B-connected nr 6

Click here to load reader

 • date post

  10-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  6

Embed Size (px)

description

Relatiemagazine

Transcript of B-connected nr 6

 • b connectede R e lat i emagaz in e van BR idg is e NO.6 20 10

  Je eigen kaart met MakeMyMapBurgernet ingevoerd

  Functies van kassen glashelderAdreslocaties slagader 9292

  Kant-en-klaar geleverd spaart tijd

 • Redactioneel

  Gewoon met een stip, een zelf getekend lijntje of vlakje. Of door een object in de kaart te selec-teren en daar wat gegevens en een kleurtje aan te koppelen. Kan het nog trivialer? In de GIS-wereld wordt dat ook wel redlining genoemd. Een dubieuze benaming als je weet dat het in de rest van de wereld bekend staat als de praktijk van het onthouden, of verhogen van de kosten van diensten, zoals verzekering, toegang tot gezondheidszorg, of zelfs supermarkten aan de bewoners van vaak raciaal bepaalde gebieden. Gewoon discriminatie dus. Zoek redlining maar eens op in Wikipedia. Het is dus beter die naam niet te gebruiken!

  Technisch nieuw is het allemaal niet. In verre-weg de meeste GIS-software is dit type functies

  Gratis abonnementAls relatie van Bridgis ontvangt u bconnected 2 x per jaar. Ontvangt u bconnected nog niet rechtstreeks of weet u niet zeker of u in de verzendlijst bent opgenomen, meldt u dan aan via www.bridgis.nl.

  wel ergens beschikbaar. Aanbieders van stra-tenbestanden passen het toe door hun klanten uit te nodigen er online fouten en ontbrekende entiteiten mee te melden. Web 2.0 in bedrijf. Maar je zou toch graag ook je eigen geogra-fische databestand willen bouwen en onder-houden. Met eigendommen, gewaspercelen, houtwallen of een geografische schets van een situatie. En dan liefst zonder aanschaf van in-gewikkelde software en dure kaartbestanden. Bridgis heeft goed nieuws! Iedereen maakt voortaan met groot gemak zijn eigen kaart op MakeMyMap, onze nieuwe portal. Lees er meer over in dit nummer van bconnected en zie hoe laagdrempelig GIS kan worden.

  Cees Guikers - Directeur

  Met deze kreet kwaMen enkele collegas terug

  van een gIs-workshop. het bleek het begIn

  van een productontwIkkelIng. er blIjkt veel

  behoefte te bestaan aan het doen van een van de

  Meest basale gIs-actIes: op een kaart de locatIe

  Markeren van, ja van wat nIet eIgenlIjk?

  Zet mijn stip op de kaart!

  SERVICES

  SOFTWARE

  LAB

  BRON

  VASTGOED VEILIGHEID MOBILITEIT MARKETINGMARKT

  POPULATORGEO

  WEBSERVICESGEOSHOP DECORDINATIE MAKEMYMAPVALUATOR

  marktsegmenten Bridgis Vastgoed - Hier ligt het accent op nauwkeurigheid in de combinatie van Bridgis Adreslocaties, topo-grafische kaarten, luchtfotos en adresgegevens.

  Milieu en Veiligheid - Hier ontwikke-len wij onze toegevoegde waarde in betrouwbare populatiegegevens voor (groeps)risicoberekeningen, crisis-

  management en rampenbestrijding. Mobiliteit - Onze dienstverlening concentreert zich op nauwkeurige plaatsbepaling.

  Marketing en communicatie - Een breed begrip waarin geografie van belang is bij de bepaling van marktposities en potenties maar ook in publieksvoorlichting.

  I 2 IBCONNECTED I mEi 2010

 • Verrassende top 3 economische prestaties bedrijventerreinen

  Colofon

  bconnected is een uitgave van Bridgis en verschijnt twee maal per jaar. De artikelen in dit magazine zijn ter informatie. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Overname voor eigen gebruik is toegestaan met bronvermelding.

  RedactieBridgis en DeJong&Verder

  Ontwerp en opmaakNout Design

  druk en afwerkingProsu Grafimedia

  Bridgis bvPostbus 71 4000 AB Tiel(0344) 63 62 42 www.bridgis.nl info@bridgis.nl

  Met de juiste data goed op weg

  Functies van Noord-Hollandse kassen glashelder

  4

  7

  9

  b connected

  En verder:nauwkeurige analyses voor arcadis 4Burgernet landelijk ingevoerd 5exacte adreslocaties slagader van 9292 5maak je eigen kaart met makemymap 6nieuwe service in de maak 7verkiezingsuitslagen overzichtelijk openbaar 8Partners van Bridgis 8de visie van verbiestdonck 8verbeelding van de verbinding 10Kwaliteit datadiensten verhoogt waarde bedrijventerreinen 11Kant-en-klaar geleverd spaart tijd 11iPO verbetert hulpverlening met Populator 11verbinding in de natuur 12

  I 3 I mEi 2010 I BCONNECTED

 • Europoort-Oost in 2008 een toegevoegde waarde creerde van ruim 3,5 miljard euro, gevolgd door het Amsterdamse bedrijvengebied Zuidoost Amstel III met een toegevoegde waarde van ruim 2,8 miljard euro en Binkchorst in Den Haag van ruim 1,7 miljard euro. De Valuator berekent ook de vastgoedwaarden in een gebied op basis van de WOZ-bestanden van Dataland. Bridgis gaat de lijst jaar-lijks maken. Kijk voor meer informatie op www.valuator.nl. f

  e Meer informatie: Cees Guikers c.guikers@bridgis.nl (0344) 63 62 42

  de valuator geeft InzIcht In econoMIsche en vastgoedwaarden van een gebIed. een recent gepresenteerde ranglIjst toont dat kleIne, regIonale bedrIjventerreInen een hoge productIvIteIt kunnen hebben. ook bewIjst deze lIjst dat de econoMIsche waarde nIet afhangt van de oMvang, het oppervlak en de locatIe. de valuator Is een nIeuwe portal van brIdgIs.

  Gemeten over 2008 voert bedrijventerrein Botlek

  Europoort-Oost in Rotterdam de lijst van Bridgis aan op basis van de totale toege-voegde waarde. Gerelateerd aan de arbeids-plaats of het oppervlak laat de top 3 verras-send andere namen zien. Bridgis voert de berekeningen uit met behulp van de Valua-tor, een nieuwe online service die laagdrem-pelig en tegen relatief geringe kosten inzicht geeft in economische en vastgoedwaarden van een gebied. De methodiek is gebaseerd op gangbare statistische rekenmethodes en officile informatie.

  toegevoegde waardeMet behulp van de Valuator wordt het Bruto Binnenlands Product onder het vergroot-glas gelegd, in dit geval door de economi-sche prestatie van bedrijventerreinen met elkaar te vergelijken op basis van lopende prijzen. De Valuator becijferde dat Botlek

  Regelmatig neemt Arcadis data bij

  Bridgis af. Zo ook in het kader van Basis-net waarvoor Arcadis in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat on-derzoek deed naar de externe veiligheids-risicos van het vervoer van gevaarlijke stoffen. Bridgis ondersteunde de advisering met bevolkingsanalyses door op basis van shape-bestanden aantallen arbeidsplaatsen en bewoners te koppelen aan woongebie-den en bedrijventerreinen. De populatie-gegevens kon Arcadis rechtstreeks invoeren in risicoberekeningprogrammas.

  gebundelde kennis succesvolDe gegevens geven een accuraat beeld van de aantallen personen die nabij rijkswegen werken en wonen. Arcadis stelt dat het suc-ces van het onderzoek te danken is aan de gebundelde kennis van beide bedrijven.Veilig bouwen en vervoeren, dat is het doel van Basisnet. In opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat werden kaarten gemaakt van de basisnetten water, weg en spoor die gebruikt worden om gevaarlijke stoffen veilig en efficint te vervoeren. Met de populatiegegevens berekende Arcadis de ex-terne veiligheidsrisicos van alle rijkswegen. De gegevens van Bridgis waren daarmee es-sentieel voor het uitvoeren van het project Basisnet Weg.

  e Meer informatie: Guido Heens g.heens@bridgis.nl (0344) 63 62 42

  MARKT

  Verrassende top 3 economische prestaties bedrijventerreinen

  Nauwkeurige analyses voor Arcadis

  SeRviceS

  Gemeente Bedrijventerrein Toegevoegde waarde *rotterdam botlek - europoort-oost c 3.579,90amsterdam bedrijvengebied zuidoost (amstel III) c 2.880,40den haag binckhorst c 1.785,80

  e tOP 3 tOegevOegde waaRde B edR i jventeRRe in en

  Gemeente Bedrijventerrein Toegevoegde waarde per arbeidsplaats*achtkarspelen kootstertille west c 2,8gorinchem arkelsedijk I c 1,8

  hoogezand-sappemeer sappemeer-oost c 1,5

  e tOP 3 tOegevOegde waaRde PeR aRBe idsPlaats

  Gemeente Bedrijventerrein Toegevoegde waarde per hectare*rotterdam lage land c 86,2

  pijnacker-nootdorp koningshof-zuid c 50,2boarnsterhim stationsweg c 48,2

  e tOP 3 tOegevOegde waaRde PeR h eCtaRe

  * Toegevoegde waarde in lopende prijzen (*mln c) van 2008

  I 4 IBCONNECTED I mEi 2010

 • burgernet Is een saMenwerkIngsverband tussen burgers, geMeente en polItIe en bevordert de veIlIgheId In de straat, de wIjk en op het werk. het systeeM wordt dIt jaar en volgend jaar Ingevoerd na een succesvolle proef In vIjf polItIeregIos.

  tweehonderd MIljoen reIsadvIezen In 2010, een getal dat bIjna nIet te bevatten Is. het Is het doel van 9292, de onafhankelIjke InforMatIespecIalIst voor het openbaar vervoer In nederland voor bus, treIn, traM, Metro en veerboot. nauwkeurIge data zIjn de slagader voor wIe Mensen effIcInt de weg wIl wIjzen van deur tot deur.

  Een telefonisch net-werk van inwoners en

  medewerkers van bedrijven uit de gemeente is het antwoord van de overheid op ieders be-hoefte om samen te werken aan veiligheid.

  In 2009 gaf 9292 120 miljoen adviezen

  en het jaar er voor krap 100 miljoen. Geo-grafisch databeheerder Ren Pepping lijkt er niet zenuwachtig onder dat de teller dit jaar op 200 miljoen moet uitkomen. Wij zien een explosieve stijging in reisinformatie via mo-biele telefonie. 9292 heeft daarvoor de laatste jaren diverse applicaties ontwikkeld. Meer nog dan voorheen moeten adreslocaties klop-pen, dat is inherent aan mobiele hulpmidde-len, vertelt hij, 50 meter te ver is tegenwoor-dig al te veel afwijking.

  Kwaliteit en maatwerkToen 9292 in 2009 op zoek ging naar

  Logica is de bouwer van het systeem en Bridgis ondersteunt met een xml-geocodeerservice. Diverse gemeenten in de vijf politieregios Utrecht, Hollands-Midden, Haaglanden, Fries-land en Gelderland-Midden deden mee met de proef van ruim een half jaar. In deze periode is Burgernet ongeveer 200 keer ingezet. In alle deelnemende gemeenten heeft het inzetten van Burgernet gele