B-connected 9

of 14 /14
b connected e RELATIEMAGAZINE VAN BRIDGIS e NO.9 • 2012 Antennes op de kaart Artikel ArcGIS Online Bridgis in de wolken Contract Populatie- bestandGR verlengd Kadastrale data via Geoshop

Embed Size (px)

description

Relatiemagazine Bridgis

Transcript of B-connected 9

 • b connectede R e lat i emagaz in e van BR idg is e NO.9 20 1 2

  Antennes op de kaartArtikel ArcGIS Online

  Bridgisin de wolkenContract Populatie-bestandGR verlengd

  Kadastrale data via Geoshop

 • Redactioneel

  Gratis abonnementAls relatie van Bridgis ontvangt u bconnected 2 x per jaar. Ontvangt u bconnected nog niet rechtstreeks of weet u niet zeker of u in de verzendlijst bent opgenomen, meldt u dan aan via www.bridgis.nl.

  Zo lijkt het wel of de natuur een geheugen heeft

  maar dat is natuurlijk flauwekul. De natuur

  heeft helemaal geen geheugen. Het is alleen

  maar de reflectie van ons denken. Zou je den-ken. Want hoe kan het dan dat wij bij Bridgis

  na exact twintig jaar en een onderbreking van

  ruim tien jaar opnieuw kadastrale data gaan

  verkopen in Geoshop de Cordinatie? Andere

  mensen komen in andere omstandigheden

  met andere randvoorwaarden en technieken

  tot dezelfde uitkomst. Is dat niet wonderlijk?

  Onze geschiedenis herhaalt zich gewoon wel!

  LhIStOIRe Se RPte? MAIS nOn! ALLeen In het hOOfd vAn MenSen. MenSen MAken

  vAn ALLeS een veRhAAL OM het te kunnen OPSLAAn In hun GeheuGen. dOOR AAn

  GebeuRtenISSen een OORzAAk te kOPPeLen en ze OndeRdeeL vAn een PAtROOn te

  MAken wORden het LOGISChe, MAkkeLIjk te OnthOuden eRvARInGen dIe LAteR nOG

  eenS vAn PAS kunnen kOMen ALS zICh een veRGeLIjkbARe SItuAtIe vOORdOet.

  Heeft de geschiedenis dan toch een geheugen?

  Dien

  sten

  Ontsluiting

  Webportal valuator.nl populator.nl makemymap.nl decoordinatie.nl

  PopulatiebestandGroeprisico

  MakeMyMapGroen

  Adreslocaties OV

  Webservice(SOAP XML)

  Customization

  Services Geodata

  Zijn wij daar blij mee? Wat denkt u? Zijn wij er

  trots op de eerste reseller van kadastrale data te

  mogen zijn? Niet zon klein beetje! We doen er

  daarom gelijk nog maar een schepje bovenop.

  Binnenkort is ook de WMS van de kadastrale

  kaart beschikbaar in MakeMyMap. Met deze

  uitbreidingen van onze services realiseren wij

  wat bovenaan de wensenlijst van onze klanten

  staat. En daar gaat het uiteindelijk om!

  Cees Guikers - Directeur

  I 2 IBCONNECTED I april 2012

 • Web map verlaagt drempels om geo-informatie te ontsluiten

  Colofon

  bconnected is een uitgave van bridgis en verschijnt twee maal per jaar. de artikelen in dit magazine zijn ter informatie. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Overname voor eigen gebruik is toegestaan met bronvermelding.

  Redactiebridgis en dejong&verder

  Ontwerp en opmaaknout design

  druk en afwerkingtailormade

  Bridgis bvPostbus 71 4000 Ab tiel(0344) 63 62 42 www.bridgis.nl [email protected]

  Overheid ziet waarde PopulatiebestandGR en verlengt contract

  Adressen voor nieuw concept in de binnenvaart

  5

  11

  13

  b connected

  en verder:antennes online op de kaart 4gebruikers positief over koppeling Risicokaart 4Bridgis in de wolken 6vernetwerkte informatieverwerking serieuze business geworden 9de visie van verbiestdonck 10Binnenkort: Kadastrale data via geoshop de Cordinatie 11verbeelding van de verbinding 12geslaagd gastcollege Bridgis in the Cloud 13inzicht in waarde leidt tot vervolg onderzoek 13verbinding in de natuur 14

  Resultaten eerste ana

  lyse van het popula0e

  bestand GR

  Aantal sessies

  (1 jaar)

  +72%

  Met

  Pop GR Voor

  Pop GR

  Exploita3e kosten*

  (jaarlijks, K)

  597

  -60%

  Realisa0e Prognose

  1,482

  * Note: Opera0onele

  kosten + ontwikkelings

  kosten o.b.v. 5 jaar afs

  chrijving

  Bron: Popula3ebestan

  d groepsrisicobereken

  ingen; verkenningen

  voor exploita3e (I&M

  / Bridgis, juni 2011)

  Aantal gebruikers

  (1 jaar)

  +33%

  Met

  Pop GR Voor

  Pop GR

  I 3 I april 2012 I BCONNECTED

 • MOnet SteMt nAMenS de netweRkOPeRAtORS kPn, t-MObILe en vOdAfOne de PLAAtSInG vAn AntenneS Af Met OveRheden. de veRenIGInG InfORMeeRt GeMeenten OveR het PROCeS dAt vOORAf GAAt AAn de PLAAtSInG en het PLAAtSInGSPLAn. OOk COnSuMenten kunnen eR Met vRAGen teReCht. OM (heR)GebRuIk vAn dOCuMenten en een CentRALe OPSLAG te bevORdeRen, beSLOOt MOnet tOt AAnSChAf vAn een OPen SOuRCe ICt-OPLOSSInG. bRIdGIS OntwIkkeLt Mee.

  Monet laat een oplossing bou-wen voor het beheer van alle zogenaamde on-

  gestructureerde informatie die niet in databases is verzameld, zoals Office- documenten, PDFs, beeldmateriaal, webcontent en e-mail. Dat maakt het mogelijk informatie zo effectief mogelijk te verwerken, te beheren en te delen. Het vermindert papieren informatie-stromen, voorkomt opnieuw maken van informatie en versnelt werkprocessen.

  Online kaartenDeel van de oplossing is het digitale plan waarmee Monet plaatsingsplan-nen kan inzien in heel Nederland en gemeenten en operators per gemeente.

  Bridgis ontwikkelt deze op basis van Ma-keMyMap en levert maatwerk. De tool moet namelijk webbased zijn, dus overal toegankelijk en de meest actuele kaart tonen. Er kan ingezoomd worden op masten en relevante geregistreerde ken-merken uitlezen (vergunning ja/nee, op woonhuis ja/nee). Monet krijgt hiervoor de beschikking over zowel wegen- als topografische kaarten. Tevens kunnen straks kaarten in hoge resolutie op A3-formaat worden geprint via een kop-peling naar pdf. Het systeem wordt dit voorjaar in gebruik genomen. f

  e Meer informatie: floor Guikers [email protected] (0344) 63 62 42

  Het Interprovinciaal Overleg (IPO) wil van de Risicokaart een compleet en betrouwbaar product maken op basis van continuteit, actualiteit en volledigheid. Om dat waar te maken is koppeling met de Populator en de Va-

  luator zeer relevant want die hebben dezelfde uitgangspunten. Na de technische koppeling in 2010 zijn de Populator en de Valu-ator in 2011 in een pilot door gebruikers van de Risicokaart Prof toegepast.

  PilotTussen augustus en eind december konden professionele gebrui-kers van de Risicokaart onbeperkt gebruik maken van de Popula-tor en de Valuator. Doel was meten van de behoefte en beoordelen of een definitieve implementatie van de koppeling wenselijk is. Bridgis en IPO hebben er zeer positieve geluiden over ontvangen tijdens een aantal evenementen en via een gebruikersenqute. Hoe de services verder worden gemplementeerd wordt momen-teel besproken.

  informatie over risicosDe risicokaart is een webapplicatie die burgers informeert over risi-cos in hun woonomgeving. Voor professionele gebruikers is er een Prof-versie. De informatie is bruikbaar voor besturen en overheids-diensten bij het maken en uitvoeren van beleid over hulpverlening en rampenbestrijding, openbare orde en veiligheid, bij ruimtelijke ordening en vergunningverlening en voor eerstehulpdiensten. Kijk voor meer informatie op www.risicokaart.nl. f

  Antennes online op de kaart

  Informatie effectief verwerken, beheren en delen

  Gebruikers positief over koppeling Risicokaart

  Resultaten gebruikersenquteAan de enqute van Bridgis deden 74 gebruikers mee. Driekwart heeft gebruik gemaakt van de Populator en Valuator in de Risicokaart Prof voor uiteenlopende werk-zaamheden. Daarvan beoordeelde driekwart de diensten als gebruiksvriendelijk. Tweederde beoordeelde de kwaliteit van de informatie en de duidelijkheid van de interface met een cijfer 7 of hoger. Ten aanzien van de relevantie voor het werk scoorden Populator en de Valuator bij driekwart van de respondenten een cijfer 7 of hoger. Als overall rapportcijfer is een 7,2 gegeven.

  e Meer informatie: Cees Guikers [email protected] (0344) 63 62 42

  Meer informatie over de gebruikers- enqute op de website van bridgis. Scan de QR-code of ga naar www.bridgis.nl/resultaten.html

  BCONNECTED I april 2012 I 4 I

 • ARCGIS OnLIne IS de PLek In de CLOud wAAR IedeReen zIjn GeOGRAfISChe InfORMAtIe kAn deLen. het MAAkt deeL uIt vAn ARCGIS, een tOOnAAnGevend GIS-PLAtfORM vAn eSRI, weReLdwIjd MARktLeIdeR vOOR GIS-SOftwARe. eSRI nedeRLAnd wIL de funCtIeS en COntent vAn ARCGIS OnLIne veRRIjken dOOR dAtA vAn LeveRAnCIeRS ALS bRIdGIS LAAGdReMPeLIG en zO MOGeLIjk kOSteLOOS AAn te bIeden. ReCent IS een InteRACtIeve web MAP GentROduCeeRd dIe het AAntAL MenSen OP LOCAtIeS zIChtbAAR MAAkt, Met behuLP vAn de POPuLAtOR.

  Esri Nederland ziet voor partners een belangrijke rol weg-gelegd om ArcGIS Online naar een

  hoger plan te trekken, vertelt product con-sultant Joris Bak. Deze eerste web map is een kosteloze online webservice voor bestaande gebruikers. Ze kunnen deze informatie aan hun kaartlagen toevoegen. Je vraagt de po-pulatie op per gebied en bekijkt ze met een paar klikken online op een kaart; heel een-voudig en visueel. ArcGIS Online willen we met veel meer van dit soort functies en da-tasets uitbreiden. Voor Bridgis is het interes-sant te tonen wat ze in huis hebben. Want wie meer details nodig heeft, komt daarna vanzelf bij hen terecht.

  samenwerking met partnersVia ArcGIS Online kunnen mensen op een laagdrempelige wijze digitaal kaarten

  maken en deze delen met anderen. Om meer gegevens van dataleveranciers zo aan te bie-den, zoekt Esri samenwerking met partners. De web map die samen met Bridgis is ontwik-keld, genereert een kaart van Nederland die in grids van 500 x 500 meter het potentieel aantal aanwezigen mensen toont, per dag/nacht en week/weekend. Dat geeft inzicht in welke gebieden wel of niet dichtbevolkt zijn. De time-enabled web map kan de gegevens via een play-functie visualiseren over ver-schillende momenten. Dat brengt bijvoor-beeld duidelijk de trek van Nederlanders overdag naar de Randstad en industriegebie-den in kaart.

  voordeel voor iedereenMet de volgende functies gaan we nu aan de slag, vertelt Joris Bak. We zijn gestart met het publiceren van deze populatiegegevens. Als vervolg kijken we naar het gezamenlijk ontwikkelen van een Populator web app die

  aangesloten kan worden in de Esri-porta-len. Bak geeft aan dat het heel interessant is samen met partners op te trekken om daar-mee gebruikers van zoveel mogelijk nuttige geo-informatie te voorzien: Want daar haalt iedereen voordeel uit. f

  Web map verlaagt drempels om geo-informatie te ontsluiten

  ArcGIS Online biedt toegang tot data en interactieve kaarten

  arcgis OnlineArcGIS Online is een portaal waar ieder-een geografische content kan vinden en beheren. Het portaal biedt een compleet systeem voor het aanmaken, bewerken, beheren en visualiseren van GIS, tot het delen van GIS-data, kaarten en services via servers en netwerken.

  Webadres webmap: Webadres: http://bit.ly/yMuS1g http://www.esri.nl/ago

  e Meer informatie: Cees Guikers [email protected] (0344) 63 62 42

  I 5 I april 2012 I BCONNECTED

 • bridgis in de wolken

  Join us in the cloud

  I 6 IBCONNECTED I april 2012

 • bridgis in de wolken

  Cloud Computing is de jongste loot aan de vruChtbare boom die internet heet. het is een verzamelnaam voor alles dat te maken heeft met via een netwerk gedeelde middelen zoals servers, appliCaties en diensten. de essentie is dat alle zorg over het produCt of de dienst bij de aanbieder ligt en de klant ziCh kan beperken tot waar het hem om gaat: gebruiken. de vergelijking met stroom ligt voor de hand: het is er en je gebruikt het als je het nodig hebt. dat stelt zware eisen aan de bedrijfszekerheid. over de Cloud is veel te doen; is het veilig, is het zeker? dit artikel ordent en verbindt de ontwikkelingen aan de produCten en diensten van bridgis.

  saasDe Cloud is vooral bekend geworden door Software as a Service (SaaS): in plaats van op de eigen computer of in het eigen netwerk bevindt de applicatie zich ergens op het internet en kan er onder bepaalde voorwaarden gebruik van worden gemaakt. Een voor velen bekend voorbeeld is het klantinformatiesysteem Salesforce. We heb-ben het bij Bridgis recentelijk zelf ervaren. Op onze zoektocht naar een vervanger voor ons verouderde klantinformatiesysteem (CRM) kwamen wij ook uit bij Salesforce. Binnen een paar maanden waren we volledig up and running en we merken niet dat het allemaal via het internet gaat en onze klant gerelateerde data zich somewhere op het internet bevindt. Inmiddels spreken we ook al over Platform as a Service (PaaS) waar ontwikkelaars applicaties kunnen inrichten en Infrastructure as a Service (IaaS). Bij Bridgis huren we in de Cloud regelmatig wat extra capaciteit voor grote data-processing-klussen.

  makemymapSaaS levert alleen de door de aanbieder gedefinieerde functionaliteit. Daar omheen bevindt zich meestal een schil waarmee de gebruiker die functionaliteit kan afstemmen op de eigen smaak en informa-tiebehoefte. Business intelligence is daarvoor het moderne contai-nerbegrip. Ook geografische informatie is een vorm van business intelligence en zeer geschikt voor een verblijf in de wolken! MakeMyMap is een typerend voorbeeld van SaaS. MakeMyMap maakt het mogelijk om eigen data in kaart te brengen, op te slaan en te onderhouden en de resultaten via kaartbeelden te delen met anderen zoals opdrachtgevers, partners en klanten. In bconnected informeren wij u regelmatig over de ontwikkelingen.

  daasData as a Service (DaaS) is familie van SaaS. Volgens Wikipedia is het een neef en dat klopt, het is in ieder geval zeker geen broer. De vergelijking met SaaS gaat namelijk maar gedeeltelijk op. Wat SaaS en DaaS samen hebben is hun verblijf in de Cloud. Maar terwijl soft-ware een service op afstand blijft is het bij DaaS toch vooral de bedoe-ling dat je de data komt ophalen voor gebruik in de eigen omgeving. Dat kan een compleet bestand zijn maar ook een web feature service.

  CloudDe term Cloud is ontstaan samen met het packet switching concept. Doordat de verzonden data niet meer over een vast-gelegde lijn ging, wist men niet meer welke weg ze volgden om aan hun eindpunt te komen. Sindsdien stelde men het netwerk voor als een wolk om aan te duiden dat men niet met zekerheid kon zeggen welke route binnen de wolk werd gevolgd. Belangrijke aanjager van het succes van Cloud com-puting is de mogelijkheid om de serveromgeving te virtualise-ren. Virtualisatie wil zeggen dat er op n computer meerdere besturingssystemen kunnen draaien.

  WFsEen web feature service (WFS) levert data. Iedereen die op een website een account heeft aangemaakt heeft daar ongemerkt wel eens ervaring mee opgedaan: als na invulling van postcode en huisnummer de straatnaam en de woonplaats automatisch worden ingevuld dan is er grote kans dat die informatie via een webservice is opgehaald. Hetzelfde gebeurt ook met heel veel administratieve kenmerken van adressen: soort huishou-den, type bedrijf en niet te vergeten de cordinaten die vervol-gens worden ingelezen in een navigatiesysteem.

  Open dataDe Open Data beweging staat in principe los van Data as a Service. Het doel van de open data beweging is namelijk om zoveel mogelijk data met zo weinig mogelijk gebruiks-voorwaarden beschikbaar te krijgen. De achterliggende gedachte is dat data grondstof zijn voor de ontwikkeling van informatieproducten en diensten en veel ingredinten veel combinaties mogelijk maken. Dit is de leer van de Oostenrijkse econoom Joseph Schumpeter (1883-1950) in de praktijk van de eenentwintigste eeuw: Unternehmen ist neue Kombinatio-nen machen. Het uitgangspunt van Open Data is wel dat data kunnen worden opgehaald bij de bron, als het even kan via internet. Vandaar dat er initiatieven ontstaan als het Nationaal Georegister.

  Het woord service slaat dus vooral op het gemak waarmee de data kunnen worden gevonden en opgehaald en niet op het gebruik van de data op afstand. Ook de Open Data beweging gaat uit van het op-halen van data voor gebruik in de eigen omgeving.

  geoshop de CordinatieGeoshop de Coordinatie is de hedendaagse vorm van wat Bridgis al 20 jaar doet: data geografisch toegankelijk maken door eenduidige kwaliteitsbeschrijving, heldere gebruiksvoorwaarden en een lenige geografische querytool.

  Raas Voor zover bekend is RaaS geen erkende afkorting maar dat kan nog komen. Bij ons staat het voor Result as a Service. De leidende gedachte achter Raas is dat je data niet hoeft te hebben om er toch gebruik van te kunnen maken.In de wereld van de geografische informatie kennen we daar al heel wat bekende voorbeelden van. Google Maps levert je in hoog tempo kaartbeelden en luchtfotos als je op zoek bent naar een hotel, camping of wat dan ook. Het is een geavanceerd voorbeeld van

  I 7 I april 2012 I BCONNECTED

 • een Web Mapping Service. Daar zijn er inmiddels al heel veel van. De kaart als digitaal behang. Of neem de routeberekeningen: je ge-bruikt een groot en duur digitaal wegennet en geavanceerde soft-ware om even snel uit te rekenen hoe je van A naar B moet komen en hoe lang je daar over gaat doen. Data + functionaliteit = resultaat. RaaS leent zich bij uitstek voor het toegankelijk maken van data die om redenen van privacy niet kunnen of mogen worden gedistribu-eerd. De toegang tot de data wordt volledig beheerst door de data-services. Zijn ze eenmaal grondig getest dan zijn ze een degelijk slot op de deur van de datasafe en de serviceprovider houdt daarmee dus volledige controle over de data. In het kader van de Open data po-licy zou RaaS door met name de overheid moeten worden omarmd. Het biedt grote mogelijkheden in de benutting van inhoudelijk gevoelige databestanden die de overheid in het kader van haar taak-uitoefening heeft opgebouwd. Hier ligt een mooie uitdaging voor het programma Publieke Dienstverlening op de kaart en/of de beoogde Shared Service Organisatie Geo. Populator en valuator De Populator en de Valuator zijn typische voorbeelden van Result as a Service. Op afstand maakt de klant gebruik van een grote hoeveel-heid, goed georganiseerde data om een antwoord te vinden op een vraag: hoeveel mensen kunnen in deze risicocontour verblijven of hoe groot is de economische schade bij een doorbraak van deze

  dijkring of wat is de waarde van het vastgoed op de zichtlocaties langs deze

  snelweg?

  stichting Continuteit Bridgis geo service Center Hoe spectaculair de oplossingen technisch gesproken ook mogen zijn, we kunnen niet voorbij gaan aan het feit dat tegelijkertijd ook de complexiteit en afhankelijkheid toenemen. Stroom, internet, server en software, ze worden geacht altijd up te zijn. Bij samengestelde services die her end der onderdelen ophalen en samenvoegen wordt het risico exponentieel groter. De service-gedachte stelt aan een MKB-bedrijf als Bridgis extra eisen. De klant mag immers niet het risico lopen dat de service ophoudt als gevolg van financieel onvermogen van de leverancier. Een Escrow van de bron-code van de software kan dit ondervangen in het geval van SaaS. Maar als het gaat om DaaS is een Escrow niet toereikend als de leverancier van de service ook gebruik maakt van data en/of services van derden. De klant kan daar immers geen rechten op doen gelden. De Stichting Continuteit Bridgis Geo Service Center biedt de klant de garantie op continuteit van de services onafhankelijk van Bridgis welbevinden. De Stichting heeft met de leveranciers van data overeenkomsten gesloten die erin voorzien dat de rechten uit de over-eenkomsten die zij met Bridgis hebben in geval van onvermogen automatisch overgaan op de Stichting. In combinatie met de broncode van de software kan de Stichting de service voortzetten voor die partijen die daar op grond van hun SLA recht op kunnen doen gelden. f

  e Meer informatie: jennie van Laar [email protected] (0344) 63 62 42

  I 8 I april 2012 I BCONNECTED

 • De Populator en de Valuator zijn recente, innovatieve ICT toepassin-gen die tot voor enkele jaren alleen door de planbureaus of technisch wetenschappelijke instituten in de lucht konden worden gehouden. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de Ruimtescanner van het Planbureau voor de Leefomgeving of de Emissieregistratie van RIVM/TNO. Ken-merkend is de grote verscheidenheid en ruimtelijke detaillering van de invoergegevens, gecombineerd met een groot aantal rekenregels.

  Win-winOmdat er behoefte is aan modelschattingen met een hoge ruimtelijke resolutie, is er een permanente zoektocht naar betrouwbare en ruim-telijk meer nauwkeurige invoergegevens.De in het artikel geschetste technologische ontwikkeling van web-services, met de verdergaande technische standaardisatie, verla-gen substantieel de inspanningen die anders nodig zouden zijn om de gegevens te combineren en te verrijken. De eindgebruiker merkt hier allemaal niets van, de complexe infrastructuur is de zorg van de dienstverlener. Allemaal win-win dus, al wordt terecht gewezen op de groeiende complexiteit van de voorziening, alle schakels in de

  Vernetwerkte informatieverwerking serieuze business geworden

  keten moeten het wel doen. En als er ergens in de keten iets mis gaat, bij wie moet je dan zijn voor de oplossing?

  Bescherming van privcayIn het slot van het artikel wordt de gedachte ontwikkeld om met be-hulp van slimme webservices, hier toepasselijk Result as a Service (RAAS) genoemd, een technologische en organisatorische oplos-sing te realiseren die zowel recht doet aan de bescherming van de privacy van personen en bedrijven, als de behoefte van professionele gebruikers om zelf voor eigen gedefinieerde gebieden schattingen te kunnen maken. Een nieuwe vorm die voortbouwt op de moving window statistieken die onder andere in Denemarken worden toe-gepast bij het raadplegen van statistische informatie. Omdat het bij de basisregistraties om persoons- en bedrijfsgegevens gaat waarvoor de overheid een bijzondere verantwoordelijkheid heeft, zal er eerst een goede analyse van de effecten van zon benadering moeten wor-den gemaakt. Ik pleit er voor om dat ook op korte termijn te doen. Dat laat namelijk zien dat vernetwerkte informatieverwerking seri-euze business is geworden, die ook in de geest van het WRR rapport over de iOverheid met de juiste kennis en middelen moet worden tegemoet getreden.

  Rob van de VeldeDirecteur Geonovum

  I 9 IBCONNECTED I april 2012

 • Ontmoet Bridgis op sociale netwerken

  COLUMN

  De visie van

  De veel te vroege dood van Steve Jobs was een goede reden om de biografie over zijn leven te lezen. Ook om mijzelf beter te leren kennen. Ik was al verslingerd aan mijn iPad, Pod en Phone en ik wilde wel eens weten hoe dat nou eigenlijk komt. Dat snap ik nu helemaal. Al die mooie producten zijn niet gemaakt vanuit de ambitie om geld te verdienen maar to push the human race forward. Daar blijk je ook geld mee te kunnen verdienen. Heel veel zelfs. Geweldige producten maak je door uit te gaan van de klanterva-ring. Niet door te vragen wat hij of zij wil want dat weet hij of zij helemaal niet. Wel door je in je klant te verplaatsen. Dan bedenk je swipen en pinchen als in-teractie en voorkom je dat je op start moet drukken om te kunnen stoppen. Dan blijken producten een or-ganisch verlengstuk van je klant te kunnen worden.Met zijn Reality Distortion Field heeft Jobs de informatie-, muziek- en filmindustrie opnieuw ge-definieerd. Door niet te accepteren dat iets niet kan. Het is de grote vraag of zijn genen in de Apple-or-ganisatie zijn vererfd en hij over zijn graf heen gaat regeren. Het optiepakket van $ 300.000.000 voor zijn opvolger Tim Cook doet het ergste vrezen. Apple is een geweldig goed voorbeeld van creative destruction, de drijvende kracht in een kapitalis-tische economie. In een op innovatie gebaseerd evolutionair proces worden bestaande producten en diensten voortdurend vervangen door nieuwe. Apple is een goed voorbeeld door de enorme kracht waarmee de bestaande constellatie werd ontwricht, maar vooral ook door de kwaliteitsimpuls die er vanuit is gegaan. Je hebt toch echt het gevoel dat al die mooie producten het leven aangenamer maken. Dat komt ervan als je weet waarom je doet wat je doet: think different. Als zoiets de drijfveer is en de reden van bestaan, dan mag je met recht vertrouwen op die onzichtbare hand van Adam Smith die zorgt voor evenwicht en welvaart omdat mensen geacht worden te handelen vanuit welbegrepen eigenbelang. Dan maakt het zelfs niet uit dat je als leverancier je klant niet echt kent, want je hebt het beste met hem voor. Maar als de drijfveren zijn gedegenereerd tot ordinair geld verdienen dan stop je de klant zonder mankeren slecht voedsel in zijn mik. En op dat type evolutie zitten we volgens mij niet echt te wachten. Mijn hoop is gevestigd op al die jonge mensen met een ambitie om de wereld te veranderen. En een Re-ality Distortion Field dat krachtig genoeg is om het voor elkaar te krijgen. Daarmee wil ik mijn serie bijdragen aan bconnected

  beindigen. Het was mij een genoegen, ik dank Brid-gis voor het podium dat zij mij hebben geboden en wens hen al het goede voor de toekomst. Met Steve Jobs zou ik willen zeggen: stay hungry, stay foolish and dont settle!

  Prof.dr.ir. Leopold S.F. VerbiestdonckGeograaf

  i-conomie

  De partners van bridgisOverzicht van de partners van Bridgis. Meer informatie over de producten en diensten van deze organisaties vindt u op de website van Bridgis. Wilt u ook partner worden? Neem dan contact met ons op via [email protected]

  Bronhouders

  Samenwerkings-verbanden

  Resellers

  Linkedin groep: http://linkd.in/yWgF39, of zoek op: BridgisTwitter: @BridgisBVYouTube: www.youtube.com/BridgisBV

  I 10 IBCONNECTED I april 2012

 • De kadastrale kaart is in de Cordinatie op de achtergrond be-schikbaar. Met be-

  hulp van de contouren van een geselecteerd, getekend of gepload gebied, selecteert de klant kadastrale percelen. Vervolgens wordt met behulp van de perceelnummers sequen-tieel een bestaande Web Feature Service op de kadastrale data aangeroepen. De resultaten

  In 2008 leverde Bridgis aan het voormalige ministerie van VROM het Populatiebestand GR voor de berekening van groepsrisicos op. De service maakt gebruik van de Populator met gegevens van in totaal ruim 8.000.000

  objecten. Vooraf was de inschatting dat er door 200 gebruikers zon 450 keer per jaar gebruik van zou worden gemaakt. Dat bleek medio

  Overheid ziet waarde Populatie-bestandGR en verlengt contract

  Resultaten eerste analyse van het popula0e bestand GR

  Aantal sessies (1 jaar)

  +72%

  Met Pop GR

  Voor Pop GR

  Exploita3e kosten* (jaarlijks, K)

  597

  -60%

  Realisa0e Prognose

  1,482

  * Note: Opera0onele kosten + ontwikkelingskosten o.b.v. 5 jaar afschrijving Bron: Popula3ebestand groepsrisicoberekeningen; verkenningen voor exploita3e (I&M / Bridgis, juni 2011)

  Aantal gebruikers (1 jaar)

  +33%

  Met Pop GR

  Voor Pop GR

  Bridgis hoopt de implementatie van de ka-dastrale data in het eerste gedeelte van 2012 af te ronden. Dan gaat een lang ge-koesterde wens in vervulling. Met dank aan het Kadaster!

  One-stop-shopHet brede assortiment data van Geoshop de Cordinatie omvat kaarten, cordinaten en gebiedsindelingen en heel veel beschrij-vende gegevens van adressen en postcodes. De Cordinatie blinkt uit in de wijze waarop geografische selecties kunnen worden ge-maakt. Via administratieve of postale gebieds- indelingen, via zelf in te tekenen gebieden of door het uploaden van in huis getekende of berekende contouren voor geluid, risico, klantbereik enzovoort. Voor veel klanten is het daarom een one-stop-shop geworden en een handige manier om even snel de data-kosten van een project te kunnen calcule-ren. f

  e Meer informatie: floor Guikers [email protected] (0344) 63 62 42

  Via Geoshop de Cordinatie kunnen Veel klanten Van BridGis effiCint en snel oVer data BesChikken. reCent kwamen BridGis en het kadaster de distriButie Van kadastrale informatie Via de Cordinatie oVereen. GeBruikers kunnen straks op diVerse manieren GeoGrafisChe en administratieVe GeBiedsseleCties doen om er kadastrale eiGendomsGeGeVens Van te ontVanGen. daarVoor inteGreert BridGis de diGitale kadastrale kaart in haar datawarehouse.

  worden in de shop verzameld en na afronding van de sessie als n bestand aan de klant ge-leverd, eventueel samen met andere data die hij heeft besteld. De kadastrale data worden ook opgenomen in de calculatieservice.

  In overleg met het Kadaster is een proce-dure ingeregeld die voorziet in een maande-lijkse update van de kaart. Die loopt parallel met haar eigen update van administratieve gegevens.

  GeoShopde Cordinatie

  Integratie in datawarehouse

  binnenkort: kadastrale data via Geoshop de Cordinatie

  2011 een kleine 50% hoger te liggen. Bovendien is de service tech-nisch zeer stabiel gebleken. Uitbreiding kwaliteit en aansluitingenHet ministerie van I&M heeft daarom besloten de centrale inrege-ling van het PopulatiebestandGR te continueren. Omdat er inmid-dels meerdere toepassingen voor de Populator zijn, is de verlenging gebaseerd op een nieuw licentiemodel. Daarnaast verleende I&M ook opdracht voor een aantal belangrijke verbeteringen. Naast de hui-dige aansluitingen voor rekenpakketten RBMII en SAFETI-NL, wordt in eerste gedeelte van 2012 ook het rekenpakket voor buisleidingen CAROLA aangesloten, een lang gekoesterde wens van de gebruikers. Tevens wordt budget gereserveerd om de kwaliteit van de data nog verder te verbeteren. f

  e Meer informatie: Cees Guikers [email protected] (0344) 63 62 42

  I 11 I

 • Verbeelding van de verbinding

  LuchtkasteelDe kunstenaar blijkt niet zelden zijn tijd ver vooruit, zonder het zelf te weten uiteraard. Want hij kan wel fantaseren maar niet in de toekomst kijken. Zo ook Ren Magritte,

  onze bekende surrealistische zuiderbuur. Al in 1958 had hij een visioen over een leven

  De kuNSteNaaR Blijkt Niet zelDeN zijN tijD veR vOORuit

  in de cloud: Kasteel in de Pyreneen. Hij kan er jammer genoeg niet meer over meepraten. Zou hij zijn schouders hebben opgehaald over die cloud van ons? Virtueel surrealisme. Zou hij geweten hebben dat Jack Kilby in datzelfde jaar de eerste gentegreerde schakeling pre-senteerde, de moeder van onze chips? Zou hij verbaasd zijn over hoe kort zijn visioen maar heeft mogen bestaan?

  Waarom staat er een trouwens een kasteel op die zwevende rotswolk en niet een wolkenkrab-ber? Wat is de symboliek van dat kasteel? Zou hij minzaam glimlachen omdat zijn visioen nog verder reikt dan wij willen geloven? f

  I 12 IBCONNECTED I april 2012

 • Marketing voor mobiel platform

  Adressen voor nieuw concept in de binnenvaart

  Eric Vermeer, directeur Logistiek: Wij zijn gespecialiseerd in multimodaal transport via de binnenvaart. De afgelopen jaren deden we ervaring op in Belgi met het zelf ontwikkelde Pallet X-Cross over systeem, een platform mobiel of vast aan het schip. Producten of verpakkingen die met een heftruck in een trailer worden geladen, kunnen daarmee nu ook in een binnenschip worden geladen. Het inmiddels gedeponeerde concept blijkt zo succesvol dat JoGo Shipping ook in Nederland markt hoopt te kunnen veroveren bij de industrie en groothandel. Voor een lijst van bedrijven die binnen een straal van 10 kilometer aan bevaar-baar water liggen, verkreeg JoGo Shipping adressen van Bridgis.

  direct aan de slagUiteraard ging het JoGo Shipping alleen om die adressen die qua locatie interessant zijn. Op basis van een specifieke geografische en administratieve selectie heeft Bridgis een lijst geleverd van bedrijven die groothandel of detailhandel zijn en in gebieden aan of bij vaarwegen liggen voor schepen vanaf klasse II in het VIN-bestand (bestand met vaarwegkenmerken in Nederland van Rijkswaterstaat). Door zo te selecteren heeft JoGo Shipping geen overbodige adressen ontvangen. Vermeer: We konden direct met de adressen van Bridgis aan de slag. Een nabelactie moet het succes van de mailing op basis hiervan nog uitwijzen. f

  e Meer informatie: floor Guikers [email protected] (0344) 63 62 42

  Verbeelding van de verbinding

  Geslaagd gastcollege Bridgis in the Cloud

  Inzicht in waarde leidt tot vervolg onderzoek

  euROPeSe wAteRweGen zIjn een dICht en betROuwbAAR netweRk. veeL bedRIjven zIen de vOORdeLen vAn veRvOeR OveR wAteR. het IS AAnzIenLIjk GOedkOPeR dAn weGtRAnSPORt en heeft MILIeuvRIendeLIjke en LOGIStIeke vOORdeLen. een bedRIjf MOet eChteR weL AAn Of dIChtbIj het wAteR zItten OM bevOORRAAd te kunnen wORden. nAAR dIe bedRIjven wAS jOGO ShIPPInG OP zOek. bRIdGIS LeveRde AdReSSen.

  Directeur Cees Guikers en database-ontwikkelaar Martin Koch van Brid-gis hebben in december een geslaagd gastcollege verzorgd voor de opleiding GIMA (Geographical Information Ma-nagement and Applications) aan de Universiteit van Utrecht. Een betoog over toegankelijkheid van informatie, hoe je er op een vernieuwende manier databases mee opbouwt en op een mo-derne manier data uitwisselt. Het GIMA-programma heeft niet al-leen betrekking op het geavanceerde gebruik van GIS, maar ook op manage-mentstijlen en het beheer van geografi-sche en ruimtelijke data-infrastructuur in organisaties. Sinds de start in 2003 is GIMA uitgegroeid tot de grootste

  masteropleiding van GIS-technologie, -toepassing en -beheer in Nederland. gedachtegoed uitdragenHet gedachtegoed van Bridgis - je hoeft data niet te hebben om er mee te kun-nen werken - past uitstekend binnen het programma. Het doel van Bridgis is tweeledig: dat gedachtegoed uitleg-gen en bij studenten in beeld komen als kwalitatieve leverancier van data n in-teressante werkgeverHet geven van gastcolleges en contac-ten met universiteiten is ook belangrijk voor de acceptatie van de Populator en de Valuator, omdat deze nieuwe ma-nier van informatieverstrekking nog niet altijd wordt herkend. Men is vooral vertrouwd met het in huis hebben van de data. Hoe meer de Populator en Valu-ator gebruikt worden in opleidingen en wetenschappelijk onderzoek, hoe stevi-ger het kwaliteitsstempel wordt. De stu-denten hebben voor hun studie toegang gekregen tot de xml-webswervicves van de Populator en Valuator. f

  e Meer informatie: jennie van Laar [email protected] (0344) 63 62 42

  De vorige editie van bconnected beschreef dat Ecorys volgens een alternatieve

  raming onderzoek deed naar de ruim-tebehoefte voor nieuwe bedrijventerrei-nen in regio Rijnmond. Hiervoor werd onder andere gebruik gemaakt van de Valuator. Het leverde verrassende nieuwe inzichten op. Voor de provincie is dit inzicht zo waardevol, dat Ecorys opdracht kreeg om dit volgens dezelfde methodiek in kaart te brengen voor de overige vier REOs (Regionaal Econo-misch Overleg), vertelt Joost de Koning, consultant van Ecorys.

  gebruik van de valuatorHet onderzoek in Rijnmond toonde aan dat in bepaalde economische sectoren toegevoegde waarde een aanmerke-lijk betere indicator voor ruimtebeslag is dan werkgelegenheid. De logistieke sector is daarvan een goed voorbeeld. Uitbreiding van de op- en overslagcapa-citeit in de vorm van nieuwe terreinen

  en hallen uit zich in meer toegevoegde waarde, maar niet of nauwelijks in meer werkgelegenheid. De Koning: Naast gegevens uit de Valu-ator over de ontwikkeling van de toege-voegde waarde, maken wij ook gebruik van kadastrale informatie over de ver-houding tussen bruto en netto gebruik van percelen. De resultaten van het vervolgonderzoek worden dit voorjaar verwacht.f

  e Meer informatie: Cees Guikers [email protected] (0344) 63 62 42

  e l inKs Cees gU iKeRs en ReChts dR. stan geeRtman, Un iveRs itaiR hOOFddOCent, geOsCi enCes

  I 13 I april 2012 I BCONNECTED

 • Het moet ergens in oktober geweest zijn. Een koolmeesje floot op een manier die meestal vertelt dat het voorjaar in aantocht is. De weken ervoor waren er al meer signalen langs gewaaid. Mensen weten dat de winter onherroepelijk komt, maar deze koolmeesjes reageren blijkbaar op directe signalen en niet op inzichten en ervaringen uit het verleden.Hetzelfde geldt voor de kat die een paar maanden geleden zijn wintervacht al kreeg, toen de winter nog lang niet was ingetreden. En die hem nu weer verliest dankzij voor-tekenen van de lente.

  Verbinding in de natuur

  er zijn parallellen tussen het optimisme Van dieren en het GereGeld Gehoorde positiVisme oVer de eConomie. mens en natuur in VerBindinG? ja, maar dieren zijn Veel slimmer dan mensen.

  Er zijn parallellen tussen het optimisme van de koolmees en de kat en het positivisme over de economie. De banken keren bonussen uit en in diverse media beweren experts en politici geregeld dat we de crisis binnenkort de baas zijn.Terwijl een groepje koolmeesjes rond het voederhuisje bivakkeert, wordt de zoveelste miljardeninjectie voorbereid om de euro te redden. De vogels hadden het snel door. De vergelijking gaat dus maar nauwelijks op. Wij mensen lijken nog steeds te geloven dat de crisis binnenkort is opgelost.

  I 14 IBCONNECTED I april 2012