Schoolgids 2008 2009

20
1 AMALIA-ASTROSCHOOL WOORD VOORAF Voor u ligt de schoolgids van de Amalia-Astroschool, school voor christelijk basisonderwijs, in Baarn. Deze gids informeert u over allerlei zaken die met de school te maken hebben. De gids is bedoeld voor ouders van leerlingen, voor ouders van toekomstige leerlingen en overige belangstellenden. De schoolgids is ontwikkeld met instemming van de medezeggenschapsraad. Jaarlijks wordt de gids bijgesteld aan de actuele situatie. Tussentijdse wijzigingen worden via de nieuwsbrief bekend gemaakt en in het nieuwe cursusjaar verwerkt in de schoolgids. Het is altijd mogelijk om meerdere organisatorische en onderwijsinhoudelijke documenten van de school in te zien. De gids wordt aan het begin van het cursusjaar aan alle ouders/verzorgers van de school uitgereikt. Ook bij inschrijving van nieuwe leerlingen ontvangen de betreffende ouders/verzorgers een exemplaar van deze gids. Voor vragen, opmerkingen, tips of wensen kunt u bij mij terecht. U kunt even langskomen en beoordelen of ik op dat moment tijd voor u hebt, maar u kunt ook een afspraak maken. Jacques van der Vlies schoolgids AMALIA-ASTROSCHOOL 2008-2009 Christelijke school voor basisonderwijs AMALIA-ASTROSCHOOL Parkstraat 30 3743 EE Baarn 035-5413287 [email protected] www.amalia-astro.nl

description

Schoolgids 2008 2009

Transcript of Schoolgids 2008 2009

Page 1: Schoolgids 2008 2009

1 A M A L I A - A S T R O S C H O O L

WOORd vOORAf

voor u ligt de schoolgids van de Amalia-Astroschool, school voor christelijk basisonderwijs, in Baarn. deze gids informeert u over allerlei zaken die met de school te maken hebben.de gids is bedoeld voor ouders van leerlingen, voor ouders van toekomstige leerlingen en overige belangstellenden. de schoolgids is ontwikkeld met instemming van de medezeggenschapsraad. Jaarlijks wordt de gids bijgesteld aan de actuele situatie. Tussentijdse wijzigingen worden via de nieuwsbrief bekend gemaakt en in het nieuwe cursusjaar verwerkt in de schoolgids. Het is altijd mogelijk om meerdere organisatorische en onderwijsinhoudelijke documenten van de school in te zien. de gids wordt aan het begin van het cursusjaar aan alle ouders/verzorgers van de school uitgereikt. Ook bij inschrijving van nieuwe leerlingen ontvangen de betreffende ouders/verzorgers een exemplaar van deze gids. voor vragen, opmerkingen, tips of wensen kunt u bij mij terecht.U kunt even langskomen en beoordelen of ik op dat moment tijd voor u hebt, maar u kunt ook een afspraak maken.

Jacques van der vlies

s c h o o l g i d s A M A L I A - A S T R O S C H O O L 2 0 0 8 - 2 0 0 9

Christelijke school voor basisonderwijsAmAliA-Astroschool

Parkstraat 303743 EE Baarn

[email protected]

Page 2: Schoolgids 2008 2009

colofon© Amalia-Astroschool 2008-2009tekst Jacques van der vliesontwerp de-loods | Renske Lambooydruk B2B digital printing

INHOUd

WOORd vOORAf 1

dE SCHOOL 5-7de naam, het bestuur, aantal leerlingen, het gebouw

PLATTEGRONd vAN dE SCHOOL 8

dE IdENTITEIT vAN dE SCHOOL 9

HET ONdERWIJS 10-15de kleuterbouw, groep 3 t/m 8, computers, verkeersonderwijsgymnastiek, spel en zwemonderwijs, culturele activiteiten, onderwijstijd

dE LEERLINGEN 16-22kinderen volgen in hun ontwikkeling, zorgverbredingzorgleerlingen, interne begeleider, samenwerkingsverband PC Eemland, ZAT, leerlingvolgsysteem, sociaal-emotionele ontwikkeling, doubleren, aangepast programma,LGf (of Rugzak), Eduniek, schoolrapporten, onderwijskundig rapport, leerplicht / verzuim, schorsing of verwijdering,voortgezet onderwijs

HET PERSONEEL 23-24personele bezetting, managementteam, compensatieverlof en BAPO, andere vervanging van leerkrachten, stagiaires / ondersteunende activiteiten

3 A M A L I A - A S T R O S C H O O L2A M A L I A - A S T R O S C H O O L

Page 3: Schoolgids 2008 2009

dE SCHOOL

De naam van de schoolde Amalia-Astroschool is een school voor protestants christelijk basisonderwijs. de school is ontstaan door een samenvoeging van de Prinses Amalia kleuterschool en de dr. P.v. Astroschool in 1985. Prinses Amalia van Saksen Weimar bewoonde in het midden van de 19e eeuw Paleis Soestdijk. Zij financierde de bouw van een christelijke kleuterschool, voorheen in de Schoolstraat in Baarn. deze school werd later de Prinses Amaliaschool genoemd. In 1910 werd de Hervormde Lagere School gesticht aan de Spoorstraat te Baarn. de Baarnse huisarts dr. P.v. Astro was ruim veertig jaar voorzitter van het schoolbestuur. In

de vijftiger jaren werd door het toenmalige bestuur een naamsverandering doorgevoerd waardoor de school naar de huisarts werd vernoemd.

het bestuurdeze school wordt bestuurd door de Stichting voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Baarn-Soest. daaronder vallen de vijf PC-scholen in Soest: de Werveling, de Bron, de Prof. J. Waterinkschool, de

da Costaschool en de Insingerschool, de vier PC-scholen in Baarn: de Amalia-Astroschool, de Guido de Brèsschool, de Gaspard de Colignyschool en de Koningin Wilhelminaschool, en de PC-school in Soesterberg: de Postiljon. Het bestuur heeft op stichtingsniveau een directeur en adjunct-directeur aangesteld, die integraal verantwoordelijk zijn voor het management van de Stichting. Het schoolbestuur wil inhoud

dE OUdERS / vERZORGERS 25-29ouderraad, medezeggenschapsraad, oudercontacthuisbezoek, klachtenregeling, vertrouwenspersoon voor de kinderen, omgangsprotocol schoolarts (Geneesk. schooltoezicht), hoofdluis

fINANCIËLE ZAKEN 30-32schoolfonds, overblijven, zending/adoptie, schoolzwemmenschoolreizen / kleuterdag / schoolkamp, sponsoringbelangrijke rekeningnummers

dE KOMENdE JAREN 33 visie, missie

HUISHOUdELIJKE ZAKEN 35-37 abonnementen, boekengebruik, excursies, fietsen, mobiele telefoons, schoolfotograaf, schoolmelk, schoolprojecten en -acties, schooltijden, schoonmaakavonden, slotfeest, snoepen, sportevenementen, vakanties, vrije dagdelen, verjaardagen bij de kleuters, verjaardagen van de leerkrachten, verzekeren

SCHOOLTIJdEN 38vakanties, vrije dagen

NAMEN, AdRESSEN EN TELEfOONNUMMERS 39-40bestuur, schoolteam, ouderraad, medezeggenschapsraad

5 A M A L I A - A S T R O S C H O O L4A M A L I A - A S T R O S C H O O L

samen op e igen wi jze

Page 4: Schoolgids 2008 2009

het gebouwde Amalia-Astroschool is gelegen in het centrum van Baarn. Het schoolgebouw bestaat uit 11 groepslokalen, een handenarbeidlokaal, een speellokaal, een film/tv-zolder, een ruimte voor individuele leerlingenzorg, een computerruimte en gangen voorzien van werkhoeken. Rondom de school zijn 3 pleinen gelegen. Het plein met het grasveld en het klimhuis is bedoeld voor de kleutergroepen en groep 3. de overige pleinen zijn voor de andere groepen. de gemeentelijke gymzaal “de Spoorslag” staat op het terrein van de school. de groepen 3 t/m 8 maken hiervan gebruik. de leerlingen ondervinden geen tijdverlies met het zich verplaatsen naar deze sportaccommodatie. verder beschikt de school over een ruime, overdekte fietsenberging. deze bevindt zich onder de gymzaal. de kleuterbouw maakt gebruik van een eigen ingang. doordat het gebouw door tochtdeuren in verschillende compartimenten is opgedeeld, werken de kleuters in een eigen, redelijk afgesloten gedeelte van de school.I.s.m. onze algemene directie zorgen we ervoor dat het gebouw goed wordt onderhouden. Een meerjaren-onderhoudsprogramma zorgt ervoor dat er ieder jaar diverse activiteiten op dit gebied plaatsvinden.Hetzelfde geldt voor het vernieuwen van het meubilair. Zo worden in 2008 en 2009 alle tafels en stoelen van de leerlingen en tevens de meeste kasten vervangen.

geven aan het behoud van de protestants-christelijke signatuur van het onderwijs in de gemeenten Soest en Baarn, waarbij iedere school zijn eigen cultuur en identiteit behoudt. In het Identiteitsdocument van de stichting staan de grondslag en het doel van de stichting verwoord. de stichting aanvaardt als grondslag de Bijbel als Gods Woord en bevordert dat er geleefd en gewerkt wordt vanuit het geloof in de God van de Bijbel, die zich geopenbaard heeft in Jezus Christus. de stichting zet zich in voor een hoge levensbeschouwelijke, pedagogische en onderwijskundige kwaliteit van de tien aangesloten scholen. Het bestuur bestaat uit zes personen, afkomstig uit Soest en Baarn. Het adres van het bestuurssecretariaat is Postbus 3178, 3760 dd Soest.

Aantal leerlingende Amalia-Astroschool is voor de huidige begrippen een middelgrote basisschool. Het leerlingenaantal schommelt jaarlijks per oktober rond de 240 leerlingen en vertoont daarmee een stabiel beeld. Als de grootte van het gebouw dit zou toelaten was het aantal leerlingen een stuk hoger, want het aantal kinderen op de wachtlijst ligt ver boven de honderd. de leerlingen die onze school bezoeken komen uit heel Baarn. de groepsgrootte kan variëren van 18 tot 33 leerlingen. dit is afhankelijk van vele factoren. de groepen in de onderbouw zijn over het algemeen kleiner dan in de bovenbouw.

7 A M A L I A - A S T R O S C H O O L6A M A L I A - A S T R O S C H O O L

Page 5: Schoolgids 2008 2009

samen op e igen wi jze

9 A M A L I A - A S T R O S C H O O L8

IdENTITEIT vAN dE SCHOOL

de Amalia-Astroschool is een school voor protestants christelijk onderwijs. Zij ontleent haar identiteit aan het woord van God. de school ziet het als haar opdracht om naast het gewone onderwijs vorm en inhoud te geven aan waarden en normen als liefde, respect voor mens en natuur, zorg en aandacht voor een ieder, vergevingsgezindheid en verantwoordelijkheidsbesef, om zo mee te bouwen aan een toekomst van liefde, gerechtigheid en vrede.

Sinds vorig schooljaar werken we met de methode Trefwoord. deze handreiking brengt met behulp van leefthema’s twee werkelijkheden bij elkaar: de belevingswereld van het kind - in de hedendaagse, multiculturele en religieuze samenleving - en de wereld van de bijbel. In dit treffen van twee werelden leert het kind in dubbel opzicht. de eigen levenservaringen dragen er toe bij de bijbelverhalen beter te begrijpen. Omgekeerd biedt de bijbel een andere blik op de dagelijkse werkelijkheid. Het is een ontmoeting waaraan kinderen vooral ook van elkaar leren. Natuurlijk komen via Trefwoord ook de Christelijke feestdagen uitgebreid aan bod. Zo werken we b.v. toe naar de kerstviering (op do 18 december) en paasviering (op do 9 april). via de nieuwsbrieven wordt u geïnformeerd over de manier waarop we deze feesten zullen vormgeven.In de hoogste groepen wordt ook expliciet gewerkt met de Bijbel. deze Bijbel mogen de leerlingen aan het eind van de basisschool behouden. Als school werken wij samen met de verschillende kerken. dit varieert van uitwisseling van informatie tot aan het verlenen van medewerking in een dienst en het meedoen met de vastenactie. Wij zien de relatie met de kerken als een waardevolle aanvulling.

A M A L I A - A S T R O S C H O O L

PLATTEGRONd

directiekamer

groep 3B

repro

groep 1/2 A

overblijflokaal groep 7 groep 6 groep 5

groep 8

computerlokaal

handen-arbeidlokaal

groep 1/2 B groep 1/2 C groep 4

groep 3A

keuk

enpersoneels-kamer

speellokaal

BEGANE GRONd

INGANG KLEUTERS

ingang groepen 3A, 4, 5, 8

hoofdingang groepen 3B, 6, 7

1E vERdIEPING

Page 6: Schoolgids 2008 2009

Iedereen is welkom op de Amalia-Astroschool, mits hij of zij respect heeft voor de identiteit van de school. de schoolbevolking is qua identiteitsbeleving pluriform.

HET ONdERWIJS

Als school willen wij een veilige en geborgen omgeving bieden waarin het kind zich geaccepteerd voelt en ruimte ontvangt om zich verder te ontwikkelen op sociaal/emotioneel, cognitief, creatief en cultureel gebied. de school wil op deze terreinen het individuele kind stimuleren en uitdagen. In dit streven gaan we uit van het unieke van elk kind en proberen we aan de individuele verschillen in benadering en werkwijze tegemoet te komen. Niemand is gelijk, maar wel gelijkwaardig. Wij streven ernaar om ieder kind zoveel mogelijk binnen het leerstofjaarklassensysteem op te vangen. In de groep wordt gedifferentieerd naar leerling, tempo en leerstof. de Amalia-Astroschool wil een onderwijsleersituatie scheppen waar binnen het individuele kind een ononderbroken ontwikkelingslijn kan volgen, zoals ook wettelijk is voorgeschreven.

daarmee komen we steeds meer terecht in het concept ‘adaptief onderwijs’, of wel het omgaan met de verschillen. Hierbij staat de afstemming van het gegeven onderwijs op de leer- en ontwikkelingsbehoeften van alle kinderen centraal. Onderwerpen als ‘zelfstandig werken’, ‘effectieve instructie’, ‘individuele leerlijn’ en ‘het handelen van de leerkracht’ zijn facetten in dit proces welke momenteel punten van ontwikkeling zijn. daar liggen kansen en mogelijkheden om beter aan te sluiten bij de leer- en ontwikkelingsbehoeften.

Het kind groeit op in een multiculturele samenleving. We zien het als een taak van de school om het kind hierop voor te bereiden. de facetten van een multiculturele samenleving worden dan ook integraal via onze

methodeboeken, de actualiteit van alle dag en de ervaringen vanuit de leefomgeving van het kind regelmatig aan de orde gesteld. In dit kader is het goed om te melden dat we vanaf 2006 verplicht zijn om in ons onderwijs aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale integratie. Actief burgerschap betekent de bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren.

Wanneer het kind na 8 jaar de Amalia-Astroschool verlaat, dan willen we het volgende bereikt hebben:

• Het kind heeft zich de instrumentele vaardigheden die beschreven worden in de kerndoelen voor het basisonderwijs eigen gemaakt;

• Het kind is in staat zich op niveau zowel mondeling, als schriftelijk te kunnen uitdrukken;

• Het kind is in staat om op niveau te lezen; • Het kind beheerst de grondbeginselen van het rekenen,

waaronder het automatiseren van de tafels en kan omgaan met hoeveelheden, maten en getallen;

• Het kind heeft zich de noodzakelijke algemene kennis, verwoord in de kerndoelen voor het basisonderwijs, eigen gemaakt;

• Het kind kan zich op een creatieve manier uitdrukken en op een eigen manier omgaan met de creatieve uitingen van anderen;

• Het kind heeft zich ontwikkeld tot een sociaal mens, om volwaardig deel te nemen aan het menselijke verkeer;

• Het kind kan omgaan met eigen emoties en die van anderen.

Om bovenstaande doelen op haalbaarheid te onder-zoeken en vervolgens te borgen maken we gebruik van:

• Het gehele stelsel van toetsen, testen en observaties dat is ingebed in ons leerlingvolgsysteem;

• De resultaten van de CITO-eindtoets voor het basisonderwijs; • De ervaringen van de scholen voor Voortgezet Onderwijs met onze oud-leerlingen.

10A M A L I A - A S T R O S C H O O L

samen op e igen wi jze

11 A M A L I A - A S T R O S C H O O L

Page 7: Schoolgids 2008 2009

Groep 3 t/m 8vanaf groep 3 kennen we jaargroepen. We werken vanuit het leerstofjaarklassen systeem. Binnen de groep vindt differentiatie plaats naar leerling, tempo en leerstof. voor groep 3 t/m 8 werken wij methodisch. Wij besteden veel zorg aan de aanschaf van nieuwe methoden en stemmen de onderwijsvisie per methode op elkaar af. We hanteren moderne methodes voor rekenen (Pluspunt), taal (Taal Actief) en lezen (veilig Leren Lezen in groep 3 en Goed Gelezen in de groepen 4 t/m 8). Ook bij de wereldoriënterende vakken gebruiken wij moderne methoden. voor biologie is dat Leefwereld en voor aardrijkskunde en geschiedenis werken we sinds dit schooljaar met respectievelijk de Blauwe Planeet en Speurtocht. de vernieuwing van methoden is opgenomen in een meerjarencyclus. Naast de hierboven genoemde vakken worden de volgende vakken ook (min of meer) methodisch aangeboden: schrijven, Engels (in groep 7 en 8), handenarbeid, tekenen, muziek, gymnastiek, verkeer. Geestelijke stromingen, maatschappelijke verhoudingen, sociale redzaamheid en actief burgerschap/sociale integratie zijn andere onderdelen die de wet op het basisonderwijs voorschrijft, welke op onze school binnen verschillende vak- en vormingsgebieden zijn geïntegreerd.

computersde school beschikt over een veertigtal computers die aangesloten zijn op een netwerk. dit netwerk is in 2008 volledig vernieuwd. de computer is geen doel op zich, maar een praktisch hulpmiddel. Alle groepen hebben

computers in of vlakbij het lokaal. daarnaast hebben we voor de groepen 3 t/m 8 is een speciale computerruimte ingericht. de software varieert van ont-wikkelingsspelen voor de onderbouw tot tekstverwerking in de bovenbouw van de school. Het accent ligt op het trainen van (basis)vaardigheden en het verwerven van (basis)kennis.

De kleuterbouwde kleuterbouw bestaat uit drie groepen 1/2. Er wordt thematisch gewerkt met de methode Schatkist die de vakgebieden taal, rekenen en sociaal-emotionele ontwikkeling aan bod laat komen. Elk thema duurt twee tot vier weken. Natuurlijk zijn er buiten Schatkist om ook de vaste thema’s zoals Sinterklaas, Kerstmis en Pasen. de kleuterbouw start en eindigt haar activiteiten vanuit de kring. Tijdens de werkles werken de kinderen aan een verplichte opdracht of mogen ze kiezen voor het werken met de (ontwikkelings)materialen. Hierbij vindt de differentiatie plaats naar leerling, tempo en leeftijd. Ook aan samen werken en samen spelen wordt in de kleutergroepen veel aandacht besteed. Naast het buitenspelen, wat zowel ‘s morgens als ‘s middags gebeurt, spelen de kleuters ook samen in de verschillende hoeken in de klas. de bouwhoek, huishoek en leesschrijfhoek zijn vaste hoeken, maar er wordt ook vaak een hoek ingericht die past bij het thema waar op dat moment over gewerkt wordt. In het speellokaal vinden de spellessen en gymnastieklessen plaats en ook bij slecht weer maken we gebruik van die ruimte.Naast de eigen observaties van de leerkracht maken we ook gebruik van het observatiesysteem van Cito hetgeen een beeld geeft van de resultaten op het gebied van taal, rekenen (ordenen) en sociaal-emotionele ontwikkeling. Bij de overgang van groep 2 naar 3 lag voorheen de leeftijdsgrens bij 1 oktober. Sinds enige tijd hebben we de mogelijkheid om kleuters die tussen 1 oktober en 1 januari vijf jaar worden versneld te laten doorstromen. d.m.v. het ‘beslissingsschema onderwijsbehoeften’ wordt van deze kleuters bepaald of ze inderdaad toe zijn aan de overstap naar groep 3.

13 A M A L I A - A S T R O S C H O O L12A M A L I A - A S T R O S C H O O L

Page 8: Schoolgids 2008 2009

Spoorslag”. deze gymzaal staat op het terrein van de school. Het is verplicht dat de leerlingen de gymnastieklessen volgen in gymkleding. Het dragen van gymnastiekschoenen is zelfs medisch voorgeschreven. de gymnastiekkleding behoort te zijn voorzien van naam. de groepen 3 t/m 8 krijgen eenmaal per week gymles van vakleerkracht

Adrie Rossen. In groep 4 t/m 8 krijgen de leerlingen een tweede wekelijkse gymles van hun eigen leerkracht. We noemen dit vak ook wel ‘bewegingsonderwijs’.Op donderdagochtend krijgen de groepen 3 zwemonderwijs in de Trits.

culturele activiteitenAls school werken wij samen met Stichting Kunst Centraal te Bunnik. deze stichting levert jaarlijks een aanbod op het gebied van kunst en cultuur waar de school ruimschoots gebruik van maakt. Het gaat hier om projecten, leskisten, leerkrachtondersteuning en groepsactiviteiten op het gebied van toneel, muziek, beeldende kunst, kunst kijken en literatuur. daartoe behoort ook het programma-aanbod voor de scholen van de Baarnse Speeldoos, Kasteel Groeneveld enz. In de afgelopen jaren zijn de zogenaamde doemiddagen zo goed bevallen dat we daarmee ook dit schooljaar zullen doorgaan. Op deze middagen doen de groepen 3 t/m 8 drie weken achtereen een activiteit welke ze zelf hebben uitgekozen.

onderwijstijdEr zijn inmiddels meer mogelijkheden voor de scholen om de totale onderwijstijd tijdens de achtjarige basisschoolperiode anders te verdelen. Binnen onze stichting is echter destijds gekozen voor harmonisatie. Zo houden we vooralsnog dezelfde verdeling tussen onder- en bovenbouw aan. (onderbouw minimaal 880 en bovenbouw minimaal 1000 uur per schooljaar) Op vier van de vijf ochtenden zijn destijds wel de schooltijden gelijkgetrokken. dit was het gevolg van de vrije vrijdagmiddag voor de onderbouwgroepen.

VerkeersonderwijsZoals de wettelijke norm ons verplicht, hebben we verkeerseducatie en de ‘verkeersveilige schoolomgeving’ opgenomen in ons schoolplan. dit doen we op een theoretische en praktische manier. Sinds 2005 hebben we op school een eigen verkeerswerkgroep. deze werkgroep heeft in nauw overleg met de gemeente de schoolverkeerssituatie in beeld gebracht. “Kindgevaarlijke” situaties moeten worden gewijzigd. de gemeente heeft vorig schooljaar de verkeersveiligheid rondom de school aangepakt. In 2006 zijn we erin geslaagd om het Utrechts verkeers veiligheids Label

(UvL) te behalen. dit label geeft aan dat de school die dit certificaat verkrijgt op ‘verkeersgebied’ goed bezig is. Onder impuls van dit label gebruiken we momenteel de verkeersmethode Klaar Over. Om de doorgaande lijn te bevorderen werken we door de hele school met deze methode. van verdere verkeersontwikkelingen worden de ouders via de nieuwsbrieven op de hoogte gebracht. d.m.v. speciale verkeersweken proberen we extra aandacht te besteden aan dit leerstofterrein.

Gymnastiek en spelde kleuters maken gebruik van het speellokaal. Tijdens de gymnastiek- of spellessen dragen de leerlingen gymkleren en gymschoenen, liefst voorzien van klittenbandsluiting. de gymschoenen blijven op school en behoren voorzien te zijn van naam. de gymlessen aan de groepen 3 t/m 8 worden gegeven in de gemeentelijke gymzaal “de

15 A M A L I A - A S T R O S C H O O L14A M A L I A - A S T R O S C H O O L

Page 9: Schoolgids 2008 2009

de ‘signalen’ worden besproken met de interne begeleider in een groepsoverleg of op de zorgvergaderingen, waarbij een deel van het team aanwezig is. de leerkracht stelt, in overleg met de interne begeleider, een handelingsplan op. de leerkracht heeft contact met de ouders wanneer er een handelingsplan wordt uitgevoerd, al dan niet met de interne begeleider.

interne begeleiderde interne begeleider heeft als taak alle zaken rond de leerlingenzorg te coördineren. Een aantal zaken waar de interne begeleider zich mee bezig houdt zijn: de coördinatie van het afnemen van de toetsen, dossiervorming bewaken, oudergesprekken, bijhouden van het

leerlingvolgsysteem, bijhouden van de orthotheek en contacten onderhouden met externe contacten, zoals de Speciale School voor basisonderwijs of Eduniek, de onderwijsbegeleidingsdienst. Op onze school is Inge van dijk de interne begeleider. Zij is er op dinsdag en donderdag.

samenwerkingsverband Pc EemlandOnze school werkt samen met een groot aantal scholen voor basisonderwijs en enkele scholen voor Speciaal Basisonderwijs. dit is het samenwerkingsverband “PC Eemland”. Het heet ‘PC’ omdat hierin protestants-christelijke scholen samenwerken. Het Samenwerkingsverband draagt zorg voor de leerlingen op de scholen. door het uitwisselen van expertise, door het geven van voorlichting en ondersteuning probeert het samenwerkingsverband het doorverwijzen van leerlingen naar de Speciale School voor Basisonderwijs tot een minimum te beperken. vanuit PC Eemland is ook het project Afstemming geïnitieerd. Onze school is daar sinds vorig schooljaar bij betrokken. Inmiddels worden we in dit kader begeleid bij de zogenaamde 1-Zorg route.

dE LEERLINGEN

Kinderen volgen in hun ontwikkelingvanaf de eerste dag tot en met de laatste dag dat de leerling bij op ons op school is, wordt niet alleen bijgehouden hoe het met die leerling gaat ten opzichte van de leerstof, maar ook de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt gevolgd. Het volgen van iedere leerling wordt vastgelegd in een dossier.

Zorgverbredingvaak is de ontwikkeling van een leerling geen aanleiding tot speciale zorg. Soms is het echter noodzakelijk gedurende een bepaalde tijd speciale aandacht aan de leerling te schenken. daarvoor moet er (soms) het een en ander onderzocht en bijgehouden worden. Alle gegevens, die het volgen van een bepaalde leerling met zich mee-brengt, worden verzameld. Soms is het nodig dat er handelingen en activiteiten ontwikkeld worden om de ontwik-keling van de leerling te ondersteunen. dit kan gaan om activiteiten voor leerlingen met achter-stand, maar ook om meer begaafde leerlingen. dit noemen wij op school ‘zorgverbreding’. de leerlingen noemen we ‘zorgleerlingen’.

Zorgleerlingende begeleiding van ‘zorgleerlingen’ verloopt volgens een vast traject. Een leerkracht kan een leerling signaleren via de klassenobservatie, via toetsen die worden afgenomen of via de ouders.

17 A M A L I A - A S T R O S C H O O L

samen op e igen wi jze

Page 10: Schoolgids 2008 2009

DoublerenSoms komt het voor dat we er voor kiezen om een kind een jaar te laten herhalen. We streven er dan naar om aan te sluiten bij de ontwikkeling van de leerling, daar waar hij op het moment van doubleren staat. Een jaar langer ‘kleuteren’ verloopt via een vaste procedure vanaf januari tot en met mei in het jaar waar dit speelt voor de leerling. deze procedure is op school in te zien. Wanneer het bij uw kind aan de orde zal komen, zal dit door de groepsleerkracht tijdig worden aangegeven. de eindbeslissing over wel of niet extra ‘kleuteren’ ligt bij de school. dat geldt overigens ook voor het eventueel doubleren in de hogere leerjaren.

Aangepast programmaOp onze school is het mogelijk dat, in overleg met ouders, leerlingen een aangepast programma krijgen over de gehele linie of voor een vakgebied. Soms wordt daarbij de hulp ingeschakeld van een RT(=remedial teaching)-leerkracht. dit schooljaar wordt dit verzorgd door Evarien Schönthaler (rekenen) en Alie van der vuurst (lezen). Wanneer we het programma voor een leerling voor de gehele linie gaan aanpassen, spreken we over een leercontract. de leerling haalt dan niet het eindniveau van de basisschool. Een leercontract of een aanpassing van een deel van het programma wordt uitgevoerd na overleg en toestemming van de ouders.

lGF (of rugzak)de ‘rugzak’ is een andere naam voor leerling-gebonden financiering (LGf). deze wet is in 2003/2004 in werking gegaan en geeft de ouders/

verzorgers van een kind met een handicap het recht om die school te kiezen die zij het meest geschikt vinden voor hun kind. dat kan een reguliere basisschool zijn of een school voor speciaal onderwijs. Wanneer ouder/verzorgers kiezen voor een reguliere basisschool en het kind extra voorzieningen nodig heeft, kunnen de ouders/verzorgers een leerling-gebonden budget aanvragen. Het kind neemt als het ware dit budget in een “rugzakje” mee. Uit dit ‘rugzakje’ kunnen zaken bekostigd worden als extra informatie, ambulante begeleiding e.d.

Zorg Advies teamde school kan voor een zorgleerling ondersteuning krijgen van het ZorgAdvies Team (ZAT). Zij ondersteunen de school en de ouders bij deontwikkeling van de leerling op school. Het is ook mogelijk voor de ouders om via het ZAT schoolmaatschappelijk werk te krijgen. Het kan heel prettig zijn om met iemand anders buiten de school te spreken over de zorg die u heeft over de ontwikkeling van uw kind. Wanneer een Speciale School voor Basisonderwijs beter past bij de ontwikkeling van een leerling, dan verloopt dit via de Permanente Commissie Leerlingenzorg verwijzing (=PCL-v). de PCL-v adviseert met betrekking tot de verwijzing, maar de uiteindelijke beslissing ligt bij de ouders. Het adres van de PCL is:

Permanente Commissie LeerlingenzorgPostbus 14023800 BK Amersfoort tel. 033 469 82 44 Coördinatie: Jan de Jongwww.pceemland.nl

leerlingvolgsysteemvanaf groep 1 wordt de ontwikkeling van de leerling op het gebied van taal, lezen, rekenen en sociaal-emotioneel getoetst met landelijke genormeerde toetsen, ontwikkeld door het CITO. Op deze manier houden we de ontwikkeling van de leerling bij. de resultaten van de toetsen worden door de leerkrachten en de interne begeleider besproken, geanalyseerd en bewaard in het geautomatiseerde CITO-leerlingvolgsyteem.

sociaal-emotionele ontwikkelingBij de groepen 1 en 2 werken we met de Kleuterobservatielijst van CITO. deze lijst volgt de sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling van de leerling. vanaf groep 3 volgen we de sociaal-emotionele ontwikkeling via viseon van CITO. vanaf groep 5 vullen niet alleen de leerkrachten maar ook de leerlingen een vragenlijst in.

18A M A L I A - A S T R O S C H O O L 19 A M A L I A - A S T R O S C H O O L

Page 11: Schoolgids 2008 2009

leerplicht / verzuimde leerplicht gaat in vanaf de maand nadat een kind vijf jaar is geworden. vanaf het vierde jaar kan een kind op onze school volledig onderwijs ontvangen. de maand voorafgaand aan de vierde verjaardag bestaat de mogelijkheid voor het kind om de school vier ochtenden te bezoeken. de ouders spreken in overleg met de betreffende leerkracht deze dagen af. Wanneer uw kind na 1 mei 4 jaar

wordt zal het in het nieuwe schooljaar starten. voor deze kinderen vervallen de kennismakingsochtenden.

Kan uw kind wegens ziekte of andere bijzondere omstandigheden niet naar school komen, dan dient u hiervan de school in kennis te stellen. dit kan mondeling, schriftelijk, telefonisch of per e-mail. de meldingen ontvangen we graag vóór schooltijd. Indien geen melding van verhindering van een kind is ontvangen, wordt telefonisch contact opgenomen met het gezin. de schoolleiding is bevoegd verlof tot afwezigheid te geven b.v. voor een bruiloft, doktersbezoek e.d. Een dergelijk verzoek dient tijdig te worden ingediend.

Als u andersoortig verlof wenst, dient u dit schriftelijk te doen en met redenen omkleed. Een dergelijk verzoek wordt alleen ingewilligd in bijzondere omstandigheden, b.v. als - zoals blijkt uit een doktersverklaring - medische noodzaak aanwezig is of als uw vakantie krachtens een bindende regeling, waarop u zelf geen invloed kunt uitoefenen, buiten de schoolvakanties valt. Iedere leerkracht houdt nauwkeurig een verzuimregistratie bij. de directie houdt daarmee zicht op de verzuimontwikkeling van de school en van individuele leerlingen.

Bij ongeoorloofd verzuim wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld. Bij regelmatig terugkerend verzuim stelt de directie in overleg met de groepsleerkracht een onderzoek in. Ook hierbij kan de leerplichtambtenaar worden ingeschakeld.

schorsing of verwijderingAls uiterste maatregel kan worden overgegaan tot het tijdelijk schorsen van een leerling of zelfs het verwijderen van een leerling van de school.

Ouders melden hun kind aan bij de Commissie voor indicatiestelling (dit wordt verzorgd door een Regionaal Expertisecentrum) welke bepaalt of het kind in aanmerking komt voor een plaats in het speciaal onderwijs of een plaats in het regulier onderwijs met extra zorg (Rugzak). Op onze school hebben we momenteel te maken met een viertal ‘rugzakkinderen’. drie van hen worden begeleid door Janet Havinga, de vierde door José Overtoom.

onderwijsbegeleidingsdienst “Eduniek”de activiteiten van deze dienst voor de school zijn: • systeembegeleiding voor het schoolteam, bv. bij de invoering van een nieuwe methode of, zoals dit jaar, bij het project ‘Afstemming’.• psychologisch en didactisch onderzoek bij hulpvragen bij kinderen. Adres van de dienst: Heiligenbergerweg 34 | 3816 AK | Amersfoort.

schoolrapportenSinds het schooljaar 2006/2007 gebruiken we voor alle groepen een nieuw rapportboekje. Uw kind krijgt het tweemaal per schooljaar

uitgereikt. In de groepen 3 en 4 werken we uitsluitend met woordbeoordelingen, terwijl de leerlingen in groep 5 t/m 8 daarnaast ook cijfers krijgen. Ook de kleuters ontvangen het rapportboekje. de data waarop het rapport dit schooljaar wordt meegegeven zijn maandag 9 februari en ma 22 juni. Omdat we ook na een aantal maanden al een tussenbalans willen opmaken, nodigen we u in november uit voor een tussenevaluatie-gesprek. Ook n.a.v. de rapporten verwachten we u op school voor een gesprek. denkt u eraan dat de rapportboekjes weer tijdig op school worden ingeleverd!

onderwijskundig rapportHet onderwijskundige rapport is een verslag van een leerling dat verstrekt wordt als een kind aangemeld wordt voor onderzoek bij de PCL en bij het veranderen van school; te denken valt aan verandering van basisschool, het gaan naar een speciale basisschool of de overgang naar het voortgezet onderwijs. dit gebeurt met in achtneming van de wet persoonsregistratie.

21 A M A L I A - A S T R O S C H O O L20A M A L I A - A S T R O S C H O O L

Page 12: Schoolgids 2008 2009

PERSONELE BEZETTING

23A M A L I A - A S T R O S C H O O L

Het bestuur, als zijnde bevoegd gezag, is verantwoordelijk voor een dergelijke maatregel. Zij zal het schoolteam en de ouders in de gelegenheid moeten stellen om gehoord te worden. Het besluit moet schriftelijk en met opgaaf van redenen aan de ouders worden meegedeeld. Tevens zal de onderwijsinspectie en de leerplichtambtenaar van de gemeente betrokken moeten worden. voor dit alles is een protocol op school voor handen in overeenstemming met de wettelijke verplichting.

Voortgezet onderwijsde leerlingen die groep 8 doorlopen hebben, gaan naar een school voor voortgezet onderwijs. dit zijn veelal scholen in onze regio. de meeste kinderen gaan daarom naar:

• Griftland College (VMBO-t / HAVO / VWO) in Soest• Waldheim Mavo (VMBO-t) in Baarn• Baarnsch Lyceum (HAVO / VWO) in Baarn• De Brink (VMBO) in Laren

Zowel de ouders als leerlingen worden vooraf uitgebreid geïnformeerd over het voortgezet onderwijs. Zo nodigen we b.v. de ouders van onze leerlingen in groep 8 uit voor een speciale informatieavond over het voortgezet onderwijs op woensdag 7 januari. Eveneens in januari vindt er een scholenmarkt plaats waarop alle vO-scholen in de regio zich presenteren. voordat we deze jongens en meisjes laten vertrekken naar de volgende school nemen we op dinsdagavond 7 juli afscheid van hen.

Groep 1/2-A Miranda Kruithof en Anneloes dijkmanGroep 1/2-B Simone Scholten en José OvertoomGroep 1/2-C Yvette Luyten en Miriam van LeeuwenGroep 3A Joke Pietersma en Annet HellingaGroep 3B Matanja de Graaf en Anneke SonnenbergGroep 4 Alie v.d. vuurst en Miriam van LeeuwenGroep 5 Ria Siemons en Evarien SchönthalerGroep 6 Eloy KokGroep 7 Ellis Bos en Anneke PietersenGroep 8 Michiel fokkelman en Jacobine Wijnhoven

22A M A L I A - A S T R O S C H O O L 23

4

5

6

7

8

1/2A

1/2b

1/2c

3A

3b

Page 13: Schoolgids 2008 2009

managementteamHet managementteam (MT) bestaat uit Joke Pietersma (onderbouwcoördinator, tevens plaatsvervangend directeur), Michiel fokkelman (bovenbouwcoördinator) en Jacques van der vlies (directeur). Yvette Luyten zal i.v.m. specifieke kleuterzaken regelmatig betrokken worden bij het managementteam.

compensatieverlof en bAPo (bevordering Arbeidsparticipatie ouderen)

In het onderwijs is sprake van een normjaartaak. voor iedere leerkracht bestaat een urenberekening op jaarbasis, afhankelijk van de benoemingsomvang. dit brengt tevens in beeld hoeveel compensatie-uren (v/h Adv) de betrokken leerkracht kan opnemen. daarnaast hebben leerkrachten van 52 jaar en ouder de mogelijkheid om te kiezen voor BAPO-uren. Per jaar wordt bekeken door wie en hoe de vervanging wordt ingevuld.

Andere vervanging van leerkrachtenOok in geval van ziekte, nascholing e. d. is het soms nodig om een leerkracht te vervangen. We hebben daartoe op school een protocol opgesteld. In eerste instantie proberen we de duopartner of een ander teamlid bereid te vinden om de groep te laten overnemen. Soms is het nodig om in noodsituaties een groep op te splitsen. We proberen te voorkomen dat we in dit soort gevallen een groep naar huis moeten sturen.

stagiairesJaarlijks zijn studenten van de Marnix Academie (PABO) en/of een ROC in onze school om de nodige praktische ervaring op te doen. Zij werken dan in verschillende groepen. de leerkracht blijft verantwoordelijk voor de gang van zaken.

ondersteunende activiteitenOp alle ochtenden, behalve op woensdag, worden we ondersteund door de aanwezigheid van Betty Hemmes en/of Ellen v.d. Molen.

OUdERS / vERZORGERS

ouderraadAan de school is een ouderraad verbonden. de taak van de ouderraad is het bevorderen van het contact tussen de ouders en de school en tevens het verrichten van hand- en spandiensten bij verschillende schoolactiviteiten. Ouderraad en ouders hebben zich in het afgelopen schooljaar met o.a. de volgende zaken bezig gehouden:

• de organisatie van en hulp bij feesten, avondvierdaagse e.d. • het beheer van de schoolfondsgelden• de assistentie bij de ouderavonden• de assistentie bij schoolreizen en excursies• het verrichten van diverse hand- en spandiensten• het aandragen van ideeën

vanuit de ouderraad is in iedere groep één van de ouders aangewezen als contactouder. deze ondersteunt de leerkracht bij sommige activiteiten in de groep.

medezeggenschapsraadAan de school is een medezeggenschapsraad verbonden. dit is een verplichting, voortkomend uit de Wet Medezeggenschapsraad Onderwijs. de raad bestaat uit 3 afgevaardigden namens de ouders en 3 namens de leerkrachten.

25 A M A L I A - A S T R O S C H O O L24A M A L I A - A S T R O S C H O O L

samen op e igen wi jze

Page 14: Schoolgids 2008 2009

ouderhulpNaast de ouderraad zijn vele ouders actief betrokken bij de school. Gedurende het hele schooljaar willen we graag gebruik maken van deze hulp. Mede door de hulp van ouders is het mogelijk om diverse activiteiten te realiseren.

KlachtenregelingNormaal gesproken worden klachten, op welk terrein dan ook, in eerste instantie besproken met de betreffende leerkracht. Indien dit niet een bevredigend antwoord, of het gewenste resultaat oplevert, wordt de directeur ingeschakeld. Indien een klacht van dusdanige aard is dat naar het oordeel van de klager een vertrouwenspersoon moet worden ingeschakeld, wordt de officiële, wettelijk verplichte, klachtenprocedure in werking gesteld. de Stichting PCBO Baarn-Soest heeft de klachtenregeling overgenomen van de Besturenraad Protestants Christelijk Onderwijs. volgens deze regeling kunnen ouders/verzorgers klachten indienen die kunnen gaan over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van het bestuur en het personeel. Het gaat daarbij om o.a. seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld, pesten. Met deze regeling wordt een zorgvuldige behandeling van klachten beoogd, waarmee het belang van de betrokkenen en de school zelf wordt gediend. de contactpersoon van onze school is de plaatsvervangend directeur Joke Pietersma. Zij is de persoon die verwijst naar de twee vertrouwenspersonen die het bestuur heeft aangesteld maar die geen directe binding met de school of het bestuur hebben. deze vertrouwenspersoon bemiddelt. daaruit kan voortvloeien dat de klacht voor een uitspraak bij de Landelijke Klachtencommissie van de Besturenraad te voorburg wordt voorgelegd. deze klachtencommissie is een landelijk, en wettelijk ingesteld, orgaan. de vertrouwenspersonen hebben geen zitting of enig andere relatie naar de klachtencommissie toe. de complete klachtenregeling ligt op school ter inzage. Overigens heeft de Inspectie van het Onderwijs ook een mogelijkheid om klachten over de kwaliteit van het onderwijs te melden. U kunt daarvoor telefonisch terecht bij één van de vertrouwensinspecteurs (tel. 0900 - 1113111).

de directeur is adviserend lid. de MR toetst het schoolbeleid. daarbij maakt zij gebruik van haar adviesrecht en in speciale gevallen van haar instemmingsrecht. Het adviesrecht heeft geen bindend karakter, het instemmingsrecht wel. Een en ander is vastgelegd in het MR-reglement van de school. Naast de MR op schoolniveau is er een Gemeenschappelijke MR (GMR) op bestuursniveau. Zodoende zijn ouders en leerkrachten ook bij beleidsvoorbereidende activiteiten betrokken. de statuten en het huishoudelijk reglement van de MR en GMR liggen op school ter inzage.

oudercontactHet is een gewone zaak, dat ouders naar school komen om over hun kind(eren) te spreken. U bent na schooltijd altijd welkom. verder kunt u voor een gesprek een afspraak maken. Meer georganiseerd contact tussen gezin en school vindt plaats d.m.v.:• de wekelijkse nieuwsbrief• de schoolkrant die tweemaal per jaar verschijnt• de jaarlijkse informatieavond in iedere groep (do 11 september)• de spreekavonden n.a.v. tussentijdse evaluatie of rapport (di 18 / wo 19 november, di 24 / wo 25 februari, di 30 juni / wo 1 juli)• een algemene ouderavond rondom een bepaald thema (di 21 april)

En natuurlijk is ook de website een uitstekend middel om bij te blijven. Ook daar vindt u de schoolgids en de wekelijkse nieuwsbrieven. Bovendien is het leuk om de foto’s van allerlei schoolactiviteiten te bekijken. voor wie de site nog niet bij de favorieten heeft geplaatst: www.amalia-astro.nl. voor degenen die meer van papieren versies houden, verwijzen we graag naar het folderrek bij de hoofdingang.

huisbezoekHet huisbezoek dient er voor om de relatie school en thuis tot stand te brengen. verder is het een middel om een betere kijk te krijgen op het kind in zijn (sociale) omgeving en zijn milieu. Het huisbezoek vindt plaats: • in het eerste jaar op de basisschool; • indien een nieuw gezin op school komt; • op verzoek van de ouders; • bij langdurige ziekte.

27 A M A L I A - A S T R O S C H O O L26A M A L I A - A S T R O S C H O O L

Page 15: Schoolgids 2008 2009

door de jeugdarts of verpleegkundige te laten doen. Ze bekijkt daarvoor de ingevulde vragenlijsten en doet een gehoor- en ogentest, ze bepaalt de lengte en het gewicht en beoordeelt de spraak. Op deze manier krijgt ze een goede indruk van de ontwikkeling en gezondheid van uw kind. Na het onderzoek vult de doktersassistente een formulier met bevindingen in. Op het formulier staat ook of u een uitnodiging krijgt voor het spreekuur van de jeugdverpleegkundige of jeugdarts.

Ook als uw kind buiten de onderzoeksgroep valt, kunt u met uw vragen terecht op het spreekuur bij de jeugdarts en/of jeugdverpleegkundige. Als de leerkracht van uw zoon of dochter aanleiding ziet voor een onderzoek door een jeugdarts of jeugdverpleegkundige, zal hij/zij dit doorgeven aan GGd Eemland. Hij/zij zal dit altijd eerst met u overleggen.

Als u een afspraak op het spreekuur krijgt naar aanleiding van het onderzoek van de doktersassistente op school, dan hoeft u hiervoor niet zelf te bellen. U ontvangt hiervoor automatisch een uitnodiging.

Afspraak op het spreekuur op eigen initiatief via tel.nr. 033 - 4678111Telefonisch spreekuur voor algemene vragen over opvoeden en gezondheid: ma - vrij 16.00 - 17.00 e-mailadres: [email protected] website: www.ggdeemland.nl

hoofdluisIedereen kan hoofdluis krijgen. Al zorg je nog zo goed voor jezelf en was je vaak je haar, dan nog kan hoofdluis de kop opsteken. Kinderen of ouders schamen zich er soms voor en durven het aan niemand te vertellen. dat is jammer, want het wordt dan veel te laat ontdekt

waardoor andere kinderen ook luizen krijgen. dus: hoofdluis direct melden op school! Iedere groep heeft een eigen hoofdluiscontrolemoeder. Zij komt na iedere vakantie de groep controleren. dat doet zij ook wanneer er tussentijds een melding is van hoofdluis. via de nieuwsbrief wordt u geattendeerd op

de adresgegevens van de klachtencommissie luiden:Klachtencommissie Christelijk OnderwijsPostbus 6942270 AR voorburg070-3861697info@klachtencommissie.orgwww.klachtencommissie.org

Vertrouwenspersoon voor de kinderenBinnen de school fungeert onze intern begeleider, Inge van dijk, als vertrouwenspersoon. Wanneer kinderen behoefte hebben om over een bepaald onderwerp te praten, maar dat lukt niet met de leerkracht, dan is er de mogelijkheid om bij Inge aan te kloppen.

omgangsprotocolOp de school wordt actief gebruik gemaakt van een omgangsprotocol. Hierin staat beschreven hoe we op school met elkaar willen omgaan.

schoolarts (Geneeskundig schooltoezicht) de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGd Eemland onderzoekt alle kinderen op 5/6 jarige leeftijd en 10/11 jarige leeftijd. daarnaast biedt de JGZ vanaf dit schooljaar spreekuren aan op de wijkgebouwen. Alle kinderen kunnen worden aangemeld voor deze spreekuren. dit schooljaar worden alle kinderen van 5/6 jaar volgens een nieuwe werkwijze onderzocht. voor de 10/11 jarigen gaat de nieuwe werkwijze in het schooljaar 2009/2010 in.

voordat uw kind wordt onderzocht, krijgt u een informatiebrochure van de JGZ thuisgestuurd. Hierin wordt uitgelegd hoe het onderzoek precies in zijn werk gaat. U krijgt ook een vragenlijst met vragen over de ontwikkeling en gezondheid van uw kind. deze lijst kunt u in een gesloten enveloppe ingevuld inleveren bij de leerkracht. de leerkracht zelf krijgt ook een lijst waarop hij/zij invult bij welke kinderen hij/zij extra aandacht van belang vindt. Indien nodig zal de leerkracht dit eerst met u bespreken.

Nieuw is dat de doktersassistente het onderzoek uitvoert. de doktersassistente voert een verkort onderzoek uit. Ze doet geen uitgebreid onderzoek, maar kijkt of er aanleiding is om nader onderzoek

29 A M A L I A - A S T R O S C H O O L28A M A L I A - A S T R O S C H O O L

Page 16: Schoolgids 2008 2009

deze activiteiten worden gefinancierd uit ons schoolfonds. In september ontvangt u van de ouderraad een brief hierover en het verzoek tot een financiële ondersteuning. U zou ons een plezier doen, als u op vrijwillige basis wilt bijdragen om zodoende bovengenoemde uitgaven mogelijk te blijven maken. Als richtlijn wordt € 50 per kind per jaar gehanteerd.

overblijvenOp school kunnen leerlingen op maandag, dinsdag en donderdag overblijven. (op vrijdag blijven alle kinderen van de bovenbouw over via een continurooster) dit gebeurt in 3 leeftijdsgroepen onder begeleiding van twee ouders per groep. Er zijn strippenkaarten voor 10, 20 en 40 keer overblijven, welke gedurende de gehele schoolperiode van de leerling geldig blijft. daarnaast is het mogelijk om jaarabonnementen te nemen voor één of meerdere dagen per week. Wanneer u vragen heeft over het overblijven, dan kunnen die gesteld worden via het e-mail adres van de overblijfcommissie: [email protected].

van ouders van wie de kinderen gebruik maken van het overblijven, wordt verwacht dat ze via inroostering op geregelde tijden ook als overblijfouder fungeren.

hulpfondsTraditiegetrouw wordt elke maandag geld opgehaald voor een goed doel. Het is gebleken, dat het de kinderen meer aanspreekt, als ze weten voor wie ze geld meebrengen. Als het mogelijk is, wordt er daarom meegedaan aan een project. dat kunnen b.v. projecten zijn van Edukans of de vastenactie.

de reguliere controles, zodat u alvast thuis zelf kunt controleren. We verwachten dan wel dat u dit doet. Op school zijn folders beschikbaar van een speciaal middel waar luizen en neten van dood gaan.Sinds vorig schooljaar gebruiken we op school luizenzakken. deze zakken worden na iedere vakantie aan de kapstok gehangen. Alle leerlingen hebben een eigen zak waarin zij hun jas e.d. opbergen. Wanneer bij de controle in een groep bij geen enkele leerling hoofdluis wordt ontdekt, gaan de zakken weer even van de kapstok. Zodra tussentijds hoofdluis geconstateerd wordt, nemen we in die groep de luizenzakken weer zo lang als nodig in gebruik.

f INANCIËLE ZAKEN

schoolfondsde kosten van het basisonderwijs worden betaald door de overheid. Jaarlijks wordt een bedrag beschikbaar gesteld aan de schoolbesturen en aan de gemeente, waarmee de exploitatie van de scholen dient te geschieden. Tot deze exploitatiekosten behoren o. a. de kosten van personeel, onderhoud, verwarming, schoonhouden en aanschaf van leermiddelen. Er zijn echter tal van kosten, die niet uit de genoemde vergoeding kunnen worden betaald, zoals:• Sinterklaas-, Kerst- en Paasvieringen• Excursies• Sportactiviteiten en feesten • Bijzondere materialen en apparatuur • Diverse materialen t.b.v. de godsdienstlessen• Diverse representatiekosten• Extra activiteiten (b.v. doemiddagen)

31 A M A L I A - A S T R O S C H O O L30A M A L I A - A S T R O S C H O O L

Page 17: Schoolgids 2008 2009

schoolzwemmenGroep 3 krijgt elke donderdagochtend zwemles in het overdekte zwembad de Trits. de kinderen worden gebracht en opgehaald met de bus. Met de gemeente is afgesproken dat de betreffende ouders een vergoeding van € 50 voor hun rekening nemen. Over deze betaling krijgt u t.z.t. een apart verzoek.

Kleuterdag / schoolreizen / schoolkampvoor de kleuters wordt in samenwerking met de ouderraad jaarlijks een kleuterdag georganiseerd. de kosten bedragen € 7,50 per leerling. de groepen 3 t/m 7 gaan één dag per jaar op schoolreis. Jaarlijks wordt in overleg met de ouderraad een reisdoel bepaald passend bij de leeftijd en de belevingswereld van het kind. de kosten bedragen € 25,- per leerling. Groep 8 gaat drie dagen op schoolkamp. de kosten daarvan zijn € 65,- per leerling. Over de betaling van deze activiteiten via onze bankrekening wordt u tijdig geïnformeerd. Hierbij alvast de data:

• Schoolreis groepen 3 en 4 do 18 september (groepen 1 en 2 zijn die dag vrij)• Schoolreis groepen 5, 6 en 7 vr 26 september• Kleuterdag groepen 1 en 2 do 18 juni• Schoolkamp groep 8 wo 17 t/m vr 19 juni

Er is in overleg met de directie de mogelijkheid in termijnen te betalen, voorafgaand aan de activiteit.

sponsoringHet bestuur heeft ingestemd met het ‘Convenant Sponsoring’, dat o.a. is ondertekend door de Besturenraad Protestants Christelijk Onderwijs. dit convenant ligt voor geïnteresseerden op school ter inzage.

belangrijke rekeningnummers

• Overblijven: ABN-Amro te Baarn: 43.94.67.888 o.v.v. naam en groep van uw kind.

• Schoolreis, kleuterdag, schoolkamp en zwemvervoergeldABN-Amro te Baarn: 46.83.86.823 o.v.v. naam en groep van uw kind.

• Schoolfonds: SNS Bank te Baarn: 93.17.20.133 o.v.v. naam en groep van uw kind.

samen op e igen wi jzedE KOMENdE JAREN

We werken momenteel volgens het, door het schoolteam opgestelde, Schoolplan 2007-2011. dit is een praktische richtinggever voor ons onderwijskundig denken en handelen van de school. dit plan ligt voor geïnteresseerden op school ter inzage. Bij het schrijven van dit schoolplan vormden de visie en missie van de school een belangrijke basis.

Visiede visie van onze stichting kan worden samengevat in de 3 v’s van veelzijdig, verantwoordelijk en verbonden. Op schoolniveau zijn deze woorden evenzeer van toepassing. We signaleren een veelzijdigheid in samenstelling en eigenschappen bij zowel personeelsleden als leerlingen. Niet alleen de teamleden maar ook leerlingen worden meer en meer zelf verantwoordelijk gesteld voor hun handelen op school. Ten slotte willen we graag de verbondenheid koesteren, zoals deze als gemeenschapsgevoel tussen leerlingen, ouders en leerkrachten heel sterk wordt ervaren. Het is onze overtuiging dat met name dit laatste aspect de basis is om tot een goede schoolontwikkeling te komen. de visie van de school is erop gericht dat we willen streven naar afstemming in onderwijsbehoeften van de leerlingen om vervolgens daarin continuïteit te creëren. We accepteren dat er verschillen zijn tussen leerlingen en dat er voor leerlingen verschillende doelstellingen gesteld moeten worden. Binnen het huidige onderwijs vraagt dit uitgangspunt de nodige aandacht op de gebieden van de instructie, het zelfstandig werken, het aanschaffen van methoden die ruimte laten voor differentiatie en van scholing bij groepsleerkrachten.

33 A M A L I A - A S T R O S C H O O L32A M A L I A - A S T R O S C H O O L

Page 18: Schoolgids 2008 2009

missieBovenstaande visie heeft geleid tot onze overtuiging dat we ons als school willen profileren in de herkenning en erkenning van verschillen tussen kinderen (en tussen leerkrachten). doordat we dit gegeven zo breed mogelijk willen beschouwen zijn we overtuigd van de unieke mogelijkheid die iedere leerling op onze school krijgt om zich tot een volledig geaccepteerd mens te ontwikkelen. Tegelijk moeten we ons realiseren dat we het moeten doen in een gemeenschap van leerlingen en leerkrachten, waarbij bovendien de ouders een belangrijke rol vervullen. We hechten veel waarde aan een goede samenwerking en betrokkenheid op elkaar. We moeten het met elkaar doen. Om als school het belang van beide componenten uit te stralen luidt onze missie:

‘Samen op eigen wijze’We denken dat we onze visie in de missie kunnen terugvinden. In het woord ‘samen‘ zit namelijk de verbondenheid met elkaar en het deel ‘op eigen wijze‘ is het gevolg van de veelzijdigheid. Tegelijkertijd realiseren we ons dat deze missie niet alleen een droombeeld is maar ook een opdracht met zich meebrengt. We zijn met elkaar verantwoor-delijk om deze missie regelmatig tegen het licht te houden. We zullen onszelf daarom regelmatig de vraag stellen: Maken we waar wat we uitdragen?

HUISHOUdELIJKE EN ORGANISATORISCHE ZAKEN

Abonnementen via de school zijn abonnementen te verkrijgen op enkele jeugdbladen. Aan het begin van het schoolseizoen worden de aanvragen voor de abonnementen in de groepen uitgedeeld.

Boekengebruik Soms is het nodig dat er boeken mee naar huis worden genomen. dit mag alleen, wanneer er met zorg mee wordt omgegaan. de boeken moeten netjes worden vervoerd, liefst in een goede tas. voor slordig behandelde boeken kan een vergoeding worden gevraagd.

Excursies Naast de kleuterdag, de schoolreisjes, het schoolkamp en de buitenschoolse activiteiten op het gebied van culturele vorming en natuur- en milieueducatie, wordt vanuit het schoolfonds voor iedere groep een educatieve excursie vergoed. deze uitstapjes vinden in het voorjaar plaats. de data hiervan worden t.z.t. vastgesteld.

fietsen Wij beschikken over een fietsenkelder, maar daar is helaas geen ruimte voor de fietsen van alle leerlingen. Het vaststellen van de grens, waarbinnen de leerlingen niet per fiets mogen komen, is geen eenvoudige zaak. Wij doen dan ook een dringend beroep op de ouders om de leerlingen uit het centrum zoveel mogelijk lopend naar school te laten gaan. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. Het stallen van de fietsen op school geschiedt geheel voor eigen risico.

Mobiele telefoons Steeds meer kinderen zijn in het bezit van een mobiele telefoon en nemen deze ook mee naar school. We kunnen dat moeilijk verbieden. We hebben wel afgesproken dat ze de volledige schooltijd uit staan (ook in de pauze). Wanneer telefonisch contact tussen thuis en school noodzakelijk is, kan gebruik worden gemaakt van de telefoon op school. Maakt u wel voor schooltijd afspraken met uw kind(eren) over het eventueel bij elkaar lunchen. Het is niet de bedoeling dat daarvoor de schooltelefoon wordt gebruikt.

Ouderavondendo 11 september de jaarlijkse informatieavond in iedere groep di 18 - wo 19 november de spreekavonden di 24 - wo 25 februari n.a.v. tussentijdse di 30 - wo 1 juli evaluatie of rapportdi 21 april algemene ouderavond rondom bepaald thema

Overblijven Op school kunnen leerlingen op maandag, dinsdag en donderdag overblijven. (op vrijdag blijven alle kinderen van de bovenbouw over via een continurooster). voor meer informatie, zie pag. 31.

35 A M A L I A - A S T R O S C H O O L34A M A L I A - A S T R O S C H O O L

Page 19: Schoolgids 2008 2009

enige activiteiten van deze commissie die onder schooltijd worden gehouden zijn de twee schoolsporttoernooien voor de groepen 7 en 8: voetbal op vr 10 oktober en atletiek op vr 15 mei. Een andere sportieve, plaatselijke activiteit is de Avondvierdaagse van di 26 t/m vr 29 mei.

verjaardagen bij de kleuters Een verjaardag in de kleutergroepen betekent feest. dit verjaardagsfeest mag door de ouders meegevierd worden tussen 10.00 en 10.30 uur. Het komt veel voor, dat een jarige kleuter vlak voor zijn verjaardag zijn vriendjes of vriendinnetjes uitnodigt om op zijn verjaardag te komen door middel van een uitnodigingskaart. Erg leuk voor de kinderen, maar sneu voor de andere kinderen in de klas. daarom willen wij u vragen deze kaarten niet mee naar school te geven, maar ze zelf bij de betreffende kinderen te bezorgen. voor de verjaardagen van ouders en grootouders mag in de kleutergroepen iets worden gemaakt.

verjaardagen van de leerkrachten Ook dit schooljaar organiseren we een juffen- en meestersdag. dat zal zijn op wo 11 februari 2009.

verzekeren In tegenstelling tot wat vaak wordt verondersteld, is het niet zo, dat het schoolbestuur resp. de leerkrachten zondermeer aansprakelijk zijn voor alle schade, die leerlingen tijdens de schooluren oplopen. Alleen wanneer:• de schade is ontstaan door een onrechtmatige daad of nalatigheid van het bestuur zelf of door een van de leerkrachten; • de schade is ontstaan door schuld van een van de andere leerlingen, terwijl redelijkerwijs kan worden aangenomen, dat de toezichthoudende leerkracht het ongeval had kunnen en moeten voorkomen.

Het bestuur is verzekerd via een mantelcontract van de Landelijke Besturenraad bij Marsh verzekeringen. daarmee beschikt de school over een uitgebreide aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen en tevens over een schoolongevallenverzekering. de polisvoorwaarden liggen op school ter inzage.

Schoolfotograaf deze komt langs op school op di 23 september. Hij maakt die dag zowel portret- als groepsfoto’s.

Schoolmelk voor deelname wordt door de ouders een formulier ingevuld (op school verkrijgbaar). Het abonnementsgeld wordt verdeeld in termijnen, driemaal per schooljaar wordt u door CMC Melkunie Bv een acceptgiro toegezonden. Er wordt vijf maal per week melk verstrekt. Tevens kan een keuze worden gemaakt uit volle melk, halfvolle melk, karnemelk en chocolademelk.

Schoolprojecten Een aantal keren per jaar staat een bepaald thema of actie centraal op school. voorbeelden daarvan zijn de Kinderboekenweek in oktober, de vastenactie in februari/maart en de verkeersweek en Actie Zomerschoon in het voorjaar. We sluiten dit schooljaar ook weer aan bij de Kinderpostzegelactie en Actie Schoenmaatjes (beide in het najaar).

Schoolreizen / kleuterdag / schoolkamp• Schoolreis groepen 3 en 4 do 18 september (groepen 1 en 2 zijn die dag vrij)• Schoolreis groepen 5, 6 en 7 vr 26 september• Kleuterdag groepen 1 en 2 do 18 juni• Schoolkamp groep 8 wo 17 t/m vr 19 juni

Schoolzwemmen Groep 3 krijgt elke donderdagochtend zwemles in het overdekte zwembad de Trits. de kinderen worden gebracht en opgehaald met de bus.

Schoonmaakavonden Tweemaal per jaar nodigen we u uit om ons te helpen met wat opruim- en schoonmaakwerkzaamheden. dit schooljaar doen we dat op ma 12 januari en ma 6 juli.

Slotfeest Aan het eind van het schooljaar vieren we rondom een bepaald thema het slotfeest. U kunt vrijdagavond 3 juli alvast vrij houden.

Snoepen Bij verjaardagen mogen de kinderen trakteren. Wij adviseren een gezonde traktatie, liefst goed voor het gebit. Het snoepen in de school is verboden. dit geldt zowel in de school als op het schoolplein. Ook voor de tussendoortjes rekenen wij op een gezonde hap. daarnaast hebben we op school de afspraak dat de kinderen op woensdag voor de ochtendpauze iets aan fruit meenemen.

Sportevenementen Als school nemen wij deel aan de sportactiviteiten die door de gemeentelijke schoolsportcommissie worden georganiseerd. Aan deze evenementen mogen alle leerlingen van de betreffende leeftijd deelnemen. voor dit seizoen staan o.a. een zwemfestijn (groep 4, 5), het waterpolotoernooi (groep 6), en de schaakwedstrijden op het programma. de

37 A M A L I A - A S T R O S C H O O L36A M A L I A - A S T R O S C H O O L

Page 20: Schoolgids 2008 2009

schooljaar 2007-2008

schooltijden

schoolvakanties 2007/2008

Vrije dagdelen

groep 1 t/m 4 groep 5 t/m 8

ma 8.30 - 12.00u / 13.15 - 15.15udi 8.30 - 12.00u / 13.15 - 15.15uwo 8.30 - 12.00u do 8.30 - 12.00u / 13.15 - 15.15uvr 8.30 - 12.00u

ma 8.30 - 12.00u / 13.15 - 15.15udi 8.30 - 12.00u / 13.15 - 15.15uwo 8.30 - 12.30u do 8.30 - 12.00u / 13.15 - 15.15uvr 8.30 - 14.30u continurooster

38A M A L I A - A S T R O S C H O O L

Studiedag maandag 6 oktober Studiedag woensdag 5 novembervoor kerstvakantie vrijdagmiddag 19 decemberStudiemiddag dinsdagmiddag 20 januariStudiedag woensdag 10 juni voor zomervakantie vrijdagmiddag 10 juli

Herfstvakantie ma 13 okt t/m vr 17 okt 2008Kerstvakantie ma 22 dec 2008 t/m vr 2 jan 2009voorjaarsvakantie ma 16 feb t/m vr 20 feb 2009Paasweekend vr 10 april t/m ma 13 april 2009Meivakantie ma 27 april t/m vr 8 mei 2009Hemelvaart do 21 mei en vr 22 mei 2009Pinkstermaandag ma 1 juni 2009Zomervakantie ma 13 juli t/m vr 21 aug 2009