B-connected 4

of 12 /12
€10,- b connected e Relatiemagazine van BRidgis e NO.4 • 2009 Het nieuwe prijsdenken Dubbelcheck systemen Ambulancezorg Demonstrator maakt overheidsdata toegankelijk Welkom reseller Geodan VROM start met Populator

Embed Size (px)

description

Relatiemagazine deel 4

Transcript of B-connected 4

 • 10,-

  b connectede R e l at i e m a g a z i n e va n B R i d g i s e N O . 4 2 0 0 9

  Het nieuwe prijsdenken

  Dubbelcheck systemen Ambulancezorg

  Demonstrator maakt overheidsdata toegankelijk

  Welkom reseller Geodan

  VROM start met Populator

 • Redactioneel

  Bij laagdrempeligheid wordt automatisch ge-dacht aan de financile dimensie, er is al voor betaald dus het mag niks meer kostenNou vooruit dan, bijna niks.. Wat is dat dan, bijna niks?Nou, dat ligt eraan wat het heeft gekost...Welke kosten bedoel je dan?En zo houden we elkaar al jaren lekker bezig.

  Ondertussen komt er wel beweging in de zaak. Met name gemeenten en provincies geven steeds meer data vrij. Data die niet door bedrij-ven worden geproduceerd, maar chte over-heidsdata. Niet te vergelijken met een digitaal wegenbestand van RWS, dat de markt ver-stoort en de positie van particuliere leveran-ciers bedreigt. Echte overheidsdata zijn data die alleen door de overheid kunnen worden beheerd. Alle Basis-registraties behoren hiertoe. Het zijn gevoelige

  Gratis abonnementAls relatie van Bridgis ontvangt u bconnected 2 x per jaar. Ontvangt u bconnected nog niet rechtstreeks of weet u niet zeker of u in de verzendlijst bent opgenomen, meldt u dan aan via www.bridgis.nl.

  data. Je kunt deze bestanden niet zomaar er-gens anders neerzetten, of populair gezegd: over de schutting gooien. Om dezelfde reden zijn het tegelijkertijd de meest interessante data voor bedrijven, omdat ze elders niet ver-krijgbaar zijn.

  ICT kan deze impasse omzeilen. Je hoeft data namelijk niet meer te hebben om er toch ge-bruik van te kunnen maken. In dit nummer leest u over de Demonstrator die wij samen met Dataland hebben ontwikkeld. Het is een eenvoudige maar krachtige ontsluiting van het WOZ-bestand. Het maakt goed duidelijk hoe eenvoudig het feitelijk is. Voor een moderne overheid die innovatie wil stimuleren liggen de mogelijkheden letterlijk voor het oprapen.

  Cees Guikers - Directeur

  De overheiD streeft al sinDs

  De jaren negentig naar

  laagDrempelige toegankelijkheiD

  van haar Data. het iDee er achter

  is Dat voor De verzameling van

  gegevens al is betaalD en De Data

  voor beDrijven gronDstof kunnen

  zijn voor De ontwikkeling van

  nieuwe proDucten en Diensten.

  Toegang tot basisregistraties

  SERVICES

  SOFTWARE

  LAB

  BRON

  VASTGOED VEILIGHEID MOBILITEIT MARKETINGMARKT

  POPULATOR GEO WEBSERVICES ONLINE SHOP

  marktsegmenten Bridgis Vastgoed - Hier ligt het accent op

  nauwkeurigheid in de combinatie van Bridgis Adreslocaties, topo-grafische kaarten, luchtfotos en adresgegevens.

  Milieu en Veiligheid - Hier ontwikke-len wij onze toegevoegde waarde in betrouwbare populatiegegevens voor (groeps)risicoberekeningen, crisis-

  management en rampenbestrijding. Mobiliteit - Onze dienstverlening

  concentreert zich op nauwkeurige plaatsbepaling.

  Marketing en communicatie - Een breed begrip waarin geografie van belang is bij de bepaling van marktposities en potenties maar ook in publieksvoorlichting.

  I 2 IBCONNECTED I mEi 2009

 • Dubbelcheck brengt ambulance stipt voor elke deur

  Colofon

  bconnected is een uitgave van Bridgis en verschijnt twee maal per jaar. De artikelen in dit magazine zijn ter informatie. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Overname voor eigen gebruik is toegestaan met bronvermelding.

  RedactieBridgis en DeJong&Verder

  Ontwerp en opmaakNout Design

  druk en afwerkingProsu Grafimedia

  Bridgis bvPostbus 71 4000 AB Tiel(0344) 63 62 42 www.bridgis.nl [email protected]

  Het nieuwe prijsdenken

  VROM start met Populator

  4

  6

  11

  b connectedToegang tot basisregistraties

  En verder:Kabelnet ontwerpen met minder tijd en mensen 5

  ambiteus jong bureau maakt woningmarkt transparant 5

  samenwerking opnieuw beklonken 7

  demonstrator maakt overheidsdata toegankelijk 8

  lelijke kaarten 8

  stichting Continuteit in oprichting 9

  Provincie noord-Holland trouwe abonnee 9

  Welkom voor geodan als reseller 9

  verbeelding van de verbinding 10

  verbinding in de natuur 12

  10,-

  mEi 2009 I BCONNECTED I 3 I

 • ambulances zijn van levensbelang voor burgers. een nauwkeurig aDres is van levensbelang

  voor ambulances. het corDinatenbestanD briDgis aDreslocaties staat bekenD als het meest

  accurate in neDerlanD. voor ambulancezorg neDerlanD ontwikkelDe briDgis een geo-webservice

  waarmee een Dubbelcheck in De systemen van De ambulancezorg worDt geDaan. Dat geeft De

  ambulanceDiensten het nauwkeurigste corDinaat voor De route naar een inciDent.

  Ambulancezorg Nederland faciliteert paraatheid ambulances

  Het laatste stukje van de route kan soms een probleem opleveren. Er werd altijd gereden op straatniveau, dit is eigenlijk een ongeveer-indicatie. Het systeem geeft aan waar de straat is, maar geen uitkomst op huisnummer nauw-keurig. Het komt wel eens voor dat de straat door een brug in twee delen gescheiden is. Het is dus belangrijk echt op adresniveau, op pre-cies huisnummer, te weten waar je moet zijn. Met de cordinaten van Bridgis krijgen de am-bulancediensten nu exacte gegevens, zodat de ambulance voor de juiste deur aankomt.

  PatintenvoordeelDe gegevens van Bridgis geven exact aan waar de ambulance moet zijn en prevaleren boven de eigen cordinaten van Acute Zorg Netwerk, het landelijk netwerk van Ambulancezorg Ne-derland. De toevoeging van de cordinaten van Bridgis is een kwalitatief goede verbetering die bovendien direct de patint ten goede komt.

  XY-cordinatenBij Bridgis Adreslocaties liggen de xy-cor-

  dinaten standaard in het midden van een bouwvlak. In de praktijk betekent dit dat na-vigatiesystemen naar de dichtstbijzijnde straat navigeren. Voor ambulances geen wenselijke situatie. Bridgis heeft haar adrescordinaten voor Ambulancezorg daarom verplaatst naar de straat die werkelijk bij het adres hoort. Bin-nen het Geo Service Center realiseert Bridgis dit met diverse algoritmes, zodat de adres- cordinaten verwijzen naar straten waar am-bulances naar toe navigeren.

  Ambulancezorg neemt deze aangepaste versie van Bridgis Adreslocaties af in een Geo-web-service. Hierbij wordt het benodigde adres via een xml-bericht verstuurd naar de xy-server. Eenvoudig gesteld roept de xy-server van Am-bulancezorg de geo-webservice van Bridgis aan, die een nauwkeurig xy-cordinaat terug-zendt naar het navigatiesysteem in de ambu-lance. Bridgis heeft deze Geo-webservice inge-richt op een dedicated server van RAM mobile data en CityGIS heeft in dit project de software vervaardigd voor de xy-server.

  Judy Westerveld, ICT-specialist bij Ambulan-

  cezorg Nederland vertelt: Iedere burger heeft er recht op dat hij of zij binnen 15 minuten bereikt wordt door een ambulance, op welke plaats dan ook. Overal in het land moeten daarom ambulances klaar staan om die grens te kunnen halen. Essentieel is dat de bestuur-der exact weet waar hij heen moet rijden.

  e J u dY W e st e R v e l d

  Dubbelcheck brengt ambulance stipt voor elke deur

  MARKT

  I 4 IBCONNECTED I mEi 2009

 • Ambulancezorg Nederland faciliteert paraatheid ambulances

  Draka en briDgis hebben De hanDen in een geslagen. briDgis

  levert haar corDinatenbestanD aDreslocaties aan Draka. De

  Diverse gebruikers van the DrakaXsnet software suite kunnen

  bijvoorbeelD kabellengtes zeer precies en nauwgezet berekenen.

  Dat scheelt tijD en mankracht om een netwerk te ontwerpen.

  informatiemakelaar Data Quote, is een jong en ambitieus bureau

  Dat De vastgoeD- en woningmarkt inzichtelijk en transparant wil

  maken. Data Quote ontwikkelt nieuwe, innovatieve Diensten op het

  gebieD van vastgoeDData, marketing en risicomanagement. het

  beDrijf gebruikt briDgis geo-webservices onDer anDere voor De

  Dienst buurtscan.

  Het internationale be-drijf Draka is wereld-

  wijd leverancier van glasvezeltechnologie en kabeloplossingen. Draka Kabel is de Neder-landse vertegenwoordiger van het mondiale concern en is marktleider. Naast het ontwikke-len, produceren en verkopen van kabels voor communicatiedoeleinden en laagspannings- en speciaal kabeltoepassingen, is Draka door jarenlange ervaring en expertise d partner op het gebied van totaaloplossingen. Zo biedt het bedrijf innovatieve, in huis ontwikkelde softwaretools om de kabeldiensten kosten- en tijdbesparend te ondersteunen. DrakaXSNet Software Suite, is zon softwaretool. Het is een add-on voor AutoCAD die onder andere func-ties bevat voor het ontwerpen van kabelnet-werken. Diverse Nederlandse bedrijven die zich bezighouden met telecom- en nutsnetwerken maken gebruik van deze software.

  Met zijn wortels in de vastgoedmarkt, is Data

  Quote actief op het gebied van informatie-dienstverlening en koppelt vastgoedervaring aan creativiteit. Voor het maken van ver-gelijkingen en berekeningen gebruikt Data Quote onder andere de kadastrale gegevens en kaarten van Bridgis. Buurtscan geeft een online rapportage waarin de buurt uitgebreid

  in n oogopslagGebruikers van NetDesignXS kunnen in n oogopslag het aantal aansluitingen per wijk en de benodigde verdeelpunten zien bij het impor-teren van de data van Bridgis.De data zijn onderling in te lezen en de mo-dules complementeren elkaar. Dit betekent dat totalen zoals het aantal aansluitingen, het aantal meters glasvezel of het aantal ver-deelpunten, in de calculatietool NetProjectXS, gemplementeerd worden. Gegevens blijven per adres inzichtelijk in de maintenance tool NetIDXS, bijvoorbeeld op welk verdeelpunt het adres aangesloten is, de lengte van de glas-vezelkabel en uiteraard de adresgegevens en cordinaten.f

  e Meer informatie: Thijs van den Brink [email protected] (0344) 63 62 42

  in beeld gebracht wordt. Deze dienst is geba-seerd op verschillende databronnen. De rap-portage komt tot stand door de analyse van de beschikbare woning- en buurtgegevens. f

  e Meer informatie: Guido Heens [email protected] (0344) 63 62 42

  Kabelnet ontwerpenmet minder tijd en mensen

  Ambiteus jong bureaumaakt woningmarkt transparant

  MARKT

  MARKT

  800.000 adressenVanaf begin maart is de xy-server operati-oneel en worden ambulances met behulp van Bridgis Adreslocaties naar het juiste adres gestuurd. Ambulancezorg Neder-land en Bridgis hebben een contract voor twee jaar gesloten. Naar verwachting zul-len er 800.000 adressen per jaar van een cordinaat worden voorzien. f

  e Meer informatie: Thijs van den Brink [email protected] (0344) 63 62 42

  acute zorg netwerkVoor de elektronische uitwisseling van gegevens gebruiken ambulance-diensten diverse netwerken en servers. Het Acute Zorg Netwerk, een landelijk netwerk van Ambulancezorg Nederland fungeert als basis. Het stuurt voertuig- en incidentgegevens van de ambulancezorg van en naar de landelijke servers. De verpleegkundig centralist in de meldkamer ziet daar-door op zijn scherm waar ambulances zich bevinden en welke status ze heb-ben. Het Acute Zorg Netwerk maakt dynamisch ambulancemanagement mogelijk. Dat is het op effectieve en efficinte wijze inzetten van ambu-lances aan de hand van hun actuele locatie en ritsoort. Het netwerk faciliteert ook de uitwisseling van pa-tinteninformatie met zorgpartners. Verder zijn er verschillende servers aan verbonden die opties bieden als het verzamelen van gegevens over opschaling en het zeer nauwkeurig navigeren, wat voor ambulancechauf-feurs uitermate belangrijk is.

  mEi 2009 I BCONNECTED I 5 I

 • aan een nauwkeurige omschrijving van de gebruikstoepassing en werd er onderscheid gemaakt tussen single en full licenses. De verzadiging van de datamarkt is goed af te lezen aan het feit dat er tegenwoordig min-der strikt de hand gehouden wordt aan da-talicenties. Wat de gebruiker er mee doet is niet zo belangrijk meer, zolang er maar niet wordt doorgeleverd.

  Wat is een eenheid?Om de prijs van informatie te kunnen be-palen, moet eerst de belangrijke vraag beantwoord worden wat de eenheid van

  informatie is. Omdat Bridgis zich bezighoudt met geografische informatie, ligt het voor de hand om een geografisch gebied als eenheid te zien. Dat kan van alles zijn: een wijk, een gemeente, een postcodegebied, een cirkel rond een punt, een geluidscontour, een buf-fer langs een snelweg, etc. De eenheid van informatie is eenvoudig: n getal voor n gebied, bijvoorbeeld het aantal inwoners in een geluidscontour. Hieruit volgt logischer-wijze dat de prijs van informatie onafhanke-lijk is van de grootte van een gebied en van de hoeveelheid records die wordt gebruikt om de informatie te maken. Anders gezegd,

  Het nieuwe prijsdenken

  Voor dataverkoop was de prijsstelling duidelijk. De prijs

  was en is gekoppeld aan een record. Hoe meer records, hoe hoger de prijs. Het prijsniveau van een datarecord is zoals overal gewoon een kwestie van vraag en aanbod. Veel concurren-tie drukt de prijs, unieke producten en/of een hogere kwaliteit drijven de prijs op.

  gebruiksovereenkomstenIn een datalicentie is altijd het gebruik om-schreven. De titel gebruiksovereenkomst is daarom in zwang geraakt. Vroeger was het heel gewoon om zware eisen te stellen

  De transformatie van Databroker naar informatieleverancier heeft veel Dimensies:

  technisch, juriDisch, organisatorisch en ook commercieel. een uitDagenD commer-

  cieel vraagstuk is De prijsstelling van De informatieDiensten van briDgis. klanten zijn

  gewenD aan een prijs voor Data, maar informatie? De ruwe gegevens zijn bewerkt tot

  informatie. er is iets berekenD of getelD, of gegevens zijn tot een afbeelDing verwerkt.

  briDgis heeft De prijs van informatie nu op eenDuiDige wijze vastgestelD.

  LAB

  Bridgis presenteert de rekening

  I 6 IBCONNECTED I mEi 2009

 • het antwoord op de vraag naar het aantal in-woners van Amsterdam kost evenveel als het antwoord op dezelfde vraag voor Jisp.

  nauwkeurigheid prijsbepalendOok is het logisch dat een globaal antwoord minder duur is dan een nauwkeuriger ant-woord. Nauwkeurigheid kan op twee manie-ren ontstaan. Ten eerste als het antwoord in categorien opgedeeld wordt. Dan stijgt ook het aantal informatie-eenheden. In het voor-beeld van de geluidscontour: als een verdeling in mannetjes en vrouwtjes wordt gevraagd,

  gaat het om twee getallen, ofwel twee informatie-eenheden.Ten tweede, als het antwoord voor

  meerdere gebieden gegeven wordt, dan stijgt ook het aantal informatie-

  eenheden. Als de geluidscontour bij-voorbeeld verdeeld wordt in drie schillen,

  dan gaat het om drie getallen, ofwel drie informatie-eenheden. Het lijkt overbodig te stellen dat mannetjes en vrouwtjes in drie schillen, zes informatie-eenheden oplevert.

  PrijsniveauAls het prijsmodel duidelijk is, resteert al-leen nog de bepaling van het prijsniveau. In principe is dat eenvoudig maar in de praktijk blijkt het weerbarstig. De prijs komt namelijk altijd uit de markt. Net als voor data is het prijsniveau van een informatie-eenheid een kwestie van vraag en aanbod. Een eenvoudig antwoord als het aantal inwoners van Jisp is overal te krijgen en dus niet veel waard. Het

  Samenwerking opnieuw beklonken

  briDgis Datapartner prosu is nummer n in neDerlanD

  op het gebieD van (Database)marketing in De agrarische

  sector. het beDrijf bouwt en onDerhouDt geavanceerDe

  agrarische Databases. begin Dit jaar onDertekenDen

  briDgis en prosu een herzien contract, De bezegeling

  van een goeDe en nog intensievere samenwerking.

  Het nieuwe principe dat men data niet hoeft te hebben

  om ze te kunnen gebruiken geldt niet alleen voor overheidsdata maar ook voor data van commercile partijen als Prosu. Naast het n-op-n doorverkopen van de adressen en werkgelegenheidsinformatie, is de informa-tie van Prosu juist voor nieuwe toepassingen onmisbaar. Denk hierbij aan de Populator die mensen telt. Voor deze toepassingen hoeven

  BRON bronbestanden immers niet per se intern bij Bridgis opgeslagen te zijn, maar kunnen ze vei-lig bij de bronhouder zelf blijven.

  Controle houdenDeze geheel nieuwe manier van samenwerken is voor bronhouders even wennen. Dit omdat de toepassingen divers zijn en soms moeilijk traceerbaar. Klanten kunnen immers deelin-formatie vragen uit vele bronnen. Toch wil de

  e n i e u W e a f s P R a K e n t u s s e n P R O s u e n B R i d g i s O v e R n i e u W e v O R m va n s a m e n W e R K e n .

  bronhouder controle houden, want zorgvul-dig opgebouwde kwaliteitsdata zijn immers onbetaalbaar. Dat geldt ook voor het bestand met agrarische adressen van Prosu. f

  e Meer informatie: Cees Guikers [email protected] (0344) 63 62 42

  antwoord op de vraag hoeveel mensen zich in een rampgebied bevinden is daarentegen niet direct te geven en daarom relatief duur. De 300 klanten van onze online shop blijken in de praktijk een prima panel te zijn aan wie we de vraag kunnen stellen wat het prijs-niveau van een informatie-eenheid in een be-paalde service kan zijn.

  infocreditsVoor klanten van Bridgis die regelmatig in-formatie willen opvragen is het onhandig om iedere keer opnieuw te moeten inkopen. Voor hen is een voorraadje infocredits veel praktischer. Er volgt automatisch een mel-ding zodra de voorraad een kritische onder-grens passeert. Bovendien levert de afname van een groter aantal infocredits een interes-sante kwantumkorting op. Interessant voor bedrijven die vanuit meerdere afdelingen en vestigingen een informatieservice willen gebruiken. De gebruikte infocredits kunnen voor een correcte administratieve verwerking worden gekoppeld aan een projectnummer.

  de kostenInformatie-eenheden bestaan alleen dank-zij de medewerking van onze dataleveran-ciers. Zij hebben onderkend dat de prijs van informatie onafhankelijk is van de voor het

  antwoord gebruikte hoeveelheid datarecords. En daarnaast hebben zij ook begrepen dat zij feitelijk allemaal elkaars voorwaarde en resul-

  taat zijn. Voor het antwoord van de Popu-lator op de vraag hoeveel mensen zich in een gebied

  kunnen bevinden moeten tot wel 20 verschil-lende bestanden worden aangesproken. Zodra n bestand niet beschikbaar zou zijn, kan het antwoord niet meer goed gegeven worden. De omvang van het bestand is dan niet eens re-levant. Een bestand met weinig records kan namelijk heel belangrijke informatie bevatten (sportaccommodaties bijvoorbeeld).

  Voor de verrekening van de opbrengsten van informatiediensten met de dataleveranciers is een eenvoudig en praktisch model ontwikkeld. Van de opbrengsten van een informatiedienst stort Bridgis een vast percentage in de data-pot. De pot wordt rechtevenredig verdeeld tussen de dataleveranciers die de informatie-dienst met hun bestanden ondersteunen.f

  e Meer informatie: Cees Guikers [email protected] (0344) 63 62 42

  VaN prijs VOOr data Naar prijs VOOr iNfOrmatie

  mEi 2009 I BCONNECTED I 7 I

 • COLUMN

  De visie van

  Bridgis bouwt informatieservice op WOZ-bestand

  Geo-informatici zijn van nature waarnemers. De fysieke werkelijkheid wordt nauwkeurig gefotogra-feerd, ingemeten en verbeeld. Vanuit satellieten in het heelal of door een zelfregistrerende tachymeter in de wegberm. Met behulp van hun GIS-systemen weten ze zelfs van de immaterile werkelijkheid een abstracte maar creatieve en kleurrijke impressie te maken. Net zoals in andere beroepsgroepen hebben ook Geo-Informatici het idee dat zij de mensheid vooruit helpen. Wij zijn op Aarde om de weerbarstige werkelijkheid in kaart te brengen en de mensheid te helpen betere besluiten te nemen en betere keuzes te maken. Als je een verantwoorde keuze wilt kunnen maken of je keuze wilt kunnen verantwoorden dan kun je vandaag de dag eigenlijk niet goed meer zonder geo-informatie.

  Je verwacht dat al die mooie technologie ons helpt het beter te doen. Een betere en mooiere wereld te maken, voor onszelf en de rest van de natuur. Maar dat is niet zo, integendeel. Betere informatie resul-teert blijkbaar helemaal niet in betere besluiten en keuzes want onze mooie kaarten verbeelden steeds meer lelijkheid. Prachtige satellietfotos tonen de oprukkende woestijn en de terugtrekkende ijskap op de Noordpool. Immense rookpluimen verraden de brandende regenwouden. De kilometerhokken van de biologen worden steeds monotoner want de soortenrijkdom op Aarde loopt drastisch terug. Een kaart met stiltegebieden blijft angstwekkend leeg en een kaart met de intensiteit van de nachtelijke duis-ternis is alles behalve zwart. Daarentegen toont de Nieuwe kaart van Nederland hoe ons land tot een grote bouwput is verworden en wij steeds meer op-pervlakte voor onszelf in bezit nemen voor wonin-gen, bedrijven en infrastructuur. Hoe lang hebben we nog nodig om van Nederland een grijs, versteend oppervlak te maken, met in het midden de Veluwe als een soort overgedimensioneerd Vondelpark?

  Het stemt mij niet vrolijk, temeer daar ik niet n-twee-drie weet hoe dit proces te keren. Blijkbaar resulteren de sturende krachten in steeds meer van hetzelfde en is massale eenzaamheid het paradoxale perspectief. Is het een idee om te midden van de vele mapgaleries en prijsvragen voor de knapste kaart van het land ook een plaatsje in te ruimen voor een prijsvraag voor uitsluitend die kaarten die uitblinken in het verbeelden van dat wat mooier is geworden? Waarschijnlijk zijn er in aanvang niet zoveel in-zendingen, maar als een goed voorbeeld een beetje goed doet volgen dan kan ons dat zo maar helpen een groter gevoel voor schoonheid en kwaliteit te ontwikkelen.

  Prof.dr.ir. Leopold S.F. VerbiestdonckGeograaf

  Het is voor het eerst dat gevoelige overheids-

  data in een webservice worden gebruikt. De Demonstrator is gerealiseerd in samenwer-king met Dataland en illustreert dat privacy-gevoelige data van de overheid toegankelijk kunnen zijn en kunnen worden gebruikt, zon-der ze in bezit te hoeven hebben. Bridgis heeft de Demonstrator ontwikkeld ter afsluiting van het project Geo-data, van verstrekking naar toegang. Doel van het project was juridische,

  MARKT

  Demonstratormaakt overheidsdata toegankelijk

  De Demonstrator is een eenvouDige webservice waar-

  mee je De gemiDDelDe woz-waarDe van objecten in een

  opgegeven gebieD berekent. De Demonstrator laat

  zien Dat een vraag aan een Dataset een bruikbaar ant-

  woorD oplevert, zonDer Dat De privacy in het geDing is.

  Lelijke kaarten

  technische, organisatorische en financile obstakels in kaart te brengen met betrek-king tot de toegankelijkheid van overheids-data voor bedrijven. Daarbij ging het erom oplossingsrichtingen voor deze obstakels aan te dragen en onder de aandacht te brengen van bestuurders en politici. De Demonstrator illustreert n van de oplos-singsrichtingen. f

  e Meer informatie: Cees Guikers

  [email protected]

  (0344) 63 62 42

  Het project Geo-data, van verstrekking naar toegang is onderdeel van het innovatieprogramma Ruimte voor Geo-Informatie. Het project is uitgevoerd door een projectconsortium onder leiding van branchevereniging GeoBusiness Nederland. Aan het consortium hebben deelgenomen: TUDelft, Wageningen Universiteit, Ecorys, Capgemini, Grontmij, Deloitte, Arcadis, Bridgis en TNO.

  I 8 IBCONNECTED I mEi 2009

 • Stichting Continuteit in oprichting Welkom

  voor Geodan als reseller

  eerDer berichtten wij over De oprichting van De

  stichting continuteit briDgis geo service center.

  briDgis richt Deze stichting op om te allen tijDe De

  continuteit en De blijvenDe toegang tot Data van

  briDgis Datapartners te kunnen garanDeren.

  In b.connected no.1 gin-gen wij in op het principe

  van Software Escrow. Escrow betekent letter-lijk waarborg in handen van derden. Escrow leent zich echter niet voor het waarborgen van zogenaamde derden afhankelijkheden. In het business model van Bridgis gaat het dan vooral om de databronnen. Klanten van het Geo Ser-vice Center gebruiken niet alleen software en ICT-infrastructuur, maar ook een of meerdere databronnen uit het datawarehouse.

  goudgerandHet afgelopen jaar heeft Bridgis samen met een klankbordgroep uit de gelederen van de

  dataleveranciers dit nog onbekende ter-rein in kaart gebracht. Met als resultaat dat de stichting binnenkort wordt opge-richt. De klanten van Bridgis kunnen dan intekenen op een goudgerand Service Level dat de continuteit van het gebruik van de service en de onderliggende da-tabronnen garandeert, ook in het geval Bridgis haar verplichtingen niet meer kan nakomen.f

  e Meer informatie: Jennie van Laar

  [email protected]

  (0344) 63 62 42

  Al een aantal jaren maakt Provincie Noord-Holland gebruik van de data en diensten van Bridgis. Voor

  het geo-werk van de provincie is een geo-gerefereerd adressenbestand

  nodig. Daarom is de provincie een trouwe afnemer van o.a. Bridgis Adreslocaties, het WDM-postcodebestand en de Adresfuncties. Kasper de Rooy, senior geodataspecialist bij de provincie vertelt: De producten van Bridgis vormen voor ons geo-werk essentile bestan-den. Na verloop van tijd hadden we ook behoefte aan aanvullende informatie op adresniveau met betrekking tot woon- en werkfunc-ties. Aangezien Bridgis hiervoor een verrijkt adressenbestand aan-biedt, besloten we ook het Adresfuncties bestand van Bridgis af te nemen.

  Provincie in detailDe bestanden van Bridgis fungeren voor de Provincie Noord-Holland als basisbestanden die medewerkers veelvuldig inzetten en waarmee zij gegevens over hun provincie in detail, tot op adresniveau, in beeld kunnen brengen. De provincie is een trouwe en tevreden gebruiker, die de samenwerking met Bridgis als zeer prettig ervaart. De Rooy vindt het contact leggen met Bridgis heel makkelijk; zowel telefonisch als per email word ik over het algemeen snel geholpen. Dat vind ik een belangrijk aspect van de relatie met een leverancier. Voor ons is Bridgis een toegankelijke partij met vriendelijke medewerkers die op een effi-cinte manier uitstekende basisbestanden voor geo-werk levert. f

  e Meer informatie: Thijs van den Brink

  [email protected]

  BRON

  Provincie Noord-Holland trouwe abonnee

  MARKT Bridgis en Geodan ken-nen elkaar al geruime tijd.

  Opererend in dezelfde markt kom je elkaar natuurlijk geregeld tegen. In januari hebben de twee bedrijven een resellerovereenkomst gesloten. Sindsdien levert Bridgis Geodan onder andere de Adreslocaties. Door de overeenkomst heeft Bridgis een groter bereik, waardoor nog meer klanten gebruik kunnen maken van Bridgis data. f

  MARKT

  mEi 2009 I BCONNECTED I 9 I

 • Verbeelding van de verbinding

  Waar de angst regeert en culturen elkaar afwijzen is lelijkheid het gezamenlijk verlies. Huntington schildert ons in zijn Clash of Civilizations een niet te benijden toekomst-beeld. Uitgerekend de twee enige alles-of-niets-godsdiensten, christendom en islam, dreigen tegenover elkaar te komen staan.

  De lelijkheid die dat oplevert kunnen we da-gelijks optekenen uit de mond van een over zijn toeren geraakte imam of een narcistisch dom blondje.De geschiedenis heeft geleerd dat daar waar volkeren zich verbinden de mooiste din-gen kunnen gebeuren. De Etrusken in pre-Romeins Itali zijn daar tot op de dag van vandaag een intrigerend voorbeeld van. We

  Waar VOlkereN zich VerbiNdeN ONtstaaN de mOOiste diNgeN

  weten niet eens precies waar de oorsprong van dit volk is te vinden. De Italiaanse ar-cheoloog M. Pallottino was van mening dat het zoeken naar de herkomst van het Etrus-kische volk uitgaat van een onjuiste veron-derstelling, namelijk dat volkeren n nauw-keurig te bepalen herkomst zouden kunnen bezitten. Hij wees in dit opzicht op de huidige Franse beschaving die culturele elementen in zich bergt van de (Gallo-)Romeinen en van verschillende Germaanse stammen. De herkomst van de Fransen herleiden naar n van die volkeren, zou de realiteit geweld aandoen.De Etrusken zijn zeer waarschijnlijk een ver-menging van Griekse, oosterse en inheemse culturen. We weten wel zeker wat dit heeft voortgebracht: grote schoonheid in beeld-houwwerk, bouwkunst en aardewerk. De Romeinen bouwen er later letterlijk op voort en het was een bron van inspiratie voor vele kunstenaars waaronder beroemdheden als Giotto en Michelangelo. f

  I 10 IBCONNECTED I mEi 2009

 • >hoeveelwaar

  wanneerhoeveelwaar

  wanneer