Ahemdabad City 06-07-2012

download Ahemdabad City 06-07-2012

of 20

 • date post

  12-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  224
 • download

  12

Embed Size (px)

description

MkuLMkuõMk rLk^xe MkkuLkwt [ktËe y{u.zku÷h Þwhku ÃkkWLz ÏÞkíkLkk{ Ãkºkfkh fw÷ËeÃk LkkÞhLke ykí{fÚkk ‘rçkÞkuLz Äe ÷kRLMk’{kt Äzkfku hknw÷ ÿrðzLke MkV¤íkkÚke xe{{kt ¾wþe Lk níke : økúuøk [uÃk÷ «ýð’Ëk Ãkh þk÷ VUfkíkkt røkÒkkÞk, Ĭk-{w¬e{kt Lke[u Ãkxfkíkkt çkåÞk Mkuxu÷kEx R{us : økwhwðkh çkÃkkuhu 2:30 yu[xe ÷÷kELk MMkkÚku yyÚkzkíkkt ççkåÞwt {æÞ ««Ëuþ-ÃÃktòçk{kt ÷÷ku ÷÷uð÷ yyuh MMkhõÞw÷uþLkLke ÂÂMÚkrík

Transcript of Ahemdabad City 06-07-2012

 • (yusLMke) Lke rne, kk. 5

  kkkhetMk{kt kfkeLkzkkLk ke. e. LkhMknhkLke {qfMkt{rk nkukLkku w yuf kwMkf{ktykkuk fhk{kt ykku Au, su {wsk,fkhMkufkuyu kkkhe {MsLkku tMkfhkLke Yykk fhe khuLkhMknhk kq{kt kuXk nkk yLku{MsLkku Mktkqoku tMk kk kk skuyku kq{ktke Qk kk nkk.

  6 rzMkuBkh, 1992Lkk hkuskuk kkkhetMk Mktkt{kt ykykkuk xqtf Mk{{kt fkrkkLkkhe keZ kkfkh fwekLkkhLke yk{fkk rkkuLze kRLMk{kt fhk{kt ykkuAu, keS khV LkhMknhkLkkkwk ke. e. htkkhku fwekLkkhLkk kkLku {kLkk{kt Lkyku kuku yLku xfe Lk fu kuku

  kku kke Vkke eku Au. fwekLkkhu ku{Lke yk{fkk{ktLkhMknhkLke Mkhfkh ytkuLkkt yuffh{kt wt Au fu, {khe kkMku su{krnke Au ku {wsk kkkhetMk{ktLkhMknhkLke {qf Mkt{rk nke.fkhMkufkuyu {Ms kkuzkLkwt Y fwOkhu LkhMknhk kq{kt kuXk nkkyLku {Ms Mktkqoku kqxe kk kAes kuyku kq{ktke Qk kk nkk.rtkk Mk{kske Lkukk {wr{uyu {Lku kAeke fnuwt fu, kq

  hr{kLk LkhMknhkLkk Mknkfuku{Lku fkLk{kt fkwt nkwt fu, kkkhe{Ms kqxe [qfe Au, kuLke kkuzef skku{kt kq kqhe kR kR nke.

  (yusLMke) Lke rne, kk. 5

  Lkkkfe fxkufxeLkku Mkk{Lkku fhehnue fkrVh yuhkRLMkLkeukh kuLfkuyu yuhkRLkLku kuLkwtfk{fks Mkwkhk {kxuLkk Lkh kkktuk 15 rMkLkku Mk{ ykkunkukLkwt yksu yuf kuLfLkk rMkrLkhyuwrxu skwt Au. fkrVhyuhkRLMk rhkR kLk {kxuLkktLkh kkkt 15 rMkLke yth hsqfhk{kt rLkV su kku kuLfkurhfheLke fkokneLkk kkYku {wtkRyLku kkuk{kt fkrVhLke r{fkkuLkwtu[k k fhe fu Au. 17 kuLfkuLkkfkuLMkkux{u yk kku r{fkkuLkk{qktfLkLke fk{kehe yu[zeyuVMkerMkwrhxeLku MkkUke Au. fkrVhyuhkRLMkLkk {kku kuLfkuLkwt fw Y.7,500 fhkuzLkwt uwt Au.

  efh kuhkuLk rs {kkLkktrLktk nuXLke fkrVhyuhkRLMk khkLke MktkohkyuhkRLk RLzMxe{kt khu LkVku fhefe Lkke. zku{uMxf {kfuox{kt uLke 6{kuxe yuhkRLMk kife fkrVhLkku

  rnMMkku yuf Mk{u ke {u nkku, sunu Auf Auk {u Au.

  fkrVh yuhkRLMk yLku kuLfku[uLke kuXf kk khke Mxux kuLf(yuMkkeykR)Lkk yuf yuwrxufkwt nkwt fu, ku{u (fkrVhyuhkRLMku) y{Lku yuf rhkkuxoykkku kzu fu kuyku fk kzfkhkuLkkuMkk{Lkku fhe hkk Au yLku ku{u ykhMkwe{kt wt kkkt ekt Au?

  LkkULke Au fu yuMkkeykR kk{k[oLkk ytku 1.4 yks zkuh (ytk-su 76 yks Yrkk)Lkwt uwt hkkefkrVh yuhkRLMkLke ukhkuLfkuLke ezh Au. fkrVhyuhkRLMku rhkR kLk {kxuLkktLkh kkkt 15 rMkLke yth hsqfhkLkk hnuu.

  fkrVhLku rhkR kLk {kxukuLfkuLkwt 15 rMkLkwt yx{ux{

  fkrVhLkk {kku fkuLkwt fuxwt uwt?

  kuLf uwt (Yrkk) yuMkkeykR 1,400 fhkuzktk LkuLk kuLf 700 fhkuzkuLf ykuV khkuzk 500 fhkuzykRMkeykRMkeykR 430 fhkuz

  kuLfku rhfheLkk kkYku {wtkE, kkuk{kt fkrVhLke r{fkku u[e fu Au

  yuh RrLzk {wtkR-LkkiLkeVkRxLke xLkk

  yuf fkf kk VkRxLku y{kkyuhkkuxo khke hkLkk fhkR

  y{kk, kk.5[kw VkRx{kt 15 {rnLkkLkk kkfLke y[kLkf krkk

  kzkk {urzf R{hsLMkeLku fkhu yuh RLzkLke {wtkR-LkWLke VkRxLku y{kk yuhkkuxo kh R{hsLMke uLzkfhwt kzwt nkwtw. VkRx y{kk yuhkkuxo kh ykkkLke Mkkkus kkfLku kkfkrf 108{kt yukkuku nkuMkx{kt MkkhkhnuX Mkuzk{kt ykku nkku. VkRxLku yuf fkf kk yuhkkuxokhke hkLkk fhkR nke.

  yuh RrLzkLke {wtkRke VkRx (626) kkkuhu Lkki {kxuhkLkk fhkR nke. VkRx{kt Mkkh 15 {rnLkkLkk kkf ytkkLku RLku kuLkk {kkk-rkkk Lkki sR hkk nkk. y[kLkfytLku ut[ ykkLkwt Y kR skk ku{Lkk {kkk-rkkk khkRkk nkk yLku kkfkrf w {uBkhLku fhe nke. yk{kkfLku {urzf R{hsLMkeLke sYh nkukke w {uBkhu kkkuxLku fhe nke. VkRxLkk R{hsLMke uLzk {kxu LkSfLkwty{kk yuhkkuxo nkukke kkRxu kkfkrf yuh xkrVfftLxkuLku {uMkus ykku nkku.

  kkkhe {Ms kqxk kk s LkhMkn hk kq{ktke Qk kkkkLkk{ kkfkh fwek LkkhLke yk{fkk rkkuLz e kRLMk{kt zkfku

  CMYK

  CMYK

  * * * *

  hknw rzLke MkVkkke xe{{ktwe Lk nke : kuk [uk

  k kh k VUfkkkt rkkkk,k-{we{kt Lke[u kxfkkkt kk 12 rfkuhfw{khLkwt ytrk{ kek,ykr{hLkkt kuxLke nhkS VkhMku^xeLkk {wu 11-11 ko Mkwe[wfkkLkku y{ fu{ Lkn : nkEfkuxo14 162

  r.Mkt. 2068, ykkZ 3wkh, 6 swkE, 2012 Mktof ktke: M. e [e{LkkE yuMk. kxu ktke: VkkwLkkE [e{LkkE kxu yk]rk : y{kk REG NO. GAMC-26 Valid up to 31-12-2014 RNI REG NO.158457 Estd : 1923 `` 3-00 kkLkkt : 16+8+4+4

  y{kk, zkuhk, Mkwhk, hksfkux, kLkkh yLku wske rMk kkwt irLkf

  Website:www.sandesh.com

  rk kwshkk{kt khu hMkk : LkMkkhe{kt 24 fkf{kt 8 $[, kkhze{kt k $[, skkkuh{kt 4 $[ hMkk kkku

  hkLkk 27 kkwfk{kt LkkUkkk hMkk hMku, [ku{kMkwt y{kk yLku {Lkkh Mkwe yke knkuwt

  RrLz yyuhVkuokt u nnurfkuxhLkwt [eeLkkt whkE ku EE{hsLMke uLzk

  yksLkekqk

  hkurnkLkk nkk{kt wE kfze Au:k[e uMkkE

  ykih kh nku kk!kzk khLkktk-{sLkqMktkekLke wrLkkLkey{h uze tfh-srfLkhuf Mkkku {khuyVuh s nku?LkhrkMk Vhe

  yks

  Lke fqkL

  k

  MkuLMkuMkrLk^xeMkkuLkwt[ktey{u.zkuhwhkukkWLz

  {kfuox ku[17,538.67 75.86

  5,327.30 24.75

  30,100 200

  53,300 500

  54.97 0.48

  68.76 0.26

  85.71 0.72

  MMkkhhffkkhh yyLLkkuu LLkkwwtt kkkkhhLLkkkk kkkkttkkuu kkttLLkk

  y{kk : uLkk k{ Lkkkrhf kLkk sE hnuk k [kh {kxu y{kk{kt ykk khu ku{Lku kkteSLkku [hku k ykku. kkte xkukeyLku kk{kt rkhtkku uMk knuheLku [hku fktkk kuXuk k kkuzekh{kt e kk Au fu [hku fktkeLku kkh fkZkLkwt {kLkeyu Aeyu kuxwt ykMkkLkLkke, kue s heku uLkk hkxkrk kLk kAe yk k e hkkLkwt k ykMkkLk Lkke. ku{u [hk kkMkuke {Lkk kkX eeLku uLku Mkk[e rk{ktkuhkLkku Au. Mkhfkh, hksfkheyku yLku Lku ku{u kkhLkk kktku kktkLkkt Au, yk {kxu kuyku krh{ fhu kku s uLkk Mkk[k nhe kLke fu.

  yVk [[ke-LLkhuL {{kue yykku [uf nurfkuxhLkwtw hk nk{ku uWhk fhkkkt yuf yVkyku VukR ne.ht[kuk ur{kh {u yktfkeyku nurfkuxhRu Wkoe yVk [kkt ht[kuk fkhke sk kBk nk. eS ksw ht[kukur{kh{kt {w{tke LkhuL {kuewt yk{ kwtnkuke yVkyu skuh fzwt nwt.

  y{kk, kk. 5

  rk kwshkk{kt khu hMkk hMke hkku Au. Aukt24 fkf{kt LkMkkhe 8 $[, kkhze{kt 5 $[,skkkuh 4 $[ hMkk kzku nkku. MkkihkxLkk swkswk kkku{kt yzkke kuZ #[ hMkk hMku nkku. ykku hkLkk 27 kkwfk{kt Mkkorkf hMkkLkkUkku Au.

  hk{kt {ktkhku, sMk, [kukoMke, Mkwhk yLkufkkwh Mkrnk fw 6 kkwfk{kt 2 $[ke w hMkkLkkUkku Au. yk Wkhktk kkhkkwh, {krk, {kkh,MkkuSkk, kkhk, knku, zurzkkkzk, kutkk, fk{husMkrnkLkk fw 13 kkwfk{kt yzku $[ fhkkt w hMkkhMku Au. hMkkLke nueke hkekwkku wwk kEkk Au.

  [ee, k. 5

  RrLz yuhVkuokt unurfkuxhkuLke hk nk{ku euyksu kuhu LkMkkhe rskLkkt [ee-ktk Mxux nkRu h whkE kuE{hsLMke uLzk ktwt nkwt. nurfkuxhkuzkuhkke krf r{rxhe fuB{kt sRhnukt nkk.

  whkR ku yku kurzk{ks{kt kwfkk ht[kukuur{kh [ke hkku nkku u hr{kkuhu 2.10 fkfu hhkxekuo ykskku nurfkuxhku Whk fhkt ht[kurn kufku{kt hkx VukE kkuu nku.kufkukt xkuuxkukt Q{xe zkt nkkt.nurfkuxh{kt kh u {ush yLku fo{e A rkk MxkVu {ks hWkhe ne.

  { u-ktk{kt ku u yyuh MMkhwuLkLke Mkrk{u Wkhktk ktk{kt r{z xkukkuMkurhf MkhwuLk Mkokkt [ku{kMkkLke krkrr e Au.nk{kLk rkku ykkkne fhe Au fu, rk kwshkk, Mkkihkx{kt khu hMkke kkxkt kkLkeMktkLkk Au. hkLkk rhkfktXu ykuVMkkuhLke Mkrk kkkT kLke hne Au. {u{ktrhkfktXkLke Mkkkxeke 4.5 rf{e Wkh ykh yuh MkhwuMk Mkowt Au su ehu ehu kwshkkkhV ykk e hkwt Au. kzkue hk ktk{kt k ku u yuh MkhwuLkLke Mkrkkrh{e Au, kLkLke krk{kt khku LkkUkku Au. kwshkk{kt kkuLkku zfku kR hkku Au.

  [ku{kMkwt Mkr : LkMkkhe{kt 8 #[ hMkk

  yLkwMktkLk kkLkk Lkt. 13

  yLkwMktkLk kkLkk Lkt. 13

  yLkwMktkLk kkLkk Lkt. 13

  yLkwMktkLk kkLkk Lkt. 13

  yLkwMktkLk kkLkk Lkt. 13

  {wtkE{kt hMkke {{knku Bku{wtkE{kt kwhwkhu k hMkk kzku nkku. hMkke{knku {kkt kkk{kLk 26 rzke MkuMkMku QkwOnkwt. nuhLkkt WkLkkh kkLk{kt 24 fkf{kt 117yu{yu{, rkue{kt 103 yu{yu{, khke, khyLku fwko huf{kt 90 yu{yu{ke w hMkk LkkUkkunkku, ufu {wtkELkk Mkkike Lke[kkk rMkkhMkkLk, kh, n{kkk, fkuk yLku khu{kt MkkkhMkkLku eu qtxMk{kt kke hkkt nkkt. kwhwkhuWkh uLkk Lkki, ktMke, kkhkkktfe, Wkk yLkuVikkk suk rsk{kt ku{kh hMkk kzku nkku.Wkh uLkk {kuxkkkLkk rskyku{kt [ku{kMkkLkeykk ktkE Au.

  MkuxukEx R{us : kwhwkh kkkuhu 2:30

  yu[xe kELk MMkkku yykzkkkt kwtshu skukhkt kufkuk {ws RrLz yuhVkuow uz-1816 yu uz-1614 nurfkuxhwt Whk fhkkt uquo u k{o kh fkukuohu ykuV RrLzkeyu[xe kR kku ykzkkt {ktz{ktz [e k kwhkR ku uLzt fhkwt nwt, sku yu[xe kRkku nurfkuxh ykzku ku yuf kufkuk Swtsku{ e ue kkyku skuk {e Au.

  nk{k{kt kxku ykkt WkhkLke Vhs, ku {ush yLku fLko Mkrnk A Mkk{k

  MkuxukRx R{usLku ykkhu kwshkk kh rhkfktXkke0.9 rf{e Wkh r{zxkukkuMkurhf MkhwuLkMkowt Au suke kwshkk{kt[ku{kMkw Mkr kLwt Au. 24fkf{kt Lki [ku{kMkwty{kk - {Lkkh MkweknkU[e [qwt Au. ykfkhkuMkh ykkk{e kurMk{kt rk kwshkk yLkuMkkihkx{kt nkke khuhMkk ku ku{ nk{kLkrkku yLkw{kLk fwO Au.WuLke Au fu, Auk 24fkfke hksLkkrhkfktXkLkk rMkkhku{kt{uhk hMke hkk Au.hMkkLku fkhu kkkhyknTkf kLwt Au. kLkLkekrk{kt k khku kku Au.

  k]{q fkUkuMk {Lku Mk{koLkykku: kLkku ykkk

  u fkUkuMk yLku yuLkMkekeLkku yuf{u {whSLkeW{ukheLku Mktkqo xufku nuh fkuo

  y{kk,kk.5wLkkRxuz kuk urMk yukLMk (wkeyu)Lkk

  hkxkrkkLkk W{ukh {whSyu yksu skwtnkwt fu, wkeyuLku Mk{koLk ykkkk k]{w fkUkuMk kkLkkzk {{kk kuLkhSyu nsw Mkwe hkxkrkkLke [qtxe{ktfk W{ukhLku Mk{koLk ykkwt kuLkku rLko eku Lkke,khtkw kuyku {Lku s Mk{koLk ykku kue ykk Au.

  kwshkk{kt [kh {kxu ykuk {whSLku ufkUkuMk Mkr{rk ku{s yuLkMkekeLkk u yuf{ khk MktkqoMk{koLk nuh fhe rsLkku rkMk ykku nkku. fkUkuMkfkko kku fkUkuMk kkk yuLkMkekeLkk khkMkku,MkktMkku, ykeykuLku MktkkuLk fko kk kkfkhku MkkkuLkekk[ek{kt {whSyu Mkki k{ k 1981{kt kwshkk{ktke hkMkkLkk rkrLkr Mkkku Lkkkt{tkekLk nkk kuLkk MktM{ku kkkuk nkk.

  {Lku ssu {{wt AAuku wt AAu:

  kt kzkktykhkLkkLkwt {]w

  yLkwMktkLk kkLkk Lkt. 13

  VkRx{kt kkfLku U[ ykkkt yy{kk{kt kkfeLkwt WWkhk

  (yusLMke) kukw, kk. 5

  sL{ke s hehke uzkuekkfeyku{ktLke yuf ykhkLkkLkwtkwhwkhu hkku kt kze skkt{]w kwt nkwt. { uLkkkukw{kt sL{ue Mkwrk yLkuykhkLkkLku kkrzk knukt ssxe ykukhuLk fhe Aqxkt kkzk{ktykkt nkkt. khek krhkh{ktsL{ue ktLku knuLkkuLku sL{ kkS ukE nke. kh kknkuMkxLkk zkuxMko yLku LkMkuo ku{Lkeuk hke nke.

  sL{Lkk 11 {rnLkk kk kk20{e sqLku khk yLkuykMxurkLkk rLkkk zkuxMkuo 12fkf Mkwe srx ykukhuLk fheku{Lku MkVkkkqof yk fkOnkkt, khtkw kwhwkhu ykhkLkkLkekrkk kkze nke yLku ykhu hkukLkku nw{ku kkkt kuLkwt {]wkwt nkwt. k rMk knukt s ktLkuknuLkkuyu ku{Lkku k{ sL{rMkQsku nkku, su{kt hkLkk {wkLk rhksMkn nk nkshhkkt nkkt.

  sL{ke hehke zkue ku knuLkkuMkwrk-ykhkLkkLku kkrzkknukt s yk fhkkt nkkt

 • y{kk, kk. 5rkLkMkkLke [qtxe knuk

  y{kk BwrLk.fkukku ohuLk s