B-connected 9

Click here to load reader

 • date post

  23-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Relatiemagazine Bridgis

Transcript of B-connected 9

 • b connectede R e lat i emagaz in e van BR idg is e NO.9 20 1 2

  Antennes op de kaartArtikel ArcGIS Online

  Bridgisin de wolkenContract Populatie-bestandGR verlengd

  Kadastrale data via Geoshop

 • Redactioneel

  Gratis abonnementAls relatie van Bridgis ontvangt u bconnected 2 x per jaar. Ontvangt u bconnected nog niet rechtstreeks of weet u niet zeker of u in de verzendlijst bent opgenomen, meldt u dan aan via www.bridgis.nl.

  Zo lijkt het wel of de natuur een geheugen heeft

  maar dat is natuurlijk flauwekul. De natuur

  heeft helemaal geen geheugen. Het is alleen

  maar de reflectie van ons denken. Zou je den-ken. Want hoe kan het dan dat wij bij Bridgis

  na exact twintig jaar en een onderbreking van

  ruim tien jaar opnieuw kadastrale data gaan

  verkopen in Geoshop de Cordinatie? Andere

  mensen komen in andere omstandigheden

  met andere randvoorwaarden en technieken

  tot dezelfde uitkomst. Is dat niet wonderlijk?

  Onze geschiedenis herhaalt zich gewoon wel!

  LhIStOIRe Se RPte? MAIS nOn! ALLeen In het hOOfd vAn MenSen. MenSen MAken

  vAn ALLeS een veRhAAL OM het te kunnen OPSLAAn In hun GeheuGen. dOOR AAn

  GebeuRtenISSen een OORzAAk te kOPPeLen en ze OndeRdeeL vAn een PAtROOn te

  MAken wORden het LOGISChe, MAkkeLIjk te OnthOuden eRvARInGen dIe LAteR nOG

  eenS vAn PAS kunnen kOMen ALS zICh een veRGeLIjkbARe SItuAtIe vOORdOet.

  Heeft de geschiedenis dan toch een geheugen?

  Dien

  sten

  Ontsluiting

  Webportal valuator.nl populator.nl makemymap.nl decoordinatie.nl

  PopulatiebestandGroeprisico

  MakeMyMapGroen

  Adreslocaties OV

  Webservice(SOAP XML)

  Customization

  Services Geodata

  Zijn wij daar blij mee? Wat denkt u? Zijn wij er

  trots op de eerste reseller van kadastrale data te

  mogen zijn? Niet zon klein beetje! We doen er

  daarom gelijk nog maar een schepje bovenop.

  Binnenkort is ook de WMS van de kadastrale

  kaart beschikbaar in MakeMyMap. Met deze

  uitbreidingen van onze services realiseren wij

  wat bovenaan de wensenlijst van onze klanten

  staat. En daar gaat het uiteindelijk om!

  Cees Guikers - Directeur

  I 2 IBCONNECTED I april 2012

 • Web map verlaagt drempels om geo-informatie te ontsluiten

  Colofon

  bconnected is een uitgave van bridgis en verschijnt twee maal per jaar. de artikelen in dit magazine zijn ter informatie. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Overname voor eigen gebruik is toegestaan met bronvermelding.

  Redactiebridgis en dejong&verder

  Ontwerp en opmaaknout design

  druk en afwerkingtailormade

  Bridgis bvPostbus 71 4000 Ab tiel(0344) 63 62 42 www.bridgis.nl [email protected]

  Overheid ziet waarde PopulatiebestandGR en verlengt contract

  Adressen voor nieuw concept in de binnenvaart

  5

  11

  13

  b connected

  en verder:antennes online op de kaart 4gebruikers positief over koppeling Risicokaart 4Bridgis in de wolken 6vernetwerkte informatieverwerking serieuze business geworden 9de visie van verbiestdonck 10Binnenkort: Kadastrale data via geoshop de Cordinatie 11verbeelding van de verbinding 12geslaagd gastcollege Bridgis in the Cloud 13inzicht in waarde leidt tot vervolg onderzoek 13verbinding in de natuur 14

  Resultaten eerste ana

  lyse van het popula0e

  bestand GR

  Aantal sessies

  (1 jaar)

  +72%

  Met

  Pop GR Voor

  Pop GR

  Exploita3e kosten*

  (jaarlijks, K)

  597

  -60%

  Realisa0e Prognose

  1,482

  * Note: Opera0onele

  kosten + ontwikkelings

  kosten o.b.v. 5 jaar afs

  chrijving

  Bron: Popula3ebestan

  d groepsrisicobereken

  ingen; verkenningen

  voor exploita3e (I&M

  / Bridgis, juni 2011)

  Aantal gebruikers

  (1 jaar)

  +33%

  Met

  Pop GR Voor

  Pop GR

  I 3 I april 2012 I BCONNECTED

 • MOnet SteMt nAMenS de netweRkOPeRAtORS kPn, t-MObILe en vOdAfOne de PLAAtSInG vAn AntenneS Af Met OveRheden. de veRenIGInG InfORMeeRt GeMeenten OveR het PROCeS dAt vOORAf GAAt AAn de PLAAtSInG en het PLAAtSInGSPLAn. OOk COnSuMenten kunnen eR Met vRAGen teReCht. OM (heR)GebRuIk vAn dOCuMenten en een CentRALe OPSLAG te bevORdeRen, beSLOOt MOnet tOt AAnSChAf vAn een OPen SOuRCe ICt-OPLOSSInG. bRIdGIS OntwIkkeLt Mee.

  Monet laat een oplossing bou-wen voor het beheer van alle zogenaamde on-

  gestructureerde informatie die niet in databases is verzameld, zoals Office- documenten, PDFs, beeldmateriaal, webcontent en e-mail. Dat maakt het mogelijk informatie zo effectief mogelijk te verwerken, te beheren en te delen. Het vermindert papieren informatie-stromen, voorkomt opnieuw maken van informatie en versnelt werkprocessen.

  Online kaartenDeel van de oplossing is het digitale plan waarmee Monet plaatsingsplan-nen kan inzien in heel Nederland en gemeenten en operators per gemeente.

  Bridgis ontwikkelt deze op basis van Ma-keMyMap en levert maatwerk. De tool moet namelijk webbased zijn, dus overal toegankelijk en de meest actuele kaart tonen. Er kan ingezoomd worden op masten en relevante geregistreerde ken-merken uitlezen (vergunning ja/nee, op woonhuis ja/nee). Monet krijgt hiervoor de beschikking over zowel wegen- als topografische kaarten. Tevens kunnen straks kaarten in hoge resolutie op A3-formaat worden geprint via een kop-peling naar pdf. Het systeem wordt dit voorjaar in gebruik genomen. f

  e Meer informatie: floor Guikers [email protected] (0344) 63 62 42

  Het Interprovinciaal Overleg (IPO) wil van de Risicokaart een compleet en betrouwbaar product maken op basis van continuteit, actualiteit en volledigheid. Om dat waar te maken is koppeling met de Populator en de Va-

  luator zeer relevant want die hebben dezelfde uitgangspunten. Na de technische koppeling in 2010 zijn de Populator en de Valu-ator in 2011 in een pilot door gebruikers van de Risicokaart Prof toegepast.

  PilotTussen augustus en eind december konden professionele gebrui-kers van de Risicokaart onbeperkt gebruik maken van de Popula-tor en de Valuator. Doel was meten van de behoefte en beoordelen of een definitieve implementatie van de koppeling wenselijk is. Bridgis en IPO hebben er zeer positieve geluiden over ontvangen tijdens een aantal evenementen en via een gebruikersenqute. Hoe de services verder worden gemplementeerd wordt momen-teel besproken.

  informatie over risicosDe risicokaart is een webapplicatie die burgers informeert over risi-cos in hun woonomgeving. Voor professionele gebruikers is er een Prof-versie. De informatie is bruikbaar voor besturen en overheids-diensten bij het maken en uitvoeren van beleid over hulpverlening en rampenbestrijding, openbare orde en veiligheid, bij ruimtelijke ordening en vergunningverlening en voor eerstehulpdiensten. Kijk voor meer informatie op www.risicokaart.nl. f

  Antennes online op de kaart

  Informatie effectief verwerken, beheren en delen

  Gebruikers positief over koppeling Risicokaart

  Resultaten gebruikersenquteAan de enqute van Bridgis deden 74 gebruikers mee. Driekwart heeft gebruik gemaakt van de Populator en Valuator in de Risicokaart Prof voor uiteenlopende werk-zaamheden. Daarvan beoordeelde driekwart de diensten als gebruiksvriendelijk. Tweederde beoordeelde de kwaliteit van de informatie en de duidelijkheid van de interface met een cijfer 7 of hoger. Ten aanzien van de relevantie voor het werk scoorden Populator en de Valuator bij driekwart van de respondenten een cijfer 7 of hoger. Als overall rapportcijfer is een 7,2 gegeven.

  e Meer informatie: Cees Guikers [email protected] (0344) 63 62 42

  Meer informatie over de gebruikers- enqute op de website van bridgis. Scan de QR-code of ga naar www.bridgis.nl/resultaten.html

  BCONNECTED I april 2012 I 4 I

 • ARCGIS OnLIne IS de PLek In de CLOud wAAR IedeReen zIjn GeOGRAfISChe InfORMAtIe kAn deLen. het MAAkt deeL uIt vAn ARCGIS, een tOOnAAnGevend GIS-PLAtfORM vAn eSRI, weReLdwIjd MARktLeIdeR vOOR GIS-SOftwARe. eSRI nedeRLAnd wIL de funCtIeS en COntent vAn ARCGIS OnLIne veRRIjken dOOR dAtA vAn LeveRAnCIeRS ALS bRIdGIS LAAGdReMPeLIG en zO MOGeLIjk kOSteLOOS AAn te bIeden. ReCent IS een InteRACtIeve web MAP GentROduCeeRd dIe het AAntAL MenSen OP LOCAtIeS zIChtbAAR MAAkt, Met behuLP vAn de POPuLAtOR.

  Esri Nederland ziet voor partners een belangrijke rol weg-gelegd om ArcGIS Online naar een

  hoger plan te trekken, vertelt product con-sultant Joris Bak. Deze eerste web map is een kosteloze online webservice voor bestaande gebruikers. Ze kunnen deze informatie aan hun kaartlagen toevoegen. Je vraagt de po-pulatie op per gebied en bekijkt ze met een paar klikken online op een kaart; heel een-voudig en visueel. ArcGIS Online willen we met veel meer van dit soort functies en da-tasets uitbreiden. Voor Bridgis is het interes-sant te tonen wat ze in huis hebben. Want wie meer details nodig heeft, komt daarna vanzelf bij hen terecht.

  samenwerking met partnersVia ArcGIS Online kunnen mensen op een laagdrempelige wijze digitaal kaarten

  maken en deze delen met anderen. Om meer gegevens van dataleveranciers zo aan te bie-den, zoekt Esri samenwerking met partners. De web map die samen met Bridgis is ontwik-keld, genereert een kaart van Nederland die in grids van 500 x 500 meter het potentieel aantal aanwezigen mensen toont, per dag/nacht en week/weekend. Dat geeft inzicht in welke gebieden wel of niet dichtbevolkt zijn. De time-enabled web map kan de gegevens via een play-functie visualiseren over ver-schillende momenten. Dat brengt bijvoor-beeld duidelijk de trek van Nederlanders overdag naar de Randstad en industriegebie-den in kaart.

  voordee