Stentby winter 2012

23
Jaargang 7, nummer 4, Winter 2012 VAN EN VOOR MENSEN MET EEN HART- OF VAATZIEKTE Regio Utrecht / 't Gooi - Samengaan van de Hart&Vaatgroep met De Hartstichting - St. Antoniusziekenhuis voorop in nieuwe harttechnieken - Stressmanagement

description

regiomagazine van De Hart&Vaatgroep Regio Utrecht/'t Gooi

Transcript of Stentby winter 2012

Page 1: Stentby winter 2012

Jaargang 7, nummer 4, Winter 2012

VAN EN VOOR MENSEN MET EEN HART- OF VAATZIEKTE

Regio Utrecht / 't Gooi

- Samengaan van de Hart&Vaatgroep met De Hartstichting

- St. Antoniusziekenhuis voorop in nieuwe harttechnieken

- Stressmanagement

Page 2: Stentby winter 2012

Inhoudsopgave

3. Van de Voorzitter (Frits Berendes)

5. Vanuit de ledenraad (Frits Berendes)

7. Einde jaar …. (Henk Te Nuijl)

8. Samenwerking Hart&Vaatgroep met De Hartstichting

10. St. Antonius ziekenhuis voorop in nieuwe harttechnieken

11. Een taart voor dr. Maarten Jan Cramer

13. Zelfcontrole door doelen te stellen

14. Sportadressen beweegorganisaties Utrecht/’t Gooi

16. U bent uitbehandeld, de boodschap die mevrouw Burggraaf kreeg

17. Minder vermoeid door te…. bewegen

18. Mevrouw van der Linden in het UMC Utrecht

21. Stressmanagement

22. Kookrubriek: Risotto (Arnoud Odink)

23. Teveel zout, een zorg voor ons allen

24. Puzzelrubriek (Wil Berendes - Mulders)

26. Agenda en nieuwe leden

27. Colofon

28. Lid worden van De Hart & Vaatgroep

Voor u ligt de laatste editie van de Stentby van dit jaar met uiteenlopende onderwerpen die op enigerlei wijze met elkaar samenhangen. Zo is er een nieuwe rubriek waarbij u wordt geïnformeerd over het beleid en de besluiten van de ledenraad, het hoogste orgaan van uw vereniging. Ook wordt u nader geïnformeerd over de samenwerking tussen de Hart&Vaatgroep en De Hart-stichting. In deze Stentby kunt u meer lezen over de uitgangspunten van deze samenwerking. In de herfstuitgave van de Stentby werd een oproep geplaatst voor vrijwilligers die ons regiobestuur willen versterken. Deze oproep heeft geen enkele reactie opgeleverd. De redactie wil hierbij nogmaals een beroep op u doen, te overwegen om u beschikbaar te stellen voor bestuurstaken in de regio Utrecht/’t Gooi. De redactie

De Hart&Vaatgroep 1 Regio Utrecht / ’t Gooi

Page 3: Stentby winter 2012

Van de voorzitter Regio Utrecht/’t Gooi

Frits Berendes

Voor u ligt alweer het winternummer van de Stentby.Onze vereniging bereidt op dit moment een belangrijke stap voor, namelijk de realisatie van een samenwerkingsverband met De Nederlandse Hartstichting. Een intentieverklaring daartoe is eerder dit jaar door beide partijen ondertekend. Eén en ander is natuurlijk ter discussie in de ledenraad, die daarover uiteindelijk een beslissend oordeel zal hebben.

Over ledenraad gesproken….. De ledenraad wordt geacht het opperste gezagsorgaan te zijn van onze vereniging. Dat is statutair zo geregeld. Dat betekent in mijn visie, dat de samenstelling daarvan een vertegenwoordiging van de leden moet zijn. Evenwel is gebleken, dat daarvan in de afgelopen periode niet erg veel terecht is gekomen. Reden voor mij als ledenraadlid om bij het bestuur aan te dringen op een handleiding ledenraadlid. En die handleiding is er gekomen dankzij een collega-ledenraad lid, die de moeite heeft genomen deze op te stellen, waarvoor mijn hartelijke dank! De handleiding werd vervolgens als richtlijn gehanteerd bij de ledenraad-verkiezing van dit jaar als zijnde het profiel van een ledenraadlid. Belangrijk hierin is, dat een ledenraadlid geacht wordt om regelmatig de achterban te informeren, dan wel te raadplegen welke wensen er eventueel zijn in het kader van onder meer te ontwikkelen activiteiten. In het licht hiervan bezien kan ik u melden, dat mijn persoon herkozen is als ledenraadlid en als gevolg van het eerder genoemde profiel is het zeer wenselijk met u te communiceren over alles de vereniging aangaande, omdat het een groot goed is, dat u op de hoogte bent. Als eerste wordt een nieuwe rubriek Vanuit de ledenraad (in dit nummer dus voor het eerst!) geïntroduceerd, die steeds in de Stentby wordt opgenomen na elke ledenraadvergadering. Hierin wordt u merendeels puntsgewijs verslag gedaan over voor u relevante zaken. Verder kan communicatie in de wandelgangen plaatsvinden bij door de vereniging voor u georganiseerde activiteiten. En niet in de laatste plaats kunt u communiceren door via het centrale nummer van De Hart & Vaatgroep contact met mij of een ander ledenraadlid te zoeken. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het zal duidelijk zijn, dat mijns inziens de input vanuit de achterban van cruciaal belang is. (vervolg pagina 5)

De Hart&Vaatgroep 3 Regio Utrecht / ’t Gooi

Page 4: Stentby winter 2012

(Vervolg pagina 3) Hopelijk zal in de andere regio’s dit voorbeeld navolging vinden en wellicht zullen de andere ledenraadleden dit ook gaan doen conform het eerder genoemde profiel bijvoorbeeld door publicaties in de kwartaalbladen van de andere regio’s te plaatsen!!. Ik wens u, zoals gebruikelijk, veel en nuttig leesplezier toe!

Prettige kerstdagen en een goede en vooral veilige jaarwisseling voor u allen!!

Vanuit de ledenraad

Zoals in het Van de voorzitter is aangegeven doe ik u kort en puntsgewijs verslag van wat tijdens de laatste ledenraadvergadering besloten is en wat het bestuur te doen staat. Daarbij vermeld ik wel, dat alleen de voor u relevante zaken in dit artikel verschijnen. En natuurlijk ook aan u te beoordelen, wat u belangrijk vindt uit mijn verslaggeving. Bijvoorbeeld: Er is een besluit genomen, dat de regio Noord-Holland/Flevoland opgesplitst gaat worden in 3 nieuwe regio’s. Een dergelijk besluit is naar mijn smaak niet relevant voor u en zoiets komt dan in dit artikel niet voor. Goed, nu dus over naar wat wel van belang is:

- Er is een intentieverklaring ondertekend door de voorzitter van De Hart & Vaatgroep en de directeur van de Nederlandse Hartstichting om te bezien in hoeverre er een vruchtbaar samenwerkingsverband kan worden gerealiseerd.

- Het jaarverslag en de jaarrekening van de HVG over 2011 zijn goedgekeurd.

- De begroting/werkplan 2012 is goedgekeurd. - Er is een akkoord inzake de klachtenregeling van de HVG. - Er is een akkoord bereikt over de nieuwe statuten en een nieuw

huishoudelijk reglement van de HVG. Voor wat de statuten betreft zijn er twee belangrijke veranderingen, nl. de vertegenwoordiging vanuit de groepen hart, vaat en leefstijl is verlaten en het aantal ledenraadleden is teruggebracht van 30 tot maximaal 25 leden.

Toegegeven, dat dit alles nogal zakelijk overkomt, maar het gaat natuurlijk over de basis van het functioneren van de HVG. En één en ander zal op termijn behoorlijk wat consequenties hebben, bv. het eerste aandachtspunt. Een directer gevolg voor het functioneren van onze vereniging is de statuutwijziging, al zult u als lid daar vooralsnog niet veel van merken. Als de nieuwe ledenraad benoemd is zullen ook de contouren van bovenstaande besluiten nader uitgewerkt worden en dan kom ik uitgebreider dan nu daarop terug.

De Hart&Vaatgroep 5 Regio Utrecht / ’t Gooi

Page 5: Stentby winter 2012

Van de coördinator patiëntenbegeleiding Henk te Nuijl

Einde jaar....

Voor een columnist is er aan het eind van het jaar altijd een vast onderwerp n.l. de “ziektekostenverzekering”. Deze keer sla ik dit onderwerp over daar u de laatste maand al overvoerd bent met dit onderwerp. Voor 2013 blijft over het algemeen uw premie gelijk, let echter wel op uw aanvullende verzekering. Deze kan zomaar 10% hoger zijn. Bekijk of uw de extra’s nodig hebt!Wat voor 2013 ook belangrijk gaat worden, is dat het Elektronisch Patiënten Dossier weer het licht gaat zien. Kon de politiek het over dit dossier niet eens worden, nu is het initiatief overgenomen door de zorgverleners . Dit onder de naam Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie(VZVZ). Met dit systeem kunnen huisartsen, apothekers en ziekenhuizen uw medische gegevens uitwisselen. Het mooie van dit systeem is dat U bepaalt welke medische gegevens uitgewisseld mogen worden. Als u niet wilt dat een bepaalde ziekte of aandoening ter inzage komt dan kunt u dit samen met uw zorgverlener afschermen. De gegevens kunnen alleen gedeeld worden met zorgverleners welke direct betrokken zijn met uw ziekte of aandoening. U behoeft dus niet bang te zijn dat werkgever, bedrijfsarts of fysiotherapeut uw gegevens kunnen inzien. Sterker nog, u heeft te allen tijde zelf inzage wie uw gegevens heeft geraadpleegd. Vanaf 1 januari 2013 worden alleen gegevens uitgewisseld van degenen die hiervoor toestemming hebben gegeven aan hun zorgverlener. Deze toestemming kan elk moment door u worden ingetrokken! Voor meer informatie: www.vzvn.nl/informatiepunt of tel. 070-3173456. Het is zeer zinvol dat zorgverleners, indien gewenst, over bepaalde gegevens kunnen beschikken. Op deze wijze kunnen b.v. huisarts, specialist en apotheker zien welke medicatie u al gebruikt. Vergeet niet dat door verkeerde medicatie per jaar 2000 doden te betreuren zijn. Ook in acute situaties kan het systeem zijn nut bewijzen, denk bij ongeval of acute hartproblemen. Is dit EPD veilig? Zoals alle elektronische systemen is 100% veiligheid niet te geven. Ook uw bankpas, creditkaart en internetbankieren geeft deze garantie niet. Maar zoals nu het systeem is opgezet kunt u het wel vertrouwen. Ook economisch levert het systeem voordelen op. Dubbele onderzoeken behoeven b.v. dan ook niet meer plaats te vinden, en niet te vergeten een doelmatiger voorschrijving van medicatie.

Ik wens u heel prettige Feestdagen toe en mocht u goede voornemens hebben voor het nieuwe jaar denk dan ook aan het EPD.

De Hart&Vaatgroep 7 Regio Utrecht / ’t Gooi

Page 6: Stentby winter 2012

Samenwerking tussen de Hartstichting en de Hart&Vaatgroep

Recentelijk is de intentieverklaring tussen de Hartstichting en de Hart&Vaatgroep getekend. Beide organisaties hebben hiermee verklaard te willen gaan samen-werken. De uitgangspunten die in de intentieverklaring worden genoemd zijn:

• De belangen van de patiënt en de wijze waarop de beide organisaties elkaar hierin kunnen versterken, staan voorop

• De verschillen tussen de beide organisaties en de eigen identiteit en profielen worden erkend en positief benut

• Met betrekking tot de realisatie van de samenwerking en de besluitvorming hierover worden de achterbannen van beide organisaties betrokken.

Als speerpunten voor het gezamenlijk beleid worden genoemd: 1. De ernst en de urgentie van hart- en vaatziekten 2. Het streven naar een hartgezonde samenleving; in het bijzonder de

doelgroep jeugd 3. Ondersteunen van het wetenschappelijk onderzoek naar hart- en

vaatziekten 4. De patiënt staat centraal bij behandeling van zijn/haar ziekte en heeft de

regie over eigen leven en zorg 5. In heel Nederland bestaat er een 6-minuten zône:

• binnen 6 minuten 112 bellen • reanimeren • defibrilleren met de AED (automatische externe defibrillator)

Toelichting van de speerpunten De speerpunten voor het gezamenlijk beleid doen er toe omdat elke week circa 300 mensen in ons land een hartstilstand ondergaan. Dat zijn 15.000 tot 16.000 slachtoffers per jaar. Op dit moment overleeft ongeveer 15% van deze slachtoffers aan de hartstilstand. Dit gebeurt vaak thuis, op het werk of buiten op straat. Huisgenoten, collega’s en omstanders kunnen de overlevingskansen van deze slachtoffers aanzienlijk vergroten door snel te handelen (6-minuten zône).

De Hart&Vaatgroep 8 Regio Utrecht / ’t Gooi

Page 7: Stentby winter 2012

Voorkomen van hart- en vaatziekten Naast het handelen na een hartstilstand wordt in de speerpunten vooral aandacht besteed aan het voorkomen van allerlei ziekten door een gezonde leefstijl te propageren; met name de doelgroep jeugd en jongeren. Veel jongeren leiden een ongezond leven, waarmee zij later als volwassenen een grote kans hebben op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Ongeveer 20% van de kinderen is te dik en dit percentage neemt drastisch toe; 90% van de kinderen eet onvoldoende groente en fruit; 75% van de kinderen beweegt te weinig en ongeveer 20% van de jongeren beneden de leeftijd van 18 jaar rookt!

Wetenschappelijk onderzoek Het wetenschappelijk onderzoek naar het voorkomen van hart- en vaatziekten en de preventie daarvan wordt als speerpunt genoemd omdat in de toekomst nog veel gezondheidswinst kan worden behaald door verder onderzoek te doen naar factoren die het ontstaan van hart- en vaatziekten verklaren en de bestrijding ervan door medicatie en behandelmethoden.

Missie, visie en kernwaarden Waar gaan we voor? Iedereen een gezond hart Waar staan we voor? (3x minder):

• Minder mensen krijgen een hart- en vaatziekte voor hun 65e jaar • Minder mensen overlijden aan de gevolgen van hart- en vaatziekten • Minder patiënten ervaren ongemak en leed als gevolg van hart- en

vaatziekten

Ons doel is: (3x meer): • Meer bewegen in de samenleving • Meer vrienden aan ons binden die ons (financieel) steunen • Meer geld voor onderzoek en uitdragen van ons beleid

Uitgangspunten Als uitgangspunten voor de nieuwe organisatie worden ten slotte genoemd:

• Creëren van beweging, gericht op verschillende doelgroepen • Het denken en handelen vanuit de “mens centraal” gedachte • Professioneel werken in een platte organisatiestructuur • Flexibel en slagvaardig inspelen op veranderende omstandigheden:

efficiënt (hoog rendement) en effectief (doeltreffend).

Door de krachten te bundelen zijn de beide samenwerkingspartners nog meer in staat om de belangen te behartigen van mensen met een hart-en vaatziekte.

De Hart&Vaatgroep 9 Regio Utrecht / ’t Gooi

Page 8: Stentby winter 2012

St. Antonius ziekenhuis voorop in nieuwe harttechnieken

Uit: Antonius magazin

Het hartteam van het St.Antonius Ziekenhuis is het meest ervaren in Nederland als het gaat om het toepassen van alle moderne hartchirurgietechnieken. Het hartteam van het St. Antonius Ziekenhuis bestaat al sinds 1948. Tegenwoordig bestaat het team uit negen hartchirurgen, twaalf cardiologen en vijf fellow-cardiologen die nauw met elkaar samenwerken. De hartchirurgen voeren niet alleen de meeste hartoperaties per jaar in Nederland uit (in 2011 waren dit er 1958), ze passen ook bijna alle nieuwe technieken toe – in de wereld zijn er maar enkele centra met deze ervaring. Het St. Antonius heeft grote ervaring met zogenoemde ‘minimaal invasieve’ hartoperaties, waarbij de borstkas niet of slechts gedeeltelijk wordt geopend, zoals vroeger wel het geval was. “Deze minimaal invasieve technieken zijn enorm in opkomst”, vertelt Allaaddin Yilmaz, cardio-thoracaal (hart)chirurg van het St. Antonius. “Sinds enkele jaren verzorgen we alle nieuwe technieken op dit gebied. We lopen voorop en dat willen we ook zo houden. We weigeren nooit patiënten, iedereen kan bij ons terecht. Daarnaast opereren we ook patiënten die via andere ziekenhuizen naar ons zijn doorverwezen.”

Nauwe samenwerking De minimaal invasieve operaties kunnen op twee manieren worden uitgevoerd: via het maken van kleine sneetjes, of met gebruik van een katheter. De operatie via de kleine incisies wordt zo nodig ondersteund met een camera om de beeldvorming te optimaliseren. Bij een ‘transkatheteringreep’ brengt de chirurg een katheter via de lies of rechtstreeks via de punt van het hart in, en opereert de hartchirurg op geleide van deze katheters. De chirurg kan de ingreep ondersteund door röntgen- en echobeelden verrichten. Uniek bij deze operaties is de nauwe samenwerking van de hartchirurg en de cardioloog op de operatiekamer.

Voordelen voor de patiënt De nieuwe methoden hebben belangrijke voordelen voor de patiënt. Die heeft een kleinere operatiewond, waardoor de pijn na de operatie minimaal is. De revalidatietijd is korter en een operatielitteken niet of nauwelijks zichtbaar. Bovendien is de opnametijd van de patiënt gemiddeld korter.

De Hart&Vaatgroep 10 Regio Utrecht / ’t Gooi

Page 9: Stentby winter 2012

Ook Pieter Jan van der Schoot uit Houten ondervond de voordelen van een minimaal invasieve operatie. Bij hem werd een infectie aan zijn mitralisklep ontdekt. Hij was erg blij toen hij, eenmaal aangekomen in het St.Antonius, merkte dat cardio-thoracaal (hart)chirurg Thom de Kroon hem zou helpen. “Ik had gehoord dat hij een van de besten is op dit gebied.” Zijn mitralisklep is inmiddels vervangen, met gebruik van de minimaal invasieve techniek. Hij herstelt goed en mag alweer bijna naar huis. “En geen stoer piratenlitteken voor mij, maar een heel klein litteken.” Meer informatie over het St. Antonius Hartcentrum: www.antoniushartcentrum.nl

Taart voor... Dr. Maarten Jan Cramer, cardioloog

De familie Visser heeft al veel met artsen te maken gehad, en daarin ook wel verschillen ervaren. Volgens hen verdient dr. Cramer zeker een taart, omdat hij erg belangstellend is. “Mijn vrouw was opgenomen vanwege het vermoeden van een hartinfarct. Toen het iets anders bleek te zijn, mocht ze die avond weer naar huis. Toen wij in de hal zaten te wachten, kwam dokter Cramer langs met een collega. Hij groette ons, dus er was herkenning, maar hij liep op dat moment door. Maar even later kwam hij naar ons toe en kwam naast ons zitten! Hij had die collega even begeleid, en kwam nu bij ons informeren hoe het was want hij had op de afdeling gehoord dat mijn vrouw daar met spoed was opgenomen vanwege hartproblemen. Dit deed ons bijzonder goed; zo’n drukbezette arts die dan toch nog even speciaal terug komt en van zijn persoonlijke belangstelling blijk geeft. Op deze wijze zouden wij graag een huldeblijk aan hem willen geven: wat ons betreft zou hij tien taarten mogen ontvangen!”

Dr. Maarten jan Cramer met de familie Visser.

Uit: Het UMC Utrecht voor U, pagina in De Nieuwsbode Heuvelrug.

De Hart&Vaatgroep 11 Regio Utrecht / ’t Gooi

Page 10: Stentby winter 2012

Zelfcontrôle door doelen te stellen helpt nieuwe hartproblemen te voorkomen.

Gezondheidspsycholoog Veronica Janssen toonde dit overtuigend aan in het onderzoek naar leefstijlbegeleiding na hartrevalidatie, waar ze op 25 september jl. op promoveerde. Voor patiënten betekent leefstijl coaching heel veel: ze voelen zich beter, blijven gezonder en hebben daardoor minder kans op een nieuw hartprobleem. Leefstijlaanpassing blijkt zelfs even effectief als medicijnen. Veronica Janssen ontwikkelde een nieuw programma, dat mensen goed blijkt te helpen om, ook na hartrevalidatie, gezonder te leven.

Onderzoek Veronica Janssen onderzocht 200 patiënten die drie maanden lang hartrevalidatie volgden. De helft van de groep kreeg daarna ook nog leefstijlbegeleiding. De begeleiding bestond uit individuele gesprekken met een psycholoog en groepsbijeenkomsten met vaardigheidstrainingen. Ook werden partners betrokken. Het onderzoek, dat voluit "Effects of a Self-Regulation Lifestyle Program for Post-Cardic Rehabilitation Patients” heet, toont aan dat er veel gezondheidswinst voor patiënten te behalen valt. Het stellen van concrete doelen werkt daarbij het best voor de motivatie om aan leefstijl aanpassing te doen. Het gaat van relatief praktische doelen als “elke dag wandelen” tot : “de kleinkinderen zien opgroeien.”

Hartrevalidatie en leefstijl begeleiding Op dit moment volgt hoogstens een derde van de mensen die behandeld zijn voor een hartaandoening, hartrevalidatie. Dit percentage ligt veel te laag, zo vindt ook De Hart&Vaatgroep. Volgens Janssen heeft dit ermee te maken dat hartrevalidatie bij patiënten vaak niet bekend is dat er cardiologen hun patiënten niet altijd doorverwijzen naar hartrevalidatie. Door hartrevalidatie daalt de kans op een nieuw hartprobleem met 30 procent. Wie ook na het volgen van hartrevalidatie zijn leefstijl aanpast, blijft langer gezond.

Veronica Janssen werkt aan de Universiteit Leiden, is voorzitter van de Landelijke werkgroep Cardiopsychologie en als expert verbonden aan De Hart&Vaatgroep.

Bron: Hart&Vaatgroep.nl

De Hart&Vaatgroep 13 Regio Utrecht / ’t Gooi

Page 11: Stentby winter 2012

Bew

eego

rgan

isatie

s reg

io U

trec

ht ‘t

Goo

i

Plaa

ts

Naa

m o

rgan

isatie

T

elef

oon-

num

mer

N

aam

acc

omm

odat

ie

Bew

eeg-

aaan

bod

Am

ersf

oort

Fysi

o A

mer

sfoo

rt 03

3-48

0094

2 Fy

sio

Am

ersf

oort

1

Am

ersf

oort

SRO

spor

tfond

senb

ad

033-

4634

214

Spor

tfond

senb

ad

Bis

scho

psw

eg 1

75

9

Bilt

hove

n N

ordi

c W

alki

ng B

iltho

ven

06 6

4146

6376

La

ndgo

ed B

eers

chot

en D

e B

ilt

5, 7

Bre

ukel

en

Spor

t-en

spel

groe

p B

reuk

elen

03

46-2

5050

73

Spor

thal

Bre

ukel

en

2, 3

, 4, 5

, 6

De

Bilt

H

art-

en v

aatb

ewee

ggro

ep

Spor

tver

enig

ing

Irene

03

0-28

9044

3 Sp

orth

al K

ees B

oeke

laan

18

2, 3

Doo

rn

Prak

tijk

voor

Fys

ioth

erap

ie

Stol

tenk

amp

0343

-415

890

Prak

tijk

voor

Fys

ioth

erap

ie

Stol

tenk

amp

1, 9

, 11,

12

Drie

berg

en-

Rijs

enbu

rg

Spor

tver

enig

ing

Spiri

t Sp

ortv

eren

igin

g Sp

irit

0343

-518

069

0343

-514

789

Hea

lthce

nter

Hoe

nder

daal

W

ande

len

Ber

gse

boss

en

2, 3

6

H

oute

n Fy

siop

rakt

ijk D

e M

olen

03

0-63

7828

3 Fy

siot

hera

piep

rakt

ijk D

e M

olen

1,

2

Hui

zen

Stic

htin

g Lo

kaal

Wel

zijn

03

5-52

6490

3 Sp

orth

al D

e B

aat

2, 4

IJss

elst

ein

Har

ttrim

club

Pho

ns S

chrö

der

IJss

elst

ein

0347

-373

940

De

Baa

nbre

ker/D

e W

ente

ltrap

2,

3, 1

0

Maa

rn

Prak

tijk

voor

Fys

ioth

erap

ie

0343

-441

690

Gez

ondh

eids

-cen

trum

M

aarn

1,

2, 5

, 6

Maa

rsse

n D

e pr

aktij

k 03

46-5

7069

1 D

e pr

aktij

k Em

maw

eg 2

2 1

Nie

uweg

ein

Stic

htin

g A

quar

ijn

030-

6080

022

Zwem

bad

Mer

wes

teijn

9

De Hart&Vaatgroep 14 Regio Utrecht / ’t Gooi

Nie

uweg

ein

Spor

t en

Spel

groe

p N

ieuw

egei

n 03

43-7

5541

0 D

inth

ersc

hans

32

2

Sche

rpen

zeel

G

ymve

reni

ging

DO

TO

G

ymna

stie

kver

enig

ing

DO

TO

2

Soes

t A

.G.V

. de

Sprin

gbok

ken

035

- 601

2124

Sp

leas

ure

Cen

trum

2,

4

Utre

cht

Har

ttrim

vere

nigi

ng M

HA

M

030-

2439

976

Gym

zaal

Joha

n

Wag

enaa

rkad

e 35

2

Utre

cht

Fysi

othe

rapi

e Ta

mm

inga

/SM

C M

edic

ort

030-

2448

447

Fysi

opra

ktijk

Tam

min

ga

1, 2

Utre

cht,

Ove

rvec

ht

Spel

- Ont

span

ning

en

Bew

egin

g (S

OB

) '87

03

0-65

6392

2 Sp

ortc

entru

m O

verv

echt

B

eiro

etdr

eef 3

2,

3

Utre

cht,

Uith

of

Har

ttrim

groe

p A

ZU-H

IS

030-

2290

626

De

Uith

of, A

ZU

2, 3

, 9

Vin

keve

en,W

ilnis

"De

Ron

de V

enen

" 02

97-2

6100

0 W

illes

tee

2

Vle

uten

-de

Mee

rn

"Har

t Voo

ruit"

03

0-66

2118

6 Sp

orth

al F

letio

mar

e,

Spor

tzaa

l Ten

Vel

dest

raat

2,

3, 8

Wijk

bij

Duu

rste

de

Prak

tijk

voor

Fys

ioth

erap

ie

Weu

stin

k 03

43-5

7185

7 Pr

aktij

k vo

or F

ysio

ther

apie

W

eust

ink

1

Woe

rden

Fy

siot

hera

peut

en M

aats

chap

W

oerd

en

0348

-427

250

Gym

zaal

Hee

msk

erkl

aan

1

Zeis

t Zw

emba

d D

ijnse

lbur

g 03

0-69

9000

6 B

adm

. Sch

enkp

ad

9

Ver

klar

ing

van

het b

ewee

gaan

bod

1= fi

tnes

s; 2

= sp

ort e

n sp

el; 3

= vo

lleyb

al; 4

= be

weg

en o

p m

uzie

k; 5

= sp

ort i

n bu

itenl

ucht

; 6=

spor

tief w

ande

len;

7=

nord

ic w

alki

ng; 8

= fie

tsen

; 9=

zwem

men

; 10=

bad

min

ton;

11

= co

pd-b

egel

eidi

ng; 1

2= h

artre

valid

atie

.

De Hart&Vaatgroep 15 Regio Utrecht / ’t Gooi

Page 12: Stentby winter 2012

‘U bent uitbehandeld.’ Dat was de boodschap die mevrouw Burggraaf een paar jaar geleden kreeg.

Sinds ze op haar 41e haar eerste hartinfarct kreeg, is ze al vaak geopereerd en slikt ze veel medicijnen. Nu leken er geen mogelijkheden meer te zijn. “Toen ik in Readers Digest een artikel over stamceltherapie voor het hart las, heb ik gelijk naar Utrecht gebeld.”

Stamceltherapie Ze bleek in aanmerking te komen voor een behandeling met stamcellen. Dit traject duurt ruim drie jaar, dus het is niet iets wat je ondoordacht doet. “Ik kreeg uitleg over wat het allemaal inhield en wat de mogelijkheden waren. Omdat het een behandeling in onderzoeksverband was, bestond de kans dat ik behandeld zou worden met placebo, een niet-werkend middel. Maar ik dacht: baat het niet, dan schaadt het niet.” Het hart van mevrouw Burggraaf werkte nog maar voor 35%. Cardioloog dr. Steven Chamuleau legt uit dat stamceltherapie haar wellicht kan helpen. “Door eigen stamcellen te injecteren in de hartspier, bestaat de kans dat die zich weer gaat herstellen waardoor de hartfunctie weer beter zal worden. We onderzoeken dit bij patiënten voor wie er geen andere behandelmogelijkheden meer zijn.” Voor mevrouw Burggraaf pakte dit gelukkig goed uit. Ze heeft geen placebo gekregen, en haar hartfunctie is verhoogd naar 41%. Dat lijkt misschien niet zo veel, maar maakt wel degelijk een groot verschil. “Vroeger werd ik altijd wakker met blauwe lippen. Ook had ik regelmatig zuurstoftekort. Nu is dat allemaal veel beter. Ik kan bijvoorbeeld weer lopend door het ziekenhuis en ik doe wel eens vrijwilligerswerk in onze serviceflat. Dat was voor de behandeling echt onmogelijk!”

Stamcellen uit beenmerg Tot nu werd stamceltherapie wereldwijd ongeveer 3000 keer toegepast bij hartpatiënten. Chamuleau: “Er is een bescheiden maar significante verbetering van de pompfunctie van het hart te zien. De komende jaren zal blijken of stamcel- therapie voor het beschadigde hart niet alleen in onderzoeksverband, maar echt als reguliere behandeling aangeboden kan gaan worden. De verwachting is dat dit binnen nu en 4 jaar duidelijk zal zijn.” Toch zou mevrouw Burggraaf die 41% graag nog wat zien stijgen. Een nieuw traject staat voor de deur, voor een behandeling met stamcellen uit het beenmerg. Ook nu is er kans op placebo, maar dat vindt ze niet erg. “Ik heb toch geen andere kans. En je doet het voor de wetenschap, voor de mensen die hierna komen. Ik heb kinderen en kleinkinderen, wie weet hebben die het ook ooit eens nodig. Je gunt dit trouwens alle mensen, dus daar help ik graag aan mee.”

Uit: Het UMC Utrecht voor U-pagina van De Nieuwsbode Heuvelrug.

De Hart&Vaatgroep 16 Regio Utrecht / ’t Gooi

Page 13: Stentby winter 2012

Minder vermoeid door te bewegen Uit Abc Gezondheid |03/09/2012 |

Het lijkt een paradox. Wie moe is moet bewegen om zich weer fitter te voelen. Onderzoekers van de universiteit van Georgia bestudeerden zeventig klinische studies die een verband legden tussen bewegen en het wegnemen van vermoeidheidsverschijnselen. Aan de diverse studies namen 6807 mensen deel. Een aantal onder hen was gezond maar regelmatig vermoeid. Anderen leden aan ziekten zoals fibromyalgie, kanker, longaandoeningen of depressies. De wetenschappers kwamen tot de klinische vaststelling dat gematigde sportbeoefening (wandelen) in 90 procent van de gevallen voor een duidelijke verbetering van de levenskwaliteit zorgde.

De meeste deelnemers aan de diverse studies deden dagelijkse wandelingen van dertig minuten tot een uur. Zieke mensen verdeelden de wandeltijd soms in twaalf keer vijf minuten of zesmaal 10 minuten. Andere beoefenden yoga of deden strekoefeningen. Iedere vorm van matige beweging zorgde voor minder moeheid en meer energie. De wetenschappers ontdekten ook dat fysieke activiteit beter tegen de moeheid werkte dan het gebruik van medicijnen dat het gebrek aan energie moest elimineren.

Nooit meer moe, hoe doe je dat ?

Het is zeer belangrijk voor iedereen om te luisteren naar de signalen van het lichaam. Mensen die zich zwak voelen moeten rusten en hun manier van leven aanpassen. Volwaardig eten is een eerste vereiste om de diverse tekorten in het lichaam (vitaminen, mineralen, ijzer en oligo elementen) terug aan te vullen. Rust is een tweede conditio sine qua non. Dat betekent meestal dat de werkagenda drastisch moet herbekeken worden en dat men moet kunnen toegeven dat er grenzen zijn aan de eigen mogelijkheden. Veel verzwakte en vermoeide mannen en vrouwen moeten leren ‘nee’ zeggen. Nogal wat vermoeide mensen proberen zich eerst nog actief te houden met voldoende koffie te drinken. Dit verergert echter de problemen nog meer.

De Hart&Vaatgroep 17 Regio Utrecht / ’t Gooi

Page 14: Stentby winter 2012

“We blijven allemaal onder controle en dat is een veilig idee”

Mevrouw van der Linden heeft al veertien jaar last van hartfalen. In haar familie zijn meer mensen met hartklachten. Ze maakte zich zorgen over haar kinderen; zouden zij het ook hebben? Bij het UMC Utrecht kon ze met haar kinderen terecht voor genetisch onderzoek. “We blijven nu allemaal onder controle en dat is een fijn en veilig idee.”

Geen lucht meer Het begon 14 jaar geleden met een paar benauwde nachten. “Ik zat ’s nachts op de rand van mijn bed en had dan bijna geen lucht meer. Ik ben niet zo ziekenhuis-achtig, maar na een paar van die nachten heb ik me toch maar laten onderzoeken.” In het ziekenhuis was al snel duidelijk dat haar hartspier nog maar voor 33% werkte. Later is er een ICD geplaatst. “ICD staat voor inwendige cardioverter-defibrilator,” legt cardioloog dr. Asselbergs uit. “De ICD bewaakt het hartritme en geeft een elektrische schok aan het hart wanneer dat vanwege een ritmestoornis nodig is.” Mevrouw van der Linden is er erg blij mee. ”Elke dag dat ik leef is weer een kans om er wat moois van te maken, en dankzij de goede zorg ben ik nu alweer ruim 13 jaar verder. En ik wil graag nog even door!”

Cardiogenetisch onderzoek Mevrouw van der Linden gaf bij haar arts aan dat ze zich zorgen maakte over de kinderen. Hij wees haar op de mogelijkheid om cardiogenetisch onderzoek te laten doen. Dr. Asselbergs: “Personen met in de familie een mogelijke erfelijke hartziekte kunnen worden verwezen naar onze polikliniek Erfelijke hartziekten. Kinderen van een patiënt met een hartziekte hebben vaak 50% kans om de aanleg voor deze ziekte te erven. We onderzoeken familieleden op de aanwezigheid van de hartziekte. We werken samen met een klinisch geneticus die DNA onderzoek kan verrichten als dat nodig is.” De kinderen van mevrouw van der Linden waren blij met die mogelijkheid en lieten zich graag onderzoeken. Voor bij wie bleek dat het nodig was, blijft er controle.

De Hart&Vaatgroep 18 Regio Utrecht / ’t Gooi

Page 15: Stentby winter 2012

Genetisch onderzoek Het cardiogenetisch onderzoek bracht haar ook nog een bijzondere ontmoeting. “Toen ik in de wachtruimte zat voor mijn onderzoek zat er een man te wachten die bekende trekken in zijn gezicht had. De arts kwam hem halen en noemde zijn naam. Het bleek een neef van me te zijn die ik al meer dan 60 jaar niet had gezien! Nu kwamen we elkaar dan weer tegen vanwege genetisch onderzoek. Dat was wel heel bijzonder.” Ook voor de artsen was het erg interessant om beide kanten te gaan onderzoeken. Dr. Asselbergs: “Tijdens het bezoek aan onze polikliniek nemen we de familiestamboom door met de patiënten en proberen we zoveel mogelijk informatie te verkrijgen over de ziektegeschiedenis om de diagnose en de mate van erfelijkheid vast te kunnen stellen. Soms valt de puzzel in elkaar, zoals bij mevrouw van der Linden.”

Uit: Het UMC Utrecht voor U

Wist u dat…….

Een verdikte hartspier bij 1 op de 500 mensen voorkomt?

Erfelijke hartziekten een belangrijke oorzaak zijn van plotse dood bij jonge mensen?

De diagnose erfelijke hartziekten in de grote meerderheid van de patiënten niet wordt gesteld?

Het UMC Utrecht een speciale polikliniek “Erfelijke hartziekten” heeft?

Hoog cholesterol vaak ook erfelijk is bepaald?

Ongeveer 180.000 patiënten in Nederland hartfalen hebben?

Als kind van een ouder met een erfelijke hartspierziekte vaak 50% kans heeft om de aanleg voor deze ziekte te erven?

Een erfelijke hartziekte soms een generatie overslaat?

Een ziekte van de hartspier waarbij deze verwijd raakt, kan worden veroorzaakt door een hartinfarct, erfelijke aanleg, hoge bloeddruk, suikerziekte, maar ook door infecties en vergiftigingen?

De Hart&Vaatgroep 19 Regio Utrecht / ’t Gooi

Page 16: Stentby winter 2012

Stressmanagement

Door: Jos van Erp en Arjan de Boer

Stressmanagementtraining “Kracht door ontspanning” De eerste bijeenkomst voor hart- en vaatpatiënten en hun partners in Driebergen, vond plaats op 5 november. De Hart & Vaatgroep heeft deze training ontwikkeld om patiënten met hun partners te helpen een stabiele basis te ontwikkelen om beter te leren omgaan met hun aandoening. Dit gebeurt door middel van lichamelijke en geestelijke ontspanningsoefeningen en aandachtstrainingen. Daarnaast wordt stilgestaan bij de veranderingen ten gevolge van de aandoening.

Veelvoorkomende klachtenAngst, stress en somberheid zijn veelvoorkomende klachten waar hart- en vaatpatiënten mee te maken krijgen. Niet alleen tijdens de ziekenhuisopname en de revalidatieperiode, maar ook in de periode daarna. Patiënten (en hun partners) zien zich vaak geconfronteerd met de definitieve beperkingen van hun ziekte en de veranderde toekomstverwachtingen. Dit gaat gepaard met de nodige emoties.

Hart voor mensen De Nederlandse Hartstichting streeft met het programma “Hart voor mensen”naar de verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met hart- en vaatziekten en hun naasten. Dit wordt geprobeerd te bereiken door meer integrale zorg te realiseren, zorg waarbij aandacht is voor zowel de biomedische als psychosociale aspecten van de ziekte; met name de psychosociale aspecten. Het hanteren van hart- en vaatziekten op de langere termijn behoeven hierbij extra aandacht.

Omgaan met stressDe groep bestaat uit 15 personen met verschillende aandoeningen. Het opvallende is, dat de aanwezigen positief zijn ten aanzien van hun aandoening, maar graag beter willen leren omgaan met stress. Jos van Erp en Arjan de Boer geven tijdens de training zowel informatie over stress als over het ontstaan en de gevolgen ervan. De draagkracht en de draaglast spelen een belangrijke rol met name met betrekking tot de veranderingen die dit met zich mee kan brengen. Uiteindelijk wordt er gebouwd aan een stabiele basis. De deelnemers gaan ook zelf aan het werk door het formuleren van hun persoonlijke doelen. Er worden verder ontspannings- en aandachtoefeningen gegeven, bedoeld om thuis toe toepassen. Deze oefeningen zijn overigens ook te vinden op de volgende website: www.hartvoormensen.nl

De Hart&Vaatgroep 21 Regio Utrecht / ’t Gooi

Page 17: Stentby winter 2012

Risotto met paddenstoelen. (Natriumarm, Cholesterolarm)

Ingrediënten voor 6 personen als lunchgerecht: • 1 liter natriumarme bouillon (zie kookboek en/of

www.smakelijketenzonderzout.nl) • 3 fijngehakte sjalotten/ui • ½ struik bleekselderij • zwarte peper uit de molen • (evt. 2 tenen knoflook) • 400 gram risotto rijst • 1 dl. droge witte wijn • 70 gram dieetmargarine • 250 gram (gedroogde) (bos) paddenstoelen (1 soort of combinatie) • 3 eetlepels olijfolie • 50 gram geraspte natriumarme kaas • 1 takje tijm • gehakte peterselie • snufje chilipoeder • druppels truffelolie

Bereiding Voor een goede risotto moet je er met je neus bovenop staan en er ongeveer 17 minuten alle aandacht aan besteden.

Verhit de bouillon. Verhit in een andere pan de olijfolie en laat de sjalot en selderij ongeveer 3 minuten zweten. (evt.: Voeg de knoflook toe) Wanneer de groenten zacht zijn de rijst toevoegen. Zet het vuur nu hoog.

De Hart&Vaatgroep 22 Regio Utrecht / ’t Gooi

Page 18: Stentby winter 2012

Terwijl je langzaam roert gaat de rijst bakken. De rijst mag absoluut niet gaan kleuren! Als de temperatuur te hoog lijkt zet je het vuur gewoon wat lager. Je moet de rijst voortdurend in beweging houden. Na 2 of 3 minuten worden de korrels glazig, terwijl ze alle aroma's uit de pan in zich opnemen. Het kan zijn dat de rijst nu gaat knetteren, dat mag! Giet er, ondertussen doorroerend, de wijn bij. Alles zal gaan sputteren terwijl alle scherpte van de alcohol verdampt en de smaakstoffen in de rijst dringen. Wanneer de wijn lijkt te zijn opgenomen voeg je de eerste lepel hete natriumarme bouillon toe. Temper het vuur zó dat de rijst lekker suddert (je wilt de rijst niet als een gek laten koken, dan worden de korrels aan de buitenkant gaar en luchtig maar van binnen rauw). Blijf de bouillon bij de rijst lepelen, continu roerend. Wacht tot de bouillon is geabsorbeerd voordat je de volgende lepel erbij giet! Dit alles duurt ongeveer 15 minuten. Proef de rijst om te kijken of deze gaar is, blijf bouillon toevoegen tot de rijst zacht is maar nog wel een beetje béét heeft. Zet de pan van het vuur en roer de dieetmargarine en de geraspte natriumarme kaas door de rijst. Houdt wat kaas achter om erover te strooien. Roer voorzichtig. Eet de risotto zo snel mogelijk zodat de vochtige textuur niet verdwijnt.

Teveel zout is een zorg van ons allen

Zout geeft extra smaak aan ons eten. Maar voedselproducenten maken het soms al te gortig. Vooral de populaire snelle hap, de kant-en-klaar-maaltijden (in het bijzonder de pizza), zijn een grote bron van zorg. Daarin zit zoveel zout dat de maximaal aanbevolen hoeveelheid –6 gram per dag– flink wordt overschreden. En dat is weer schadelijk voor onze gezondheid. Met het zoute eten is het net als met ons klimaat: we weten al jaren dat we er onder lijden. Vijf jaar geleden al beloofden voedselproducenten beterschap. Er zou meer dan 10 procent minder aan zout in hun producten zitten. Niet dus. Het is bij een loze belofte gebleven. Natuurlijk is de hoeveelheid zout die wordt verorberd een eerste verant-woordelijkheid van de consument. Maar ook de voedselproducenten hebben een verantwoordelijkheid. Hopelijk trekken zij nu conclusies na de zoveelste rapportage waaruit blijkt dat ze over de schreef gaan. Zo niet, dan zal toch de overheid haar verantwoordelijkheid moeten nemen: met wettelijke normen naar het voorbeeld van de gemaakte afspraken over de hoeveelheid zout in ons dagelijks brood.

Opinie van Hans van Zon, AD februari 2012

De Hart&Vaatgroep 23 Regio Utrecht / ’t Gooi

Page 19: Stentby winter 2012

CODEKRAKER (Door: Wil Berendes – Mulders)

Elk getal staat voor een letter en gelijke cijfers zijn gelijke letters. De gegeven letters komen minimaal een keer in het diagram voor.

Om u op weg te helpen, zijn er al enkele letters ingevuld.

13 14 15 16 12

I13 17 11 10 13 18 16 9

14 8 17 16 7 8 9 16 6 13 8

19 20 5 21 12

I8 21 5 22 13 10 5 20

20 20 10 19

S17 16 9 16 12 11 10

20 16 9 20 16 22 16 6 19 20 20

23 12 9 4 8 5 23 16 5 6 16 13 24

13 4 13 8 20 25 3 8 21 3 10

10 11 12 9 8 16 12 11 16 10 17

10 2 5 10 3 1 22 9 8 18 16 13 13 16

20 19 10 6 10 3 10 16 9 20 13

25 16 9 16 19 16 8 19 19 20 16

16 16 6 19 10 5 19 23 8 20 7 24 9

9 12 19 19 12 9 10 12 21 8 11

17 4 16 13 13 10 24 13 16 13 11

10 4 26 20 16 9 20 10 10 9 18 10 13

10 16 3 16 18 16 16 6 21 12 10

12 9 13 8 8 23 6 16 16 22 9 16 19

De Hart&Vaatgroep 24 Regio Utrecht / ’t Gooi

Page 20: Stentby winter 2012

Streep hier de gevonden letters weg

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y IJ Z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 N 10 11 12

I 13

14 15 16 17 18 19

S20 21 22 23 24 25 26

Stuur de oplossing van de puzzel vóór 17 februari 2013 op naar:

Redactie Stentby

p/a Nova Zemblakade 21

3446 BR Woerden

Onder de goede inzenders wordt een cadeaubon verloot ter waarde van € 15,-

Als winnaar van de herfstpuzzel is geloot:

Mevrouw M. Frediani-Bolwerk te Utrecht

Gefeliciteerd!

De cadeaubon is inmiddels aan de winnares toegezonden.

LATEN WE ''SAMEN''

Samen onze lichtjes

voor vele laten schijnen.

Leren elkaar helpende handen

te reiken.

Rondom ons de vrede bewaken

en samen deze ''Wereld''

een stukje beter te maken!

Loes Schaap

De Hart&Vaatgroep 25 Regio Utrecht / ’t Gooi

Page 21: Stentby winter 2012

Agenda

Gedetailleerde informatie via: www.hartenvaatgroep.nl/agenda

Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden

Mevrouw R.W. van der Poel De Meern

Mevrouw M.C. Visser Huizen

De heer G.J. Zwoferink Lopikerkapel

De reactie van de

Stentby wenst u

prettige feestdagen

en een gezond

2013

16 januari 2013

10:00 uur – 12:00 uur

Vergadering

Hart&Vaatgroep

Regio Utrecht/’t Gooi

De Hart&Vaatgroep 26 Regio Utrecht / ’t Gooi

Page 22: Stentby winter 2012

Jaargang 7, Nr. 4 Winter 2012

Colofon

Het blad Stentby is een kwartaaluitgave van

De Hart & Vaatgroep, regio Utrecht/‘t Gooi.

Het blad wordt toegezonden aan leden, relaties, huisartsen, apothekers, trombosediensten en ziekenhuizen in

de provincie Utrecht en ‘t Gooi.

Eindredactie: Wouter Ruberg

Redactie:Paul van der Linden

Wouter Ruberg

Redactieadres:P/a Nova Zemblakade 21

3446 BR Woerden

E-mail: [email protected]

Druk: Nolin Uitgevers B.V. Oplage: 2.800 ex.

Kopij winternummer inleveren tot 17 februari 2013

De Hart & Vaatgroep, regio Utrecht / ’t Gooi is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties in het blad

Stentby. Overname van artikelen is slechts toegestaan na toestemming van

de redactie.

De Hart & Vaatgroep vereniging van hart- en

vaatpatiënten, regio Utrecht en ‘t Gooi

Correspondentieadres:Albert Einsteinweg 46

3731 CV De Bilt Telefoon: 030-220 5838

E-mail: [email protected]:

www.utrecht.hartenvaatgroep.nl

Patiëntenbegeleiding/ Lotgenotencontact: Dhr. H.A. Te Nuijl

Cereshof 11, 3951 ER Maarn Telefoon: 030-659 46 54 van

De Hart & Vaatgroep

Medisch adviseur:Dr. M.J.M. Cramer,

Cardioloog UMC Utrecht

De Hart&Vaatgroep 27 Regio Utrecht / ’t Gooi

Page 23: Stentby winter 2012

De Hart & Vaatgroep is de patiëntenorganisatie van en voor mensen met een hart- en/of vaatziekte. Wij werken op zowel landelijk als regionaal niveau aan informatievoorziening, lotgenotencontact, leefstijlbegeleiding en collectieve belangenbehartiging. De Hart & Vaatgroep is opgezet door mensen die zelf een hart- of vaatziekte hebben of hun naasten.

Wat biedt De Hart & Vaatgroep u? Informatiebrochures over hart- en vaatziekten en daaraan gerelateerde onderwerpen Een internetsite met onder meer een kennisbank met toegankelijke informatie Het leefstijlmagazine ‘VIDA’ met nieuws en achtergronden Regioblad Utrecht/’t Gooi “Stentby” Informatiedagen en themabijeenkomsten over uiteenlopende onderwerpen Contact met mensen met hetzelfde ziektebeeld, zowel één op één als in groepsverband Leefstijlactiviteiten zoals kookworkshops en sport- en beweegaanbod Belangenbehartiging van alle hart- en vaatpatiënten

Lid worden? Door uw steun kunnen wij ons inzetten voor hart- en vaatpatiënten. Kijk voor meer informatie over De Hart & Vaatgroep, het lidmaatschap (€ 20,-) of het donateurschap op onze internetsite www.hartenvaatgroep-utr.nl. U kunt ook een e-mail sturen aan [email protected] of bellen met het secretariaat, telefoon: 088 1111 600 of: 030-2205838 U kunt meer informatie en het aanmeldingsformulier aanvragen door hieronder uw gegevens in te vullen en op te sturen naar:

De Hart & Vaatgroep Postbus 300 2501 CH Den Haag

----------------------------------------------------------------------------------------------- Graag ontvang ik meer informatie over De Hart & Vaatgroep.

Naam: .............................................................................................. Man/Vrouw

Adres: ..............................................................................................

Postcode/woonplaats: .....................................................................

E-mail:……………………………………………….............................

De Hart&Vaatgroep 28 Regio Utrecht / ’t Gooi