OHM Vani 4e kwartaal 2003

48
I NFOBLAD OHM • P ROGRAMMA S 9e jaargang • oktober/december 2003 • nr 4 • prijs 10,00 per jaar Circuskinderen Upanishaden Divali-ballet

description

9e jaargang • oktober/december 2003 • nr 4 • Circuskinderen • Upanishaden • Divali-ballet

Transcript of OHM Vani 4e kwartaal 2003

Page 1: OHM Vani 4e kwartaal 2003

I N F O B L A D O H M • P R O G R A M M A ’ S9e jaargang • oktober/december 2003 • nr 4 • prijs € 10,00 per jaar

Circuskinderen

Upanishaden

Divali-ballet

OHMvani4e Kwart2003 FC 17-09-2003 11:08 Pagina 1

Page 2: OHM Vani 4e kwartaal 2003

2 - oktober/december

OHM-Vani is een uitgave van de StichtingOrganisatie voor Hindoe Media. OHM-Vanigeeft achtergrondinformatie over deprogramma’s van OHM en maakt meldingvan relevante ontwikkelingen in de Hindoe-gemeenschap. Wij nodigen u uit opmerkin-gen of commentaar op onze programma’sof op dit blad te zenden aan Stichting OHM.

De redactie behoudt zich het recht voor omingezonden stukken in te korten, te redige-ren of niet te plaatsen. Geplaatste stukkengeven niet altijd de visie van de OHM weer.

Een jaarabonnement kost €10,- Opzeggingdient uiterlijk 1 maand voor het verstrijkenvan dat jaar schriftelijk plaats te vinden.

Niets uit deze uitgave mag worden overge-nomen zonder voorafgaande schriftelijketoestemming van Stichting OHM.

EindredactieSoeshma Pandohi – MishreCaspar Dullemond

AuteursPerdiep RamesarSoeshma Pandohi – MishreWouter SnipW.H. van VledderGâtske PostmaJandirk VeenstraRobert Swami Persaud Archena Soekhai

Met dank aanR. ChanderC. MathuraCaroline BontB. LabbahadoersingD. Gangaram PandayS. BiereS. Marke

Grafische verzorging:Adri Segaar

Stg. OHM (redactie OHM-Vani)Koninginneweg 81217 KX HilversumTelefoon 035 - 6260920Fax: 035 - 6280843E-mail OHM: [email protected] OHM: www.ohmnet.nl ABN-Amro: 44.09.38.694

Colofon

OHMvani4e Kwart2003 FC 17-09-2003 11:08 Pagina 2

Page 3: OHM Vani 4e kwartaal 2003

3 - oktober/december

pagina 6

pagina 12

pagina 16

pagina 20

pagina 21

pagina 23

Pagina 25

pagina 30

pagina 33

pagina 36

Pagina 39

Pagina 42

Pagina 44

Pagina 47

Televisie zondag

Radio zaterdagDe Lotusvijver

Radio maandag

TV Hindi

Radio Hindi

[email protected]: staan voor je hindoe-zijn?

Geef ons geen vis maar een hengel

Divali-ballet: dansen naar het licht

De dwingende kracht van de Upanishaden

Kinderen van het circus

De omhelzende moeder komt weer naar Nederland

Intuïtie: ons spiritueel vermogen

Melk niet goed voor elk

Het spirituele web

Inhoud

OHMvani4e Kwart2003 FC 17-09-2003 11:08 Pagina 3

Page 4: OHM Vani 4e kwartaal 2003

4 - oktober/december

Advertenties

Mr Drs T. BissessurADVOCAAT & PROCUREUR

• Strafzaken• Echtscheidingen• Kort Gedingen• WAO-zaken• Verblijfsvergunningen• Letselschade• Ontslagzaken• Schadeprocedures

Grotewaard 1 • 2716 XPGrotewaard 1 • 2716 XP ZoetermeerZoetermeerTTel: 079 - 352 15 16 • Fax 079 - 352 19 82el: 079 - 352 15 16 • Fax 079 - 352 19 82

Noord, Oost, Zuid, WestSurinam Air Travel The Best!!

De laagste tarieven en groepskortingen naar o.a.Azië, Mauritius, Suriname,

Dubai, Zuid Afrika,Turkye enz.

voor meer informatie:Telefoon: 030-2321516

Fax: 030-2322500Amsterdamsestraatweg 91

3513 AC Utrecht

Elke maand groepsreizen naar Mauritius!

Lid SGR nr 2319 - K.v.K. 072319

Surinam Air TravelV O O R A L U W R E I Z E N

• Doku / Drama• Doku / Drama

• Producent van film en video producties• Producent van film en video producties

• Ruim 35 jaar ervaring in creativiteit en kwaliteit• Ruim 35 jaar ervaring in creativiteit en kwaliteit

FILMS INTERNAFILMS INTERNATIONALTIONAL

Laan van Meerdervoort 316 • 2563 AM Den HaagTe l e f o o n : 0 7 0 - 3 6 5 8 2 1 8 • F a x : 0 7 0 - 3 6 5 3 7 1 6

e - m a i l : r f i f i l m s @ c a s e m a . n e t

Laan van Meerdervoort 316 • 2563 AM Den HaagTe l e f o o n : 0 7 0 - 3 6 5 8 2 1 8 • F a x : 0 7 0 - 3 6 5 3 7 1 6

e - m a i l : r f i f i l m s @ w a n a d o o . n l

OHMvani4e Kwart2003 FC 17-09-2003 11:08 Pagina 4

Page 5: OHM Vani 4e kwartaal 2003

5 - oktober/december

Advertenties

OHMvani4e Kwart2003 FC 17-09-2003 11:08 Pagina 5

Page 6: OHM Vani 4e kwartaal 2003

ZONDAG 5 OKTOBER 2003: 13.00 TOT 14.00 UUROHM lustrumprogramma deel 1

OHM bestaat 10 jaar. Ter gelegenheid hiervan zendt deomroep een uur durend programma uit, waaraan zowelNederlandse als buitenlandse artiesten meewerken. Hetthema is: de ontwikkeling van de hindoe-cultuur in deNederlandse samenleving. De authentieke, door onze voor-ouders uit India meegenomen cultuur, is allang niet meerhetzelfde als toen. Niet alleen onze eigen ontwikkeling,maar ook de ontmoeting met andere culturen, hebben onzecultuuruitingen in de loop der jaren sterk beïnvloed. Maarhoe was die ontwikkeling precies? En wat is er van de hier-boven genoemde oorspronkelijke cultuur geworden?

ZONDAG 12 OKTOBER 2003 OM 13.00 UURVervolg Ohm lustrumprogramma.

ZONDAG 19 OKTOBER 2003 OM 13.00 UURAngst bij jongeren

Angst, bijvoorbeeld om niet te kunnen voldoen aan de ver-wachtingen van ouders, is bij een groeiend aantal jongerenaanleiding tot psychosomatische klachten. Dat zeggen deca-nen van middelbare scholen waar veel Hindoestaanse kinde-ren op zitten. Vergelijkingen met succesvolle leeftijdgenotenin de familie, die vaak als maat dienen voor wat het eigenkind zou moeten kunnen presteren, maken de onzekerheiden angstgevoelens alleen maar groter. Maar angst en gevoe-lens van onzekerheid zijn slechte raadgevers voor het leven.Met als gevolg een stagnerende zelfontplooiing. Maar wat

Televisie

HERHALING ZATERDAG

11 OKTOBER 2003 OM 10.30 UUR

4 e K WA RTA A L 2003

IE D E R E Z O N D A G

O P NE D E R L A N D 113.00 - 13.30 uur

6 - oktober/december

HERHALING ZATERDAG

18 OKTOBER 2003 OM 10.30 UUR.

HERHALING ZATERDAG

25 OKTOBER 2003 OM 10.30 UUR

OHMvani4e Kwart2003 FC 17-09-2003 11:08 Pagina 6

Page 7: OHM Vani 4e kwartaal 2003

doen ouders precies dat bij sommige kinderen het zelfver-trouwen afbrokkelt en in angst overslaat? En komt dit wer-kelijk steeds meer voor, zoals de betrokken schoolbegelei-ders beweren? Wat voor invloed heeft angst precies bij kin-deren? En hoe kun je het ontstaan van die gevoelens voor-komen?

ZATERDAG 25 OKTOBER 17.42 UUR EXTRA UITZENDING !!!Divali

Het Divalifeest, door velen ook het lichtfeest genoemd, staatvoor de overwinning van licht op duisternis. Licht stelt hetgoede voor en duisternis het kwade. Maar Divali staat ookvoor iets anders. Bijvoorbeeld voor kunst en cultuur. Hetverhaal gaat dat Saraswati - de Goddelijke vorm zowel voorkunstvormen als muziek, poëzie en schilderkunst - opDivalidag de mensheid het schrift schonk, zodat zij in staatzou zijn haar verworvenheden vast te leggen en door tegeven aan de volgende generaties. Dit jaar staat onsDivaliprogramma in het teken van kunst. Claudia d’Evelina,balletdocente, choreografeerde een dansdrama waarbij zijtechnieken uit de Indiase danstraditie, bijvoorbeeld de kat-hak en de bharat natyam, en technieken uit de westersedanstraditie, met name ballet, bij elkaar bracht.

ZONDAG 26 OKTOBER 2003 OM 13.00 [email protected]

Hindoestaans is een etnisch begrip. Het definieert een bevol-kingsgroep met specifieke etnische kenmerken, cultuur, leef-gewoonten en afkomst. Het Hindoestaanse laat zien hoe je jekleedt, praat, feestviert, eet, gedraagt, etc. De taal, de zang,de dans, de kleuren die je kiest zijn uitdrukkingen van jouwHindoestaans zijn

Hindoe-zijn daarentegen staat los van geografie, cultuur, tijden plaats. Het definieert een bepaalde visie op het leven, eenlevenswijze, een houding, een grondgedachte die het levenstuurt en gidst, een soort collectief besef van goed enkwaad. Bij hindoe is er sprake van een levensfilosofie vanbinnenuit.Onder jongeren in Nederland wordt de vormingvan het Hindoestaans zijn sterk verwaarloosd. Hindoe-zijnwordt belangrijker gevonden dan het Hindoestaans zijn.

HERHALING

DINSDAG 28 OKTOBER

2003 TIJD: NOG NIET

BEKEND.

7 - oktober/december

HERHALING: ZATERDAG 1 NOVEMBER

2003 OM 10.30 UUR

OHMvani4e Kwart2003 FC 17-09-2003 11:08 Pagina 7

Page 8: OHM Vani 4e kwartaal 2003

HERHALING ZATERDAG

8 NOVEMBER 2003 OM 10.30 UUR

HERHALING ZATERDAG

15 NOVEMBER 2003 OM 10.30 UUR

HERHALING ZATERDAG

22 NOVEMBER 2003 OM 10.30 UUR

HERHALING ZATERDAG

29 NOVEMBER 2003 OM 10.25 UUR

8 - oktober/december

Maar wat mis je als je minder Hindoe-staans bent? En watwin je als je meer hindoe bent? [email protected] gaat op onder-zoek en probeert antwoorden te krijgen op deze en anderevragen die bij jongeren over dit onderwerp leven.

ZONDAG 2 NOVEMBER 2003 OM 13.00 UURWie ben ik ?

Wie ben ik? Hoe kom ik aan spirituele kennis? Wat gebeurter na de dood? In de Upanishaden vinden we uitgebreide endiepgaand filosofische verhandelingen over deze en anderevragen. Ohm maakte met deze vragen als leidraad een drie-delige gedramatiseerde serie over de Upanishaden. Met indeel 1 de behandeling van de vraag : wie ben ik?

ZONDAG 9 NOVEMBER 2003Deel 2 van de driedelige gedramatiseerde serie over deUpanishaden. Ditmaal met als thema: de weg naar kennis.

ZONDAG 16 NOVEMBER 2003Derde en laatste deel van de gedramatiseerde serie over deUpanishaden. Ditmaal rond de vraag: sterven… en dan?

ZONDAG 23 NOVEMBER 2003 OM 13.00 UURDertig jaar hindoes in Nederland

Dit jaar is het dertig jaar geleden dat een deel van deHindoestaanse gemeenschap in Suriname zich in Nederlandvestigde. In de afgelopen jaren is er als gevolg van interac-ties met de Nederlanders veel in het eigen sociale en cultu-rele leven van de Hindoestanen veranderd.

Omgekeerd zijn er in de Nederlandse cultuur ongemerktinvloeden uit de Hindoestaanse cultuur binnengeslopen.Hierbij valt te denken aan verschillende exotische gerechtenuit de Hindoestaanse keuken, maar ook aan invloeden in demodewereld, die zijn ingegeven door de onderHindoestanen zeer geliefde Bollywoodfilms.

Over de komst van Hindoestanen naar Nederland, hun ver-wachtingen, de invloeden over en weer, maar ook de plekdie zij in de Nederlandse gemeenschap thans innemenmaakten OHM en Omrop Fryslân samen een documentaire.Op pagina 25 vindt u een artikel over dit onderwerp.

TelevisieOHMvani4e Kwart2003 FC 17-09-2003 11:08 Pagina 8

Page 9: OHM Vani 4e kwartaal 2003

9 - oktober/december

ZONDAG 30 NOVEMBER 2003 OM 13.00 [email protected]

Narsingh en Kirtie hebben dit keer een ontmoeting met deinternationaal populaire Indiase zangeres Usha Uthup. Ushais een van de weinige Indiase zangeressen die zich in dejazz-traditie heeft gespecialiseerd. Bijzonder in haar repertoi-re is de combinatie van jazzmuziek en zang, met Indiaseteksten en instrumenten. Want deze veelzijdige zangeres is,ondanks haar grote belangstelling voor de jazz, de Indiasetraditionele muziek trouw gebleven. Met evenveel gemakzingt ze behalve jazz ook bhajans, devotionele liedjes, enmoderne Hindiliedjes uit de Bollywoodscene. Waar komthaar liefde voor de jazzmuziek vandaan? En wat is het resul-taat van haar nieuwe muziekstijl, die een mix vormt van jazzen Indiase traditionele zang en muziek?

ZONDAG 7 DECEMBER 2003 OM 13.00 UURVrede van binnenuit

Geweld met geweld bestrijden lijkt na 11 september 2001de gewoonste zaak van de wereld te zijn. Tegengeweld alsbestrijdingsmiddel van gewelddadigheid lijkt in de geopoli-tiek nu meer dan ooit een geaccepteerd verschijnsel te wor-den. Zeker in gebieden als Israel en Palestina maar ook bij-voorbeeld in Irak. Maar lost tegengeweld als sanctie daad-werkelijk iets op? Brengt het vrede dichterbij of werkt hetjuist escalatie in de hand?

HERHALING ZATERDAG

6 DECEMBER 2003OM 10.30 UUR

HERHALING ZATERDAG

13 DECEMBER 2003OM 10.30

eOHMvani4e Kwart2003 FC 17-09-2003 11:08 Pagina 9

Page 10: OHM Vani 4e kwartaal 2003

10 - oktober/december

Advertentie

OHMvani4e Kwart2003 FC 17-09-2003 11:08 Pagina 10

Page 11: OHM Vani 4e kwartaal 2003

HERHALING ZATERDAG

20 DECEMBER 2003OM 10.30 UUR

HERHALING ZATERDAG

27 DECEMBER

OM 10.30 UUR

11 - oktober/december

De Israelische beweging voor geweldloosheid Peace Now ende Palestijnse organisatie Library on wheels zijn beide geïn-spireerd door de filosofie van Mahatma Gandhi. Zij zeggendat geweldloosheid en waarheidsliefde, zoals door Gandhigepropageerd, de enige alternatievem zijn voor een echte enduurzame vrede in hun regio.

ZONDAG 14 DECEMBER 2003OHM-magazine

Met hierin actuele gebeurtenissen en religieuze en cultureleontwikkelingen binnen de hindoegemeenschap inNederland.

ZONDAG 21 DECEMBER 2003 13.00 UURRayman Circus, deel 1

Wervelende circusacts, uitgevoerd door vrolijk en behendigekinderen. Daar gaat het om bij dit in India rondreizende cir-cus. Maar achter elk ogenschijnlijk blij kindergezicht gaat

een verhaal schuil vanverdriet en pijn, alsgevolg van gemis vanouders, broers en zus-sen, die heel ver wegwonen. Maar hoekomen deze kinderen inhet circus terecht? Watdrijft deze soms zeerjonge kinderen totacceptatie van zo’n uit-puttende werksituatieen eenzaamheid ver vanouders en familie. Eenindringende film die opdeze en andere vragenop openhartige wijzeantwoord geeft.

ZONDAG 28 DECEMBER 2003 13.00 UURRayman Circus, deel 2

OHMvani4e Kwart2003 FC 17-09-2003 11:08 Pagina 11

Page 12: OHM Vani 4e kwartaal 2003

12 - oktober/december

ZATERDAG 4 OKTOBERHindoeïsme in de media

De Organisatie voor Hindoe Media (OHM) viert dit jaar haartienjarig jubileum. De OHM heeft tot doel het hindoe-gedachtegoed in de Nederlandse samenleving zichtbaar enkenbaar te maken. Toch blijkt vaak dat hindoes weinigzichtbaar zijn voor het grote publiek in Nederland. Wat isde bijdrage van het hindoeïsme in Nederland?

ZATERDAG 11 OKTOBERDe verering van het vrouwelijke

Het leven dient in evenwicht te zijn. Mannelijke en vrouwe-lijke eigenschappen in de mens moeten evenredig verdeeldzijn om in harmonie met jezelf en je omgeving te zijn. Tochvereren we veelal het Goddelijke in mannelijke verschij-ningsvormen. Durga is een van de weinige Godinnen dieecht een cultus kent. Waarom heeft de vrouwelijke verschij-ningsvorm van het Goddelijke weinig culten?

ZATERDAG 18 OKTOBERNectar van onsterfelijkheid

Elke religie kent zijn eigen (mythologische) verhalen over denectar van onsterfelijkheid. Al sinds mensenheugenis is menop zoek naar een manier om de dood te overwinnen. Ookin de huidige samenleving zoeken we naar manieren om dedood zo lang mogelijk uit stellen. Volgens de hindoefilosofieis de dood niet het einde en toch zouden veel mensen heteeuwige leven op aarde willen. De Lotusvijver van vandaagbehandelt deze fascinatie met onsterfelijkheid.

1 e K WA RTA A L 2002

Maandag21.00 - 22.00 uurO P RA D I O 747AME N V I A D E K A B E L :DE N HA A G 88.1 FMAM S T E R D A M 96.6 FMRO T T E R D A M 89.9 FMOF VRAAG UW KABELEXPLOITANT

NAAR DE JUISTE FREQUENTIE IN

UW REGIO.

4 e K WA RTA A L 2003

Zaterdag12.00 - 13.00 uurO P RA D I O 747AME N V I A D E K A B E L :DE N HA A G 88.1 FMAM S T E R D A M 96.6 FMRO T T E R D A M 89.9 FMOF VRAAG UW KABELEXPLOITANT

NAAR DE JUISTE FREQUENTIE IN

UW REGIO.

Radio de

OHMvani4e Kwart2003 FC 17-09-2003 11:08 Pagina 12

Page 13: OHM Vani 4e kwartaal 2003

13 - oktober/december

ZATERDAG 25 OKTOBERRijkdom versus spiritualiteit?

Vandaag vieren hindoes het Divalifeest. Bij dit feest wordtgebeden tot de Godin Lakshmi voor rijkdom, voorspoed enwelvaart in het leven. In veel religies en levensbeschouwin-gen wordt het streven naar materiële welvaart als obstakelvoor spirituele groei beschouwd, terwijl het hindoeïsmehiervoor zelfs een Godin kent. Hoe is deze (schijnbare)paradox te begrijpen?

ZATERDAG 1 NOVEMBERAlles is maya

In de Upanishaden, het filosofische gedeelte van de Veda’s,staat het concept maya, illusie, uitgebreid beschreven. Dewereld die wij als de waarheid zien en ervaren is ‘slechts’ illu-sie. Als we blijven steken in deze illusie zullen we nooit hetAllerhoogste, het Brahman herkennen. De Lotusvijver spreektmet mensen die zich in deze materie hebben verdiept.

ZATERDAG 8 NOVEMBERAtman is Brahman

Onze ziel (Atman) verschilt niet van het Allerhoogste(Brahman). De Upanishaden beschrijven dit principe uitvoe-rig. Ramana Maharishi is een van de grote verlichte filosofenvan de twintigste eeuw die deze denkwijze voorleefde. In ditprogramma hoort u over hem, zijn filosofie en zijn denkwij-ze, van mensen die zijn ashram in India bezoeken en daarverblijven.

ZATERDAG 15 NOVEMBERVrouwelijke goeroes

Bij een goeroe denkt men over het algemeen aan een man.Maar er bestaan steeds meer vrouwelijke goeroes die eenschare volgelingen weten te inspireren. Amma, die over dewereld reist en iedereen omhelst, is hiervan een voorbeeld.Maar ook in Nederland zijn vrouwen die een dergelijke rolvervullen. Waarin verschillen zij van mannelijke goeroes? Inde Lotusvijver gesprekken met een aantal van hen.

TT

e lotusvijver

OHMvani4e Kwart2003 FC 17-09-2003 11:08 Pagina 13

Page 14: OHM Vani 4e kwartaal 2003

14 - oktober/december

ZATERDAG 22 NOVEMBERErvaringen met astrale wezens

Iedereen zou een gids hebben in het leven, die je begeleidten je beschermt. Sommigen zijn zich bewust van deze hulpen anderen vinden het klinkklare onzin. Toch zijn er veelverhalen van mensen die hun gids ontmoeten en met dezekunnen communiceren. Zij vertellen over hun ervaringenmet deze "begeleiders" in de Lotusvijver.

ZATERDAG 29 NOVEMBERInnerlijk weten

Iedereen heeft intuïtie. Sommige dingen die je doet, krijg jedoor je gevoel ingegeven en je verstand staat daar compleetbuiten. Dan sta je achteraf te kijken: wat maakte dat je zohebt kunnen handelen? Wat is deze intuïtie? Waar komt hetvandaan? De Lotusvijver zoekt naar het geheim van hetinnerlijk weten.

1 e K WA RTA A L 2002

Maandag21.00 - 22.00 uurO P RA D I O 747AME N V I A D E K A B E L :DE N HA A G 88.1 FMAM S T E R D A M 96.6 FMRO T T E R D A M 89.9 FMOF VRAAG UW KABELEXPLOITANT

NAAR DE JUISTE FREQUENTIE IN

UW REGIO.

Radio de

Zoekt u een Ayurvedische behandeling?De Ayurveda is de oudste en meest effectieve natuurgeneeskunde. Zij heeft haar wortels in het klassieke India enwordt daarom ook wel een ‘Hindoe-geneeskunde’ genoemd. In Nederland zijn de beste genezers aangesloten bij deNVAG. Deze vereniging garandeert een goede opleiding van de Ayurvedisch genezer. Zij hanteert de volgende regels:

1. alle medicinale kruiden worden geleverd op recept en kunt u bij iedere apotheek in Nederland verkrijgen;

het zelf verkopen van geneesmiddelen is wettelijk niet toegestaan. Overigens past een goed voedingsadvies

en goede levenswijze meer in de Ayurveda dan kruiden.

2. wij streven naar een vlot resultaat zonder u afhankelijk te maken van de geneesheer/vrouw.

3. ons consult duurt gemiddeld een tot anderhalf uur; de kosten bedragen nooit meer dan € 70,= á € 80,=.

De meeste consulten zijn eenmalig.

4. 24 zorgverzekeraars in Nederland vergoeden onze consulten.

5. centraal binnen het consult staat de analyse van uw persoonlijke constitutie waarna via een uitgekiend

voedingssysteem vele klachten te verhelpen zijn.

6. na ons medisch intake-consult in Nijmegen verwijzen wij u graag naar een onzer ervaren

Ayurveda-therapeuten in uw eigen regio (er zijn meer dan 60).

7. door onze persoonlijke aandacht gaan onze patiënten altijd naar huis met degelijke informatie en een concreet

behandelings- c.q. voedingsplan.

Uw Ayurvedisch geneesheer is vaidya R.H. Swami Persaud, professor Molkenboerstraat 30 A te Nijmegen. Tel. 024-641 83 98. www. ayurveda-center.com.

Advertentie

OHMvani4e Kwart2003 FC 17-09-2003 11:08 Pagina 14

Page 15: OHM Vani 4e kwartaal 2003

15 -juli/september

ZATERDAG 6 DECEMBERIn elk leven een ander doel

Binnen de hindoefilosofie gaat men ervan uit dat er leven isna dit leven en dat dit een cyclisch proces betreft, waarbij jeuiteindelijk de verlossing bereikt uit het aardse bestaan. Inelk van die levens zou je iets moeten leren dat je dichter bijhet Goddelijke brengt en dat tot verlossing zou moeten lei-den. De Lotusvijver sprak met mensen over hun levensdoe-len in dít leven.

ZATERDAG 13 DECEMBERVisioenen en godservaringen

Sommige mensen dromen van een Goddelijke kracht diehen helpt in een benarde situatie. "Het licht zien" is een uit-drukking voor mensen die de religie (her)ontdekken. Ensoms is de aanwezigheid of hulp van een hogere krachtvoelbaar. Verbeelden we ons maar wat of is er meer dan wedenken?

ZATERDAG 20 DECEMBER"Aum sarve bhavantu sukhina"

De maand december heeft in het westen, naast alle feeste-lijkheden, ook een bezinningsmoment. Met kerst en tegenhet einde van het jaar willen we allemaal bidden voor vredeen geluk in de wereld. In een gebed richt je je tot een hoge-re kracht en bidt je om rust en tevredenheid in je diepstewezen en in dat van alle anderen. Hoe doen hindoes dateigenlijk? De Lotusvijver wijdt u in in de beginselen van eenhindoegebed.

ZATERDAG 27 DECEMBERAls Jezus en Krishna gaan praten….

Jezus en Krishna kijken naar de wereld en peinzen hoe hettoch zover gekomen is. Krishna heeft vragen aan Jezus:"Waar denk jij dat al die mensen op Aarde naar op zoekzijn?" En Jezus heeft vragen aan Krishna: "Waarin verschil jijeigenlijk van mij?" Twee heiligen die meer over elkaar willenweten en de wereld door de ogen van de ander willen zien.De Lotusvijver maakt een hoorspel over deze bijzondereontmoeting.

T

e lotusvijver

OHMvani4e Kwart2003 FC 17-09-2003 11:08 Pagina 15

Page 16: OHM Vani 4e kwartaal 2003

16 - oktober/december

MAANDAG 6 OKTOBER 2003Tien jaar OHM

Dit najaar is het tien jaar geleden dat OHM, zowel op tv alsop de radio, voor het eerst uitzond. Dit is onder anderegevierd samen met de hindoegemeenschap in Enschede. Indeze uitzending hoort u een verslag van deze viering.

MAANDAG 13 OKTOBER 2003 Tegenover elkaar of met elkaar?

Het aantal hindoes onder de autochtone Nederlandse bevol-king is gegroeid. Deze groeiende groep heeft een spirituelerekijk op het hindoeïsme dan de Surinaamse hindoe. Hoe kij-ken deze nieuwe hindoes en de Surinaamse hindoes naarelkaar?

MAANDAG 20 OKTOBER 2003In moeders schoot

Tijdens de negen nachten van Navratrie worden de negenvormen van de moedergodin vereerd. Voor sommigen is éénvorm meer dan een inspiratiebron. Hoe een bepaalde vormeen belangrijke rol kan spelen in het leven van een jongiemand hoort u in dit hoorspel.

MAANDAG 27 OKTOBER 2003Van geld tot god

In het hindoeïsme is het leven verdeeld in vier stadia. Naarmate men van het ene naar het andere stadium gaat, wordt

1 e K WA RTA A L 2002

Maandag21.00 - 22.00 uurO P RA D I O 747AME N V I A D E K A B E L :DE N HA A G 88.1 FMAM S T E R D A M 96.6 FMRO T T E R D A M 89.9 FMOF VRAAG UW KABELEXPLOITANT

NAAR DE JUISTE FREQUENTIE IN

UW REGIO.

4 e K WA RTA A L 2003

Maandag21.00 - 22.00 uurO P RA D I O 747AME N V I A D E K A B E L :DE N HA A G 88.1 FMAM S T E R D A M 96.6 FMRO T T E R D A M 89.9 FMOF VRAAG UW KABELEXPLOITANT

NAAR DE JUISTE FREQUENTIE IN

UW REGIO.

RadioOHMvani4e Kwart2003 FC 17-09-2003 11:08 Pagina 16

Page 17: OHM Vani 4e kwartaal 2003

17 - oktober/december

men geacht zich minder te hechten aan het materiële ensteeds meer gericht te zijn op God. Maar lukt dit onze oude-ren nog wel in deze consumptiemaatschappij?

MAANDAG 3 NOVEMBER 2003 Upanishaden

De Upanishaden zijn één van de oudsten en volgens sommi-gen de belangrijkste geschriften van het hindoeïsme. In deverschillende delen is de filosofie van het leven neergelegd.Is er in de huidige samenleving nog wel interesse in dergelij-ke filosofische literatuur?

MAANDAG 10 NOVEMBER 2003 Gij zult niet stoppen met leren

Onderwijsresultaten zijn voor Hindoestaanse ouders vaak degraadmeter voor het succes van hun kinderen. Maar wat alsde zoon of dochter, om wat voor reden dan ook, niet meerwil leren? Hoe worden deze drop outs begeleid door hunouders en andere naasten?

MAANDAG 17 NOVEMBER 2003 Desurinamisering

Na dertig jaar in Nederland is de band met Suriname voorsommigen op een positieve en voor anderen op een negatie-ve manier veranderd. De mate van verandering werkt alseen spiegel voor hun kinderen en hún band met Suriname.Daarnaast wordt de band van de kinderen met Surinamezwakker en de band met de plek waar zij nu wonen sterker.Is er nu echt sprake van "desurinamisering"?

MAANDAG 24 NOVEMBER 2003 Het glas is half vol. Of juist half leeg?

Ook tegenwoordig trouwen jongeren uit Nederland metiemand uit Suriname, die vervolgens naar Nederland komt.Net als in alle andere huwelijken gaat het soms goed ensoms mis. De factor die deze huwelijken net iets andersmaakt dan anderen is integratie. Kan iemand te langzaam ofte snel integreren? Of juist net genoeg? En wat is het effectdaarvan op een pril huwelijk?

TT

OHMvani4e Kwart2003 FC 17-09-2003 11:08 Pagina 17

Page 18: OHM Vani 4e kwartaal 2003

18 - oktober/december

MAANDAG 1 DECEMBER 2003Een nieuwe lifestyle?

Het aantal alleenstaanden onder de Hindoestanen stijgt.Maar dat zij alleenstaand zijn wil niet zeggen dat zij niet alsieder mens behoeften hebben. Hoe kan men daar gehooraan geven, zonder de eigen leefsituatie te veranderen? Kanmen een beroep doen op elkaar? Wat zijn de voordelen ennadelen van deze "lifestyle"?

MAANDAG 8 DECEMBER 2003 Waar blijven die pleeggezinnen?

Enkele jaren geleden werd een oproep geplaatst door diversehulpinstanties: er was een tekort aan Hindoestaanse pleeg-oudergezinnen voor Hindoestaanse kinderen. Nu is dezeoproep opnieuw gedaan. Wat is er toen misgegaan? Heefthet soms iets te maken met onze huidige invulling van sewa?

RadioOHMvani4e Kwart2003 FC 17-09-2003 11:09 Pagina 18

Page 19: OHM Vani 4e kwartaal 2003

19 - oktober/december

MAANDAG 15 DECEMBER 2003 Bijbel vs Bhagvatam

In Suriname is het christendom naast het hindoeïsme en deislam één van de belangrijke godsdiensten. Er wordt tussendeze godsdiensten onderling mensen geworven ten dienstevan god. Zo ook in Saramacca, waar ongeveer tien jaarspanning bestaat tussen de Evangelische Broeder-gemeen-schap en het hindoeïsme. De inzet: de zielerust van debewoners van Saramacca.

MAANDAG 22 DECEMBER 2003 Ouderen in geldnood

Er zijn ouderen in Nederland met een klein pensioen enweinig tot geen aanvulling hierop. Ze hebben moeite om deeindjes aan elkaar te knopen. En dan moeten ze ook nogeens koken en cadeautjes kopen als de kinderen en klein-kinderen langskomen. Met name rond de feestdagen kan diteen probleem zijn. Zijn hun kinderen zich niet bewust vande financiële situatie van hun ouders? Of laten de oudersniets merken? En waarom niet?

MAANDAG 29 DECEMBER 2003 Eindejaarsuitzending

De hoogte en dieptepunten van de Hindoestaanse gemeen-schap van het afgelopen jaar worden voor u nog eenssamengevat in deze laatste uitzending van het jaar.

OHMvani4e Kwart2003 FC 17-09-2003 11:09 Pagina 19

Page 20: OHM Vani 4e kwartaal 2003

Televisie hindi

20 - oktober/december

VERT

ALIN

GA.

BIE

RDJA

OHMvani4e Kwart2003 FC 17-09-2003 11:09 Pagina 20

Page 21: OHM Vani 4e kwartaal 2003

21 - oktober/december

Radio hindiVE

RTAL

ING

A. B

IERD

JA

OHMvani4e Kwart2003 FC 17-09-2003 11:09 Pagina 21

Page 22: OHM Vani 4e kwartaal 2003

22 - oktober/december

Advertentie

OHMvani4e Kwart2003 FC 17-09-2003 11:09 Pagina 22

Page 23: OHM Vani 4e kwartaal 2003

23 - juli/september23 - oktober/december

Zoals je ziet zit hier heel wat verschil in.Zijn de Hindoestaanse jongeren bekendmet dit verschil of is hindoe enHindoestaans voor hen hetzelfde? Voorhet komende programma [email protected] is hier onderzoek naargedaan. De uitkomst is dat de meestejongeren zich meer Hindoestaans danhindoe voelen. Je kunt je dan afvragenwat precies dat Hindoestaanse gevoel is.Is dat het culturele aspect of iets anders?

"Mijn ouders zijn hindoe dus ik ook."De meerderheid van de jongeren is hetmet deze stelling eens. Automatischnemen ze aan dat ze ook gelijk hindoezijn. Maar is dat eigenlijk wel zo?Hindoe ben je als je leeft volgens dehindoe dharm. Maar wat is dan de hin-

doe dharm? Bestaat hier wel een eendui-dig antwoord op? Het Hindoeïsme kanop vele manieren worden geïnterpre-teerd.

Het panel is verdeeld over de stellingen.Zo is er onder de jongeren uiteindelijknog geen totaalbeeld van wat je nou toteen (goede) hindoe maakt en er heerstnog veel verwarring over het verschiltussen hindoe en Hindoestaans.Wanneer ben ik nou een hindoe? Dat isin de uitzending van 26 oktober [email protected] de vraag.

Reportages1. Den Helder, een stad zonder groteHindoestaanse gemeenschap. Een vrouwdie geïsoleerd leeft ten opzichte van de

[email protected]: staan voor je hindoe-zijn?

ARCH

ENA

SOEK

HAI

Ben ik nou hindoe of Hindoestaans? Dat je Hindoestaans bent, maakt

dat je nou direct tot een hindoe? Dit lijken vragen waar makkelijk

antwoord op te geven valt, maar dat valt tegen. Want wat is nou

eigenlijk Hindoestaans? En wat wordt er bedoeld met hindoe?

Hindoestaan betekent letterlijk: iemand afkomstig uit India. Je bent

het of je bent het niet! Met hindoe-zijn ligt dat anders. Met een

Hindoe wordt letterlijk bedoeld: iemand die het hindoeïsme belijdt;

een persoon dus die vanuit de hindoeïstische overtuiging zijn / haar

leven leidt. Zo iemand hoeft dus niet perse een Hindoestaan te zijn.

OHMvani4e Kwart2003 FC 17-09-2003 11:09 Pagina 23

Page 24: OHM Vani 4e kwartaal 2003

Sketches"Ik ben een part-time hindoe!" Watmoeten we ons daarbij voorstellen?Ben ik alleen een hindoe wanneer hetme uitkomt? "Ik ben hindoe in de man-dir, ik ben hindoe bij rituelen thuis,maar voor de rest maakt het me niet uitof ik hindoe ben of niet." Dit is iets watveel jongeren zullen herkennen.Narsingh en Kirtie proberen met dezeinsteek het onderwerp een komischelading te geven. Het programma pro-beert zo, vanuit het jongerenperspectief,een veelzijdig beeld te geven van wathindoe en Hindoestaan betekenen.

[email protected] wordt uitgezonden op zondag 26 oktober om13.00 uur (herhaling zaterdag 1 november om 10.30 uur)en op zondag 30 november om 13.00 uur (herhaling zater-dag 7 december om 10.30 uur). Bovenstaand stuk gaatover de uitzending van 26 oktober.

staan voor je hindoe-zijn?

24 - oktober/december

vele Hindoestanen. Het is een gemisvoor haar, ze vindt het belangrijk datHindoestanen veel tijd en aandacht aanelkaar besteden. Ze mist de Hindoestaansecultuur, het feesten met de familie, gezelligeten en drinken. Het samenzijn is voordeze mevrouw erg belangrijk. Zij hechtveel waarde aan het culturele aspect. Maarals je zo geïsoleerd van andereHindoestanen woont zijn er maar weinigmogelijkheden om met elkaar op te trek-ken. Hoe vult ze dan de leegte?

2. Een hindoe hoeft niet per se eenHindoestaan te zijn. 'Witte' hindoesbestaan ook. In het programma laten wezien hoe een 'witte' hindoe omgaat metde hindoe dharm. Vanuit zijn eigenbasis heeft hij deze niet meegekregen.Hij merkt zelf op dat hij heel bewust enrespectvol omgaat met het hindoeïsme.

OHMvani4e Kwart2003 FC 17-09-2003 11:09 Pagina 24

Page 25: OHM Vani 4e kwartaal 2003

25 - oktober/december

Het was de tijd van het kabinet Den Uylen van Keerpunt '72. We gingen ervanuit dat de samenleving maakbaar was enhet dus mogelijk moest zijn rijksgeno-ten van overzee op te vangen en te her-bergen in het Europese deel van hetKoninkrijk. Het bleek al snel iets min-der eenvoudig.

Sinds de jaren vijftig waren enkele dui-zenden mensen uit Suriname naarNederland gekomen om te studeren ofte werken, en zonder de directe bedoe-ling ook te blijven. Toen het echter metde komende zelfstandigheid vanSuriname menens bleek te wordenkwam daar verandering in. Vanwege dezeer instabiele politieke situatie en detoch al heersende raciale conflicten,besloten veel Creolen, Javanen,

Chinezen en Hindoestanen het land teverlaten en hun heil te zoeken inNederland, voordat die zelfstandigheidbereikt zou worden. Men vreesde voorde toekomst, en keek daarbij naar deontwikkelingen na de verzelfstandigingvan Brits-Guyana in 1966. De machtwas daar in handen gekomen van dePNC, een partij die gedomineerd werddoor Creolen. Hindoestanen voeldenzich duidelijk achtergesteld. De sterkenadruk op assimilatie creëerde een sfeerdie Hindoestanen als bedreigend ervoe-ren. Kleine groepen aanhangers van dePNC en de door Hindoestanen gedomi-neerde partij PPP gingen over tot gewel-dadigheden. Verkrachtingen, moorden,brandstichtingen versterkten het gevoelvan onveiligheid bij, vooral, deHindoestanen, ook omdat zij het gevoel

W. S

NIP

De voorzitter van de VHP, Jagernath Lachmon, ook wel bekend

als de Voorzitter van Suriname, had het al heel vroeg in 1974

tegen Joop Den Uyl gezegd: "Als jullie die zelfstandigheid van ons

heel snel gaan doordrukken, loopt het land hier leeg". De

Nederlandse minister-president reageerde daar nuchter op:

"Zolang de mensen daar zijn is het jullie verantwoordelijkheid,

komen ze hier dan is het onze verantwoordelijkheid". Die woorden

werden nog regelmatig in zijn herinnering teruggeroepen.

Geef ons geen vismaar een hengel

OHMvani4e Kwart2003 FC 17-09-2003 11:09 Pagina 25

Page 26: OHM Vani 4e kwartaal 2003

26 - oktober/december

(iedere werkdag van 9.00-17.00 u.)

www.hindoe-hulplijn.nl.

Advertenties

Andre’s CaribbeanTravel

Betrouwbaarver weg de beste!

Singel 240(hoek Raadhuisstraat

tegenover het postkantoor)1016 AB AMSTERDAM-Centrum

Tel: 020-6833840Robin PremdhaniDirecteur

"DAT JE VERLEDENJE ZO IN DE WEG

KAN ZITTEN"

REGRESSIEREGRESSIEREÏNCARNAREÏNCARNATIETHERAPIETIETHERAPIE

Is een vorm van psycho/bewustzijnstherapiedat geschikt is voor werken met een breedscala aan klachten, problemen en levens-thema's, waarvoor inzicht, verandering of

meer dan wel andere keuze mogelijkheden worden gezocht.

*Totale gezichts- en lichaamsverzorging

Voor inlichtingen:Savita D. HarpalTel. 035 - 6214405’s-Gravenlandseweg 152 a1217 GA Hilversum

Lees 'India Nu'Het enige Nederlandstalige tijdschrift over

India!

• Cultuur en Religie• Politiek en Economie• Samenleving en Milieu

Recent verschenen specials over o.m. vrouwen,gezondheidszorg, Religie en maatschappij, sport enmilieu India. India Nu is een tweemaandelijks blad.

Een jaarabonnement kost €17,50, losse nummers € 3,50

India Nu wordt uitgegeven door de Landelijke IndiaWerkgroep, een organisatie die vanuit Nederland wil

bijdragen aan een menswaardig bestaan van(kans)armen in India.

Voor meer informatie:Tel: 030-2321340, www.indianet.nl

OHMvani4e Kwart2003 FC 17-09-2003 11:09 Pagina 26

Page 27: OHM Vani 4e kwartaal 2003

hadden onvoldoende beschermd te wor-den door de politie en het leger.Tienduizenden verlieten het land.

Toen Henck Arron op 15 februari 1974plotseling in de Staten bekend maaktedat het land op 25 november 1975onafhankelijk zou worden, raakte eengroot deel van de bevolking in rep enroer. Tot aan die datum hadden alleSurinamers nog de Nederlandse natio-naliteit en konden zich dus in principeook in Nederland vestigen. Bovendienhad de Nederlandse overheid meege-deeld dat niemand de toegang zou wor-den geweigerd.

In een onrustige en gewelddadige sfeerkwam een enorme exodus op gangwaarbij honderden mensen per weekvan Zanderij vertrokken.De tickets waren duur envelen moesten hun bezit-tingen verkopen om deovertocht te kunnen beta-len. Er waren er die inNederland introkken bijal eerder vertrokken fami-lieleden. Maar er warenook vele families die hetland verlieten met slechtseen paar koffers en dewetenschap dat ze inNederland 'opgevangen'zouden worden.

Die opvang werdgecoördineerd door JanBreddels, directeur vanhet Centraal BureauUitvoeringVestigingsbeleidRijksgenoten. Hij had het

zeker niet gemakkelijk. In hoog temporeisde hij het hele land af op zoek naargebouwen die konden dienen alsopvangcentra. Ook zocht hij ookwoningen waar de emigranten zich uit-eindelijk konden vestigen. Allerlei lie-den die in de gaten kregen dat er geld teverdienen viel boden hem van alles ennog wat aan: oude hotels, bungalowpar-ken en leegstaande tehuizen. "We heb-ben een hoop mensen miljonairgemaakt in die dagen maar het kon nietanders", zegt Breddels nu. Bovendienhad hij van Den Uyl vrijwel carte blan-che gekregen omdat die er alle belangbij had dat de "Kamer rustig zou blij-ven".

Geef ons geen vis

27 - oktober/december

Joop Den Uyl

OHMvani4e Kwart2003 FC 17-09-2003 11:09 Pagina 27

Page 28: OHM Vani 4e kwartaal 2003

28 - oktober/december

Advertenties

Tewarie & Partners Accountants en Belastingadviseurs

Parmessar & Tjon A TenAccountants en Belastingadviseurs

T&H Groep Accountants & Belastingadviseurs bestaat uit:• Tewarie Accountants en Belastingadviseurs• Parmessar & Tjon A Ten Accountants & Belastingadviseurs• Admi Services, administratieve dienstverlening voor het midden & kleinbedrijf.

T&H Groep is uitgegroeid tot een organisatie met een gevarieerd samengesteldepraktijk voor controle, beoordeling en samenstellingsopdrachten.Naast adviespraktijk en de financiële-administratieve begeleiding biedt de organisatie tevens fiscale dienstverlening.

Een belangrijk uitgangspunt is de betrokkenheid bij de cliënt, waarbij kortecommunicatielijnen zowel binnen als in de relatie met de cliënt een belangrijke rol spelen.

Naast de specialisten in eigen huis beschikt T&H Groep over een met zorgontwikkeld contactennetwerk van externe onafhankelijke adviseurs uit diverse disciplines.

Nederland: Oranje Nassaulaan 55 • 1075 AK Amsterdam.Tel: 020-6711256 • Fax: 020-6737272

Suriname: Mr. F.H.R. Lim A Poststraat 19 • Postbus 1700, Paramaribo.Tel: 474452 • Fax: 474643 enOranje Nassaustraat 53 • Nieuw Nickerie. Tel: 0231979

K.B. Tewarie RA

P. Parmessar FB

M.L.J. Braspenning AA

Mr. L. Krokke-Toffoli

Drs. Ing. W.N.B. Tewarie RE

“Zoals een lotus die openbloeit geven wij ons over aan de helende liefde van het Goddelijke”

De Prema sai Paduka Foundation is ontstaan door inzegeningen:Het eerste paar paduka’s in India in 1995 door satya sai Baba.De inzegening van het tweede paar paduka’s in Lelystad in 1996 door de pandits van de Shirdi Baba Tempel in India.

Door de genade, steun en liefde van Shirdi Baba en Satya Sai Baba helpt Joke de obstakels verwijderen die wij tegenkomen op de weg naar vrede, vreugde, vrijheid, wijsheid en eenheid.

Joke is:• Kundalini-yoga lerares.

Zij opent de Kundalini, het derde oog en de chakra’s (Shiva-Shakti).• Reincarnatie therapeute, regressie therapeute.• Spiritueel healer (helende handen).• Helderziende, medium.• Mantrazangeres (helende stem).

“God kan wonderen doen met een gebroken hart. Als je hem alle stukjes geef t” (Baba)

Wi l j e een consu l t ? Be l dan naa r :Joke Broeke

Prema Sai Paduka Healing FoundationDonaustraat 167, 8226 LD Lelystad

Tel 0320 251116E-mail: [email protected] Website: www.premasai.nl

P r e m a S a i P a d u k a H e a l i n g T e m p e l

OHMvani4e Kwart2003 FC 17-09-2003 11:09 Pagina 28

Page 29: OHM Vani 4e kwartaal 2003

Zo kwam Breddels terecht in een voor-malig Joods kindertehuis in Noordwijkdat in de oorlog door de Duitsers wasleeggehaald. Ruim 25 jaar had het leeg-gestaan. Toen hij er ging kijken zag heteruit alsof de kinderen zojuist warenweggegaan want overal lagen nog speel-goed en kinderboekjes. Een schokkendbeeld.

Uiteindelijk had zijn dienst halverwege1975 27 opvangcentra ingericht. Bij zijnbureau werkten ruim honderd mensendie zich inspanden om de emigranten tehuisvesten en waar nodig van kleding,huisraad en voedsel te voorzien. Bij ditlaatste ontstonden nog rare situatiesomdat er voedselpakketten werden ver-deeld vol met producten die de mensenniet kenden of wilden eten. Wat moestje met een pak Brinta? Tegelijkertijdvoelde men zich teveel afhankelijk. "Ugeeft ons vis maar u moet ons een hen-gel geven. Dan kunnen we zelf gaan vis-sen", werd er gezegd.

Het waren hectische tijden. Medio 1975waren zo'n 12000 mensen 'opgevangen'en de KLM voerde dagelijks nog nieuwemensen aan. De instroom werd groteren groter en de situatie nijpender. De

precieze getallen zijn niet bekend, maarhet aantal emigranten uit Suriname indie tijd wordt op 78.000 mensengeschat. Op een bepaald ogenblik riepBreddels de hulp in van het leger enkreeg onder andere de beschikking overde Prins Frederik kazerne inLeeuwarden. Hoewel er ook enkelegemeenten bang waren door teveel"Surinamers" overspoeld te worden enzich verzetten, was de medewerking vande bevolking veelal groot. Met name deHindoestanen en de Javanen hebbenveel krediet verworven omdat zij vrijwelgeruisloos in de Nederlandse samenle-ving werden opgenomen.

Wat de Hindoestanen beleefden en hoe zijreageerden op die opvang kunt u zien ineen documentaire die op zondag 23 novem-ber om 13.00 uur (herhaling zaterdag 29november, 10.25 uur) bij de OHM wordtuitgezonden.

29 - oktober/december

maar een hengelOHMvani4e Kwart2003 FC 17-09-2003 11:09 Pagina 29

Page 30: OHM Vani 4e kwartaal 2003

30 - oktober/december

"Toen ik ter voorbereiding op het cho-reograferen op zoek was naar informa-tie, ging een geheel nieuwe wereld voormij open. Het hindoeïsme met die velemythische verhalen vol kleuren en geu-ren en de mooie sprookjesbeeldenleverden veel stof op voor een mooiDivaliverhaal", aldus Claudia. Het vielhaar op dat het voor Hindoes ergbelangrijk is om naar binnen te kijken,het licht in jezelf te zoeken en naar datlicht toe te gaan. Het duistere in demens mag niet meer zo belangrijk zijn:er moet in licht geleefd worden. Nietdat het duistere ooit helemaal zal ver-dwijnen, maar dat geeft niet, zegtClaudia: "Het duistere moet onderkendworden. Maar men moet ernaar strevenmeer en meer in licht te leven." Lichten duisternis vormen dan ook de basis-

ingrediënten van de dans die Claudiabedacht.

De dans wordt uitgevoerd worden in deklassieke westerse balletstijl, gecombi-neerd met de klassieke Indiase dansstij-len Bharat Natyam, Kathak en Odissi.Claudia heeft verschillende dansscholenin het land bezocht om zich te verdie-pen in de verschillende Indiase dans-stijlen, en om talentvolle dansers endanseresjes aan te trekken. Uiteindelijkwist Claudia een uniek team vast testellen. Leerlingen van Satish Makhandansen in Bharatnatyamstijl, en leerlin-gen van Kelly Varma nemen hetKathakgedeelte op zich. De Odissi-stijlwordt vertolkt door de leerlingen vanNamita Mathura. En de leerlingen vandansschool De Toverfluit en dansschool

S OES

HMA

PAND

OHI-M

ISHR

E

Divali-ballet: dansen naar het licht

Claudia d’Evelina is klassiek balletdocente in

Amsterdam. Ter gelegenheid van Divali heeft zij een

dansdrama voor OHM gechoreografeerd. Dit project

betekende voor haar een innige kennismaking met het

hindoeïsme en het Divali-feest, maar ook met de ver-

schillende Indiase dansstijlen. In een gesprek vertelt zij

over de totstandkoming van het dansdrama en de bete-

kenis die Divali voortaan in haar leven zal hebben.

OHMvani4e Kwart2003 FC 17-09-2003 11:09 Pagina 30

Page 31: OHM Vani 4e kwartaal 2003

Van den Ende Adolphos doen het 'wes-terse' gedeelte.

Claudia is onder de indruk van de dan-sen die ze heeft leren kennen. "DeBharat Natyam is een zeer gegronde engeaarde dans. Heel ritmisch en bij uit-stek geschikt om een verhaal te vertol-ken. Bij Kathak krijg je heel veel temaken met ritmisch voetenwerk. Diedans is heel stijlvol en doet hier en daardenken aan de Flamenco, ook al ligt ereen heel andere techniek aan ten grond-slag en is de Kathakstijl niet zo trots. DeOdissi met haar sierlijke bewegingengeeft je het gevoel dat je op een andereplaneet zit. Het is een dans met zachte,vrouwelijke bewegingen, zeer spiritu-eel." Deze dansstijlen worden dusgecombineerd met het westerse klassie-ke ballet dat zeer vloei-end en stijlvol van aardis. “ De meisjes vindende samenwerking gewel-dig en leren een hele-boel, doordat hun tech-niek in een nieuwe vormwordt geplaatst. Ik bentrost op ze!”, aldusClaudia

Claudia was al eerder inhaar leven bezig metspiritualiteit. Zij heeftonder andere reiki cur-sussen gevolgd en houdtzich bezig met de zevenchakra’s in het lichaam."Hierbij had ik al temaken met licht enduisternis. Maar doorhet choreograferen vande Divali-dans hebben

de begrippen een duidelijker betekenisgekregen. Ik heb het gevoel dat alles opzijn plek is terecht is gekomen."

Divali zal een rol in haar leven blijvenspelen, zegt ze: "Ik ben heel erg geïnspi-reerd geraakt door het lichtfeest. Ik vindhet ontzettend mooi dat hindoes rondDivali zo rein mogelijk proberen televen, door vegetarisch te eten en hethuis schoon te maken. Ook vind ik hetprachtig dat men een plekje in huiscreëert voor het licht. Ik zal deze zakenzeker meenemen in mijn leven, en pro-beren zoveel mogelijk in licht te leven."

Het ballet van Claudia is te zien op zaterdag 25 okto-

ber om 18.35 uur. Dit is een extra uitzending ter gele-

genheid van Divali. Het programma wordt herhaald

op dinsdag 28 oktober (tijd nog niet bekend).

31 - oktober/december

Claudia d’Evelina

OHMvani4e Kwart2003 FC 17-09-2003 11:09 Pagina 31

Page 32: OHM Vani 4e kwartaal 2003

32 - oktober/december

Advertenties

OHMvani4e Kwart2003 FC 17-09-2003 11:09 Pagina 32

Page 33: OHM Vani 4e kwartaal 2003

Er is iets vreemds aan de hand met deUpanishaden. Het lijkt wel of er eenmerkwaardige, bijna dwingende krachtvan uitgaat. Bekend is dat Gandhi inzijn strijd voor de onafhankelijkheidvan India zich voortdurend liet inspire-ren door de Isha Upanishad. In de eer-ste strofe daarvan lezen wij:

"Weet dat het Al. Dit dynamisch heelal,met al wat leeft, beweegt en is, doordron-gen is van God,begeer niets en zie af van rijkdom enbezit."

De Duitse filosoof Schopenhauer voor-spelt dat de leer van de Upanishadeneens "het geloof van alle volkeren" zalworden. Rohit Mehta is van mening datde culturele en spirituele erfenis vanIndia zo universeel is dat zij toebehoortaan de gehele wereld. "Wij mogen zon-der enige aarzeling zeggen", schrijft hij:"dat de bron van deze erfenis ligt in degrote Upanishaden.”

Wat zijn dan wel die Upanishaden?Waar komen ze vandaan? Waar ligt debron van die merkwaardige geschriftendie steeds weer opduiken in de wereld-literatuur en in het denken en handelenvan tallozen? Sommigen zeggen dat deUpanishaden zo’n tien tot vijftien eeu-wen voor onze jaartelling zijn ontstaan.Dat geldt misschien voor de geschreventeksten, maar de mondelinge overleve-ring is veel ouder. "De Upanishadenzijn de mens door de Goden ingefluis-terd", zeggen velen in India. Shivanandaschrijft: "Ze zijn eeuwig. Zij kwamenuit de mond van Brahman. Hoe kaniemand proberen de datum van deUpanishaden vast te stellen? Zij beston-den voor het ontstaan van dezewereld."

Het woord Upanishad betekent op zijnsimpelst gezegd: "Ga zitten en luister."Dat klinkt nogal autoritair. Toch is hetniet zo bedoeld. Wel is er in deUpanishaden steeds sprake van een

33 - oktober/december

De dwingende krachtvan de Upanishaden

In de eerste helft van november zendt de OHM een

driedelige serie over de Upanishaden uit. Wat is de

betekenis van deze boeken? Dr. W.H. van Vledder legt

het uit, maar hij waarschuwt: pas op, ze kunnen ver-

slavend werken!

DR. W

.H. V

ANVL

EDDE

R

OHMvani4e Kwart2003 FC 17-09-2003 11:09 Pagina 33

Page 34: OHM Vani 4e kwartaal 2003

leraar en een leerling. Die leraar is somseen vader, soms een wijze goeroe, ensoms is er een leraar van een heel ande-re orde, veel en veel groter dan demens. Van de leerling wordt verwachtdat hij stil en vol eerbied luistert. Erwordt hem iets heel bijzonders geleerd,iets waarvoor hij eerst 'rijp' moet zijn.Diepe eerbied, uiterste concentratie engespannen luisteren worden verwachtvan de leerling die het mysterie deUpanishaden te horen krijgt:

"Dit allerhoogste Mysterie, dat hetgeheim der wijzen is, ligt sinds het begin der tijden verborgenin de Upanishaden.Dat diepste geheim wordt slechts onthuldAan de leerling die dat waardig is of aaneen eigen zoon."

Betekent dit nu dat degene die straksgaat kijken naar de verfilming van drievan die verhalen uit de Upanishadeneerst aan zelfonderzoek moet doen:"Moet ik mij afvragen of ik wel waardigben om te kijken?" Dat niet, maar het iswel een feit dat men gegrepen kan wor-den door die boeiende teksten. Dan blijfje ze lezen, dan blijf je er aan denken enerover mediteren. Zelf ben ik zo’n'slachtoffer' van die wijsgerige fragmen-ten uit de Veda’s. Met enige aarzelingheb ik jaren geleden de in twee delenverschenen vertaling gekocht vanGambhirananda van Eight Upanishads.Na drie keer heen en weer lopen in eenbekende zaak voor tweedehands boekenheb ik ze meegenomen. Later heb ikaltijd gezegd: "Ik kon het niet laten, die

boeken zelf riepen meachterna dat ik ze moestmeenemen en lezen."Het is het begin gewor-den van een passie. Toenwij terugkwamen uitIndia na het filmen hebik zelfs kleding achterge-laten in het hotelletjewaar wij zaten. Andershad ik geen plaats gehadvoor mijn nieuwe boe-ken: vertalingen van deUpanishaden en com-mentaren daarop.

De Upanishaden spre-ken over de relatie tus-sen God en schepping,God en mens, God enuniversum. Dat klinktheel nuchter. Het gaaterom dat de grote vra-

34 - oktober/december

De dwingende kracht v

OHMvani4e Kwart2003 FC 17-09-2003 11:10 Pagina 34

Page 35: OHM Vani 4e kwartaal 2003

gen die de mens zich stelt besprokenworden op een onnavolgbare manier.Wij zijn als lezers rechtstreeks betrok-ken bij de vragen die de mens zich stelten waarop schijnbaar nooit een bevredi-gend antwoord gegeven wordt. Nooit?Dat niet. De Upanishaden geven heelduidelijke antwoorden, maar men moeter de tijd voor nemen om na te denken,te mediteren en vooral er naar te leven.Wie leeft zoals geleerd wordt in deUpanishaden kan uiteindelijk zichzelfleren kennen, kan God leren kennen:

"Ken Hem als Bouwheer van het heelal, degrote Architect,Die het heelal ontworpen heeft en voortleeftin Zijn werk;Hij is de denker van het Al, in Zijn heelalverborgen,Ken hem dan met uw hart, uw ziel, vanduisternis bevrijd."

Hebben wij, mensen, de mogelijkheidom het Allerhoogste te kennen? Is ervoor ons een manier om het Onkenbarete kennen? Met grote stelligheid ant-woordt de Upanishad dat wij ons zoietsniet moeten afvragen. Het Mysterie isdichterbij dan we vermoeden. Dat aller-hoogste Mysterie woont "in de holte vanhet hart", klinkt het herhaaldelijk in deUpanishaden. Die vreemde, bijna dwin-gende kracht die uitgaat van deUpanishaden ligt misschien wel in hetfeit dat wij onszelf in onze ware aardgaan leren kennen: "Het goddelijk Zelfverblijft in het hart, het is het goddelijkDenkvermogen. Het is zuiver Kennis enBewustzijn. Het is Brahman in openba-ring. Alle wezens worden geleid doordat zuiver Bewustzijn."

Dit alles klinkt zo theoretisch, zoongrijpbaar voor ons. Toch kunnen wijniet zeggen: "Dat snap ik niet, dat is mijte moeilijk." De Upanishaden blijvennamelijk in ons doorklinken. We kun-nen de teksten wel even aan de kantleggen, maar dan blijven de grote vragenons toch bezighouden, of we willen ofniet. Wie kan zijn eigen Zelf ontlopen?Wie kan doof zijn voor die stem van deAllerhoogste die ons spreekt overWaarheid en Werkelijkheid? Wie zichde tijd gunt om rustig en stil te luisterennaar de Upanishaden gaat zichzelf en dewereld anders bezien. De kans is grootdat degenen die eenmaal deUpanishaden gelezen hebben, daar nietmeer mee ophouden. Ik ken veel men-sen die elke dag een paar strofen uit deUpanishaden lezen: "Omdat ze zomooi, boeiend, inspirerend zijn." Diemensen volgen dan het voorbeeld vande tallozen die hen zijn voorgegaan,zoals Gandhi. En wie hunkert er nu nietnaar zichzelf te leren kennen en invrede te leven in een wereld zondergeweld? Het is de moeite waard om tekijken naar de drie afleveringen diegemaakt zijn van de Upanishaden, maarpas op, het kan verslavend werken!

• Alle citaten zijn afkomstig uit: dr. W.H. van Vledder, Upanishaden, Het mysterie van het Zelf, Ankh-Hermes, Deventer, 2000

De uitzendingen over de Upanishaden vinden plaats op de

zondagen 2, 9 en 16 november om 13.00 uur. De herhalin-

gen zijn op de zaterdagen 8, 15 en 22 november om 10.30

uur. In het speciale jubileumnummer van OHM Vani vindt

u een interview met de regisseur, Jonne Severijn. Zie ook

www.upanishads.nl

35 - oktober/december

t van de Upanishaden

OHMvani4e Kwart2003 FC 17-09-2003 11:10 Pagina 35

Page 36: OHM Vani 4e kwartaal 2003

36 - oktober/december

Het Great Rayman Circus is het oudstecircus in India. Het trekt vooral rond inhet noorden van het land. Het circuswordt geleid door een vader en zoon.Het verhaal gaat dat het circus isgenoemd naar de olifant Rayman, dieeen eeuw geleden geschonken werddoor een Indiase vorst. Het beest ver-toonde jarenlang zijn kunstjes en stierfin het harnas, middenin de circuspiste,en uit respect voor hem kreeg het circuszijn naam. Het Great Rayman Circus

heeft olifanten en tijgers, maar ook veeldwergen, en meisjes, veel te jonge meis-jes. 'Starkiss, circus girls in India' heetde documentaire van Wilderell Film.Starkiss is de naam van een act waarbijjonge meisjes aan een bit, dat vastzit aaneen touw in de nok van de circustent,omhoog in de rondte worden geslin-gerd. De meisjes komen vooral uitNepal en zijn verkocht door hunouders.

PERD

IEP

RAM

ESAR

Kinderen van het circus

India is rijk aan historie, cultuur, kunst en intellect. De informatietechnolo-

gie en de Indiase cinema zijn de best draaiende sectoren in dit op een na

dichtstbevolkte land ter wereld. Schrijvers als V.S. Naipaul en Salman

Rushdie domineren de intellectuelen: de koloniale kosmopolieten en de

progressieve visionairen. Dat de Veda's, de Upanishaden, de Ramayana en

de Mahabharata uit het oude India komen weten we. Dat India een van de

grootste nucleaire grootmachten ter wereld wil worden is ook bekend. Dat

India een zeer hoog sterftecijfer heeft door de ziekte AIDS weten we inmid-

dels ook. Maar dat India circussen heeft waar minderjarige meisjes, ver-

kocht door hun ouders, misbruikt worden om geld te verdienen voor de

baas door levensgevaarlijke capriolen uit te halen op de piste, wisten we

niet. OHM zendt dit najaar een film uit van de filmers Jascha de Wilde en

Chris Relleke. Zij brengen de waarheid over India dichterbij de mensen

thuis. Namelijk dat India niet het paradijs is dat het soms lijkt.

OHMvani4e Kwart2003 FC 17-09-2003 11:10 Pagina 36

Page 37: OHM Vani 4e kwartaal 2003

37 - oktober/december

In het Great Rayman Circus zorgenonder meer clowns voor amusement.Geen gewone clowns zoals we die inNederland kennen. Wie zich de'Elephant Man' en de 'Hunchback of theNotre Dame' kan herinneren, begrijpt alwat voor clowns er ingezet worden omhet publiek te vermaken. Ze wordenmismaakten, 'freaks', genoemd. Het zijnmensen met achondroplasie, ofweldwergen. Achondroplasie is een erfelijkestoornis in de ontwikkeling van hetkraakbeen. Het kraakbeen wordt dangewoon bot. Deze ziekte zorgt voorgebrekkige groei en vervorming van debeenderen. Hierdoor ontstaat dwerg-groei. Ook in het boek 'The son of thecircus' van John Irving komen dezemensen voor en lijden ze onder het jukvan hun bestaan alscircusattribuut.

In het Great RaymanCircus is de 29-jari-ge Johnson zo'ndwerg. Hij is nauwe-lijks een meter hoogen gebocheld.Eigenlijk heet hijSatish Kumar. Zijnact is op nietsanders gebaseerddan op zijn geringelengte. Hij isgeschminkt als eenclown en eigenlijkdiepongelukkig. Hijwacht op hetmoment dat hij eenvrouw vindt die langer is dan hij en dievoor hem zorgt. Een lastig probleem,omdat er weinig grotere vrouwen zijn

die met hem zouden willen trouwen. Het zijn allemaal mannen, die dwergen.Ze worden door de eigenaars binnenge-haald, omdat het Indiase publiek ze ver-makelijk vindt. Het publiek lacht ze uiten behandelt ze als vuil. Zo wordtJohnson bijna ondergelopen door demenigte als hij bij de ingang van het cir-cus staat. De eigenaars buiten deze jon-gens uit. Het maakt de eigenaars niet uithoe oud of gehandicapt ze zijn, als zemaar kunnen werken. Wat de eigenaarswaarschijnlijk niet weten, is dat dezedwergen vroeger oud worden, doordathun botten sneller slijten. Wat de eige-naars wellicht wel weten is dat dezeminimensen veel pijn lijden.

Gokverslaving komt veel voor. Onder-ling gaan ze dobbelen of kaarten en ver-

liezen veel geld aanelkaar, waarna het geldopgaat in alcohol.Gokken mag eigenlijkniet in het circus. "Wewaarschuwen ze eenkeer en bij de volgendekeren pakken we hetgeld af. Zo hebben zegeen geld meer om tegokken", zegt de zoonvan de eigenaar. Hetgeld verdwijnt dan in dezak van de eigenaar.

Saipan is een tiener,maar ook een dwerg. Hijziet eruit als een jochievan drie en gedraagt zicher ook naar. Behalve als

hij dagdroomt over zijn toekomst of alshij huilend vertelt over zijn verleden.Hij weet precies waar hij is beland, maar

OHMvani4e Kwart2003 FC 17-09-2003 11:10 Pagina 37

Page 38: OHM Vani 4e kwartaal 2003

38 - oktober/december

hij weet ook dat hij geen beste toekomstvoor zich heeft. Saipan blijft dagdromendat hij met een mooi meisje zal trouwen.Hij is de enige dwerg die bij de meisjesmag komen, "omdat hij zo kinderlijk is".Johnson klaagt over hem: Saipan zou demeisjes zomaar betasten, terwijl hijondertussen de vermoorde onschuld uit-hangt. "Ze worden toch niet boos ophem, omdat hij zo'n jongetje speelt."Johnson wil ook wel in Saipan's schoen-tjes staan. Hij is jaloers op hem.Misschien komt zijn droom van eenvrouw dan eindelijk uit. Saipan past ove-rigens helemaal in een boodschappentas.Dat is zijn optreden in Great RaymanCircus: uit de tas en in de tas. Waar de makers de film eigenlijk overhebben gemaakt zijn de circusmeisjes.Deze meisjes komen vanaf kleuterleef-tijd in het circus om getraind te wordentot 'echte' acrobates. Ze leven opgeslotenin het damescompartiment. Alleen denachtwaker Bishamtru, bijgenaamd AliBaba, en de dwerg Saipan komen binnende schotten van het compartiment. Deenigen die echt contact mogen hebbenmet de meisjes zijn de trainers. Als decamera draait zien we inderdaad trainen-de meisjes met hun begeleidende strengetrainers. Soms valt er een klap, maar nietmeer. Wat er gebeurt als de camera nietdraait is voor ons de vraag, maar voor demeisjes een weet.

De meisjes zijn verkocht door hunouders aan ronselaars die de meisjes ophun beurt weer doorverkopen aan hetcircus. De ouders krijgen hun kind maarsporadisch te zien. Het circus trekt ronden is vaak te ver weg voor de ouders.Bovendien zijn het verkochte meisjes,dus eigenlijk geen dochters meer voor

de ouders. Zoals een meisje datgetrouwd is, volgens de hindoecultuur,de rijkdom is van de vreemde, 'parayadhan', zijn deze meisjes eigendom vanhet circus.

Elk meisje dat in het circus verblijft zouwel willen trouwen. Maar niet metiemand van 'buiten'. De meisjes hopenbij elke show dat er geen mannen zijnuit het publiek die ze na de show tenhuwelijk vragen. In India weet je hetnamelijk nooit. "De mensen buiten hetcircus begrijpen toch niet wat we door-maken, wat voor pijn we hebben", mij-mert Anita Das (17). Zij zou dan ook hetliefst willen huwen met iemand van hetcircus. Anita Das is het mooiste meisjevan de klas, die wel een beetje lijkt opde Bollywoodactrice Aishwariya Rai.

Anita Das is het papegaaienmeisje dathet liefst een knappe lange man wil, diehaar twee maaltijden per dag bezorgt.Diegene vindt ze in het Great RaymanCircus in de clown Ravi Kumar. Hij isknap en lang. Hun relatie ontwikkeltzich in het geniep, omdat relaties in hetcircus verboden zijn. Dat gaat per brief,terwijl ze slechts een paar meter vanelkaar verwijderd zijn. Als ze betraptworden is de consequentie dat ze uit hetcircus gezet worden, "omdat ze andersde andere meisjes verpesten". De meisjeshebben een haast onvoorstelbaar moei-lijk leven. Zelfs de liefde is onmogelijk.

De documentaire wordt in twee delen uitgezonden, op zon-

dag 21 december en zondag 28 december, om 13.00 uur.

De herhaling vindt plaats op zaterdag 27 december en

zaterdag 3 januari 2004, om 10.30 uur.

OHMvani4e Kwart2003 FC 17-09-2003 11:10 Pagina 38

Page 39: OHM Vani 4e kwartaal 2003

Haar verjaardag wilde ze alleen vieren alsdie in het teken zou staan van deWereldvrede: "Amritavarsham 50Embracing the World - for peace andharmony". Zo heette de viering in hetInternationaal Sportstadion in Cochin,waar honderdduizenden mensen uittientallen landen bijeenkwamen. In haaronnavolgbare energie, heeft Amma alle-maal omhelsd. De Indiase president A. P.J. Abdul Kalam zat in aanwezigheid vanAmma een speciale conferentie voorwaarin kopstukken uit het internationalezakenleven bij elkaar kwamen om deeconomische ontwikkeling van India eenimpuls te geven. Hoogtepunt was eengroots ritueel waarin water uit de rivie-

ren van bijna alle landen in de oceaanwerd gegoten, als een symbool van har-monie en vrede in de wereld. Amma heeft zich al vaker uitgesprokenover wereldvrede. In augustus 2000sprak zij de Verenigde Naties toe overde rol van religie bij het oplossen vanconflicten en het vergroten van vrede inde wereld: "Als mensen niet tot deessentie van hun religie doordringenontstaan gemakkelijk conflicten engeweld, vaak op grond van verschillenin uiterlijke tradities en rituelen. Maaralle religies hebben slechts één doel: onsegoïsme overwinnen en onze medemensliefhebben en dienen. Als wereldvredewerkelijkheid wil worden moeten vrede

GÂTS

KEPO

STM

AEN

JAND

IRK

VEEN

STRA

De 'omhelzende moeder' komt weer

naar Nederland Mata Amritanandamayi, Indiaas "Hugging Mother" en een

van de opmerkelijkste spirituele leiders, vierde in september

haar vijftigste verjaardag met een groot gebed in het teken

van de vrede. Amma, zoals haar volgelingen haar liefdevol

noemen, is vooral beroemd om haar toegankelijkheid: ieder-

een die bij haar komt krijgt een moederlijke omhelzing. Ze

doet dit tientallen keren per dag en neemt daarbij duizenden

in haar armen. Van 6 tot 8 november 2003 is ze in de

Maaspoort in ’s Hertogenbosch.

39 - oktober/december

OHMvani4e Kwart2003 FC 17-09-2003 11:10 Pagina 39

Page 40: OHM Vani 4e kwartaal 2003

en harmonie eerst hethart van ieder individuvullen. We moeteneerst zaden van liefde,vrede en geduld in onszelf planten."

Toen een journalist naafloop aan Amma vroegwat zij wilde zijn als zijde wereld zou kunnenregeren zei ze: "Ik zoueen veger willen zijn.Ik zou ieders geest wil-len schoonvegen!" Deverontreiniging van degeest is volgens Ammain veel opzichten fata-ler dan de milieuver-vuiling, want de geestheeft de kracht om demensheid elk momentte vernietigen. "We moeten onze geestzuiveren. Onze samenleving leert vooralaan jongeren: wat kan ik krijgen? Hetzou beter zijn ze te leren: wat kan ik dewereld geven?" Volgens Amma is uitein-delijk liefde de enige medicijn die dewereld kan genezen. In dit universum ishet de liefde die alles met elkaar ver-bindt.

In oktober vorig jaar ontving Amma deGhandi-King Award voor haar inzetvoor vrede en geweldloosheid uit han-den van Jane Goodall en Velor de Mello,de onlangs bij een bomaanslag inBagdad om het leven gekomenCommissaris voor de Mensenrechtenvan de Verenigde Naties. In haar toe-spraak riep Amma vrouwen, en indirectook mannen, op de kwaliteiten vanUniverseel Moederschap, zoals liefde

voor alles wat leeft en vergevingsgezind-heid, te ontwikkelen. Met deze kwalitei-ten kunnen we conflicten en geweldoplossen. In haar speech vertelde ze devolgende anekdote, die dit onderstreept.

Er kwam een jongeman bij Amma. Enhoewel hij uit een streek kwam waarveel geweld plaatsvond, behoorde hij tot een groep jongeren die vooral veelsociaal werk deed. Amma vroeg wathem daartoe inspireerde. Hij zei: "Mijnmoeder heeft me dit geleerd. Toen ik zes was, werd mijn vader bruut doorterroristen vermoord. Mijn leven was inéén klap kapot. Ik wilde alleen wraak.Maar mijn moeder veranderde mijnhouding. Ze zei: 'zoon, zal je vader weertot leven komen als je die mensendoodt? Kijk hoe bedroefd je grootmoe-der altijd is. Kijk naar mij, hoe moeilijk

40 - oktober/december

OHMvani4e Kwart2003 FC 17-09-2003 11:10 Pagina 40

Page 41: OHM Vani 4e kwartaal 2003

41 - oktober/december

nen aan anderen."Amma eindigde haar toespraak met het-zelfde oude vedische gebed dat ookcentraal stond tijdens haar verjaardag:

"Om Lokah Samastah SukinhoBavantu" ("Moge heel het universumvol geluk en vrede zijn")"Om Santih, Santih, Santih" ("Om,Vrede, Vrede, Vrede")

Informatie over Amma’s bezoek aan Nederland

staat op www.amma.nl. Daar zijn ook de brochures

met de volledige teksten van de genoemde speeches

te bestellen. Overdag en ’s avonds zullen er pro-

gramma’s zijn met meditatie, bhajans (devotionele

liederen) en Amma’s darshan.

het is om rond te komen. Kijk naarjezelf, hoe verdrietig je bent omdat jevader niet bij je is. Wil je dat meer moe-ders en kinderen net zo erg zullen lijden?De pijn zou voor hen hetzelfde zijn.Probeer de moordenaars van je vaderhun verschrikkelijke daden te vergeven.En verspreid in plaats daarvan de bood-schap van liefde en universele verbon-denheid.' Steeds probeerden mensen mijover te halen me bij terroristische groe-pen aan te sluiten. Maar het zaad vanvergevingsgezindheid dat mijn moedergezaaid had, droeg vrucht en ik deed hetniet. Ik gaf jongeren hetzelfde advies vanmijn moeder. Dit veranderde het hart vanveel mensen, die nu net als ik hulp verle-

De 'omhelzende moeder'

OHMvani4e Kwart2003 FC 17-09-2003 11:10 Pagina 41

Page 42: OHM Vani 4e kwartaal 2003

meeste mensen hun intuïtie gebruikenmaar het vaak niet zo noemen. Iedereenweet echter dat er een inzichtgevendekracht is die je op onbekende terreinenkan helpen. Men zegt dan bijvoorbeeld: "ik heb er nog een nachtje over gesla-pen" of "het was zo moeilijk om te zienwat de beste keus zou zijn dat we uit-eindelijk iets besloten hebben dat onshet meeste aansprak" of "ondanks defeiten gingen we op ons gevoel af ..."

Kun je intuïtie trainen?

Sommige mensen zijn van nature meeringesteld op hun intuïtie dan anderenmaar iedereen kan zijn of haar intuïtieontwikkelen. Ook al ben je intuïtief, devaardigheid ontstaat pas als je dezekwaliteit ziet en bewust gaat toepassen.Dat wil zeggen dat je leert de signalenop te merken en te gebruiken. Intuïtie

Wat is intuïtie?

Als we ons gespannen, onzeker en vast-gelopen voelen dan komt dat meestalomdat we maar een deel van het geheelzien. Een intuïtief signaal sluit daarente-gen aan bij het gehele plaatje en eenintuïtieve visie laat nieuwe mogelijkhe-den zien waar we eerder niet aan dach-ten. Of het nu gaat over werk, carrière,relaties, opvoeding, gezondheid of een-voudige dagelijkse beslissingen, intuïtiewerkt verhelderend. Ze is een innerlijkewijsheid die komt van een dieper deelvan je wezen. Ze gaat verder dan je ver-stand en je emoties, ook al werkt ze viaje gedachten en je gevoelens.

Is iedereen van nature intuïtief?

Ik heb geleerd van cursisten, cliëntenen de bedrijven met wie ik werk dat de

42 - oktober/december

Intuïtie: ons spiritueel vermogen

Carolina Bont is directeur van het Centrum voor

Effectieve Intuïtie, auteur van verschillende boeken op

het gebied van intuïtieve ontwikkeling, intuïtief bedrijfs-

analiste en aurareader. Een gesprek.

OHMvani4e Kwart2003 FC 17-09-2003 11:10 Pagina 42

Page 43: OHM Vani 4e kwartaal 2003

jou en met alle betrokken partijen voor.We weten meer dan we beseffen. En wekunnen meer betekenen voor onszelf enen anderen dan we ons vaak realiseren.Onze intuïtieve vaardigheden zijn voorhet grootste deel nog onontgonnengebied. Intuïtie is een sterke doch rust-gevende kracht die niet alleen handig ismaar ook je groei en innerlijke ontwik-keling stimuleert.

Voor meer informatie:[email protected]

kun je niet dwingen, het is een sponta-ne innerlijke impuls. Maar je kunt jeoefenen om ontvankelijker te wordenvoor je intuïtie. Het bewust toepassenvan intuïtie, geeft meer mogelijkheden.Dit verheldert bovendien je denken enje emotionele beleving.

Wat heeft intuïtie met spiritualiteit temaken?

Ons intuïtieve vermogen laat zien datalles tot op een bepaald niveau metelkaar verbonden is. Het vergroot onzezelfkennis. En brengt ons niet alleen incontact met onze verschillen, maar ookmet onze verbondenheid. Je zou kun-nen zeggen dat intuïtie de taal van jeziel spreekt. Ze komt vanzelf op wan-neer je geest rustig is. Ze is verbondenmet de hoogst ontwikkelde universelekracht en ze heeft altijd het beste met

Carolina Bont

43 - oktober/december

OHMvani4e Kwart2003 FC 17-09-2003 11:10 Pagina 43

Page 44: OHM Vani 4e kwartaal 2003

In de oude hindoeverhalen speelt melkeen belangrijke rol. Zij wordt de 'levens-nectar' genoemd, vanwege haar opbou-wende krachten en genezende effecten.Het zal er aan hebben bijgedragen datde belangrijkste leverancier van melk -de koe - een heilige status verkreeg. Eninderdaad, in de oude tijden was melkletterlijk levensreddend wanneer debaby om welke reden dan ook geenborstmelk kreeg.

Bijna ieder mens bezit tijdens de eerstezes levensjaren een belangrijk enzym, delactase, die noodzakelijk is om hetbestanddeel lactose (een bepaalde suikerin de melk) af te breken. Vooral de wes-terse, blanke bevolking behoudt ditenzym, bij de meeste Afrikanen enAziaten echter wordt dat enzym na het

zesde levensjaar verlaagd. Het een enander heeft vooral te maken met de kli-matologische omstandigheden; in tropi-sche landen zorgt het zonlicht voor vita-mine D, in koude landen moet je dievitamine vooral uit de melk halen, van-daar. In onze praktijken krijgen we heelvaak te maken met ouders die maatrege-len zoeken voor hun kinderen met eenkoemelk-allergie. Wij proberen dansteeds duidelijk te maken dat je daargewoon niets tegen moet doen. Als jekind koemelk-allergie heeft is er sprakevan een verlaagde lactasespiegel en dathoeft helemaal niet tot problemen te lei-den. We raden zelfs sterk af om allerlei(zogenaamd gezonde) maatregelen tenemen want deze verstoren het natuur-lijk ontwikkelingsproces van het jongekind.

Melk niet goed voor elk

Het is raar maar waar: bijna driekwart van de mens-

heid verdraagt geen melk. Om het wetenschappelijk te

zeggen: deze mensen hebben een lactose-intolerantie

vanwege een lage lactasespiegel. Met name bij Aziaten,

de bevolking rond de Middellandse zee en Afrikanen

komt dit voor. Maar wat zegt de Ayurveda over melk?

ROBE

RTH.

SW

AMIPE

RSAU

D

44 -oktober/december

OHMvani4e Kwart2003 FC 17-09-2003 11:10 Pagina 44

Page 45: OHM Vani 4e kwartaal 2003

45 -oktober/december

In onze serie artikelen over deAyurveda hebben we vaker gesprokenover de menselijke constituties (dosha’s)kapha, pitta en vata. De Ayurvedabeveelt melk niet in z’n algemeenheidaan. Mensen met een hoge kapha-doshabijvoorbeeld dienen hun melkcon-sumptie zeer te beperken of liever hele-maal te stoppen, omdat hun kaphadoor de melk alleen maar toeneemt.

We weten inmiddels dat melk bijvoor-beeld de slijmvorming bevordert.Kaphatypen zijn erg gevoelig voorslijmvorming, dus ook dat is een redenom geen melk meer te gebruiken.Vatatypen daarentegen kunnen baathebben bij melk. Het vatatype kamptvaak met droogte van huid en slijmvlie-zen en een regelmatige melkconsump-tie, vooral warme melk, helpt daar goedtegen. Pittatypen mogen ook wel melk,maar dan moet die wel koud zijn. Nu ishet zo dat bij veel Ayurvedische medi-cijnen wordt aanbevolen om daar melkbij te drinken. Wij moeten echter dui-delijk stellen dat dit vaak moderne aan-bevelingen zijn die men zeker niet moetopvolgen. Want nogmaals: het al of nietgebruiken van melk is afhankelijk vanje constitutie.

Maar hoe zit het dan met zuivelproduc-ten die van melk gemaakt zijn? Welnu,dat ligt een beetje anders. In kaas, yog-hurt, karnemelk, zure room, boter enz.zit veel minder lactose dan in gewonemelk, omdat deze als het ware is ‘voor-verteerd’. Maar ook dan speelt hetmenstype een rol. Zo is karnemelk goedvoor de vata maar verkeerd voor depitta en kapha. IJs is goed voor de pitta,maar verkeerd voor de vata en kapha.

Geitenmelk is weer goed voor de kaphaen pitta, maar verkeerd voor de vata.Alleen de ghee is voor alle dosha’s goed,mits deze van goede kwaliteit is. Gheeis een typisch Ayurvedisch recept dat inde Hindoestaanse keuken bijna nietmeer weg te denken is. Ook bij gods-dienstige Hindoe-rituelen speelt gheeeen rol. Zij bestaat uit geklaarde boter,welke volgens de oude tradities weergemaakt moet zijn van een uitmunten-de kwaliteit melk. In de oude tijdenwerd zelfs het soort gras voorgeschre-ven voor de koe die de melk moestleveren waarvan de ghee gemaakt zouworden.

Bij verschillende Ayurvedische behan-delingen speelt melk een bepaalde rol,maar deze wordt dan niet altijd als voe-dingsmiddel gezien. Bekend in onzeklinieken is bijvoorbeeld de 'navarakiz-hi', een behandeling waarbij de patiëntzakjes kruiden over zich heen gewrevenkrijgt, die eerst helemaal ondergedom-peld werden in hete melk. Je hele huidwordt dan met melk behandeld hetgeen– in combinatie met die kruiden - eenopvallend genezende werking geeft bijtal van huidklachten. Ook met gheekunnen massages plaatsvinden.Kortom, melk vormt een speciaal themabinnen de Ayurveda, voor zowel inwen-dig als uitwendig gebruik. Maar de uit-spraak ‘melk is goed voor elk’ wordtdoor de Ayurveda stellig afgewezen.

45 -oktober/december

OHMvani4e Kwart2003 FC 17-09-2003 11:10 Pagina 45

Page 46: OHM Vani 4e kwartaal 2003

H e t S pAdvertenties

Ayurvedische behandelingen:pancha karma, masage, kruidentherapie, Acupuntuur, Prana-therapie en levende Analyse

Lessen:Tai Chi Chuan, Kung Fu, Qirobics,QiGong/Yoga/Meditatie

Ayurvedische leef- en voedingsadviezen

Workshops/Opleidingen: Ayurvedische massage, Oosterse masage

Prana-Therapie, Qigong en meditatie

Import en distributie van Arjuna Ayurvedische kruiden

Elke dinsdag van 10.00 - 11.30 uurGratis diagnose en Prana-behandelingen

Chan Makhan: Chinese Ayurvedisch Doctor Frieda de Putter: Acupuncturiste en

Ayurvedic Practitioner

Mississippidreef 81, 3565 CE Utrecht.Tel.: 030 - 2734171

www.jade-health.com

AVONDCURSUSSARNAMIWilt u Sarnami (Surinaams Hindostaans)

leren spreken en schrijven (in het Nederlandse

schrift)?

De grammatica en officiële spelling leren

kennen, ook als u de taal al spreekt?

Geef u dan op voor de avondcursus Sarnami

aan de Universiteit Leiden!

Cursustijd: woensdagen 18.45-2015 uur.

Start: 17 september 2003

Einde: half mei 2004

Bel voor informatie over inhoud,kosten, inschrijving etc. 071 527 25 03 (maandag-, dinsdag- en vrijdagochtend)

46 - oktober/december

OHMvani4e Kwart2003 FC 17-09-2003 11:10 Pagina 46

Page 47: OHM Vani 4e kwartaal 2003

47 - oktober/december

S p i r i t u e l e W e b

47 - oktober/december

W W W.L I F E F O U N D AT I O N.C O MDe Life Foundation koestert de droom een leefbare wereld te creeren, een wereld waarin een ieder in vrede met elkaar kan leven. Praktische methoden worden door de Life Foundation aangereikt om het leven positief in te richten, gezond te leven enonze natuurlijke talenten tot ontwikkeling te brengen. Mansukh Patel, een geestelijkeleider die al velen op het spirituele pad geinspireerd heeft draagt via deze Foundationzijn boodschap van liefde en compassie uit. Bent u zoek naar inspiratie, bezoek dandeze site.

W W W.S A F F R O N S O U L.C O MDeze veelomvattende site biedt u informatie over ayurveda, yoga, muziektherapie ennog veel meer. Wilt u zichzelf bijvoorbeeld dagelijks een ayurvedische massage geven?Op deze site vindt u daar informatie over. Wilt u weten welke yoga-oefeningen u hetbeste kunt beoefenen? Ook hierover vindt informatie. Bent u op zoek naar een geheelnieuwe vorm van gezichts- en lichaamverzorging? Ook daarvoor kunt u hier terecht.Kortom, bezoek de site en er gaat een wereld voor u open.

W W W.U PA N I S H A D S.N LOp 2, 9 en 16 november 2003 zendt OHM een 3-delige serie uit over de Upanishaden.De Upanishaden behoren tot de oudste heilige boeken van de hindoes en bevatten kennis over de aard van God, de Goddelijke schepping en de plaats en betekenis van de mens in de Goddelijke schepping. Wilt u meer weten over de inhoud en totstand-koming van de serie, bezoek dan www.upanishads.nl

W W W.D A AWAT.C O MVoor degenen die tijdens de feestdagen eens een lekker Indiase curry of iets anders exotisch willen proberen, is deze site een aanrader. U komt hier een variëteit aan lekkere recepten van verschillende soorten gerechten tegen.

OHMvani4e Kwart2003 FC 17-09-2003 11:10 Pagina 47

Page 48: OHM Vani 4e kwartaal 2003

De programma's van OHM kunt u zien op Nederland 1 op zondag van 13.00 uur tot 13.30 uur.

De Lotusvijver kunt u beluisteren op radio 747 AM, op de zaterdag van 12.00 uur tot 13.00 uur.

Het maandagavondprogramma van OHM is te beluisteren

van 21.00 uur tot 22.00 uur, ook via radio 747 AM.

Op de website van OHM,

www.ohmnet.nlkunt u veel achtergrondinformatie vindenover de programma's van OHM.

Wilt u lid worden van ons kwartaalbladOHM Vani, bel tijdens kantooruren:

035-6260920.

De programma's van OHM kunt u zien op Nederland 1 op zondag van 13.00 uur tot 13.30 uur.

De Lotusvijver kunt u beluisteren op radio 747 AM, op de zaterdag van 12.00 uur tot 13.00 uur.

Het maandagavondprogramma van OHM is te beluisteren

van 21.00 uur tot 22.00 uur, ook via radio 747 AM.

Op de website van OHM,

www.ohmnet.nlkunt u veel achtergrondinformatie vindenover de programma's van OHM.

Wilt u lid worden van ons kwartaalbladOHM Vani, bel tijdens kantooruren:

035-6260920.

OHMvani4e Kwart2003 FC 17-09-2003 11:10 Pagina 48