Get Connected nr 2

of 15 /15
Parels uit regio Utrecht NR 2 | OKTOBER 2012 GET CONNECTED

Embed Size (px)

description

In het tweede nummer van ‘Get Connected’ staan de parels uit de regio Utrecht centraal en komen bestuurders aan het woord. Het dubbelinterview met Ton van Mil (directeur Taskforce Innovatie Regio Utrecht) en Lucas Simons (directeur NewForesight) geeft nieuwe inzichten en Yvonne van Rooy (tot 1 september j.l. voorzitter College Bestuur Universiteit Utrecht) draagt het stokje over aan Rien Nagel (directeur Rabobank Utrecht e.o.).

Transcript of Get Connected nr 2

 • Parels uit regio Utrecht

  nr

  2 |

  ok

  tob

  er

  201

  2Get connected

 • 3 Voorwoord De parels van Utrecht, Roel Robbertsen, commissaris van de Koningin in de

  provincie Utrecht

  4 Inleiding Op naar de Economic Board Utrecht!

  6 U zegt!? Bestuurders aan het woord

  7 kiezen of delen? Utrecht moet zelfbewuster, Geri Bonhof, voorzitter College van Bestuur Hogeschool

  Utrecht

  9 tegengeluid Hoezo crisis? Job Hendrikse, directeur Alfatech/ Alfatech Energy

  10 Parels uit regio Utrecht Bekende en onbekende initiatieven staan centraal: LegioFreeWater Ice-WorldInternational Movares DeHoogstraatRevalidatiecentrum Cavadis Ideate ALTTechnologies SyntensInnovatietop100/Utrechtsebedrijven

  17 Facts & Figures

  18 dubbelinterview Coalition of willing & winning, TonvanMil,directeurTFIingesprekmetLucasSimons,

  directeurNewForesight

  22 Innovation day 2012 InnovationDay:ontdekenprofiteervan recente innovatieve ontwikkelingen

  22 op locatie DeLifeScienceas:universiteitnucleusvan groot groen kennisgebied, Arie-JanDitewig,Wethoudervan Economische Zaken De Bilt

  24 estafette-interview Utrecht,hetknikkerkuiltjevanNederland, Rien Nagel, directeur Rabobank Utrecht e.o. De Utrechtste ster: parels of sterren?

  26 U zegt!?

  27 Agenda

  Utrechtismooi,sterkenaantrekkelijk.Utrechtstaatvoorkennis,inno-vatieencreativiteit.Utrechtisdedraaischijf:centraalgelegenopde economische as Amsterdam, Utrecht en Eindhoven; het scharnierpunt naar Duitse hotspots als Hamburg en het Ruhrgebied. Utrecht is het klop-pend hart van Nederland, waar het goed wonen, werken en recreren is.

  MetuhebbenwetijdensdePaushuize-overleggenuitgesprokendatweonze kwaliteiten willen versterken. Dat kan alleen als we het samen doen. Ikhebditprocesweleensvergelekenmetdefarmacie.Daarwordeningredinten samengevoegd omdat de werking dan groter is dan de som vanallebestanddelenafzonderlijk.Wekijkennaardegemenedeler,tellenopenvermenigvuldigdenonzekrachten.Hetbedrijfsleven,dekennis- instellingen en overheden van de regio Utrecht gaan dat nu structureel doen in de Economic Board Utrecht.

  In deze editie van Get connected wordt de Utrechtse schatkamer geopenend.

  U leest over de Economic Board Utrecht en de (verborgen) parels. Dieparels?Datbentu.Bedrijvenendekennisinstellingendiezoongelofelijkgoedwerkdoen.Zeerregelmatigkomikbijzonderonderdeindrukterugvaneenwerkbezoek.DeinnovatiekrachtvanMovares,DeltaresenhetKWR;denieuwehightechIntensiveCarevanhetUMC;de geavanceerde methodes van Revalidatiecentrum De Hoogstraat; de samenwerkingtussenkunstenaarsenwetenschapinProtoSpaceendeDutchGameGardenHetzijnslechtseenpaarvandeparelsdieikdeafgelopenjarenbezocht;regioUtrechtheeftnogveelmeertebieden.

  Latenwedaaromsamenverderwerkenaandepromotievande bestaande en het creren van nieuwe Utrechtse parels!

  roel robbertsenCommissaris van de Koningin

  indeProvincieUtrechtVoorzitter Economic Board

  Utrecht in oprichting

  De parels van Utrecht

  VooRWooRD

  Inhoud

  2 3

  Ice-WorldInternational

  LegioFreeWater

  Movares

  Geri Bonhof

  LucasSimons

 • IndeGetConnectedGlossyvanjuni2012schreven

  we nog over de noodzaak van de economic board

  Utrecht (ebU)endewensenvooreendergelijkeBoard.

  InmiddelsishetprojectEBUineenstroomversnelling

  beland.Debelangrijkstemijlpaal,hetpresenterenvan

  deBoardinoprichting,is31oktoberopInnovation

  day 2012.

  Utrecht kan zoveel meer. De concentratie van slimme

  bedrijven,hoogwaardigekennisinstellingenensnel

  schakelendeverbindersishoog.Metelkaarkunnenwe

  belangrijkestappenzettenomdegrotemaatschappelijke

  vraagstukken te tackelen die zich aandienen: denk

  aanmobiliteit,energietransitieenstijgendekostenin

  de zorg. Die vragen om een integrale en innovatieve

  aanpak,maarookomeengemeenschappelijkevisie

  enambitie.Tegelijkertijdmissenweonderlingsoms

  belangrijkeconnecties,zoalstussenhetbedrijfsleven

  enhetregionaalkennispotentieel.Totslotisderegio

  weinig zichtbaar in Den Haag en Brussel en is ze geen

  gespreks-ensamenwerkingspartnervoorEconomic

  BoardsvanAmsterdam,BrainportenFoodValley.

  Dit alles vergt een bundeling van krachten van het

  bedrijfsleven,vanoverheden,kennisinstellingenen

  maatschappelijkeondernemingen.

  InhetPaushuize-overlegvan29meij.l.hebbende

  betrokken bestuurders ingestemd met de oprichting

  van de economic board Utrecht,juistomhet

  potentieel dat Utrecht in zich heeft, ten volle te

  verzilveren. taskforce Innovatie regio Utrecht (tFI)

  is gevraagd om dit proces verder te organiseren,

  samen met partners als de kamers van koophandel,

  gemeenten, provincie Utrecht en kennisinstellingen.

  DeprojectgroepEBUisvervolgensinhoogtempo

  gestartmetdevoorbereidendewerkzaamheden.Zozijn

  uitgangspunten voor de opzet van de Board i. o.

  uitgewerkt, waarin ervaringen uit regios als Amsterdam

  enEindhovenzijnverwerkt.Daarnaastisereenstart

  gemaakt met de ontwikkeling van een regionaal

  strategischTopnetwerkwaarCEos,directeurenen

  bestuurderselkaartreffen.TenslottehebbenTNo,

  TFIenKvKeengedegenanalysevandeeconomie

  in de regio Utrecht uitgevoerd dat o.a. ingezet wordt

  alsinhoudelijkebasisvoordeBoard.ookzijnercirca

  twintigbedrijventafels georganiseerd om relevante

  maatschappelijke en economische themas voor de

  Boardinzichtelijktekrijgen.

  De goede samenwerking tussen de partners en het

  combineren van kennis en kunde heefthetmogelijk

  gemaaktomdeEconomicBoardUtrechtop31oktober

  te presenteren.

  Op weg naar de Economic Board Utrecht!

  TijdensdeBedrijventafelZorg&medischop17septemberjl.werdmetelkaargesproken over knelpunten en kansen voor de caresector op korte en lange termijn.

  Jeroen Crasborn, senior adviseur Achmea Zorg & Gezondheid, over de bijeenkomst:WatikmeeneemnadezebijeenkomstisdatdeUtrechtercentraalgesteld wordt. Dat we met zn allen maatschappelijkeverantwoordelijkheidwillen nemen om het op gebied van gezondheid en gezondheidszorg samen in Utrecht beter te maken.

  UPD

  ATEEBU

  4 5

  BedrijventafelZorg & medisch

 • Wie bent u? GeriBonhof,inmiddelsnegenjaarCollege- voorzitter aan de Hogeschool Utrecht. Op de vestigingen in UtrechtenAmersfoortstuderenruim36.000studenten.Perjaarleverenbeidelocatiestezamen6.700hoogopgeleideprofessionals af, aan wie de arbeidsmarkt dringend behoefte heeft.

  Utrecht of Amsterdam?VoorheenwasikCollegelidaandeHogeschool van Amsterdam. Daar heb ik ook gestudeerd. ToenikinUtrechtgingwerkenenwonen,dachtik:HetiswelwatandersdanAmsterdam.Deafgelopennegenjaarhebikechter mogen ervaren wat een prachtige stad en regio Utrecht is. Het is een vreugde om hier te werken en wonen. Er heerst eenheelinspirerendklimaat.DittoontzichbijvoorbeeldophetUtrechtSciencePark.BedrijvenalsDanone,RIVMenTNo,zezitten hier allemaal! De kennisinstellingen kunnen daardoor schakelenmetbedrijven.Doordeaanwezigheidvaninnovatiesen hoogopgeleide is Utrecht een van de meest innovatieve regios van Europa.

  Innovatie of wetenschap?Ditisgeentegenstelling.WijzijneenHogeschooldieinzetopinnovatievandeberoepspraktijk.ZonderwetenschappelijkonderzoekbestondergeeniPadofleukemiemedicijn.AlsHogeschoolbiedenwijtoegepastonderzoekenbreedonderwijs.Zoleidenweprofessionalsopdie oplossingen kunnen bieden op de vele vraagstukken die er zijn:vergrijzing,toenemendekostenindegezondheidszorg,klimaatverandering.Metonstoegepastonderzoekkunnenwijvragenuitdeberoepspraktijkgoedoplossen.EenvoorbeeldhiervanishetprojectMijnbedrijf2.0,waarsocialeinnovatiebinnenhetMKBhetuitgangspuntis.

  Utrecht moet

  zelfbewuster Interview gebaseerd op keuzevragen met Geri bonhof, voorzitter college van bestuur Hogeschool Utrecht.

  KIEZENo

  FDELEN

  6 7

  UZEG

  T!?

  Bestuurders aan het woord I

  Gert boeve (Wethouder Economie en Wonen, Zorg en Welzijn Amersfoort)BinnenonzeregioAmersfoortzijnook

  BarneveldenNijkerkactief.BeidegemeentenzijnklidvanRegio

  Foodvalley.Heelslim:kiezenvoorbestofbothworlds is prima. Zo wil ik Amersfoort ook graag verbindenmetanderepartijen-bedrijven,instellingenenoverheden-binnendeprovincieUtrecht.

  Jacqueline Verbeek-nijhof (Wethouder Ruimtelijke Ordening, Sport en Economische Ontwikkeling Zeist):BijstationDriebergen-Zeist werken we aan een compact, hoogwaardigoV-knooppunt.DeN225zalhetspoor via een tunnel gaan kruisen. Dit kan alleen door een intensieve samenwerking tussen gemeenten Utrechtse Heuvelrug enZeist,deprovincie,ProRailenhetBRU.Samenwerking leidt tot een duurzame kwaliteitslocatievoorbedrijven.

  Wouter kolff (Wethouder Financin, Sociale Zaken, Economie, Grondbedrijf, P&O Nieuwegein):De

  gemeenten Nieuwegein, Houten,IJsselstein,Vianen

  enLopikvormdeninkortetijdngezamenlijkesocialedienstdieper1januarivanstartgaat.opeeneenduidigeen veel gerichter manier kunnen we straks werkgevers benaderen om mensen vanuit een uitkering aan het werk te helpen. Ondernemers houden terecht geen rekening met gemeentegrenzen, dus moeten politici dat ook niet doen.

  Quotes van bestuurders uit de regioUtrechtovergrens-

  overschrijdendesamenwerking:

  bob duindam (Wethouder Financin Economische Zaken, Duurzaamheid Woerden):EengemeentemethetprofielvanWoerdenmetvijftigduizendinwonersheefteenanderetaakdanbijvoorbeelddestadUtrechtofAmersfoort. Om als regio samen te werken, moetenwekeuzesmaken.LaatbijvoorbeeldgemeentendieeenoV-knooppuntzijnhunlogistiekeverantwoordelijkheidnemenenlaat andere stoppen met bouwen.

 • instellingenenbedrijfsleven.DeEBUiseengoedeomgevingvoordeHogeschool om zich in te bedden voor nieuwe activiteiten. Daarom benikalsbestuurderbetrokkenbijhetPaushuize-overleg.Zokunnenwe als Hogeschool proactief opereren en meewerken aan versterking vanderegio.WantdeRandstadisdemotorvandeNederlandse economie en daaraan levert de innovatieve regio Utrecht een belang-rijkebijdrage.

  Hoezo crisis?Innoveren of samenwerken?Jekuntalleeninnoverendoorsamentewerken.Kijkovergrenzenheen.Hetkanaltijdbeter.Vooreen goedesamenwerkinghebjeopenheideneenredelijkematevanrobuustheidnodigomeigentwijfelsnaarbuitentedurvenbrengenenom vertrouwen op te bouwen. Samenwerken groeit als er vertrouwen inelkaarbestaat.Wijleidenonzestudentenopomeenonderzoeken-deenondernemendehoudingaantenemen.UtrechtInc(deincuba-tor) is hiervan een goed voorbeeld.

  Samenwerken met studenten of bedrijven?ookditisgeentegen- stellingvoorons.Wedoenonderzoekvoordeberoepspraktijken studentenlopenstagesindepraktijk.Midden-enkleinbedrijvenwe-ten ons ook steeds beter te vinden. Door samen te werken vindt er interactieplaatsenkunjeelkaaraanvoelen.Ditgebeurtindezieken-huizen,maatschappelijkeorganisaties,opscholeneninbedrijven.

  Geld of parels? Jehebtgeldnodigomparelstekunnenproduceren,bijvoorbeeldeenaanjaagsubsidie.Voortseenzelfbewust(overheid)bestuurenboegbeeldenvoordestadenregio.Zijmoetendeparelsuitventen. Regio Utrecht stelt zich nog te bescheiden op. Utrecht doet het en Amsterdam verkoopt het. Schiphol is Amsterdam Airport, maar hetvliegveldligtnetzovervanUtrechtalsAmsterdamaf.Wedreigenopachterstandteraken.EenEconomicBoardzoumooizijnomonzeschattenaanteprijzenenonsteprofilereninBrussel.

  een bottom-up of top-down economic board Utrecht?EenEBUmoetfaciliterendzijn.Hieronderkunnenallerleibestaandenetwerkenfungeren,bijvoorbeelddeCreativeConnectionenUtrechtLife Sciences.Waarblindevlekkenzijn,moeteninitiatievenwordenont-plooid.Derelatietussenkennisinstellingenenhetbedrijfslevenheeftnu nog een te klein aandeel. Ook de grote spelers in de regio Utrecht moetenmeedoen.Datzijnzeaanhunregioverplicht.Hetdagelijksbestuur van de EBU moet niet uitvoeren, maar richting geven.

  een proactieve of reactieve houding voor de kennisinstellingen in de ebU i.o.?Wemoetenerproactiefinzitten.Wehebbenimmersal een heel track record met het netwerk tussen overheden, kennis-

  8 9

  Innoveren in een traditionele marktElektrotechniekiseentraditionelemarkt.Wijvindenhetbelangrijkbinnendezemarktvernieuwendtezijn,zegtalgemeendirecteurJobHendrikseoverzijnstrategie.InnovatiereiktbijAlfatechechterverderdantechniekalleen.Bouwenaanduurzamerelatieseneengoedesamenwerkingzijnessentieel voor succes. De klantenkring van Alfatech bestaat voor tachtig procent uit vaste relaties.

  Meegroeien met de marktIndegroeiendemarktvantelecomenener-gie is meegroeien en innoveren het devies. De gsm van vroeger is de smartphone van nu.Datvraagtomeenveelzwaardereenslimmere infrastructuur voor datatransport. Die infrastructuur moet door het installa-tiebedrijfcorrectwordenaangelegd,aldusHendrikse. Indeboomingbusinessvandeenergie-markt levert Alfatech vernieuwende concep-ten zoals de Alfaswitch. Daarmee kunnen woningbouwcorporaties en VVEs slim en eenvoudig door een grote zonnestroomin-stallatie opgewekte stroom verdelen over meerdere appartementen. Hendrikse: Ie-dereen vaart wel bij duurzame energie, ookinzwaretijden.Wantnaastbezuinigin-gen voor de klant, levert het werkgelegen-heidopvoorkorteenlangetermijn.

  economische crisis?Ondanks de economische crisis heeft Alfatechhetenormdruk.Wehebbenzelfsmoeite aan de vraag naar goede monteurs tevoldoen,zegtHendrikse.Datkomtdoordatwijaansluitenbijdewensenvandeklant.Weleverensteedsmeerzon-nestroominstallatiesaanparticulieren.Wijbieden onze klanten een totaalpakket: een zonnecentrale, in plaats van een zon-necel,wijleggendeleidingenenbiedenonderhoudzonderenigomkijkenvoordeklant. De klant heeft behoefte aan een goed advies en een goed gevoel over wat er gaat gebeuren.Ditbiedenwijdoordesituatieter plekke op te nemen, maatadvies te geven en slim te installeren voor een goede prijs.Naaronzemeningwerktditbeterdanwerken via het internet.

  kansen over de grensHendrikse signaleert ook kansen voor de Europesemarkt.Ditmerkenweindesamenwerking met onze internationale klanten. Op sommige plaatsen in Europa is een kennisachterstand ontstaan. Door alle subsidies was daar geen noodzaak om in-novatief en kostendekkend te werken. Ook zonder subsidies moet er rendabel gewerkt kunnenworden.Daarinmoetenwijonsonderscheiden.Ditgeldtinhetbijzondervoor de energiemarkten.

  FaalkostenNetalsiederbedrijfheeftookAlfatechtemakenmetfaalkosten.Faalkostenzittenbijonsvooralindearbeidsproductiviteitenorganisatie,verteltHendrikse.Jezietbijvoorbeeldvijfploegenineenhalfjaarvoorbijkomenomverschillendeglasvezel-lijnendegrondintewerken.Kandatnietefficinter?Moetdeoverheidhieringeenconcretererolspelen?Doorefficintteplannenkanjekostenbesparen.Wijpro-beren onze werknemers hiervan bewust te maken.Inhetopdezemanierterugbrengenvanfaalkostenligteenbelangrijkdeelonssucces.

  TEGEN

  GELU

  ID

  Job Hendrikse is directeur van Alfatech en Alfatech Energy te Amersfoortwww.alfatech.nl

  Alfatech biedt oplossingen die naadloos aansluitenbijdedagelijksepraktijkvandeopdrachtgever.Hetbedrijflevertcompleteinstallatiesophetgebiedvanelektro-techniek, telematica en duurzame energie. Ook doet Alfatech beheer en onderhoud van installaties.

 • 10

  uit regio Utrecht

  Inditartikelstaansuccesvolle initiatieven uit de regio Utrecht centraal.

  LegioFreeWater: beschermen tegen bacterin

  We spreken marketing manager Philip Korff de Gidts de man van het woord - en buurman van Hans.

  Dedreigingvandedodelijkelegionellabacteriedie de veteranenziekte veroorzaakt, behoort tot hetverleden.LegioFreeWaterontwikkeldeeendesinfecterend preventiesysteem voor drink-waterleidingen. Het systeem bestaat uit drie componenten: een volautomatische thermische desinfectie van drinkwatersystemen, een serieel ontwerp van watersystemen ten behoeve van een continue doorstroming en een methode om restwater te elimineren. Dit inmiddels gepa-tenteerde aftakkingsloze waterleidingconcept iseenduurzameuitvindingwant98procentzuiniger met water en energie van loodgieter HansKostanjeuitWijkbijDuurstede.Hijheefthiermeealveleprijzenindewachtgesleept,waaronderdeHermanWijffelsInnovatieprijs.

  WesprekenmarketingmanagerenbuurmanvanHans,PhilipKorffdeGidts.Hijzegt:Hansgaatalsloodgieteropeenbijzonderemaniermetproblemenom.Toenhijeenaantaljarengeledeneendrinkwaterprobleembijdejacht-havenoploste,hebikhemgeadviseerdtekijkenof de geboden oplossing octrooiwaardig was.

  Ditbleekhetgevaltezijn.Wijsteldenonsvanafdatmomentalsdoelomwereldwijdwaterleidin-gentebeschermentegenbacterin.Inhetbe-gin werd er nog schouderophalend gereageerd. Maarineenshingdeconcurrentieaandelijn,dieaangafdatzijdemarktalbezat.Danweetjedatjegoedzit.Nubehorenwetotdetop12vanwaterinnovatiesvanTopTeamWater.Landelijketopsectoren werken al met ons systeem.

  HansheeftnaastLegioFreeWaterzijneigenloodgietersbedrijfenikbeneconomie-leraar.DaarombouwenweopdeWijksekracht.Wewordengesteunddoorzontwintigvrijwilligers,onderwieeen vormgever, een rechter en een oud-directeurEconomischeZaken.Die kracht is meer waard dan een subsidie.Inplaatsvaneensubsidiefinancierenwijonsprojectmetcrowd-funding:Sharetostart.Wewillenveiligwater brengen in scholen, sportaccommoda-ties, hotels, zorginstellingen en ziekenhuizen. Wiedoetermee?

  Het gepatenteerde aftakkingsloze water-leidingconcept is een duurzame uitvindingwww.legiofreewater.com

  Parel-tip: Kom achter de

  tekentafel vandaan en gabijdeprofessional

  terade.Betrekjenetwerk en vergeet het

  thuisfront niet.

 • 12 13

  Ice-World International: Van ijsbanen naar ijsbeleving

  Nederlanderszijngekopschaatsen.sWereldsgrootstetijdelijkeschaatsbaan,DeFlevonice,is dan ook van Nederlandse bodem. Via een wereldwijddealernetwerkvanzontwintiglan-denverhuurteigenaarIce-WorldInternationaluitBaarnjaarlijksronddezeshonderdmobieleschaatsbanen.

  DirecteurNeilSimonsaanhetwoord:Ice-Worldishetenigebedrijfdatwereldwijd opereert op alle continenten behalve Antarctica daar hebben ze ons niet nodig. Wijzijninstaatombinneneendageen kwalitatiefgoedeijsmatteleggen.Metons gepatenteerdesysteem,waarbijdeijsvloermet behulp van aluminium buizen wordt bevroren,makenwijhetverschil.onzevloeris veertig procent energiezuiniger dan die van gebruikelijkekunststofsystemen.

  Naast het voortdurend verbeteren van de tech-niekvanhetproductwillenwijonzescopeverleggenvanijsbanennaareenijsbeleving.Nuligtonsproductonderhetijs,niemanddiehetziet.WewetendatNederland

  genteresseerdisinijs,ongeachtdiescheurof dat wak. Dat stelt ons voor de uitdaging om alsijsbaanmeertebieden.ZoontwikkeldenwijdeschaatshulpBobby.Bobby,deopval-lendeoranjezeehond,leertkinderenschaatsenen heeft al onze verwachtingen overtroffen. DeschaatserwilBobbydeheledagbijzichhouden. Dit product is een revenue generator. Dealers en exploitanten verdienen eraan, om-dat het extra verhuurinkomsten oplevert.

  Voordeontwikkelingenhetkrijgenvannieuweideen maken we gebruik van de aanwezige creativiteitinderegioUtrecht.Bijvoorbeeldvia de Battle of Concepts www.battleofcon-cepts.nl. Aan strategische vragen worden hier nieuweoplossingengekoppeld.Wijzijnergenthousiastoverdesamenwerkingmetjongetalenten.InonsallernieuwsteprojectkoppelenwedefysiekeijsbaanaansocialenetwerkenalsFacebook....interessantvooronzestake-holders en de sponsors die zich presenteren openrondeenijsbaan.Eenmooiidee,indepilotfase...

  Zeehond bobby is een revenue generator www.iceworld.nl

  Parel-tip: Speel in op de beleving vandeklant.Maakbijdeontwikkelfase gebruik van creatievebedrijvenenbijvoorbeelddeBattleofconcepts.

  Joep Janssen is als bewegingswetenschapper en fysiotherapeutwerkzaambijRevalidatiecentrumDeHoogstraat.Hijwerktopdejeugdafdelingmetkinderenenjongerenmetnietaangeborenhersenletsel, vaak opgelopen door een (verkeers)ongeval.DaarnaastishijonderzoekerophetterreinvanAppliedHealthGames.Hijvertelt:Ikbenwerkzaambinnenverschillendeprojectendiefocussenophetaantrekkelijkermakenvande therapie door nieuwe technologie, waaronder games,tebetrekken.Inhetnieuweprojectdenkteen team van ons centrum en van de Hogeschool voor de Kunsten (HKU) mee. De samenwerking tussen mensen uit de zorg en creatievelingen uit de designwereld is nieuw in de medische wereld en ook the key to our success.

  GameLabbiedteengestructureerdegroepsthera-piewaarbijkinderenenjongerendoortewerkenaanhunrevalidatiedoelenopcognitief,sociaal-emotioneel en/of fysiek gebied werken. Het is zon succes dat volwassenen ook aan het gamen geslagenzijnbijDeHoogstraat.HetGameLabwerktsamenmetwetenschappers,psychologen, fysiotherapeuten, gamedesigners, programmeurs en zorgmanagers. Zo hebben we onszelfgedwongeneengemeenschappelijkenieuwetaaltelerenspreken.Nu,navijfjaar

  samenwerking met de HKU, hebben we voldoende kennis op het medische en gaming vlak om ons samen te storten op de volgende fase: het proces van het ontwikkelen van de eerste chte therapeutische game. Het meest vernieuwende in deze nog te ontwikkelen game is dat de therapeut realtime de revalidatiedoelen in de game kan verwerken zonder dat de patint dat in de gaten heeft. Deze creatieve vernieuwingsslag is nog spannend voorfinanciersindezorg.Hoederesultatentewegen?...Wehopendatdefinanciersindezorgsnelinziendathetvoorjongerenenvoorvolwas-senennoodzakelijkisommetgebruikvannieuwemediaopeenspeelsemanierlichamelijkresultaatte boeken.

  Applied Health Games: Game-thinking in de zorg

  `Leuke thereapie waarmee revalidanten tegelijk hun revalidatieresultaat halen.www.dehoogstraat.nl

  Parel-tip: Patintbetrekkenbij

  het ontwerpproces enmultidisciplinaire

  samenwerking, ook met designers buiten

  de zorgsector.

 • 14

  er zijn duizenden labelbedrijven. Wij vonden onze toegevoegde waarde.www.alttechnologies.com

  ALTTechnologieswonafgelopenjaardeKamervanKoophandelondernemersprijs.Dittechnologischebedrijfveroverdedezeercompetitieve markt van zelfklevende materialen met nieuwe, zelf ontwikkelde materialen voor onder andere airbaghoezen die beter engoedkoperzijn.NaastdehoofdvestiginginUtrechtheefthetbedrijfin2008eenfabriekgeopendinRoemenieninChinaenwilhetexpanderennaardeVerenigdeStaten,AzienZuid-Amerika.

  DirecteurJean-LucVerstraetenvertelthoehetbedrijfEuropeesmarktleiderisgeworden:Erzijnduizendenlabelbedrijven.Wijvon-denechteronzetoegevoegdewaarde.Wijontdektendaterweinigproducentenwerktenvoordeauto-industrie.Ditkomtomdateenzeerhogekwaliteitvanhetproductnoodzakelijkis.Wijkunnendezeleveren.Metkennisvanmaterialenhebbenwijonsgespecia-liseerdentoegelegdopdezebranche.WijkwamenincontactmetMorton,eenklantdieairbagsystemenmaakt.Metonsresearchen development team dat zowel logistiek als procesmatig sterk is, hebben we toen zelfklevende materialen voor airbags ontwikkeld. Het betreft hoezen ter voorkoming dat er vreemde onderde-len de airbagmodules beschadigen. ToenMortonwerdopgekochtdoordegrootsteairbagsystemenproducent ter wereld is ons track-recordnatuurlijkenormuitgebouwd.Demeestenieuweontwikkelingenkomenstapsgewijstotstand.Hiervoormoetjealsbedrijfopenstaanom te leren en samenwerken met mensen van binnenenbuitenhetbedrijf.Wantvernieuwenkunjenietalleen.

  > Eind 2012 worden de resultaten van een onderzoek, naar koplopers en hun innovatieverhalen door de Kamer van Koophandel Midden Nederland gepubliceerd.

  ALT Technologies: Europees marktleider

  Innovatie top 100: Grootste innovatieprijs Nederland ZevenjaargeledenlanceerdeSyntensInnovatiecentrumhetideeominnovatiebinnenMKB-bedrijvengeorganiseerdteetaleren.Inmid-delshebbenwehetoverdegrootsteinnovatieprijsvanNederland.HermanPoos(Syntens):HetMKBisbelangrijkvoordeNederlandseeconomie.Dezebedrijvenzijnaanjagersvaninnovaties.Eenbedrijfmoetcontinuewillenvernieuwenomuptodateteblijvenvoordetoekomst. Bron:www.syntens.nl/innovatietop100/top-100-2012

  de bedrijven uit regio Utrecht in de Innovatie top 100:

  16 DARE!!Instruments,Woerden.Innovatie:Zorgen voor meer storingsvrije producten.19 SnappCar,Utrecht.Innovatie:Huren van andermans auto.

  25Wheelylift.combv,Naarden.Innovatie:Heel veel meer fiet-sen stallen met de Wheelylift.56 Drillster,Vleuten.Innovatie:kennisniveau op peil met drillster.59Westmark,Leusden.Innovatie:Scheerlijnen tegen piraterij.

  63GenDx,Utrecht.Innovatie: Slagingskans bij transplantatie vergroten.70VersionTwoNederland,Amersfoort.Innovatie:Het stuur van je loopbaan in eigen handen.71CableTracksNederland,WijkbijDuurstede.Innovatie:ro-buust informatiesysteem voor werksituaties en incidenten.82NetMedical,DeMeern.Innovatie:online cockpit voor diabetespatinten.86 eTechConnect/Phuntronix,Soesterberg.Innovatie:Intelligent systeem voor selectief aanbieden van content.99Abundnz,Utrecht.Innovatie:Veiliger en sneller testen van medicijnen.

  Parel-tip: Staalsbedrijf

  open om telerenenkijk

  goed rond.

  Movaresiseeningenieursenadviesbureaudateenrolspeeltbij(maatschappelijk)belangrijkeencomplexevraagstukken ten aanzien van mobiliteit, ruimte, water enenergie.Denkaandebouwenverbouwingvanbij-voorbeeld stationsgebieden als Utrecht Centraal en Am-sterdamCS.VoorAmsterdamCSontwikkeldezijeenbijzonderinnovatievekapconstructieoverhetbusstationIJsei,diedankzijdeinnovatieveontwikkelingvankoudgebogen glas voldoet aan hogere (brandweer)eisen dan de opdrachtgever in eerste instantie gesteld had.

  HermanSibbel(BusinessmanagerMovaresEnergy):Eenspectaculaireontwikkeling,waaraanMovareseenbelangrijkebijdrageheeftgeleverdenookhetpatentheeft verworven, is de compacte magneetveldarme hoogspanningslijn.Wehebbencompactemastenontworpenvankunststof.Dezezijnveellagerdandeconventionele hoogspanningsmasten. Hierdoor is de visueleimpactminder,demastenzijnminderonder-houdsgevoeligenbelangrijkernog,hetmagnetischveldisdooreenslimmeconfiguratievandegeleidersmet

  eenfactor100teruggebracht.HetisonzewensomviainnovatieveprojecteneenbijdrageteleverenaandeduurzaamheidvanNederland.Wijhopendittebereikenmetprojectenalsecoducten,duurzamebruggenenhetgroene spoor.

  Hermanvervolgt:Technischevernieuwingbehoeftookvernieuwingindeeigenbedrijfsvoering,oftewel:sociale innovatie. Hiervoor hebben we onder meer innovatiestudiosingericht,waarjongtalentopgoedeideen kan komen. De innovatieve plannen worden voorgelegdaandeInnovatieraad.Alsdeideenkansrijkzijn,wordendemedewerkersvrijgemaaktvanandereprojectenomdezeverderuittewerken.Hetbedrijfvanzon1200medewerkers,waarvanruimdehelft70%van de aandelen bezit, voelt door de goede sfeer als eenfamiliebedrijfenheeftnaastdebekroningalsbestewerkgevervanhetjaar2010,veelonderscheidingenontvangen voor sociale innovatie. De medewerkers voelenzichookdaadwerkelijkaandeelhouderenmedeeigenaarinhetbedrijf.

  Movares: Innovatie en duurzaamheid gaan hand in hand Wij zien innovatie als de motor voor duurzaamheid.www.movares.nl

  Parel-tip: Ondersteun technische innovaties

  door sociale innovatie.

  15

 • 16

  Ideate: Klanten leren door ogen van hun klanten te kijken

  Vanuit de mens denken leidt tot nieuwe inzichten en diensten. www.ideate.nl

  IkkijknuuitophetwatervandeEemvan-uit ons kantoor Schipbreuk, een tot kantoor verbouwd binnenvaartschip op de wal in het Oliemolenkwartier, aldus Kai Kllen, partner bijIdeate.ErheeftinAmersfoortinnovatievan de dienstverlening plaatsgevonden. Kllenwasbijditgeheleprocesbetrokken.Vanuitdemensdenkenleidttotnieuweinzichteneneigenlijkaltijdtotnieuwedien-sten. Zo ontstaat diensteninnovatie. Het is opeenanderemaniernaardewerkelijkheidkijken.

  InAmersfoortbegondezevernieuwingmetAmersfoort Creatieve Stad. Dit programma bood een gestructureerde manier om de creatieve industrie te verbinden met de reguliereeconomie.Zoontstondhetpro-jectDiensteninnovatiedoorcrowdsourcing.Hierbijwerdenbetrokkenondernemersuitgenodigd ideen te pitchen om die titel, Amersfoort Creatieve Stad, waar te maken.AmersfoortBreed is een programma dat is opgezet voor het leveren van nieuwe dienstenoverbreedband.Erzijn15partners

  betrokkenbijhetleverenenerwordthardgewerkt om de hele stad te voorzien van glasvezel. Zowel bewoners als ondernemers kunnen straks gebruik maken van sneller internet.

  Vierpartnersdedenmeemeteendiensten-innovatieprojectsamenmetAmersfoortsecreatieven. De creatieve concepten van de Beweging3.0,MuseumEemlandenScho-lenindeKunstdiehieruitvoortvloeiden,zijnomarmd en worden nu verder uitgewerkt.Kllenvervolgt:Ideateiseennieuwbedrijf.WijzijnontstaannadepositieveervaringenmetdeprojectenAmersfoortCreatieveStadenAmersfoortBreed.Wijlerennuonzeklan-tendoordeogenvanhunklantentekijken.Wehebbeninkortetijdaltachtigonderne-mers over de vloer gehad met de vraag hoe hundienstteinnoveren.Innovatiefdenkenloont:wezijnderestvanhetjaarenormdruk.

  Parel-tip: werken in netwerkstructuur levert goed resultaat.

  CavadisB.V.iseenbiomedischbedrijfdatzichinsamenwerkingmethetUMCU toelegt op het ontdekken van nieuwe cardiovasculaire biomarkers en de ontwikkeling van prognostische testen om het risico op hart en herseninfarcten tevoorspellen.DitlifesciencebedrijfwondeUtrechtseSter2010.Volgenshetjuryrapportkan:Cavadismethunkennisenkunde,wereldwijdeenbelangrijkebijdrageleverenaandekwaliteitvanlevenvanmensenmeteenhoogrisicoophart-en vaatziekten.

  HeicoBreek(CEo):Cavadisontdektenvalideertbiomarkers.Ditzijneiwitjesdieuit een subfractie van bloed (exosomen) worden gehaald. Deze micropartikels bevatten veel informatie en spelen een belangrijkerolinceltotcelcommunica-tie.Gebruikelijkleestmenaaneenhogebloeddruk; overgewicht; en/of stress het risico voor een hartaanval af. Dit zegt echter weinig over de kans op herhaling na het eerste infarct. Cavadis heeft vier eiwitten gevonden die een sterke voor-spellendewaardehebben.Hetbedrijfwerkt onder meer nauw samen met de

  afdelingExp.CardiologievanhetUMCU.Samenhebbenzeal1.1.00patinten getest waarin de vier markers hun voor-spellende waarde bewezen hebben. Cavadis heeft een sterke patent positie op deze4exosomaleeiwitten.Momenteelontwikkelenzijeenlaatstetest-CE marking-dievoldoetaande(Europese)regelgeving. Hiervoor participeert het bedrijfinhetEuropeseFP7Grant ProgrammaBiomarCaRE.

  Dit is een unieke samenwerking op het gebied van biomarkers tussen kleine jongebedrijveneninternationaleacade-mischepartners.onzetestwordtviaditplatformopbloedmonstersvan20.000mensengetest.Indiendaarnablijktdatderesultatengelijkzijnaanonzeeerderebevindingen kunnen we over gaan naar de volgende stap het licenceren aan grote diagnostischebedrijven.

  Cavadis: Biomaker discovery redt levens

  Met de set markers die wij ontdekten, wordt het risico op een tweede hartin-farct voorspeld. www.cavadis.com

  Parel-tip: Combineer elkaars belangen in een samenwerking.

  17

  Utrechtvs NL

  FACTS&

  FIGURES

  1,5

  0.5 2,5

  21

  0% 3

  banengroei in %1996 -2011

  Groei bruto regionaal product in % 1996-2011

  1,5

  0.5 2,5

  21

  0% 3

  Nederland ProvincieUtrecht

  De snelheidsmeters geven aan dat de economie

  vanUtrechttussen1996-2011snellerisgegroeiddan die van Nederland. Het aantal banen groeide in

  Utrechtmetgemiddeld2,1%perjaar(Nederland:1,5%).Hetbrutoregionaalproductgroeidemetge-middeld2,5%perjaar(Nederland:2,2%).Dievoor-sprong uit het verleden is overigens geen reden om

  stilteblijvenzitten:hetmetertjevanUtrechtlooptsindseenaantaljarenlangzaamterug.

 • DegeurvankoffieenversgebakkenbroodinBroodnodig(Willemstraat,Utrecht) wakkert in de vroege ochtend de gedrevenheid van LucasSimonsenTonvanMilextraaan.Leeshierhunvisieoverhetveranderen en verduurzamen van markten. Stap op de schone bus Ton Hoekunnenweinnovatieenvernieuwing aansturen? Hoe komen welosvanonshuidigebestuurlijkeDNA,dusonsactueledenkpatroonenregiemodel?Terillustratie:RegioUtrechtheeftzojuistruimhonderdbussen aanbesteed en slechts uitgevraagd tegen de minimale Europese emissiestandaard. Een ambitieuzere uitvraag had de ver-duurzaming van Utrechtse bussen en het verbeteren van de luchtkwali-teitaanzienlijkkunnenversnellen.LucasDitiseenklassiekprobleem.Vanuithetverledenzijn,metdebeste intenties, processen, proce-dures en structuren gecreerd om

  zakengoedteregelen.Dezezijnechtertegelijkertijdookdegrootstebarriresvoorvernieuwingenjuistgewild gedrag. TonZijnweslaafgewordenvanons eigen systeem?LucasEendergelijksysteemkanniemandinzijneentjeveranderen.Wehoudenelkaarvastenhebbenhet gevoel dat de ander eerst moet veranderen voordat we dat zelf kunnen. Systeemverandering kun je nooit alleen. Iedereen heeft zijn eigen rol en verantwoordelijkheid.

  Gouden driehoekTon Hoeveranderjestructuren?Lucas Vastgeroestestructurenzijneen kristallisatie van bestaande be-langen. Er heerst angst voor verlies aan positie en voordeel. Door angst ontstaat stolling en weerstand terwijlmentegelijkertijdzietdathetniet op de oude manier kan door-gaan. De weerstand is dan ook niet zozeer gericht op het beoogde doel,

  18 19

  Coalition of willing and winning

  DUBBELIN

  TERVIEW

  HIJ&

  HIJ

  In nederland hebben we een woestijn gecreerd

  met in de incubatorfase een onnodig hoog

  sterftecijfer van vernieuwende ideen.

  kennismaking > Lucas Simons is directeur van het in Utrecht gevestigde

  consultancybureauNewForesight.Zijnbureaufocustopduurzamemarkt-

  transities.AlseenvandeweinigeNederlandersdraagthijdetitelYoung

  GlobalLeadervanhetWorldEconomicForum.Inhetverledenrealiseerde

  hijeenduurzamekwaliteitsimpulsindetransitievandekoffie-,thee-en

  cacaomarktmethetduurzaamheidskeurmerkUtzCertified.Hettransitie-

  modelengedachtegoeddathijnaaraanleidingdaarvanontwikkeldeom

  marktentetransformeren,zijnaanleidingvooreengesprekmet ton van Mil.

  TonisdirecteurTaskforceInnovatieRegioUtrecht.Hijisgenteresseerdindit

  duurzame transitiesuccesennaarLucas kijk op de wereld.Lucasiser

  metzijnaanpak,buitendegevestigdeinternationalebestuursstructurenom,

  ingeslaagdheteconomischsysteemteveranderenentevernieuwen.Ton

  enLucasvermoedendatdezeaanpakookbruikbaarkanzijnopregioschaal

  in Nederland, zoals de regio Utrecht.

 • maarwordtveroorzaaktdoorangstomzijnvoordeel te verliezen. Daarom is verandering opmeerderevlakkentegelijkertijdnoodzake-lijk.Ennietslechtsbijnpartij.TonJespreektoverdetriplehelix,waarbijbestuur,bedrijven/organisatiesenkennisin-stellingen samenkomen.LucasInderdaad,ookweldegoudendrie-hoekgenoemd.Bijlandbouwzittentrade,industry en andere verschillende actoren aan tafel, aangevuld met NGOs.

  Systeemfalen LucasHetprocesvanveranderingnasy-steemfalen ziet er als volgt uit:> wanneer het fout gaat, begint men met

  afschuivenvanverantwoordelijkhedenenhet elkaar de schuld geven;

  > langzamerhandontstaatereenbelangrijkinzicht dat ons gedrag aan elkaar gerela-teerd is en dat we het ons zelf aan doen: eenbelangrijkmoment;

  > dan zoekt men samen naar de oplossing en smeedt hiertoe een coalition of willing;

  deze coalition of the willing zoekt de beste

  oplossing en wordt zo de coalition of the winning;

  > deze winningcoalitie zal vervolgens pro-beren de voorsprong te behouden door anderen te weren en tegen te werken, wat vervolgens weer leidt tot concurre-rende initiatieven;

  > de volgende fase is het samenbrengen van de concurrerende initiatieven tot pre-competitieve samenwerking;

  >uiteindelijkzaldeprecompetitievesa-menwerkingleidentoteenlevelplayingfield-situatiewaarbijookdeoverheideennieuwe rol kan opnemen.

  2014: nieuwe rondes, nieuwe kansenLucasTerugkomendophetvoorbeeldvandieschonebussen:zetbijvoorbeeldmeteenaantalwelwillendebusmaatschappijeneenkeurmerk voor schone bussen in de markt. Benadrukhoegoeddezepartijenhetdoen.En de rest volgt. TonWewerkennuaanzonmodel,samenmet een aantal genteresseerde marktpar-tijen,diverseprovinciesinNederlanden

  ondersteund door de Stichting Zero Emissie Busvervoer. Dit moet leiden tot een transfor-matie van denken in het openbaar vervoer. Wewilleninstaatzijndeaanbestedingvaneen volgende concessie maximaal te richten op vernieuwing, verduurzaming en leren van en met elkaar. Gedurende het markttransi-tieproces is het zaak dat de coalitie voortdu-rendopnieuwwordtingericht.Zokrijgteenplatformkrachtenvoorkomjestollingensuboptimalisatie.

  Wie hoort thuis in een ebU?TonWelktypeledenzoumoetenplaatsne-men in de Economic Board Utrecht? LucasMijnervaringisdatjehetmeesthebt aan mensen met invloed die net onder deformelemachthebbersopereren.Zijzijnambitieusenwillenhetanders.Denkhierbijookaandejongeregeneraties.Kandidatenmoetenminstensonafhankelijkeideenenvisies hebben om andere oplossingen voor de wereld te genereren. TonZoishetpensioenfondsPGGMbezigmetdeinvullingvanhetpensioen-portfolio

  20 21

  vandetoekomst.Nuispensioengeld,terwijlde toekomst draait om zorg en een goed leven. LucasEenpensioenfondswordtzoeendrijf-veer van verandering in plaats van geld. Ton Zokomjedusvancoalitionofthewil-ling tot coalition of the winning.

  Het topsectorenbeleid voedt wat er is: oude kruiken met nieuwe etiketten.

  Om in de toekomst te excelleren moeten we de eerste fase van innovatie meer koesteren.

  LucasHetisgoedomtedenkeninpro-cessen en fasen. De eerste verandering ontstaatvaakopeenzolderbijeenzzp-er.Eensoortdrogewoestijn,meteenonnodighoogsterftecijfervannieuweideen.Vandetien plannen mislukken er negen. Die ene verandering die slaagt, verandert de wereld. Methetminstegeldgebeurenindezefasedemeestbelangrijkedingen.Dieschonebusis allang door iemand ontwikkeld. Het is aan de wereld om deze te omarmen. Het huidige

  topsectorenbeleid voedt echter wat er al is. Zo heeft verandering geen kans.DediscussieKanhetanders?wordtinNederland, maar ook in Europa, te weinig ge-voerd. De omgeving voor vernieuwing moet wordenweggehaaldbijdegevestigdeambte-narij.DaarnaisereenonafhankelijkeagencybijvoorbeeldinderolvanTFInodigomtepushen.Inditprocesmoetmenoplossings-neutraalzijn.Gebruiktotslotdeinkoopmachtvandeoverheidvoorverwezenlijking.Ikheboverigens-metlichtetegenzin-geleerddat de kracht van behoud van het oude ook belangrijkis.

  Pas als de basis stabiel is, kunnen verande-ringen optreden.

  Institutionele power met ideenLucasHetbedrijfslevenmoetzichvrijmakenvan bestaande belangen. Dit is echter een langdurigproces.Hetkostdrietotvijfjaaromhet DNA Utrecht te ontwikkelen.TonErisinderegioUtrechtondernemer-schapengedeeldeambitienodigwaarbij

  wewetenwiewezijn.Erzijnalhotspotsophetgebiedvanzakelijkedienstverlening,creativiteit en kennis. Nu nog een integrale aanpakvoorprofileringenhetoplossenvanproblemen.LucasHiervoorismeerkrachtigeenuitno-digende taal nodig: impact investing in plaats vanmaatschappelijkverantwoordonderne-men.

  Als we allemaal begrijpen dat vernieuwing en innovatie de toekomst creren, zijn we ook bereid verandering te accepteren.

  www.newforesight.comwww.taskforceinnovatie.nl

  Gedurendehetmarkttransitieproces is het zaak dat de coalitie voortdurend opnieuw wordt ingericht.Zokrijgteen platform kracht en voorkom jestollingensuboptimalisatie. LucasSimons

 • Innovation day: ontdekenprofiteervanrecenteinnovatieveontwikkelingen

  Innoverencreertbusinesskansen

  EVENEM

  ENT

  Op woensdag 31 oktober 2012wordtvoordeeerstekeerinhetMediaPlazainUtrechtInnovation daygeorganiseerd.Ditishtinnovatie-evenementvanenvoorhetbedrijfsleven,maatschappelijkeenkennis-instellingenenoverheid.opdezedagkunnendecirca650deelnemersgetuigezijnvanactueleontwikkelingenophetgebiedvaninnovatie,hun kennis delen, contacten leggen met nieuwe business partners op het Cross over plaza en zelf aan de slag gaan met innovatie!

  Deskundigen en ondernemers uit de creatieve, medische en techni-sche wereld geven aansprekende en verfrissende voorbeelden van hoe zijzelfhunnieuwsteinzichtentoepassen.Maarerismeer:menkanspeeddaten met uitvinders en ondernemers, ervaren hoe men slimmer kanwerken,lerenhoemenkanprofiterenvanopendata,welkeapps er ingezet kunnen worden in de zorg en hoe men geld kan verdienen aan duurzaam ondernemen. Ook wordt de Utrechtse Ster 2012 uitgereiktaaneenbijzonderprojectdatwetenschapenondernemer-schap verbindt.

  TijdensInnovationDaywordtdeeconomic board Utrecht gepresen-teerd.

  nieuwsgierig naar het programma, de sprekers en uitkomsten? Meerinformatievindtuopwww.innovationday2012.nl.

  Samen met de burgemeester van de gemeente de bilt heb ik als wethouder eZ de invulling van dit Antonie van Leeuwenhoek-terrein en de schapen-weide getrokken. De focus van de te ontwikkelen locatie in Bilthoven als satellietvanhetUtrechtSciencePark(USP)isonzeeconomischevisieuit2008.HierbijzettenweinopLifeSciencesenhoogwaardigewerkgelegenheid.Wehebbenoverlegdmetverschillendebedrijvenenkennisinstel-lingenophetUSP,hetMinisterievanVWS,deprovincieUtrechtenomwonenden.Samenzijnwetotovereen-stemminggekomenhetAntonievanLeeuwenhoek-ter-rein en de Schapenweide te ontwikkelen tot een innova-tief werklandschap. Zo maakt het hele terrein deel uit van hetUSPBilthoven.opditvoormaligeRIVMterreinheeft

  DeLifeScience

  AS > HetRijksinstituutvoorVolks-

  gezondheidenMilieu(RIVM)verhuistin2018vanhetAnthonieLeeuwenhoekterrein(ALt)naarde Uithof/Utrecht als onderdeel vanhetUtrechtSciencePark(USP).

  > HethuidigeALtbeslaatruim60gebouwen.

  > DegebouwenophetterreinzijnindejarenvijftigmetMarshall-hulp opgebouwd.

  > Het Cohengebouw heeft een WarmteenKoudeopslag(WKo).Indezomerwordtdewarmteuit het gebouw opgeslagen in de grondtussen50en100meterdiepte.Indewinterwordtdiewarmte benut om het gebouw te verwarmen.

  > Snowwhite, de witte bol op het Cohengebouw, is een soort stofzuiger met een groot debiet. Stofdeeltjeskomeninhetfilterterecht, die vervolgens worden geanalyseerd. Hier werden bijvoorbeeldovergewaaideradio-actievedeeltjesvandekernrampinFukushimaontdekt.

  > Er is veel kunst van Nederlandse en buitenlandse kunstenaars op het terrein aanwezig.

  > Tweejaargeledeniseenmobielchemisch-biologischlaboratorium(MCBL)aanhetterreintoege-voegd,datbijincidenteningezetkan worden om ter plaatse analyses te verrichten.

  oPLo

  CATIE

  22 23

  hetSerumInstituteofIndia(SII)hetNederlandsVaccinInstituut(NVI)overgenomen.Hetbedrijfheeft zich gevestigd onder de naam Bilthoven Biologicals.SIIishetgrootstewereldproductie-bedrijfvanvaccins.HetzalmetzijnproductieheelEuropaenNoord-Amerikabe-dienen. ookgelieerdebedrijventonenalinteresseinvestiging op dit innovatieve werklandschap tussen het groen.

  kijk over de scope van de huidige campus om de vervolgcampus te zien.Hetiseenorganischprocesdatnoodzakelijkis om te kunnen verworden tot d kennisregio Utrecht.Vergelijkditmethoeoxfordinvulling

  geeftaanzijnkennisregio.Hierfungeertdeuniversiteitalsnucleus.Ineenstraalvan10-15mijleromheenheetnogsteedsalleszo.ZostrekthetUSPzichkortgezegduitvandeUithoftotZeist.ViabijvoorbeeldHetHelenDowlingInstituut,medischespecialistischeklinieken,hetKNMI,Grontmij,stationUSP-Bilthoven,KNMIenTNo.Dezeontwikkelingpastuitstekendbijhet speerpunt voor het economisch beleid van de gemeente De Bilt om een hoogwaardige LifeScienceasteontwikkelen,waarbinnenderegionaleenlandelijkeambitiestenaanzienvankennisontwikkelingverdervormkunnenkrijgen.DezeUtrechtseLifeScienceasismijnUtrechtseparel.

  Universiteit nucleus van groot, groen kennisgebiedEZWethouderDitewiggemeenteDeBiltoverUtrechtSciencePark-Bilthoven

 • Als u netwerkt, hoe introduceert u dan zichzelf? Mijnfunctiekunjeonderverdelenindrierollen: primair ben ik algemeen manager vaneenlokalebankwaarwemetzes-honderd collegas de klanten in Utrecht en omgeving bedienen. Daarnaast ben ikeensoortverbindingsofficiernaardenetwerken en organisaties in ons werk-gebied. Eenzelfde rol vervul ik richting de centrale organisatie. Vanwege de copera-tieve structuur van Rabobank is dat een substantieel deel van de functie.

  over welk bedrijf uit de regio vertelt u trots tijdens een borrel? Indezakelijkedienstverleningzijnerveelbedrijvendiehetgoeddoen.DeTheoPouwGroepisondermeereenre-cyclingbedrijfwaarvanhethoofdkantoorgevestigd is in Utrecht. Dit schaart men wellichtonderoudeindustrie.Voormijishetverrevandat.Ditbedrijfdoet-metrecycling, de focus op duurzaamheid en goedomgaanmethetmilieu-watnunodigis.Wiekenthunblauwevracht-wagens niet?

  ESTAFETTE-IN

  TERVIEW

  rien nagel, directievoorzitter van Rabobank Utrecht e.o.

  24

  YvonnevanRooy(tot1september2012voorzitter College Bestuur Universiteit Utrecht) gaf haar estafettevraag over sustainablefinancedooraanRienNagel,directievoorzitter Rabobank Utrecht e.o..

  25

  estafettevraag: Hoe kunnen we landelijk ervoor zorgen dat Utrecht als centrum van sustainable finance beter op het (inter)nationale netvlies komt? InternationaalgezienmoetjeUtrechtineen bredere context zien. De regio Utrecht isdandemooistebuitenwijkvanAmster-dam. Amsterdam doet het als merk beter dan Nederland. Ga mee in die slipstream. Utrechtligtzodichtbij.Eencollegaverhuis-de uit Amsterdam naar Utrecht, maar is nu eerderopzijnwerkinAmsterdamdantoenhijdaarwoonde.InLondenenParijsbehor-en alle voorsteden met een royale grens tot de stad. Op microschaal is het een voordeel om in de Regio Utrecht te zitten. Het is een plezierige biotoop. De regio ligt centraal in Nederland, heeft veel groene gebieden enerwoonteenhooggekwalificeerdeberoepsbevolking.Definanciledienstver-lening in de regio Utrecht met meerdere pensioenfondsen, grote verzekeraars en o.a. het bestuurscentrum van de Rabobank als grote internationaal opererende bank maken Utrecht samen betekenisvol. Op dat gebiedprofileertUtrechtzichnogweinig.MetRabobankmaarookmetTriodosBankals duurzame niche player heeft deze regio geloofwaardige voorbeelden op het gebied vansustainablefinance.Doordaarinsamenmet de Universiteit Utrecht en andere ken-nisinstellingen te investeren, kunnen we een stap verder komen. Het zogenoemde SustainableFinanceLabonderleidingvanHermanWijffelsisdaareenuitdrukkingvan.

  Wat is het belang van een economic board? HetbelangvaneenBoardzitinhoeweuitonzenatuurlijkeregionalevoordelenmeer synergie kunnen halen. Deze regio lijktmindermakkelijkvannaturesamente

  werken omdat alles zonder samenwerk-ingookrolt.Natuurlijkzoudenwijonsveelbeterkunnenprofileren,maarvoeltUtrechtdenoodzaakhiervoor?WezijneenbeetjehetknikkerkuiltjevanNederland.Allesroltvanzelfdezekantop.Naastfinanceis UtrechtbijvoorbeeldookgoedinLifeS ciencesenzorg.Samenwerkinginprofiler-enzoueenmooiuitgangspuntzijn. ookjuistalshetgoedgaat,komteenste-vig netwerk van pas om het vliegwiel nog harder te laten draaien.

  Wat is het belang van de ebU io voor de rabobank en wat biedt u?onzeorganisatieisdespiegelvandesamenleving.Wijzijnnopnver-bondenmethetlotvanonzeklanten.Watgoed is voor het gebied is ook goed voor ons.Wijbiedeneennetwerkvandertig-duizendleden,weinvesterenjaarlijksforsebedragenindeUtrechtsesociaal-economis-cheleefomgevingalslokaaldividend.Datzoujealseenvormvansustainablefinancekunnen zien.

  tIPS AAn de econoMIc boArd UtrecHt: Erisbehoefteaanenplekvooreentopnetwerk.Maardanwelmeteenlink naar de Noordvleugel Randstad, zodat het iets aan bestaande Utrechtse netwerken kan toevoegen.

  Aan wie draagt u het estafette-stokje over? Aan Martijn Kamermans van The Human Network Group. Hij heeft veel ervaring in de zakelijke dienstverlening, die de verschillen-de conjunctuurgolven heeft meegemaakt. Ik ben benieuwd hoe zijn visie hierdoor is benvloed en welke eisen deze tijd volgens hem stelt aan duurzaam ondernemen.

  De Utrechtse Ster: parels of sterren?de innovatieprijs de Utechtse Ster wordt dit jaar weer uitgereikt aan een bijzonder bedrijf uit de regio Utrecht dat wetenschappelijke kennis inzet voor de ontwikkeling van succesvolle producten of diensten.

  Deprijsuitreikingvindtplaatstijdens InnovationDayop31oktober2012.

  DewinnaarontvangtdeprentUtrechtseSter, een geldbedrag van 2.500beschik-baar gesteld door rabobank Utrecht eo. en de Stichting Vrienden van Sonnen-borgh biedt het prachtige Bastion Sonnen-borghaanvooreenbedrijfsbijeenkomst.

  De Utrechtse Ster wordt georganiseerd door de Stichting vrienden van Sonnen-borgh, Sonnenborgh - museum en sterrenwacht en taskforce Innovatie regio Utrecht met medewerking van KamervanKoophandelMiddenNederlandenUniversiteitUtrechtenwordtfinancieelondersteund door rabobank Utrecht eo. Wiewintditjaar?

  DejuryvandeUtrechtseSter2012heeftdriebijzondereprojectengenomineerd:criPec-CristalDeliveryPlaying with Pigs-onderzoeks-programmaCreativeDesignforPlayfulImpact(HKU)disposable infuuslijn-Innofuse

  Winnaar 2006 Crossbeta BioscienceWinnaar 2008 Wunderworks B.V. Winnaar 2010 Cavadis B.V.

  Utrecht, het knikkerkuiltje van Nederland

 • TFIismedegefinancierdmet

  steunvanhetEuropeesFonds

  voor Regionale Ontwikkeling van

  de Europese Commissie,

  ProvincieUtrecht,Gemeente

  Utrecht, Gemeente Amersfoort

  colofonDezeGetconnectedistotstand gekomen in opdracht vanTaskforceInnovatieRegioUtrecht.Wijdankendeonder-nemers en bestuurders die hieraan hebben meegewerkt.

  Redactie:SimoneBommeljWillemiekeMolenaar(TFI)JiskaWeggemanFacts&Figures:MoniqueRoso(TFI)Eindredactie: Sandra EkkelboomFotografie:RoelofPot,Vormgeving: AKIMoToontwerptDruk: Reproka Locatieomslag:Rabobank Utrecht e.o.

  betrokken bestuurders bij de Paushuize-overleggen:ProvincieUtrecht,Gemeente Utrecht, Gemeente Amersfoort, Bestuur Regio Utrecht, Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht,RoCMN,Kamers van Koophandel en TaskforceInnovatieRegioUtrecht.

  Pieter Palm (Wethouder Economische Zaken De Ronde Venen):GelegeninhetGroeneHart,aanderandvanderegioUtrecht,indenabijheidvanAmsterdam en Utrecht: dat is kenmerkend voor De Ronde Venen. Door

  intensief samen te werken op strategisch niveau en het gebruik maken van de potentie van het Groene Hart, zorgen we voor een ontwikkeling waarvan onze lokaleeconomiejarenlangkanprofiteren.

  Bestuurders aan het woord II

  Mirjam van t Veld (Burgemeester Stichtse Vecht, Portefeuillehouder

  EZ BRU)Dekrachtvanderegio Utrecht is sterk bepalend voor de economische groei van de totale Noordvleugel. Utrecht behoort tot de regios met de hoogste economische groeivanNederland.Metcirca40procent hoogopgeleiden beschikt de regiooverhethoogsteonderwijsniveau.Regio Utrecht kan vanuit haar sterke positieophetgebiedvandefinancileenzakelijkedienstverlening,creatieveindustrie, gaming en communicatie, het internationaleprofielvanNoord-Hollanden Amsterdam goed versterken. Zo kan nog meer massa worden gemaakt om ervoor te zorgen dat internationaal opererende kennisinstellingen en bedrijvenzichwelkomvoelen.

  Vital van der Horst (Wethouder Economische Zaken gemeente Stichtse

  Vecht)onzeinwonersbewegenzichsteedsmakkelijkerdooreensteedsgroeiendstedelijkgebied.Locatieenbereikbaarheidzijnvoorwoningzoekendenenbedrijvenveelbelangrijkerdandevraaginwelkegemeentezezichbevinden.Inhetbelangvanonzebewonersenbedrijvenmoeten we als gemeente samenwerken opeenschaaldieerwerkelijktoedoet.Indeachteronsliggendedecenniawasdatdestadsregio,indenabijetoekomstisdatzonderenigetwijfeldeNoordvleugel. Stichtse Vecht richt zich nadrukkelijkopUtrechtnAmsterdam.De opgave is de blik naar beide kanten te houden, niet alleen naar de huidige regio Utrecht.

  UZEG

  T!?

  Quotes van bestuurders uit de regio Utrecht over

  grensoverschrijdendesamenwerking: AGENDA

  evenementen voor ondernemers rondom economie-

  kennisdelen-netwerken in de regio Utrecht

  Z&M vrijdag 12 okt. Ureka Mega challenge www.urekamegachallenge.nlHetUMCUtrechtinvesteertintalent en ondernemerschap: het beste idee wint! DEliveshowop14december.

  cI zaterdag 13 okt. Ideas Waiting to happen: the internet of things www.ideaswaitingtohappen.comCreatieve en technische professionals ontwikkelen nieuwe toepassingen voor opkomende technologien.

  cI dinsdag 23 okt. officile lancering cLIcknL-www.clicknl.nlTKICLICK,eennetwerkvannetwerken voor de creatieve industrie dZ vrijdag 26 okt. Geld ligt op je dak - www.taskforceinnovatie.nlZonne-energievoore-installateursen professionals die willen ondernemenindezonne-energiemarkt.StichtingKIEN-UNETo-VNI-TFI

  cI dinsdag 30 okt.open Lunch oliemolenkwartier Amersfoort-www.oliemolenkwartier.comNetwerklunch voor ondernemers, kennispartnersenEZ-projectenZZPBV-VAZ/ACS

  woensdag 31 okt.Innovation day 2012 www.innovationday2012.nlGrootinnovatie-eventinUtrecht voor ondernemers, overheden,maatschappelijkeenkennisinstellingen.MetUitreikingUtrechtseSter2012.

  cI en Z&M maandag 5 en zaterdag 6 nov.Games for Health europe conference www.gamesforhealtheurope.comMedischeprofessionals,gamedesigners, business executives en visionairs komen samen.

  LS dinsdag 6 nov.Verantwoorde Innovatie in Life Sciences -Biosecurityby Design www.ethicschool.nlOndernemers en professionals in LifeSciences

  donderdag 8 nov. tedxUtrecht http://www.tedxutrecht.comStadsschouwburg Utrecht

  cI donderdag 8 nov.Pechakuchanight www.amersfoortcreatievestad.nlTwaalfkortepresentatiesvancreatieven over hun product of idee

  dinsdag 13 nov.Levensecht Leren in Utrecht (i.s.m. Academie voor de Stad).-www.hu.nlDe duurzame verbinding tussenhogeronderwijsenmaatschappelijkevraagstukkeninde regio.

  Z&M donderdag 15 nov.Uitreiking iZovator Award 2012-www.izovator.nlHet beste en meest innovatieve idee voor de zorg in dienst van de zorgeconomie in de regio Gooi en Vechtstreek. cI donderdag 22 en vrijdag 23 nov.Game in the city www.gameinthecity.nl Groottweedaagseventvoor

  ondernemers in gamesindustrie en nieuwe media

  ControlIndustryDinnermetuitreiking van de Dutch Game Awards

  ThemacafDesruptiveInnovation:overinnovatiesdieeendrastischewijzigingvandemarkt in gang weten te zetten

  Z&M Zorg&MedischcI CreatieveIndustriedZ DuurzaamheidLS LifeSciences

  oktober november december 2012

  26 27