AR ABN AMRO - Nieuwsblad Transport | De krant voor ... ... Waarom heeft ABN Amro eigenlijk dit...

download AR ABN AMRO - Nieuwsblad Transport | De krant voor ... ... Waarom heeft ABN Amro eigenlijk dit rapport

of 20

 • date post

  09-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of AR ABN AMRO - Nieuwsblad Transport | De krant voor ... ... Waarom heeft ABN Amro eigenlijk dit...

 • nieuwsbladtransport.nlAdverteren: 010-280 10 25redactie@nieuwsbladtransport.nl Abonnementen: 010-280 10 16

  Economische en politieke instabiliteit remt investeringen

  Samsung is nu een logistiek dienstverlener

  Wegvervoer tevreden met Europese regels

  ZUID-AMERIKAVERLADER UITSTOOTNORMEN

  10 814

  ‘Business intelligence bepaalt de winnaars’

  ABN AMRO

  2 WEEK 21 / 24-30 MEI 2018 / JAARGANG 30

  BUNKERKOSTEN Brandstofprijs en invoering zwavelregime geven problemen bij reders

  Hoge olieprijs noopt MSC tot ‘laatste redmiddel’

  per vat. Reden daarvoor is onder meer de opzegging van de nucleaire deal met Iran door president Trump. Die zet zal volgens analisten leiden tot verminderde export uit het land, net als in 2012 toen door internati- onale sancties de Iraanse olie-ex- port halveerde. Verwachting is dat de impact dit keer kleiner zal zijn door de Europese vastberadenheid om de Iran-deal intact te houden. Naast de spanningen rondom Iran spelen ook de crisis in Venezuela en de al bijna anderhalf jaar durende productiebeperkingen van OPEC een rol.

  2020 Wat de prijsstijging voor rederijen nog lastiger maakt is het nieuwe

  zwavelbeleid van de International Maritime Organization (IMO), dat reders verplicht per 1 januari 2020 met laagzwavelige brandstof te va- ren. Die nieuwe brandstof zou so- wieso al meer gaan kosten, maar nu de olieprijs omhoogschiet is het de vraag of die stijging nog wel behap- baar is. De internationale redersvereniging ICS luidt de noodklok. De organisa- tie vreest het gebrek aan standaar- den voor de nieuwe brandstof. ‘Re- ders zullen al maanden voor de ingangsdatum van 2020 nieuwe brandstof moeten inkopen, maar op het moment weet nog niemand wel- ke brandstoff en er beschikbaar zul- len zijn, of tegen welke prijs, speci- fi caties en hoeveelheid’, zegt ICS-voorzitter Esben Poulsson.

  TOBIAS PIEFFERS

  MSC heeft een bunkertoeslag in- gevoerd voor alle zee- en land- transporten. De rederij reageert daarmee op de snel stijgende brandstofkosten en spreekt van een ‘laatste redmiddel om het bedrijf door uitdagende economi- sche omstandigheden te lood- sen’. Dat reders worstelen met de brand- stofprijs bleek al uit de kwartaalcij- fers. Die tonen over de eerste drie maanden gemiddelde prijsstijgin- gen van 60 dollar per ton. Inmiddels stegen de prijzen nog verder. Hapag-Lloyd-CEO Rolf Habben Jansen gaf de brandstofprijs als ver- klaring voor het verlies van 34,4 mil-

  joen. Samen met de onder druk staande vrachttarieven en een zwakke dollar heeft de brandstof- prijs tot een ‘uitdagende economi- sche markt’ geleid. ‘Nu een vat ruwe olie 80 dollar kost, het hoogste niveau sinds 2014, is de situatie niet langer houdbaar zon- der noodactie’, schrijft MSC aan zijn klanten. ‘Sinds juni vorig jaar zijn de brandstofkosten met 70% gestegen.’ Hoe lang de extra toeslag zal wor- den gehanteerd en hoe hoog die ge- middeld is, meldt MSC niet. Of an- dere carriers het voorbeeld van MSC volgen moet nog blijken. De brandstofprijzen zijn al een jaar gestaag aan het stijgen. Een vat Brent-olie is sinds juli vorig jaar bij- na verdubbeld van 48 naar 80 dollar

  MSC brengt per direct een toeslag in rekening vanwege de gestegen brandstofkosten. Hoe hoog de toeslag is en hoe lang de maatregel geldt, meldt de rederij niet. Foto: NT Archief

  De capaciteitsindex in het Euro- pese wegvervoer, die aangeeft hoeveel tonnage vervoerders in de markt aanbieden, steeg in het eerste kwartaal met 53,3% in vergelijking met het laatste kwartaal van vorig jaar. Dit blijkt uit de jongste Transport Market Monitor van Capgemini en vrachtuitwisselingsplatform Transporeon. Het is een normaal verschijnsel. Het laatste kwar- taal is voor wegvervoerders druk en de eerste maanden van het volgende jaar zijn relatief rustig. In feite hebben transportbedrij- ven het van jaar op jaar drukker gekregen.

  Capaciteitskrapte wegvervoer stijgt TRANSPORTMARKT

  miljard ton lading wordt er dit jaar ongeveer

  over zee vervoerd. Dat heeft het Britse Clarkson Research becijferd. Dat komt overeen met 1.570 kilogram per wereldbur- ger, ofwel ruim anderhalve ton. Dat cijfer is de afgelopen twintig jaar met zo’n 70% gestegen. De wereldbevolking groeide in die periode met 27%. De verwach- ting is dat het maritieme trans- port per capita blijft groeien.

  12 Zeevervoer dit jaar anderhalve ton pp

  Het kabinet verbiedt met ingang van 2030 elektriciteitsproduc- tie in Nederland met kolen als brandstof. De twee oudste centrales – de Hemweg en de Amercentrale – moeten eind 2024 al stoppen met elektrici- teitsproductie door middel van kolen. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Wiebes van Economi- sche Zaken en Klimaat. Hiermee geeft het kabinet uitvoering aan de afspraak uit het regeer- akkoord dat de kolencentrales uiterlijk 2030 dicht moeten.

  Verbod op stroom van kolen per 2030 DUURZAAMHEID

  DE MAASPOORT VENLO

  21 JUNI 2018

  MULTIMODAAL EVENT

  30 JA

  AR

 • Deze Week2 NIEUWSBLAD TRANSPORT 24-30 MEI 2018

  MELS DEES redactie@nieuwsbladtransport.nl

  COMMENTAAR

  ‘De automatische snelweg komt er aan’, kopte Nieuwsblad Transport twintig jaar geleden (zie onze rubriek ‘20 jaar gele- den’ op de achterpagina). Toen al werden op een snelweg in aanleg, de N11 bij Rijnwoude, innovaties gepresenteerd die nu pas langzaam op de markt verschijnen.

  Zo presenteerden Rijkswaterstaat en TNO, in samenwerking met de Europese Commissie, destijds tijdens Demo 1998 het systeem ‘Chauff eur’. Fabrikanten Iveco en Daimler Benz bouw- den een systeem waarmee twee vrachtwagens elkaar op korte afstand konden volgen. Alleen de eerste truck, die zich met een snelheid van 85 kilometer per uur voortbewoog, had een bestuurder – de tweede wagen volgde.

  De parallel met de nog steeds experimentele platooning-tech- niek is duidelijk. Langzaam wordt de markt voorbereid op een daadwerkelijke introductie. De afgelopen jaren kende platooning al enthousiaste ambassadeurs (vooral voormalig minster Schultz), maar nu ziet ook de Europese Commissie in dat platooning leidt tot effi ciënter rijgedrag. Dit leidt tot een lager brandstofgebruik en minder uitstoot aan schadelijke stoff en (zie pagina 8).

  Vorige week schreven we dat ‘Europa’ ook inzet op het verbe- teren van de verkeersveiligheid. Ook op dat gebied presenteer- den de partners in Demo 1998 twee decennia geleden nieuwe technieken: Lane keeping, om wagens binnen de belijning te houden en obstakeldetectie, naast systemen die de alertheid van de chauff eur meten. De laatste techniek, die controleert of een bestuurder niet te moe wordt, zal nu waarschijnlijk door de Europese Commissie verplicht worden gesteld.

  In 1998 kon het publiek ook kennismaken met automatisch rijdende ‘treintjes’ voor het transport van containers. Die tech- niek is inmiddels ruimschoots volwassen. De treintjes kennen we nu als Automated Guided Vehicle’s (AGV) die rondrijden op de containerterminals in de haven.

  Over elektrisch rijden werd twintig jaar geleden nog niets gezegd – dat is, zo blijkt uit deze krant, tegenwoordig anders (zie pagina 12). Wel voorspelden we destijds dat halverwege deze eeuw sprake zou zijn van ‘automatische snelwegen’. Daar is vooralsnog het wachten op.

  Voorspellingen

  ‘Business intelligence bepaalt de winnaars’

  INTERVIEW BART BANNING & MADELINE BUIJS VAN ABN AMRO

  BART PALS

  Logistieke ondernemers moeten zich meer focussen op Business Intelligence. Met dat advies kwam ABN Amro vorige week in zijn rapport over innovatie in de logistieke sector. Sectorbankier Bart Banning en sectoreconoom Madeline Buijs zien graag dat de sector deze handschoen nog snel- ler oppakt.

  Waarom heeft ABN Amro eigenlijk dit rapport uitgebracht? Banning: ‘We zien dat er heel veel tegelijk gebeurt. De logistieke sec- tor wordt overrompeld door de vele innovaties. Digitalisering heeft nog nooit zoveel invloed gehad op de sector. In de keten zit namelijk heel veel informatie. De beschikbare data moeten we vertalen naar data waar we echt iets mee kunnen. Digi- talisering gaat een oplossing bieden voor belangrijke problemen zoals personeelstekort, CO2-reductie en congestie. Dus we moeten hiermee aan de slag.’

  Gebeurt dat nog niet genoeg? Banning: ‘Nee. De grootste opgave voor logistieke bedrijven is het tweesporenbeleid. Prioriteit ligt lo- gischerwijs bij het draaien van de business van vandaag. En dat is al lastig genoeg. Tegelijkertijd is het noodzakelijk ook aandacht te heb- ben voor de dingen die impact gaan hebben vanuit de nieuwe wereld. Digitalisering geeft je veel meer in- formatie of je wel effi ciënt met je bestaande materiaal en mensen omgaat.’

  Hoe kunnen logistieke bedrijven dat het beste doen? Banning: ‘Transportbedrijven heb- ben data uit separate tms, wms, en fi nanciële systemen, noem maar op. Vaak is het door verschillende leve- ranciers ontwikkeld. Daar moet je chocolade van maken. Want de oor- log ga je niet winnen door alleen data uit je tms-systeem te gebrui- ken. Nog mooier is het om de data uit je eigen interne systemen te kop- pelen met die van je opdrachtge- vers. Om te analyseren wat je met die data kunt doen, heb je externe

  partijen nodig. Daarom adviseren we transportbedrijven om het niet alleen te doen, maar te zorgen dat je met de juiste partijen aan tafel zit. Zij kunnen je meenemen in de mo- gelijkheden van deze nieuwe we- reld.’

  Het is toch juist de taak van de toe- leveranciers om de tools te ontwik- kelen voor de