B-connected, no 5 2009

12
b connected e Relatiemagazine van BRidgis e NO.5 • 2009 Nieuwe merkstrategie Bridgis Adreslocaties voor fotovluchten Valuator nieuwe portal Supermarkt vernieuwd First Element tevreden

description

Relatiemagazine van Bridgis

Transcript of B-connected, no 5 2009

b connectede R e l at i e m a g a z i n e va n B R i d g i s e N O . 5 • 2 0 0 9

Nieuwe merkstrategie Bridgis Adreslocaties voor fotovluchten Valuator nieuwe portal Supermarkt vernieuwd First Element tevreden

Redactioneel

Gelukkig zagen we dit onweer al een tijdje aankomen en hebben we op tijd onze koers kunnen veranderen. Op de golven van het internet, richting informatieservices. Voor wie, zoals Bridgis, databronnen op adresniveau combineert en geografisch toegan-kelijk maakt, blijkt een Basisregistratie Adres-sen dan gewoon een geschenk uit de hemel. Mits uiteraard iedereen die data op adresni-veau registreert die mooie Basisregistratie ook daadwerkelijk als vertrekpunt gaat nemen.

De functie van informatie is voor de ge-bruiker belangrijker dan de achterlig-gende techniek. Daarom groeperen wij onze services in herkenbare portalen. In dit nummer introduceren wij een geheel nieuw economisch portaal: de Valuator. Met de Valuator kunnen berekeningen wor-den gemaakt van de productie en toegevoegde waarde in een gebied. Zeg maar het Bruto

Gratis abonnementAls relatie van Bridgis ontvangt u b•connected 2 x per jaar. Ontvangt u b•connected nog niet rechtstreeks of weet u niet zeker of u in de verzendlijst bent opgenomen, meldt u dan aan via www.bridgis.nl.

Binnenlands Product per wijk, bedrijven-terrein, risicocontour etc. Daarnaast legt de Valuator verbinding met het WOZ-be-stand van Dataland en kunnen bereke-ningen worden gemaakt van de gemid-delde of totale WOZ-waarde in een gebied.

En zo zijn we weer terug bij de Basisregis-traties en het probleem dat de meeste van die registraties vertrouwelijke en privacyge-voelige gegevens bevatten. Anders dan in het geval van de BAG kun je die niet zomaar weggeven. De samenwerking met Dataland maakt duidelijk dat dit helemaal geen pro-bleem hoeft te zijn. Integendeel, het is uiterst effectief en efficiënt om data bij de bron te laten en er op afstand gebruik van te maken. Kom op overheid!

Cees Guikers - Directeur

Wie, zoals Bridgis, veel heeft geïnvesteerd in een

Bestand met coördinaten van adressen, hoort

liever niet dat de Basisregistratie adressen

en geBouWen (inclusief de coördinaten van

adressen) over een jaartje min of meer gratis

BeschikBaar komt. Want Wie gaat data nog kopen

als de overheid ze gratis Weggeeft? dan lijkt het

Wel voorgoed gedaan met de handel.

Informatieservices onze nieuwe toekomst

SERVICES

SOFTWARE

LAB

BRON

VASTGOED VEILIGHEID MOBILITEIT MARKETINGMARKT

POPULATOR GEO WEBSERVICESGEOSHOP DE

COÖRDINATIE VALUATOR

marktsegmenten Bridgis• Vastgoed - Hier ligt het accent op

nauwkeurigheid in de combinatie van Bridgis Adreslocaties®, topo-grafische kaarten, luchtfoto’s en adresgegevens.

• Milieu en Veiligheid - Hier ontwikke-len wij onze toegevoegde waarde in betrouwbare populatiegegevens voor (groeps)risicoberekeningen, crisis-

management en rampenbestrijding.• Mobiliteit - Onze dienstverlening

concentreert zich op nauwkeurige plaatsbepaling.

• Marketing en communicatie - Een breed begrip waarin geografie van belang is bij de bepaling van marktposities en potenties maar ook in publieksvoorlichting.

I 2 IB•CONNECTED I NOVEMBER 2009

Valuator berekent economische waarde van een gebied

Colofon

b•connected is een uitgave van Bridgis en verschijnt twee maal per jaar. De artikelen in dit magazine zijn ter informatie. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Overname voor eigen gebruik is toegestaan met bronvermelding.

RedactieBridgis en DeJong&Verder

Ontwerp en opmaakNout Design

FotografieLiesbeth Wattimury

druk en afwerkingProsu Grafimedia

Bridgis bvPostbus 71 4000 AB Tiel(0344) 63 62 42 www.bridgis.nl [email protected]

Toegang tot geografische data logisch en helder geordend

First Element een tevreden gebruiker

4

6

11

b connected

En verder:taart voor samenwerking Populator 5

adreslocaties vliegt fotovluchten aan 5

supermarkt vernieuwd 7

stichting Continuïteit een feit 7

Krachtige servers verbeteren dienstverlening 8

de visie van verbiestdonck 8

slimme selecties voor Buurtmailing 9

Filter verbetert bestand 9

verbeelding van de verbinding 10

Krachtige koppeling gis en geografische data 11

Kwaliteit adressen bepaalt succes gis 11

verbinding in de natuur 12

I 3 I NOVEMBER 2009 I B•CONNECTED

de valuator is een nieuWe online service van Bridgis en een laagdrempelige manier om tegen relatief geringe kosten inzicht te krijgen in economische en vastgoedWaarden in een geBied. de resultaten van de valuator Blijken Beter dan Bestaande Berekeningen van economische adviesBureaus.

gemeentes toegankelijk. Met de Valuator berekent een gebruiker, zonder dat hij over brondata beschikt, de economische en vast-goedwaarde van een zelf te bepalen gebied.

De kern van de Valuator is de berekening van econo-

mische waarden op basis van een vaste objec-tieve maatstaf voor economische prestaties: de gemiddelde productiviteit per arbeidsplaats (zie kader). Tot voor kort kon men voor deze sommen alleen terecht bij adviesbureaus die daarvoor ieder hun eigen methoden hebben. De methodiek van de Valuator is gebaseerd op officiële statistische rekenmethodes en infor-matie en werkt met deze gegevens. Resultaten van de Valuator zijn relevant voor gebiedsbe-schrijvingen (bijvoorbeeld de economische waarde van havengebieden), planologische en tracéstudies, risico- en veiligheidsbereke-ningen (bijvoorbeeld waardebepaling voor overstromingsrisico’s of in waterafhankelijke gebieden), analyse van calamiteiten, kosten-baten analyses, revitalisering van bedrijven-terreinen en investeringsbeslissingen. Boven-dien kan de berekening worden gemaakt voor ieder willekeurig gebied. Het Bruto Binnen-lands Product op postzegelformaat.

BronbestandenVoor de berekeningen met de Valuator wor-den de databestanden van Stichting LISA en Prosu gebruikt, vaste leveranciers van Bridgis. Het betreft bestanden met gegevens over de werkgelegenheid op adresniveau. Gegevens van Dataland worden gebruikt om de WOZ-waarde van vastgoed te bepalen. Dataland maakt die gegevens van de meeste

Nieuwe portal van BridgisValuator berekent economische

waarde van een gebied

ServiceS

gemiddelde productiviteit In de berekening van de gemiddelde productiviteiten wordt gebruik ge-maakt van werkgelegenheidsgegevens uit het Landelijk Informatiesysteem Arbeidsplaatsen en vestigingen (LISA) en de Nationale Agrarische Database (NAD) van Prosu. De gemiddelde pro-ductiviteit wordt berekend op basis van de nationale rekeningen en de 40 regionale rekeningen van het CBS.In het model wordt gewerkt van-uit het laagst bekende aggrega-tieniveau. Dit komt er op neer dat op het niveau van Corop- gebieden gemiddelde productivitei-ten worden berekend. In die situaties waarin Coropgebieden zijn uitgesplitst in agglomeraties of stadsgewesten, wordt vanuit die niveaus gewerkt. Voor alle bedrijfsklassen wordt op zo klein mogelijk gebiedsniveau de ge-middelde productiviteit berekend.

Dit sluit volledig aan bij de strategie van Bridgis die is gebaseerd op het inzicht dat het tegenwoordig niet meer nodig is data te be-zitten, om er gebruik van te kunnen maken.

economische waardeDe Valuator berekent de productie-waarde en de toegevoegde waarde van een gebied. 1. Productiewaarde = de waarde van

verkoop van goederen en diensten (inclusief voorraadmutaties).

2. Toegevoegde waarde = het verschil tussen productie en verbruik.

Het Bruto Binnenlands Product (BBP) is het totaal van wat in Neder-land wordt geproduceerd aan goede-ren en diensten en vrijwel gelijk aan het Nationaal inkomen. Het Bruto Regionaal Product (BRP) is de som van alle toegevoegde waarde die ge-vormd is in de bedrijfstakken van een provincie of regio.

abonnementDe prijs voor gebruik van de Valuator is ge-koppeld aan een informatie-eenheid: één getal in één gebied. Het aantal eenheden is afhankelijk van het aantal gebieden waar-over men informatie wil en de gewenste detaillering van de gegevens in secties of

I 4 IB•CONNECTED I NOVEMBER 2009

voor luchtfoto’s schakelen veel vastgoedBedrijven top-shot.nl in. voor de planning van fotografie met veel oBjecten maakt top-shot geBruik van Bridgis adreslocaties®. dat scheelt stress en frustratie in de helikopter.

“Voor het plannen van een grote serie luchtfo-

to’s van 450 objecten hadden we nauwkeurige gps-locaties nodig van een aangeleverd adres-senbestand”, aldus directeur Bern Verhoeff. “Meestal gebruiken we de site van het Kadaster of Google Maps. Voor één object is dat goed te doen. Voor 450 stuks niet. Bridgis kon ons het meest eenvoudig én voordelig helpen.”De 450 objecten bevonden zich alle in het bui-tengebied. De volledigheid van de gegevens van Bridgis was ongeveer 98%. De overige 2% kon Top-Shot handmatig vinden. De bestanden zijn rechtstreeks in Google Earth ingeladen. Dat re-sulteerde in een efficiënt vliegplan en een goede voorbereiding van de visuele identificatie. De gegevens vanuit Bridgis Adreslocaties hebben efficiëntie en tijdsbesparing opgeleverd, vertelt Verhoeff. In combinatie met een aantrekkelijke prijs heeft het een tevreden klant opgeleverd.

En toen stond daar zo-maar ineens Robert

Robinson op de stoep, Unitmanager Project-management & Consultancybij Atos Origin, gewapend met een enorme slagroomtaart, fraai opgemaakt met de logo’s van Atos Ori-gin en Bridgis.Redenen voor deze smakelijke actie? De suc-cesvolle afsluiting van de bouwfase en de start van de beheerfase van de populatieservice voor groepsrisicoberekeningen in opdracht van de directie Risicobeleid van het ministe-rie van VROM. Atos Origin en Bridgis werken

Dat Bridgis hem was aanbevolen door een re-latie, is een extra bijzonder gegeven.f

e Meer informatie: Guido Heens [email protected] (0344) 63 62 42

sinds 2007 samen in dit project. De beheer-fase strekt zich uit tot eind 2011. De database bevat zeventien lagen met populatiegegevens die gekoppeld zijn aan een vlak van een ge-bouw of een terrein. De gehele database bevat in totaal gegevens van ruim 8 miljoen objec-ten. Fase 3 gaat snel starten en loopt tot eind 2011. f

e Meer informatie: Thijs van den Brink [email protected] (0344) 63 62 42

Adreslocaties vliegt fotovluchten aan

Taart voor samenwerking Populator

MArKT

subsecties. In een abonnementsvorm koopt men vooraf zogenaamde ‘infocredits’ in.

meer informatiewww.valuator.nl geeft meer informatie over dit nieuwe portaal van Bridgis. De productie en toegevoegde waarde in een gebied kan worden geleverd voor elf secties en 37 subsecties. Op de website is de vol-ledige tabel te zien. f

e Meer informatie: Thijs van den Brink [email protected] (0344) 63 62 42

ServiceS

Bridgis werkt samen met Frans Otto

Voorjaar 2009 sloten Bridgis en Frans Otto een

samenwerkingsovereenkomst voor de Va-luator. Frans Otto is expert op het gebied van economische berekeningen en het in-houdelijke brein achter de Valuator. Hij was werkzaam bij de rekenkamer van het CBS en werkte bij het RIKZ (Rijksinstituut voor Kust en Zee) aan een model dat economi-sche toegevoegde waarden van gebieden berekent. Na zijn pensionering wilde hij zijn ideeën en kennis verder toepassen. Met Bridgis klikte het zodanig dat gezamenlijk de Valuator is bedacht en ontwikkeld. f

e Meer informatie: Cees Guikers [email protected] (0344) 63 62 42

BrON

I 5 I NOVEMBER 2009 I B•CONNECTED

leverancier van geo-dataservices. Wij bouwen eersteklas software en via onze services hebben wij dagelijks contact met onze klanten.” Met ruimtelijke gegevens en informatie over geo-grafische objecten zijn de mogelijkheden vrij-wel onbegrensd. Mensen beleven informatie via de functie; de vraag die wordt beantwoord

of het probleem dat wordt opgelost. Dus niet via data zelf of de techniek en het systeem dat er achter zit. Het heeft geleid tot een ordening en naamgeving van de portalen op basis van een functionele combinatie van dataservices op de productlijn: data maken - data kopen - informatie kopen - informatie maken.

Toegang tot geografische data logisch en helder geordend

De vier nieuwe portalen bundelen 17 jaar ervaring

in het aanbieden van geografische data en in-formatie op een hedendaagse manier voor een onbegrensde hoeveelheid gebruikers. Directeur Cees Guikers vertelt: “We zijn de afgelopen jaren getransformeerd van een geo-databedrijf in een

Bridgis presenteert een gloednieuWe merkstrategie als resultaat van de herpositionering van de dienstverlening van het Bedrijf. een WeloverWogen keuze die naadloos aansluit op de expertise van Bridgis: geografische data. daarin Wil Bridgis niets minder dan de Beste zijn. de merkstrategie is het sluitstuk van de transitie van offline dataleverancier naar internetdienstverlener.

Nieuwe merkstrategie resultaat van transitie Bridgis

ServiceS

geo WebservicesData kopen via een XML-request. Bouwers van webapplicaties kunnen de services eenvoudig integreren, bijvoorbeeld voor het ophalen van een enkel adrescoördinaat of kaartbeeld.

Funda plaatst er woningen correct mee op de kaart en Ambulancezorg Nederland haalt er de bestemming van de ambulances mee op.

geoshop de CoördinatieData kopen in een online datasupermarkt. Bijna driehonderd gebruikers doen er al hun

dagelijkse boodschappen, waaronder alle bekende advies- en ingenieursbureaus.

PopulatorInformatie kopen over het aantal mensen dat zich mogelijk in een bepaald gebied bevindt. Twintig verschillende datalagen en een uitge-

breid stelsel van cor-rectiefactoren zorgen in een oogwenk voor

het meest betrouwbare antwoord. De Popu-lator zal worden gebruikt bij het maken van groepsrisicoberekeningen. Toepassingen in

het crisismanagement en de rampenbestrij-ding bevinden zich in de pilotfase.

valuatorInformatie kopen over de toegevoegde waarde die alle aanwezige organisaties in een bepaald gebied produceren. Feitelijk een geografische detaillering van ons Bruto Nationaal Pro-duct. De Valuator ontsluit ook het WOZ-be-stand van Dataland voor de berekening van de totale en gemiddelde WOZ-waarde in het op-gegeven gebied.

I 6 IB•CONNECTED I NOVEMBER 2009

Data - Stukken kaart, luchtfoto’s, records met adres- of postco-degegevens. Klanten verwerken de data in huis tot de gewenste informatie.

Informatie - Resultaat van een op data uitgevoerde bewerking.

data bij de bronInternet maakt het mogelijk om data te gebruiken op het moment dat er behoefte aan is. Een route berekenen, of een telling maken, tegenwoor-dig is het niet meer nodig data te bezitten om er gebruik van te kunnen maken. Naar analogie met Application Service Providing (ASP) noemt Bridgis dit Data Service Providing (DSP).Aan de basis van Bridgis’ services ligt een groot en breed samengesteld datalab in de vorm van een spatial database met tientallen datalagen. Daarnaast worden dataservices van derden aangeroepen. Het datalab is opgebouwd rond Bridgis Adreslocaties® zodat alle gegevens op adresni-veau zijn terug te voeren tot de gebouwvlakken in de topografische kaart.

afhandelen requestsEen request op de database vindt altijd plaats door middel van een of meer adressen of postcodes. De gebruiker kan die verzameling zelf aan-leveren in een bestand, maar ook samenstellen via een ruimtelijke query in de vorm van een getekende of berekende polygoon van bijvoorbeeld een risicocontour, een gasmal, of een buffer langs een snelweg. De soft-

ware selecteert de adressen of postcodes in de polygoon en haalt daar-mee de noodzakelijke gegevens op uit het datawarehouse. Afhankelijk van de toepassing vindt een bewerking op de data plaats. De gebruiker ontvangt het resultaat.

nieuwe gebruikersDeze inzet van moderne technologie maakt geografische data toegan-kelijk voor een grote groep potentiële gebruikers die daarvan tot nu toe verstoken zijn gebleven omdat GIS voor hen te ingewikkeld en/of te duur bleef. Nu kunnen zij online een antwoord op hun vraag krijgen zonder over eigen software en data te beschikken. Maar ook voor professionele GIS-gebruikers bieden de nieuwe portalen interessante voordelen. Zij kunnen de portalen rechtstreeks vanuit hun GIS “geografisch” bevra-gen. Inmiddels liggen er al nieuwe plannen op de tekentafel voor nieuwe portalen. De eerstvolgende zal functionaliteit bevatten waarmee online een eigen database met geografische objecten kan worden opgebouwd en onderhouden. Bijvoorbeeld voor het beheer van vastgoed en het re-gistreren van voorkomende verschijnselen.f

e Meer informatie: Cees Guikers [email protected] (0344) 63 62 42

De online shop van Bridgis is onlangs grondig verbouwd. Op de gevel prijkt nu een nieuwe naam: Geoshop de Coördinatie.

Het assortiment is uitgebreid en er zijn verbeterde mogelijkheden om geografisch te selecteren. De Coördinatie is hét adres voor het bestellen van geografische data met één abonnement.

Met Geoshop de Coördinatie zijn zeer nauwkeurige en betrouwbare selecties en ana-lyses te maken. Administratieve of geografische gebiedsselecties zijn razendsnel te voorzien van de gewenste raster- en/of vectorkaarten, luchtfoto’s, coördinaten, be-schrijvende gegevens of data-analyses. Ideaal voor projecten waarbij doorlooptijd en kostenbeheersing beslissend zijn. f

e Meer informatie: Thijs van den Brink [email protected] (0344) 63 62 42

Op donderdag 24 september om 18.18 uur lokale tijd is door no-taris Cees van den Ark te Beneden Leeuwen de akte gepasseerd

voor de oprichting van de Stichting Continuiteit Bridgis Geo Service Center, afgekort Stichting Continuiteit.De Stichting Continuiteit voorziet in de oplossing van het probleem van de zoge-naamde derden afhankelijkheden in Software as a Service (SaaS). De Stichting zal daarvoor overeenkomsten aangaan met de data en hostingpartners van Bridgis. Deze overeenkomsten regelen dat, in het geval Bridgis niet meer aan haar verplich-tingen kan voldoen, de rechten uit de overeenkomsten voor zes maanden overgaan op de Stichting.

In combinatie met een ESCROW voor de software biedt dit aan de klanten van Bridgis een volledige garantie op continuïteit van de services, onafhankelijk van Bridgis.

Het bestuur van de Stichting bestaat bij de oprichting uit:• Maarten Wienbelt, directeur van Corso Informatica, voorzitter• Ben Herfst, bestuurslid van de Stichting LISA, secretaris• Peter Arkenbout, directeur van Prosu, penningmeester f

e Meer informatie: Cees Guikers [email protected] (0344) 63 62 42

ServiceS

Supermarkt vernieuwd

Goudgerand Service Level Agreement

Stichting Continuïteit een feitBrON

de vernieuWde portalen zijn gelanceerd tijdens degis-conferentie in de doelen op 23 en 24 septemBer.

Data makeN E Data kOpeN E INfOrmatIe kOpeN

E INfOrmatIe makeNvlnr: mark van WouW (juridisch adviseur), Ben herfst, maarten WienBelt, cees guikers (directeur Bridgis) en peter arkenBout lu

ke li

plijn

I 7 I NOVEMBER 2009 I B•CONNECTED

cOLU

MN

De visie van

De nieuwe kern van Bridgis

“Plannen genereren geen actie”, is dat tegeltjeswijs-heid? Ik denk het niet. Een plan is een ontwerp of idee over (hoe) iets te doen. Maar voor actie heb je stimuli nodig en mensen die ermee aan de slag gaan. Mag je op dat tegeltje “planning” vervangen door “beleid”? Van mij wel. Onder beleid verstaan we het aangeven van de richting en de middelen waarmee het management de gestelde organisatiedoelen wil gaan realiseren. (Klein & Rorink 2005). Beleid is het stellen van doelen, middelen en een tijdpad in onderlinge samenhang, zo leert ons de onvolprezen Wikipedia. Andere woorden maar met dezelfde strek-king. Ook beleid genereert geen actie zonder stimuli en mensen die ermee aan de slag gaan. Toegankelijke overheidsdata zijn al 15 jaar staand beleid. Gegevens die met belastinggeld zijn verza-meld moeten in principe voor burger en bedrijf be-schikbaar zijn als inzicht en verantwoording en basis voor de ontwikkeling van toegevoegde waarde. Dat daar nog steeds bar weinig van terecht is gekomen, wijst op het ontbreken van stimuli en bij nadere ana-lyse klopt dat ook.• Veel interessante overheidsdata ligt opgeborgen

achter speciale wetgeving. In onze wereld is het Kadaster daarvan een bekende exponent. Exploi-tatie van die data is niet de primaire taak en zeker niet de cultuur van het Kadaster en is bovendien niet goed mogelijk zonder combinatie met data uit andere bronnen.

• Het is niet duidelijk wat overheidsdata zijn enwat niet. En dus sneuvelt het vrijgeven van het Nationaal Wegenbestand in het zicht van de finish omdat dit geen overheidsdata zijn maar data die de overheid nodig heeft. En data is wat anders.

• Overheidsbestandenliggenverspreidoverdevollebreedte van de overheidsorganisatie. Op heel veel verschillende plaatsen wordt over toegankelijk-heid nagedacht door ambtenaren die niet eerder met dat bijltje hebben gehakt en die andere pri-maire verantwoordelijkheden hebben. Bovendien, de echt interessante overheidsbestanden bevatten gevoelige en vertrouwelijke gegevens. Als je als hoeder van die bestanden geen weet hebt van mo-derne informatietechnologie en van Software as a Service dan denk je zeker te weten dat je daar je vingers aan gaat branden. Afblijven dus!

Als de overheid het serieus meent met die toeganke-lijkheid dan moet ze doorpakken.Dat kan door de diverse databestanden uit hun isolement te halen en de noodzakelijke technische kennis en operationele verantwoordelijkheid te centraliseren. Het bedrijfsleven wil daar vast wel een handje bijhelpen.

Prof.dr.ir. Leopold S.F. VerbiestdonckGeograaf

De webapplicaties draaien nu op Windows 2008, als

guest op VM-ware. Een 64-bit Linux-machine verzorgt alle data en het rekenwerk. Naast een veel betere beheerbaarheid realiseren we ook een flinke besparing in het stroomverbruik. Ooit had Bridgis een datacatalogus op papier en verzonden we databestellingen op een flop-pie of cd per post. Onze data werden door de gebruikers lokaal gebruikt in hun eigen GIS-omgeving. Sinds het begin van deze eeuw ge-bruikt Bridgis data online in internet toepas-singen. Dit resulteerde per toepassing in een eigen applicatie met een eigen interface, eigen datastructuur en soms zelfs een eigen server. Zodoende groeide ons serverpark met elke nieuwe toepassing die we aan de dienstverle-ning toevoegden. integratie webservicesDrie jaar geleden heeft Bridgis de eerste stap gezet om alle webservices te integreren. Een

LAB

Krachtige servers verbeteren dienstverlening

voor het oog zichtBaar is er de afgelopen periode veel veranderd aan de online diensten van Bridgis. om het geBruiksgemak en de BetrouWBaarheid te Bevorderen is er echter ook aan de achterkant veel veranderd. de hardWare van Bridgis is vervangen door nieuWe, krachtige servers.

Gecoördineerde toegankelijkheid

framework is ontwikkeld voor het afhan-delen van aanvragen en het doen van que-ries op databestanden. De eerste toepas-sing die hiervan gebruik maakte was onze webwinkel.Sindsdien heeft Bridgis nieuwe services ont-wikkeld op basis van dit framework en oude services hiervoor omgeschreven. In dat proces is natuurlijk het nodige bijgeschaafd aan het ontwerp en zijn bugs verholpen. Inmiddels is sprake van versie 3.0 van de online shop, die nu Geoshop de Coördinatie heet en versie 2.8 van het framework dat bij alle diensten de aanvragen afhandelt. Uiteindelijk leidt het tot een grotere be-trouwbaarheid, een betere beheerbaarheid en een stapeltje oude servers. f

e Meer informatie: Martin Koch [email protected] (0344) 63 62 42

I 8 IB•CONNECTED I NOVEMBER 2009

D e Buurtmailing is een snelle en goedkope

manier om potentiële klanten, relaties en ge-interesseerden te attenderen op producten, diensten, services, aanbiedingen of wetens-waardigheden. Online selecteert men een adres, definieert eventueel gewenste straten binnen de selectie en Buurtmailing geeft alle adressen rondom het adres terug.

goede ervaringen testfaseTestgebruikers hebben Buurtmailing als ge-bruiksvriendelijk en overzichtelijk ervaren. Ook de duidelijkheid over het aantal adres-sen en de kosten is positief beoordeeld. Direc-teur Luke Liplijn vertelt over een exclusieve

meubelzaak die in de testfase de Buurtmailing gebruikte. “Om met een mailing enkel klanten te bereiken met een bovenmodaal inkomen, is een selectie op inkomensklasse gemaakt. Een goed voorbeeld van een effectieve verzen-ding.” En het klinkt wellicht bekend in de oren, vervolgt hij, om van vrienden te horen ‘wat woon je mooi in deze buurt, hier wil ik ook wel wonen’. Liplijn: “Makelaars kunnen daar een-voudig op inhaken door een straal te kiezen in onze applicatie, om de woning die te koop of te huur staat, extra onder de aandacht te bren-gen bij de bewoners in die buurt.”

Bridgis adreslocaties® Aan de basis van Buurtmailing ligt Bridgis Adreslocaties®, het enige volledig landsdek-kende coördinatenbestand. Van circa 98,5% van alle adressen ligt de coördinaat in een TOP10-vectorbouwvlak. Voor de Buurtmai-ling gebruikt Dataquote de vernieuwde Geo-webservice. De selectie van adressen wordt nu verfijnd op bijvoorbeeld functie van een adres óf demografische gegevens zoals type ge-zinsfase, welstand, eigendom of type woning. Daardoor kunnen mailings nog meer worden toegespitst op de doelgroep.

doorontwikkeling applicatiesDataQuote is een jong en ambitieus bureau

Naast het bieden van adresselecties via stan-

daard Geo-webservices, voert Bridgis ook maatwerkprojecten uit. Zo hebben wij on-langs in samenwerking met Cendris een pro-ject uitgevoerd om binnen een straal van 75 meter van glasvezelkabels, zakelijke bedrijven te selecteren om op glasvezel over te gaan.

nauwkeurige verfijningIn het adressenbestand van de opdrachtge-ver heeft Cendris op basis van haar consu-menten en zakelijke bestanden aangegeven of het consumenten of zakelijke adressen betreft. Vervolgens heeft Bridgis op het zake-lijke bestand een zeer nauwkeurige verfijning aangebracht en die adressen geselecteerd die niet door een fysieke hindernis van de kabel

MArKT

MArKT

Bereik je doelgroep op het juiste adres

Slimme selecties voor Buurtmailingdoelgroepen Bereiken met kennis van Woningtype, Welstandsniveau en gezinssamenstelling is interessant voor makelaars, Woningcorporaties, gemeenten en Winkeliers. voor hen is er nu Buurtmailing, een initiatief van dataQuote dat voor de adresselecties de vernieuWde geo-WeBservice van Bridgis geBruikt. Buurtmailing gaat deze maand definitief de lucht in.

dat nieuwe, innovatieve diensten op het gebied van vastgoeddata, marketing en risicomanage-ment ontwikkelt. Directeur Liplijn meent dat er tot nu vaak niet goed gekeken wordt naar de effectiviteit van een adressenbestand, wat de respons is en het bereik. Het bedrijf is voortdu-rend bezig bestaande applicaties juist hier op door te ontwikkelen. DataQuote gaat binnen-kort ook online met een adressenselectie voor bedrijven en van verhuizend Nederland. f

e Meer informatie: Guido Heens [email protected] (0344) 63 62 42

Filter verbetert adresbestandzijn gescheiden. Een snelweg, rivier of spoor-baan is immers een obstakel dat graven on-mogelijk maakt. Cendris heeft de selectie van Bridgis gebruikt om daaraan extra zakelijke doelgroepgegevens toe te voegen. Daarbij is gebruikt gemaakt van de databases van Cen-dris waarin alle twee miljoen bedrijven in Ne-derland zijn opgenomen. Dit verrijkte bestand is gebruikt om bedrijven een aanbod te doen om over te stappen op glasvezel. Cendris Cus-tomer Information beschikt over uitgebreide doelgroepdatabases op zowel de zakelijke- als de consumentenmarkt. f

e Meer informatie: Thijs van den Brink [email protected] (0344) 63 62 42

I 9 I NOVEMBER 2009 I B•CONNECTED

Verbeelding van de verbinding

Overspanning verbindtHet belang van stations is in alle tijden door architecten tot uitdrukking gebracht in monumentale gebouwen. Recentelijk heeft

de Spanjaard Santiago Calatrava er in Luik een nieuw en spraakmakend voorbeeld aan toegevoegd. Het TGV-station Liege-Guillemins heeft een grondoppervlak van 410 bij 160 meter (zeg maar 8 voetbalvel-den) en is opgetrokken uit staal glas en wit beton. Door de tweezijdige openheid zijn de

Het tarteN vaN De zwaartekracHt HOuDt ONs al Heel laNg bezIg

beide stadsdelen zichtbaar, ook voor elkaar. Want volgens de architect moet “een station geen barrière zijn, maar een punt van ver-binding.” Dat is het natuurlijk per definitie, maar hier is er ook in andere opzichten ui-ting aan gegeven.Door de vrije overspanning van maar liefst 190 meter lang en 35 meter hoog, lijkt de zwaartekracht er geen vat op te hebben. Het station heeft zijn eigen hemelwand, net zoals bijvoorbeeld het Pantheon. Het tarten van deze natuurwet houdt ons mensen blijkbaar al heel veel langer bezig. Ruim voordat deze kracht zijn naam kreeg bouwden de Romei-nen bijna 2000 jaar geleden al een tempel met een in die tijd voor onmogelijk gehouden vrije overspanning van maar liefst ruim 43 meter. Ook al van beton. f f

I 10 IB•CONNECTED I NOVEMBER 2009

First Element een tevreden gebruikerFirst Element is een in Delft gevestigde soft-

ware en ict-leverancier met ruime ervaring in onder andere applicatieontwikkeling, advies en kadastrale informatie. Het bedrijf richt zich

Verbeelding van de verbinding

MArKT op oplossingen voor kleine en middelgrote bedrijven. Al sinds 1996 bestaat de samenwer-king met Bridgis. First Element gebruikt loca-ties, zoals postcodekaarten in toepassingen van haar klanten, vertelt Erik van Hunnik, directeur van het bedrijf. “Met name de 6-posi-tie postcodekaart is er zeer geschikt voor. Deze sluit goed aan bij de toepassingen die wij aan onze klant leveren, zoals analyses en visuali-saties op gedetailleerd niveau. Prettig is dat de datasets op de server klaargezet worden en wij ze zo kunnen ophalen. De veelheid aan data van Bridgis is voor ons een groot pluspunt, de datasets zijn goed op elkaar aangesloten en afgestemd.”

gebiedsscan voor politieEen belangrijke klant is de politie waaraan First Element haar GIS-software MapInfo met toepassingen levert. Het product MapAnalyse is bij negen korpsen geïmplementeerd om

Krachtige koppeling GIS en geografische dataesri nederland en Bridgis koppelen gis en geografische data, zodat een krachtige comBinatie ontstaat. de samenWerking met Bridgis zorgt ervoor dat esri nederland haar klanten één ingang kan Bieden voor geografische data.

Janneke Korenromp, business consultant

van ESRI Nederland geeft aan dat klan-ten behoefte hebben aan software inclu-sief data. “Ze kunnen dan eenvoudig hun eigen kaartlagen combineren met datasets die voor hen relevant zijn. Op die manier kunnen onze klanten nog meer uit hun data halen.”Bridgis beschikt over een breed assortiment aan data, stelt Korenromp. “De diversiteit

aan bestanden maakt onze datapartner tot een waardevolle aanvulling om mee samen te wer-ken.” De samenwerking verloopt prettig. “Mede door hun snelle en flexibele werkhouding.”

PopulatorHet goede contact tussen beide bedrijven heeft ook geresulteerd in het koppelen van de Brid-gis’ Populator met de Eagle-suite. De Populator wordt binnen Eagle gebruikt voor een snelle en nauwkeurige berekening van het aantal aan-wezigen in een gebied. Deze berekening wordt gemaakt op basis van type (wonen, werken, recreëren), datum en tijd. Zo kan snel worden berekend hoeveel mensen bij hoogwater moe-ten worden geëvacueerd. f

e Meer informatie: Thijs van den Brink [email protected] (0344) 63 62 42

MArKT

Kwaliteit adressen bepaalt succes GIS

Kwaliteit kent geen tijd, is het credo van directeur

Danny van Hooren van SmallToGo dat in-novatieve GIS-oplossingen levert. Als jonge ondernemer koos hij direct voor kwaliteit. De hoge kwaliteit van adrescoördinaten van Brid-gis levert directe winst op bij de implementa-tie van nieuwe GIS-systemen, is zijn ervaring. “Bridgis levert data netjes aan en de services werken prima. Ook de documentatie die daar-bij hoort is goed.” Bij een woningcorporatie voerde zijn bedrijf de complete implementatie uit met al het kaart-materiaal van Bridgis. Vooral bij dit soort orga-nisaties bepaalt de kwaliteit van adressen het succes van een implementatie, is zijn mening.SmallToGo maakt van kaartmateriaal via Geo-webservices gebruik zoals Top10vector, Top25raster, Navteq straten en CBS wijken en buurten. Door de samenwerking met Bridgis kan SmallToGo GIS-software compleet aan-bieden, inclusief implementatie en kaartma-teriaal. f

e Meer informatie: Guido Heens [email protected] (0344) 63 62 42

MArKT

aangiften te visualiseren en wordt volgend jaar verder uitgerold. MapAnalyse zal in de nabije toekomst gebruik gaan maken van gegevens van de Populator. Een performance index is een uitbreiding die wordt gebouwd voor de Ge-biedsscan om de politie inzicht te geven in de mate waarin criminaliteit in buurten en wij-ken relatief toe- of afneemt. Met de differenti-atie van dag en nacht die de Populator levert, krijgt First Element een krachtige toevoeging van haar dienstverlening aan de politie. f

e Meer informatie: Thijs van den Brink [email protected] (0344) 63 62 42

I 11 I NOVEMBER 2009 I B•CONNECTED

De Amerikaanse overheid probeert het ernstig vervuilde atoomreservaat Hanford gron-dig schoon te maken. Als onderdeel daarvan zijn radioactieve konijnenkeutels opge-spoord met helikopters waaronder sensoren hingen. Blijkbaar hebben de konijnen de aanwezige radioactiviteit zo sterk geconcentreerd in hun keutels, dat die te onderschei-den zijn vanuit een helikopter.

Naast konijnen hebben ze te maken met radioactieve muizen, dassen en wolven. Dit illu-streert weer eens dat in de natuur alles met elkaar verbonden is. Radioactief stof komt op de grond, wordt opgenomen door plantjes die door konijnen gegeten worden, en komen uiteindelijk in de wolven terecht die konijn op het menu hebben staan. Een probleem er-gens aan het begin sijpelt de hele keten door en voor je het weet zit het overal. f

Verbinding in de natuur