Get connected nr 4

of 15 /15
Dromen, denken, durven, DOEN! NR 4 | FEBRUARI 2013 GET CONNECTED

Embed Size (px)

description

Het vierde nummer van ‘Get Connected’staat in het teken van dromen, denken, durven, doen. Met hierin o.a. een impressie van de eerste ‘Get Connected’ netwerkbijeenkomst waarbij de boardleden zijn gepresenteerd en een interview met Emmo Meijer (Royal FrieslandCampina en boardlid) over het belang van het MKB en het individu binnen het innovatie proces.

Transcript of Get connected nr 4

 • Dromen, denken, durven, DOEN!

  nr

  4 |

  feb

  ru

  ar

  i 201

  3Get connected

 • 3 Voorwoord Van droom naar daad, Roel Robbertsen

  4 update 2013: schakelen tussen visie en uitvoering

  5 facts & figures Research & development in Utrecht

  6 dromen over morgen Imagining Tomorrow helpt topondernemers

  8 Kiezen of delen Ik neem graag risico Ton van Overbeek (Careyn)

  10 droomparels HIK Ceratec RominaPompei Innofuse Broedplaatsvandromen Weekvanhetnachtkastje LUCy in the sky Lomansleer-werkbedrijf Wikaza

  14 ik ben een verbinder AleidWolfsen(burgemeestervanUtrecht)

  15 Strategisch netwerk Get connected

  16 Get connected, de aftrap...

  18 op locatie ProtoSpace,experimenterenmet3D-printers

  21 tegengeluid Ga voor een topcampus! EmmoMeijer(RoyalFrieslandCampina)

  22 dubbelinterview Bouwstenenvoorbiomassaversusprutsen

  opeendijkje BertWeckhuysen(UniversiteitUtrecht)

  enAnnemiekeNijhof(Tauw)

  25 estafette-interview Veelbedrijvenzijnzouderwets... MaartenTimmerman(DeVereenvoudigers)

  27 agenda & colofon

  Nietomdathetzomoeilijkiswagenwehetniet,maaromdatwehetnietwagenishetzomoeilijk.AandieuitspraakvanSenecamoestikdenkentoenikhetthema hoorde van de Get Connected 4: dromen, denken, durven, doen. Geldt dat nietvoorallesinhetleven?Webeginnenmeteendroom,eenidee.Wedenkenerover na, tot we het durven. En daarna doen we het gewoon. Hetklinkteigenlijkbestsimpel,maarzonproceskanlangduren.Dathetookanderskan,laatdeoprichtingvandeEconomicBoardUtrecht(EBU)zien.Innoggeenjaartijdgingenwevandromennaardaden.Gewoon,omdatwehetwaag-den. Een korte terugblik

  AleengrootaantaljarenginghetonsalskloppendhartvanNederlandecono-mischgoedenwerktenwegoedsamenindetriplehelixopeenaantalgebieden.Tochmistenweiets,ietsdatbijvoorbeeldEindhovenenAmsterdamwelalhad-den:eenboardwaarinbedrijven,instellingenenoverhedenbreedsamenwerkenaan de regionale economische ontwikkeling. Een board ook, die als volwaardige gesprekspartner kan optreden in diverse gremia.

  OnzeTaskforceInnovatiekreegbeginvorigjaardeopdrachtteonderzoekenoferbijhetbedrijfsleveneninhetmaatschappelijkveldbelangstellingwasvoorzoninitiatief.Enofmenzichaaneennieuwestrategischedialoogzouwillencommit-teren.Ofzezelfsindedriversseatzoudenkunnenenwillenplaatsnemenvanzoneconomicboard.Diebelangstellingwaser.Sterker:erwaseengrootgevoelvanurgentieomingezamenlijkheidtewerkenaandemaatschappelijkevraagstukkenvandezetijd.DatwaseenvandeconclusiesnaconsultatievanmeerdandriehonderdUtrechtsebedrijven.Eenanderewasdatweeennogscherperegemeenschap-pelijkevisieengedeeldeambitieszoudenmoetennastreven.Eneenstrategischtopnetwerkwaarinwediegezamenlijkeinzichtenkunnenontwikkelen.Nu,eenjaarlater,iserdaneenEconomicBoardUtrechteneenGetConnected-netwerk.Inbeidezittendromers,denkers,durversendoeners.Samenmakenwedezeregionogsterker.Deverwachtingenzijnhooggespannen.Aanonsdeschonetaakdiewaartemaken.Deboardwerktdekomendemaandenaaneeneconomischeagenda.DaarinstaandekansenvoorUtrechtenhoewediegezamenlijkkunnenbenutten.Ondertussenzienwealwatmooiecrossovers ontstaan.UleesteroverindezevierdeeditievanGet Connected!