B-connected, november 2008

of 12 /12
b connected e Relatiemagazine van BRidgis e NO.3 • 2008 Droge voeten en veilig water Ontwikkelingen in het kloppend hart van Bridgis Exclusief onroerend goed op de kaart 250 e klant DSP Veiligheid woonomgeving op agenda

Embed Size (px)

description

Relatiemagazine van Bridgis

Transcript of B-connected, november 2008

Page 1: B-connected, november 2008

b connectede R e l at i e m a g a z i n e va n B R i d g i s e N O . 3 • 2 0 0 8

Droge voeten en veilig water

Ontwikkelingen in het kloppend hart van Bridgis

Exclusief onroerend goed op de kaart

250e klant DSPVeiligheid woonomgeving op agenda

Page 2: B-connected, november 2008

Redactioneel

Queries op een database en algoritmes voor databewerking konden we al wel program-meren. Maar vijf jaar geleden had Bridgis nog nooit echt software gebouwd. Nu be-schikken we over een stevig fundament van database en softwaremodules waarop klan-ten met een gerust hart hun toepassingen kunnen bouwen. U leest er meer over in dit nummer van b.connected.

DSP was onze eerste succesvolle online toe-passing. U kunt lezen hoe wij de 250e klant hebben verwelkomd. De Populator is onze eerste volwaardige informatieservice die zich in rap tempo ontwikkelt tot een stan-daard. En wat eerst nog een losse verzame-ling producten was, is ondertussen geordend in een echte productlijn: van data maken tot data kopen met DSP en Geo Webservices, tot informatie kopen met de Populator tot

Gratis abonnementAls relatie van Bridgis ontvangt u b•connected 2 x per jaar. Ontvangt u b•connected nog niet rechtstreeks of weet u niet zeker of u in de verzendlijst bent opgenomen, meldt u dan aan via www.bridgis.nl.

informatie maken. Nieuwe productitems zijn in verschillende stadia van ontwikkeling.

De transitie van datahandelaar naar leve-rancier van webservices heeft niet in de laat-ste plaats consequenties voor de organisatie zelf. Klanten interacteren ieder moment van de dag real time met onze diensten. Ze bel-len onmiddellijk als iets het niet doet, om wat voor reden dan ook. Dat vergt een totaal andere attitude dan wanneer je een keer per jaar een update van een bestand naar je klant stuurt en een week later informeert of alles naar genoegen is. Service Oriented Architecture heeft in ons geval dus een dub-bele betekenis.Ik kan u verzekeren dat we regelmatig op twee wielen door de bocht zijn gegaan.Maar we zijn er niet uitgevlogen. Strategie is mooi, als het lukt!

Cees Guikers - Directeur

De verzaDiging van De Datamarkt en De internet-tsunami liepen parallel in het begin van Deze eeuw. De ene een beDreiging, De anDere een kans. Je hoeft Data niet te hebben om ze toch te kunnen gebruiken. het werD een soort striJDkreet in onze transitie van DatahanDelaar naar leverancier van webservices.

Service Oriented

SERVICES

SOFTWARE

LAB

BRON

VASTGOED VEILIGHEID MOBILITEIT MARKETINGMARKT

POPULATOR GEO WEBSERVICES ONLINE SHOP

marktsegmenten Bridgis• Vastgoed - Hier ligt het accent op

nauwkeurigheid in de combinatie van Bridgis Adreslocaties®, topo-grafische kaarten, luchtfoto’s en adresgegevens.

• Milieu en Veiligheid - Hier ontwikke-len wij onze toegevoegde waarde in betrouwbare populatiegegevens voor (groeps)risicoberekeningen, crisis-

management en rampenbestrijding.• Mobiliteit - Onze dienstverlening

concentreert zich op nauwkeurige plaatsbepaling.

• Marketing en communicatie - Een breed begrip waarin geografie van belang is bij de bepaling van marktposities en potenties maar ook in publieksvoorlichting.

I 2 IB•CONNECTED I NOvEmBEr 2008

Page 3: B-connected, november 2008

Van vintage naar ultramodern

Colofon

b•connected is een uitgave van Bridgis en verschijnt twee maal per jaar. De artikelen in dit magazine zijn ter informatie. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Overname voor eigen gebruik is toegestaan met bronvermelding.

RedactieBridgis en DeJong&Verder

FotografieBridgisWaterschap Zuiderzeeland

Ontwerp en opmaakNout Design

druk en afwerkingTailormade

Bridgis bvPostbus 71 4000 AB Tiel(0344) 63 62 42 www.bridgis.nl [email protected]

Burgernet zet veiligheid woonomgeving op agenda

Grondige risicoanalyses voor Arcadis

6

8

11

b connectedService Oriented

En verder:Werkgelegenheidsdata op elk geografisch niveau 4

Populator actief in grote overstromingsoefening 5

droge voeten en veilig water 5

Werkplaatsgeluiden 6

metamorfose voor dsP 7

250e klant dsP 7

gideOn: het nut van de noodzaak 8

exclusief onroerend goed op de kaart 9

Populator vindt aansluiting op imOOv 9

verbeelding van de verbinding 10

Betrouwbare data: actueel, snel en goedkoop 11

verbinding in de natuur 12

NOvEmBEr 2008 I B•CONNECTED I 3 I

Page 4: B-connected, november 2008

van briDgis’ partners vergaart en beheert stichting lisa gegevens over vestigingen en De werkgelegenheiD in heel neDerlanD. lisa levert hét basisbestanD voor sociaaleconomisch en ruimteliJk onDerzoek: het brengt onDer anDere De werkgelegenheiD op elk willekeurig geografisch niveau en van elke activiteit in beelD.

LISA, één van Bridgis’ peilers

Het LISA Vestigingenregis-ter (Landelijk Informatiesys-

teem Arbeidsplaatsen en vestigingen) is een databestand met gegevens over alle vestigin-gen in Nederland waar betaald werk wordt verricht. De kerngegevens bevatten een adres, een typering van de economische activiteit volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) en de werkgelegenheid in aantallen fulltime en parttime arbeidsplaatsen.

samenwerkingsverbandenDe historie van LISA gaat terug tot eind jaren zestig. In een aantal stappen en via verschil-lende organisatievormen bereikte LISA rond 1990 voor het eerst een landsdekkende omvang. Het databestand wordt sindsdien onderhouden in achttien Regionale Samen-werkingsverbanden van belanghebbende organisaties zoals bijvoorbeeld provincies, gemeenten, Kamers van Koophandel, Regio-nale Besturen van Arbeidsvoorziening. Voor een landelijk dekkend uniform databestand

hebben de Regionale Samenwerkingsverban-den zich in de jaren negentig aangesloten bij de Stichting LISA.

Uniek in meerdere opzichtenLISA is het enige databestand waarin werk-gelegenheid op vestigingsniveau wordt gere-gistreerd. Dit in tegenstelling tot het Handels-register waarin registratie op bedrijfsniveau plaatsvindt en alle werknemers op het adres van de hoofdvestiging worden geboekt. Daar-naast geldt LISA als het enige databestand waarin ook de vrije beroepen en publieke organisaties en instellingen worden geregis-treerd. Bovendien registreert LISA individuele arbeidsplaatsen in plaats van werkgelegen-heid in grootteklassen. Deze gegevens wor-den uitsluitend gebruikt voor onderzoek en statistiek. f

e Meer informatie: Cees Guikers [email protected] (0344) 63 62 42

Sinds 1998 werken Stichting LISA en Bridgis samen en voegt Bridgis waarde toe aan de gegevens van LISA:

• De online shop DSP is een one-stop-shop voor klanten die frequent kleine bestellingen willen doen van LISA-gegevens voor gebruik in pro-jecten. LISA-gegevens worden vaak gebruikt in combinatie met andere databestanden in de shop.

• Bridgis vult LISA aan met circa 80.000 adressen van Prosu over ves-tigingen in de akker- en tuinbouw en vestigingen die zich bezighou-den met het fokken en houden van dieren.

• Een adrescoördinaat is onontbeer-lijk om de nauwkeurige LISA-data ook nauwkeurig in kaart te kunnen brengen of via ruimtelijke queries te selecteren.

• Uit de combinatie van de bestanden van LISA, Prosu, WDM Nederland en Cendris ontstonden twee geheel nieuwe bestanden: Adresfuncties en Adrespopulaties. Samen met de Adreslocaties® vormen zij een sterk trio dat zijn weg al naar heel veel gebruikers en toepassingen heeft weten te vinden.

• LISA is een onmisbaar onderdeel van de Populator, de online service die geografisch mensen telt ten behoeve van risicoberekening en crisismanagement. Nieuwe services waarin LISA een rol gaat spelen zijn in ontwikkeling.

• Met enige regelmaat voert Bridgis voor klanten maatwerk projecten uit waarin data van LISA, meestal in combinatie met die van andere bronhouders, wordt verwerkt tot de informatie die de klant nodig heeft.

Werkgelegenheidsdataop elk geografisch niveau

Partners van Bridgis

BRON

I 4 IB•CONNECTED I NOvEmBEr 2008

Page 5: B-connected, november 2008

Nederland is niet klaar voor een watersnood-

ramp. De regering heeft de Taskforce Manage-ment Overstromingen (TMO) daarom een reeks opdrachten gegeven om de organisatie rondom een waterramp te verbeteren. De Populator, de slimme machine van Bridgis die mensen telt, speelt een rol in de rampenoefeningen.

waterschap zuiDerzeelanD was Deelnemer aan De lanDeliJke oefening waterbasin en is Daarnaast al Jaren een vaste gebruiker van De Data van briDgis en heeft een onDerhouDscontract op aDreslocaties®. aan b.connecteD vertelt gis-coörDinator wim kers waarom.

“Wij gebruiken de adres locaties onder

andere voor registratie van IBA’s, dit zijn In-dividuele Behandelingsinstallaties van Afval-water, in het geografisch informatie systeem. We geven IBA’s op een kaart weer. Aan be-paalde adres locaties hangen x- en y-coördi-naten en met de Geo-webapplicatie zoeken we naar adressen.

aan de bewoners van dit pandEen andere toepassing gebruiken wij bij-voorbeeld in verband met werkzaamheden die impact op de grondwaterstanden heb-ben. Dan is het soms nodig een hele groep mensen in een bepaald gebied aan te schrij-ven. Dit doen we dan met behulp van een polygoon van een hele groep van die adreslo-caties. We kunnen alle mensen in één keer bereiken door een brief te sturen ‘aan de be-woners van dit pand’.

Proef met de PopulatorWij hebben de Adresfuncties ook aan-geschaft om te kijken wat de verdelingen

In de eerste week van november heeft TMO onder de naam ‘Waterproef ’ een grote lan-delijke oefening gehouden. Bestuurders en hulpdiensten kregen deze week te maken met een naderende superstorm die voor grote pro-blemen kon gaan zorgen. Er zijn verschillende scenario’s geoefend: bedreiging van de kust, van het rivierengebied en Flevoland. Er is ook

apart aandacht besteed aan risico- en crisis-communicatie. f

e Meer informatie: Cees Guikers

[email protected] (0344) 63 62 42

zijn van mensen die wel of niet aanwezig zijn in een gebied. Bridgis stelde ons een demoversie van haar webservice Popu-lator ter beschikking voor de grote lan-delijke oefening voor rampenbestrijding van 3, 4 en 5 november jongstleden. Met de Populator kan men snel advies geven over hoeveel mensen zich in een wijk bevinden. Dit is zeer bruikbare in-formatie voor hulpdiensten. Zelf hebben wij inundatiekaarten gemaakt op basis waarvan wij nog beter advies kunnen uitbrengen. Mocht er bijvoorbeeld iets gebeuren na een dijkdoorbraak en komt het water bij een bepaald dorp of stadje, dan kunnen wij precies zeggen hoeveel mensen er wanneer geëvacueerd moeten worden.”f

e Meer informatie: Janet Kooren

[email protected] (0344) 63 62 42

Populator actief in grote overstromingsoefening

Droge voeten en veilig water

GIS en Waterschap Zuiderzeeland

Wim Kers is lid van de adviesgroep van het Waterschaps Operationeel Team in de oefening Waterbasin. Waterschap Zuiderzeeland heeft op 5 november een proef uitgevoerd met de Populator tijdens de landelijke oefening georganiseerd door TMO.

VEILIGHEID

SERVIcES

NOvEmBEr 2008 I B•CONNECTED I 5 I

Page 6: B-connected, november 2008

uit en maken wij de uitsneden uit kaarten. Elke service gebruikt dit framework om zijn gegevens uit de database te krijgen, de klant-aanvraag vast te leggen en af te handelen.

Het grote voordeel van één basis raamwerk is dat we nog maar één set data hoeven te onderhouden. Met de release van DSP 2.5 is Bridgis over-geschakeld van Microsoft SQL-server naar PostGresSQL als database-engine en Ubuntu 8.04 LTS als operatingsystem. Hierdoor boeken wij performancewinst en zijn wij bovendien in staat onze geografische data

rechtstreeks aan onze administratieve data te koppelen. Nu maakt het niet meer uit of u als klant een selectie op basis van een ge-meentenaam maakt, of met een polygoon.

Alle adreslocaties in een vlak opvragen is nu net zo makkelijk als alle bedrijven binnen een postcode.Bij de omschakeling hebben wij het vol-ledige framework onder onze diensten ook doorgelicht en verbeterd. De online shop is nu ‘gewoon’ een van de webservices die aan de kernapplicatie gekoppeld is. DSP heeft de meeste files in zijn directory op de

Van vintage naar ultramodern

Ontwikkelingen in het kloppend hart van Bridgis

Bridgis levert zijn producten al een aantal jaar via het in-

ternet. Aanvankelijk ging het om incidentele klantspecifieke services. Daarnaast was er een eerste versie van de online datashop. In hun ontstaan stonden alle diensten echter los van elkaar. Ze waren geschreven in ver-schillende programmeertalen en gebruikten vaak speciaal samengestelde databestanden. Door groei van de organisatie en technische ontwikkelingen was dit systeem steeds moei-lijker te onderhouden, zowel wat betreft soft-ware als het up-to-date houden van de data.

RaamwerkBij de bouw van DSP 2.0, is Bridgis begon-nen met de bouw van een basis framework voor het afhandelen van bestellingen. Vanuit dit raamwerk voeren wij database queries

aan De buitenkant is het vriJwel niet zichtbaar geweest, maar in het hart van briDgis is er veel veranDerD. in het afgelopen Jaar heeft briDgis een cruciale stap gezet in De overgang van een beDriJf Dat vooral offline Data levert, naar een internetDienstverlener.

Nu onze nieuwe versie van de kernap-plicatie succesvol in gebruik is, blijven wij uiteraard doorontwikkelingen aan nieuwe ideeën die dagelijks ontstaan. Ook is er nog een aantal bestaande web-services die herschreven moeten worden voor de nieuwe kernapplicatie. Een voor-beeld van zo’n kleine webservice: een van onze trouwe klanten stuurt al vele jaren een paar keer per jaar een lijst met coördinaten op in een ‘CSV-file’, waarvan

de drie dichtstbijzijnde straten gezocht moeten worden. De applicatie die dit deed maakte handig gebruik van destijds zeer beperkte geografische selectiemogelijkhe-den van een stukje GIS-software. Een grote request kon echter voor problemen zorgen. Door de technische verbeteringen en ontwikkelingen is het niet meer nodig om binnen onze organisatie ‘vintage’ software draaiende te houden om onze gebruikers van verse data te voorzien.

PostGISDe drie dichtstbijzijnde objecten van een ander geografisch object vinden, is voor het nieuwe postGIS geen enkel probleem. Ook al wil je de drie dichtst-bijzijnde Nederlandse straten weten als je in Europa’s enige oerbos staat, het systeem doet er bijna langer over om de namen via het netwerk te versturen, dan om ze te vinden, gemeten over de kromming van de aarde.

Werkplaatsgeluiden

LAB

Bij de OmschakeliNg heeft Bridgis het vOlledige frameWOrk dOOrgelicht eN verBeterd

I 6 IB•CONNECTED I NOvEmBEr 2008

Page 7: B-connected, november 2008

applicationserver, maar is toch net zo’n service als de geocodeerservice.

KernapplicatieEen databaseserver en een raamwerk voor het afhandelen van requests is maar een deel van het verhaal. Er ge-beurt nog het één en ander voordat u als klant een mailtje krijgt met een URL waar de bestelling klaar staat. Het loopt namelijk nogal uiteen of een webservice via XML een adres wil laten geocode-ren, of dat u voor een risicoanalyse een ‘shape file’ wilt ontvangen met de loca-ties waar personen zich bevinden. Onze kernapplicatie biedt voor beide vragen de benodigde stappen om de vraag op te lossen, maar het is nog wel noodzakelijk voor beide vragen een andere service bovenop het framework te bouwen.Zowel voor de kernapplicatie als voor de services op het framework gebruiken wij de Microsoft .Net-ontwikkelomge-ving en C# als programmeertaal. Deze object georiënteerde taal is bij uitstek geschikt voor het schrijven van services waarmee via het internet diensten wor-den aangeboden. Deze omgeving zorgt voor een grote stabiliteit en beheers-baarheid van de services. f

e Meer informatie: Martin Koch

[email protected] (0344) 63 62 42

DSP is hét centrale punt bij Bridgis voor het bestellen

van geografische data. Met één abonnement kunt u op basis van admini stratieve of geografische gebiedsselecties razendsnel de gewenste raster- en/of vectorkaarten, coördinaten, beschrijvende gegevens of data-analyses bestellen.

Metamorfose voor DSPDsp, De online shop van briDgis, startte in 2004 als een eenvouDige webapplicatie Die het mogeliJk maakt snel geografische Data te leveren aan gebruikers Die vaak kleine bestellingen Doen. het aantal gebruikers is in vier Jaar snel gegroeiD. briDgis verbouwt De online shop momenteel gronDig. we breiDen het assortiment op De schappen verDer uit en er komen meer mogeliJkheDen om Data geografisch te selecteren.

dsP verwelkomt 250e klantIn oktober meldde de heer J.F. Durian, Informatiemanager Directie Veiligheid bij Gemeente Rotterdam, zich als klant en 250e gebruiker van DSP. Om dit heugelijke feit te vieren zijn wij gewapend met een verse slagroomtaart afgereisd naar Rotterdam.

J.F. Durian: “Voor de Directie Veiligheid maken wij gebruik van een Geo Informatie Systeem. Benodigd kaartmateriaal hiervoor krijgen we meestal van onze eigen dienst Gemeen-tewerken, maar we hebben vaak ook on-dersteunend materiaal nodig. Daarvoor zijn wij klant bij Bridgis. Verder hebben we soms behoefte aan specifieke databestanden op een zo kort mogelijke termijn. Van een con-sultant die vaste klant is bij Bridgis, hoorde ik dat de bestellingen via de online shop bij Bridgis snel geleverd worden, niet duur en altijd goed zijn. Reden voor mij om Bridgis te benaderen. Ik had de gevraagde data binnen een half uur in mijn eigen postbak, waardoor ik ze ook direct kon gebruiken. Op dit mo-ment zijn we bezig om een Regionaal Crisis management systeem te bouwen waarbij we ook ondersteuning willen bieden voor de operationele systemen.”

nieuwe klantenHet afgelopen half jaar vonden weer veel nieuwe klanten hun weg naar onze datashop. Bridgis verwelkomde onder andere:Oostveen Beleidsonderzoek & Advies Gemeente LandsmeerMilieudienst IJmondNV Nederlandse GasunieNationaal Lucht en Ruimtevaartlabarotorium

One-stop-shoppingRegelmatig vraagt Bridgis haar gebruikers naar hun mening over onze producten en diensten. Zo houden wij online enquêtes en hebben wij persoonlijke gesprekken met DSP-klanten. Wij zijn u zeer dankbaar voor de medewerking aan deze onderzoeken. Hierdoor zijn we in staat om producten en diensten vraaggericht te ontwikkelen en te verbeteren. Op basis van uw mening, heb-ben wij de shop al regelmatig uitgebreid met databestanden en functionaliteiten. Uit on-derzoeken is ook gebleken dat de online shop een steeds belangrijkere rol gaat innemen in de werkzaamheden van onze klanten. Lever-tijd is vaak essentieel, vooral bij projecten waarin kosten en doorlooptijd cruciaal zijn. Bovendien draagt one-stop-shopping voor geo-data zeer bij aan de efficiency.

nieuwe naamDSP biedt straks enkele handige nieuwe functionaliteiten die het winkelen veraan-genamen. De vormgeving van de shop gaat compleet op de schop, de interface wordt volledig vernieuwd. Binnenkort verwijderen we de steigers en prijkt er op de gevel ook een nieuwe naam. Nadere berichten volgen spoedig! f

e Meer informatie: Janet Kooren

[email protected] (0344) 63 62 42

e J . F. d U R i a n

SERVIcES

NOvEmBEr 2008 I B•CONNECTED I 7 I

Page 8: B-connected, november 2008

GIDEON: het nut van de noodzaak

cOLU

MN

De visie van

Burgernet zet veiligheid woonomgeving op agendaburgers willen graag een biJDrage leveren aan De veiligheiD in hun woon- en werkomgeving. De betrokkenheiD van bur-gers biJ De veiligheiDssituatie in hun eigen woonomgeving is inmiDDels ook onDerDeel van het kabinetsbeleiD. afspraken hierover staan in het coalitieakkoorD en het bestuurs-akkoorD met De vereniging van neDerlanDse gemeenten.

GIDEON blijkt een bij nader inzien te gekunsteld acroniem voor wat het gewoon is: de Basisvoor-ziening geo-informatie Nederland. Wie weet nog wat het ooit pretendeerde te betekenen? GIDEON is waarschijnlijk ook een stille verwijzing naar het boek Richteren en de gedachte dat het doel op een slimme manier kan worden bereikt met een kleine groep strijders.

De noodzaak van een Basisvoorziening geo-informa-tie Nederland is tamelijk abstract gemotiveerd: “Een goed functionerende GIDEON is onontbeerlijk voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op het gebied van openbare veiligheid, ruimtelijke orde-ning en milieu. Het levert bovendien ook een onmis-bare bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen uit het coalitieakkoord om de administratieve lasten voor bedrijven terug te dringen en de overheids-dienstverlening aan de burger te verbeteren. Daar-naast geeft brede beschikbaarheid van geo-informatie een impuls aan innovatie en levert het een wezenlijke bijdrage aan de groei van de economie en de werk-gelegenheid”. Kort samengevat staat hier dat een Basisvoorziening geo-informatie Nederland de over-heid in staat stelt haar werk effectiever (de goede din-gen) en efficiënter (de dingen goed) te doen en dat be-drijven er waarde aan kunnen toevoegen in de vorm van nieuwe producten en diensten. De Basisvoorzie-ning geo-informatie Nederland is in goed gezelschap van de Betuwelijn, de 2e Maasvlakte en de HSL.

De monitoring van de voortgang in de realisatie van de Basisvoorziening geo-informatie Nederland richt zich traditiegetrouw op de milestones in de activi-teitenplanning. Het project zal aan het einde van de rit in 2011 worden afgerekend op de realisatie van het doel, het geschilderde ‘eindplaatje’. Ligt die Be-tuwelijn er ja of nee en kan een trein er gebruik van maken?

Deze vorm van beoordeling laat het nut van de als zo noodzakelijk beoordeelde voorziening geheel bui-ten schot. We weten want meten niet of de overheid inderdaad betere beslissingen gaat nemen. We weten ook niet of zij daar minder tijd, middelen en man-kracht voor nodig heeft en we kunnen al helemaal niet beoordelen of het bijdraagt aan de groei van onze nationale economie. Geografische informatie is nu eenmaal geen afzonderlijk hoofdstuk in de Nati-onale Rekening. Het is verre van eenvoudig om het nut objectief vast te stellen. Het vereist bijvoorbeeld een gedegen analyse van de vertreksituatie en een veel nauwkeuriger beschrijving en allocatie van de haalbare ‘winst’. Daarom is het verleidelijk om het maar gewoon achterwege te laten. Dat is helemaal niet erg als we het dan ook maar de naam geven die het hoort te hebben: een werkgelegenheidsproject.

Prof.dr.ir. Leopold S.F. VerbiestdonckGeograaf

Logica is een internationale ICT-dienstverlener en levert diensten op tal van terreinen, zoals ma-nagement- en ICT-consultancy, systeemontwikkeling en –integra-tie en neemt voor klanten com-plete bedrijfsprocessen in beheer. Haar klanten zijn actief in diverse markten, zoals telecommunicatie, bank- en verzekeringswezen, ener-gie en utilities, industrie, distribu-tie, transport en de overheid. Meer informatie over Burgernet is te vinden op www.burgernet.nl

VEILIGHEID positiebepaling voor toekomstige deelne-mers aan Burgernet.Peter Foppen, Delivery Manager van Logica vertelt: “Burgernet maakt gebruik van de Geocodeerservice van Bridgis. Met behulp van deze service worden automatisch co-ordinaten gekoppeld aan het adres van deelnemers die zich aanmelden voor Bur-gernet. Logica heeft voor Bridgis gekozen omdat de organisatie een naam heeft op het gebied van geografische informatie in com-binatie met een hoge dekkingsgraad. Onze ervaringen met de Geocodeerservice zijn positief. Met behulp van de service kan voor een centralist van de meldkamer zichtbaar worden gemaakt waar actieve deelnemers aan een Burgernetactie zich bevinden.” De Geocodeerservice is een onderdeel van Geo Webservices. f

e Meer informatie: Guido Heens

g,[email protected] (0344) 63 62 42

Veiligheid staat hoog op de maatschappelijke

en de politieke agenda. Met Burgernet geeft de overheid invulling aan de behoefte van de samenleving om breed samen te werken aan veiligheid. Logica is de bouwer van het sys-teem. Bridgis levert Logica de GIS-applicaties voor Burgernet. Burgernet is een uniek samenwerkingsver-band tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente. De centralist van de meldkamer van de politie start, na een melding van bijvoorbeeld een in-braak of een vermist kind, een Burgernetactie op. Dit gebeurt op basis van een goed signa-lement. Burgers kunnen zo zelf een actieve rol spelen in het vergroten van de veiligheid in hun woon- en werkomgeving. Burgernet wordt, na een positieve evaluatie van de proef, in 2009 en 2010 landelijk ingevoerd. Ten be-hoeve van het Burgernet was er behoefte aan

I 8 IB•CONNECTED I NOvEmBEr 2008

Page 9: B-connected, november 2008

Exclusief onroerend goed op de kaart

reg meDia is initiatiefnemer van Qualis.nl, een portaalsite op het gebieD van exclusief onroerenD goeD. biJ Qualis ziJn circa 65 ge-renommeerDe nvm-makelaars aangeslo-ten. De site is meDio 2008 geheel vernieuwD, op basis van geografische positionering in google maps. De website is vormgegeven en ontwikkelD Door vicrea en maxD’oro. vanwege goeDe ervaringen hebben ziJ reg meDia De geo webservices van briDgis aanbevolen.

REG Media gebruikt de diensten van Bridgis

voor de bepaling van coördinaten bij post-code-huisnummercombinaties. Victor Hens-kens, technisch directeur van REG Media vertelt over zijn ervaringen: “De Geo Webser-vices zijn geïntegreerd in het CMS-systeem, waardoor per object automatisch de geo-grafische coördinaten worden bepaald. Deze

integratie levert ons een stabiele basis voor het CMS-systeem van een intensief bezochte website. Wij hebben er goede ervaringen mee en de service is betrouwbaar, wat uiteraard belangrijk is voor een website als Qualis.nl. De webservice is vrij eenvoudig en snel te implementeren zonder ingewikkelde techni-sche en administratieve poespas. De kosten worden zonder verdere abonnementskosten

POPuLAtOR vindt aansluiting op IMOOV

op transparante wijze per ‘hit’ in rekening gebracht en zijn dus ook betaalbaar voor websites die minder van de service gebruik maken.” f

e Meer informatie: Guido Heens

g,[email protected] (0344) 63 62 42

De populator is geselecteerD als een van De proJecten Die verDere verankering verDienen binnen De nationale geo-informatie infrastructuur (ngii). onDer leiDing van geonovum werkt briDgis De komenDe maanDen aan De aansluiting van De populator op het informatiemoDel openbare orDe en veiligheiD.

Op basis van het data-model van de Populator

zal worden beschreven welke typen verblijf-plaatsen moeten worden verwerkt; welke cor-rectiefactoren zullen worden toegepast en hoe het berichtenverkeer tussen de Populator en het

Crisismanagementsysteem dient te verlopen. Zodra deze onderwerpen vraaggestuurd verankerd zijn in het IMOOV, heeft de sector een belangrijke stap gezet richting integraal crisismanagement. Ook de NGII heeft dan een mijlpaal bereikt op de weg van een theoretisch

model naar een praktisch functionerend on-derdeel van de infrastructuur. f

e Meer informatie: Cees Guikers [email protected] (0344) 63 62 42

VAStGOED

Structurele verblijfplaatsen Bronwonen wDm nederlandwerken lisa + prosu

onderwijs ministerie o&w / cfikinderopvang gemeentenziekenhuizen rivm

zorginstellingen cibg/ministerie van vwsasielzoekerscentra centraal orgaan opvang asielzoekers

Justitiële inrichtingen ministerie van Justitie / DJihotels bedrijfschap horeca & catering

bungalowparken / campings nritnieuwbouw nieuwe kaart van nederland

tijdelijke verblijfplaatsen Bronevenemententerreinen respons

beurs- en congrescentra responssportaccommodaties respons

attractieparken responstheaters en concertzalen respons

Discotheken/casino’s responscrematoria lisa

Geografische data Bronadrescoördinaten bridgis

top10vector/top10nl tDkadaster

e data B R O n n e n va n d e P O P U l atO R

SERVIcES

NOvEmBEr 2008 I B•CONNECTED I 9 I

Page 10: B-connected, november 2008

Verbeelding van de verbinding

In de late Middeleeuwen vond de Europese mens een nieuwe weg naar God. In een po-ging de Hemel te bereiken werd verticaal de juiste richting. Spitsbogen, gewelven, lucht-bogen en steunberen werkten samen in

een streven zo hoog mogelijk te geraken en toch licht, rank en slank te blijven. Dit stre-ven naar verbinding met het hogere heeft ons de schitterende en imposante gotische kathedralen nagelaten waaraan wij ons honderden jaren later nog steeds mogen ver-gapen. Deze gotische bouwstijl is ook mede

vergelekeN met de sagrada familia zijN ONze mOderNe WOlkeNkraBBers

ONvervalste WOudreuzeN

de basis van de Sagrada Familia in Barce-lona. Gaudi mengde daarin gotiek, Moorse stijlen, expressionistische kleuren en nieuwe kennis en materialen tot een overrompelend meesterwerk met niet een of twee maar wel achttien torens richting Hemel.

Ondanks alle verticaliteit werden de Mid-deleeuwse kathedralen niet hoger dan zo’n 150 meter en ook de hoogste toren van de Sagrada Familia meet ‘slechts’ 170 meter. Daarbij vergeleken zijn onze moderne wol-kenkrabbers onvervalste woudreuzen. In een wereldwijde competitie sneuvelt het ene re-cord na het andere. Volgend jaar zal de Burj Dubai de lat op meer dan 800 meter leggen en de plannen voor een gebouw van 1.000 meter hoog zijn al gemaakt. Meer dan zes Keulse domtorens op elkaar maar verbonden met……………niets! f

I 10 IB•CONNECTED I NOvEmBEr 2008

Page 11: B-connected, november 2008

Betrouwbare data: actueel, snel en goedkoop

briDgis voert tellingen uit voor arcaDis op basis van actuele DatabestanDen over bewoners en werknemers in heel neDerlanD. het beDriJf wil actuele Data hebben over bevolkingsDichtheiD langs transportassen op basis van een uniforme bron. De tellingen van briDgis bieDen De nooDzakeliJke informatie voor risicoanalyses.

Adecs Airinfra is een adviesbureau dat over-heden en bedrijven adviseert bij het oplossen

van problemen op het gebied van luchtvaart en milieu, ruimtelijke planvorming, strategie en economie. Projecten variëren van het formuleren van masterplannen en de inrichting van industrie-gebieden tot en met het opstellen van Milieu Effect Rapportages (MER). Ook biedt Adecs Airinfra ondersteuning bij de handhaving van geluidzones rond luchtvaartterreinen. Het bedrijf maakt ge-bruik van Bridgis’ DSP. Adecs Airinfra stuurt regelmatig gebieds-contouren op, vaak rond luchthavens om hier vervolgens tellingen van op te vragen, bijvoorbeeld het aantal inwoners. Voor een van hun klanten, een Nederlandse luchthaven, heeft Adecs Airinfra offline data afgenomen. In dit geval gaat het om Bridgis Adreslo-caties® (adrescoördinaten). Adresfuncties (wonen of werken per adres) en Adrespopulatie (hoeveel mensen zitten er op een adres).

Consultant Wilbert Haverdings is aan het woord: “Wij gebruiken met name de data en diensten die wij nodig hebben voor onze MER-activiteiten. Die leveren ons duidelijkheid over de telling-resultaten die we in diverse milieueffectrapportages presenteren. Wij hebben voor Bridgis gekozen vanwege de goede prijs/kwaliteit verhouding van de woningbestanden die wij nodig hebben. Bo-vendien zijn de gegevens erg actueel. Zo kunnen we op een snelle en relatief goedkope manier aan betrouwbare data komen. In het begin hebben we opstartproblemen gehad met de verwerking van onze contouren in DSP, maar momenteel werkt het vlekkeloos nadat er in samenwerking met Bridgis afstemmingsaanpassingen zijn geweest. Zeker op de momenten dat er onduidelijkheden zijn over de werking van DSP, wordt er vanuit Bridgis goed en adequaat gereageerd.”f

e Meer informatie: Janet Kooren [email protected] (0344) 63 62 42

Periodiek vraagt Arcadis om specifieke ana-lyses van woongebieden en werkgebieden en

levert daarvoor shapes (geografische databestanden) aan. Het bedrijf specificeert zelf de woon- en werkgebieden. Bridgis telt vervolgens het aantal inwoners en in het geval van werkgebieden het aantal werknemers. De organisatie gebruikt de gegevens om de omgeving van transportassen te modelleren. Hiermee kan Arcadis een risico-analyse voor het zogenaamde groepsrisico van een transportas uit-voeren. Dat is het risico dat een grote groep mensen wordt getroffen door een calamiteit met gevaarlijke stoffen.

meestal snel antwoordOver de samenwerking met Bridgis vertelt senior adviseur veiligheid Jolt Oostra van Arcadis: “Wij werken prettig en goed samen met Brid-gis. Het is een betrouwbare dataleverancier met goede referenties. Vaak is de analysesnelheid heel hoog, mits de aanvraag goed is inge-pland. Zelfs onze ad hoc vragen worden meestal snel beantwoord.” De tellingen die Bridgis uitvoert voor Arcadis gebeuren handmatig op de productieafdeling. Op basis van de capaciteitsplanning kan de outputsnelheid variëren. f

e Meer informatie: Janet Kooren [email protected], (0344) 63 62 42

Verbeelding van de verbinding

Arcadis is een toonaangevende, wereldwijd actieve, kennisge-dreven onderneming en levert design-, advies- en ingenieurs-diensten aan bedrijven in binnen- en buitenland. De organisatie realiseert projecten en programma's vanaf het concept en ont-werp tot de oplevering en het beheer en is actief op de gebieden van Milieu & Ruimte, Mobiliteit, Water, Wonen & Werken.

MOBILItEIt

Grondige risicoanalyses voor Arcadis

VEILIGHEID

NOvEmBEr 2008 I B•CONNECTED I 11 I

Page 12: B-connected, november 2008

Na de herfst de winter, een tijd waarin alles stil staat. We teren wat in op de reserves, maar met een stevig huis en ruime voedselvoorzie-ning komen we die tijd wel door. Voldoende kracht houden is het doel, zodat we in het voorjaar weer mee kunnen in de opwaartse spiraal en ons voordeel daarmee kunnen doen in onze eigen kleine leventjes. Geld op een spaarrekening met een rente die ongeveer de inflatie cor-rigeert, maar waar je wel gewoon bij kunt, lijkt momenteel het meest geruststellende.

En dan… de eerste sneeuwklokjes zeggen nog niets, en in het wis-selvallige Nederland is de bloei van de krokussen ook niet te ver-trouwen… pas tegen de tijd dat er pinksterbloemen in de natte weilanden staan, kunnen we er vanuit gaan dat het voorjaar echt

begonnen is. Tussen de bloei van de sleedoorn en de meidoorn moe-ten we instappen in de nieuwe ronde. Wanneer precies, berust op

Fingerspitzengefühl.

De meeste mensen denken overigens dat de herfst pas in oktober begint, als het weer ineens slechter wordt. Dat

klopt, en dan zitten we er meteen midden in. Maar de paddenstoelen die we met de herfst associëren

groeien al in augustus. De hertenbronst, het mooiste herfstspektakel dat er bestaat, is eind

september echt al voorbij. Dus als we goed op letten, weten we wanneer we de oogst veilig

moeten stellen voordat de ellende begint. Nu alleen nog uit zien te vinden wat de

economische afspiegelingen van de slee-doorn en de hertenbronst zijn. Misschien bestaat er een eco-econoom die daar wel ideeën over heeft? f

Verbinding in de natuur

De huiDige staat van De economie vertoont veel geliJkenis met De Druiven-ranken in onze tuinen. tot voor kort nog vol met vruchten, maar in een paar weken veranDerD in een ogenschiJnliJke hoop ellenDe. het Jaarritme Der natuur is zelfs te herkennen in De ver van De natuur verwiJDerDe, Door menseliJke activiteit ontstane economie. het is volop herfst.

I 12 IB•CONNECTED I NOvEmBEr 2008