ABN AMRO - Relevant

download ABN AMRO - Relevant

of 76

 • date post

  16-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  2

Embed Size (px)

description

ABN AMRO Relevant, banking magazine

Transcript of ABN AMRO - Relevant

 • Hoe was uw jaar?

  Voor een arbeidsrechtadvocaat zijn

  het dynamische tijden. Mijn rol om mee

  te denken over praktische oplossingen

  en op strategisch niveau is groter

  geworden. Mijn clinten zijn overwe-

  gend ondernemingen en hebben juist

  nu behoefte aan ondersteuning van

  HR-beleid op de lange termijn. Dit geldt

  voor de kruidenier op de hoek tot aan

  de beursgenoteerde ondernemingen.

  Het is voor veel ondernemingen en

  werknemers een zware tijd, maar

  ook een tijd van reflectie, bezinning

  en mogelijkheden. Dit leidt op het

  arbeidsrechtterrein tot een ontwikkeling

  die de verhouding tussen werkgever en

  werknemer meer in balans brengt.

  Doroth Smits (42) arbeidsrechtadvocaat bij SmitsDeLange te Amsterdam

  klantportret

  tekst Michiel Mastenbroek

  beeld Merlijn Doomernik

  KOBA1668_cover-2portr-back.indd 4 10-8-09 16:51

 • Met trots presenteren wij het magazine Relevant. Ons Groot Eco-

  nomisch Tijdschrift gaat in op actuele fi nancile en economische

  themas.

  Deze nmalige uitgave is speciaal samengesteld voor u, als

  gewaardeerde relatie, met medewerking van het Investment

  Advisory Center (IAC) en het Economisch Bureau. Het magazine

  maakt onderdeel uit van het programma Relevant. Doel van dit programma is

  om u zo goed mogelijk te informeren over actuele gebeurtenissen in de fi nan-

  cile en economische wereld en de standpunten die ABN AMRO daarbij

  inneemt. In dit magazine geeft Gerrit Zalm zijn visie op de toekomst van

  ABNAMRO. Ook gaan onze deskundigen uitgebreid in op de kredietcrisis: van

  de ontstaansgeschiedenis tot de huidige stand van zaken en de te verwachten

  ontwikkelingen. Hierbij komen de (internationale) beurzen, fi nancile markten

  en woningmarkten aan de orde.

  Graag wil ik u attenderen op het feit dat we naast het tijdschrift wekelijks de

  digitale nieuwsbrief Relevant uitbrengen waarin we ingaan op de actuele ont-

  wikkelingen. U kunt zich hiervoor inschrijven op www.abnamro.nl/relevant. Tot

  slot organiseren wij in de komende periode een achttal seminars onder de titel

  Meeting the Experts, waar u de mogelijkheid heeft om uw vragen rechtstreeks

  te stellen aan deskundigen van binnen en buiten de bank. Meldt u aan voor

  Meeting the Experts door middel van de in dit magazine bijgesloten antwoord-

  coupon, of kijk op www.abnamro.nl/seminars.

  Uiteraard staan wij open voor uw reacties en suggesties. Deze kunt u mailen

  naar relevant@nl.abnamro.com. Ik wens u veel leesplezier toe.

  Drs. J. de Ruiter

  Directeur Preferred Banking Nederland

  Geachte lezer

  Han de Ruiter is

  Directeur Preferred

  Banking Nederland bij

  ABN AMRO, waar hij

  sinds 1985 werkzaam is.

  HAN DE RUITER

  voorwoord

  bee

  ld R

  og

  er D

  ah

  me

  n/H

  olla

  nd

  se H

  oo

  gte

  3

  3-AA-Relevant_p3-Col-de Ruiter.indd 3 21-8-09 13:38

 • Relevant magazine Eenmalige uitgave van ABN AMRO voor Preferred Banking-relaties, september 2009. Bladmanagement en cordinatie onder verantwoordelijkheid van de afdeling Preferred Banking.

  colofon RedactieadresABN AMRORedactie RelevantPostbus 283 (AA 2324)1000 EZ Amsterdamrelevant@nl.abnamro.com

  Concept en realisatieMediaPartners LoyaliteitsCommunicatie, Amstelveen

  HoofdredactieMike Cooper

  RedactieMarko Cortel, John Edwards, Anja Koelstra (beeldredactie), Coraline Krak, Remmy Visser

  ArtdirectionNora Vrba

  InhoudMannen malaise

  Met feminisme heeft dit niets

  te maken. Esther-Mirjam Sent

  pleit voor gebalanceerde

  invulling van topposities.

  pagina 24

  Hoe was uw jaar? Vijf Preferred Banking-klanten vertellen.

  pagina 2,17,47,60,75

  colofon

  Wat doe ik met mijn geld?De crisis heeft geleid tot grote verliezen bij

  beleggers. Wat moet u nu met uw geld?

  Toch weer beleggen? En waarin dan?

  Of een paar jaar sparen?

  pagina 32

  4

  4-AA-Relevant_p4-5 inhoud_vs3.indd 4 21-8-09 15:26

 • VormgevingMartijn de Kruijf

  Met dank aanEconomisch Bureau ABN AMRO, Investment Advisory Center ABN AMRO, Askar Autodemontage, Astrid Timmer (visagie)

  2009 ABN AMRO/MediaPartners. Het is niet toegestaan om de inhoud van deze uitgave (of gedeelten daarvan) in welke vorm en op welke wijze dan ook over te nemen, te vermenigvuldigen, te distribueren of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ABN AMRO. Ondanks het feit dat aan de samenstelling van Relevant de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen ABN AMRO en MediaPartners niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en diensten. Wanneer u zonder verifi catie of nader advies gebruikmaakt van de geboden informatie en diensten van Relevant, doet u dat voor eigen rekening en risico. ABN AMRO en MediaPartners aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid.

  Klantportret 2

  W E L K O M 3

  I N T E R V I E W G E R R I T Z A L M 6

  Grote getallen 10

  Twee jaar zwaar weer 12

  Klantportret 17

  Land inzicht Nederland 18

  Volop in beweging 20

  Column Evert Waterlander 23

  I N T E R V I E W E S T H E R - M I R J A M S E N T 24

  Boekrecensies 28

  Land inzicht Duitsland 30

  WAT D O E I K M E T M I J N G E L D ? 32

  Beeldverhaal Tot op de bodem 37

  Kansen zien 44

  Klantportret 47

  Land inzicht Eurozone 48

  Oost, west, thuis best? 50

  Column Han de Jong 54

  E E N A N D E R E K I J K O P S TA AT S S T E U N 55

  Land inzicht Verenigde Staten 58

  Klantportret 60

  Angelsaksisch of Rijnlands model 61

  I N T E R V I E W O N N O M A AT H U I S 64

  Land inzicht China 68

  Welkefl atie? 70

  Economische begrippenlijst 73

  Klantportret 75

  Land inzichtVijf economische regios ingezoomd

  pagina 18,30,48,58,68

  Tot op de bodemErnstige mannen op persconferenties. Opgepakte zwendelaars

  bij een gerechtsgebouw. Lege kantoorpanden. Te koopborden

  op huizen. Het aanzien van de crisis was niet vrolijkmakend.

  Een beeldverslag. pagina 37

  5

  4-AA-Relevant_p4-5 inhoud_vs3.indd 5 21-8-09 15:26

 • 65-AA-Relevant_p6-9-zalm-v3.indd 6 21-8-09 12:59

 • Toen ik begon, rekende ik erop dat het een zware en uitdagende klus zou

  worden, maar dat spreekt mij altijd wel aan. Ik ben nog nooit een uitdaging uit

  de weg gegaan. In eerste instantie gaat het om het ontvlechten van de oude

  ABN AMRO. Verder willen we een nieuwe, sterke onderneming neerzetten,

  waarin de klant centraal staat. Een bank die dienstbaar is aan haar klanten, die

  zich richt op activiteiten waar we echt toegevoegde waarde kunnen leveren en

  waarbij afspraak, afspraak is.

  tekst Brigitte Seegers (ABN AMRO)beeld Guus Dubbelman/Hollandse Hoogte

  interview

  E I N D 2 0 0 8 B E G O N H I J A A N D E Z E M O N S T E R K L U S : T W E E B A N K E N

  S A M E N S M E LT E N T O T E E N T O P B A N K , M I D D E N I N E E N E C O N O M I S C H E

  C R I S I S . G E R R I T Z A L M I S V O O R Z I T T E R VA N D E R A A D VA N B E S T U U R VA N

  A B N A M R O E N B E O O G D V O O R Z I T T E R VA N D I E N I E U W E B A N K . I N M I D D E L S

  T E K E N E N D E C O N T O U R E N VA N D E N I E U W E B A N K Z I C H A F.

  nog nietWe zijnklaar

  7

  5-AA-Relevant_p6-9-zalm-v3.indd 7 21-8-09 12:59

 • Op de vraag hoe de klant centraal stellen zich verhoudt tot winstgevendheid,

  zegt Gerrit Zalm: Als je de klanten excellent en effi cint bedient met bekwaam

  en gemotiveerd personeel, komt het ook met de winst goed.

  P E R S O O N L I J K C O N TA C T

  Wat zijn de eerste wapenfeiten van Gerrit Zalm? Ik ben mijn taak begonnen

  met het vormen van een sterk team aan de top. Dat is van cruciaal belang voor

  het bereiken van ons doel: een bank met ambitie, zonder pretenties. Want we

  willen een ondernemende bank neerzetten, maar ook een bank die geen risicos

  neemt, die we zelf niet begrijpen. Een bank waarbij iedereen zijn of haar verant-

  woordelijkheid neemt, integer handelen vooropstaat en de leiders het goede

  voorbeeld geven. Mijn collega-leden van de Raad van Bestuur en ik gaan dan

  ook met regelmaat het land in.

  Want bij de nieuwe ABN AMRO ligt, volgens Zalm, de focus op persoonlijk

  contact voor de lange termijn. Daarom probeer ik regelmatig bijeenkomsten

  met klanten bij te wonen en daar ook te praten met klanten. Het valt me op dat

  er veel sympathie is voor de nieuwe bank. Soms is men zo enthousiast over wat

  er de laatste tijd allemaal gebeurd is, dat ik me genoodzaakt voel wat dieper

  in te gaan op het proces en de complicaties die daarbij nog kunnen optreden.

  Toch doet dit vertrouwen mij echt goed, het geeft me positieve energie.

  S E PA R AT I E E N I N T E G R AT I E

  Waar we nu mee bezig zijn, is het separatieproces, het afsplitsen van de ver-

  schillende onderdelen die nu in de RFS Holding zitten. De verwachting is dat

  dit proces tot eind van het jaar 2009 duurt. Mits wij toestemming hebben van

  alle relevante toezichthouders, begint daarna de daadwerkelijke integratie van

  het staatsdeel van ABN AMRO en Fortis Bank Nederland, en krijgt de nieuwe

  bank defi nitief vorm. Ook verdwijnen door de afsplitsing sommige functies

  naar RBS. Deze zullen deels binnen ABN AMRO opnieuw opg