B-connected nr. 8

of 12 /12
b connected e RELATIEMAGAZINE VAN BRIDGIS e NO.8 • 2011 Meer data in de etalage Kennis van huishoudens Hulpmiddelen bereik lokale woningmarkt Adrescoördinaten maken verschil Beter risicobeeld vergroot grip

Embed Size (px)

description

Relatiemagazine Bridgis

Transcript of B-connected nr. 8

 • b connectede R e lat i emagaz in e van BR idg is e NO.8 20 1 1

  Meer data in de etalage Kennis van huishoudens Hulpmiddelen bereik lokale woningmarkt Adrescordinaten maken verschil Beter risicobeeld vergroot grip

 • Redactioneel

  Zo vergaat het ons met MakeMyMap, het nieuw-ste laadperron van ons magazijn. Het blijkt een weerbarstige uitdaging om de behoeften aan kaartfuncties bij gebruikers zo te begrijpen dat er vanuit een generieke omgeving door middel van webservices in kan worden voorzien. Tevre-den klanten gaan hand in hand met mislukte pogingen. Techneuten in de smeerput onder de auto moeten hun wereld leren delen met de commeranten die in hun showroom de klan-ten bedienen. En omgekeerd. Maar we maken belangrijke vorderingen en als ik prof. Verbiest-donck mag geloven dan is trial and error en hopen op succes de enige weg. Een webshop runnen is een geheel andere tak van sport. In een webshop regeert het principe

  Gratis abonnementAls relatie van Bridgis ontvangt u bconnected 2 x per jaar. Ontvangt u bconnected nog niet rechtstreeks of weet u niet zeker of u in de verzendlijst bent opgenomen, meldt u dan aan via www.bridgis.nl.

  van de longtail. Omdat voorraadkosten tot

  een minimum worden beperkt kan in principe alles in de (virtuele) etalage worden gelegd. Bij Amazon heeft dat tot gevolg dat (bij wijze van spreken, ik weet de exacte cijfers niet) 80% van

  de omzet wordt gemaakt met 80% van de arti-kelen. Met andere woorden het zijn niet langer de boeken en dvds met de grote oplages die het verschil maken, maar de grote variteit aan kleine titels. Ook hier heeft Internet een nieuwe

  dimensie veroorzaakt. In die geest bouwen wij verder aan Geoshop de Cordinatie. In dit num-mer leest u over diverse nieuwe databestanden.

  Cees Guikers - Directeur

  Op weg naar beter

  SERVICES

  SOFTWARE

  LAB

  BRON

  VASTGOED VEILIGHEID MOBILITEIT MARKETINGMARKT

  POPULATORGEO

  WEBSERVICESGEOSHOP DE

  CORDINATIE MAKEMYMAPVALUATOR

  marktsegmenten Bridgis Vastgoed - Hier ligt het accent op nauwkeurigheid in de combinatie van Bridgis Adreslocaties, topografische kaarten, luchtfotos en adresgegevens.

  Milieu en Veiligheid - Hier ontwik-kelen wij onze toegevoegde waarde in betrouwbare populatiegegevens voor (groeps)risicoberekeningen, crisis- management en rampenbestrijding.

  Mobiliteit - Onze dienstverlening concentreert zich op nauwkeurige plaatsbepaling.

  Marketing en communicatie - Een breed begrip waarin geografie van belang is bij de bepaling van marktposities en potenties maar ook in publieksvoorlichting.

  Onderweg naar mOrgen weet je maar een ding zeker: je gaat nOOit aankOmen.

  Het is dus zaak de bestemming in de reis zelf te vinden. als dat lukt kun je zelfs

  genieten van vallen en Opstaan.

  I 2 IBCONNECTED I juNi 2011

 • Meer data in de etalage

  Colofon

  bconnected is een uitgave van Bridgis en verschijnt twee maal per jaar. De artikelen in dit magazine zijn ter informatie. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Overname voor eigen gebruik is toegestaan met bronvermelding.

  RedactieBridgis en DeJong&Verder

  Ontwerp en opmaakNout Design

  druk en afwerkingTailormade

  Bridgis bvPostbus 71 4000 AB Tiel(0344) 63 62 42 www.bridgis.nl [email protected]

  Productie bedrijventerrein leidraad voor visie op toekomst

  Kennis van huis -houdens vergroot commercile kansen

  6

  9

  11

  b connectedOp weg naar beter

  En verder:Beter beeld van risicos vergroot grip 4data voor vraagstukken verkeer en mobiliteit 5makemymap: avonturen op een laadperron 5Handige hulpmiddelen voor bereik lokale woningmarkt 6Bridgis zet sponsoring geofort voort 7marcel Wolters 12,5 jaar in dienst 8de visie van verbiestdonck 8digitale modules koppelen gis aan ruimtelijke ordening 9verbeelding van de verbinding 10adrescordinaten maken meetbaar verschil 11verbinding in de natuur 12

  I 3 I juNi 2011 I BCONNECTED

 • risicOs HOren bij Het leven, maar Op een Opeenstapeling van risicOs zit niemand te wacHten. een verzekeraar OOk niet. verzekeraars prOberen risicOcumulatie, zOals dat in vakjargOn Heet, te vermijden. nauwkeurige geOgrafiscHe infOrmatie blijkt daarbij Heel waardevOl. Om eigen (financile) risicOs te spreiden, maar OOk Om bij calamiteiten zO snel mOgelijk maatregelen te kunnen nemen. geO cOnsultant bert van rest vertelt Over Het binnen acHmea gestarte geO-ict prOject.

  Beter beeld van risicos vergroot grip

  Achmea is als n van de grootste verzeke-

  raars van Nederland continu bezig met de verbetering van werkprocessen. Sinds kort heeft de verzekeraar GIS omarmd en een Esri-platform aangeschaft om geo-informatie te bewerken, te beheren, te delen en te visua-liseren. Met Atos Origin wordt samengewerkt om het fenomeen GIS te leren kennen en in te bedden in de dienstverlening. Als partner van Atos Origin draagt Bridgis bij aan de pro-fessionalisering van geo-ict bij Achmea, met adrescordinaten en gedegen advies.

  datakwaliteitBij ruimtelijke analyses hangt alles af van de kwaliteit van de gegevens. Bridgis staat volgens Van Rest bekend als leverancier van het beste bestand van adreslocaties in Nederland. Bridgis levert de adrespunten in TOP10bouwvlakken.

  e B eRt van Rest: met geO- in fORmati e B eteR R i s i COBeHeeR .

  MARKT Met die informatie kunnen we namelijk onze risicos nog beter beheersen, vertelt Van Rest. Als een huis in brand staat is het voor ons essentieel te weten of er risicos zijn voor andere klanten. Dat risico is veel kleiner als er 100 meter tussen zit. En dat werd ons voorheen op basis van uitsluitend postcodes en straatnamen, onvoldoende of niet snel ge-noeg duidelijk. Datzelfde geldt voor winkel-centra met panden in verschillende straten en met verschillende postcodes. Doordat de adrespunten voor ons niet op de stoep of de straat zijn geplaatst, kunnen we nu heel goed bepalen welke risicos we er als verzekeraar lopen.

  Connectie met Bag Van Rest noemt als voordeel ook dat op ter-mijn een connectie kan worden gemaakt met de pandcontouren in de BAG, de registratie waarin gemeentelijke basisgegevens over

  alle gebouwen en adressen in Nederland zijn verzameld en die onlangs door de gemeenten geheel is gevuld. Een goede risicobeheersing wordt steeds belangrijker voor Achmea, ver-telt Van Rest. Met nauwkeurige geo-informa-tie van industrie, winkels en kantoren kan de verzekeraar goed bepalen of in een gebied de totaal verzekerde som te hoog wordt. In dat geval willen wij namelijk panden herverze-keren om onze risicos te beperken. Ook kun-nen we eventueel aanvullende preventieve maatregelen met klanten afspreken. Deze informatie leidt hoe dan ook tot beter risico-beheer. f

  e Meer informatie: Thijs van den Brink [email protected] (0344) 63 62 42

  Interview met geo consultant Bert van Rest van Achmea IT

  I 4 IBCONNECTED I juNi 2011

 • Voor de door Goudappel Coffeng ontwikkelde Nationale Bereikbaarheidskaart levert Bridgis postcodedata. De kaart geeft reistijden voor zowel de auto als voor het openbaar vervoer. De kaart is niet alleen handig voor consumen-ten, maar ook een reken- en onderhandelings-instrument bij locatieontwikkeling. De prog-noses geven private partijen namelijk inzicht of hun afzetgebied gaat groeien of krimpen.

  snel en flexibelGoudappel Coffeng vindt Geoshop de Cordi-natie een snelle manier voor het aanschaffen

  van socio-data. Bestellen via e-mail is juist handig als de vraag afwijkend is van wat standaard wordt geleverd. De snelle en flexi-bele levering van de data met een goede be-trouwbaarheid is een groot pluspunt, want daardoor kan het bureau de gegevens effi-cint verwerken in de eigen producten en diensten. f

  e Meer informatie: Guido Heens [email protected] (0344) 63 62 42

  goudappel CoffengVerkeer en ruimte, dat is de focus van Goudappel Coffeng. In ruim 45 jaar ontwikkelde dit bureau zich tot de grootste adviseur over verkeer en vervoer in ons land. Parallel aan de sterke gegroeide mobiliteit ontwikkelde het bureau zich tot een brede onderzoeks- en adviesorganisatie met 200 medewerkers in vijf vestigingen verspreid in het land.

  Data voor vraagstukken verkeer en mobiliteit

  MakeMyMap: avonturen op een laadperron

  Voor de verbeelding van haar activiteiten gebruikt

  Bridgis vaak de metafoor van het magazijn. Op de schappen liggen data in soorten en maten die zich in allerlei combinaties laten gebrui-ken. Tussen de stellingen rijden als robotjes vermomde stukjes software die de data op-halen, bewerken, verpakken en transporten naar een laadperron waar de klant wacht op de bestelling. Er is n laadperron voor da-tabestanden en XML-dataservices (Geoshop de Coordinatie), n voor populatietellingen (Populator) en n voor de berekening van economische en vastgoedwaarden (Valuator).

  gegevens in kaart brengenEen klein jaar geleden heeft Bridgis een

  nieuw laadperron geopend voor klanten die hun gegevens in kaart willen brengen: MakeMyMap. Op het eerste gezicht een heldere keuze, gegevens in kaart brengen. Maar de vraag blijkt bijna net zo gevarieerd als het aantal situaties waarop de uitspraak in figuurlijke zin wordt geprojecteerd. Is dat kaartje voor eenmalig gebruik of moeten de gegevens bewaard blijven? Heeft de klant zelf al geografische data, is de kaart zijn teken-tafel, wil hij het magazijn gebruiken? Is hij de enige gebruiker in zijn organisatie of moet de kaart breder kunnen worden ingezet? Wil hij het resultaat voor zichzelf houden of juist delen met klanten, leveranciers of an-dere belanghebbenden? Kortom, gegevens in kaart brengen blijkt een generieke toepassing

  met vele dimensies. Het magazijn blijkt niet eens de kritische factor, data en software zijn ruimschoots voorhanden. Het is de manifes-tatie van de vraag die ons telkens weer voor nieuwe verrassingen plaatst en doet conclu-deren dat een generieke kaartservice nog net weer iets breder en soms ook anders is samengesteld dan we tot dat moment dach-ten. Maar dat draagt er allemaal wel aan bij dat MakeMyMap uiteindelijk het laadper-ron wordt waar iedereen die iets in kaart wil brengen zijn truck kan voorrijden. f

  e Meer informatie: Cees Guikers [email protected] (0344) 63 62 42

  Goudappel Coffeng maakt gebruik van de

  arbeidsplaatsen- en inwonersdata. Om deze ge-gevens geografisch te plaatsen schaft het bureau ook de cordinaten hiervan aan die gebruikt worden bij het berekenen van verkeersstromen voor verkeer- en milieumodellen, maar ook voor andere verkeerskundige vraagstukken.

  SeRviceS

  MOBiLiTeiT

  adviesbureau gOudappel cOffeng is een zeer trOuwe klant die al meer dan tien jaar sOciO-data afneemt bij bridgis. de veelal cOmplexe vraagstukken waarmee de adviseurs zicH bezigHOuden, maakt de vraag vaak net iets ingewikkelder dan wat standaard wOrdt geleverd. met Haar data Heeft bridgis zicH bij deze klant duidelijk Op de kaart gezet.

  I 5 I juNi 2011 I BCONNECTED

 • Volgens Wikipedia staat de Long tail voor een groot

  aanbod dat slechts een kleine niche bedient, maar gezamenlijk een groter marktpoten-tieel heeft dan de marktleider alleen. Pro-ducten die maar weinig afnemers hebben of waar weinig vraag naar is, kunnen dus gezamenlijk een groter deel van de markt in-nemen dan de grote hits in de industrie, zo-lang de winkel of het distributiekanaal maar groot genoeg is.

  nieuwe data in de geoshopDoor internet gaat de Wet van Pareto dus niet meer op. Vr de long tail zorgde 20% van het aanbod voor 80% van de omzet. Dit is nu de 80/80 regel geworden. Deze nieuwe wetmatigheid is een model dat ook uitste-kend bij webshop Geoshop de Cordinatie van Bridgis past. Door continu te blijven doorontwikkelen aan de shop en er nieuwe

  Al sinds de start is Bridgis sponsor van de

  educatieve attractie in wording GeoFort. Af-gelopen mei hebben Bridgis en Geofort de sa-menwerking verder bestendigd met een nieuw sponsorcontract. De komende drie jaar is Brid-gis wederom eigenaar van een virtueel kavel op het fort. Vanaf nu gaat daar de schop in de grond. Het fort wordt grondig gerestaureerd en omgevormd tot modern centrum voor edu-catieve en zakelijk evenementen. Naar schat-ting zal het fort in het voorjaar van 2012 weer open gaan voor het publiek. f

  databestanden aan toe te voegen wordt het aanbod voor veel gebruikers interessanter. Zo lang je maar voldoende in de etalage legt. Zo mochten we onlangs al Locatus als nieuwe bronhouder verwelkomen en voeg-den we Winkeldata toe aan de shop (zie het vorige nummer). Ook bieden we sinds kort nieuwe databestanden van WDM, zoals hiernaast op de pagina is te lezen. De volgende toevoeging staat al in de wacht-rij: Bridgis is op dit moment in onderhan-deling met Reisinformatiegroep 9292OV. Naar verwachting worden binnenkort be-standen met OV-informatie in Geoshop de Cordinatie opgenomen. We houden u op de hoogte! f

  e Meer informatie: Cees Guikers [email protected] (0344) 63 62 42

  dankzij internet is Onbeperkte scHapruimte bescHikbaar gekOmen waardOOr Oneindig veel prOducten gepresenteerd en verkOcHt kunnen wOrden. dit Heeft een ecOnOmiscHe verandering teweeg gebracHt die de lOng tail wOrdt genOemd. dit begrip sluit uitstekend aan bij de business van bridgis.

  Meer data in de etalage

  Bridgis zet sponsoring Geofort voort

  e Meer informatie: Cees Guikers [email protected] (0344) 63 62 42

  SeRviceS

  Het begrip Long Tail werd gentroduceerd door Chris Anderson in onder andere het boek The Long Tail: Why the Future of Business is Selling Less of More. De Long tail beschrijft economische modellen van winkels als Ama-zon.com of Bol.com.

  MARKT

  e d e OndeRteken ing dOOR Cees gu i keRs en Wi l l emi jn s imOn van l eeuWen van geOfORt.

  I 6 IBCONNECTED I juNi 2011

 • Bij ontwikkelingsvraagstukken en verkoop van bestaande of nieuwbouw woningen, is de lokale

  woningmarkt het startpunt. Verhuisafstand, woningvoorraad en woon-behoefte spelen daarin een belangrijke rol. WDM heeft een analyse ge-daan van de historische verhuisbewegingen. Hieruit blijkt dat de gemid-delde verhuisafstand in Nederland 16,07 km is. De lokale verschillen zijn echter groot, zo toont de tabel van de top 10 gemeentes met respectieve-lijk de hoogste en laagste verhuisafstand. De Waddeneilanden kennen een hoge verhuisafstand, maar zijn buiten de tabel gelaten. Op basis van alle verhuisbewegingen heeft WDM tot op straatniveau berekend wat de omvang is van de lokale woningmarkt voor elke woning in Nederland, zo licht Hoogewind toe.

  analyseren van woningvoorraad en woonbehoefte Als de omvang van de lokale woningmarkt is vastgesteld, kan de wo-ningvoorraad zelf geanalyseerd worden; hoe vaak komt elk woningtype voor, gaat het om koop of huur, wat is het bouwjaar en hoe hoog is de WOZ waarde? Met behulp van de diverse themas die nu ook op adresni-veau in Geoshop de Cordinatie verkrijgbaar zijn en op basis van alle verhuisbewegingen, kan vervolgens worden berekend wat de marktpo-tentie is voor een (nieuwbouw) woning. Of kan antwoord worden ge-geven op de vraag wat de behoefte is aan bepaalde woningtypen in een verhuisgebied. Bewoners van een twee-onder-een-kap woning zullen bijvoorbeeld minder gauw naar een eengezinswoning verhuizen, terwijl de beweging andersom veel duidelijker zichtbaar is.

  WoontypenVervolgens kan de woonbehoefte worden geselecteerd. Gekeken wordt welke huishoudens tot de doelgroep behoren. Een handig instrument hiervoor zijn de tien WoonTypen die onderscheiden worden, zoals de Stedelijke dertigers en Vrijstaande dorpelingen. Zo kan in elke lokale

  de wOningmarkt is nOg steeds nauwelijks in beweging. dat Heeft met de ecOnOmiscHe crisis te maken, maar er is meer aan de Hand. Ontwikkelaars, OverHeden en makelaars Hebben te weinig OOg geHad vOOr de wOOnbeHOefte van de cOnsument en de lOkale wOningmarkt. wdm laat zien dat dit anders kan, met beHulp van de juiste infOrmatie. Onlangs is er nieuwe infOrmatie van wdm tOegevOegd aan Het assOrtiment in geOsHOp de cOrdinatie. zO biedt bridgis sinds kOrt sOciO-demOgrafiscHe tHemas Op adresniveau en verHuisinfOrmatie, aldus bOb HOOgewind, marketing manager bij wdm nederland bv.

  Verhuisinformatie op adresniveauHandige hulpmiddelen voor bereik lokale woningmarkt

  MARKT

  e Meer informatie: Cees Guikers, [email protected], (0344) 63 62 42

  woningmarkt wor-den vastgesteld welke huishoudens aan het doelgroep-profiel voldoen; voor potentieelbe-rekeningen en voor het gesegmenteerd benaderen van de juiste doelgroep. Op deze manier worden alleen die huishou-dens benaderd die ook daadwerkelijk interesse kunnen hebben in een bepaalde woning.

  voor wie en waaromOm het woningaanbod op de lokale woonbehoefte van de consument af te kunnen stemmen, is lokale informatie vereist over bewoners, be-bouwing en verhuisgedrag. Projectontwikkelaars, woningcorporaties en (lokale) overheden kunnen daarmee bijvoorbeeld: het risico op leegstand verlagen de kans op herontwikkeling verlagen de woningbehoefte beter afstemmen op de doelgroep de juiste doelgroep gesegmenteerd en tegen lagere kosten benaderen

  samenwerkingAl sinds 1994 is WDM (vroeger Wegener Direct Marketing) bronhou-der/dataleverancier van Bridgis en wordt nauw samengewerkt in het leveren van hoogwaardige socio-demografische informatie. Voorheen werd de data alleen op postcodeniveau geleverd maar Bridgis breidt het data-aanbod continu uit en heeft nu dus de nieuwe themas toegevoegd.

  Over Wdm WDM verzamelt en analyseert consumenteninformatie om bedrijven en overheden meer inzicht te geven in hun klanten, doelgroepen en markten. Dit wordt vertaald naar het vinden en bereiken van de juiste doelgroepen en het behouden en ontwikkelen van de juiste klanten. Zo kunnen zij betere investerings- en marketingbeslissingen nemen. Meer informatie kunt u vinden op www.wdm.nl. WDM Nederland is onder-deel van het Zweedse bedrijf Bisnode, met vestigingen in 19 landen in Europa. (www.bisnode.com) f

  e BOB HOOgeWind

  I 7 I juNi 2011 I BCONNECTED

 • cOLUMN

  De visie van

  Innoveren, we blijven het organiseren. Aan de horizon lonken fraaie vergezichten, maar daar kom je niet zo-maar. Daar aankomen vereist gecordineerd denken en handelen. Zo komt het dat het ene innovatieprogramma nog maar net is afgesloten of het volgende al weer wordt uitgerold, op weg naar een nieuwe einder. Want de mensch is een optimistisch schepsel. Hij weet zeker dat zijn creatieve vermogens hem vooruit zullen helpen naar de toekomst. Dat is in het verleden toch ook gelukt! Dat is te simpel gedacht. De uitvinder van het wiel heeft nooit kunnen bedenken wat de impact ervan zou zijn. Hij vond het waarschijnlijk best wel een handig ding. De ontdekking van penicilline heeft de overlevingskansen van mensen dramatisch verbeterd maar het was het re-sultaat van een toevallige gebeurtenis in het laborato-rium van Alexander Fleming. De bedenkers van Inter-net hebben zich over de gigantische impact geen voorstelling kunnen maken en het is een bekende anek-dote dat het toenmalige KPN het begin jaren negentig voor onmogelijk hield dat ooit meer dan een op de drie Nederlanders een GSM-telefoon zou gebruiken. Om over de historie van SMS nog maar te zwijgen. Dat wij de toekomst niet kunnen bedenken en innovaties dus evenmin, heeft alles te maken met de werking van ons brein. Wij kunnen ons de toekomst namelijk alleen maar voorstellen met de kennis die wij in het verleden hebben opgedaan. Echte, zeg maar grensverleggende in-novaties kunnen wij ons gewoonweg niet voorstellen, alleen maar achteraf signaleren. Vandaar dat aan de echte innovaties altijd een anekdote kleeft. Dat wij het niettemin blijven proberen ligt eveneens aan ons brein. Om iets te kunnen opbergen in ons geheugen moeten het in een context staan, onderdeel zijn van een verhaal. Wij zijn geneigd om bij het maken van die verhalen de posi-tieve aspecten te benadrukken en de negatieve weg te poetsen. Nassim Taleb, schrijver van De zwarte zwaan, illustreert dat met de volgende anekdote: Ene Diagoras, iemand die niet geloofde in de goden, kreeg een stel be-schilderde kleitabletten te zien met daarop de portretten van enkele gelovigen die baden en daarna een schipbreuk overleefden. De onuitgesproken suggestie was dat bidden je behoedt voor verdrinking. Diagoras vroeg daarop: Maar waar zijn de schilderijen van de mensen die baden en daarna verdronken? Uit voorgaande innovatieprogrammas onthouden we een paar positieve ervaringen en niet alle vergeefse in-spanning en het geld dat in het putje is verdwenen. Bij het schrijven van de geschiedenis staan we met de rug naar het kerkhof. Kortom, we doen maar wat en we kunnen alleen achteraf de betekenis vaststellen. De kil-ler application kunnen we niet bedenken, hij blijkt het altijd pas achteraf te zijn. Waar innovatieprogrammas toe leiden valt evenmin te zeggen. We moeten ook goed begrijpen dat het een bepaald type innovaties betreft. De gewenste innovaties zijn namelijk niet in de eerste plaats bedoeld om de wereld te verbeteren, maar om de econo-mie aan de praat te houden. Het gaat om nieuwe toege-voegde waarde, in de vorm van euros wel te verstaan.

  Prof.dr.ir. Leopold S.F. VerbiestdonckGeograaf

  Gedachten over innovatie

  De partners van BridgisOverzicht van de partners van Bridgis. Meer informatie over de producten en diensten van deze organisaties vindt u op de website van Bridgis. Wilt u ook partner worden? Neem dan contact met ons op via [email protected]

  Bronhouders

  Samenwerkings-verbanden

  Resellers

  als medewerker van de datacentrale. Tot op heden is het dus zijn eerste baan gebleven. Marcel is de enige medewerker die al van de partij was op de eerdere ves-tiging in Druten. En vandaag de dag is hij de enige echte GIS-geschoolde collega bij Bridgis. Een saillant gegeven in het licht van de discussie die de branche over dit onderwerp voert. Marcel is al die jaren een zekere factor gebleken. Hij heeft zich ontwikkeld tot een collega aan wie je de zorg voor de kwaliteit van de data met een gerust hart kunt overlaten. En hij is er altijd. In 12,5 jaar is hij alles bij elkaar welgeteld 1 dag ziek thuis geweest. Daar dromen werkgevers van! Het maakt hem bij uitstek geschikt voor de rol van appli-catiebeheerder en dat is wat hij vanaf medio dit jaar bij Bridgis gaat doen. f

  Marcel Wolters 12,5 jaar in dienst In maart was het 12,5 jaar geleden dat Mar-cel Wolters als pas (in Utrecht) afgestudeerde cartograaf bij Bridgis zijn eerste baan betrok

  I 8 IBCONNECTED I juNi 2011

 • Via de gratis web-site nieuweplannen.

  nl blijft men op de hoogte van alle nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland. De nieuwe professionele diensten van RO.nieuweplannen.nl gaan stappen verder. De module Radar is handig bij vooronder-zoeken voor ruimtelijke plannen. Grontmij verwacht er veel van, vertelt Merijn Ker-len, productmanager RO-ict. Ik denk dat

  Onderzoeks- en ad-viesbureau Ecorys

  kwam tot verrassende nieuwe inzichten in de toekomstige economische ontwik-kelingen van bedrijventerreinen. Zo blijkt het prognosticeren van de ruimtevraag op basis van toegevoegde waarde meer recht te doen aan de karakteristiek en de verwachte ontwikkelingen van Rijnmond. Uit het on-derzoek blijkt dat twee trends het ruimte-gebruik in de sectoren industrie en logistiek benvloeden. Een steeds grotere diversiteit

  de combinatie van data en kennis niet snel gevenaard kan worden. Voor overheden is de applicatie richtingbepalend en direct kos-tenbesparend, voor het bedrijfsleven is het de ultieme mogelijkheid om snel en eenvoudig inventarisaties uit te voeren voor nieuwe ontwikkelingen.

  snel inzichtDe kennis over geografische informatie en ruimtelijke ordening bundelt het bedrijf via de nieuwe module in een eigen ruimtelijke database. Nadat een gebruiker op de web-site een gebied heeft ingetekend, genereren de GIS servers binnen enkele minuten een uitgebreid rapport. Het maakt het totale proces en de eventueel noodzakelijke aan-bestedingen veel goedkoper, omdat er vanaf het begin een goed inzicht is, zonder dat er eerst kostbare studies aan vooraf gaan. De

  aan producten, die ruimte en meer gebruik van opslag in de hoogte vraagt en efficin-tere opslagmogelijkheden, waardoor minder ruimte nodig is.

  logistieke sectorDe nieuwe methodiek maakt duidelijk dat de ruimtebehoefte in de arbeidsextensieve secto-ren voornamelijk de logistieke sector betreft, want daar is een relatief snellere toename van het ruimtegebruik zichtbaar, terwijl de toegevoegde waarde minder snel toeneemt.

  tijdsbesparing is aanzienlijk, de besparing in kosten zit met name in het collectief aan-wenden van kennis over wat er in een gebied aan de hand is. De kosten blijven ook beperkt door informatie via het web af te nemen.

  samenwerkingRADAR.nieuweplannen.nl maakt gebruik van een scala aan datasets. Bridgis en Gront-mij hebben de intentie uitgesproken om hierin te gaan samenwerken.Voor de datasets maakt Grontmij nu gebruik van open, commercile en ingenieursdata. Commercile data is de informatie waarvoor Bridgis gaat participeren. f

  e Meer informatie: Thijs van den Brink [email protected] (0344) 63 62 42

  De toekomstige technologieontwikkeling be-paalt de ruimtewinst en de daarmee samen-hangende ruimtevraag. Meer waarde toe-voegen met minder mensen, betekent echter niet automatisch dat er minder ruimte nodig is. De ruimtebehoefte voor arbeidsextensieve sectoren anders ramen geeft vooral voor de periode na 2020 een ander beeld dan de tra-ditionele ramingen. f

  e Meer informatie: Thijs van den Brink [email protected] (0344) 63 62 42

  rO.nieuweplannen.nl is een serie van vier mOdules van grOntmij die geOgrafiscHe infOrmatie systemen kOppelen aan ruimtelijke OrdeningsprOcessen en ze efficinter en gOedkOper maken. vOOr de mOdule radar.nieuweplannen.nl gaat grOntmij samenwerken met bridgis. de mOdule vOOrkOmt OverbOdig uitzOekwerk en Ondersteunt OpvOlgende prOcessen.

  ecOrys Heeft een alternatieve ramingsmetHOdiek Ontwikkeld Om de ruimtevraag naar drOge bedrijventerreinen in de sectOren lOgistiek en industrie reel in beeld te brengen. de prOductie Of tOegevOegde waarde per Hectare is Hierbij Het uitgangspunt. de bedrijventerreinen in de regiO rijnmOnd zijn als pilOt OnderzOcHt, met beHulp van de valuatOr van bridgis.

  Digitale modules koppelen GIS aan ruimtelijke ordening

  Productie van bedrijventerrein leidraad voor visie op toekomst

  MARKT

  SeRviceS

  I 9 I

 • Verbeelding van de verbinding

  de verbinding met het landschapHet landschap is in de beeldende kunst een onuitputtelijke bron van inspiratie. De Raad van Europa definieert het begrip land-schap als een gebied zoals dat door men-

  sen wordt waargenomen en waarvan het karakter bepaald wordt door natuurlijke en/of menselijke factoren en de interactie daartussen. We onderscheiden in aantal en oppervlakte snel slinkende natuurlijke landschappen waarin sporen van mense-lijke invloed nog volledig ontbreken, denk

  SOmS wORdt het de NatuuR te gORtig eN veegt ze eeN Stukje SchOON

  aan de branding van de Noordzee. Er zijn half natuurlijke landschappen waarin de sporen van menselijke invloed zich geheel natuurlijk in het landschap lijken te voe-gen, als op een schilderij van Cezanne. En er zijn de cultuurlandschappen waarin het menselijk ingrijpen het beeld van het land-schap volledig bepaalt, zoals in industrie-gebieden. Daar raak je dan niet meer echt opgewonden van.

  Je zou kunnen zeggen dat de kwaliteit van het gevoel dat een landschap bij ons oproept omgekeerd evenredig is met de mate waarin wij het zelf vorm hebben gegeven. Soms wordt het de natuur zelf te gortig en veegt ze een stukje schoon. Dan kijken we naar een abstract schilderij en voelen we ons in-eens weer heel erg deel van de natuur.f

  I 10 IBCONNECTED I juNi 2011

 • Adres-cordinaten maken meetbaar verschil

  Verbeelding van de verbinding

  Kennis van huishoudens vergroot commercile kansenHippOline levert bedrijfskundige OplOssingen vOOr de finan-cile dienstverlening. Het bedrijf Ontwikkelt dasHbOards gebaseerd Op data van Het kadaster, Het cbs, eigen klantinfO en externe data. die zijn zOdanig vOrmgegeven dat men er direct intutief mee aan de slag kan. sinds kOrt neemt HippO-line pOstcOdedata van bridgis af Om data verder te verrijken. klanten kunnen er Hun kansen nOg beter dOOr vermarkten.

  Met de gegevens van Bridgis kun-

  nen wij klantdata verrijken met nieuwe inzichten, vertelt directeur Mirjam van Kooten. Geografische visualisatie geeft klanten veel meer inzicht en vereenvou-digt en verheldert de marketinganalyse. Doordat we nu op postcodeniveau infor-matie toevoegen aan onze analyses over huishoudens, lifestyle, WOZ-profielen en-zovoort, krijgen klanten nog meer inzicht in hun klantgroepen en hun kansen. Het kan ze bovendien behoeden voor verkeerde marketinguitgaven. Want het voorkomt dat je doelgroepen gaat benaderen die in een afnemende markt zitten, of waar je geen producten voor hebt. Nu we de gege-vens van Bridgis aan onze data toevoegen, kunnen onze klanten de stap van ken-nis naar concrete en verantwoorde actie maken. Zeker als ze weten waar ze sterk in zijn en die kennis onderbouwd willen vermarkten.

  QlikviewHippoLine is een gecertificeerd partner van het Amerikaanse QlikTech en maakt gebruik van hun software QlikView. Dit is een slimme business intelligence oplossing die gebruik maakt van een innovatieve, ge-patenteerde associatietechnologie. Daar-door zijn complexe analyses veel eenvou-diger te maken en te gebruiken dan met traditionele programmas. QlikView biedt

  gebruikers de mogelijkheid om verspreid liggende databronnen te behouden, associ-atief te zoeken en gegevens te analyseren. HippoLine werkt samen met GeoQlik om geografische analyses toe te voegen aan de strategische data. Dat is een uitkomst voor iedereen die werkt met postcodetabel-len, wijk- of regio-indelingen en klantdata. Klanten zijn onder meer Florius, Rabobank, De Hypotheekshop en Van Lanschot Cha-bot. f

  e Meer informatie: Thijs van den Brink [email protected] (0344) 63 62 42

  Interview met directeur Mirjam van Kooten van HippoLine

  MARKT

  MARKT

  In 2009 sloten Ambu-lancezorg Nederland

  en Bridgis een contract voor twee jaar. Re-cent is dit contract met twee jaar verlengd. Reden is het meetbare verschil dat de gege-vens van Bridgis maken. Uit een onofficile studie is gebleken dat ambulances gemiddeld meer dan honderd meter preciezer worden genavigeerd.Voor Ambulancezorg ontwikkelde Bridgis een geo-webservice die zorgt voor een dub-belcheck in de systemen. Dat geeft de am-bulancediensten het nauwkeurigste cor-dinaat voor de route naar een incident. Er werd altijd gereden op straatdeelniveau, het systeem rekende uit op basis van straatdelen waar het adres moest zijn. Dankzij de cordi-naten van Bridgis op perceelniveau en niet op straatdeel, komt de ambulance nu exact voor iedere deur aan.

  XY-cordinatenBij Bridgis Adreslocaties liggen de xy-cordinaten standaard in het midden van een bouwvlak. In de praktijk betekent dit dat navigatiesystemen naar de dichtstbijzijnde straat navigeren. Dat is voor ambulances geen wenselijke situatie. Bridgis heeft haar adrescordinaten voor Ambulancezorg daarom verplaatst naar de straat die werke-lijk bij het adres hoort. De xy-server van Am-bulancezorg roept de geo-webservice van Bridgis aan, die een nauwkeurig xy-cordi-naat terugzendt naar het navigatiesysteem in de ambulance. f

  e Meer informatie: Thijs van den Brink [email protected] (0344) 63 62 42

  I 11 I

 • Verbinding in de natuur

  elk vOOrjaar is Het weer spannend te zien HOe cactussen uit Hun winterslaap kOmen. de meeste beginnen na wat liefde, water en zOnlicHt weer te grOeien. ecHter, er zijn er altijd een Of twee waar Het minder gOed mee gaat.

  Soms lijkt het of kwakkelende cactussen lui-zen aantrekken. Alsof een cactus niet ziek is vanwege de luis, maar luizen heeft omdat hij slecht op gang komt.Hoe weet een luis dat hij een verzwakt slacht-offer heeft gevonden? Luizen zijn overal po-tentieel aanwezig, want ze komen als uit het niets. Hoe weten ze waar ze moeten zijn?

  Planten hebben geen zenuwstelsel zoals die-ren, maar ze hebben wel degelijk een vorm van interne communicatie. Afhankelijk van wat er aan de hand is, maakt het deel dat iets te vertellen heeft, een signaalstof aan. Deze stof verspreidt zich door de plant, waardoor

  alle cellen het bericht krijgen en er op kun-nen reageren.Er zijn verschillende soorten van deze plant-hormonen, die de algemene groei maar ook de omgang met schokken en stress regule-ren. Deze communicatie, deze verbinding, zorgt er voor dat een plant een geheel is en niet een verzameling op zichzelf staande cellen.

  Zijn luizen in staat deze communicatie te be-grijpen, of in ieder geval er op te reageren? Zo ja, dan klopt het dat luizen net zo op een cactus met stress reageren, als leeuwen op een kreupele antiloop. f

  I 12 IBCONNECTED I juNi 2011