1 1e klasse 12 13:15 219332 DCGD6 Diemen MD2 1e klasse 13 10:45 189470 SDZE3 Diemen E1 1e klasse 21 10:00 189479 DRCE2 Diemen E3 2e klasse 30 09:30 189482 Tos Actief E3 DiemenE4 2eklasse 3709:00 189495 Weesp FC E3 DiemenE5 1eklasse 2711:15 189493 DWV E4 DiemenE7 3eklasse 3709:30 189066 Dijk De E5 Diemen E8 4e klasse 31 09:30 189503 Tos Actief E5 Diemen E9 5e klasse 22 09:00 189075 TABAE7 Diemen E12 6e klasse 21 09:00 214422 WV-HEDWF1 Diemen F1 1e klasse 11 09:30 214425 DCGF1 Diemen F2 1e klasse 14 09:00 214447 IJburgAFCF6 Diemen F6 5e klasse 25 10:00 214461 GeinburgiaF2 Diemen F8 6e klasse 23

Zondag 7 februari uit11:30 40075 Fortius2 Diemen2 2eklasse C D.Nijsen14:30 56638 Abcoude A1 DiemenA1 Hoofdklasse D R.Roos12:00 133173 AbcoudeA2 Diemen A3 2e klasse Q 11:00 58989 Waterwijk B2 DiemenB2 1eklasse I A.Moolhuizen10:00 179304 AbcoudeB2 Diemen B3 2e klasse 6 11:30 179295 GermaanDeB1 DiemenB5 3eklasse 709:30 60480 DWS C1 Diemen C2 1e klasse K S. Belrouche09:30 180117 SportingMartinusC3 Diemen C3 2e klasse 9

Page 20: De Treffer 2009-2010 - 2010-01-24

nr. 11 24 januari 2010 20 svDiemen DeTreffer

Ik ben wat laat, maar uw clubblad kwam niet eerder uit, vandaar. Ik wens u en de uwen een GEZOND 2010 en hoop dat dit nieuwe jaar u zal brengen wat u er van verwacht. Mijn wens voor de voetballiefhebbers is: RESPECT voor elkaar, langs de lijn, naar de tegenstander, maar ook onderling. Dus de kleedkamers laten we netjes achter, ook bij uitwedstrijden. Even de spullen opruimen in de kantine, kopjes, bakjes van de patat, etc. U moet mijn stokpaardje ondertussen weten, RESPECT naar de scheidsrechter staat op nummer 1, zonder de referee gaat het nu eenmaal niet. En gelooft u mij nou maar de scheidsrechter is van hetzelfde niveau, als de spelers die hij fluit. Dus. . . zodoende.

We ontvingen maar liefst vijf ballen van onze hoofdsponsor RSBS Advies en Bemiddeling via het voetbalblad ELF, we danken Bert Steen daar hartelijk voor. Ook via ELF ontvingen we een bal van Dick van der Schaaf vof, onze hartelijke dank.

In dit clubblad vindt u alle standen van de A-categorie en de eindstanden van de voorjaarscompetitie van de B-categorie. Bij de A-junioren doen de A1 en de A3 het goed, terwijl we de A2 op de laatste plaats vinden, wel zien we dat dit team op de koploper na de beste verdediging heeft alleen het scoren?

Bij de B-junioren doet de B1 het uitstekend, de overige teams doen het minder goed.

In de Hoofdklasse doet de C1 het goed, ook de andere C-teams doen het prima, met de C5 als de kampioen in haar afdeling. Klasse mannen!

Als trotse koploper gaat de D1 in de hoofdklasse met vol vertrouwen de rest van het seizoen tegemoet. Over het geheel gezien doen de D-pupillen het van redelijk tot goed, met als uitblinkers de kampioenen de D3 en de D5, gefeliciteerd!

Bij onze E-pupillen komen we twee kampioenen tegen, de E1 en de E11, gefeliciteerd! Verder drie tweede plaatsen voor de E3, E5 en de E6, knap gedaan.

De jongste loot van onze club, de Fjes, heeft het wel eens beter gedaan, alhoewel de F1 ongeslagen kampi-oen werd, de overige teams deden het beduidend minder.

De meisjes pupillen, junioren en senioren komen we met gemiddelde resultaten tegen, met als uitschieter de MB2, drie wedstrijden minder gespeeld, een keurige derde plaats en ongeslagen, knap.

Over de zat- en zon-senioren kunnen we matig tevreden zijn.

In de zaal gaat het goed, alle drie de teams doen het uitstekend!

De NUON (sponsor van de KNVB) zoekt ballenjongens/meisjes. Je kunt je aanmelden via:

www.nuonballenjongens.nl Doen dacht ik zo.

Klara Angelino, Chelsea Kenton, Jelena Mancic en Iris de Ruiter zijn uitgenodigd voor een 7 tegen 7 ac-tiviteit van de KNVB. Zij spelen op de velden van sc Voorland, op woensdag 10 februari, aanvang 16.00 uur. Succes!

Op pagina 11 van dit clubblad vindt u alle gegevens van het zaalvoetbaltoernooi voor de F- en E-pupillen op maandag 28 december. Iedereen wordt daar bedankt, scheidsrechters en organisatoren, één naam ont-breekt echter. Je zet als verslaggever je eigen naam hier niet bij, maar een groot compliment gaat zeker naar Yvonne Ceelie, die de hele dag heeft meegeholpen aan het doen slagen van deze dag. Chapeau!

Via de VI Kick Off Sponsoractie ontvingen we van een onbekende gever drie ballen cadeau!!! We willen de gulle onbekende gever van harte bedanken!

Koning Winter zit ons danig in de weg, “we” hebben nog niet één keer de velden in competitieverband mo-gen betreden, gelukkig wisten “onze” mensen hier en daar (ook thuis) vriendschappelijke wedstrijden te orga-niseren. Hartelijk dank beste mensen.

Minitreffers