Ampersand februari 2014

of 20 /20
www.cdenv.be LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 14 - FEBRUARI 2014 AFGIFTEKANTOOR ANTWERPEN X ampersand Verschijnt maandelijks, behalve in juli en augustus ECONOMISCHE GROEI ZONDER SOCIALE AFBRAAK IN WELK VLAANDEREN WIL U LEVEN? #welkvlaanderen

Embed Size (px)

description

Het ledenblad van CD&V

Transcript of Ampersand februari 2014

 • www.cdenv.be

  ampersandLEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 14 - FEBRUARI 2014 AFGIFTEKANTOOR ANTWERPEN X ampersand

  Ver

  sch

  ijnt

  maa

  nd

  elijk

  s, b

  ehal

  ve in

  juli

  en a

  ug

  ust

  us

  ECONOMISCHE GROEI ZONDER SOCIALE AFBRAAK

  IN WELK VLAANDEREN WIL U LEVEN?

  #welkvlaanderen

 • COLOFONSteffen Van Roosbroeck, Stefaan Deleeck, Christina Van Geel, Saartje Stevens, Tine Meyfroodt, Hans Knop,Thomas Vints, Annemie Lemahieu, Peter Poulussen, Luk Vanmaercke, Marc Paredis, Sam Voeten, Tom SchiettecatLinda Meskens 02 238 38 30Joost BresseleersPascal Laseur 02 238 38 32 Jonathan Cardoen, Wetstraat 89, 1040 BrusselWetstraat 89, 1040 Brussel - 02 238 38 83 [email protected]

  Redactiecomit:

  Adresbestanden: Vormgeving: Postabonnementen: Verantw. uitgever: Re(d)actieadres:

  Stimuleren wie vooruit wil,

  meetrekken wie niet meekan

  2

 • In welk Vlaanderen wil u leven? U bent die vraag allicht tegengekomen in het straatbeeld op een affiche met ons boegbeeld Kris Peeters. Het is de vraag die onze partij aan alle Vlamingen stelt. Kiezen we voor een samenleving waarin de sterksten solidair opkomen voor de zwakken? Een samenleving waarin welvaart samengaat met welzijn voor iedereen?

  Op die vraag hebben wij een duidelijk antwoord: economische groei zonder sociale afbraak. Een gezonde economie met jobs voor iedereen is noodzakelijk om onze sterke sociale zekerheid te be-talen en ervoor te zorgen dat iedereen kan delen in de welvaart. Als christen-democraten kiezen we voor een eco-nomisch beleid dat sociaal maar ook rechtvaardig is. Stimuleren wie vooruit

  wil, meetrekken wie niet meekan. De 6de staatshervorming biedt hiervoor kansen om een beleid uit te werken op maat van alle Vlamingen. En daar-voor hebben wij een concreet plan. Een heldere visie. Die stellen we eind deze maand voor.

  Op dit moment is Kris Peeters samen met de lijsttrekkers op pad door de pro-vincies. Om aan verschillende doelgroe-pen ons plan voor te leggen en onze bouwstenen en keuzes af te toetsen.

  Voor ons staan de jobs van de men-sen centraal. We hebben nu geen tijd te verliezen en moeten de ingeslagen weg van de sociaal-economische hervormin-gen verder zetten. We kunnen ons geen eindeloze communautaire onderhande-lingen veroorloven. Opnieuw 541 dagen

  doorbrengen en onderhandelen in een kasteel is voor ons echt geen optie! En dat is ook niet nodig, want BHV is ge-splitst. Die 6de staatshervorming is er.

  Ik ben ervan overtuigd dat het kan! Sa-men bouwen aan een nieuwe welvaart waar economische groei zonder sociale afbraak centraal staan. Dat is onze am-bitie om samen met u Vlaanderen ver-der uit te bouwen tot een topregio in Europa.

  Wouter Beke Algemeen Voorzitter

  FOTO: MARC WALLICAN 3

 • Bedankt aan al onze medewerkers die er opnieuw een topevenement van maakten

  Meer dan 2,500 enthousiaste CD&Vers zakten af naar de Brabanthal in Leuven en keurden ook de Europese modellijst goed.

  Wouter Beke drukte in zijn openingsspeech nogmaals zijn dankbaarheid uit voor het vernieuwde vertrouwen.

  Ik ben trots om jullie voorzitter te

  mogen zijn.

  Nieuwjaarsreceptie

  2014het verslagFOTOS: MARC WALLICAN

  4

 • Vlaams minister-president Kris Peeters daagde de aanwezigen voor de eerste maal uit met de vraag: In welk Vlaanderen wil u leven? Zag jij de affiches al hangen?

  Jong en minder jong luisterden geboeid naar de speech van boegbeeld Kris Peeters. De toekomst is verzekerd!

  Na de nodige politieke boodschappen, was er uiteraard ook ruimte om de benen te strekken. De beats werden voorzien door DJ Nadiem Shah en Zaki.

  Er werden nog massaal veel oranje handschoenen voor het goede doel verkocht, in het kader van de actie Warm Vlaanderen.

  Ook dit jaar konden onze leden hun mooiste glimlach laten vereeuwigen voor de lens van onze fotograaf.

  Deze & andere fotos kan je terugvinden opwww.flickr.com/cdenv

  FOTO: GLEN VAN ROEY

  5

 • Kris Peeters heeft een planAls jouw daden anderen aanzetten om meer te dromen, meer te leren, meer te doen en meer te worden, dan ben je een lei-der. Kris, wees die leider voor ons. Vuur ons aan, Inspireer ons, en vooral activeer ons. Zo kondigde voorzitter Wouter Beke boegbeeld Kris Peeters aan op de nationale nieuwjaarsrecep-tie van CD&V. Deze weken ontrolt de minister-president zijn sociaal-economisch plan voor Vlaanderen. Een plan dat de Vlaming wil activeren, stimuleren en inspireren. En de centrale vraag die het hele plan stuurt is in welk Vlaanderen wil u leven? Een uitstekende openingsvraag voor onze Minister-President.

  Kris Peeters: Ik kies voor een Vlaan-deren waar het goed is te leven, te wonen en te werken. Een Vlaanderen dat bezorgd is voor al zijn inwoners, en tegelijk open naar de rest van de wereld. Een Vlaanderen waar de nieuwe welvaart wordt gerealiseerd. En onder nieuwe welvaart verstaan we economische groei - inovatief en duurzaam - maar mt sociale vooruit-gang voor iedereen. En dat is geen contradictio in terminis, integendeel. Het is uniek om beiden te combine-ren, zo worden ze mekaars hefbo-men.

  Concreet: wanneer jonge gezinnen zich willen ontplooien, moeten ze werk hebben. Daarom willen we de werkgeversbijdrage voor -30 jarigen verlagen. En we willen een opleiding of begeleiding voorzien voor -25 jari-gen die na 4 maanden nog geen werk vonden. Dat is de economische groei. Maar een jong gezin met kinderen heeft ook nood aan goeie en betaal-bare kinderopvang. Dat is de sociale vooruitgang. We zien dat het ene het andere versterkt. De Vlaamse sociale bescherming heeft een positief effect

  op de arbeidsmarkt, het geeft kansen om te werken en te ondernemen.

  Een brug leggen tussen economische groei en sociale vooruitgang, dat is een christendemocratische oplos-sing. De derde weg, het moedige midden om het met de woorden van de voorzitter te zeggen.

  &Jobs, jobs en nog eens jobs, dat wordt het credo de volgende maanden en jaren?

  Kris: Zeker. Omdat een job belangrijk is voor zelfontplooing, en noodzake-lijk om je leven en gezin uit te bou-wen. Daarenboven is het het meest efficinte wapen in de strijd tegen de armoede.

  &Is de zesde staatshervor-ming ook zon hefboom tot nieuwe welvaart?

  Kris: Nieuwe bevoegdheden en bij-komende miljarden, dat is belang-rijk. Maar de mensen hebben niets aan een staatshervorming als doel op zich. Het is inderdaad veel meer

  6

 • nog een middel om die nieuwe wel-vaart te verzekeren. Een middel om de band met Brussel aan te halen. Een middel om mensen aan een job te helpen en de sociale bescherming in Vlaanderen verder uit te bouwen. Wat we zelf doen, kunnen we anders en dus beter doen. Dankzij de zesde staatshervorming kunnen we een be-leid voeren op maat van de Vlamin-gen. En dat is ook een goede zaak voor Brussel en Walloni, want ook zij kunnen nu efficinter besturen.

  &Hoe brengt u uw socio-economisch plan in de praktijk, midden de mensen?

  Kris: We hebben de voorbije maan-den hard gewerkt aan dat sociaal economisch plan. We hebben het steen per steen opgebouwd. Maar we willen dat plan ook toetsen op het terrein. We doen dat onder de naam Kris Peeters on tour. We zullen naar bedrijven gaan, naar scholen, we gaan praten met verschillende doel-groepen. Om af te toetsen, ideen voor te leggen, reacties mee te ne-men. We zijn en blijven een dialoog-partij, het is heel belangrijk om dat op het veld in de praktijk te brengen.

  &CD&V gaat enthousiast voor positieve keuzes?Kris: Absoluut. En laat me die 2 woorden, keuzes en positief, kort toelichten. De keuzes die we maken moeten duurzaam, duidelijk en doel-gericht zijn. En positief wil zeggen dat onze keuzes activeren en inspi-reren. We maken keuzes die groei en vooruitgang realiseren. En, we maken ze vanuit onszelf, vanuit onze eigen overtuiging, niet tgen de anderen, maar vr Vlaanderen.

  &Positief maar niet roeke-loos rooskleurig, want er is nog werk aan de winkel?

  Kris: Ik heb zelf aan de Ford poorten gestaan, ik heb mensen gezien in ar-moede... Ja, we moeten verder hard werken

  Gene zever, gewoon hard werken, is mijn leuze. Vaak in alle stilte, maar onverschrokken, tot je jouw doel be-reikt. Dat is voor mij en alle christen-democraten de enige juiste manier om aan politiek te doen. Elke dag op-nieuw. Wij zijn harde werkers, geen schreeuwers.

  En we doen dat in team, met alle lijsttrekkers en lijstduwers, ervaren politici en nieuw talent. Ik ben dan misschien wel boegbeeld, maar laten we eerlijk zijn, met een boeg alleen ben je niets. Je hebt de rest van het schip nodig om de boeg vooruit te stuwen (lacht).

  &U begon uw nieuwjaars-toespraak in Leuven met de mededeling dat 2014 het jaar wordt van het paard! Wat kan dat voor ons, christendemocra-ten, betekenen?

  Kris: Volgens de Chinese horoscoop is 2014 inderdaad het jaar van het paard. Chinezen hebben, net als wij uiteraard, veel respect voor paarden. Paarden zijn slim, intelligent, hebben veel werklust. Daarenboven kleurt het jaar volgens de Chinezen oranje! Wat ik ng mooier vind. Dat is toch een betekenisvol voorteken... (Lacht)

  ben je niets. Je hebt de rest van het schip nodig om de boeg vooruit te stuwen (lacht).

  U begon uw nieuwjaars-toespraak in Leuven met de mededeling dat 2014 het jaar wordt van het paard! Wat kan dat voor ons, christendemocra-ten, betekenen?

  Volgens de Chinese horoscoop is 2014 inderdaad het jaar van het paard. Chinezen hebben, net als wij uiteraard, veel respect voor paarden. Paarden zijn slim, intelligent, hebben veel werklust. Daarenboven kleurt het jaar volgens de Chinezen oranje! Wat ik ng mooier vind. Dat is toch een betekenisvol voorteken... (Lacht)

  7

 • ECONOMISCHE GROEI ZONDER SOCIALE AFBRAAKEind februari stelt CD&V zijn sociaal-economisch plan voor. We focussen op economische groei en sociale vooruitgang, beiden gaan hand in hand en versterken mekaar!

  BOUWSTENEN VOOR NIEUWE

  WELVAART

  We verhogen het eerste stuk van het inkomen, waar geen belasting op betaald wordt. Wie werkt houdt zo gemiddeld 700 euro meer over per jaar.

  Het programma Go4business biedt coaching bij de opmaak van een haalbaar ondernemingsplan. Ondernemers moeten makkelijker financiering vinden. En met de regionalisering van het par-ticipatiefonds kunnen we nog gerichter starters financieren.

  Verdere uitrol van ons nieuw industrieel beleid, met klemtoon op innovatie, kennisgedreven activiteiten en clusterbeleid.

  Loonkostenverlaging voor jongeren en ouderen, doel-groepen die het moeilijk heb-ben op de arbeidsmarkt.

  We investeren 2.7 miljard extra in economie en innovatie, scholen en zorg, mobiliteit en een schoner leefmilieu.

  LOON NAAR WERK:INNOVATIEF BELEID

  STERK ONDERNEMERSCHAP:

  700 EURO MEER OVER PER JAAR.

  Go4Business

  2.7 MILJARD EXTRA

  WERK = SOCIALE BESCHERMING:

  EEN STERK INVESTERINGSPLAN:

  8

 • WALTER VANDENBOSSCHE

  25 jaar

  duwkracht voor Brussel!WALTER VANDENBOSSCHE

  25 jaar

  Lange politieke carrires zie je nog zelden vandaag, toch stapt Walter Vandenbossche, authentieke Anderlechtenaar, als enige Brusselse Vlaming, ononderbroken mee in de Brusselse poli-tiek, sinds het ontstaan van de Brusselse instellingen in 1989. Kijk even mee in de geschiedenis.

  &Hoe begin je aan zon loop-baan, Walter?Walter Vandenbossche: Wat mij be-treft moet je teruggaan naar 1971, de beruchte agglomeratieraadsver-kiezingen, waar mijn vader, Camille, door het FDF zwaar werd vernederd! Op dat moment kreeg ik zin in po-litiek. Toen ik in 1985 begon aan het voorzitterschap van het Derde Congres van de Brusselse Vlamin-gen, legden we - in Brussel - met enkele honderden Vlamingen de ba-sis voor de huidige instellingen. We schreven toen belangrijke Brusselse politieke geschiedenis!

  &Wat betekent dat nu, 25 jaar mee in de meerderheid in Brussel?

  Walter: De Brusselse Instellingen hebben goed werk geleverd, vooral omdat bijna alle verkozenen de echte wil hadden om deze goed te

  laten functioneren. In de eerste peri-ode was de communautaire pacifica-tie de grootste zorg. Dan kwam de stedenbouwkundige herorganisatie van de stad, de Europese opdracht, de dramatische werkloosheid en de multiculturaliteit. Onnoemelijk veel werk op de plank al die jaren!

  &Wat blijft je bij uit je lange loopbaan?Walter: ik ben de auteur van de wet-geving m.b.t. het recht op begraving van levenloos geboren kinderen in Vlaanderen en Brussel (red: Walter zetelde ook tien jaar in het Vlaams parlement). Ik had nooit vermoed dat dit voorstel zoveel emoties zou

  losweken. Mijn KMO engagement is als een oranje draad: de Brusselse ordonnantie m.b.t. de vergoeding voor handelaars bij openbare wer-ken was een topper. En bovendien was mijn kennis van de taalwetge-ving een echte en permanente in-spiratiebron voor mijn politiek werk.

  &En wat nu, Walter ?Walter: Ik doe mee aan deze verkie-zingen, vanop de laatste plaats in het Gewest. Wij moeten CD&V ver-sterken in de Hoofdstad, alle zeilen bijzetten, en opnieuw in de regering treden. Veiligheid en netheid, werk en economie, maar vooral Hoofd-stad zijn en blijven van alle Belgen, Gewesten en Gemeenschappen, daar ligt de opdracht voor de toe-komst. Daartoe wil ik een steentje bijdragen. Ik ga ervoor met duw-kracht, voor Brussel!

  Walter schreef een aantal ideen neer, die hij bundelde onder de titel: 25 jaar duurzame duwkracht voor Brussel. Je kan ze lezen via een mail naar: [email protected]

  9

 • &Waarom kiezen jullie voor Europa & het Europees Parle-ment?

  Marianne Thyssen: Ik geloof zeer sterk in het Europese verhaal. Het ABC van Europa, zoals ik het noem, blijft mij in-spireren. Op basis van dialoog, zorgt Europa voor vrede en politieke stabi-liteit. Bovendien brengt Europa een hoge welvaart. Zo creert de interne markt kansen en mogelijkheden voor onze bedrijven. Ook mondiaal is Europa meer dan ooit nodig. Gaan we de glo-bale ontwikkelingen passief ondergaan of gaan we onze waarden verdedigen en de regels mee bepalen? Ik kies voor een positieve en actieve opstelling. Als Europa tellen we mee.

  Ivo Belet: Het is een erg boeiend parle-ment. We hebben er belangrijke beslis-singen genomen om het Europese huis te versterken. De komende jaren zal Europa zich blijven inzetten voor jobs, groei, investeringen en sociale welvaart. Ik heb veel goesting opnieuw aan die kar te trekken.

  Steven Vanackere: Een mens wil graag doen wat hij denkt dat hij goed kan doen. Als minister van Buitenlandse Zaken heb ik samen met onze diplo-maten van het Belgisch Voorzitterschap van Europa een succes kunnen maken. Sommigen denken dat Europa het pro-bleem is. Het omgekeerde is waar: Eu-ropa is onmisbaar om ons te bescher-men. De Europese volkeren hebben een gezamenlijk verleden n een gedeelde toekomst. Mij hier hartstochtelijk voor inzetten, dat vind ik een heel bijzondere opdracht.

  Tom Vandenkendelaere: Ik wil het Eu-ropa van morgen vormgeven. Ik kan mij geen leven voorstellen zonder Europa. Geen identiteitscontroles aan de gren-zen, studeren in Duitland via Erasmus, betaalbaar bellen en smsen tijdens mijn vakanties. Europa heeft mijn iden-titeit versterkt: gemeenschappelijke waarden en historische achtergrond in combinatie met een openheid naar an-dere continenten.

  EUROPA IS ONS GROOTSTE BINNENLAND Met het oog op de Europese verkiezingen bracht Ampersand Marianne Thyssen, Ivo Belet, Steven Vanackere en Tom Vandenkendelaere samen voor een inspirerend gesprek over Europa.

  ALS EUROPA TELLEN WE MEE. Marianne Thyssen

  10

 • &Bestaat de Europese identi-teit? Wat is voor jullie de chte Europeaan?

  Steven: Natuurlijk zijn de 28 lidsta-ten heel divers. Alleen al op vlak van taal. Maar wat ons sterk bindt is onze geschiedenis. Ik ben blij dat Tom het over Europese waarden heeft. Voor mij komen die waarden vaak overeen met een christendemocratische kijk op de samenleving. Mensen versterken en

  kansen geven. Daar draait het ook in Europa voor mij om.

  Ivo: Ik sluit mij daar volledig bij aan. Als we buiten Europa kijken, is het erg duidelijk wie er Europeaan is en wie niet. We denken fundamenteel anders dan een Aziaat of een Amerikaan. Kijk maar naar het debat rond wapenbezit of sociale zekerheid.

  Marianne: Er is meer dat ons bindt, dan wat ons scheidt.

  &Europa kampt met een imagoprobleem. Hoe kan de per-ceptie gekeerd worden?

  Marianne: Europa heeft het imago van bezuinigingen en inleveren. Dat is niet de bestaansreden van Europa. Het is net om ons sterker te maken en onze sociale welvaart te beschermen dat we die oefening nu moeten doen. We heb-ben de verantwoordelijkheid om toe-komstgericht te handelen. Ook in harde en technische dossiers zoals het ban-kentoezicht staat het belang van Eu-ropa en zijn burgers altijd centraal. Het verhaal is vaak erg ingewikkeld, maar we moeten het blijven uitleggen.

  Ivo: Het is inder-daad aan ons om duidelijk te commu-niceren waar Europa concreet het verschil maakt. Sommige problemen zijn en-kel Europees aan te pakken. Zo zijn de mensen bekommerd om migratie, vei-ligheid, grensoverschrijdende criminali-teit of sociale dumping. Hier is Europa broodnodig.

  Steven: Ik stel vast dat Europa vaak meer bewonderd wordt buiten dan binnen haar grenzen. We moeten een Europese fierheid creren. We hebben nood aan politici die durven zeggen dat het cruciaal is om naast nationale belangen ook het Europese project te steunen. Politiek leiderschap is verder durven kijken dan acute problemen. Denk maar aan voedselzekerheid, wa-ter of energie.

  Ivo: Hier leg ik graag de link met de landbouw. CD&V gelooft in het mo-dern Europese landbouwbeleid. Het is een innovatieve hightech industrie met enorme economische kansen.

  Tom: Erasmus is nog zon concreet project waar Europa letterlijk een toegevoegde waar-de is. Het geeft jonge-ren de kans om hun blik te verruimen en in het buitenland te gaan stu-deren. Dat lijkt mij een zeer zinvolle voorberei-ding voor de toekomst.

  &Hoe maakt CD&V/EVP het verschil in Europa en het Euro-pees Parlement?

  Marianne: Veel van de realisaties van de afgelopen jaren zijn er gekomen dankzij hard werk van christendemocra-ten. Denk maar aan Herman Van Rom-puy in de Europese Raad. Als grootste fractie in het Europees Parlement we-gen we op de beslissingen. Ook door onze manier van werken. We zijn een echte volkspartij. We kiezen niet voor n groep maar brengen steeds een uitgebalanceerd verhaal.

  Steven: Binnen de Europese Volkspar-tij waken wij er als CD&V over dat de christendemocratie een sterk accent blijft. Europa heeft een markt maar is geen markt. Dat is typisch christende-mocratisch.

  Ivo: We zijn ambitieus, realistisch en slagvaardig. We spreken consequent met n stem, zowel Vlaams, Belgisch als Europees. We zijn geen revolutionai-ren; we wroeten en gaan stap voor stap vooruit, ook in dossiers die niet sexy maar wel absoluut noodzakelijk zijn.

  EUROPA HEEFT MIJN IDENTITEIT VERSTERKT. Tom Vandenkendelaere

  IDENTITEIT VERSTERKT.

  EUROPA WORDT MEER BEWONDERD BUITEN DAN BINNEN HAAR GRENZEN, WE MOETEN EEN EUROPESE FIERHEID CREREN.Steven Vanackere

  WE SPREKEN CONSEQUENT MET N STEM, ZOWEL VLAAMS, BELGISCH ALS EUROPEES. Ivo Belet

  WE SPREKEN CONSEQUENT

  11

 • CD&V bouwt verder aan een slagkrachtig en democratisch Europa, dat de Vlamingen een stem in de wereld geeft.

  Waar willen we met Europa heen?

  Europa moet economisch en sociaal top zijn.

  We willen een sterk Europa in de wereld:

  Een Europa dat met uw concrete zorgen bezig is:

  Europa moet dicht bij de mensen staan.

  Economisch en financieel werken we volop aan hersteld vertrouwen.

  Een verbeterde Economische en Monetaire Unie (EMU) moet Europa sterker maken in de toekomst.

  De Europa 2020-doelstellingen zetten in op duurzame groei en jobs.

  Een sociaal Europa strijdt tegen armoede en uitsluiting.

  Want elk afzonderlijk stellen de lidstaten weinig voor op wereldschaal.

  Bovendien moet Europa slim samenwerken met andere partners in de wereld.

  Een correcte toepassing van het vrij verkeer van werknemers, zonder misbruiken.

  Een eendrachtig asiel- en migratiebeleid.

  Een duurzaam energie- en klimaatbeleid.

  Een flexibel landbouwbeleid, op maat van onze boeren.

  Een grensoverschrijdende samenwerking van politie en justitie.

  We willen goed functionerende instellingen met een sterk Europees Parlement, dat de stem van de bevolking krachtig vertolkt en een belangrijke mentaliteitswijziging: Europa mag niet langer als zondebok worden misbruikt; de mensen hebben recht op goede en juiste informatie over het Europees beleid.

  Tom Vandenkendelaere

  Marianne Thyssen Steven Vanackere

  Ivo Belet

  12

 • Daden inbegrepen

  Loonlastenverlaging in plaats van werkcheques

  Kamerlid Stefaan Vercamer gelooft niet in de werkcheques van Mo-nica De Coninck. Ze zullen volgens hem niet mr jongeren aan het werk helpen, maar wel zorgen voor meer administratie. Bovendien wordt de bevoegdheid van loonlasten-verlaging voor jongeren binnenkort overgedragen aan de gewesten. Vijf maanden voor Vlaanderen daar-voor bevoegd wordt nog wijzigin-gen aanbrengen, is geen goed idee.

  Maar wat dan wel? Stefaan Vercamer: Door een sterke vermindering van de loonkost via automatische kortin-gen en rechten zullen bedrijven jon-geren sneller aanwerven.

  Ook de Activamaatregel - een werk-gever krijgt een zodanige korting op de loonlasten dat hij enkel nog het nettoloon moet betalen - spoort be-drijven en kmos aan jongeren aan te werven. Dat is een goede maatregel, maar hij wordt te weinig gebruikt. Hoog tijd dat deze beter bekend ge-raakt bij de juiste doelgroepen.

  Stefaan VercamerFederaal volksvertegenwoordiger

  Armoedebestrijding enkel vermelden als topprioriteit, dat is voor ons, chris-tendemocraten, niet genoeg! Voor ons gaan structurele doelstellingen en con-crete maatregelen hand in hand.

  De armoedecijfers moeten een extra motivatie zijn om te blijven ijveren voor een nog efficinter beleid. Daar-om diende ik een wetsvoorstel in tot de wettelijke verankering van het fede-raal armoedebestrijdingsbeleid, zoals dat nu al in Vlaanderen het geval is. Dit geeft gevolg aan het engagement in het federaal regeerakkoord om de wettelijke bepalingen voor de strijd te-gen armoede te versterken

  Er is een principile consensus rond mijn voorstel tot herziening van de grondwet om water en energie als so-ciaal grondrecht toe te voegen. Dankzij de samenwerking met minister Geens kon de BTW-behandeling van voed-seldonaties recent versoepeld worden. Staatssecretaris Bogaert richtte eind 2013 een netwerk op van federale ar-moedeambtenaren via een Koninklijk Besluit. Hiermee worden verschillende aanbevelingen uit mijn vorige resolutie armoedebestrijding uitgevoerd.

  Met het nieuwe wetsvoorstel wil ik een extra stok achter de deur om de strijd tegen armoede ook na 25 mei te ver-zekeren.

  Armoedebestrijding in de praktijk

  Cindy FranssenVlaams volksvertegenwoordiger & Senator

  13

 • Het Vlaams welzijnsbeleid legt de nadruk op de zelfstandigheid van zorgvragers, zodat ze langer in de eigen omgeving kunnen blij-ven wonen, en op vermaatschappelijking van de zorg, waarbij zorg wordt opgenomen door mensen uit de directe omgeving. Beiden maken dat zorgbehoevenden volwaardig deel kunnen blijven uit-maken van de samenleving.

  Vlaams volksvertegenwoordigers Ka-trien Schryvers en Sonja Claes trekken de lijn nog verder door. Zij bepleiten een hertekening van de zorgsector op buurtniveau.

  Het door Schryvers en Claes gepro-mote zorgmodel vertrekt van een samenwerking tussen lokale overhe-den en de diverse zorgverstrekkers. Zij tekenen een zorgstrategisch plan uit over sectoren en instellingen heen. Een dergelijke overkoepelende beleidsstra-tegie brengt de behoefte aan zorg in een gemeente in kaart en formuleert ieders rol. Het doel is om formele en informele zorg op buurtniveau te acti-veren. De nadruk verschuift daardoor van thuisverzorging, naar buurtzorg. Dit buurtzorgdenken laat zorg op maat toe, zonder aanzienlijke meerkost.

  Daarnaast springt zeker het idee van het Buurtzorgnetwerk in het oog.

  Binnen zon buurtzorgnetwerk kunnen mensen hun nood aan zorg kenbaar maken of hun hulp aanbieden. Zoals voor de Buurtinformatienetwerken (BIN) zal ook voor de buurtzorgnetwerken een digitale tool ontwikkeld worden, om de zorg binnen zon netwerk op-timaal te kunnen organiseren en vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.

  Zowel wie zorg nodig heeft als wie een helpende hand biedt, kan dat via het platform van het buurtzorgnetwerk bekend maken, zegt Katrien Schryvers Het kan gaan over heel uiteenlopende zaken. Mensen zijn vaak al heel hard geholpen als iemand een boodschap voor hen doet, de rolluiken neerlaat, eens eten maakt, gewoon een be-zoekje brengt... Sonja Claes vult aan: Daarbij wordt een win-win situatie ge-creerd. Mensen worden geholpen en kunnen langer thuis blijven. Bovendien versterkt het sociaal weefsel, wat de buurt in zijn geheel dan weer aange-namer maakt.

  Sonja Claes & Katrien Schryvers, Vlaams volksvertegenwoordigsers

  Onze zorgtoekomst ligt in de buurt

  Lees meer op www.cdenv.be/actua/onze-zorgtoekomst-ligt-de-buurt

  Op basis van 10 jaar onderwijs-ervaring en 10 jaar parlemen-tair werk schreef Vlaams Volksver-tegenwoordiger Kathleen Helsen Klaar voor de wereld?! Samen werken aan opvoeding. Met haar boek wil Kathleen iedereen die betrokken is bij het opvoeden van kinde-ren en jongeren aan het denken zetten over onze waarden en normen die we meegeven.

  We leven in een sterk geglobaliseerde we-reld, en onze kinderen en jongeren komen dan ook voortdurend in aanraking met an-dere culturen en gebruiken. Maar de vraag is, hoe gaan ze hier mee om en zijn ze klaar voor die wereld? Daarom vergelijkt Kathleen onze Westerse waardenover-dracht met India, China en Marokko.

  In het tweede deel gaat de auteur in op zeven clusters van waarden die voor ver-schillende culturen in onze toekomstige samenleving van belang zijn.

  Vanaf deze maand gaat Kathleen Helsen in dialoog met ouders, leerkrachten en vrij-willigers. De bedoeling is hen te prikkelen om stil te staan bij waarden en normen en bij het samenwerken aan opvoeding.

  Wil je meer info over deze infodagen of over het boek, mail naar [email protected] of neem een kijkje op www.kathleenhelsen.be.

  Klaar voor de Wereld?! Samen werken aan opvoeding Kathleen Helsen

  Boek opstapel

  14

 • Er worden steeds meer kinderen geboren in gelijkslachtige relaties. Momenteel moeten meeouders het kind van hun partner adopteren wanneer zij ook juridisch ouder wil-len zijn zoals heterokoppels. CD&V wil de meemoeders nu de kans ge-ven om automatisch meeouder te worden ingeval van huwelijk voor

  de geboorte, of door erkenning zo-als bij heteroparen.

  Kamerlid Sonja Becq: Met ons voor-stel kunnen meemoeders met gerust gemoed samen dit kind verwachten en al voor de geboorte die affectieve band ontwikkelen zonder zich on-gerust te maken over de juridische situatie nadien, of zonder ongerust te moeten zijn mocht er iets met de meemoeder gebeuren vooraleer zij haar kind kon adopteren.

  Wat de juridische regeling van de afstamming en de eventuele betwis-ting van ouderschap betreft baseert CD&V zich op de regeling zoals zij vandaag ook bestaat voor hetero-koppels. Wij willen er wel over wa-ken dat er geen handel ontstaat in kinderen, embryos of zaadcellen.

  Vorig jaar werd West-Vlaams Kamerlid Roel Deseyn als algemeen rapporteur voor het thema Waardig Werk en So-ciale Dumping aangesteld door de Raad van Europa. Intussen raakt het verslag in een eindfase. Roel Deseyn: We hebben er alles bij te winnen dat rechten voor werknemers wereldwijd gerespecteerd worden, niet alleen uit diepmenselijke overweging maar ook vanuit economisch standpunt. Als er in ontwikkelingslanden faire lonen be-taald worden, vergroot dit de mogelijk-heden van uitwisseling van producten. Wij zijn uiteindelijk afhankelijk van de exportmogelijkheden naar het buiten-land. En als we situaties van misbruik kunnen bannen, verdwijnt er een stuk-je deloyale concurrentie. Uit respect voor de slachtoffers onder de textiel-arbeiders in de ingestorte fabrieken in Bangladesh, zetten we meer dan ooit in op veilige arbeidsomstandigheden. In Belgi steunen we de actie Schone Kleren om bewuster te consumeren. Waardig Werk, daaraan moet elke dag gewerkt worden, ook in ons land. Dankzij CD&V staat dit thema ook prominent in de nieuwe wet Ontwik-kelingssamenwerking en gelukkig kon-den we onlangs het werk van zuster Jeanne Devos ten volle ondersteunen door een parlementaire goedkeuring van de conventie rond huisarbeid.

  Sonja Becq Federaal volksvertegenwoordigster

  Tinne RomboutsVlaams Parlementslid

  Roel Deseyn Federaal volksvertegenwoordiger

  Decreet landinrichting

  Vlaams volksvertegenwoordiger Tinne Rombouts zette haar schou-ders mee onder het nieuwe decreet landinrichting. Dit decreet zorgt dat er een uitbreiding komt van het aan-tal instrumenten dat ingezet kan worden bij de inrichting en beheer van het platteland. Landinrichtings-projecten kunnen daardoor vlotter en efficinter uitgevoerd worden. Daarnaast wordt het inzetten van instrumenten ook procedureel ver-eenvoudigd.

  Tinne Rombouts: Dit decreet zorgt dat we bij het inrichten van open ruimte meer op maat kunnen wer-ken. Concreet zullen in de toekomst betrokkenen die bv. grond(waarde) dreigen te verliezen in het begin van het proces zicht krijgen op de compensatiemogelijkheden zoals bv. planologische ruil, gronden-bank, vrijwillige herverkaveling... Nu heerst hierover soms grote onzeker-heid, wat het debat zeer begrijpelijk vaak bemoeilijkt.

  Waardig Werk

  Meemoeders

  Tinne RomboutsVlaams Parlementslid

  15

 • nieuws uit onze afdelingen

  Warm eetfestijn

  Ook het eetfestijn op 18-19 en 20 januari in Roosdaal was een groot succes. Hierbij een foto van de hel-pers. Iedereen bedankt om langs te komen!

  Warm gemaakt en goed gesmaakt

  Midden januari tellen we iets meer dan 180 aanwe-zigen op de nieuwjaarsreceptie van CD&V-Retie. De ingredinten voor een geslaagde uitgave: minister-president Kris Peeters als spreker, een muzikaal intermezzo van Els and band, de jongeren met ludieke Wat-als-filmpjes en het hartig en zoet hapjesbuffet, door de bestuursleden gemaakt en door iedereen gesmaakt! Ze verkochten ook oranje handschoenen. Een goedgezinde gemeente met goedgezinde mensen dat was en is Retie!

  CD&V is een warme partij. Moest dit nog in de verf worden gezet? Toch wel. Al is het om met de juis-te zaken geassocieerd te blijven. En ook wel omdat je die typische sfeer van familiaire gezelligheid en samenhorigheid nit zo makkelijk vindt bij andere partijen.

  In de overgangsperiode van oud naar nieuw trok een warme gloed van oranje over heel Vlaande-ren. Om onze minister-president te citeren: CD&V bestaat uit mensen die liever werken aan de toekomst, dan te kankeren op anderen.

  Retie

  Roosdaal

  ondertussen in...

  CD&V is een warme partij. Moest dit nog in de verf worden gezet?

  Dewarmegloed

  vanoranje

  16

 • Warme wandeling

  Tradities zijn er om in ere te houden. Zo ook de jaarlijkse nieuwjaarswandeling en receptie van CD&V Lanaken. Dit jaar werd er een bezoek ge-bracht aan de boerderij van Bert Niesten. Bert gidste de deelnemers door zijn melkveebedrijf. Het bedrijf van Bert komt ook in beeld in een SPORZA-promotieclip voor de olympische winter-spelen in Sotsji.

  De gezellig drukke receptie in taverne GeGri in Re-kem werd bijgewoond door nationaal voorzitter Wouter Beke. In zijn toespraak had Bert Paulissen (voorzitter van CD&V Lanaken) het over de warme ploeg van CD&V, waarbij iedereen de kans krijgt om in de spits te spelen. De Lanakense CD&V-kandidaten voor de verkiezingen van 25 mei Vera Jans (4de plaats Vlaams) en Marilyn Neven (2de opvolger Europees) spraken met Wouter Beke over CD&V als een warme beleidspartij.

  Lanaken

  Hartverwarmende mensen verdienen een ontbijtmand

  Via hun huis-aan-huisblad vraagt CD&V-Hoogstraten aan de bevolking om namen voor te dragen van mensen die, op n of andere manier, in stilte goed werk doen. Een onschuldige hand selecteert hieruit 30 namen. Deze men-sen ontvangen op een vroege zondagmorgen een ver-rassingsbezoek van n van de mandatarissen met een heerlijke ontbijtmand. Alle manden worden s morgens vers samengesteld. Op de foto zien we het CD&V-team, met vooraan rechts burgemeester en Vlaams parlements-lid Tinne Rombouts, gereed om de manden te gaan be-zorgen.

  Warm ontbijtOok de Maldegemse CD&V-afdeling zette het nieuwe jaar op gepaste wijze in. Midden januari kwamen meer dan 200 sympathisanten afgezakt naar CC Den Hoogen Pad voor het traditionele nieuwjaarsontbijt. Tijdens het ontbijt werd ook een primeur bekendgemaakt. Naast eerste schepen Vale-rie Taeldeman zal ook gemeenteraadslid Marten De Jaeger deelnemen aan de verkiezingen van 25 mei 2014. Vlaams volksvertegenwoordiger Valerie Taeldeman staat op de 5de plaats voor het Vlaams Parlement terwijl Marten De Jaeger een plaats zal krijgen op de Kamerlijst. Ook Vlaams mi-nister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege bracht een bezoek.

  Maldegem

  Hoogstraten

  CD&V-leden warm verwendDe bestuursleden van de afdeling De Panne be-zochten ieder CD&V-lid in de gemeente en over-handigden hun lidkaart. Naast de traditionele nieuwjaarswensen maakten ze van de gelegen-heid gebruik om ieder lid een zakkalender en een fles champagne te schenken. De actie werd erg gewaardeerd.

  De Panne

  17

 • Met warme handen

  Met warme handen ging de sectie Aalst-Nieuwerkerken haar leden persoonlijk be-zoeken met hun lidkaart voor 2014 n met een paar oranje handschoenen er bovenop.

  Warme wensen en pralinesJanuari is de maand van de nieuwjaarsrecepties. Maar daarmee be-reik je altijd dezelfde mensen. Vandaar het initiatief om de straten op te gaan om iedereen een warm, gelukkig en gezond 2014 te wensen, hen uit te nodigen voor de pannenkoe-kenbak en hen een lekkere praline aan te bieden. Echt midden de mensen dus. Op een dik uur tijd bereikten ze ruim 400 Jettenaren die allen aangenaam verrast waren door dit warme initiatief.

  Jette Aalst

  Roeselare

  Warme, Goed Gezinde KaravaanRuim 700 stadsgenoten gingen in op de uitnodiging om in dialoog te gaan met burgemeester, schepenen en raadsleden tijdens n van de vier nieuwjaarsdrinks van CD&V in de stad Roeselare. Klaas Keirse, voorzitter van CD&V Roeselare: Met de Goed Gezind Karavaan hebben we een nieuwe traditie op de rails gezet. Volgend jaar zullen we andere wijken en kernen van de stad bezoeken.

  In de rand van deze nieuwjaarsrecepties werden vele oranje handschoenen verkocht. Ook de fotograaf had de handen vol in de rondreizende fotostudio waar iedereen een Goed Ge-zinde Foto kon laten maken. De dag nadien stond deze foto al verwerkt in een e-card op de facebookpagina Goed Gezind Roeselare.

  De nieuwjaarsontmoetingen werden telkens afgesloten met een extra verrassing. In de wijk Krottegem trakteerde schepen Kris Declercq alle aanwezigen een gratis ritje op het 45 meter hoge Reuzenrad. Op de overige 3 nieuwjaarsdrinks werden een aantal gezinnen gelukkig gemaakt met een familieticket voor De Tovenaar van Oz.

  Achteraf verscheen een fijn verslagje van de activiteit op de lokale website van CD&V Roeselare, op hun facebookpagina, in hun nieuwsbrief, in hun huis-aan-huisblad en in de lokale pers. En nu ook in Ampersand!

  Een type-voorbeeld van 360-communicatie!

  18

 • Een leuk praatje bij een leuk plaatje?

  Kan u ook terugblikken op een interessant, aangenaam of uitbundig CD&V-initiatief in uw gemeente, stad of provincie? Stuur een leuke foto en een korte tekst van maximum 5 regels naar [email protected]

  Hip hoi hyper-actiefAltijd wel its te doen bij CD&V!

  Al onze lokale activiteiten vind je terug op het ledenportaalwww.cdenv.be/mijncdenv

  Warme wensen van Koen Geens

  Minister Koen Geens was de gastspreker op de nieuwjaarsreceptie van CD&V Hoegaarden. Hij had, zo zei hij, gevonden wat hij zich wenste voor nieuwjaar: een absolute meerderheid zoals bij CD&V-Hoegaarden. Dat is hier gezellig. Er zijn veel mensen. Het is hier lekker. Je ziet dat er hier een goed bestuur is. Hoegaarden staat hoog op de lijst van de mandatarissen: ze zijn allemaal hier. Hij wees op Peter Van Rompuy, Sonja Becq, Els Van Hoof, Carl Devlies, Michel Dooms, Karin Brouwers, Dirk Claes, Jan Laureys, Katrien Partyka, Marc Wijnants, Andy Vandevelde, enz.

  Veel warm volk

  CD&V Geraardsbergen hield vrijdag 17 januari haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. De partijafdeling mocht maar liefst 3 prominente gasten ontvangen: natio-naal partijvoorzitter Wouter Beke, Vice-Eerste Minister Pieter De Crem en Vlaams Minister Joke Schauvliege. JONGCD&V Geraardsbergen zette haar schouders onder de actie Warm Vlaanderen en verkocht tijdens de receptie oranje handschoenen voor het goede doel.

  Hoegaarden

  Warme, goedgezinde receptie Het was een voltreffer: 150 aanwezi-gen (dubbel zoveel als verwacht) en veel nieuwe sympathisanten! In het kader van de actie Warm Vlaande-ren werden warme handschoenen verkocht. Gastspreker was nationaal voorzitter en Limburgs kamerlijsttrek-ker Wouter Beke: twee voor de prijs van n! Hij mocht evenwel niet zijn traditionele toespraak houden, maar moest antwoorden op een aantal lu-dieke vragen. Het werd dan ook een goedgezinde en goedlachse receptie.

  Dilsen-Stokkem

  Geraardsbergen

  NIEUW PROVINCIAAL SECRETARIAAT IN WEST-VLAANDEREN

  CD&V West-Vlaanderen heeft nu een Provinciaal Secretariaat. De re-giosecretariaten van Brugge, Kor-trijk, Oostende en Roeselare zijn gesloten.

  Het adres van het nieuwe provin-ciale secretariaat van West-Vlaan-deren is Gistelsesteenweg 253 in 8200 Brugge.

  Het secretariaat is gelegen vlakbij de Expresweg en vrij makkelijk be-reikbaar. Er is ook een parking. In het gebouw is er naast de kantoor-ruimte ook een conferentieruimte voor 100 personen.

  19

 • De CD&V-winkel

  Wij staan paraat om al uw vragen te beantwoorden. U kan ons bereiken:

  Dinsdag in de Wet89 op: 02/238.38.68 Andere dagen op 015/45.33.32 E-mail: [email protected]

  Bent u al eens op bezoek geweest in onze winkel?

  www.cdenv.be/webwinkel

  21feb

  28feb

  25feb

  10mei

  18mei

  23feb

  16feb

  21apr

  24feb

  04mei

  De Tovenaar van Oz in Capitole Gent om 11 uur

  Deze data mag u echt niet missen Ledenpolls

  Kris Peeters on Tour Limburg

  GezinshappeningVlaams-BrabantLeuven

  Koen Geens nodigt uitNeerijse

  Kris Peeters on Tour Antwerpen

  Kris Peeters on Tour Vlaams-Brabant

  Brunch CD&V Limburgmet Jo Vandeurzen & Wouter Beke

  Start sperperiodeverkiezingen

  Oranje feest met Hilde Crevits in Torhout

  Kris Peeters FeestAntwerpen

  Start-Congres JONGCD&V Antwerpen

  Verkiezingscongres

  22 &23feb

  26apr

  Regio Voor- en Noorderkempen dinsdag 4 februari van 19u tot 20u Zaal Brasserie Mano, Karekiet 1 - 2970 Schilde

  Regio Mechelen Woensdag 12 februari van 19u tot 20u Taverne Lage Polder (benedenzaal), Netelei 26 te 2570 Duffel

  Regio Rupel/Zuidrand Donderdag 13 februari van 19u tot 20u Taverne Scherpenstein, Parklaan 1 in 2627 Schelle

  Regio Antwerpen Woensdag 19 februari van 19u tot 20u De stroming, Nationalestraat 111-113, 2000 Antwerpen

  Regio Kempen Dinsdag 25 februari van 18u tot 20uHof ter Rielen te Turnhoutsebaan 181 te 2460 Kasterlee

  Maandag 17 februari van 18u tot 21u Kortenberg, Oude Abdij, Abdijdreef 22

  Woensdag 19 februari van 18u tot 21u Tienen, PCke, Oude Vestenstraat 6

  Donderdag 20 februari van 18u tot 21u Zellik, regiosecretariaat CD&V Vlaams-Brabant, Brusselsesteenweg 806

  Exacte data en locaties worden bekendgemaakt via de website:

  www.cdenv.be/verkiezingen2014

  U kan ook contact opnemen met provinciaal secretaris Ben

  Desmyter voor alle praktische informatie: 0498/10.24.96

  Vrijdag 21 februari van 19u30 tot 20u30Domein Speelhof, de Tiendeschuur, Speelhoflaan 5 te 3800 Sint-Truiden

  Vrijdag 14 februari van 18u30 tot 20uRits Caf, Antoine Dansaertstraat 70, 1000 Brussel

  Exacte data en locaties worden bekendgemaakt via de website: www.cdenv.be/verkiezingen2014

  U kan ook contact opnemen met het provinciaal secretariaat voor alle praktische informatie: 09/221.45.81

  Antwerpen

  Vlaams-Brabant

  West-Vlaanderen

  Limburg

  Brussel

  Oost-Vlaanderen