Get Connected nr 2

download Get Connected nr 2

of 15

 • date post

  31-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  2

Embed Size (px)

description

In het tweede nummer van ‘Get Connected’ staan de parels uit de regio Utrecht centraal en komen bestuurders aan het woord. Het dubbelinterview met Ton van Mil (directeur Taskforce Innovatie Regio Utrecht) en Lucas Simons (directeur NewForesight) geeft nieuwe inzichten en Yvonne van Rooy (tot 1 september j.l. voorzitter College Bestuur Universiteit Utrecht) draagt het stokje over aan Rien Nagel (directeur Rabobank Utrecht e.o.).

Transcript of Get Connected nr 2

 • Parels uit regio Utrecht

  nr

  2 |

  ok

  tob

  er

  201

  2Get connected

 • 3 Voorwoord De parels van Utrecht, Roel Robbertsen, commissaris van de Koningin in de

  provincie Utrecht

  4 Inleiding Op naar de Economic Board Utrecht!

  6 U zegt!? Bestuurders aan het woord

  7 kiezen of delen? Utrecht moet zelfbewuster, Geri Bonhof, voorzitter College van Bestuur Hogeschool

  Utrecht

  9 tegengeluid Hoezo crisis? Job Hendrikse, directeur Alfatech/ Alfatech Energy

  10 Parels uit regio Utrecht Bekende en onbekende initiatieven staan centraal: LegioFreeWater Ice-WorldInternational Movares DeHoogstraatRevalidatiecentrum Cavadis Ideate ALTTechnologies SyntensInnovatietop100/Utrechtsebedrijven

  17 Facts & Figures

  18 dubbelinterview Coalition of willing & winning, TonvanMil,directeurTFIingesprekmetLucasSimons,

  directeurNewForesight

  22 Innovation day 2012 InnovationDay:ontdekenprofiteervan recente innovatieve ontwikkelingen

  22 op locatie DeLifeScienceas:universiteitnucleusvan groot groen kennisgebied, Arie-JanDitewig,Wethoudervan Economische Zaken De Bilt

  24 estafette-interview Utrecht,hetknikkerkuiltjevanNederland, Rien Nagel, directeur Rabobank Utrecht e.o. De Utrechtste ster: parels of sterren?

  26 U zegt!?

  27 Agenda

  Utrechtismooi,sterkenaantrekkelijk.Utrechtstaatvoorkennis,inno-vatieencreativiteit.Utrechtisdedraaischijf:centraalgelegenopde economische as Amsterdam, Utrecht en Eindhoven; het scharnierpunt naar Duitse hotspots als Hamburg en het Ruhrgebied. Utrecht is het klop-pend hart van Nederland, waar het goed wonen, werken en recreren is.

  MetuhebbenwetijdensdePaushuize-overleggenuitgesprokendatweonze kwaliteiten willen versterken. Dat kan alleen als we het samen doen. Ikhebditprocesweleensvergelekenmetdefarmacie.Daarwordeningredinten samengevoegd omdat de werking dan groter is dan de som vanallebestanddelenafzonderlijk.Wekijkennaardegemenedeler,tellenopenvermenigvuldigdenonzekrachten.Hetbedrijfsleven,dekennis- instellingen en overheden van de regio Utrecht gaan dat nu structureel doen in de Economic Board Utrecht.

  In deze editie van Get connected wordt de Utrechtse schatkamer geopenend.

  U leest over de Economic Board Utrecht en de (verborgen) parels. Dieparels?Datbentu.Bedrijvenendekennisinstellingendiezoongelofelijkgoedwerkdoen.Zeerregelmatigkomikbijzonderonderdeindrukterugvaneenwerkbezoek.DeinnovatiekrachtvanMovares,DeltaresenhetKWR;denieuwehightechIntensiveCarevanhetUMC;de geavanceerde methodes van Revalidatiecentrum De Hoogstraat; de samenwerkingtussenkunstenaarsenwetenschapinProtoSpaceendeDutchGameGardenHetzijnslechtseenpaarvandeparelsdieikdeafgelopenjarenbezocht;regioUtrechtheeftnogveelmeertebieden.

  Latenwedaaromsamenverderwerkenaandepromotievande bestaande en het creren van nieuwe Utrechtse parels!

  roel robbertsenCommissaris van de Koningin

  indeProvincieUtrechtVoorzitter Economic Board

  Utrecht in oprichting

  De parels van Utrecht

  VooRWooRD

  Inhoud

  2 3

  Ice-WorldInternational

  LegioFreeWater

  Movares

  Geri Bonhof

  LucasSimons

 • IndeGetConnectedGlossyvanjuni2012schreven

  we nog over de noodzaak van de economic board

  Utrecht (ebU)endewensenvooreendergelijkeBoard.

  InmiddelsishetprojectEBUineenstroomversnelling

  beland.Debelangrijkstemijlpaal,hetpresenterenvan

  deBoardinoprichting,is31oktoberopInnovation

  day 2012.

  Utrecht kan zoveel meer. De concentratie van slimme

  bedrijven,hoogwaardigekennisinstellingenensnel

  schakelendeverbindersishoog.Metelkaarkunnenwe

  belangrijkestappenzettenomdegrotemaatschappelijke

  vraagstukken te tackelen die zich aandienen: denk

  aanmobiliteit,energietransitieenstijgendekostenin

  de zorg. Die vragen om een integrale en innovatieve

  aanpak,maarookomeengemeenschappelijkevisie

  enambitie.Tegelijkertijdmissenweonderlingsoms

  belangrijkeconnecties,zoalstussenhetbedrijfsleven

  enhetregionaalkennispotentieel.Totslotisderegio

  weinig zichtbaar in Den Haag en Brussel en is ze geen

  gespreks-ensamenwerkingspartnervoorEconomic

  BoardsvanAmsterdam,BrainportenFoodValley.

  Dit alles vergt een bundeling van krachten van het

  bedrijfsleven,vanoverheden,kennisinstellingenen

  maatschappelijkeondernemingen.

  InhetPaushuize-overlegvan29meij.l.hebbende

  betrokken bestuurders ingestemd met de oprichting

  van de economic board Utrecht,juistomhet

  potentieel dat Utrecht in zich heeft, ten volle te

  verzilveren. taskforce Innovatie regio Utrecht (tFI)

  is gevraagd om dit proces verder te organiseren,

  samen met partners als de kamers van koophandel,

  gemeenten, provincie Utrecht en kennisinstellingen.

  DeprojectgroepEBUisvervolgensinhoogtempo

  gestartmetdevoorbereidendewerkzaamheden.Zozijn

  uitgangspunten voor de opzet van de Board i. o.

  uitgewerkt, waarin ervaringen uit regios als Amsterdam

  enEindhovenzijnverwerkt.Daarnaastisereenstart

  gemaakt met de ontwikkeling van een regionaal

  strategischTopnetwerkwaarCEos,directeurenen

  bestuurderselkaartreffen.TenslottehebbenTNo,

  TFIenKvKeengedegenanalysevandeeconomie

  in de regio Utrecht uitgevoerd dat o.a. ingezet wordt

  alsinhoudelijkebasisvoordeBoard.ookzijnercirca

  twintigbedrijventafels georganiseerd om relevante

  maatschappelijke en economische themas voor de

  Boardinzichtelijktekrijgen.

  De goede samenwerking tussen de partners en het

  combineren van kennis en kunde heefthetmogelijk

  gemaaktomdeEconomicBoardUtrechtop31oktober

  te presenteren.

  Op weg naar de Economic Board Utrecht!

  TijdensdeBedrijventafelZorg&medischop17septemberjl.werdmetelkaargesproken over knelpunten en kansen voor de caresector op korte en lange termijn.

  Jeroen Crasborn, senior adviseur Achmea Zorg & Gezondheid, over de bijeenkomst:WatikmeeneemnadezebijeenkomstisdatdeUtrechtercentraalgesteld wordt. Dat we met zn allen maatschappelijkeverantwoordelijkheidwillen nemen om het op gebied van gezondheid en gezondheidszorg samen in Utrecht beter te maken.

  UPD

  ATEEBU

  4 5

  BedrijventafelZorg & medisch

 • Wie bent u? GeriBonhof,inmiddelsnegenjaarCollege- voorzitter aan de Hogeschool Utrecht. Op de vestigingen in UtrechtenAmersfoortstuderenruim36.000studenten.Perjaarleverenbeidelocatiestezamen6.700hoogopgeleideprofessionals af, aan wie de arbeidsmarkt dringend behoefte heeft.

  Utrecht of Amsterdam?VoorheenwasikCollegelidaandeHogeschool van Amsterdam. Daar heb ik ook gestudeerd. ToenikinUtrechtgingwerkenenwonen,dachtik:HetiswelwatandersdanAmsterdam.Deafgelopennegenjaarhebikechter mogen ervaren wat een prachtige stad en regio Utrecht is. Het is een vreugde om hier te werken en wonen. Er heerst eenheelinspirerendklimaat.DittoontzichbijvoorbeeldophetUtrechtSciencePark.BedrijvenalsDanone,RIVMenTNo,zezitten hier allemaal! De kennisinstellingen kunnen daardoor schakelenmetbedrijven.Doordeaanwezigheidvaninnovatiesen hoogopgeleide is Utrecht een van de meest innovatieve regios van Europa.

  Innovatie of wetenschap?Ditisgeentegenstelling.WijzijneenHogeschooldieinzetopinnovatievandeberoepspraktijk.ZonderwetenschappelijkonderzoekbestondergeeniPadofleukemiemedicijn.AlsHogeschoolbiedenwijtoegepastonderzoekenbreedonderwijs.Zoleidenweprofessionalsopdie oplossingen kunnen bieden op de vele vraagstukken die er zijn:vergrijzing,toenemendekostenindegezondheidszorg,klimaatverandering.Metonstoegepastonderzoekkunnenwijvragenuitdeberoepspraktijkgoedoplossen.EenvoorbeeldhiervanishetprojectMijnbedrijf2.0,waarsocialeinnovatiebinnenhetMKBhetuitgangspuntis.

  Utrecht moet

  zelfbewuster Interview gebaseerd op keuzevragen met Geri bonhof, voorzitter college van bestuur Hogeschool Utrecht.

  KIEZENo

  FDELEN

  6 7

  UZEG

  T!?

  Bestuurders aan het woord I

  Gert boeve (Wethouder Economie en Wonen, Zorg en Welzijn Amersfoort)BinnenonzeregioAmersfoortzijnook

  BarneveldenNijkerkactief.BeidegemeentenzijnklidvanRegio

  Foodvalley.Heelslim:kiezenvoorbestofbothworlds is prima. Zo wil ik Amersfoort ook graag verbindenmetanderepartijen-bedrijven,instellingenenoverheden-binnendeprovincieUtrecht.

  Jacqueline Verbeek-nijhof (Wethouder Ruimtelijke Ordening, Sport en Economische Ontwikkeling Zeist):BijstationDriebergen-Zeist werken we aan een compact, hoogwaardigoV-knooppunt.DeN225zalhetspoor via een tunnel gaan kruisen. Dit kan alleen door een intensieve samenwerking tussen gemeenten Utrechtse Heuvelrug enZeist,deprovincie,ProRailenhetBRU.Samenwerking leidt tot een duurzame kwaliteitslocatievoorbedrijven.

  Wouter kolff (Wethouder Financin, Sociale Zaken, Economie, Grondbedrijf, P&O Nieuwegein):De

  gemeenten Nieuwegein, Houten,IJsselstein,Vianen

  enLopikvormdeninkortetijdngezamenlijkesocialedienstdieper1januarivanstartgaat.opeeneenduidigeen veel gerichter manier kunnen we straks werkgevers benaderen om mensen vanuit een uitkering aan het werk te helpen. Ondernemers houden terecht geen rekening met gemeentegrenzen, dus moeten politici dat ook niet doen.

  Quotes van bestuurders uit de regioUtrechtovergrens-

  overschrijdendesamenwerking:

  bob duindam (Wethouder Financin Economische Zaken, Duurzaamheid Woerden):EengemeentemethetprofielvanWoerdenmetvijftigduizendinwonersheefteenanderetaakdanbijvoorbeelddestadUtrechtofAmersfoort. Om als regio samen te werken, moetenwekeuzesmaken.LaatbijvoorbeeldgemeentendieeenoV-knooppuntzijnhunlogistiekeverantwoordelijkheidnemenenlaat andere stoppen met bouwen.

 • instellingenenbedrijfsleven.DeEBUiseengoedeomgevingvoordeHogeschool om zich in te bedden voor nieuwe activiteiten. Daarom benikalsbestuurderbetrokke