OHM Vani 1e kwartaal 2012

44
NR 1 18 e JAARGANG JANUARI / MAART 2012 PRIJS 12,00 PER JAAR Een Nieuwe Dageraad De Spirituele Betekenis van het jaar 2012 Spiritualiteit als persoonlijke groeiweg `Het Inzicht`, samen met de OHM, in Toscane

description

kwartaal magazine OHM TV en Radio

Transcript of OHM Vani 1e kwartaal 2012

Page 1: OHM Vani 1e kwartaal 2012

NR 1 18e JAARGANG JANUARI / MAART 2012 PRIJS € 12,00 PER JAAR

■ Een Nieuwe Dageraad De Spirituele Betekenis van het jaar 2012

■ Spiritualiteit als persoonlijke groeiweg

■ `Het Inzicht`, samen met de OHM, in Toscane

NR 1 18e JAARGANG JANUARI / MAART 2012 PRIJS NR 1

Page 2: OHM Vani 1e kwartaal 2012

2 - januari / maart 2012 3 - januari / maart 2012

OHM-Vani is een uitgave van de Stichting Organisatie voor Hindoe Media. OHM-Vani geeft achtergrondinformatie over de programma’s van OHM en maakt melding van relevante ontwikkelingen in de hindoe-gemeenschap. Wij nodigen u uit opmerkingen of commentaar op onze programma’s of op dit blad te zenden aan Stichting OHM.

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden stukken in te korten, te redigeren of niet te plaatsen. Geplaatste stukken geven niet altijd de visie van de OHM weer.

Een jaarabonnement kost € 12,-, opzegging dient uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van dat jaar schriftelijk plaats te vinden.

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting OHM.

EindredactieSavitrie Marhe-BenieAat de Kwant

AuteursKush VisserRinus van WarvenMonique BadloeJohan NoorloosVaidya Robert H. Swami PersaudShantie Ramlal-Jagmohansingh

Met dank aanChander MathuraFrank KrishnaMary StamCarmen SahadewAvinanda RamsoedhSharda Balla

Cover ontwerp en grafi sche verzorgingExLibras

Adri Segaar

Foto Coverwww.zintenz.nl

DrukPracticum Grafi media Groep b.v.Hilversum

Stichting OHM (redactie OHM-Vani)Koninginneweg 81217 KX HilversumTelefoon: 035 - 6260920Fax: 035 - 6280843E-mail OHM: [email protected] OHM: www.ohmnet.nl ABN-Amro: 44.09.38.694

C O L O F O N

kleurlevenliefde

en.., gelukin 2012

H O L IH O L IH O L IH O L IH O L IH O L IH O L IH O L IH O L IH O L IH O L IH O L ISubh

Page 3: OHM Vani 1e kwartaal 2012

2 - januari / maart 2012 3 - januari / maart 2012

INHOUD

Pagina 5

Pagina 6

Pagina 10

Pagina 14

Pagina 16

Pagina 20

Pagina 19

Pagina 28

Pagina 30

Pagina 32

Pagina 38

Redactioneel

Een Nieuwe DageraadDe Spirituele Betekenis van het jaar 2012

Spiritualiteit als persoonlijke groeiweg

Chatney – Dichter bij jezelf…

`Het Inzicht`, samen met de OHM, in Toscane.

Een nieuw begin

Zindagi Na Milegi Dobara: Eindelijk, een fi lm over jongeren van nu.

Wijze Woorden

Ayurveda en… een nieuw begin.

OHM TELEVISIE

OHM RADIODe LotusvijverHindoewijzerDe Bestemming

Page 4: OHM Vani 1e kwartaal 2012

4 - januari / maart 2012 5 - januari / maart 2012

RE

DA

CT

IO

NE

EL 2012 wordt voor Hindoes en OHM een

bijzonder jaar. Volgens de Hindoekalender begint het nieuwe jaar niet op 1 januari, maar op 8 maart. Op deze dag vieren Hindoes het Holi of het lentefeest. De lente als een overgangsmoment in de natuur van een winterse sfeer naar een lentesfeer. Naar een sfeer van nieuwe kleuren, ontluikende bloesems, “nieuwe” geluiden, expansie en expressie, van dieren die na lange tijd weer de weiden bevolken en wat de mens betreft, van optimisme en vrolijkheid. Het Holifeest benadrukt hiermee de veelkleurigheid en de verscheidenheid in de schepping als zijnde de natuurlijke geaardheid ervan.

De bijzonderheid voor OHM van deze dag ligt in het feit dat de Holidag dit jaar samen valt met de Internationale Vrouwendag. Wereldwijd staan vrouwen op deze dag stil bij wat er nog allemaal veranderd moet worden om hun leven verder te optimaliseren. Zo is er nog altijd onderscheid tussen de seksen als het gaat om waardering, beloning en carrieremogelijkheden. Meisjes krijgen in vele gebieden vooral in de derde wereldlanden niet altijd de mogelijkheid om naar school te gaan. Nog altijd worden er meisjesembryo’s in landen als India en China massaal geaborteerd. En wordt verkrachting van vrouwen en zelfs meisjesbabies in oorlogsgebieden in Afrika als wapen gebruikt.

Volgens de Holigedachte zijn veelkleurigheid en verscheidenheid de natuurlijke geaardheid van de schepping. Behalve dat het een bron van schoonheid is, verfi jnt het ook het esthetisch vermogen van de mens. Bovendien zijn de kleuren en de diversiteit geen kenmerken die onderscheid

tot doel hebben, maar eerder verbinding. Omdat het uit een kleurloze en vormloze oerbron ontstaat. Variatie komt slechts in de tijdelijke manifestatie van het bestaan tot uitdrukking. Elke variabele vorm of kleur is complementair en gelijkwaardig aan elkaar. Want daarna gaat alles weer op in het kleurloze en vormeloze.

Het samenvallen van het Holifeest en de Internationale Vrouwendag is voor OHM reden genoeg om het bovenstaand beginsel van gelijkwaardigheid en respect voor elkaar, maar ook die van eenheid in verscheidenheid ( vasudhaiva kutumbakam, letterlijk: de wereld, een grote familie zoals de “Rig Ved” dat verwoord) te communiceren. Niet alleen in ons Holiprogramma, maar ook in andere programma’s waarin we het vooral over de vrouw gaan hebben. De vrouw als symbool voor shakti, het uitvoerend Goddelijk aspect, dat complementair is aan de creatieve Goddelijke kracht, waar de man voor staat.

Programma’s die we in dit kader gaan uitzenden zijn onder andere bijzondere vrouwelijke spirituele leiders, Ela Gandhi het Zuid Afrikaanse icoon voor geweldloosheid, jonge vrouwen in Nederland en hun geluksgevoel.

In deze OHM Vani maakt u verder kennis met enkele medewerkers van OHM en leest u hun nieuwjaarswensen. Zij werken ondersteunend op de achtergrond.

OHM wenst u en uw familie een vitaal Nieuwjaar en kleurrijk Holifeest toe!

Chander MathuraDirecteur / eindredacteur televisie

Page 5: OHM Vani 1e kwartaal 2012

6 - januari / maart 2012 7 - januari / maart 2012

Gregoriaanse kalenderVolgens de Gregoriaanse kalender, die pas in het jaar 1582 door Paus Grego-rius XIII is ingevoerd, begint het jaar 2012 net als elk ander jaar weer op 1 januari. Onze jaartelling is een kunstma-tig concept, dat wil zeggen dat het niet is afgestemd op de natuurlijke cycli van Zon en Maan en het is om die reden dat het jaar altijd precies op 1 januari kan

beginnen. Maar omdat ze in een groot deel in de wereld geaccepteerd is, is deze jaartelling uiteraard van grote

betekenis en wordt 1 januari vaak uit-bundig met vuurwerk en andere rituelen begroet.

Afscheid nemen van het oudeIn de Hindoe-

staanse traditie kennen we een ander Nieuwjaar dat Holi wordt genoemd en

De Spirituele BetekeniS van het jaar 2012

Een Nieuwe Dageraad

Bij de overgang naar een Nieuwjaar hebben we vaak de intentie om

het oude, dat verkeerd was, achter ons te laten om het nieuwe jaar met

een schone lei te beginnen. Een dergelijk ontwikkeling lijkt zich nu ook

in de turbulente wereld van vandaag voor te doen. Als reactie op de

huidige gebeurtenissen in de wereld voelen veel mensen de behoefte om

meer licht en wijsheid in zichzelf te ontwikkelen en de duisternis van

onwetendheid in de wereld te verdrijven. Veel deskundigen verwachten

dat het jaar 2012 een keerpunt te zien zal geven: van het achterlaten

van de oude, vooral op macht en materie gerichte doelen naar een

wereld waarin liefde, licht en harmonie hand in hand gaan.

Holi Festival

Mr. K

ush

Vis

ser

Page 6: OHM Vani 1e kwartaal 2012

6 - januari / maart 2012 7 - januari / maart 2012

dat door miljoenen mensen eveneens met veel enthousiasme wordt begroet. Holi vindt elk jaar op een andere da-tum plaats omdat ze gekoppeld is aan de stand van de Maan in de periode maart-april. Op Volle Maansdag (dit jaar op 7 maart) wordt afscheid genomen van de winter en wordt de lente begroet. De mensen maken hun huis en erf schoon en verbranden oude spullen. In de avond worden grote vreugdevuren ontstoken. Traditiegetrouw wordt van klei of ander materiaal een pop (Holika) gemaakt die in het vuur wordt geworpen. De men-sen lopen om het vuur heen en roepen: Holika is dood! Met andere woorden: onzui-verheden worden verbrand en iedereen maakt zich op om het nieuwe jaar met liefde, gene-genheid en sympathie voor de medemens te beginnen.

HoliDe volgende dag (8 maart), de eerste dag van de maand Chaitra en de eerste dag van het nieuwe jaar, is een van de allerbelangrijkste in de Hindoe-kalen-der. Deze dag wordt Holi genoemd en is het meest kleurrijke Festival in de Hindoestaanse traditie. Op deze dag wordt door Hindoes in India en elders in de wereld de vlag uitgestoken, worden zoete lekkernijen klaarge-maakt en wensen de mensen elkaar voorspoed en geluk. Alles wat grappig en feestelijk is, is op deze dag toege-staan. Mensen bestrooien elkaar met gekleurde poeder (gulal), kinderen zingen in de straat en ouderen maken

grapjes met elkaar. Maar het Holi-feest inspireert de mensen ook om op zoek te gaan naar het goddelijke dat in al die speelsheid verborgen is. Daarom is Holi bij uitstek het Festival van Heer Krishna.

2012Aan het begin van dit nieuwe jaar is het interessant om een parallel te trek-ken tussen de symboliek van Holi en de nogal turbulente gebeurtenissen in de wereld van vandaag. Wereldwijd lijkt het wel of alles op springen staat - klimaat, natuur, economie, politiek, nationale en internationale conflicten. Dichter bij huis maken we ons ernstige zorgen over zaken als werkgelegen-heid, gezondheidszorg, financiële instellingen en huizenbezit. Tegelijk met al deze verwarring zien we dat vanuit verschillende tradities, cultu-ren en stromingen de dageraad van

Heer Krishna

Page 7: OHM Vani 1e kwartaal 2012

8 - januari / maart 2012 9 - januari / maart 2012

een Nieuwe Tijd wordt aangekondigd waarin veel oude (machts)principes door nieuwe waarden van samendoen en samen delen worden vervangen. Net als bij het Holi feest biedt deze tijd ons een mogelijkheid om als mensen meer ‘verbinding’ met elkaar en met de natuur en de kosmos te voelen of te ervaren. De Vedische zieners waren zich er al van bewust dat we spirituele zielen zijn die door onze geboorte deel zijn gaan uitmaken van een fysieke wereld. Het zou mooi zijn indien het jaar 2012 ons een stevige duw in de rug zou geven om ons onze ‘godde-lijke’ oorsprong te her-inneren en te beseffen wie we in werkelijkheid zijn. Dit jaar zou een keerpunt kunnen inleiden van een gevoel van (volledige)

afgescheidenheid van alles en iedereen naar een leven van liefde en verbon-denheid, van samenhang en coherentie in en met de wereld waarin we leven. Een wereld waarin we ons losmaken van onze ik-identiteit (ego) en in ons-zelf een wij-gevoel ontwikkelen, van donker naar licht en van onwetend-heid naar een hogere staat van Zijn. Veel oude bronnen of heilige geschrif-ten geven aan welke waardevolle principes aan een nieuw, gouden tijd-perk ten grondslag liggen. Duidelijk is dat wij als mensheid een dergelijke wereldtransformatie niet alleen tot stand kunnen brengen. Daarvoor is ze te omvangrijk, te ongrijpbaar en zijn we als individuen en samenlevingen te verdeeld. Anders zouden we im-

Heer Krishna onderricht Arjuna op het strijdveld van ons leven.

Page 8: OHM Vani 1e kwartaal 2012

8 - januari / maart 2012 9 - januari / maart 2012

Mr. Kush Visser geeft in eigen land en daarbuiten lezingen over het 2012 fenomeen en leverde een bijdrage aan het pas verschenen boek ´Verandering in de lucht? 2012 en verder…´ (Uitgeverij Tattwa). Zie ook www.naradakush.nl

mers allang, bijvoorbeeld via politieke of sociale invloed, allerlei onzuiver opererende instanties of systemen tot de orde hebben kunnen roepen. Het is duidelijk dat we begeleiding nodig hebben van hogere intelligenties of netwerken die met het lot van de mensheid begaan zijn. De Vedische traditie van wijsheid is daar heel expli-ciet over.

Bhagavad GitaZoals eerder gezegd is Holi het Festival van Heer Krishna. In de Bhagavad Gita moet Krishna’s leerling Arjuna het in de strijd opnemen tegen zijn kwaad-aardige neef Duryodhana. Liefdevol onderricht Krishna zijn toegewijde discipel hierover en zegt:‘Hij die in de val van de verleiding loopt, zoals Duryodhana, wordt een rem op het leven; hij vertraagt zijn evolutie en belemmert ook het welzijn en de groei van anderen. Maar hij die zijn toevlucht neemt tot de kosmische

intelligentie (Krishna), ontvangt het Licht en neemt deel aan het kosmische doel van de evolutie, zowel voor zich-zelf als voor anderen.́Ons eigen Licht laten schijnenStapje voor stapje groeit dan het besef dat we allemaal verbonden zijn met het universele netwerk (veld) van Licht en Kracht. We leven in dat energie-veld. Daarom zijn we nooit alleen. Zolang we nog hoofdzakelijk gericht blijven op de strijd van de wereld, gaat ook al onze aandacht daar naar toe. Als we in staat zijn ons te richten op het spirituele doel, als we op zoek gaan naar het Licht dat binnen in ons schijnt en ons spiegelen aan de univer-sele vertegenwoordigers van het Licht, dan kunnen we ons eigen lichtje ook in en voor deze wereld laten schijnen.

OHM Vani wenst al haar trouwe lezers heel veel Liefde en Licht toe in dit bijzondere jaar van ons menselijk bestaan. ■

Page 9: OHM Vani 1e kwartaal 2012

10 - januari / maart 2012 11 - januari / maart 2012

Prachtige woorden van dichteres Maria Hillen. In deze zinnen beschrijft ze het leven als een spiritueel pad van groei en innerlijke ontwikkeling. OHM- Directeur Chander Mathura ziet het als een uitdaging om de spirituele kanten van het moderne hindoeïsme tot uitdrukking te brengen in de programmering. Deze uitdaging loopt als een rode draad door de programma’s van de komende jaren. De radioredactie ziet het als haar taak om de weg van het hindoeïsme te verklanken in termen van persoonlijke groei, innerlijke ontwikkeling en duurzame verantwoordelijkheid.

De redactie voelt zich daarbij gesteund door zeer eigentijdse spirituele denkers als Mansukh Patel en Karen Armstrong. Eén van de beste spirituele boeken van het afgelopen decennium is het boek ‘Op weg met de Bhagavad Gita’ van Mansukh Patel. Op weergaloze wijze volgt Patel

de dialogen tussen Shri Krishna en Arjuna in de Gita. Patel maakt de Gita inzichtelijk voor westerlingen. In het boek gebruikt Patel tientallen verhalen uit de hindoe-traditie die ons helpen de essentie van het leven te zien als een spirituele groeiweg.

En prachtig uitleg van onze groeiweg is het verhaal van Svetaketu. ‘Kunt u mij eerst het wezen van prakriti uitleggen,’ vroeg Svetaketu, ‘dat ook wel het veld wordt genoemd?’ Zijn vader knikte instemmend. ‘Men vroeg eens aan een wijze man,’ begon hij, ‘wat zijn beroep was.’ Hij antwoordde dat hij een eenvoudige boer was. ‘Hoeveel land bezit U?’ ‘Een stukje van ruim anderhalve meter,’ antwoordde de wijsgeer. De man liet een luide lach horen. ‘Wat kun je verbouwen op zo’n stukje land?’ zei hij spottend. ‘Mijn veld,’ zei de wijze man, ‘bestaat uit mijn lichaam; al mijn gedachten en handelingen zijn het zaad die mij

Spiritualiteit als persoonlijke groeiweg

‘Het leven is als een pad waarop je wandelt en de

stappen zet die je brengen naar het doel van je liefde.

Het leven is de weg hiertoe. Het leven is de sleutel

waarmee je de poort open kunt maken die je de toegang

verschaft tot het huis waarin we samen wonen.’.

rin

us

Van W

arVe

n

Page 10: OHM Vani 1e kwartaal 2012

10 - januari / maart 2012 11 - januari / maart 2012

een oogst opleveren van vreugde of verdriet in overeenstemming met mijn karma.’

‘Op een veld kun je verbouwen wat je wilt,’ gaf hij als uitleg, ‘en wat je er zaait zul je oogsten. In de vruchtbare aarde van de geest die in ons lichaam huist, kweken wij al onze goede en slechte gedachten. Daar schieten al onze verlangens, hoop en angst wortel en groeien zij uit tot onze ervaringen. Je lichaam is als een veld waarin al je goede of slechte handelingen oogst van vreugde of verdriet zullen geven. Iedereen heeft dezelfde mogelijkheid om een volmaakte oogst van geluk en vervulling voort te brengen afhankelijk van wat men zaait.’

ScharnierpuntIn het boek De grote transformatie beschrijft godsdienstwetenschapper

Karen Armstrong de periode van 900 tot 200 voor Christus, een periode in de wereldgeschiedenis die een scharnierpunt vormde voor de geestelijke ontwikkeling van de mensheid. In het boek neemt de groeiweg van het hindoeïsme een zeer belangrijke plaats in. Armstrong legt uit dat theologische overtuigingen in de wereld van Bhagavad Gita en de Mahabaratha totaal oninteressant waren. ‘De wijzen waren er in elk geval niet op uit hun eigen visie op de werkelijkheid aan anderen op te dringen. Het was essentieel alles ter discussie te stellen en elke leer empirisch aan je persoonlijke ervaring te toetsen.’ Een cultuurperiode was over zijn hoogtepunt heen als de wijzen de nadruk begonnen te leggen op verplichte doctrines. Armstrong beschrijft hoe in de

Page 11: OHM Vani 1e kwartaal 2012

12 - januari / maart 2012 13 - januari / maart 2012

Spiltijd, de periode van 900 tot 200 voor aanvang van onze jaartelling de grote wereldreligies zijn ontstaan: hindoeïsme en boeddhisme in India, confucianisme en taoïsme in China, monotheïsme in Israël en het fi losofi sch rationalisme in Griekenland. ‘Het was,’ zo valt te lezen, ‘de periode van de mystici van de Upanishads, maar ook van Socrates, Confucius en Jeremia. Gedurende deze periode van intense creativiteit bereiden geniale spirituele en fi losofi sche denkers de weg een volkomen nieuw soort menselijke ervaring.’

Empathie en mededogenArmstrong ziet parallen tussen het oude India waarin de Vedische teksten, de Upanishads, als ook de Bhagavad Gita en de Mahabaratha hun beslag kregen. ‘In de tiende eeuw voor aanvang van onze jaartelling kregen mensen belangstelling voor rituelen. In de negende eeuw kwam het idee op dat er ook nog iets anders bestond dan het eigen ik. In de achtste eeuw ontstond er kennis van de menselijke mogelijkheden tot verandering. In de zevende eeuw was er voor het eerst sprake van aandacht voor het menselijke lijden. Vervolgens kwam de barmhartigheid in beeld. De zorg voor iedereen kwam in de vierde eeuw op. De gedachte dat alles één was stamt uit de derde eeuw. Dat de wereld één

geheel is, wat we nu globalisering noemen, hebben we aan de tweede eeuw te danken. Toen was het een tijd stil om plaats te maken voor een van de grootse geschenken aan de mensheid. Het goddelijke moest gestalte krijgen in de liefde van de mens voor zijn medemens.’

Vertaald in termen van de Hindoetraditie betekent de grote kracht van de boodschap van Shri Krishna aan Arjuna dat er een nieuwe vorm van religie aan de mensheid geschonken werd. In de Bhagavad Gita betekent religie die dingen doen die jou zelf diepgaand veranderden. Het ging er niet om wat je je ‘geloofde’, maar wat je deed, hoe je je gedroeg. ‘De enige manier waarop je Brahman kon ontmoeten, was door een leven van compassie.’ Dit betekende dat je bereid moest zijn te veranderen. Het doel van de wijsheid werd een heel andere mens te scheppen. Alle wijzen predikten een spiritualiteit van empathie en mededogen; ze stonden erop dat mensen hun egoïsme en hebzucht, hun gewelddadigheid en liefdeloosheid lieten varen. Voor de wijzen uit de Spiltijd draaide religie om respect voor de heilige rechten van anderen en niet om orthodox geloof. Als mensen zich vriendelijk en grootmoedig gedroegen tegenover anderen, konden ze de wereld redden.■

Mansukh Patel, Op weg met de Bhagavad Gita, deel I, De essentie van de reis, Stichting Life Foundation International, ISBN 90 805999-3-x

Karen Armstrong, De grote transformatie, Het begin van onze religieuze tradities, Uitg. De Bezige Bij, Amsterdam, ISBN 90 2341 905 7

Page 12: OHM Vani 1e kwartaal 2012

14 - januari / maart 2012 15 - januari / maart 2012

Hoewel ik ben opgegroeid met de basisbeginselen van deze ‘religie’, begrijp ik nu veel beter waarom het Hindoeïsme zich eerder laat omschrijven als een levenswijze dan als een religie. Het is bijna niet te bevatten hoe eeuwenoude fi losofi eën antwoorden en richtlijnen aanreiken over vraagstukken die bij mijn weten niet eens bestonden in de tijd waarin deze kennis voor het eerst werd geopenbaard. Je hoeft niet per se Hindoe te zijn om je heil te kunnen vinden in het gedachtegoed dat het Hindoeïsme heet, vanwege het universele karakter ervan. In essentie heeft alles en iedereen dezelfde oorsprong en bestaat er geen onderscheid. En wanneer er geen onderscheid meer bestaat, is er geen ‘ jij’ of ‘ik’, maar slecht ‘wij’.

Oceaan aan inzichten

Dit is nog maar èèn voorbeeld van de veelheid aan inspirerende kennis en wijsheid die kan worden geput uit het Hindoeïsme. Om de nieuwe weg die Chatney nu is ingeslagen het beste te kunnen omschrijven, zoek ik wederom mijn toevlucht tot de oceaan aan inzichten die het Hindoeïsme heeft te bieden. De uitzendingen vanaf januari van dit jaar draaien allemaal

MO

niQ

ue

BaD

LOe

Chatney staat in het teken van vernieuwing; ik heb het

voorrecht om daar om een klein onderdeel van uit te maken. Als

presentatrice en redactielid sta ik met beide benen in het veld.

Ik ben nu bijna een jaar nauw betrokken bij de totstandkoming

van de uitzendingen van Chatney. Als ik terugkijk naar de

afgelopen periode vanaf het moment dat ik ben begonnen, is

het bijna ongelofelijk hoeveel ik heb geleerd over het maken van

programma’s, maar nog meer over het Hindoeïsme.

Chatney - Dichter bij jezelf…

Page 13: OHM Vani 1e kwartaal 2012

14 - januari / maart 2012 15 - januari / maart 2012

om een centraal thema: identiteit. We leven in een maatschappij waarin ontwikkelingen elkaar in een steeds hoger tempo opvolgen. Of het nu gaat om de (wereld)politiek, de technologie of het nieuws in een lokaal dagblad, het is voor velen nauwelijks nog bij te houden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat juist in zo’n tijd mensen met existentiële vragen zitten ten aanzien van hun plek in dit geheel. De uitzendingen vanaf januari behandelen dan ook steeds een onderwerp dat te maken heeft met de manier waarop mensen elkaar, maar ook zichzelf zien. Dit levert hele realistische en herkenbare invalshoeken op die de kijker zeker zullen aanspreken. Onlangs wees een pandit mij op een prachtig concept uit Hindoeïsme: ‘Jat pinde tat brahmande’ wat vrij vertaald betekent dat wij mensen een replica zijn van de kosmos. Alles wat je in de kosmos aantreft, bevindt zich ook in ons. Het idee dat de complexiteit van het universum zich op microniveau in onszelf manifesteert, is bijna niet te bevatten. Vooral als we in aanmerking nemen dat universum al eeuwen wordt bestudeerd en waarvan de kennis tot op heden niet compleet is, omdat wetenschappers steeds nieuwe dingen ontdekken.Het zegt echter wel wat over ons mensen, om precies te zijn over het verband tussen ons mensen onderling en die met het universum. Het is allemaal onlosmakelijk met elkaar verbonden en de oneindigheid die wij in het universum waarnemen correspondeert met de oneindigheid van onze ziel.

Spirituele groeiHet zijn dit soort schatten aan inzicht en inspiratie die het Hindoeïsme in zich draagt, maar waarvan lang niet iedereen op de hoogte is. En hoewel het soms wat abstract klinkt, is het verbazend hoe je dit soort inzichten concreet kan toepassen op het dagelijkse leven. Waarom zou je een ander op de een of andere manier willen benadelen als je beseft dat je daarmee ook een deel van jezelf benadeelt? Allerlei negatieve gevoelens die voortvloeien uit de valse perceptie van het ego zoals haat, jaloezie of zelfzuchtigheid kunnen verdwijnen als sneeuw voor de zon als je dit concept niet alleen kent, maar ook internaliseert, in de meest brede zin van het woord. Dat gaat natuurlijk niet in een keer, maar het is een proces waar je aan kunt werken. En hoe verder je erin komt, hoe aangenamer je het leven en alles en iedereen erin ervaart.Met de keuze voor het centrale thema ‘identiteit’ hopen ik en het team van Chatney een bescheiden bijdrage te kunnen leveren aan dit proces van bewustwording. Want wat is er mooier dan het maken van programma’s die een dusdanige boodschap in zich dragen waar de kijker concreet wat aan heeft? Tijdens het maken van de programma’s probeer ik mezelf soms als maatstaf te nemen om te kunnen beoordelen hoe de boodschap overkomt. Want die (spirituele) groei die ik in de korte tijd dat ik bij Chatney zit heb ervaren, wens ik een ieder toe. ■

Page 14: OHM Vani 1e kwartaal 2012

Johan Noorloos, yogadocent en schrijver in Amsterdam, helpt mensen

met zijn multimediale voorstelling `Het Inzicht` bewust te worden

van authentieke dromen en verlangens. Aan de hand van meditaties

en visualisatie oefeningen toont hij de stappen waarmee je je dromen

daadwerkelijk kunt verwezenlijken. Op weg naar jouw mooiste leven.

Daarbij durft hij zich schaamteloos kwetsbaar op te stellen en zijn

eigen turbulente zoektocht naar geluk als leidraad te gebruiken.

De

reD

aCTi

e

16 - januari / maart 2012 17 - januari / maart 2012

gerust gesteld door een goeroe, door een fi losofi e. Maar al heel snel kwam de onrust terug.

Tot ik alleen overbleef met mijzelf. In de stilte waarin ik terecht kwam trof ik niet de leegte aan waar ik zo bang voor was geweest, maar de liefde voor de dingen waarmee ik nu bezig ben.De zes gasten, die zorgvuldig voor het televisieprogramma waren uitgezocht, hebben net als ik en ieder mens, te maken met levensvragen, problemen. Ze hebben een bepaalde strijd te leveren. We hebben ze uitgenodigd om mee te gaan naar Toscane, op een ontdekkingstocht. Om ze te helpen herinneren wie ze zijn en waartoe ze in staat zijn. Om hun leven voluit te leven. We hebben veel gemediteerd, meditatie is de fundering van ‘Het Inzicht’. Vanuit die stilte van de

In het voorjaar van 2011 kwamen televisiemakers Frank van Brandwijk en Anneke de Lind van Wijngaarden met het initiatief om ‘Het Inzicht’ van Noorloos ‘te gebruiken als basis voor een televisieprogramma voor de OHM. Dit project werd vrijwel meteen ondersteund door directeur Chander Mathura. En zo kwam het dat, na maanden-lange voorbereiding, er eind september twee programmamakers, twee cameramannen, een geluidsman, een productieleider, zes gasten en Noorloos zelf in het vliegtuig richting Toscane stapten.

Wat zocht u?Johan Noorloos: `Een groot deel van mijn leven ben ik op zoek geweest naar geluk. Ik was op zoek naar erkenning en bevestiging. Misschien was ik nog wel het meest op zoek naar innerlijke rust. Soms werd ik even

SaMen Met De OhM in tOSCane

Het Inzicht

Page 15: OHM Vani 1e kwartaal 2012

16 - januari / maart 2012 17 - januari / maart 2012

Italië prikkelde, komen ook indirect bij de kijker thuis aan.

Misschien heb je verlangens en dromen, maar weet niet waar te beginnen. Misschien heb je geen idee wat je zou willen doen. Misschien wil je al heel lang iets in je leven veranderen, maar weet je niet hoe je dit moet realiseren. Wellicht heb je jezelf wijsgemaakt dat je het toch niet kan. Dat je het niet waard bent, klein en onbelangrijk bent. Misschien heb je jezelf geleerd te leven vanuit angst in plaats vanuit vertrouwen. Zou je niet liever leven vanuit passie…. vanuit je hart…

Wat wil je echt? Waar wordt je blij van?Waar verlang je werkelijk naar?Wat is je talent?Hoe wil je leven?Wie wil je zijn en...wat houdt je tegen?

meditatie heb ik de gasten gevraagd of er een andere manier bestaat om naar hun eigen leven te kijken. Of er een andere nieuwe bestaat waarmee ze kunnen omgaan met datgene wat hen overkomen is. De inzichten die tijdens de vele gesprekken en opdrachten ontstonden, zijn ontroerend, herkenbaar en inspirerend. Zo schreven ze allen een brief aan zichzelf waarin ze de verwezenlijking van hun dromen beschreven. Prachtig was de ceremonie rondom het vuur, waarin de gasten de mogelijkheid kregen om hun beperkende overtuigingen, hun twijfels en angsten symbolisch in het vuur te gooien. Als teken van bereidheid om het werkelijk los te laten. Op de laatste dag benoemde ieder van hen hardop zijn of haar zielentalent. Het talent dat het leven ieder mens geeft, om daarmee de wereld te dienen.De vragen waarmee ik mijn gasten in

Page 16: OHM Vani 1e kwartaal 2012

18 - januari / maart 2012 19 - januari / maart 2012

Wat vond u?Ieder mens heeft een uniek talent en een unieke manier om dit te uiten. Geloof jij in jezelf…. Geloof jij dat je in staat bent je dromen te verwezenlijken… je zult een inspiratie zijn voor anderen.

In het creatieproces van de vijf stappen van het Inzicht, mediteren, accepteren, visualiseren, realiseren en inspireren, heb ik verschillende religies en spirituele stromingen bestudeerd. Ik was niet zozeer op zoek naar de verschillen, maar voelde me veel meer gedreven om op zoek te gaan naar de essentie. Naar de gemene deler. De inzichten die ik zowel in de voorstelling als in het programma gebruik, zijn dus geenszins mijn wijsheden, maar het zijn de wijze woorden die ik heb geleend van grote inspirators. Ik heb me laten inspireren door de Bijbel en de Bhagavad Gita. Er worden citaten gebruikt van de Boeddha tot aan Mandela. En naast de technieken om te mediteren, put ik uit de wetenschap van de kwantumfysica.Vooral de Bhagavad Gita speelt in deze televisie- uitzendingen een hoofdrol. Tijdens iedere stap wordt een passage uit de Gita uitgelicht, waarin Arjuna

met dezelfde thematiek worstelt. Krishna laat hier iedere keer zijn heldere visie schijnen. De inzichten hebben mij in mijn leven houvast gegeven, en doen dit nog steeds, om mijn eigen dromen te verwezenlijken, en talenten te leven. Om daarmee mijn mooiste leven te leven.

Dit is precies de intentie van dit televisieprogramma. Via deze zes mensen, willen we de kijker thuis motiveren, inspireren hun verlangens te realiseren en leren hun talenten te gebruiken. Om zo het licht, dat ieder mens in zich draagt, voluit te laten schijnen en daarmee de wereld om ons heen te inspireren hetzelfde te doen!`Het licht van de maan is mooi, maar het licht van de maan wat in een donker water wordt weerspiegeld is van een nog grotere schoonheid. Licht in het licht is prachtig, maar licht in de duisternis is van een nog veel stralender.`

‘Het Inzicht’ Te zien op 14 en 21 januari

Voor meer informatie over `Het Inzicht`: www.johannoorloos.nl

Page 17: OHM Vani 1e kwartaal 2012

Breng je eigen glimlach over op het gezicht van een ander!

Carmen

Houd geluk niet alleen voor jezelf. Laat anderen erin delen

en je krijgt meer terug dan je geeft!

Mary

Een moment van geluk is snel voorbij en komt nooit in dezelfde vorm terug. Maar dat wil niet zeggen dat er geen vergelijkbare momenten in het verschiet liggen. Veel geluk toegewenst in 2012.

Avinanda

Wij leven in een tijd dat een groot keerpunt lijkt te worden in de geschiedenis. Of

de toekomst beter of slechter wordt kunnen wij niet weten maar we kunnen elkaar

wel het beste toewensen. Op 1 januari 2012 dus ‘een nieuw begin’ en op 8 maart

vieren Hindoes, overal ter wereld, het Holifeest met de lente in aantocht vol van

nieuw leven en kleuren. De medewerkers van OHM wensen u allen vrede en geluk

en een hoopvolle toekomst.

Savitrie Marhe-Benie,

Eindredacteur OHMvani

20 - januari / maart 2012 21 - januari / maart 2012

Een nieuw begin

Avinanda Ramsoedh productie OHM TV

Mary Stam medewerker secretariaat

Carmen Sahadew medewerker secretariaat

Page 18: OHM Vani 1e kwartaal 2012

Ik wens iedereen een subh Holi toe. Laat de kleuren van Holi je hart vervullen met

warmte en liefde

Rishi

Geluk groeit, net als liefde, als je het deelt. Maak een ander gelukkig en voel hoe dat voelt.

Sharda

Laten we ons leven invullen met de kleuren van Holi. Zo maken we samen

een mooiere wereld

Warsha

Ik wens ons allen toe dat we zo gaan leven dat…beminnelijke mensen van ons gaan houden, dat onwetende mensen nieuwsgierig naar onze liefde zijn en dat de zoekende mens ons respecteert.Moge wijsheid en kracht ons leiden naar schoonheid opdat 2012 het jaar is waarin we worden wie we werkelijk zijn.

Rinus

20 - januari / maart 2012 21 - januari / maart 2012

Warsha Narain redactie/productie OHM TV

Sharda Balla programmamaker OHM radio

Rinus van Warven programmamaker OHM radio

Rishi Chamman productie/redactie OHM TV

Page 19: OHM Vani 1e kwartaal 2012

Drie essentiële zaken voor geluk in dit leven zijn, iets te doen hebben, iets om van te houden en iets om op te hopen.

Bidjai

Ga niet uitvoerig op zoek naar geluk, geluk zit vaak in kleine dingen!

Kavita

Ik wens voor ieder jaar dat u het goede blijft zien in de ander. De ziel in mij groet de ziel in U. In haar diepste werkelijkheid is onze ziel vrij, heilig en volmaakt. Namasté

Koen

Ik wens iedereen een gezegend en liefdevol Holi toe, waarbij alle verschillen op

welke grond ook verdwijnen en er slechts plaats is voor één kleur:

de kleur van liefde.

Monique

22 - januari / maart 2012 23 - januari / maart 2012

Koen Bugter programmamaker OHM radio

Monique Badloe presentatie/ redactie Chatney.nl

Kavita Ramkhelawan webredacteur / Redactie OHM TV

Bidjai Saktoe communicatie manager OHM

Page 20: OHM Vani 1e kwartaal 2012

Holi is een feest dat de concepten kleur, saamhorigheid, verzoening en verniewing met zich meebrengt. Deze

speciale Hindu feestdag brengt iedereen bij elkaar met de boodschap: “wij zijn gelijk aan elkaar, wij zijn samen één

maatschappij”.

Mahesvari

Wees onder alle omstandigheden gelukkig. Zelfs als je er enige moeite voor moet doen teneinde hele oude gewoontes in je zelf te veranderen.Wees gelukkig, gezond en laat al die liefde door je hart stromen.

Frank

22 - januari / maart 2012 23 - januari / maart 2012

Mahesvari Autar productie/redactie OHM TV

Frank Krishna Eindredacteur OHM Radio

Aat-Lambert de Kwant programmamaker OHM radio

Het komend jaar (2012) staat wellicht in het teken van ingrijpende en cruciale gebeurtenissen. Het is goed ons er bewust van te zijn dat allen op deze planeet met elkaar verbonden zijn en niet als individuen, losstaand van elkaar. Gedachten van vrede en liefde hebben invloed op onze omgeving en ver daarbuiten. Laten wij met z’n allen met die intentie, geïnspireerd door oeroude wijsheid vanuit het hindoeïsme, een nieuw begin maken.

Aat-Lambèrt de Kwant.

Page 21: OHM Vani 1e kwartaal 2012

Goed nieuws voor deze en andere jongere kijkers is de fi lm Zindagi Na Milegi Dobara. Niet alleen is dit een fi lm over jongeren van Indiase afkomst. De kracht van deze fi lm is dat het echt gaat over jongeren van nu. Hindoestaanse jongeren uit Nederland zullen zich moeiteloos kunnen verplaatsen in de situaties van de hoofdpersonen.

Zindagi Na Milegi Dobara is een coming-of-age fi lm en gaat over drie vrienden die tijdens een roadtrip door Spanje geconfronteerd worden met hun onzekerheden, angsten en emotionele bagage uit het verleden.

Kabir (Abhay Deol), een welgestelde jongeman werkzaam bij zijn vaders bouwbedrijf in Mumbai, vraagt na een relatie van zes maanden zijn geliefde Natasha (Kalki Koechlin), een binnenhuisarchitect uit een eveneens rijke familie, ten huwelijk. Op papier zijn ze perfect voor elkaar en beide families zijn erg verheugd met de verloving. Voordat ze trouwen wil Kabir een vrijgezellentrip maken met zijn twee beste vrienden, Imraan (Farhan Akhtar), een copywriter werkzaam in Delhi die er eigenlijk van droomt schrijver te worden en Arjun (Hritik Roshan), een beurshandelaar werkzaam in London

einDelijk, een FilM Over jOnGeren van nu.

Zindagi Na Milegi Dobara

In oktober 2011 vond de eerste editie van het Indian fi lm festival

The Hague plaats. Met fi lms als Noukadubi, Gangor en Fatso, was

het meteen een doorslaand succes. Het festival probeerde een balans

te vinden tussen mainstream Bollywoodfi lms en meer kunstzinnige

arthouse fi lms, om zo de variëteit uit de immense Indiase fi lmwereld te

laten zien. Voor veel bezoekers, die Indiase cinema over het algemeen

louter associëren met Bollywood, was dit een openbaring. Het festival

werd bezocht door een gemiddeld wat ouder publiek, maar een fi lm

die opvallend veel jonge bezoekers trok was Delhi Belly, een hilarische

komedie vol vaart en dynamiek over jonge Indiërs. Eindelijk, leek het

hoofdzakelijk jonge publiek te denken, eindelijk een fi lm over jongeren.

24 - januari / maart 2012 25 - januari / maart 2012

shan

Tie

raM

LaL-

JaG

MO

han

sin

Gh

Page 22: OHM Vani 1e kwartaal 2012

en door omstandigheden in zijn jeugd geobsedeerd door het verdienen van geld. Na wat gedoe en geregel beginnen ze hun reis in Barcelona.

Overwinnen van dieperliggende angsten De confrontatie met hun onzekerheden en angsten vindt plaats op verschillende niveaus. Zo moeten de drie vrienden elk een fysieke uitdaging uitkiezen om die vervolgens gezamenlijk uit te voeren. Zo gaan ze diepzeeduiken terwijl Arjun niet kan zwemmen en doodsbenauwd is voor water. Ze gaan parachutespringen,

waardoor het voor Imraan een noodzaak wordt zijn vliegangst te overwinnen. Voor de laatste en gevaarlijkste opdracht moet Kabir zichzelf verbijten om mee te doen met het stierenrennen in Pamplona. Maar eigenlijk gaat het in de fi lm om het overwinnen van dieperliggende angsten die bepalend zijn geweest voor de vorming van hun persoonlijkheid. Arjun, de workaholic, begint door de kennismaking met studente en duikinstructrice Laila (Katrina Kaif) in te zien dat hij zo druk is met het zeker stellen van zijn fi nanciële

situatie, dat genieten in zijn leven haast geen rol speelt en er veel aan hem voorbij is gegaan. De schijnbaar zorgeloze charmeur Imraan, droomt er eigenlijk van om schrijver te worden maar durft uit onzekerheid zijn werk niet uit te geven. Zijn onzekerheid wordt mede gevoed doordat zijn biologische vader, die ze opzoeken in Spanje, geen rol heeft gespeeld bij zijn opvoeding. Kabir, ten slotte, moet toegeven dat hij diep in zijn hart eigenlijk twijfels heeft bij zijn aankomende ‘perfecte’ huwelijk. Maar hoe moet hij dat kenbaar maken aan zijn dolgelukkige verloofde en (schoon)familie? Uiteindelijk maken ze alle drie een emotionele groei door, waarbij hun vriendschap zich verdiept. De fysieke uitdagingen zijn een middel om af te rekenen met hun diepere angsten

en daarna onbelast en met hernieuwde energie

hun dromen na te jagen.

HerkenningHindoestaanse jongeren in Nederland maken doorgaans via hun ouders kennis met Bollywood. Op het scherm zien zij een wereld vol Indiase acteurs en actrices in situaties waar vooral de

waardoor het voor Imraan een noodzaak wordt zijn vliegangst te overwinnen. Voor de laatste en gevaarlijkste opdracht moet Kabir zichzelf verbijten om mee te doen met het stierenrennen in Pamplona. Maar eigenlijk gaat het in de fi lm om het overwinnen van dieperliggende

(schoon)familie? Uiteindelijk maken ze alle drie een emotionele groei door, waarbij hun vriendschap zich verdiept. De fysieke uitdagingen zijn een middel om af te rekenen met hun diepere angsten

en daarna onbelast en met hernieuwde energie

hun dromen na te jagen.

24 - januari / maart 2012 25 - januari / maart 2012

Page 23: OHM Vani 1e kwartaal 2012

ouders zich erg in kunnen herkennen. Deze fi lms draaien vaak om keuzes ten aanzien van de geliefde of de familie. Gehoorzaam je je ouders of kies je voor de liefde? Menig jongere genoot en geniet nog steeds van deze Bollywoodfi lms, maar als zij andere jongeren met een vergelijkbare belevingswereld willen zien, liggen Engelstalige fi lms en sitcoms meer voor de hand. De levensstijl, de humor en situaties zijn dan herkenbaar. Om ook op te gaan in de Hindoestaanse identiteit is er gelukkig

Bollywood, maar dat ligt toch verder van de eigen belevingswereld af. Maar nu is er eindelijk een fi lm waar jongeren van de Indiase diaspora zich wereldwijd in kunnen herkennen.De manier waarop het verhaal in Zindagi Na Milegi Dobara wordt verteld, is vergeleken met de aangezette dramatiek die we doorgaans terugvinden in Bollywoodfi lms, vervangen door een subtiele, poëtische toon, die juist door de humor en het rustig voortkabbelende tempo een duidelijke boodschap achterlaat: durf te leven zoals jij dat wil. De fi lm maakt duidelijk dat vriendschappen steeds belangrijk

zijn in het leven van jongeren, vooral als het gaat om bepalende keuzes waar vroeger alleen de familie betrokken was, zoals het kiezen van de huwelijkspartner. Echte vrienden zullen je waarschuwen als je ergens in het leven een verkeerde afslag durft te nemen.

Prachtige poëzieJongeren van nu, hebben dankzij hun (voor)ouders, meer vrijheid om zichzelf te ontplooien en verliefd te worden. Maar de dilemma’s waar zij mee kampen, een huwelijk dat je eigenlijk niet wil, een baan die zoveel van je vergt dat je niet meer geniet van het leven, bang zijn voor het achterna gaan van je passie door angst om te falen, zijn eigenlijk universeel voor welke generatie dan ook. De kracht van Zindagi Na Milegi Dobara is dan ook dat iedere kijker, ongeacht welke leeftijd, er met een brede glimlach naar zal kijken. Een van de hoogtepunten van deze fi lm is de prachtige poëzie, in de fi lm geschreven en ingesproken door Imraan, gespeeld door Farhan Akhtar, in werkelijkheid geschreven door zijn vader Javed Akhtar. De gedichten tillen de fi lm naar een hoger niveau en geven het verhaal een ziel. Het volgende gedicht geeft de sfeer van de fi lm goed weer:

kies je voor de liefde? Menig jongere genoot en geniet nog steeds van deze Bollywoodfi lms, maar als zij andere jongeren met een vergelijkbare belevingswereld willen zien, liggen Engelstalige fi lms en sitcoms meer voor de hand. De levensstijl, de humor en situaties zijn dan herkenbaar. Om ook op te gaan in de Hindoestaanse identiteit is er gelukkig

van de huwelijkspartner. Echte vrienden zullen je waarschuwen als je ergens in het leven een verkeerde afslag durft te nemen.

Prachtige poëzieJongeren van nu, hebben dankzij hun (voor)ouders, meer vrijheid om zichzelf te ontplooien en verliefd te worden. Maar de dilemma’s waar zij mee kampen, een huwelijk dat je eigenlijk niet wil, een baan die zoveel

26 - januari / maart 2012 27 - januari / maart 2012

Page 24: OHM Vani 1e kwartaal 2012

26 - januari / maart 2012 27 - januari / maart 2012

Dilon mein tum apniBetaabiyan leke chal rahe hoToh zinda ho tumNazar mein khwabon kiBijliyan leke chal rahe hoToh zinda ho tumHawa ke jhokon ke jaiseAazad rehno sikhoTum ek dariya ke jaiseLehron mein behna sikhoHar ek lamhe se tum miloKhole apni bhaayeinHar ek pal ek naya samhaDekhen yeh nigahaeinJo apni aankhon meinHairaniyan leke chal rahe hoToh zinda ho tumDilon mein tum apniBetaabiyan leke chal rahe hoToh zinda ho tum

Als je ongeduld met je meedraagt in hart, dan leef jeAls je dromen zijn af te lezen in je ogen, dan leef jeLeer te leven als de vrije golven van de windLeer te stromen als de golven van de zeeOntvang ieder moment van het leven met open armenAls je goed kijkt, is ieder moment een nieuw beginAls je het onverwachte meedraagt in je blik, dan leef jeAls je ongeduld met je meedraagt in je hart, dan leef je

Page 25: OHM Vani 1e kwartaal 2012

28 - januari / maart 2012 29 - januari / maart 2012

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenWoordenWWWoordenWoordenWoordenWWWoordenWWoordenWWWoordenWoordenWoordenWWWoordenWWoordenWWWoordenWoordenWoordenWWWoordenWWoordenWWWoordenWoordenWoordenWWWoordenWWoordenWWWoordenWoordenWoordenWWWoordenWoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenoordenWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWijzeijzeijzeijzeijzeijzeijzeijzeijzeWWWijzeWWWijzeWWWijzeWWWWWWijzeWWWijzeWWWijzeWWWWWWijzeWWWijzeWWWijzeWWWWWWijzeWWWijzeWWWijzeWWWijzeijzeijzeijzeijzeijzeijzeijzeijzeijzeijzeijzeijzeijzeijzeWWWijzeWWWijzeWWWijzeWWWijzeijzeijzeWWWijzeWWWijzeWWWijzeWWWWWWijzeWWWijzeWWWijzeWWWWWWijzeWWWijzeWWWijzeWWWWWWijzeWWWijzeWWWijzeWWWijzeijzeijzeijzeijzeijzeWijzeWWWijzeWijzeWijzeWWWijzeWWijzeWWWijzeWijzeWijzeWWWijzeWWijzeWWWijzeWijzeWijzeWWWijzeWijzeijzeijzeijzeijzeijzeijzeijzeijzeijzeijzeijzeijzeijzeijzeijzeijzeijzeijzeijzeijzeijzeijzeijzeWWWijzeWWWijzeWWWijzeWWWijzeijzeijzeijzeijzeijzeWWWijzeWWWijzeWWWijzeWWWWWWijzeWWWijzeWWWijzeWWWWWWijzeWWWijzeWWWijzeWWWWWWijzeWWWijzeWWWijzeWWWijzeijzeijzeWWWijzeWWWijzeWWWijzeWWW

Mijn troost en geluk vind ik in

het dienen van alles wat leeft,

omdat de essentie van het goddelijke

de som is van al het leven.

Mahatma Gandhi

© Afbeelding: HAPPINEZ agenda

Page 26: OHM Vani 1e kwartaal 2012

30- januari / maart 2012

Alles wat nieuw is, is kwetsbaar; het pasgeboren kind, het bloemenknopje, de nieuwe stengels aan de bomen. In onze Ayurveda wordt ons gezegd dat het goed is om ons lichaam en onze geest voor te bereiden op het nieuwe. Gedurende de stilte van de winter trekt alles zich immers terug, en de nieuwe natuur die in aantocht is, zal weer het nodige van ons vergen. Willen wij het nieuwe begin dus kunnen vieren is enige voorbereiding wel nodig. Gedurende de wintermaanden is het daarom goed om onze krachten te verzamelen en ons wat te verinnerlijken. Wij moeten ons dan de vragen stellen: wat moet en mag ik loslaten? Waar heb ik genoeg aan gehad? Wat is niet langer voor mij nodig? Vervolgens gaan wij ons bezig houden met een nieuw begin. Eerst vieren we met de kerstdagen de geboorte van ons innerlijk licht. De dagen gaan weer langer worden, de nachten korter. In de

maand maart vieren we Holi Phagwa: wij mogen oogsten en het nieuwe begin gaan vieren!

ReinigingAl die nieuwe dingen kunnen wij aan omdat we ons daarvoor goed voorbereid hebben. Het is daarom belangrijk om in de maand december zich voor een tijdje terug te trekken om zichzelf innerlijk te reinigen, zonder echter te vasten want daar leent die maand zich niet goed voor. Het is een reiniging door een goede selectie te maken in onze voeding. De voeding mag niet belastend en zwaar zijn, zoveel mogelijk vrij van synthetische toevoegingen, weinig vlees, maar wel groenten die echt 'winters' zijn zoals boerenkool, witlof, sperziebonen en vooral rode bieten, die een sterk positieve invloed hebben op het bloed. Aardappelen zijn goed maar zoete aardappelen (bataat) zijn beter. Rijst is

VaiD

Ya r

OBe

rT h

. sW

aMi P

ersa

uD

Ayurveda en… een nieuw begin

In de natuur vinden wij telkens weer een fris startpunt. Wat oud is gaat

voorbij, de herfstbladeren op de grond worden verpulverd en de winter is

een tijd van stilte, leegte en bezinning. Maar heel langzaam ontwaart zich

weer een nieuw begin. Er verschijnt een fris groen blaadje aan de boom. Wij

horen ‘s morgens opeens een vogel voorzichtig haar eerste deuntje zingen;

we voelen een lichte warmte van een nieuwe zon. Laten wij deze bijzondere

processen ook eens met een Ayurvedische visie bespreken.

Page 27: OHM Vani 1e kwartaal 2012

30- januari / maart 2012 31 - januari / maart 2012

daarmee vol zitten roken we een sigaret. Na een tijdje leert de 'haute cuisine' ons dat we dan maar een 'dinercognacje' moeten gebruiken. Wie bijvoorbeeld het goede voornemen heeft om te stoppen met roken maar door blijft gaan met de andere middelen zal het zeer moeilijk krijgen. Komt er koffi e of alcohol in het lichaam dan zullen deze als het ware steeds harder gaan roepen om haar ontbrekende 'zuster' tabak. Het is dan bijna niet te doen om daar weerstand tegen te bieden. Velen zullen zich hierin herkennen. Wij adviseren deze mens daarom om gedurende drie maanden de andere drie 'gezusters' even helemaal niet te gebruiken. Zij sterven dan een wisse dood. Nadat de drie maanden verstreken zijn kan men bijvoorbeeld weer het kopje koffi e gebruiken of een stukje vlees, maar de behoefte aan de tabak is dan weg. Deze methode is echt heel goed waarvan veel mensen kunnen getuigen. Stel dat je hiermee op Nieuwjaarsdag begint en je onthoud je in de eerstvolgende drie maanden van deze 'vier gezusters' dan begrijp je ook waarom je in de maand maart je Holi Phagwa mag vieren. Het slechte, het bedrieglijke wordt verbrand, het nieuwe mag geboren worden. Ik wens je een voortreffelijk Ayurvedisch begin! ■

www.mijnbestseller.nl/robertpersaud

goed maar Basmatirijst is beter. Eet ook meer tarwe of speltbrood in plaats van rogge. Het is ook een tijd van rustige, opbouwende oefeningen; wandelingen moeten elke dag gedaan worden. Ook is het heel goed om jezelf dagelijks met warme olie zo uitgebreid mogelijk te masseren. Gebruik amandel-, sesam- of rozenolie. Begin bij je voeten en werk langzaam door naar boven. Je rug haal je waarschijnlijk niet, maar wel je heupen en je bekken. Als je dit 's avonds doet ga je er lekker mee slapen. Je slaap zal beter van kwaliteit zijn en de dag erna heb je veel meer energie.

Goede voornemensAls het nieuwe jaar aanbreekt hebben we allemaal goede voornemens. De een besluit met roken te stoppen, de ander met koffi e, en weer een ander wil de alcoholconsumptie matigen. Toch zien we steeds weer dat de meeste voornemens na enige tijd gewoonweg stranden. Hoe kan dat toch steeds? Was er te weinig wilskracht? Was er te weinig motivatie? In de Ayurveda leren wij echter dat elk voedingsmiddel ook iets met ons bewustzijn doet. En het zijn juist de voedingsmiddelen die het minst gezond zijn die de meest verslavende werking hebben. Wij praten in de voedingsleer over de 'vier gezusters' alcohol, koffi e, vlees en tabak. Wij noemen hen de 'vier gezusters' omdat ze alle vier in één ding met elkaar overeenkomen: zij geven ons bewustzijn een korte stuwing; deze wordt als aangenaam ervaren en vraagt steeds om méér. Als wij vol zitten met een vleesmaaltijd drinken we een kopje koffi e. Als we

Ayurveda en… een nieuw begin

Page 28: OHM Vani 1e kwartaal 2012

Televisie

32 - januari / maart 2012 33 - januari / maart 2012

Zaterdag 7 januari 2012, 11.30 uur OHM Magazine

OHM belicht actuele ontwikkelingen die zich binnen de Hindoegemeenschap in Nederland voordoen. We besteden onder andere aandacht aan initiatieven en activiteiten die er binnen de Hindoegemeenschap worden ontwikkeld en die uiteindelijk het bevorderen van de eigen inworteling en burgerschap in de Nederlandse samenleving tot doel hebben.

Zaterdag 14 januari 2012, 11.30 uur Het Inzicht dl 1

Trauma’s, tegenslagen of ongevallen kunnen soms een hele diepe inwerking hebben op een individu. In het Hindoegeschrift de Bhagavad Gita wordt de psyche van de mens uitgebreid behandeld. De inzichten hierin over de samenstelling en het functioneren van de menselijke psyche verschillen met die van de westerse psychologie. Kan de Bhagavad Gita met haar eigen kijk op de menselijke geest misschien een bijdrage leveren aan de genezing/ behandeling van deze groep mensen?

1E KWARTAAL 2012IEDERE ZATERDAGOP NEDERLAND 2

11.30 uur

Herhaling iedere zondag15.00 uur

herhaLinG ZOnDaG 8 Januari 15.00 uur

herhaLinG ZOnDaG 15 Januari 15.00 uur

Page 29: OHM Vani 1e kwartaal 2012

Televisie

32 - januari / maart 2012 33 - januari / maart 2012

Johan Noorloos is yoga docent. Hij leidt wereldwijd yoga docenten op. Johan heeft op basis van de psychologie van de Bhagavad Gita behandelingstechnieken ontwikkeld om mensen die langdurig gebukt gaan onder gevolgen van tegenslagen of traumatische ervaringen te behandelen. In een tweedelig programma volgen we Johan gedurende een behandelingstraject van meerdere mensen. Van welke technieken maakt hij gebruik? Op welke inzichten van de Bhagavad Gita zijn deze technieken gebaseerd? Hoe ervaren de deelnemers zijn benadering?

Zaterdag 21 januari 2012, 11.30 uur Het Inzicht dl 2

Het vervolg van de documentaire. Zie programma 15 januari.

Zaterdag 28 januari 2012, 11.30 uur Chatney: Wie ben ik?

Iedereen vraagt zich op een bepaald moment in zijn leven wel af; wat wil ik in dit leven, wie ben ik eigenlijk. Deze vragen zijn universeel en worden juist op momenten van crisis actueel. In deze Chatney staan we stil bij deze vragen van het leven. Wanneer komen deze vragen in het leven van jongeren aan de orde, en hoe gaan zij op zoek naar antwoorden?

Zaterdag 4 februari 2012, 11.30 uur OHM Magazine

OHM belicht actuele ontwikkelingen die zich binnen de Hindoegemeenschap in Nederland voordoen. We besteden onder andere aandacht aan initiatieven en activiteiten die er binnen de Hindoegemeenschap worden ontwikkeld en die uiteindelijk het bevorderen van de eigen inworteling en burgerschap in de Nederlandse samenleving tot doel hebben.

herhaLinG ZOnDaG 29 Januari 15.00 uur

herhaLinG ZOnDaG 5 FeBruari 15.00 uur

herhaLinG ZOnDaG 22 Januari 15.00 uur

Page 30: OHM Vani 1e kwartaal 2012

34 - januari / maart 2012 35 - januari / maart 2012

Zaterdag 11 februari 2012, 11.30 uur Swami Dayanand

De pijlers van de wijsheid van het oude India waren ondermeer: zelfonderzoek en eigenwaarde. In een later stadium heeft Swami Dayanand in zijn leringen dit sterk benadrukt. Hoe gaan jongeren om met deze inzichten?

Zaterdag 18 februari 2012, 11.30 uur Mahashivratri (de grote nacht van Shiva)

Shiva is het Goddelijk aspect dat het leven op de wereld regenereert. Na het sterven zorgt Shiva voor herschepping. Op de Maha Shivaratri dag/nacht wordt Shiva door haar devoten intens vereerd. Er worden zoete spijzen geofferd, mantra’s gereciteerd, lofzangen gezongen en gebeden. Shiva heeft verschillende functionele aspecten in zich. In deze uitzending aandacht voor Shiva devoten.

Zaterdag 25 februari 2012, 11.30 uur Chatney: Het is nooit goed?

Hindoejongeren gaven in enkele jaren geleden uitgevoerde onderzoeken in Den Haag en Rotterdam aan, dat ze zich vaak ongelukkig voelen. Bij meisjes kwam dit meer voor dan bij jongens (onderzoek Diana van Bergen in opdracht van de GGD in Rotterdam; 2006 ). Slechte communicatie met hun ouders, gebrek aan liefde, waardering en vooral vertrouwen, maar ook de gevolgen van de gene-ratiekloof zijn enkele van de vele oorzaken. Wat zegt de Hindoedharma over geluk en vooral verhoging van je persoonlijk geluk?

Zaterdag 3 maart 2012, 11.30 uur OHM Magazine

OHM belicht actuele ontwikkelingen die zich binnen de Hindoegemeenschap in Nederland voordoen. We besteden onder andere aandacht aan initiatieven en activiteiten die er binnen de Hindoegemeenschap worden ontwikkeld en die uiteindelijk het bevorderen van de eigen inworteling en burgerschap in de Nederlandse samenleving tot doel hebben.

Televisie

herhaLinG ZOnDaG 26 FeBruari 15.00 uur

herhaLinG ZOnDaG 4 MaarT 15.00 uur

herhaLinG ZOnDaG 19 FeBruari 15.00 uur

herhaLinG ZOnDaG 12 FeBruari 15.00 uur

Page 31: OHM Vani 1e kwartaal 2012

TelevisieTelevisie

34 - januari / maart 2012 35 - januari / maart 2012

Donderdag 8 maart 2012, 11.30 uur Holi 2012

Holi of lentefeest is vooral een feest van kleur. Mensen strooien gekleurde poeder op elkaar of ze besprenkelen elkaar met gekleurd water. Dit om te benadrukken hoe belangrijk kleur en diversiteit in het leven is. Maar ook de gelijkwaardigheid van kleuren als metafoor voor verschillende soorten mensen, ten opzichte van elkaar. Holi is vooral een familiefeest. Bijna niemand viert het Holifeest als individu. Maar altijd met en familie en vrienden buren. Holi wordt daarom ook als het feest van verzoening en vergeving gezien. OHM besteedt in haar uitzending uitgebreid aandacht aan deze bijzondere feestdag.

Zondag 11 maart 2012, 11.30 uur Ela Gandhi

Ela Gandhi is de kleindochter van Mahatma Gandhi en is in Zuid Afrika nog zeer actief als vredesactiviste. Van 1994 tot 2004 was zij lid van het Parlement waar zij op kwam voor de gelijke rechten in Zuid Afrika. In deze documentaire een portret van deze bijzondere vrouw.

Zondag 17 maart 2012, 11.30 uur Aura en Chakra metingen

Soms ontstaan klachten van zowel fysieke als psychische aard als gevolg van verstoorde energiestromen en energieverwerking in het lichaam. De klachten zijn van uiteenlopende aard en langdurig. De diagnose in de reguliere gezondheidszorg is meestal: vermoeidheid, overspannenheid, stress of andere breed defi nieerbare diagnoses. Een effectieve behandeling is er niet. Chakrametingen en behandelingen kunnen volgens chakrahealers hierin verbetering brengen. We volgen een chakra en aurametings behandeling. Dit doen we met een patiënt die langdurig vage klachten heeft en die als gevolg hiervan zichzelf een beetje kwijt is geraakt. Hoe verloopt een dergelijke meting en wat is de diagnose; hoe verloopt de behandeling en wat is het effect ervan bij de patiënt?

herhaLinG ZaTerDaG 10 MaarT 11.30 uur

herhaLinG Geen

herhaLinG ZaTerDaG 18 MaarT 11.30 uur

Page 32: OHM Vani 1e kwartaal 2012

36 - januari / maart 2012 37 - januari / maart 2012

TelevisieTelevisieZondag 24 maart 2012, 11.30 uur Leven in Armoede

Volgens het gezinsrapport 2012 van het Sociaal Cultureel planbureau neemt het aantal kinderen in Nederland dat in armoede opgroeit, sinds 2008 toe. Bij ruim 6 % van de kinderen, in totaal 218.000, is er thuis te weinig geld voor basisbehoeften, zoals voeding, kleding, sociale activiteiten zoals sport etc. Het percentage arme kinderen groeit snel. Het is nu waarschijnlijk 9 % wat neer komt op 311.000 kinderen. Financiële stress leidt tot opvoedstress. Kinderen die hieraan worden blootgesteld doen het bijna op alle fronten in het leven slecht. Hoe gaan Hindoegezinnen om met armoede? Welke inzichten biedt het Hindoeïsme om uit deze situatie te komen of om er gecontroleerd mee om te gaan?

Zaterdag 31 maart 2012, 11.30 uur Chatney: Wel of niet naar de mandir?

Alle religies hebben er last van, hun gebedshuizen lopen leeg. Vooral jongeren nemen de traditie van het wekelijks bezoeken van de kerk, moskee, synagoge, mandir niet over. Zij beleven hun geloof op een individuele manier. Hoe zit dat eigenlijk bij jonge Hindoes, gaan zij nog naar de mandir? En het Hindoeïsme zegt God is overal. Waarom is het dan nodig om naar de mandir te gaan? In deze Chatney gaan we op onderzoek uit.

herhaLinG ZaTerDaG 25 MaarT 11.30 uur

herhaLinG ZOnDaG 1 aPriL 15.00 uur

Page 33: OHM Vani 1e kwartaal 2012

1e kwartaal 2012

Zaterdag16.30 - 18.15 uurOP RADIO 5VIA DE ETHER: 747 AMEN VIA DE KABEL:DEN HAAG 88.1 FMAMSTERDAM 96.6 FMROTTERDAM 90.0 FMOF VRAAG UW KABELEXPLOITANT NAAR DE JUISTE FREQUENTIE IN UW REGIO.

38 - januari / maart 2012 39 - januari / maart 2012

Zaterdag 7 januari Lotusvijver 16:30 – 17:00 uurOp weg naar een nieuw wereldbeeld

In het klassieke christelijke wereldbeeld is het dieren- en plan-tenrijk geschapen ten behoeve van de mens. Dit wereldbeeld heeft in de moderne tijd aan waarde ingeboet. De mens is er aan toe om platen en dieren een plek te geven die gelijkwaardig is aan zichzelf. Hindoes vinden bijvoorbeeld dat de mens vegeta-risch zou moeten leven. Alle levende wezens hebben een god-delijke kern in hun ziel. De moderne hindoe wil er geen bijdrage aan leveren dat een levend wezen moet sterven om zijn eetlust te bevredigen. Hoe ziet een modern spiritueel wereldbeeld er uit?

Hindoewijzer 17.00 – 18.00 uurHet belang van Swami Vivekananda voor deze tijd.

Swami Vivekananda was een 19e eeuws fi losoof die wordt be-schouwd als een sleutelfi guur in de introductie van de Hindoe fi losofi e aan de “Westerse” wereld. Ook speelde hij een grote rol in de heropleving van het hindoeïsme in modern India. We

Radio

DE LOTUSVIJVERHINDOEWIJZER

DE BESTEMMING

Page 34: OHM Vani 1e kwartaal 2012

1e kwartaal 2012

Zaterdag16.30 - 18.15 uurOP RADIO 5VIA DE ETHER: 747 AMEN VIA DE KABEL:DEN HAAG 88.1 FMAMSTERDAM 96.6 FMROTTERDAM 90.0 FMOF VRAAG UW KABELEXPLOITANT NAAR DE JUISTE FREQUENTIE IN UW REGIO.

38 - januari / maart 2012 39 - januari / maart 2012

blikken terug wat Vivekananda destijds heeft betekend en hoe zijn wijsheid ook voor deze tijd nog steeds praktisch toepasbaar is.

De bestemming 18:00 - 18:15 uurDe gast in dit programma vertelt over de persoonlijke zoek-tocht naar zijn levensbestemming. Welke gast we voor deze week hebben uitgenodigd te spreken wordt te zijner tijd op ohmnet.nl bekendgemaakt.

Zaterdag 14 januari Lotusvijver 16:30 - 17:00 uurMeditatie op één aspect van God

Westerlingen zien Krishna, Vishnu en Ganesha als losse go-den van de hindoes. Moderne hindoes zien hen als symbolen die een aspect van God vertegenwoordigen. Je kunt op die aspecten van het goddelijke mediteren om dat aspect in je zelf te ontwikkelen. Ganesha wordt wel eens de olifantsgod genoemd die geluk en wijsheid brengt. Door op Ganesha als symbool te mediteren, kun je in jezelf de verbinding maken tussen de mens en de natuur. Je verkrijgt kennis uit beide werelden. En door deze kennis van beide werelden wordt je succesvoller en gelukkiger.

Hindoewijze 17:00 - 18:00 uurYoga als vriend tijdens ziekte.Yoga is een Hindoeïstische fi losofi e die leert de geest en het lichaam te beheersen, om zo vereniging met God te verkrij-gen. In dit programma kijken we hoe yoga kan bijdragen bij het herstellen na ziekte. Hierbij spreken we met ervarings-deskundigen, artsen en mensen die ondanks dat ze met een ziekte worstelen, toch yoga blijven beoefenen.

De bestemming 18:00 – 18:15 uurDe gast in dit programma vertelt over de persoonlijke zoek-tocht naar zijn levensbestemming. Welke gast we voor deze week hebben uitgenodigd te spreken wordt te zijner tijd op ohmnet.nl bekendgemaakt.

Radio

Page 35: OHM Vani 1e kwartaal 2012

Zaterdag 21 januari Lotusvijver 16:30 - 17:00 uur‘De vrijheid van het hindoeïsme past bij mij.’

Zang en spiritualiteit zijn voor Judith van der Dool onlos-makelijk met elkaar verbonden. Vroeger zong zij in de kerk, ging naar het conservatorium en nu zingt zij voor de vrouwe-lijke Indiase goeroe Mata Amritanandamayi, ook wel Amma genoemd. Bij Amma ervaart zij dat zij is thuisgekomen. In de Lotusvijver vertelt Judith hoe dat voelt.

Hindoewijzer 17:00 - 18:00 uurHindoes in Suriname verdiepen zich in de eigen traditie.

Veel Hindoes in Suriname maken zich zorgen dat hun eeu-wenoude cultuur in de Afro-surinaamse cultuur van Parama-ribo in verval raakt. Daarom zijn er mensen uit deze gemeen-schap die hun eigen traditie levendig willen houden en de Hindoe identiteit trachten te versterken. Hoe doen ze dat en welke invloed heeft dat op de omgeving? Onze verslaggevers zochten het uit.

De bestemming 18:00 – 18:15 uurDe gast in dit programma vertelt over de persoonlijke zoek-tocht naar zijn levensbestemming. Welke gast we voor deze week hebben uitgenodigd te spreken wordt te zijner tijd op ohmnet.nl bekendgemaakt.

Zaterdag 28 januari Lotusvijver 16:30 - 17:00 uurWeg van het (on)heil.

Duurzame spiritualiteit: we willen een fundamentele omschakeling naar een wereld die leeft in vrede, recht en heelheid. Een begin maken met duurzaamheid is misschien wel een eind maken aan de moedeloosheid. Duurzame spiritualiteit, in de traditie van Mahatma Gandhi, betekent dat we onheilsprofeten geen kans geven hun werk te doen. Onheilsprofeten zorgen er alleen maar voor dat we verlamd

40 - januari / maart 2012

Radio

Page 36: OHM Vani 1e kwartaal 2012

op de bank gaan zitten afwachten. En dan wordt duurzaam-heid een uitgesleten woord. Duurzaam geloven – duurzaam samenleven, de grootste uitdaging voor de komende vijftig jaar. Duurzaam geloven in een aarde die bewaard moet wor-den voor de toekomst.

Hindoewijzer 17:00 - 18:00 uurNewOrg denktank.

Bij jonge Hindoestanen heerst nog steeds het oude idee dat een diploma halen al voldoende is om professioneel iets in de maatschappij te betekenen. Niet-veeleisend zijn en onvol-doende kennis van trajecten staat een succesvolle loopbaan in de weg. NewOrg denktank wil deze groep Hindoestaanse jongeren begeleiden in een traject dat tot maatschappelijke successen voert.Hoe ze dit probleem willen aanpakken hoort u in dit pro-gramma.

De bestemming 18:00 – 18:15 uurDe gast in dit programma vertelt over de persoonlijke zoek-tocht naar zijn levensbestemming. Welke gast we voor deze week hebben uitgenodigd te spreken wordt te zijner tijd op ohmnet.nl bekendgemaakt.

Zaterdag 04 februari Lotusvijver 16:30 - 17:00 uurVan kwaad tot beter

Nooit raken mensen uitgedacht over de vraag naar de oorsprong van het kwaad. En dan vooral toegespitst op het waarom van het lijden van de onschuldige mens. Alle gods-diensten proberen met die vraag in het reine te komen. Maar is er wel zoiets als een schuldige of onschuldige mens? De Bhagavad-Gita vertelt hoe Shri Krishna generaal Arjuna wijs-heid geeft in vragen over leven dood, de relatie tussen mens en god en het onderscheid tussen goed en kwaad. Hoe wordt er binnen het hindoeïsme gedacht over het waarom van het lijden en schuld en onschuld?

40 - januari / maart 2012 41 - januari / maart 2012

Radio

Page 37: OHM Vani 1e kwartaal 2012

42 - januari / maart 2012 43 - januari / maart 2012

Hindoewijzer 17:00 - 18:00 uurHindoe ouderen in beeld en werkelijkheid.

De vergrijzing wordt vaak negatief bekeken. Het beeld dat men over het algemeen krijgt bij ouderen zijn vergrijzingkos-ten, zorgvraag, en bibberende oudjes die een last zijn voor de omgeving. Hoe ouderen zelf hun leven ervaren en invullen komt doorgaans niet ter sprake.In dit programma komen Hindoe-ouderen aan het woord over hun beleving en hoe zij ondanks hun hoge leeftijd zich ten diensten stellen van de samenleving.

De bestemming 18:00 – 18:15 uurDe gast in dit programma vertelt over de persoonlijke zoek-tocht naar zijn levensbestemming. Welke gast we voor deze week hebben uitgenodigd te spreken wordt te zijner tijd op ohmnet.nl bekendgemaakt.

Zaterdag 11 februari Lotusvijver 16:30 - 17:00 uurKautilya en de fi nanciële crisis

Veel politici gaan uit van de visie dat alleen economische groei de mensheid kan redden. Maar het lijkt erop dat de huidige politieke en fi nanciële systemen hun eigen faillisse-ment zullen gaan aankondigen en volledig instorten. Als het aan Kautilya, de eerste management goeroe ter wereld, had gelegen, was de crisis wellicht te voorkomen geweest. Zijn leiderschap, visie, daadkracht, strategische aanpak en pragmatisme zouden een grote bijdrage hebben geleverd aan de problemen die we nu hebben. Hij had wel ingegrepen en leiderschap getoond door een eind te maken aan het eindeloze formatiecircus. Moeten politici in de leer bij Kautilya?

Radio

Page 38: OHM Vani 1e kwartaal 2012

42 - januari / maart 2012 43 - januari / maart 2012

Hindoewijzer 17:00 - 18:00 uur‘Door Sai Baba ben ik weer hindoe geworden’

Door allerlei nare ervaringen keerde mevrouw Sheela Jadoe-Ramadhin in haar pubertijd het Hindoeïsme de rug toe en bekeerde zich tot het christendom. Inmiddels heeft zij de Indiase goeroe ‘Sai Baba’ leren kennen en is ze weer hindoe geworden. Welke gebeurtenissen hiervoor hebben gezorgd hoort u in dit programma.

De bestemming 18:00 – 18:15 uurDe gast in dit programma vertelt over de persoonlijke zoek-tocht naar zijn levensbestemming. Welke gast we voor deze week hebben uitgenodigd te spreken wordt te zijner tijd op ohmnet.nl bekendgemaakt.

Zaterdag 18 februari Lotusvijver 16:30 - 17:00 uurOp de drempel van de tempel

In Thanjavur, vroeger bekend als Tanjore bevindt zich de 10e-eeuwse Brihadishvaratempel voor Shiva is de belangrijk-ste van de stad. De poorten worden bewaakt door twee de-monisch ogende tempelwachters. Wie de klassieke tempels in India bezoekt, wordt bij de ingang vaak geconfronteerd met beelden van fi guren, wachters. Zo ook in de Griekse en Egyptische mysteriescholen. Ze lijken te zeggen: je gaat het licht tegemoet, maar heb je ook het donker gezien? Als je dat gezien hebt, mag je pas over de drempel gaan. Wie het pad naar verlichting wil volgen, stuit op zijn eigen donkere of schaduwkant. Is de moderne spirituele zoeker nog bereid dit onder ogen te zien?

Radio

Page 39: OHM Vani 1e kwartaal 2012

Radio

44 - januari / maart 2012 45 - januari / maart 2012

Hindoewijzer 17:00 - 18:00 uurDe helpende hand bij verslaving

Verslavingen komen in onze tijd helaas steeds meer voor. Je kunt verslaafd zijn aan allerlei dingen. Denk aan drugs, gok-ken, computeren, seks of aan eten. Er zijn heel wat profes-sionele klinieken die mensen van hun verslaving kunnen hel-pen. Maar hoe raak je verslaafd en hoe kom je er weer vanaf? De hindoe- cultuur heeft hier ook antwoorden op. De Indiase traditie heeft voor mensen die worstelen met een verslaving heel wat inzichten die je kunnen helpen op je levenspad. Zo kan Shiva inspireren om je ware zelf te vinden en je versla-ving de baas te worden. Sujith Ravindran schreef daar onder meer over in zijn boek: Meesterschap in Mannelijkheid. Hij laat in deze uitzending met inspirerende voorbeelden horen, dat Shiva hét voorbeeld om goede keuzes te maken die je kunnen helpen om je verslaving te overwinnen.

De bestemming 18:00 – 18:15 uurDe gast in dit programma vertelt over de persoonlijke zoek-tocht naar zijn levensbestemming. Welke gast we voor deze week hebben uitgenodigd te spreken wordt te zijner tijd op ohmnet.nl bekendgemaakt.

Zaterdag 25 februari Lotusvijver 16:30 - 17:00 uurDe Veda’s over leven en dood.

De dood komt niet veel voor in de oudere Vedische teksten. De interesse lijkt veel meer uit te gaan naar het leven, het grootse of in ieder geval het goede leven. Het leven moet genoten worden en de dood zoveel mogelijk uitgesteld. Maar, omdat wij allen sterfelijk zijn (mrtabandhu), kan de dood niet defi nitief worden overwonnen. Wat kunnen we in deze leren van de oude vedische teksten als het gaat om vragen die met leven en dood te maken heb-ben?

Page 40: OHM Vani 1e kwartaal 2012

Radio

44 - januari / maart 2012 45 - januari / maart 2012

Hindoewijzer 17:00 - 18:00 uurMaha Shiv Ratri

Maha Shiv Ratri wordt dit jaar op 2 maart gevierd. Het is door hindoe’s een feestdag waarin Shiva wordt herdacht. Shiva is in de Indiase mythologie een voorbeeld van trans-formering én vernietiging. Hij is in de Indiase verhaalcultuur ook een voorbeeld van een nobele man die zijn ware Zelf volledig kende. In deze uitzending hoor je hoe Shiva van-daag de dag een inspirerende fi guur kan zijn: In deze moei-lijke economische tijden zijn heel wat jongeren op zoek naar een goede baan. Wat kunnen jongeren leren van de Indiase traditie en wat kunnen we opsteken van de verhalen over Shiva én het zoeken naar je diepste passie? Hij laat zien dat Shiva hét voorbeeld is om goede keuzes te maken die je kun-nen helpen op zoek naar een baan die precies bij jou past.

De bestemming 18:00 – 18:15 uurDe gast in dit programma vertelt over de persoonlijke zoek-tocht naar zijn levensbestemming. Welke gast we voor deze week hebben uitgenodigd te spreken wordt te zijner tijd op ohmnet.nl bekendgemaakt.

Zaterdag 3 maart Lotusvijver 16:30 - 17:00 uur Ayurveda; wél of niet hindoeïstisch?

De Ayurveda ligt, zoals de naam al aangeeft, verankerd in de eeuwenoude Veda’s, het maakt gebruik van Hindoeïstische mantra’s, rituelen, en yoga. Toch wordt soms gezegd dat Ayurveda niet Hindoeïstisch zou zijn. Welke argumenten worden hiervoor aangedragen? In dit programma gaan we de discussie aan met verschillende ayurvedische experts.

Hindoewijzer 17:00 - 18:00 uurEeuwige trouw door Vedische huwelijksmantra’s.

Het Hindoeïsme kent geen echtscheiding. Bruid en bruide-gom beloven elkaar voor zeven levens trouw. Toch zien we

Page 41: OHM Vani 1e kwartaal 2012

Radio

46 - januari / maart 2012 47 - januari / maart 2012

bij veel Nederlandse en Surinaamse Hindoes dat het meren-deel van de huwelijken voortijdig wordt beëindigd. Hoe komt dat? In dit programma vertelt Sharita, een pas getrouwde Hindoe vrouw in Suriname, wat het Hindoehuwe-lijk voor haar betekent en leggen pandits ( Hindoepriesters ) uit over het nut van de Vedische huwelijksmantra’s en de gevolgen die deze hebben voor man en vrouw.

De bestemming 18:00 – 18:15 uurDe gast in dit programma vertelt over de persoonlijke zoek-tocht naar zijn levensbestemming. Welke gast we voor deze week hebben uitgenodigd te spreken wordt te zijner tijd op ohmnet.nl bekendgemaakt.

Zaterdag 10 maart Lotusvijver 16:30 - 17:00 uurTegenslag: Karma of straf van de Goden?

Onze samenleving is narcistisch. We leven van het najagen van plezier, beschouwen ziekte en lijden als tegenslagen zon-der duidelijke oorzaken en zonder zinnig doel. Tegenslagen staan het ten volle genieten van het leven in de weg. Vol-gens de oude vedische wijsheid is het doel van het leven de evolutie van de ziel. Tegenslagen kunnen worden opgevat als een soort karmische vergelding of zelfs straf van de goden. Maar is dit wel de juiste opvatting van het begrip karma. Hoe kunnen we onze lessen leren, ook als het leven niet gladjes verloopt?

Hindoewijzer 17:00 - 18:00 uurDe Hindoe Economie.

Er gaat veel geld om in religie, zo ook in het Hindoeïsme. Zo bestaan er binnen het Hindoesme veel feestdagen, die uit-bundig worden gevierd.Voor winkeliers betekent dat goede zaken: Kleding, kado’s, snoepgoed, religieuze artikelen, het is niet aan te slepen. Hoe groot is deze ‘Hindoe economie’ in India en Nederland? En in hoeverre speelt het Hindoeïsme een rol in de Indiase economie?

Page 42: OHM Vani 1e kwartaal 2012

Radio

46 - januari / maart 2012 47 - januari / maart 2012

De bestemming 18:00 – 18:15 uurDe gast in dit programma vertelt over de persoonlijke zoek-tocht naar zijn levensbestemming. Welke gast we voor deze week hebben uitgenodigd te spreken wordt te zijner tijd op ohmnet.nl bekendgemaakt.

Zaterdag 17 maart Lotusvijver 16:30 - 17:00 uurBewust alleen zijn?

Zo’n 2,4 miljoen Nederlanders zijn single. Vaak ervaren ze het alleen zijn als zwaar. Maar steeds meer mensen zien er ook de positieve kanten van. Alleen zijn, regelmatig tijd alleen doorbrengen, kan kwaliteit brengen in hun leven, vinden ze. Een relatie, in welke vorm dan ook, heeft meer kans van slagen als we geleerd hebben hoe we ons goed en tevreden kan voelen als we alleen zijn met onszelf. Dan hoe-ven we geen dingen bij de ander te ‘halen’.Kan alleen-zijn een uitdaging zijn om ons spiritueel te ver-diepen? En hoe ervaren Hindoestanen het alleen zijn?

Hindoewijzer 17:00 - 18:00 uurZijn het Boeddhisme en Hindoeïsme concurrenten van elkaar?

In de spirituele scene zijn zowel principes uit het Hindoeïs-me als technieken uit het Boeddhisme populair. Zo zijn Yoga en meditatie al heel lang populair, maar wint het op boed-dhistische principes gebaseerde mindfullness steeds mee terrein. Beconcurreren deze spirituele technieken uit beide religies elkaar?

De bestemming 18:00 – 18:15 uurDe gast in dit programma vertelt over de persoonlijke zoek-tocht naar zijn levensbestemming. Welke gast we voor deze week hebben uitgenodigd te spreken wordt te zijner tijd op ohmnet.nl bekendgemaakt.

Page 43: OHM Vani 1e kwartaal 2012

Radio

48 - januari / maart 2012 49 - januari / maart 2012

Zaterdag 24 maart Lotusvijver 16:30 - 17:00 uurSatsang in Nederland

De Satsang-traditie is in India ontstaan. Het woord komt uit het Sanskriet: Sat is waarheid en Sanga gemeenschap. Satsang betekent samen-zijn-in-waarheid. Al vele jaren komen mensen overal ter wereld bijeen, ook in Nederland, om uitdrukking te geven aan hun diepste verlangen: vrede te vinden in zichzelf en een oprecht en vreugdevol leven te leiden met achterlating van religies, fi losofi eën en concepten. We bezoeken enkele satsanggevers in Nedeland.

Hindoewijzer 17:00 - 18:00 uurEmotie of traditie?‘Ik vind het jammer dat ik als dochter en enig kind niet de overlijdensrituelen van mijn eigen ouders mag verrichten. De regels hierover zouden moeten veranderen.’ De gevoelens van deze dochter zijn voor iedereen invoelbaar. Vooral nu man en vrouw gelijkwaardig worden geacht te zijn. Wat doet de hindoetraditie anno heden als emoties en religieuze regels met elkaar botsen?

De bestemming 18:00 – 18:15 uurDe gast in dit programma vertelt over de persoonlijke zoek-tocht naar zijn levensbestemming. Welke gast we voor deze week hebben uitgenodigd te spreken wordt te zijner tijd op ohmnet.nl bekendgemaakt.

Page 44: OHM Vani 1e kwartaal 2012

Radio

48 - januari / maart 2012 49 - januari / maart 2012

Zaterdag 31 maart Lotusvijver 16:30 - 17:00 uurDepressie als inwijding?

Vele duizenden Nederlanders lijden aan depressie. Het jach-tige levenstempo, de hoge eisen die aan de moderne mens gesteld worden, het uiteenvallen van sociale verbanden die vroeger nog houvast boden: het zijn tal van oorzaken van depressiviteit. Maar kunnen we ons ook uit die uitzichtloze put bevrijden? Is er een manier van leven, voelen en denken mogelijk om de weg terug te vinden naar huis?

Hindoewijzer 17:00 - 18:00 uurRamnawmi

Vandaag vieren Hindoe’s Ramnawmi. De Heer Rama is voor veel Hindoe’s dé goddelijke inspiratie voor hun dagelijks leven. We kennen allemaal Boeddha, Christus en Krishna, maar Rama wordt in onze Westerse cultuur nog weleens vergeten. Terwijl de Ramayana, hét epos over het leven van Rama een indrukwekkend boekwerk is dat nu al eeuwenlang miljoenen mensen inspireert om hun zelf te leren kennen en het leven zo goed mogelijk te leiden. Wie is Rama precies en hoe kan hij voor mensen een inspire-rende fi guur zijn?

De bestemming 18:00 – 18:15 uurDe gast in dit programma vertelt over de persoonlijke zoek-tocht naar zijn levensbestemming. Welke gast we voor deze week hebben uitgenodigd te spreken wordt te zijner tijd op ohmnet.nl bekendgemaakt.