Ymere ontmoet winter 2012

of 16 /16
Bewoners van senioren- complex De Vijverhoek in Almere tijdens ‘De Uitdaging’. Lees meer op pagina 2. Iedereen in beweging Ontevreden? Laat het weten Energietarieven drie jaar gunstig ontmoet KWARTAALMAGAZINE VOOR HUURDERS VAN YMERE WINTER | 2012

Embed Size (px)

description

Huurdersmagazine

Transcript of Ymere ontmoet winter 2012

Page 1: Ymere ontmoet winter 2012

Bewoners van senioren­complex De Vijverhoek in Almere tijdens ‘De Uitdaging’. Lees meer op pagina 2.

Iedereen in beweging

Ontevreden?Laat het weten

Energietarievendrie jaar gunstig

ontmoetKWARTAALMAGAZINE VOOR HUURDERS VAN YMERE WINTER | 2012

Page 2: Ymere ontmoet winter 2012

Sportactiviteiten brengen buurtbewoners in contact met elkaar. En het is nog gezond ook.

10 In beweging

14 OperaIn Floradorp zijn de voor­bereidingen voor een heuse opera voor en door bewoners in volle gang. “Er is wel degelijk zangtalent.”

CoLofoN Ymere ontmoet is het huurdersmagazine van woningcorporatie Ymere en verschijnt vier keer per jaar.Redactieadres [email protected] Hoofdredacteur Jan Voskamp Eindredactie Margot Franssen Coördinatie Onno Hogenaar Productie Went Werkt Journalistiek Aan dit nummer werkten mee Esther Barfoot, Gerrie Blok, Gert Diepeveen, Franka Kanters, Robin Ouwerkerk, Anje Romein, Arnoud Schüller, Monique Smeets fotografie Charlotte Bogaerts, René den Engelsman, Anneke Hymmen, Milan Vermeulen, Edwin Weers Vormgeving en opmaak Atelier van GOG Drukwerk tussen de bedrijven door (tdbd). Dit magazine is met zorg samengesteld. U kunt er echter geen rechten aan ontlenen.

05 Klanttevredenheid

De Uitdaging

Bewoners van seniorencomplex De Vijverhoek in Almere hebben samen met medewerkers van Ymere de omgeving van hun woongebouw grondig onder handen genomen. Er zijn plan-tenbakken geplaatst en gevuld, het pleintje bij het complex werd schoongespoten en de glijbaan op het nabijgelegen speelterrein kreeg een nieuwe lik verf.De medewerkers van de vestiging Almere hebben nu voor de tweede keer ‘De Uitdaging’ georgani-seerd. Doel van deze activiteit is om samen met buurtbewoners een concreet project aan te pak-ken. Er is dit jaar voor de Vijver-hoek gekozen omdat de bewo-

ners erg betrokken zijn bij hun woonomgeving, maar niet altijd in staat zijn, vanwege leeftijd of gezondheid, om zelf in actie te komen. Vorig jaar hielpen Ymere-mede-werkers van de vestiging Almere bewoners uit de Bloemenbuurt bij het opknappen van hun voortuin. Omdat dit zo’n succes was, is be-sloten om van ‘De Uitdaging’ een jaarlijkse activiteit te maken. Goed voor de buurt, voor de betrokken-heid van Ymere-medewerkers en voor de saamhorigheid. Volgend jaar krijgt deze aanpak een ver-volg waarbij alle Ymere vestigin-gen betrokken zijn. Dit onder de naam ‘Dag van de Buurt’.

Achter de schermen werkt Ymere aan de kwaliteit van haar dienstverlening. “Wij willen weten wat de klant van ons vindt.”

2 |

coverinhoud

Page 3: Ymere ontmoet winter 2012

Naam Jenny Simon (52)Heeft tóch een (betaalbare) woning kunnen hurenDankzij Woonticket Middeninkomens

“Twee jaar geleden lag ik in scheiding en het was de be-doeling dat ik het oude huis

van mijn zus zou kopen. Maar dat liep even anders. Mijn ex-man en ik hadden schulden, die we hadden opgebouwd in de jaren nadat we vanuit Curaçao naar Nederland waren geëmigreerd. Het kre-diethuis had ons verzekerd dat we bij scheiding die schulden konden opdelen, maar dat bleek niet het geval. Omdat ik meer verdiende dan mijn ex-man, bleef de hele schuld op mijn naam staan. Ik kon daardoor geen hypotheek krijgen. Kort daarna kwam ik er ook achter dat ik te veel verdiende voor een sociale huurwoning en dat ik in de vrije sector moest zoeken. Maar die prijzen waren veel te hoog! En wat erger was, overal werd ik afgewezen vanwege mijn schulden. Ik was ten einde raad. Waar moest ik naartoe? Op mijn werk kon ik me niet meer concentreren, en ik begon fouten te maken.Ten slotte stapte ik op mijn directeur af en ik vroeg hem of hij mij kon helpen. Hij bel-de toen met Ymere. Als ik kon aantonen dat ik een deel van de schulden had af-betaald, zou ik mogelijk in aanmerking komen voor een Woonticket, zei Ymere. Een week later kreeg ik een telefoontje dat dit lukte. En nog een paar weken later kreeg ik het huis dat ik had bezichtigd, toegewezen. Ik kan niet in woorden uit-drukken hoe gelukkig ik ben met deze af-loop. Kortgeleden dacht ik nog: ik beland op straat. Maar dit is een sprookje.”

‘ Dit is een sprookje’

| winter 2012 | 3

uitgelicht

Page 4: Ymere ontmoet winter 2012

In Heerhugowaard is het markante gebouw De Eclips klaar voor bewo-ning. De eerste bewoners hebben inmiddels hun sleutel overhandigd gekregen. Dit complex van Ymere bestaat uit negentien gelijkvloerse driekamerappartementen. Het ligt dicht bij de duurzame wijk Stad van de Zon en is ontworpen door INBO architecten.

Eclips bewoond

Woont u in een complex met gemeenschappelijke ruimtes? Dan profiteert u de komende drie jaar van de gunstige afspraken die Ymere heeft gemaakt met energieleverancier Nuon. Ymere heeft haar inkoop van stroom en gas namelijk voor drie jaar vastgelegd, met een gegarandeerde prijsdaling in 2013 en 2014. Voor 2015 is afgesproken dat een eventuele prijs-stijging op de energiemarkt gespreid wordt door berekend. De gunstige energietarieven voor Ymere worden direct doorberekend in uw servicekosten.

Gunstige tarieven

De huurincassomedewerkers van Amsterdam­Noord, ­Centrum en ­West en van Almere, Haarlem en Haarlemmermeer zijn tot medio april 2012 tijdelijk verhuisd naar vestiging Amsterdam­oost in Diemen. Voor een gesprek met de afdeling Huurincasso kunt u tot die tijd niet meer zonder afspraak in de eerder genoemde vestigingen terecht. Voor con-tante huurbetalingen kunt u wel gewoon terecht bij uw eigen vestiging.

Heeft u vragen over uw huurbetaling of wilt u een afspraak maken met een van onze huurin­cassomedewerkers, neem dan gerust contact met ons op via het al gemene telefoonnummer 088 000 89 00. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur.

Tijdelijk verhuisd

4 |

kort

Page 5: Ymere ontmoet winter 2012

Meten = wetenAchter de schermen is Ymere bezig om haar dienstverlening te verbeteren. Wat er precies ver-beterd moet worden, haalt Ymere uit de resulta-ten van Klanttevredenheidsonderzoeken (KTO’s). “Wij gaan voor optimaal.”

Elke maand voert Ymere verschil-lende klanttevredenheidsonderzoe-ken uit. Daarin kunnen huurders aangeven wat zij vinden van de dienstverlening van de corporatie. Over hoe het toegaat als je een nieuwe woning betrekt, bijvoor-beeld, of hoe Ymere reparatiever-zoeken afhandelt. Maar ook wordt gemeten hoe tevreden de klant is met de telefonische dienstverlening van Ymere. Maandelijks worden an-dere huurders gebeld om mee te doen. Marleen Horné van het Team Kwa-liteit Wonen van Ymere legt uit hoe dat gaat. “We doen de onderzoeken niet zelf, maar laten ze uitvoeren

door onafhankelijke onderzoeks-bureaus. Zij zorgen ervoor dat alle gegevens anoniem worden ver-werkt. We krijgen dus nooit te horen welke huurder wat heeft gezegd, tenzij iemand zelf aangeeft graag contact met ons te willen over een bepaald onderwerp.”

Iets gemist?Op deze manier meet Ymere de klanttevredenheid van drie groepen: van nieuwe huurders, van bestaan-de huurders en van huurders die vertrekken. Horné: “Zo vragen wij bijvoorbeeld aan nieuwe huurders hoe zij onze dienstverlening hebben ervaren toen zij de woning

“Meedoen aan klanttevredenheidsonderzoeken heeft wel degelijk zin.” Dat stelt Jan van der Roest, voorzitter van de samenwerkende huur-derskoepels van Ymere (SHY). “De gesprekken zorgen ervoor dat Ymere constant blijft leren en zichzelf verbetert. Daar worden huurders beter van.” Sommige huurders beweren dat meedoen aan dergelijk onderzoek geen zin heeft. Dat kan Van der Roest wel begrijpen. “Want Ymere is toch een grote organisatie, waar de menselijke maat soms lijkt te ontbreken. Maar met zo’n houding verandert er nooit iets en blijft alles hetzelfde. Ik zie dat de wil om te veranderen bij Ymere abso-luut aanwezig is. En dat de corporatie huurders daarin serieus wil nemen. Die kans mogen we niet laten liggen.”

‘De wil is er’

| winter 2012 | 5

klanttevredenheid

Page 6: Ymere ontmoet winter 2012

verzamelen input

enquête

analyse enverwerking

huurders die

vertrekkenbestaande huurders

nieuwe huurders

‘ Alle gegevens worden anoniem verwerkt’

Marleen Horné

6 |

klanttevredenheid

Page 7: Ymere ontmoet winter 2012

verbetering dienstverlening

klan

ttev

red

enh

eid

betrokken. ‘Wat vond u positief? Heeft u iets gemist?’ Bestaande klanten vragen we onder andere naar de kwaliteit van onze telefoni-sche dienstverlening en naar hoe wij omgaan met reparatieverzoeken. ‘Was de informatie die u van ons hebt ontvangen, duidelijk? Heeft u nog suggesties voor verbetering?’ Van mensen die vertrekken, willen wij weten of zij tevreden zijn met hoe we in overleg de huurperiode hebben afgesloten.”

TelefooncoachesDe resultaten van de klanttevreden-heidsonderzoeken gebruikt Ymere om, waar nodig, de dienstverlening te verbeteren. Zo heeft Ymere sinds kort klachtenambassadeurs op ie-dere locatie, die ervoor zorgen dat klachten snel en goed worden afge-handeld. Horné: “Bovendien gaan we van start met telefooncoaches. Op iedere afdeling krijgt een mede-werker een speciale opleiding. De telefooncoach spoort collega’s aan om terugbelafspraken na te komen en de telefoon goed door te scha-

kelen als zij niet aanwezig zijn.”Ook belt Ymere standaard vijf we-ken nadat een huurder een woning heeft betrokken, op voor een ‘after sales-gesprek’. De opmerkingen die huurders daarin maken, worden iedere week aan de manager gerap-porteerd, zodat Ymere direct actie kan ondernemen. Horné: “De klant-tevredenheidsonderzoeken gebrui-ken we dan weer om te kijken of die acties ook echt werken. Op die ma-nier proberen we telkens onze dienstverlening beter aan te laten sluiten bij wat de klant van ons ver-wacht.”

optimaalDat Ymere hier zo veel energie in steekt, is logisch, vindt Horné. “De klanten kunnen ons zeggen of zij tevreden zijn met wat wij aan ver-beteracties bedenken. Bovendien: hoe beter wij weten wat de klant van ons verwacht, hoe hoger de kwaliteit van onze dienstverlening zal zijn. Wij gaan immers voor opti-maal. Dat kunnen we alleen maar bereiken samen met de klant.”

Tevreden? ontevre­den? Laat het weten!Misschien wordt u ook wel eens gevraagd om aan een on-derzoek mee te doen. Uw erva-ring met onze dienstverlening is voor ons heel belangrijk. Hoe meer huurders meedoen met onze klanttevredenheids-onderzoeken, hoe beter we de dienstverlening van Ymere kun-nen aanpakken. We stellen uw bijdrage dan ook erg op prijs.

Naast de klanttevredenheids-onderzoeken is Ymere ook ge-start met een digitaal klanten-panel. Met deze huurders gaan we dieper in op onderwerpen als onze dienstverlening, maar ook op de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten of de kwaliteit van onze wonin-gen en wijken.

‘ Alle gegevens worden anoniem verwerkt’

| winter 2012 | 7

Page 8: Ymere ontmoet winter 2012

PuberkunstDe Haarlemse Kruistochtstraat is een bijzondere winkel rijker. In rebupArt op huis-nummer 54 worden zelfgemaakte spullen voor en door pubers te koop aangeboden. Van hand beschilderde hondenbakken tot zelfgebreide sjaals of zelfgemaakte ansicht-kaarten. De onlangs geopende winkel van jongerenstichting rebup fungeert ook als stageplek voor pubers. De art shop is open van woensdag t/m zaterdag van 15.00 - 18.00 uur. Meer weten? Kijk op www.rebup.nl

Begin 2012 openen Ymere en vrijwil­ligersorganisatie Sasa de deuren van Sasa’s Bazaar in Graan voor Visch, Hoofddorp. In deze zogenaamde Ruil-winkel kunnen wijkbewoners in het voormalig kantoor van de huismeester en de daarnaast gelegen opslagruim-te, spullen en diensten ruilen. Ymere is initiator en medefinancier van Sasa’s Bazaar, die draaiend wordt gehouden door vrijwilligersorganisatie Sasa en vrouwengroep Oum & Oum. Ook de gemeente Haarlemmermeer onder-steunt dit initiatief. De Ruilwinkel bevindt zich recht onder flatnummer 193, box 289 en 292.

Ruilwinkel Graan voor Visch

onder de naam Talentenhuis Transvaal zijn Ymere en het Montessori College oost in de Amsterdamse Transvaalbuurt gestart met een talentontwikke­lingsproject voor gemotiveerde VMBo­leerlingen. Zij kunnen drie dagen per week enkele uren deel-nemen aan een intensief program-ma dat hen helpt hun studieresul-taten te verbeteren en hun eigen

talenten te ontdekken. Zij worden begeleid door studenten, die voor hun inzet een woning van Ymere in de buurt krijgen aangeboden met huurkorting. Het is de bedoeling dat alle deelnemers na het eerste jaar met goede resultaten door-stromen naar het examenjaar, of hun diploma halen en doorgaan met een vervolgopleiding.

Talentenhuis Transvaal

8 |

kort

Page 9: Ymere ontmoet winter 2012

VentilatieGoede isolatie scheelt stookkosten, maar goede isolatie houdt ook vocht en schadelijke stoffen binnenshuis. Goed ventileren is noodzakelijk om gezondheidsproblemen en schimmel in de woning te voorkomen.

1 Zet geregeld ramen of binnen­deuren aan beide kanten van het huis tegelijkertijd open. Laat ventilatieroosters altijd open en zet ramen zonodig op een kier, ook als het buiten koud is.

2 Plaats meubels op enige afstand van de wand, zodat daarachter lucht kan stromen. Zet een bad-kamerkast op pootjes.

3 Kook met deksels op de pannen en zet de afzuigkap op de hoogste stand tot 15 minuten na het koken. Vervang tijdig de filters van de afzui-ging.

4 Zet tijdens en na het douchen de elektrische of mechanische ven tilatie op de hoogste stand of open een raam in de badkamer. Trek na het douchen wanden en vloer droog met een wisser.

5 Droog vloeren en wanden na het nat reinigen van uw huis.

6 Laat was, jassen en schoenen drogen in een goed geventileerde ruimte en niet op of voor de verwar-ming.

7 Zet de ramen in de slaapkamer open direct na het slapen. Doe dat ook met de woonkamer na bezoek van meerdere personen.

8 Controleer elk seizoen of lucht­roosters en ­afvoerkanalen nog werken door er een papiertje voor te houden.

| winter 2012 | 9

tips

Page 10: Ymere ontmoet winter 2012

I n de Slachthuisbuurt in Haar-lem staat sinds een jaar sport-voorziening kwiQ fit. Van fitness

tot aerobics, er is van alles te doen. De kwiQ fit is niet zomaar een sport-school. Er is persoonlijke aandacht en het is er betaalbaar. Alle buurtbe-woners zijn welkom. Om te sporten, maar ook om elkaar te ontmoeten. Jarenlang kende de Slachthuisbuurt een kleine buurtsportschool. Toen deze gesloopt moest worden voor nieuwbouw, hebben drie corporaties – Ymere, Pré Wonen en Elan Wonen – de handen ineen geslagen. Ze

kochten de voormalige Kwikfit-gara-ge en knapten het pand op. “We wilden de fitness terug laten komen, in combinatie met meer ac-tiviteiten en ruimte voor verschillen-de sportaanbieders”, vertelt Marlies van Gelderen, projectleider wijkaan-pak bij Ymere. “We proberen ervoor te zorgen dat iedereen hier een ac-tiviteit naar zijn zin vindt. De kwiQ fit biedt ook ruimte aan speciale groe-pen, zoals mensen met psychiatri-sche problemen. Zij sporten hier op hun eigen vaste tijden.”Alle buurtbewoners kunnen zelf-

standig komen sporten. Daarnaast zijn er groepsactiviteiten, zoals kick-boksen voor jongeren. Ook anderen maken gebruik van het pand. De buurtagent geeft in de kwiQ fit weerbaarheidstrainingen voor oude-ren, en Youth for Christ gebruikt de bovenwoning van het pand voor empowerment-trainingen aan tie-nermeiden. Van Gelderen: “KwiQ fit krijgt steeds meer de functie die we voor ogen hadden. Aanloop vanuit de buurt in combinatie met bijzondere doelgroepen. We zoeken nog naar activiteiten gericht op

Iedereen in beweging

Judo op scholen in Haarlemmermeer, rugby op een kunstgras-veld in Almere, streetdance in Haarlem. Allemaal sportactivitei-ten waar Ymere een bijdrage aan levert. Sportactiviteiten in de buurt brengen jong en oud in beweging in hun vertrouwde om-geving. En ze brengen buurtbewoners in contact met elkaar.

10 |

sport in de wijk

Page 11: Ymere ontmoet winter 2012

“ Bij kwiQ fit geef ik lessen zelfverde-diging en help ik bij het kickbok-sen. Ik probeer mijn enthousiasme voor de sport over te brengen op de kinderen uit deze buurt. Ze ko-men hier graag. Hun ouders heb-ben het financieel niet breed; het is fijn dat dit er voor ze is. KwiQ fit zou ook geschikt zijn voor andere wijken in Haarlem, zoals de Parkwijk. Daar zijn ook veel kinde-ren die niets te doen hebben. Ze zijn hier welkom, maar dat is voor sommigen net iets te ver.”

Jerry Edouard (28)

‘ Ook geschikt voor andere wijken’

| winter 2012 | 11

Page 12: Ymere ontmoet winter 2012

“ Ik woon al 35 jaar in deze wijk. Eerst sportten we in een gebouwtje hier om de hoek, sinds een jaar hier. Het is heel mooi geworden, dat trekt ook weer nieuwe mensen. Ik sport hier twee keer per week. In de groep doen we aerobics, maar ik gebruik ook de fitness-apparaten. Vooral voor m’n triceps. Eigenlijk zou iedereen moeten sporten, minstens twee keer per week. Sporten is het hoofddoel, maar het is hier ook gezellig en informeel. Niet te vergelijken met een gewone sportschool. Na afloop drinken we gezellig koffie met elkaar. De KwiQ fit is ideaal: niet duur en lekker dichtbij.”

Wil Dorgerlo (64)

‘ Iedereen zou het moeten doen’

12 |

sport in de wijk

Page 13: Ymere ontmoet winter 2012

de combinatie bewegen en ge-zondheid, bijvoorbeeld het aanpak-ken van overgewicht.”

ActiverenDe instructeurs zijn tegelijk beheer-der en barman. Ze geven instructie, zetten koffie en zorgen voor schoon maak en onderhoud. Nol Schulte is een van hen. Hij was jarenlang jongerenwerker; activeren is zijn kracht. “Ik probeer iedereen altijd enthousiast te maken. Vindt iemand fitness saai, dan is aerobics misschien iets. Ik zorg er ook voor dat bezoekers elkaar groeten. Men-sen komen hier om te sporten, maar via het sporten ontstaat ook sociaal contact.”Voor Schulte is het wijksportcen-trum een passie. “Ik wil deze buurt graag iets geven als tegenwicht tegen de dagelijkse problemen. De buurtbewoners geven het zelf door, het wordt steeds drukker.”Meer weten? Kijk op www.dekwiqfithaarlem.nl

Sporten in een veilige omgeving

Waarom draagt Ymere bij aan sport­projecten? Sport is goed voor de gezond­heid van buurtbewoners en geeft jonge­ren de kans hun talenten te ontwikkelen. Via sport werken zij aan zelfvertrouwen en respect. Daarnaast is sport een goede manier om elkaar te ontmoeten. Door sport te stimuleren bereikt Ymere bewo­ners die anders niets aan sport doen. De drempel om in de wijk te sporten is lager dan voor een gewone sportschool of ­vereniging. Ymere legt contact met sportverenigingen, gemeenten en andere partijen, zoals actieve bewonersgroepen, om sportactiviteiten in de wijk mogelijk te maken. Een paar voorbeelden:

KunstgrasveldDe Bouwmeesterbuurt in Almere heeft sinds een jaar een eigen kunstgrasveld. De Stich-ting Talent in Ontwikkeling zorgt voor de programmering en begeleiding. De aanwe-zigheid van begeleiders geeft kinderen en ouders een prettig en veilig gevoel. Het veld wordt gebruikt voor balsporten, zoals voet-bal en hockey. Tijdens de succesvolle Zomerweek 2011 verzorgden professionele sporters allerlei trainingen, onder andere in rugby.

SchooljudoLeerlingen uit uit de groepen 3 en 4 krijgen in Haarlemmermeer, Almere en Haarlem judo les op school. In echte judokleding en op echte judomatten. De leraren zijn afkom-stig van judoverenigingen in de buurt. Zo maken de kinderen in een vertrouwde om-geving kennis met de judosport. Degenen die verder willen, krijgen nog zes weken les van dezelfde judoleraren in een echte judo-vereniging. En wie gegrepen is door de sport, kan lid worden van een judovereni-ging. In Almere, bijvoorbeeld, werden af-gelopen jaar 25 kinderen lid van een vereni-ging. Een record!

StreetdanceEen nieuw initiatief van Ymere in Haarlem: streetdance. Komende maanden krijgen jon-gens en meiden op drie middelbare scholen in Haarlem (eerste en tweede klas) promo-tieles van ervaren streetdancers. Daarna start een naschools traject van acht weken. Afsluitend is er een openbaar optreden. Wie weet ontstaat hieruit een enthousiaste streetdance-groep die ook bij activiteiten van Ymere kan optreden.

| winter 2012 | 13

Page 14: Ymere ontmoet winter 2012

Een opera voor en door de bewoners van Floradorp. Met dit bijzondere idee won bewoner René van ’t Erve begin dit jaar de Betere Buurtprijs. Nu is hij druk bezig met de voor bereidingen.

Waarom een buurtopera?“Floradorp is een nogal naar binnen gekeerde wijk. De wijk is eind jaren twintig gebouwd voor de bewoners van krappe, verpauperde huizen in Amsterdamse volkswijken zoals de Jordaan. Toen die bewoners zich hier vestigden, was het een hechte gemeenschap. Inmiddels is die sociale binding veel minder. Het leek mij goed om de bewoners uit hun huizen te trekken, een nieuwe traditie in het leven te roepen.”

Hoe ver ben je met de voorbereidingen? “We hebben eind oktober twee auditierondes gehouden. We wilden horen wie goed genoeg is voor een solorol. Er wonen verschillende volkszangers in de wijk; er is wel degelijk zang-talent. Alle acht solorollen zijn nu ingevuld. Tijdens de audities zong iedereen een ingestu-deerde aria en een zelfgekozen lied, bijvoor-beeld van André Hazes. Wie geen solorol heeft, kan mee zingen in het koor. Het Buiksloterkerk-koor aangevuld met bewoners.”

En, leeft het al een beetje in floradorp?“Tja, het zit niet echt in de cultuur van de Flora-dorpers om aan allerlei dingen mee te doen. Ik ben van deur tot deur gegaan met een flyer, iedere bewoner heeft een brief gekregen van Ymere en er hingen posters in de wijk. Gaande-weg – zeker nu na de audities – wordt een deel van de bewoners enthousiaster. Stiekem vin-den ze het wel prachtig dat er iets gebeurt.”

De uitvoering van de buurtopera vindt plaats in mei 2012.

‘ Er is zangtalent in de buurt’

kijk eens aan

14 |

Page 15: Ymere ontmoet winter 2012

AlmereRentmeesterstraat 32 1315 JS AlmerePostbus 101871301 AD AlmereBankrekeningnummer: 43.36.600

Amsterdam-CentrumMauritskade 17a 1091 GC AmsterdamPostbus 94480 1090 GL AmsterdamBankrekeningnummer: 45.27.304

Amsterdam-NoordFloraweg 2001032 ZG AmsterdamPostbus 37005 1030 AA AmsterdamBankrekeningnummer: 45.00.020

Amsterdam-OostMuiderstraatweg 19 1111 PS DiemenPostbus 12380 1100 AJ AmsterdamBankrekeningnummer: 45.00.029

Amsterdam-WestAnderlechtlaan 200 1066 HL Amsterdam Postbus 90465 1006 BL AmsterdamBankrekeningnummer: 45.00.052

HaarlemOorkondelaan 65 2033 MN HaarlemPostbus 23322002 CH HaarlemBankrekeningnummer: 50.35.042

HaarlemmermeerBurgemeester Pabstlaan 10 2131 XE HoofddorpPostbus 1972130 AD HoofddorpBankrekeningnummer: 50.31.103

Noord-KennemerlandBovenweg 180 A1834 CJ Sint PancrasPostbus 11321810 KC AlkmaarBankrekeningnummer: 37.64.67.622

Algemeen telefoonnummer: 088 000 89 00 E-mail: [email protected] www.ymere.nl

Onze kantoren zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Initiatiefrijk stadsdorp

Halverwege 2012 gaat de bouw van Nobelhorst in Almere Hout-Noord van start. Nobelhorst wordt een initiatiefrijk stadsdorp voor bewoners en onderne-mers – die volop de ruimte krijgen om hun woon-, werk of woon-/werkdroom waar te maken.De wijk ligt in een landelijk, ‘ruig’ gebied aan de oostzijde van Almere. Onlangs is het eerste ‘bouwwerk’ alvast feestelijk opgeleverd bij de archeologische vind-plaats midden in Nobelhorst: een recon-structie van een mesolitische hut uit het Stenen Tijdperk. De wilgenstammen van deze hut gaan wortel schieten en uit-lopen in het voorjaar van 2012, juist op het moment dat de eerste bewoners en ondernemers zich als pioniers in Nobel-horst zullen vestigen. Meer weten? Kijk op www.nobelhorst.nl

Voor vrije sectorhuur, bedrijven en studentenJollemanhof 8 1019 GW Amsterdam Postbus 94278 1090 GG Amsterdam

HuurdersorganisatiesSHY: [email protected]: [email protected]: secreta[email protected]: [email protected]: [email protected]

| winter 2012 | 15

kort wie, wat & waar

Page 16: Ymere ontmoet winter 2012

In deze rubriek beantwoordt Ymere veel gestelde vragen van huurders. Deze keer over betalingsachterstand.

Wanneer heb ik een betalings­achterstand?U betaalt de huur vooruit. Dit bete-kent bijvoorbeeld dat u vóór 1 februari de huur van de maand februari betaald moet hebben. Het kan natuurlijk gebeuren dat u dit een keer vergeet, of dat de automatische incasso niet gelukt is. Er ontstaat dan een betalings-achterstand. Ymere stuurt u eerst een herinneringsbrief. U hebt dan tien dagen de tijd om de huur te betalen. Blijft u in gebreke, dan krijgt u een aanmaningsbrief.

Wat moet ik doen bij een beta­lingsachterstand?Als u een keer vergeten bent de huur te betalen, doe dit dan alsnog, meteen nadat u de herinnerings-brief hebt ontvangen. Kunt u de huur echt niet betalen, neem dan

zo snel mogelijk contact op met de afdeling Huurincasso van Ymere. Als u niet betaalt, en ook niet sa-men met Ymere naar een oplossing zoekt, dan schakelt Ymere de deurwaarder in. De kosten daarvan zijn dan voor u.

Hoe kan Ymere mij helpen als ik de huur niet kan betalen?De afdeling Huurincasso zoekt samen met u naar een oplossing op maat, bijvoorbeeld een afbeta-lingsregeling zonder kosten. Daar-naast kan Ymere de schuldhulp-verlening of maatschappelijke dienstverlening inschakelen om u te helpen.

Hoe kan ik een betalingsachter­stand voorkomen?De beste manier om de huur te betalen is met een automatische

incasso. U machtigt Ymere dan om maandelijks de huur van uw bank-rekening af te schrijven. Zo kunt u nooit vergeten de huur te betalen, u betaalt altijd op tijd en het juiste bedrag, en er zijn geen kosten aan verbonden. Bij alle Ymere-vestigin-gen en via de website van Ymere kunt u een machtigingsformulier opvragen.

Meer informatieLees de brochure Huur betalen, hoe en wanneer of de Geldkrant van het Nibud en Ymere. Ze zijn te vinden op www.ymere.nl en bij iedere vestiging van Ymere.

Betalingachterstand

16 |

vraag het Ymere