B-connected nr 6

12
b connected e RELATIEMAGAZINE VAN BRIDGIS e NO.6 • 2010 Je eigen kaart met MakeMyMap Burgernet ingevoerd Functies van kassen glashelder Adreslocaties slagader 9292 Kant-en-klaar geleverd spaart tijd

description

Relatiemagazine

Transcript of B-connected nr 6

b connectede R e l at i e m a g a z i n e va n B R i d g i s e N O . 6 • 2 0 1 0

Je eigen kaart met MakeMyMap

Burgernet ingevoerd

Functies van kassen glashelder

Adreslocaties slagader 9292

Kant-en-klaar geleverd spaart tijd

Redactioneel

Gewoon met een stip, een zelf getekend lijntje of vlakje. Of door een object in de kaart te selec-teren en daar wat gegevens en een kleurtje aan te koppelen. Kan het nog trivialer? In de GIS-wereld wordt dat ook wel ‘redlining’ genoemd. Een dubieuze benaming als je weet dat het in de rest van de wereld bekend staat als de praktijk van het onthouden, of verhogen van de kosten van diensten, zoals verzekering, toegang tot gezondheidszorg, of zelfs supermarkten aan de bewoners van vaak raciaal bepaalde gebieden. Gewoon discriminatie dus. Zoek ‘redlining’ maar eens op in Wikipedia. Het is dus beter die naam niet te gebruiken!

Technisch nieuw is het allemaal niet. In verre-weg de meeste GIS-software is dit type functies

Gratis abonnementAls relatie van Bridgis ontvangt u b•connected 2 x per jaar. Ontvangt u b•connected nog niet rechtstreeks of weet u niet zeker of u in de verzendlijst bent opgenomen, meldt u dan aan via www.bridgis.nl.

wel ergens beschikbaar. Aanbieders van stra-tenbestanden passen het toe door hun klanten uit te nodigen er online fouten en ontbrekende entiteiten mee te melden. Web 2.0 in bedrijf. Maar je zou toch graag ook je eigen geogra-fische databestand willen bouwen en onder-houden. Met eigendommen, gewaspercelen, houtwallen of een geografische schets van een situatie. En dan liefst zonder aanschaf van in-gewikkelde software en dure kaartbestanden. Bridgis heeft goed nieuws! Iedereen maakt voortaan met groot gemak zijn eigen kaart op MakeMyMap, onze nieuwe portal. Lees er meer over in dit nummer van b•connected en zie hoe laagdrempelig GIS kan worden.

Cees Guikers - Directeur

Met deze kreet kwaMen enkele collega’s terug

van een gIs-workshop. het bleek het begIn

van een productontwIkkelIng. er blIjkt veel

behoefte te bestaan aan het doen van een van de

Meest basale gIs-actIes: op een kaart de locatIe

Markeren van, ja van wat nIet eIgenlIjk?

Zet mijn stip op de kaart!

SERVICES

SOFTWARE

LAB

BRON

VASTGOED VEILIGHEID MOBILITEIT MARKETINGMARKT

POPULATORGEO

WEBSERVICESGEOSHOP DE

COÖRDINATIE MAKEMYMAPVALUATOR

marktsegmenten Bridgis• Vastgoed - Hier ligt het accent op

nauwkeurigheid in de combinatie van Bridgis Adreslocaties®, topo-grafische kaarten, luchtfoto’s en adresgegevens.

• Milieu en Veiligheid - Hier ontwikke-len wij onze toegevoegde waarde in betrouwbare populatiegegevens voor (groeps)risicoberekeningen, crisis-

management en rampenbestrijding.• Mobiliteit - Onze dienstverlening

concentreert zich op nauwkeurige plaatsbepaling.

• Marketing en communicatie - Een breed begrip waarin geografie van belang is bij de bepaling van marktposities en potenties maar ook in publieksvoorlichting.

I 2 IB•CONNECTED I mEi 2010

Verrassende top 3 economische prestaties bedrijventerreinen

Colofon

b•connected is een uitgave van Bridgis en verschijnt twee maal per jaar. De artikelen in dit magazine zijn ter informatie. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Overname voor eigen gebruik is toegestaan met bronvermelding.

RedactieBridgis en DeJong&Verder

Ontwerp en opmaakNout Design

druk en afwerkingProsu Grafimedia

Bridgis bvPostbus 71 4000 AB Tiel(0344) 63 62 42 www.bridgis.nl [email protected]

Met de juiste data goed op weg

Functies van Noord-Hollandse kassen glashelder

4

7

9

b connected

En verder:nauwkeurige analyses voor arcadis 4

Burgernet landelijk ingevoerd 5

exacte adreslocaties slagader van 9292 5

maak je eigen kaart met makemymap 6

nieuwe service in de maak 7

verkiezingsuitslagen overzichtelijk openbaar 8

Partners van Bridgis 8

de visie van verbiestdonck 8

verbeelding van de verbinding 10

Kwaliteit datadiensten verhoogt waarde bedrijventerreinen 11

Kant-en-klaar geleverd spaart tijd 11

iPO verbetert hulpverlening met Populator 11

verbinding in de natuur 12

I 3 I mEi 2010 I B•CONNECTED

Europoort-Oost in 2008 een toegevoegde waarde creëerde van ruim 3,5 miljard euro, gevolgd door het Amsterdamse bedrijvengebied Zuidoost Amstel III met een toegevoegde waarde van ruim 2,8 miljard euro en Binkchorst in Den Haag van ruim 1,7 miljard euro. De Valuator berekent ook de vastgoedwaarden in een gebied op basis van de WOZ-bestanden van Dataland. Bridgis gaat de lijst jaar-lijks maken. Kijk voor meer informatie op www.valuator.nl. f

e Meer informatie: Cees Guikers [email protected] (0344) 63 62 42

de valuator geeft InzIcht In econoMIsche en vastgoedwaarden van een gebIed. een recent gepresenteerde ranglIjst toont dat kleIne, regIonale bedrIjventerreInen een hoge productIvIteIt kunnen hebben. ook bewIjst deze lIjst dat de econoMIsche waarde nIet afhangt van de oMvang, het oppervlak en de locatIe. de valuator Is een nIeuwe portal van brIdgIs.

Gemeten over 2008 voert bedrijventerrein Botlek

Europoort-Oost in Rotterdam de lijst van Bridgis aan op basis van de totale toege-voegde waarde. Gerelateerd aan de arbeids-plaats of het oppervlak laat de top 3 verras-send andere namen zien. Bridgis voert de berekeningen uit met behulp van de Valua-tor, een nieuwe online service die laagdrem-pelig en tegen relatief geringe kosten inzicht geeft in economische en vastgoedwaarden van een gebied. De methodiek is gebaseerd op gangbare statistische rekenmethodes en officiële informatie.

toegevoegde waardeMet behulp van de Valuator wordt het Bruto Binnenlands Product onder het vergroot-glas gelegd, in dit geval door de economi-sche prestatie van bedrijventerreinen met elkaar te vergelijken op basis van lopende prijzen. De Valuator becijferde dat Botlek

Regelmatig neemt Arcadis data bij

Bridgis af. Zo ook in het kader van Basis-net waarvoor Arcadis in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat on-derzoek deed naar de externe veiligheids-risico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen. Bridgis ondersteunde de advisering met bevolkingsanalyses door op basis van shape-bestanden aantallen arbeidsplaatsen en bewoners te koppelen aan woongebie-den en bedrijventerreinen. De populatie-gegevens kon Arcadis rechtstreeks invoeren in risicoberekeningprogramma’s.

gebundelde kennis succesvolDe gegevens geven een accuraat beeld van de aantallen personen die nabij rijkswegen werken en wonen. Arcadis stelt dat het suc-ces van het onderzoek te danken is aan de gebundelde kennis van beide bedrijven.Veilig bouwen en vervoeren, dat is het doel van Basisnet. In opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat werden kaarten gemaakt van de basisnetten water, weg en spoor die gebruikt worden om gevaarlijke stoffen veilig en efficiënt te vervoeren. Met de populatiegegevens berekende Arcadis de ex-terne veiligheidsrisico’s van alle rijkswegen. De gegevens van Bridgis waren daarmee es-sentieel voor het uitvoeren van het project Basisnet Weg.

e Meer informatie: Guido Heens [email protected] (0344) 63 62 42

MARKT

Verrassende top 3 economische prestaties bedrijventerreinen

Nauwkeurige analyses voor Arcadis

SeRviceS

Gemeente Bedrijventerrein Toegevoegde waarde *rotterdam botlek - europoort-oost c 3.579,90amsterdam bedrijvengebied zuidoost (amstel III) c 2.880,40den haag binckhorst c 1.785,80

e tO P 3 tO e g e v O e g d e wa a R d e B e d R i j v e n t e R R e i n e n

Gemeente Bedrijventerrein Toegevoegde waarde per arbeidsplaats*achtkarspelen kootstertille west c 2,8

gorinchem arkelsedijk I c 1,8hoogezand-sappemeer sappemeer-oost c 1,5

e tO P 3 tO e g e v O e g d e wa a R d e P e R a R B e i d s P l a at s

Gemeente Bedrijventerrein Toegevoegde waarde per hectare*rotterdam lage land c 86,2

pijnacker-nootdorp koningshof-zuid c 50,2boarnsterhim stationsweg c 48,2

e tO P 3 tO e g e v O e g d e wa a R d e P e R h e C ta R e

* Toegevoegde waarde in lopende prijzen (*mln c) van 2008

I 4 IB•CONNECTED I mEi 2010

burgernet Is een saMenwerkIngsverband tussen burgers, geMeente en polItIe en bevordert de veIlIgheId In de straat, de wIjk en op het werk. het systeeM wordt dIt jaar en volgend jaar Ingevoerd na een succesvolle proef In vIjf polItIeregIo’s.

tweehonderd MIljoen reIsadvIezen In 2010, een getal dat bIjna nIet te bevatten Is. het Is het doel van 9292, de onafhankelIjke InforMatIespecIalIst voor het openbaar vervoer In nederland voor bus, treIn, traM, Metro en veerboot. nauwkeurIge data zIjn de slagader voor wIe Mensen effIcIënt de weg wIl wIjzen van deur tot deur.

Een telefonisch net-werk van inwoners en

medewerkers van bedrijven uit de gemeente is het antwoord van de overheid op ieders be-hoefte om samen te werken aan veiligheid.

In 2009 gaf 9292 120 miljoen adviezen

en het jaar er voor krap 100 miljoen. Geo-grafisch databeheerder René Pepping lijkt er niet zenuwachtig onder dat de teller dit jaar op 200 miljoen moet uitkomen. “Wij zien een explosieve stijging in reisinformatie via mo-biele telefonie. 9292 heeft daarvoor de laatste jaren diverse applicaties ontwikkeld.” Meer nog dan voorheen moeten adreslocaties klop-pen, dat is inherent aan mobiele hulpmidde-len, vertelt hij, “50 meter te ver is tegenwoor-dig al te veel afwijking.”

Kwaliteit en maatwerkToen 9292 in 2009 op zoek ging naar

Logica is de bouwer van het systeem en Bridgis ondersteunt met een xml-geocodeerservice. Diverse gemeenten in de vijf politieregio’s Utrecht, Hollands-Midden, Haaglanden, Fries-land en Gelderland-Midden deden mee met de proef van ruim een half jaar. In deze periode is Burgernet ongeveer 200 keer ingezet. In alle deelnemende gemeenten heeft het inzetten van Burgernet geleid tot aanhoudingen en/of belangrijke informatie voor opsporingen.

aantoonbaar effectUit de proef blijkt dat mensen graag een actieve bijdrage leveren aan veiligheid. Burgernet is

door de betrokken gemeenten meegenomen in het lokale integrale veiligheidsbeleid als een concrete vorm van burgerparticipatie. Het initiatief heeft aantoonbaar effect op het ver-beteren van het veiligheidsgevoel van mensen. Door het succes van de proef wordt Burgernet ingevoerd bij alle regionale politiekorpsen en in minstens 50 gemeenten. Daarvoor is 4 miljoen euro beschikbaar. f

e Meer informatie: Guido Heens [email protected] (0344) 63 62 42

samenwerking met een nieuwe datadienst-verlener, kwam Bridgis op de voor 9292 be-langrijkste punten als beste uit de bus: kwa-liteit en maatwerk. 9292 wenst datasets in een bepaald formaat en samenstelling, vertelt Pepping. “De adreslocaties van Bridgis liggen in bouwvlakken en voor ons worden deze naar het stratennetwerk verlegd. Juist dat is van belang voor bijvoorbeeld onze Auto&OV routeplanner.” Hiermee plant men eenvoudig een reis met openbaar vervoer, auto of een

combinatie via een P+R locatie. Bridgis zorgt twee keer per jaar voor een update van deze gegevens en recent is de afspraak gemaakt dat informatie al wordt geleverd als er belangrijke wijzigingen in de infrastructuur optreden. Zodat 9292 die nauwkeurigheid permanent kan blijven waarmaken. 9292 neemt van Bridgis 4- en 6- positie postcodecoördinaten en -gebieden af, straatcoördinaten en Bridgis Adreslocaties®. f

e Meer informatie: Thijs van den Brink [email protected] (0344) 63 62 42

Burgernet landelijk ingevoerdProef verbetert gevoel van veiligheid

Naar 200 miljoen reisadviezen in 2010

Exacte adreslocaties slagader van 9292

MARKT

MARKT

e R e n é P e P P i n g

internet en mobiel internetIn 1992 startte 9292 samen met de overheid en de OV-branche als OVR met 9 callcentra. In de hoogtijdagen van de telefonie werden 12 miljoen reisadviezen per jaar gege-ven. De komst van internet betekende een nieuwe vorm van dienstverlening aan het grote publiek. Sinds 2000 is OVR geswitcht naar het merk 9292. De telefoondienst handelt nog maar een fractie van de dienst af, nu worden internet en mobiel internet intensief gebruikt. Juist daar is de behoefte het grootst aan gedetailleerde adreslocaties.

I 5 I mEi 2010 I B•CONNECTED

worden opgevraagd voor raadpleging en bewerking of als input voor gebruik in een presentatie, document of website. U regelt zelf de autorisatie en rechten binnen uw or-ganisatie. Aanschaf van ingewikkelde soft-ware en dure kaartbestanden is niet meer nodig. Je vraagt een account aan en begint. De kosten zijn naar rato van het gebruik en worden berekend per geografisch object dat in de database wordt opgeslagen. f

e Meer informatie: Cees Guikers [email protected] (0344) 63 62 42

Maak je eigen kaart met MakeMyMap

Onze wereld is minutieus in kaart gebracht. Vaak

tot op de millimeter nauwkeurig. Hoewel het er op lijkt dat we zo langzamerhand wel uitgemeten en getekend zijn, blijkt niets min-der waar. Want mijn kaart is namelijk nog lang niet klaar. MakeMyMap is bruikbaar als tekentafel voor de geografische registratie van je eigendommen, beheerobjecten, plan-nen, projectgegevens. Met gebouwen, perce-len, houtwallen, wegen, meldingen, zones, aandachtspunten en alles wat men wil.

Unieke kaart op detailniveauBinnenkort introduceert Bridgis MakeMyMap.Hiermee kan iedereen online zijn eigen geografische objecten maken, van gege-vens voorzien en opslaan op de server van MakeMyMap. Op de tekentafel ligt de topo-grafische kaart 1:10.000, dus er kan zeer ge-detailleerd worden gewerkt tot op het niveau van een enkel adres en gebouw. De gegevens kunnen op ieder moment

In heel veel organIsatIes en op heel veel werkplekken bestaat behoefte aan een eenvoudIg stukje gereedschap waarMee Iedereen zIjn eIgen kaart Maakt; MIjn kaart waarop staat wat voor MIj van belang Is. MakeMyMap Is de nIeuwe portal van brIdgIs dIe dat MogelIjk Maakt. dankzIj Internet Is MIjn kaart nu ook een haalbare kaart geworden.

Nieuwe portal van Bridgis

SeRviceS

“Klik tussen areal en Bridgis”Areal, adviesbureau voor grond, mileu en bouw, is één van de partijen die MakeMyMap gaat inzetten. Reeds in 2003 hebben Bridgis en Areal sa-mengewerkt aan een maatwerkfunc-tie om percelen op de kaart te zetten. Met de komst van MakeMyMap wordt de functionaliteit uitgebreid en kun-nen kleine landschapselementen zoals houtwallen, bosjes en poelen geregistreerd worden. Hiermee heeft Areal overzicht per klant of per pro-ject over grondgebruik en elementen in het landschap.

Gerald Willemsen van Areal vertelt: “we zochten een partner die onze innovatieve ideeën kon omzetten in daadwerkelijke toepassingen. Brid-gis was ook in 2003 al bereid mee te denken en samen met ons van de gebaande paden te wijken. Met MakeMyMap hebben onze relaties en wij altijd het meest recente over-zicht. Vooral bij projecten waarbij meer partijen zoals grondeigenaars, overheid en financiers betrokken zijn, werkt dit efficiënt.Vanaf het begin was er een klik tus-sen Bridgis en Areal. Bridgis is een flexibele, niet te grote organisatie waarbij Areal zich prima thuis voelt. Samenwerken blijft mensenwerk. En ook bij een net niet bereikte verwach-ting of hapering van de techniek werkt Bridgis direct aan een oplos-sing. Dus korte lijnen, snelle reacties en creatieve oplossingen.”

voordelen op een rij:• Zelf een database met geografische objec-

ten creëren• Objecten voorzien van kleuren en beschrij-

vende gegevens• Gegevens opslaan, raadplegen en onderhou-

den op de server van MakeMyMap• Gegevens en kaartbeelden ophalen voor

lokaal gebruik in rapporten en documenten• Autorisatie eenvoudig inregelen• Geen aanvangsinvesteringen in software

en data• Betalen naar gebruikKijk op www.bridgis.nl voor meer informatie

I 6 IB•CONNECTED I mEi 2010

Eén van de protocollen die door het Open Geospa-tial Consortium is vastgelegd, is een Web Feature

Service (WFS). Veel GIS-pakketten hebben tegenwoordig de moge-lijkheid om hiermee verbinding te maken. WFS is een gestandaardi-seerde manier om geografische vectordata te bevragen, die als GML teruggeleverd worden. Dit leek op het eerste gezicht de oplossing te zijn voor onze wens om geodata direct te leveren aan gebruikers van GIS-applicaties.

Beperkte eigenschappen wFsVoor de toepassingen die wij klanten willen bieden missen echter en-kele belangrijke eigenschappen aan huidige WFS-services. WFS geeft namelijk slechts de mogelijkheid om via een filter een deel van een beschikbare tabel in te laden in een GIS-applicatie. Ook zijn de moge-lijkheden voor toegangscontrole beperkt en is er geen mogelijkheid om ons prijsmodel voor de data te implementeren. Maar belangrijker is dat WFS geen analyses kan doen op een tabel. De WFS-server kan slechts data filteren. Het doel van Bridgis is juist om klanten in hun desktop-GIS omgevinganalyses te laten uitvoeren op de data.

test met tnOEen voorbeeld is de vraag hoeveel personen zich binnen een gebied bevinden. Dit antwoord willen we teruggeven als de polygoon van het gebied met het aantal personen als attributes en niet als een pun-tenwolk, zoals de gegevens in de database staan.Om onze dienstverlening uit te breiden met deze functionaliteit is Bridgis een project gestart, met als doel een service te bouwen die als een WFS-server te benaderen is met een desktop-GIS pakket. Maar óók de mogelijkheid biedt van facturering en de mogelijkheid om analyses te doen. Als eerste test is TNO aangesloten op gegevens uit onze Populator. De komende maanden zal dit project verder vorm krijgen.

e Meer informatie: Martin Koch [email protected] (0344) 63 62 42

brIdgIs Is contInu op zoek naar nIeuwe MogelIjkheden oM data verder te ontsluIten. oM data bIjvoorbeeld In een desktop gIs-pakket te gebruIken, Moeten deze vIa onze webshop of offlIne besteld worden en daarna, Meestal vanuIt een shape-fIle, worden Ingelezen. brIdgIs wIl dIt graag veranderen. een project oM een nIeuwe servIce te bouwen Is recent gestart.

SofTwARe

In de transportsector zijn optimale rit- en routeplanning, belading van voertuigen en pallets, personeelsinzet, vraag-

voorspelling en logistieke netwerkplanning actuele issues. Al bijna 30 jaar zijn die onderwerpen de focus van ORTEC, gespecialiseerd in geavanceerde softwareoplos-singen en consultancy voor planning en optimalisatie in deze branche. Het bedrijf is wereldwijd werkzaam en ook gevestigd in ons land.

maatwerkBridgis levert 6-positie postcodelocaties en voert twee keer per jaar een speciale maatwerkbewerking uit op het bestand. Postcodes zijn gebaseerd op adressen en deze projecteert Bridgis naar de bijbehorende route. Daarna volgt een groepering naar een maatwerk postcodecoördinaat. Zo liggen alle postcodes op het Nederlandse wegennetwerk, waardoor ze één geheel worden met de onderliggende kaart. ORTEC is tevreden over de samenwerking vanwege de flexibiliteit van gevraagde data en uitgevoerde bewerkingen. Mede dankzij de samenwerking met partners als Bridgis kiezen vooraanstaande bedrijven zoals Zeeman, TNT Express, Campina, Toyota en Philips voor ORTEC. f

e Meer informatie: Thijs van den Brink [email protected] (0344) 63 62 42

Met de juiste data goed op weg

Web Feature Service voor GIS-applicaties

Nieuwe service in de maak

MARKT

I 7 I mEi 2010 I B•CONNECTED

easyGovernment; dat klinkt als muziek in de

oren. Het is ook de naam voor softwareop-lossingen van IVU Benelux. Software voor de presentatie van verkiezingsuitslagen is een nieuw onderdeel van het productenpakket, dat IVU sinds dit jaar in Nederland levert. Afgelopen maart hebben diverse gemeenten de resultaten van de gemeenteraadsverkie-zingen er op lokaal niveau aantrekkelijk mee

MARKT

Verkiezingsuitslagen overzichtelijk openbaar

kunnen presenteren. Via reseller ESRI Nederland heeft Bridgis 6-positie postcodedata geleverd die bin-nen de software van IVU zijn gebruikt voor de presentatie. De verkiezingsre-sultaten worden hierdoor op kaart ge-presenteerd tot op het niveau van het stemlokaaldistrict, in overzichtelijke diagrammen en tabellen. Met de soft-ware is het mogelijk nieuw binnenko-mende resultaten direct te presenteren. De software geeft onder andere details over stemmenaantal, partijverhoudin-gen, groei/krimp en zetels. Het is een webbased applicatie zodat informatie ook is door te plaatsen op bijvoorbeeld gemeentelijke websites. f

e Meer informatie: Thijs van den Brink [email protected] (0344) 63 62 42

coLU

MN

De visie van

Google is een fenomeen van ongekende proporties. Het verspreidt zich als een virus over de aarde. Maar Google is niet alleen een proportioneel fenomeen. Het businessmodel bijvoorbeeld, heeft de bestaande orde in heel veel markten danig verstoord. Zo ben je nog lekker bezig en zo is dat waar jij geld mee verdiende ineens gratis. En het allerbelangrijkste, het heeft ‘in-formatie’ nieuwe dimensies gegeven.Informatie is er ineens altijd en onmiddellijk. ‘Even Googelen’ is een synoniem geworden voor ‘even snel opzoeken’. Toen Google eind vorige eeuw net aan de horizon was verschenen werd daar nog erg kritisch over gedaan. Die kritiek is totaal verstomd. Wat Google teruggeeft is waar. Het is een mutatie in onze genen en een reden temeer om je af te vragen wat daarvan de gevolgen zijn.Daarvoor moet je begrijpen hoe het zoekalgoritme van Google werkt. Wat zet Google bovenaan de lijst met gevonden webpagina’s? De pagina met de meeste links naar andere relevante pagina’s en zo verder. De gedachte daarachter is dat dat dan ook wel de meest relevante pagina zal zijn. En dat is natuurlijk niet zo. De relevantie wordt toch eerst en vooral bepaald door de reden van je vraag. Maar ondertussen stuurt Google stiekem wel jouw gedachten in de richting van die informatie waarnaar het vaakst wordt ver-wezen. En voor je het weet denk je dat die informatie ook het meest relevant is. Zo wordt waar wat het vaakst wordt geroepen, niet wat waar is. Informatie als self fulfilling prophecy. Met kleurloze middel-maat als resultaat.

Je ergens in verdiepen is niet meer van deze tijd. De moderne mens beleeft de buitenkant. Over deze mo-derne, horizontale mens heeft Alessandro Baricco ‘De Barbaren’ geschreven. Daarin kun je lezen dat de gijzeling van informatie door Google niet op zich-zelf staat. De altijd identiek smakende ‘Hollywood-wijnen’, de eindeloze stroom op één leest geschoeide boeken en het uniforme, met elf vrijwel identieke spelers gespeelde totaalvoetbal zijn daar ook expo-nenten van.Maar de angst voor de barbaren is van alle tijden. Volgens Baricco zijn we op weg naar een nieuwe cultuur en we moeten besluiten wat we van de oude wereld willen meenemen naar de nieuwe wereld. Een mens moet zorgzaam zijn, niet paniekerig. “We moe-ten niet zinken als een zak aardappelen. Varen, dat is onze taak.”Lezen dat boek! En nadenken!

Prof.dr.ir. Leopold S.F. VerbiestdonckGeograaf

Informatie als self fulfilling prophecy

I 6 I

De partners van BridgisOverzicht van de partners van Bridgis. Meer informatie over de producten en diensten van deze organisaties vindt u op de website van Bridgis. Wilt u ook graag partner worden? Neem dan contact met ons op via [email protected].

Bronhouders Samenwerkings-verbanden

Resellers

I 8 IB•CONNECTED I mEi 2010

“In feite hebben we luchtfoto’s gekoppeld

aan telefoonnummers die via het Kadaster beschikbaar waren”, vertelt manager Peter Arkenbout van Prosu Databased Marketing. “De provincie had alleen foto’s en wilde in-zicht in wat zich in iedere kas afspeelt. Het is voor het eerst dat wij dit soort informatie hebben gekoppeld en verrijkt. Ook voor de provincie is het een nieuwe manier om met gegevens om te gaan.” Aan de hand van luchtfoto’s is een GIS-kaart gemaakt waarop alle glasopstanden zijn geïdentificeerd. De kaart is geprojec-teerd op de kadastrale kaart van Noord-Holland. Deze combinatie gaf aan welke kas bij welk perceel hoort en op basis van de bijbehorende gegevens werd duidelijk welke eigenaar of bedrijf bij welk perceel en welke kas hoort.

goede input voor beleidDe lijst van kaseigenaren is vergeleken met de Nationale Agrarische Database van Prosu. Op basis van deze informatie werd

de functie van een groot deel van de kassen duidelijk. Waar ze niet te traceren waren via de database, heeft het callcenter van Prosu gebeld met de eigenaren. “Heel efficiënt en

budgetvriendelijk hebben wij GIS-kaarten en agrarische bestanden gecombineerd”, vertelt Arkenbout enthousiast. “De pro-vincie heeft de functionaliteit van een kas nu helder in beeld, iedereen snapt immers plaatjes. De provincie heeft me verteld dat de informatie uitstekend bruikbaar is en goede input geeft voor beleid.”

intensieve samenwerkingAl geruime tijd levert Prosu Databased Marketing Bridgis agrarische data, in 2009 is de relatie geïntensiveerd. De belangrijkste reden om een nieuw contract te sluiten was de ontwikkeling die Bridgis zelf de afgelopen jaren doormaakte, van offline dataleveran-cier naar internet-dienstverlener. Internet maakt het onnodig data nog in bezit te hebben om er ge-bruik van te kun-nen maken. Dat leidt ook tot een ander soort sa-menwerking met dataleveranciers. Dat de nauwe samenwerking met Prosu goed werkt blijkt

MARKT

Door slimme samenwerking nieuwe informatie gecreëerd

In opdracht van de provIncIe noord-holland heeft prosu databased MarketIng saMen Met brIdgIs vrIjwel alle glasopstanden In de regIo In kaart gebracht. door de coMbInatIe van dIverse gegevens-bronnen heeft de provIncIe een glashelder beeld wat de functIe Is van bIjna Iedere kas. dIt gezaMen-lIjke project Is een gevolg van de wens bIj brIdgIs en prosu oM actIever te gaan saMenwerken.

uit de lanceringen van de Populator en de Valuator in 2009, die mede dankzij de

toevoeging van de agrarische infor-matie van Prosu zo succesvol zijn verlopen. Ook levert Bridgis sinds kort de agrarische adresdata online via Geoshop de Coördinatie. Online dataverkoop maakt dat bestellen

veel sneller en eenvoudiger gaat.

gezamenlijke projectenDe intensievere samenwer-

king tekent zich ook af bij gezamenlijke projecten voor klanten van Prosu, zoals in het project voor de provincie Noord Hol-land. Bridgis en Prosu willen in de toekomst samen meer soortgelijke projecten uitvoeren.f

e Meer informatie: Thijs van den Brink [email protected] (0344) 63 62 42

INfORmatIe uItStekeNd BRuIkBaaR eN gOede

INput vOOR BeleId

Prosu is inmiddels uitgegroeid tot de Prosu Groep, gespecialiseerd in marketing en media. Een ander bedrijf binnen de groep is Prosu Grafimeda. Ook hiermee wordt actief samengewerkt want b•connected wordt gedrukt door dit bedrijf.

Functies van Noord-Hollandse kassen glashelder

peter arkenbout

I 9 I

Verbeelding van de verbinding

De RenaissanceDe Renaissance (wedergeboorte) doet na de donkere Middeleeuwen opnieuw de kunsten en wetenschappen ontwaken die al in de klassieke Grieks-Romeinse Oudheid tot bloei waren gekomen. De mens grijpt terug naar een periode waarin het toppunt van schep-

pende kracht werd bereikt. Niet het godde-lijke heilsplan maar menselijke verrichtingen worden de maat der dingen. De mens gaat de verbinding aan met zichzelf !Het is de eerste periode die in het bewustzijn van de mens ook echt als een nieuw tijdvak wordt aangevoeld. Er ontstaan scheppende krachten zoals de wereld nog nimmer had

IN de mIddeleeuweN gaat de meNS de veRBINdINg aaN met zIchzelf

gekend. De bereidheid om meningen en over-leveringen ter discussie te stellen wordt een van de karakteristieke kenmerken van de Re-naissance. Het afwijzen van de Middeleeuwen leidt niet tot de wedergeboorte van de antieke cultuur maar tot de geboorte van de moderne mens. De meningen over de oorzaken, verbreiding en betekenis van de Renaissance zijn zeer ver-deeld. Slechts op een punt zijn de deskundigen het met elkaar eens: De Renaissance begon toen mensen er zich bewust van werden dat ze niet meer in de Middeleeuwen leefden. Vijf eeuwen later wordt die prachtige Renais-sance verzwolgen door het alles verstikkende moeras van de economie. Maar je kunt aan duistere tijden een einde maken, zo heeft die Renaissance ons geleerd. Laten wij dus op-nieuw meningen en waarheden ter discussie stellen, ons voorstellen dat wij niet meer in die wereld leven en een nieuw, posteconomisch tijdvak beginnen. f

I 10 IB•CONNECTED I mEi 2010

Kwaliteit datadiensten verhoogt waarde bedrijventerreinen

Gemeente, regionale overheden, project-ontwikkelaars, verzekeringsmaatschap-

pijen, beveiligingsbedrijven en ondernemersverenigingen zijn vooral geïnteresseerd in data over bedrijventerreinen voor de opzet en uitvoering van marketingactiviteiten. Meedenken &

Doen beschikt over eigen databestanden van meer dan 4.000 bedrijvenlocaties in Nederland. Het bedrijf maakt in de meeste gevallen gebruik van Bridgis Adreslocaties® en LISA-gegevens. En sinds kort ook van waardeberekeningen uit de Valuator.

Presentatie op internetVoor Meedenken & Doen is Bridgis dé leverancier in Nederland die betrouwbare (adres)data van bedrijventerreinen levert. Snelle afhandeling en levering is één van de kernwaarden van het bedrijf, dus daar worden partners vooral op beoordeeld. Het bedrijf ontwikkelt ook online hulpmiddelen voor de presen-tatie van bedrijventerreinen op internet. Voor bedrijvengebied Westpoort-Amsterdam is een eerste pilotversie gemaakt. De ge-bruikte data zijn deels gebaseerd op gegevens van Bridgis. Bin-nenkort wordt de digitale plattegrond uitgebreid met een meld-punt parkmanagement. f

e Meer informatie: Guido Heens [email protected] (0344) 63 62 42

Verbeelding van de verbinding

IPO verbetert hulpverlening

met Populator

Kant-en-klaar geleverd spaart tijd

bedrIjventerreInen In nederland blIjven achter In kwalIteIt, vIndt het bureau voor ruIMtelIjke InnovatIe Meedenken & doen uIt oegstgeest. zIj wIl dat ver-beteren Met datadIensten en product-ontwIkkelIng van ontwerp tot en Met beheer. dat lukt In een prIMa saMenwer-kIng Met brIdgIs.

Het interprovinciaal overleg (IPO) maakt gebruik van diverse databestan-

den van Bridgis voor de gezamenlijke provincies: postcodeloca-ties (punten en vlakken) op 4-,5- en 6-cijferig niveau, Bridgis Adreslocaties®, Adresfuncties Plus en Adrespopulaties. De data wordt ingezet voor de regionale risicokaart en andere toepassingen binnen de gezamenlijke provincies. Op dit mo-ment wordt er gewerkt aan een aanpassing in de risicokaart om de Populator te kunnen raadplegen. IPO gebruikt de ge-gevens van Bridgis vanwege de uniformiteit, kwaliteit en vol-ledigheid. Dat leidt tot standaardisatie en efficiency want de provincies krijgen kwalitatief uitstekende informatie. Als de risicokaart geschikt is gemaakt om online de Populator te raadplegen, beschikken de gebruikers te allen tijde over actuele populatiegegevens wat de hulpverlening verder verbetert. f

e Meer informatie: Thijs van den Brink [email protected] (0344) 63 62 42

‘De innovatieve idee ën van Brid-

gis, zoals de Populator, hebben een krachtige uitstraling en een groot prak-tisch nut.’ Een uitspraak van Grontmij die Bridgis dankbaar publiceert. Gront-mij gebruikt naar volle tevredenheid diverse data en diensten voor uiteenlo-pende toepassingen.

Uitstekende aanvulling op de Basisadministratie Met behulp van data en diensten van Bridgis modelleert het adviesbureau zeer gedetailleerd voor externe veilig-heid, luchtkwaliteit en lawaai van industrie en verkeer. Met name bij QRA’s (Quantitative Risk Analysis) kan de hoeveelheid personen in een gebied nauwkeurig in kaart worden gebracht. Het blijkt dat nog lang niet overal een geschikte Basisadministratie voorhanden is die met behulp van GIS

gebruikt kan worden bij de modellering. Grontmij vindt de gegevens van Brid-gis een uitstekende aanvulling op de Basisadministratie. De geleverde oplossingen zijn van hoge kwaliteit en betaalbaar geprijsd en direct te gebruiken in programma’s als ArcGIS. Dat scheelt Grontmij extra handelingen en levert tijdwinst op. f

e Meer informatie: Guido Heens [email protected] (0344) 63 62 42

MARKT

MARKT

grontmij gebruikt:• Bridgis adreslocaties• Top25 rasterkaarten• Top10 vectorkaarten• Adresfunctie en adresfunctie plus• Adrespopulatie• Populator

westpoort-aMsterdaM Is het grootste aaneengesloten bedrIjven-gebIed In de aMsterdaMse regIo. de plattegrond op Internet geeft adres en locatIe-InforMatIe van bIjna alle bedrIjven In dIt gebIed en InforMatIe over bIjvoorbeeld openbaar vervoer, horeca en sport-facIlIteIten.

MARKT

I 11 I mEi 2010 I B•CONNECTED

Het is wel logisch dat het gebeurt. Zonder een vorm van synchronisatie zou de kans op een naburige bloeier van dezelfde soort heel klein zijn. Dan is ook de kans op zaadjes heel klein en sterft de soort uit. Als bamboeplan-ten niet weten wanneer ze moeten bloeien, zou er waarschijnlijk zelfs geen bamboe ge-weest zijn.

Voor het voortbestaan is het voldoende wan-neer planten die bij elkaar in de buurt staan tegelijkertijd bloeien. Hoe dat gecoördineerd

Verbinding in de natuur

baMboe bloeIt zelden. soMMIge soorten zelfs Maar eens In de honderd jaar. Maar als een soort bloeIt, doet hIj dat tegelIjkertIjd over een heel groot gebIed, tot wel een contInent toe. hoe baMboeplanten weten dat ze Moeten bloeIen Is een raadsel.

kan worden is nog wel voor te stellen. Veel planten communiceren via signaalstoffen die ze in de lucht of in de bodem verspreiden. Maar dit is hier niet aan de hand. Planten van dezelfde soort die verder geheel onaf-hankelijk van elkaar leven, verbreken in hetzelfde jaar hun decennia lange vegeta-tieve leven, om tot bloei te komen. Dat heeft iets magisch, of op zijn minst fascinerends. Ze staan duidelijk met elkaar in verbinding, maar de manier waarop is niet te achterha-len. f