Get Connected nr 10

of 28 /28
Get Connected nr. 10, JULI 2015 GameChanger binnen de gezondheidszorg FocusCura Technische oplossingen voor langer zelfstandig thuiswonen, zie pag. 6

Embed Size (px)

description

Healthy Urban Living, FocusCura, Smart Solar Charging, Investeringsfondsen en 3D printen: slechts een paar van de onderwerpen waarmee de tiende editie van het Get Connected magazine gevuld is. Ook staan er weer nieuwe Groene, Gezonde en Slimme gamechangers en blikvangers in. En wat gebeurt er allemaal op internationaal gebied? U leest het in deze nieuwe editie.

Transcript of Get Connected nr 10

 • Get Connectednr. 10, JULI 2015

  GameChanger binnen de gezondheidszorg FocusCura

  Technische oplossingen voor langer zelfstandig thuiswonen, zie pag. 6

 • get connected

  03

  04

  05

  06

  08

  22

  24

  26

  27

  06GameChangerFocusCura, technische oplossingen in de zorg

  Langer zelfstandig thuis wonen Wie wil dat nou niet?

  Volop werk in de ICT

  VoorwoordHenk Broeders

  Nieuwsitems

  Get Connected werkconferentie

  Utrechtse GameChangers

  Utrechtse startups

  360o interview

  Internationalisering

  Research

  Agenda

  Colofon Deze Get Connected is tot stand

  gekomen in opdracht van de

  Economic Board Utrecht (EBU).

  Wij danken de ondernemers en

  bestuurders die hieraan hebben

  meegewerkt.

  Redactie

  Marijke Hoenderdos, Jolanda Kleij,

  Karien Docter

  Eindredactie

  Jolanda Kleij

  Hoofdredactie

  Marcia Veenhuis, Doron Verstraelen

  Fotografie

  Robert Oosterbroek, Oscar Timmers,

  Patrick Stoop Photography, Michiel

  Zwart EditieM, Kliphanger, Silverfit

  Vormgeving

  DDK, Utrecht

  Drukwerk

  Platform P

  Hier wordt genvesteerd in uw toekomst. Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

  Smart Solar ChargingLevert op!

  14Gezond

  18Slim

  10Groen

  INHOUD

  Utrechtse GameChanger Daan Dohmen van FocusCura

 • voorwoord

  3

  De OESO publiceerde in 2013 een rapport

  met de prognose dat, tot het einde van deze

  eeuw, het inwonertal van steden met 5 miljard

  mensen zal groeien. Die groei vindt vooral

  plaats in Azi en Afrika. De gevolgen voor de

  leefomgeving zijn gigantisch: zonder maat-

  regelen zullen steden in toenemende mate

  onleefbaar worden.

  Afrika en Azi staan niet stil. Ze kennen groei-

  cijfers waar wij in Nederland jaloers op zijn.

  Maar er is in die werelddelen ook een toe-

  nemend besef dat als de groei niet slim en

  duurzaam wordt aangepakt het de concur-

  rentiepositie zal schaden en daarmee groei

  zal afremmen.

  Zo investeert Beijing tot 2022 7 miljard in

  schone lucht. Onderdeel van de plannen is een

  gigantisch fietsplan dat opgesteld werd door

  twee ingenieursbureaus uit onze regio, Ecofys

  en RoyalHaskoningDHV. Nog een voorbeeld:

  Taiwan investeert in duurzame mobiliteit door

  de aanleg van een Group Rapid Transit System,

  geleverd door het bedrijf 2getthere uit Utrecht.

  Maar ook dichterbij investeren steden in leef-

  baarheid. Londen investeerde vorig jaar 150

  miljoen in fietspaden en in elektrisch vervoer.

  Chicago investeerde in een online platform

  voor smart mobility. Ook hier gingen opdrach-

  ten naar bedrijven uit onze regio: PROOV en

  RoyalHaskoningDHV in Londen en Clever-

  Franke in Chicago. En ook onze overheden

  investeren in leefbaarheid, zoals Utrecht met

  de grootste fietsenstalling ter wereld.

  Er zijn op aarde 100 metropolen met meer dan

  vier miljoen inwoners. Zij zullen allen de ko-

  mende decennia investeren in stedelijke leef-

  baarheid. De markt voor oplossingen voor ge-

  zonde, slimme en groene steden is gigantisch.

  Oplossingen voor het realtime kunnen mana-

  gen van luchtkwaliteit, geluidbelasting en mo-

  biliteit zijn het nieuwe goud. Anders gezegd;

  oplossingen voor Healthy Urban Living heb-

  ben de toekomst.

  Onze regio zit op dat nieuwe goud. Denk aan

  de UU, UMCU, KNMI, RIVM, TNO en de ge-

  noemde bedrijven. EBU bundelt deze krach-

  ten, zodat we kansen volop kunnen benutten.

  De basis is gelegd met het Utrechtse stations-

  gebied als living lab. Dit gebied is door de EU

  geselecteerd als Smart Sustainable District. Het

  stationsgebied wordt ons gezamenlijke interna-

  tionale uithangbord voor nieuwe oplossingen

  voor Healthy Urban Living. Bijkomend voordeel;

  het stationsgebied krijgt een positief imago. Het

  wordt d plek waar het gebeurt en het wordt het

  voorbeeld van transformatie. Bovendien is het

  stationsgebied groot genoeg om oplossingen

  ook relevant te laten zijn voor de grote metro-

  polen in de rest van de wereld. En wie volgt?

  De Floriade, Utrecht Science Park?

  Leefbaarheid als exportproduct en banen-

  machine. En onze eigen regio als proeftuin.

  Healty Urban living zit in het hart van de EBU

  agenda en weerspiegelt waar wij voor staan:

  onze regio als meest leefbare economie van

  Europa. Groen, Gezond n Slim.

  Daarom hebben we Healthy Urban Living ge-

  kozen als thema voor de Get Connected bij-

  eenkomst van 9 oktober. Wij nodigen u van

  harte uit. Zet het in uw agenda en Fasten your

  Seatbelts voor Healthy Urban Living.

  oplossingen voor Healthy Urban Living hebben de toekomst

  HENK BROEDERS Voorzitter EconomicBoard Utrecht

  Stedelijke leefbaarheid als exportproduct

 • 4nieuws

  NIEUWE OPLEIDING: DE SLOPERSACADEMIE Twee ziekenhuizen in Amersfoort moesten duurzaam worden gesloopt.

  Wat betekent dit voor het beroep van sloper nu en inde toekomst?

  De School voor Techniek springt hier op in.

  In september wordt het nieuwe centrum de Wereld voor Techniek voor

  onder andere de school voor Techniek opgeleverd, naast het centrum

  voor duurzaam renoveren in Amersfoort. Het oude pand van Fortis wordt

  getransformeerd en onder andere opleidingen voor bouw en installatie

  en ook het Remea-innovatielab komen in dit pand, in samenwerking met

  Bijvoorbeeld Van Dorp installaties en BAM Infra, etc. En dus ook de nieuwe

  opleiding; de Slopersacademie!

  De Slopersaacademie is uniek in Nederland, want het is tot nu toe de enige

  opleiding. Vanaf 1 februari dit jaar is een klas met tien leerlingen gestart met

  een 1,5 jaar durende opleiding voor duurzaam slopen.

  MBO Amersfoort heeft van de minister het alleenrecht gekregen op deze

  opleiding. De VERAS (Vereniging voor Aannemers in de Sloop) verwacht

  dat Nederland jaarlijks 150-200 leerlingen klaar dient te stomen voor dit

  beroep. Echter, vanwege het toenemende belang van slim omgaan met

  grondstoffen, in het kader van circulaire economie, kan het zomaar zijn

  dat ook andere bedrijven dan sloopbedrijven iemand met de expertise van

  duurzaam sloper in huis willen hebben.

  UTRECHTS STATIONSGEBIED ICOON VOOR DUURZAME HERONTWIKKELINGHet Utrechtse stationsgebied is geselecteerd als icoon voor duurzame

  herontwikkeling door hetEuropese Climate-KIC programma Smart

  Sustainable Districts. Dit biedt Utrecht de mogelijkheid om, samen met

  districten in Londen, Berlijn, Kopenhagen, Gotenburg en Parijs, het thema

  duurzaamheid stevig te verankeren in de herontwikkelingsambities in het

  stationsgebied fase II. Daarmee is de basis gelegd voor het stationsgebied

  als living lab.

  DUTCH INTERACTIVE AWARDS 2015Ook dit jaar zijn op 21 mei de Dutch Interactive Awards weer

  uitgereikt aan online Nederland.

  Als winnaar in de categorie Brand kwam eFocus als winnaar uit de bus.

  Het bedrijf, gevestigd in o.a. Utrecht en Amersfoort, ontwierp voor het

  Amersfoortse ThiemeMeulenhoff een nieuw ThiemeMeulenhoff.nl, die alle

  voormalige lesmethode websites bij elkaar brengt; een zeer vernieuwend

  online content concept voor de sector. Winnaarin de categorie Media &

  entertainment waren het Hilversumse Talpa en MediaMonks. Zij ontwierpen

  een app voor the Voice of Holland.

  4

  NIEUWSITEMS

  UTRECHT: DE DIGITALE INFORMATIEROTONDE VAN NEDERLANDNederlandse FIWARE lab opent in Utrecht

  Op donderdag 23 april is bekend gemaakt dathet Nederlandse FIWARE

  lab in Utrecht wordt geopend. Dit gebeurt met ondersteuning van de

  gemeente Utrecht, gemeente Amersfoort, provincie Utrecht en de Eco

  nomic Board Utrecht.

  FIWARE (Future Internet) is een EU-initiatief van toenmalig Europees Com-

  missaris Neelie Kroes als onderdeel van haar digitale agenda. In het FIWARE

  Lab kunnen ontwikkelaars gratis gebruikmaken van (open) datacenter-faci-

  liteiten. Ook zijn er speciale standaard bouwstenen beschikbaar voor FIWA-

  RE die ontwikkeling van apps en toepassingen versnellen en herbruikbaar

  maken door heel Europa.

  In navolging van landen als Duitsland, Frankrijk, Spanje en Itali krijgt

  Nederland hiermee haar eigen FIWARE Lab. Met de komst van het

  FIWARE Lab wordt verwacht dat het Utrechtse vestigingsklimaat voor

  applicatieontwikkelaars verbetert en dat de regio Utrecht zich ontwikkelt tot

  d digitale informatierotonde van Nederland.

  Economische kansen

  Een consortium van bedrijven uit de regio Utrecht heeft aangegeven circa

  1.300.000 te willen investeren in het FIWARE Lab NL (in twee jaar). Het

  consortium wordt gesteund door de provincie Utrecht en de Economic

  Board Utrecht. De gemeenten Utrecht en Amersfoort hebben de intentie

  uitgesproken een aantal nieuwe (mobiele) toepassingen conform het

  FIWARE programma van de EU te laten ontwikkelen. Ook andere steden

  zijn inmiddels aangesloten, waaronder Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven

  en Enschede.

  De Economic Board Utrecht steunt deze vernieuwing van de

  kennisinfrastructuur en de nieuwe samenwerking tussen overheid en

  bedrijfsleven en ziet ook de (economische) kansen die dit nieuwe initiatief

  met zich meebrengt. Op de totale begroting van circa 2.500.000 in twee

  jaar draagt de EBU circa een derde bij. Na de looptijd van het initiatief van

  twee jaar, is het de bedoeling dat er een stabiel en toegankelijk FIWARE

  knooppunt staat dat blijvend toegevoegde waarde biedt voor bedrijven en

  overheden. Uiteindelijk kan het initiatief leiden tot een economische spin-

  off van circa 1.500 banen en 20.000.000 (vervolg)investeringen tot 2020.

 • 5Get Connected

  5

  In de aanloop naar 9 oktober zijn wij op zoek naar

  kansrijke, opschaalbare business cases, die gere-

  aliseerd kunnen worden met behulp van kennis,

  kunde en kassa via de EBU en partners. Heeft u een

  initiatief of kent u iemand met een kansrijk initia-

  tief? Laat het ons weten! De beste voorstellen krij-

  gen op 9 oktober een podium en een plek in het

  jaarplan 2016. Houd onze website in de gaten voor

  meer informatie.

  De ochtend staat in het teken van diverse werkses-

  sies waarin de jaarplannen per domein worden ge-

  presenteerd, bediscussieerd en aangescherpt. Wel-

  ke acties verdienen extra aandacht? Wat missen we

  nog? Waar moeten we direct mee stoppen? Hoe

  kan uw organisatie hieraan bijdragen?

  In de middag kiezen we Healthy Urban Living als

  centraal thema. Na een plenaire aftrap om 13:00

  uur volgen verschillende sessies.

  We eindigen met een plenaire get connected waarin we de highlights

  van de dag de revue laten passeren met een (nog nader bekend te maken)

  internationale spreker. Een combinatie van vooruitblikken op 2016 en

  het vieren van de successen van de afgelopen periode!

  Aansluitend is er een netwerkborrel met muziek van Utrechts talent en

  pitches van Utrechtse GameChangers. Kortom, een dag die u niet mag

  missen! Noteer deze datum alvast in uw agenda.

  Als u zich aanmeldt voor de EBU digitale nieuwsbrief dan ontvangt u automatisch een uitnodiging voor 9 oktober 2015.

  Met kantoortransformatie naar Healthy Urban Living

  Irene ten Dam [email protected]

  Selfmanagement in gezondheid

  Jelle van der Weijde [email protected]

  Food, Nutrition and Healthy Urban Living

  Freek van Muiswinkel [email protected]

  Healthy Urban Living en E-government: big data.

  Heerd Jan Hoogeveen [email protected]

  Get Connected werkconferentie 9 oktober 2015

  Op 9 oktober vindt er een bijzondere Get

  Connected bijeenkomst plaats. De Economic

  Board Utrecht gaat dan samen met haar

  partners aan de slag voor het jaarplan 2016.

  Het wordt daarmee de eerste editie van een

  jaarlijks terugkerende werkconferentie.

 • Nieuwe spelregels voor de zorg

  Zelfs Apple heeft hem al opgemerkt.

  Zijn aanpak, onder andere vermeld in zijn proefschrift De e van e-Health, werd vorig jaar als aanbeveling

  genoemd in het iBook iOS in Healthcare. Daan

  Dohmen is een echte gamechanger binnen de gezondheidszorg. Hij zet koude techniek in om de

  warme zorg te kunnen ondersteunen. Met succes.

  Zijn verhaal doet je denken aan een jon-

  gensboek. Alleen wordt Dohmen uiteindelijk

  geen profvoetballer, maar een awardwin-

  nende gamechanger op het gebied van zorg.

  Begonnen als schoonmaker in een verzor-

  gingstehuis, uitgeloot voor zijn droomstu-

  die Geneeskunde en noodgedwongen ge-

  kozen voor Technische Bedrijfskunde met

  als specialisatie Geneeskunde & Manage-

  ment. Het bepaalde zijn toekomst: met zijn

  bedrijf FocusCura zet hij nu de internatio-

  nale zorgwereld op zijn kop. Hij heeft een

  nieuwe koers uitgezet. Nieuwe spelregels

  bedacht. Gewoon door buiten de kaders te

  durven denken. Ik heb altijd een zwak voor

  ouderen gehad. Vond het schrijnend om te

  zien hoe mensen vereenzamen in verzor-

  gingstehuizen. Hij stelde zichzelf de vraag

  hoe de wereld techniek kon inzetten om de

  zelfstandigheid van ouderen te vergroten. In

  het begin was ik een roepende in de woes-

  tijn. Mensen verklaarden me voor gek. Hoe

  kon zoiets kouds als techniek nu de warme

  zorg vervangen? Maar vervangen is nooit

  mijn doel geweest.

  utrechtse gamechangers

  6

 • 7utrechtse gamechangers

  VOORTSCHRIJDEND INZICHTIn 2004 richtte hij FocusCura op. En inmid-

  dels maken al 150 zorgorganisaties gebruik

  van zijn diensten. Ruim 120.000 ouderen ge-

  bruiken zijn technische oplossingen voor een

  zelfstandiger leven. Oplossingen die variren

  van een thuismeetapp tot een sleutelkluis

  aan de voordeur en een virtuele wachtka-

  mer. Elke oplossing is innovatief en baan-

  brekend voor de werkwijze in de ouderen-

  zorg. Toen wij begonnen, bestonden er nog

  geen tablets. We maakten zelf schermen met

  touch-screenknoppen. Daarmee kozen we

  voor een andere richting dan de markt. An-

  dere bedrijven richtten zich voornamelijk op

  mogelijkheden via televisie. Achteraf zaten wij

  op het juiste spoor. En zo hebben we gaan-

  deweg meer keuzes gemaakt die achteraf

  steeds de juiste bleken. Een kwestie van ge-

  luk, volgens Dohmen. Maar als je kijkt naar het

  eindresultaat kan je niet anders dan conclu-

  deren dat hij beschikt over een flinke portie

  voortschrijdend inzicht.

  Hoe bedenk je anders dat techniek juist deze

  groep van dienst kan zijn? Mensen die vaak

  nog nooit met een computer hebben ge-

  werkt. Alles wat we bieden, moet in n zin

  uit te leggen zijn. De mensen moeten het

  kunnen begrijpen zonder handleiding. Als een

  idee daar niet aan voldoet, gaan we er niet

  mee door. En zo hanteert FocusCura nog

  twee criteria waar alle keuzes op gebaseerd

  worden: een oplossing moet direct bijdra-

  gen aan het hoofddoel: langer zelfstandig

  thuis wonen. En we stellen onszelf altijd de

  vraag of we een oplossing geschikt vinden

  voor onze eigen familie. Je moet eerlijk zijn.

  Ook durven zeggen dat iets niet kan. Een-

  voud, focus en kwaliteit. Financieel resultaat

  komt bewust niet in het rijtje voor: je moet

  verdienen om te kunnen blijven innoveren,

  maar het is geen doel op zich.

  KENNISDELING IS ONMISBAARDie innovatie ontstaat in het Futurelab van

  FocusCura. Hier gebeurt alles! Kennis de-

  len, inspelen op trends... Ook promovendi

  onderzoeken hier nieuwe oplossingen. Ons

  laatste idee -sensoren die het leefpatroon

  van dementerende ouderen bepalen en af-

  wijkingen herkennen en doorgeven- komt

  voort uit een promovendusonderzoek. En via

  een uitwisselingsproject met Canada wordt

  deze kennis nu gedeeld. Zo ontstaan steeds

  weer nieuwe netwerken. Kennisdeling is vol-

  gens Dohmen onmisbaar om tot succesvol

  resultaat te komen. Dat maakt de EBU ook

  een interessante partner. Wij kunnen een bij-

  drage leveren als deelnemer aan projecten

  en events. En de EBU kan initiatieven op de

  kaart zetten en weet daarbij ook de politiek

  te inspireren om samen tot mooie resulta-

  ten te komen.

  KIPPENVELIn het geval van FocusCura zit dat mooie re-

  sultaat in eerste instantie in de reactie van de

  gebruikers. Een vader kon door zijn COPD

  zijn zoon in het ziekenhuis niet bezoeken.

  Dat wij dan beeldcontact kunnen verzorgen,

  vind ik mooi. Dat geeft me kippenvel. En een

  andere mevrouw liet weten zo blij te zijn met

  de wekelijkse online bingo. Dat was alles wat

  ze had. Schokkend dat we het in Nederland

  zover hebben laten komen, maar ook fijn om

  te horen dat wij kunnen helpen. Aan de an-

  dere kant geven we mensen ook juist hun

  privleven weer terug omdat ze door onze

  apps niet meer elke twee uur een zorgverle-

  ner over de vloer hoeven te krijgen.

  Maar FocusCura is niet alleen goed voor

  de zorg. Het is ook goed voor de econo-

  mie. Regionaal, landelijk n internationaal.

  We groeien nog steeds. Dat is goed voor de

  werkgelegenheid binnen de regio. We wer-

  ken ook samen met het UWV om mensen

  uit een werkloze situatie te helpen. Lande-

  lijk heeft FocusCura Nederland op de kaart

  gezet als serieuze marktspeler op dit gebied.

  Dat doen we natuurlijk niet alleen, maar het

  is mooi dat we daar een rol in kunnen spe-

  len. En de eerste internationale stappen zijn

  ook al gezet. In Duitsland, Belgi en Zweden.

  Engeland en Amerika staan op de planning.

  De AppStore maakt ons idee schaalbaar. We

  kunnen dit in elk land uitrollen.

  Het mag duidelijk zijn. Dohmen heeft van zijn

  passie zijn werk gemaakt. Maar waar komt die

  passie vandaan? Mijn opa was mijn voor-

  beeld. Hij overleefde een concentratiekamp,

  maar kende geen boosheid. Hij leerde me dat

  je je toekomst uiteindelijk zelf creert. En dat

  is precies wat ik nu doe. De toekomst van de

  zorg is een enorme uitdaging met een als-

  maar toenemende zorgvraag. Ik wil niet lijd-

  zaam toekijken. Ik wil die toekomst creren.

  Wil je ook iets betekenen voor de toekomst van de zorg? Bezoek het Futurelab om inspiratie op te doen!

  MEER INFORMATIE: www.focuscura.nl

  Kennisdeling is

  onmisbaar om tot

  succesvol resultaat

  te komen

  Daan Dohmen is slechts n van de vele ondernemers en wetenschappers die de regels van het spel binnen hun vakgebied veranderd hebben. Op het nieuwe platform Gamechangers Utrecht vind je veel meer succesverhalen!

  Met dit platform krijgen regionale

  gamechangers een podium. Hier

  krijgen ze de spotlight die ze verdie-

  nen, maar kunnen ze met hun ver-

  haal ook anderen inspireren. De lezer

  van het platform bepaalt uiteindelijk

  wie er echte gamechangers zijn door

  te klikken op de WOOW-knop.

  Wie vind jij een ware gamechanger?

  Kijk snel op

  www.gamechangersutrecht.nl.

  NOG MEER GAMECHANGERS

 • 8Utrechtse startups

  Utrecht is bij uitstek de plek waar startups kun-

  nen floreren. We hebben een hoogopgeleide

  bevolking, een enorme drive om te innoveren

  en bovendien richten veel Utrechtse onder-

  wijsinstellingen zich op ondernemerschap, van

  het ROC tot aan de universiteiten. Dat maakt

  deze regio interessant voor buitenlandse inves-

  teerders, vertelt Heerd Jan Hoogeveen (do-

  meinmanager Slim bij de EBU). De Utrechtse

  startup-hubs kunnen van die positie beter pro-

  fiteren als ze hun onderlinge netwerk verster-

  ken. Misa Dzoljic (rector magnificus Nyenrode

  Business Universiteit en boardlid member bij de

  EBU) heeft daarom de taak op zich genomen

  de startup-hubs daarbij te helpen.

  Waar grote, al jaren bestaande bedrijven zich

  soms log en bureaucratisch kunnen opstellen

  tegenover vernieuwing, experimenteren jon-

  ge bedrijven er gedurfd op los. Zij zijn flexibel,

  transparant en toegankelijk. Niet bang voor

  kennisdeling. En dat levert innovatie op. Bij-

  voorbeeld in de technologiesector, n van

  de weinige sectoren waar het aantal banen

  nog steeds groeit. En dat valt op. Steeds meer

  universiteiten en hogescholen verbinden zich

  aan ondernemersinitiatieven om de steeds gro-

  ter wordende groep nieuwe ondernemers te

  kunnen begeleiden naar succes. En ook inves-

  teerders en gevestigde bedrijven kunnen het

  ecosysteem positief benvloeden door groeika-

  pitaal te bieden. Daarnaast biedt het investeren

  in innovatie ook kansen. Zowel op maatschap-

  pelijk als op economisch gebied.

  STARTUP HUBSStartups in de Utrechtse regio doen het goed.

  Het startersklimaat is er erg gunstig. In de stad

  Utrecht alleen al vind je zon vijftien startup

  hubs. Ondernemers, maar ook private inves-

  teerders vestigen zich graag op een locatie

  waarmee zij zich kunnen omringen met gelijk-

  gestemden of andere interessante partijen. Op

  het Jaarbeursplein vind je bijvoorbeeld Dutch

  Game Garden. Daar hebben vele getalenteer-

  de, jonge gamestudios zoals Abbey Games,

  Self Made Miracle en RageSquid hun thuis ge-

  vonden. Dutch Game Garden wil werkgelegen-

  heid en welvaart creren door de Nederlandse

  gamesindustrie aan te jagen. Dat doen ze met

  behulp van een startup support programma

  vol kennis en expertise. En voor innovatieve

  startups met een focus op health, climate en

  education heb je Utrechtinc. Zij bieden hun

  startups een community van collega-startups,

  ervaren experts en nieuw talent. Zij geloven

  dat ambitieus ondernemerschap essentieel is

  om kennis en ideen om te kunnen vormen

  tot innovaties. Utrechtinc levert datgene dat

  nodig is voor succes. Van groeikapitaal tot on-

  dersteunende faciliteiten.

  Nederland moet binnen ander-

  half jaar de beste plek van Europa

  zijn voor startups. Dat is de am-

  bitie van Startup Delta. En Neelie

  Kroes is het gezicht van deze or-

  ganisatie die in opdracht van het

  kabinet werkt aan een optimaal

  startup ecosysteem. Het doel?

  Duurzame innovatie -en daar-

  mee tegelijkertijd de economie

  stimuleren. Startup Delta wil sa-

  menwerkingen creren op alle

  niveaus. Van startups en univer-

  siteiten tot grote bedrijven en in-

  vesteerders. En daar krijgt de or-

  ganisatie veel steun bij conform

  haar uitspraak op de website van

  de Rijksdienst voor Ondernemend

  Nederland: RVO.nl, Netherlands

  Foreign Investment Agency, de

  Kamer van Koophandel en het

  ministerie van Economische Za-

  ken spelen als aanjagers en ver-

  binders een belangrijke rol in het

  versterken van het ecosysteem.

  Het gaat ons om nieuwe kansen

  creren en niet op safe te spelen.

  Utrecht is een zeer competitieve regio. Een vruchtbare voedingsbodem voor innovatieve

  startups. En een van de voorwaarden voor een gezond startup ecosysteem. Maar hoe houd je zon ecosysteem in stand? En hoe maak je het

  nog beter? Want dat is nodig als je wil dat startups kunnen blijven innoveren en accelereren.

  Utrecht: een unieke plek voor startups

  NEELIE KROES: AMBASSADEUR VAN

  STARTUP DELTARoel Raatgever (Utrechtinc)

  Startup Ragesquid

 • 9Utrechtse startups

  De FinTech awards worden uit-

  gereikt aan de meest innovatieve

  startups in de financile sector.

  Daarmee prijzen ze financile be-

  drijven die voor een noodzakelijke

  vernieuwing binnen deze veran-

  derende sector kunnen zorgen.

  Op maandag 20 april werden de

  awards voor de eerste keer uit-

  gereikt. Er stonden maar liefst

  acht Utrechtse ondernemingen

  in de FinTech 50, waarvan er twee

  awards in ontvangst mochten ne-

  men. Five Degrees won in de ca-

  tegorie Banking & IT en Bitonic

  ontving een award uit de cate-

  gorie Bitcoin. EBU-partner Sym-

  bid sleepte een award binnen in

  de categorie SME Finance. Ady-

  en werd uiteindelijk bekroond

  tot Dutch FinTech Company of

  the Year.

  Om het ecosysteem behalve continuteit

  ook een verdere boost te kunnen geven, is

  het belangrijk dat de behoeftes van de star-

  tups zelf vertegenwoordigd worden in de

  ontwikkeling van een duurzaam ecosysteem.

  De kansen zijn gesignaleerd, nu moeten we

  de juiste partijen nog meer met elkaar ver-

  binden, aldus Hoogeveen.

  HET BEDRIJFSLEVEN AAN HET WOORD..Hoe ziet het (jonge) bedrijfsleven dat voor

  zich? Aan het woord zijn Roel Raatgever

  (Utrechtinc) en Roel Ezendam (Ragesquid).

  Raatgever vindt dat startups hard nodig zijn:

  maatschappelijke vraagstukken vragen vaak

  om innovatieve oplossingen. En innovaties

  komen vooral van startups. Met Utrechtinc

  ondersteunen we startups om de kansen te

  vergroten dat we innovaties kunnen realise-

  ren. Utrechtinc richt zich daarbij op starten-

  de ondernemers die zich bezighouden met

  health, climate en education. We helpen met

  name alumni en wetenschappers en zijn ook

  gekoppeld aan het Science Park. We ervaren

  dat deze hoogopgeleide groep heel veel vak-

  kennis heeft, maar weinig kennis heeft van

  het opstarten van een bedrijf. Met een klein

  beetje hulp op ondernemersgebied, kan de

  maatschappij hun vakkennis vervolgens op-

  timaal benutten, aldus Raatgever.

  En hoewel Ezendam zich bezighoudt met

  een andere branche, namelijk de gamesin-

  dustrie, beaamt hij het gebrek aan business

  skills bij de opstart van zijn bedrijf RageSquid

  in 2013. Als je begint, weet je nog helemaal

  niets. Toen wij met drie man RageSquid op-

  startten, was de inhoud geen uitdaging. Dat

  had ik tijdens de opleiding wel geleerd. Maar

  hoe je een bedrijf moet runnen, wist ik niet.

  Dat was de grote uitdaging. Het zou kunnen

  helpen als studies aandacht besteden aan on-

  dernemen. Maar met alleen theorie red je het

  niet. Uiteindelijk moet je het gewoon in de

  praktijk ondergaan. Je moet op je bek gaan,

  want daar leer je het meest van. Raatgever

  vindt dat het onderwijs meer mogelijkheden

  heeft om beter aan te sluiten op het onder-

  nemerschap: lessen kunnen heel praktijkge-

  richt zijn. Bijvoorbeeld met rolmodellen uit de

  praktijk. En dat is voor iedereen interessant.

  Niet iedere student hoeft een ondernemer te

  worden, maar ook binnen een bedrijf kan het

  goed voor je zijn om je ondernemend op te

  kunnen stellen.

  EEN GEZAMENLIJKE PROPOSITIEEzendam heeft het uiteindelijk tot een suc-

  cesvolle gamestudio geschopt. Zonder fi-

  nancile hulp, maar wel met de kennis van

  collegastudios. Wij wilden onze creatieve

  vrijheid behouden, dus hebben we gezocht

  naar een andere manier om financieel groter

  te kunnen worden. We zijn gestart als free-

  lancers en hebben onze uitgaven en onze le-

  vens op een heel laag pitje gezet. Tot we klaar

  waren voor een echte start. En die maakten

  ze bewust in Utrecht. Dutch Game Garden

  stond toen al bekend als ht centrum voor

  game startups. Het is een sterk netwerk van

  zowel starters als ervaren bedrijven. En ie-

  dereen helpt elkaar. Daar hebben wij veel aan

  gehad. Raatgever bevestigt het belang van

  een groot netwerk: je kunt wel alleen samen

  willen werken met grote bedrijven (lees: groot

  geld) om je idee te verwezenlijken, maar je

  staat veel sterker als je ook een gezamenlijke

  propositie hebt. Door echt samen te werken,

  kun je meer waarde creren.

  HELP ELKAAR ACCELERERENDe heren zijn het er over eens dat een duur-

  zaam startup ecosysteem belangrijk is voor

  het innovatieve succes van de regio. Er be-

  staan al meer ondersteunende partijen die elk

  voor hun eigen branche een sterk netwerk

  hebben neergezet. Als je die netwerken aan

  elkaar verbindt, kun je het nog sterker ma-

  ken, aldus Raatgever. Ezendam bevestigt:

  Kennisdeling zorgt ervoor dat je elkaar kunt

  helpen om te accelereren. Dat maakt een

  goed werkend ecosysteem erg waardevol.

  Je kan altijd uit jezelf bij een andere studio

  aankloppen, maar door dit goed te organise-

  ren als een netwerk, maak je de drempel veel

  lager. En dat kan ook internationale gevolgen

  hebben, vult Raatgever aan: Nederland wil

  met Startup Delta en Neelie Kroes als boeg-

  beeld het grootste startup ecosysteem van

  Europa worden. Binnen anderhalf jaar! Dat

  brengt grote investeerders en internationale

  samenwerkingen met zich mee. Daar wil je

  als regio natuurlijk op kunnen aanhaken. Dat

  betekent wel dat we het als regio eerst zelf op

  orde moeten hebben. We zijn al goed bezig,

  maar de ambitie is groter. En een verdiepings-

  slag vanuit de EBU kan ons startup ecosys-

  teem zeker een flinke stap vooruit helpen.

  BITONIC EN FIVE

  DEGREES:UTRECHTSE

  WINNAARS BIJ DUTCH

  FINTECH AWARDS

 • Smart Solar Charging levert op!

  Smart Grid: rendement voor iedereen?

  Tweehonderd huishoudens mochten van-

  af 2012 de proef op de som nemen. Op 5

  maart werden de resultaten van de pilots

  gepresenteerd. De conclusie: er ligt een in-

  novatiekans voor de regio Utrecht die hon-

  derden miljoenen euros waard is.

  Van Hooijdonk, wethouder Duurzaamheid

  van de gemeente Utrecht, sprak tijdens de

  slotconferentie: De kansen die innovatie-

  ve smart grid diensten de regio bieden zijn

  enorm. Het elektriciteitsnet slimmer gebrui-

  ken past in onze ambitie. Zo kunnen we de

  opmars van zonnestroom en elektrisch ver-

  voer in onze stad versnellen.

  INTERNATIONALE KENNIS & LOKALE DAADKRACHTEr wordt steeds meer zonne-energie opge-

  wekt. Positief natuurlijk, maar er kleeft ook

  een nadeel aan. Deze energie wek je name-

  lijk alleen op als de zon schijnt. En dat is niet

  altijd het moment waarop er energie nodig

  is. Dat geeft een onbalans op het elektri-

  citeitsnetwerk. Vraag en aanbod moeten

  gelijk zijn, legt Elwin Ter Horst (EBU) uit. Hij

  is als programmamanager de verbindende

  factor tussen betrokken partijen. Het Smart

  Grid project biedt twee opties om hiermee

  om te gaan: energie opslaan en de vraag af-

  stemmen op het aanbod. Grote bedrijven,

  zoals Stedin, DNV GL en Capgemini werk-

  ten samen met lokale ondernemers, uni-

  versiteiten en overheden bij de uitrol van dit

  EBU-initiatief. Tijdens het project haakten

  ook internationale wereldbedrijven als GE

  en Nissan Europa aan. Een efficinte com-

  binatie van internationale kennis met lokale

  daadkracht.

  Slimme energie is de toekomst. Maar wat werkt er nu echt? Waar schieten huishoudens echt wat mee op?

  En hoe creren we daar business mee?

  Succes ontstaat met samenwerking. De

  EBU brengt de wetenschap, het bedrijfs-

  leven en de overheid bij elkaar, aldus Ter

  Horst. Een andere reden voor succes was

  de locatie en de werkwijze. Het onderwerp

  leeft in Utrecht. Deze regio heeft bijvoor-

  beeld meer zonnepanelen dan het gemid-

  delde in Nederland. Daarnaast ging het in

  dit project om nieuwe diensten die lokaal,

  bottom-up uitgerold konden worden door

  ondernemers of bewoners. In het buiten-

  land stuurt de overheid dergelijke projecten

  vaak van bovenaf aan. Dat leidt tot minder

  innovatie.

  BEWONERSINITIATIEFDe pilot in de wijk Nieuwland in Amers-

  foort werd vanuit de bewoners gestart.

  Het bewonerscollectief AmersVolt creerde

  inzicht in eigen energieverbruik en zonne-

  Pim van den berg, Lot van Hooijdonk en Remco van Lunteren tijdens de slotconferentie.

  Groen

  10

  stroomproductie. Dit leverde uiteindelijk

  een energiebesparing op van 15%. Dat is de

  hoogste besparing die ooit bereikt is, ver-

  telt Ter Horst. De reden? De regie lag bij de

  bewoners. Zij wisselden tips uit, hielpen en

  enthousiasmeerden elkaar continu. Tijdens

  het project zijn zij 32 keer bij elkaar geko-

  men! Ook stimuleerden prijsverschillen de

  bewoners om hun elektriciteitsvraag te ver-

  schuiven. Tijdens zonuren werd 10% meer

  energie verbruikt: eigen zonne-energie.

  Binnen dit initiatief lag de focus dus voor-

  namelijk op sociale innovatie.

  ECONOMISCHE INNOVATIEAnders was dat voor de pilot in de wijk Lom-

  bok in Utrecht. Daar was sprake van eco-

  nomische innovatie. Elf partijen stonden

  aan de start, maar gaandeweg haakten al

  zestien nieuwe partijen aan. We hebben

 • 11

  groen

  enorm ingezet op kennisdeling, bijvoorbeeld met

  bijeenkomsten en nieuwsbrieven. Dat maakt het

  initiatief toegankelijk voor nieuwe partijen. Geza-

  menlijk rolden de partijen verschillende initiatieven

  uit voor slimme energie. Een belangrijke onderbou-

  wing voor de business cases was een onderzoek van

  Ecofys. De totale investering om een slim elektrici-

  teitsnetwerk te ontwikkelen bedroeg zon 10 miljard

  euro. Veel geld. Maar het alternatief om de onbalans

  op het netwerk op te vangen was het aanpassen van

  de bekabeling. Dit zou 30 miljard euro kosten, legt

  Ter Horst uit.

  Er zijn inmiddels verschillende projecten afgerond

  en opgestart:

  Slimme laadpaal

  In Get Connected 10 besteedden we al aan-

  dacht aan dit initiatief. LomboXnet ontwikkelde in

  samen werking met partners GE en Vidyn de slim-

  me laadpaal voor de wijk Lombok. Via een mo-

  biele applicatie kunnen gebruikers wel/niet kiezen

  voor zonne-energie en zien hoe lang de auto nog

  geladen moet worden. Mede hierdoor nam het

  eigen gebruik van zonne-energie in de wijk toe tot

  87%. Als vervolgstap op de lancering van de slim-

  me laadpaal op 2 december 2014 werd het V2G-

  systeem gentroduceerd.

  Vehicle2Grid (V2G)

  Voor het onderdeel Storage4all plaatste Nissan Europa een

  opslagsysteem voor zonne-energie in de Utrechtse wijk Lom-

  bok. Hiermee kun je een elektrische auto laden n ontladen.

  De accu van de auto kan dan vervolgens de woning van ener-

  gie voorzien. Waar je normaalgesproken alleen energie terug

  kan geven aan het netwerk als de zon schijnt, kan het met dit

  systeem op ieder moment. Dat betekent dus een hoger rende-

  ment op zonnestroom en minder stroompieken op het elek-

  triciteitsnet. Op 4 maart 2015 werd dit energieopslagsysteem

  in gebruik genomen. De Utrechtse wijk is daarmee de eerste

  V2G-gebruiker van Europa.

  Smart Solar Charging

  Door de pilot in Utrecht gaan een aantal partijen waaronder GE,

  Vidyn, LomboXnet, Stedin en de gemeente Utrecht investeren

  in een opschaling van de proeftuin Smart Solar Charging: het

  zongestuurd laden van elektrische autos. Er komen twintig

  extra slimme laadpalen in de wijk en over twee jaar moet dit

  opgeschaald zijn naar honderd laadpalen door de hele stad.

  Ook Netbeheer Nederland is aangehaakt op deze vervolgpilot.

  Het bedrijf ziet de landelijke potentie van Smart Solar Charging.

  Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voorspelt 10.000

  banen in 2020 en 50.000 banen in 2030, gekoppeld aan elek-

  trisch vervoer. Volgens het consortium is het driedubbele aantal

  extra banen mogelijk, zodra er een Nederlandse markt voor op-

  slag van zonne-energie ontstaat.

  E-car4all

  Multirent stelde tijdens de pilot twee deelautos beschikbaar

  voor de wijk Lombok. Iedere bewoner kon online een Nissan

  Leaf reserveren voor eigen gebruik. De autos werden geladen

  met zonnestroom uit de eigen wijk. Veertig bewoners maakten

  gebruik van de autos, die uiteindelijk voor 62% opgeladen wer-

  den op zonne-energie. Het succes was reden voor Multirent

  om het initiatief op te schalen naar meerdere locaties, onder

  andere in Amersfoort en Leiden.

  Op dinsdag 9 juni nam in Utrecht een consortium

  bestaande uit Stedin, gemeente Utrecht, GE, Vidyn, Last

  Mile Solutions, Economic Board Utrecht en LomboXnet,

  de eerste Vehicle-to-grid-laadpaal in gebruik, gebaseerd

  op de wereldwijde laadstandaard. Smart Solar Charging:

  Een wereldprimeur die zongestuurd laden n ontladen

  toegankelijk maakt voor alle typen elektrische autos. Door elektrische autos te gebruiken voor lokale energie opslag

  kan onder andere zonne-energie worden opgeslagen voor

  later gebruik.

  - 80% goedkoper dan de huidige internationale standaard,

  - geschikt voor alle elektrische autos,

  - ontwikkeld en geproduceerd in Nederland

  De nieuwe technologie zorgt voor banen en schone lucht,

  versnelt de energietransitie en voorkomt investering in

  netverzwaring, wat aangesloten klanten miljarden euros

  scheelt. Hiervoor is wel aanpassing van wet- en regelgeving

  nodig zodat Nederland op gelijk speelveld komt als de VS,

  Duitsland en China.

  WERELDPRIMEUR

 • 12

  groen

  Gedeputeerde Remco van Lunteren nam op 4 maart in Lombok het eerste Vehicle2Grid (V2G) energieopslagsysteem van Europa officieel in gebruik.

  Solar forecasting

  Onder de noemer Solar4all wordt gewerkt aan Solar

  forecasting: een systeem dat de opbrengst van zonne-

  panelen voorspelt. Daarmee kan een laadmoment stra-

  tegisch gekozen worden. Dit systeem levert een toege-

  voegde waarde op voor alle andere onderdelen van het

  smart gridproject.

  SMART GRID: RENDEMENT VOOR IEDEREEN? JA!Voor de gebruiker: elektrisch rijden is al goedkoper

  dan benzine rijden, maar als je elektrisch rijdt op eigen

  opgewekte energie ben je helemaal spekkoper, aldus

  Robin Berg (LomboXnet) tijdens de slotconferentie op

  5 maart. Maar er ligt ook een enorme business in het

  verschiet. Slimme energie levert namelijk op! Op inter-

  nationale schaal hebben we het over een miljardeneco-

  nomie. Laadpalen zijn in het begin een kostbare aan-

  gelegenheid. Maar dat wordt snel goedkoper. Net als

  elektrische autos. Zeker als er opschaling plaatsvindt en

  het gaat over grote aantallen. Dat leidt ertoe dat er op

  termijn geen gemeentelijke investering meer nodig is

  en de markt dit zelf op kan pakken. En daar is Ter Horst

  het mee eens: er ontstaan hier nieuwe diensten die we

  over de hele wereld kunnen vermarkten.

  De huidige regelgeving vormt nog wel een belemmering. Het con-

  sortium deed daarom op 5 maart een dringend beroep op het Rijk

  om de komende drie jaar experimenteerruimte te creren met een

  regelluwe zone in Lombok. Den Haag moet gaan bewegen, maar

  dat betekent natuurlijk niet dat we nu stil moeten zitten. Er is ge-

  noeg dat we kunnen doen, aldus Berg. Inmiddels zijn er al zestien

  nieuwe bedrijven aangehaakt bij het initiatief. Wil je ook meedoen

  in de energierevolutie? Maak dan een koppeling tussen energie en

  transport. Maak strategische keuzes. Want dan creer je meerwaar-

  de. Met dat advies roept Berg andere ondernemers op ook te inves-

  teren in Smart Solar Charging. Want Nederland is nu koploper. En

  dat willen we natuurlijk graag zo houden.

  Meer informatie: smartgridrendement.nl

  Bekijk ook de videos van de slotconferentie op 5 maart.

  Het initile consortium: Capgemini, DNV GL, Ecofys, Eemflow,

  Hogeschool Utrecht, Icasus, LomboXnet,

  Rijksuniversiteit Groningen, Stedin,

  Economic Board Utrecht, Universiteit

  Utrecht, Utrecht Sustainability Institute.

  De aangehaakte partners: CMS Derks Star Busmann, Moorgen,

  Net2Grid, New Energy Works, Zeeno,

  Snappcar, Doelgroep TV, Upp Energy,

  Miele, GE, Shifft, Nissan, Multirent.

  De cofinanciers: De gemeente Utrecht, de gemeente

  Amersfoort en de provincie Utrecht.

  Een smart gridslim netwerk- is een elektriciteitsnetwerk dat

  vraag en aanbod in balans brengt. Daarbij worden slimme tech-

  nieken en diensten gebruikt, zoals energieopslag en demand

  side management. De bedoeling is de vraag af te stemmen op

  het beschikbare aanbod van duurzame energie.

  SMART GRID,BETEKENIS:

  EVEN VOORSTELLEN:

  Irene ten Dam

  06 33 67 92 56

  [email protected]

  economicboardutrecht.nl

 • 13

  LICHTEND VOORBEELD: INNOLUMIS

  Waarom in China produceren als het ook in Amersfoort kan? Innolumis haalde onlangs een deel van de productie van

  milieuvriendelijke LED straatverlichtingarmaturen terug naar

  Nederland. Acht mensen van Amfors een leerwerkbedrijf voor

  mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben hier nu

  een mooie baan aan. Ook voor Innolumis zelf heeft het besluit

  voordelen. Business Development Manager Roel Derks: Deze

  stap betekent voor ons kortere levertijden en meer flexibiliteit.

  Bovendien verloopt de communicatie met Amfors soepeler

  dan met China en is het gemakkelijker de medewerkers, die bij

  Innolumis gedetacheerd zijn, te trainen. We zijn tot nu toe erg

  tevreden over de kwaliteit van het werk.

  WWW.INNOLUMIS.COM

  AUTOMATISCH PERSONENVERVOER: HOW 2GETTHERE?

  Terwijl zelfrijdende autos nog aan het begin van hun ontwikkeling zijn, rijden de systemen van 2Getthere al jaren. Vanaf 1999 is het bedrijf namelijk al bezig met automatisch personenvervoer.

  Voorheen betekende automatisch personenvervoer grote voertuigen die in een lage frequentie

  een vaste, lineaire route volgden. Met de technologie van 2Getthere (heel eenvoudig gezegd: met

  referentiepunten in het wegdek), kunnen kleinere voertuigen met een hogere frequentie rijden in

  een fijnmazig netwerk. Het bedrijf creerde vanuit Utrecht het eerste PRT (personal rapid trans-

  port)-systeem ter wereld in Abu Dhabi. Ook is 2Getthere actief in bijvoorbeeld Taiwan, Singapore,

  Dubai, Qatar, de VS, Belgi en Engeland. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een nieuwe

  generatie voertuig voor groepstransport. Robert Lohmann van 2Getthere: We kunnen dat echt

  niet alleen. Daarbij kijken we altijd naar langdurige samenwerkingen, omdat je samen de expertise

  opbouwt en dan sneller kan schakelen en beter op elkaar bent ingespeeld.

  WWW.2GETTHERE.COM

  FRIESLANDCAMPINA PAKT PRIMEUR

  Vanaf juni koopt FrieslandCampina voor de coating en doppen van melkpakken alleen nog biobased kunststof in van gecerti-

  ficeerd, organisch restmateriaal. Hierdoor brengt het bedrijf de

  CO2-footprint van haar pakken in n stap met maar liefst 20%

  terug, een primeur voor Nederland. Het karton was al hernieuw-

  baar, met de biobased coating en dop zet FrieslandCampina

  nu de meest duurzame melkpakken in de Nederlandse winkel-

  schappen. Jacqueline Cramer, hoogleraar duurzaam innoveren

  Universiteit Utrecht, nam op 1 mei het eerste pak in ontvangst:

  Dit biobased pak past perfect binnen de beweging naar een

  circulaire economie.

  WWW.FRIESLANDCAMPINA.NL

  13

  Blikvangers Groen

 • 14

  Om gemeenten hierbij te helpen, heeft EBU een praktisch

  programma gelanceerd. Langer zelfstandig thuis wonen, het vervolg op Wonen zonder zorg(en).

  WONEN N ZORGHet eerdere programma was puur gericht op het wonen.

  Nu kijken we ook naar de diensten die rondom de wo-

  ning geleverd kunnen worden, legt Jelle van der Weijde,

  domeinmanager Gezond van EBU, uit. Dat is een bre-

  der begrip. Vandaar dat we voor een nieuwe titel hebben

  gekozen die deze bredere lading dekt. Onze opdracht is

  daarmee ook een stuk complexer geworden. We hebben

  niet meer alleen te maken met gemeenten, inwoners, de

  woningcorporatie-, bouw- en ICT-sector, maar ook met

  de aanbieders van zorg.

  KENNIS EN ERVARING DELENDe gemeenten hebben de ouderenzorg er dit jaar bij ge-

  kregen en kunnen de steun van EBU goed gebruiken. Van

  der Weijde: Aan ons de taak om alle sectoren bij elkaar

  te krijgen en te laten samenwerken. Veel gemeenten zijn

  al goed op weg. In Amersfoort bijvoorbeeld, loopt er een

  pilot rond zelfredzaamheid in de zorg, bedoeld om man-

  telzorgers via ICT te ontlasten. Fleur Imming, wethouder

  Zorg en Wonen van Amersfoort wil de kennis en erva-

  ring uit de pilot graag delen met andere gemeenten. Zo

  kijk ik ook graag naar initiatieven van andere gemeenten,

  zoals het Pazio platform dat allerlei online zorg- en wel-

  zijnsdiensten aanbiedt. De meerwaarde van EBU is voor

  ons het netwerk met andere zorg- en kennisinstellingen

  en het bedrijfsleven. Daar vindt de innovatie in de zorg

  plaats en daar is de kennis over nieuwe ontwikkelingen

  beschikbaar.

  Het verlangen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen is van alle tijden. Nu de ouderenzorg dit jaar van het Rijk naar de gemeenten is overgegaan, buigen lokale partijen zich over de concrete invulling van die wens. EBU fungeert daarbij als matchmaker tussen gemeenten, bedrijfsleven en zorgsector. En ziet in het levensloopbestendig maken van woningen een duurzame oplossing die ook de economie een impuls geeft.

  Langer zelfstandig thuis wonenWie wil dat nu niet?

  Gezond

 • 15

  gezond

  ECONOMISCHE KANSEN Al met al is het geen geringe opgave om alle facetten van het langer

  zelfstandig thuis wonen bij elkaar te krijgen. Het gaat om grote vo-

  lumes. Wil je een hele wijk aanpakken, dan zullen woningcorpora-

  ties en projectontwikkelaars samen plannen moeten maken, merkt

  Van der Weijde op. In onze provincie moeten maar liefst 50.000

  woningen in het kader van Nul-op-de-meter worden opge-

  plust en tegelijkertijd zorgtoegankelijk worden gemaakt. Dat biedt

  enorme economische kansen. Graag nodigen we grote landelijke

  bouwconcerns uit om te kijken welke belemmeringen er zijn om

  al die 50.000 woningen levensloopbestendig te maken en hoe we

  dit samen op innovatieve wijze kunnen oppakken. De gesprekken

  met gemeenten, ICT-leveranciers, Woningbouwvereniging Portaal,

  aanbieders van zorg aan huis en ouderenbonden zijn al gaande. Het

  is dus schaken op verschillende borden. Met als doel dat partijen

  elkaar bij de hand nemen en samen verder gaan.

  LEVENSLOOPBEHENDIGNico van Meeteren, directeur van Health-Holland (Life, Science en

  Health), ziet de bouw- en vastgoedsector opbloeien. "Deze bran-

  che heeft het zwaar gehad, het is mooi dat er weer voldoende werk

  is. Het levensloopbestendig en energieneutraal maken van zoveel

  duizenden woningen is een goede impuls voor de bouw. En geeft

  mensen de mogelijkheid om vanuit een comfortabel huis in elke

  levensfase deel te nemen aan de samenleving." Zelf spreekt Van

  Meeteren liever van 'levensloopbehendig' in plaats van 'levensloop-

  bestendig'. "Je moet namelijk best behendig zijn om door deze

  transitie en dynamiek te komen. Het is zaak om te kunnen antici-

  peren op veranderingen en daarvoor is een zekere flexibiliteit en

  dynamiek nodig. Dat staat haaks op hoe we nu nog veelal omgaan

  met ouderen. Rust en balans als een 'one size fits all' vol-

  staat niet. Willen we dat zelf als we oud zijn? Nee. Allerlei

  onderzoeken tonen aan dat ouderen zo lang mogelijk de

  regie over hun eigen leven willen houden. Dat vereist dat je

  dynamisch blijft, zowel mentaal als fysiek."

  ONDERZOEK Een van de onderzoeken waar Van Meeteren naar verwijst,

  is dat van Bureauvijftig, het bedrijf van 50+ marketeer Arjan

  in t Veld. Dit bureau ondervroeg 3.100 vijftigplussers naar

  hun toekomstvisie op wonen en zorg. In t Veld: Opvallend

  is dat maar liefst tweederde van de groep vijftigplussers

  zich niet of nauwelijks voorbereidt op de toekomst en ook

  niet wil gaan betalen voor zorg. Voor hen, en dan heb ik

  het over de oudere ouderen, is het ondenkbaar dat je je

  vermogen gebruikt om zorg te betalen. Ook zijn ze niet van

  plan een beroep te doen op hun kinderen. Dat was in Ne-

  derland ook heel lang niet nodig. Nu krijgen deze mensen

  te maken met een heel andere manier van denken. Jonge-

  re ouderen zie je al wel in actie komen, vervolgt In t Veld.

  Nadat de kinderen zijn uitgevlogen gaan sommigen aan de

  slag met het levensloopbestendig maken van de eigen wo-

  ning. Soms wordt er zelfs een heel nieuw, energieneutraal

  huis gebouwd, met een extra kamer en badkamer op de

  begane grond. Uit de cijfers blijkt dat deze groep beseft dat

  ze zelf moeten investeren in een comfortabele toekomst.

 • gezond

  16

  FINANCINWoningaanpassingen zijn niet alleen een individuele verant-

  woordelijkheid, vindt Michel Hofman, CIO (Chief Information

  Officer) bij FocusCura. "Er is ook een duidelijk maatschappelijk

  belang, want er zit een preventief aspect, dus zorgkostenbe-

  sparing, aan. De overheid kan bijdragen via financiering op 'Nul-

  op-de-meter woningen'. Pensioenfondsen en banken zouden

  een en ander financieel kunnen faciliteren, bijvoorbeeld door

  huiseigenaren meer mogelijkheden te bieden om de overwaar-

  de op de woning in te zetten voor woningverbetering. Als we

  dit met z'n allen graag willen, dan moeten we zo min mogelijk

  financile barrires opwerpen en waar mogelijk fiscaal facilite-

  ren." Eenmalige financieringen werken volgens Hofman niet.

  "Zodra het geld op is, zakt de boel in. Ik pleit voor een duurzame

  en structurele financieringsaanpak, zoals Achmea nu bijvoor-

  beeld doet met haar zelfhulp programmas. Zij en de andere

  zorgverzekeraars stimuleren zelfzorg, waaronder beeldbellen

  met de huisarts of de medisch specialist. Er komen steeds meer

  mogelijkheden voor zorgvernieuwing met behulp van ICT.

  FocusCura loopt daarin voorop en heeft een enorme footprint

  in vooral de care sector. Het gaat er nu om dat we met elkaar de

  beweging die gaande is, en waarin verschillende partijen parti-

  ciperen, de juiste richting op blijven duwen. Daarmee kunnen

  we echt het verschil gaan maken."

  TechniekHelianthe Kort, lector Vraaggestuurde zorg

  aan de HU, is het eens met de opvatting

  van Hofman over de financiering. Ze voegt

  er graag aan toe dat het niet altijd om hoge

  investeringen hoeft te gaan. Kijk naar het

  project Technologie Thuis Nu in Woerden.

  Hier laat de branche- en opleidingsorganisatie

  Otib zien welke meerwaarde je kunt

  toevoegen met technologie die nu al

  verkrijgbaar is. Een sleutelkluis voor de

  thuiszorg bijvoorbeeld, een slim lichtplan

  of een kooktoestel dat vanzelf uitgaat. Maar

  ook ng simpeler dingen, zoals stroeve

  badkamer tegels en een gordijn voor de

  voordeur, zodat je dementerende partner er

  niet steeds vandoor gaat. Kort wijst er op dat

  de toenemende vergrijzing ook andere eisen

  stelt aan de buitenomgeving. Op straat is

  alles nog gericht op snelle, wendbare burgers.

  Maar steeds meer ouderen hebben moeite

  in het verkeer. Het stoplicht staat niet lang

  genoeg op groen, de voetpaden zijn te smal.

  Dat zijn knelpunten die in Japan al worden

  gesignaleerd en opgepakt. Ik verwacht dat dat

  ook in Nederland aan de orde komt.

  "Graag nodigt de EBU grote landelijke

  bouwconcerns uit om te kijken welke

  belemmeringen er zijn om al die 50.000

  woningen levensloopbestendig te maken."

  MEEST VERGRIJSDE GEMEENTEN IN DE PROVINCIE UTRECHT(20-25% van de bevolking is 65 jaar of ouder,

  bevolkingsprognose 2014):

  Baarn, De Bilt, Bunnik, Soest en

  Utrechtse Heuvelrug.

  MINST VERGRIJSDE GEMEENTEN IN DE PROVINCIE UTRECHT(< 15% van de bevolking is 65 jaar of ouder,

  bevolkingsprognose 2014):

  Amersfoort, Bunschoten, Houten,

  Renswoude, IJsselstein en Utrecht.

  Alle andere Utrechtse gemeenten zitten hier

  tussenin, met een vergrijzing van 15-20%.

  BRON: CBS/PBL 2013

  HOE GRIJS IS UTRECHT?

  Jelle van der Weijde

  06 46 12 23 08

  [email protected]

  economicboardutrecht.nl

 • gezond

  17

  Met de iPadapplicatie 'En Toen' won Romina Pompei de HKU-Award 2012. Deze applicatie laat verzorgenden

  samen met dementerenden herinneringen ophalen.

  De familie levert foto's en informatie aan, en via een

  app, een website en schermen met gezichtsherkenning

  is een belevingsgerichte benaderingswijze mogelijk.

  Pompei: "Verzorgenden hebben niet veel tijd om

  zich uitgebreid in het verleden van hun patinten

  te verdiepen, terwijl dat voor de groeiende groep

  dementerenden veel houvast kan bieden. 'En Toen'

  geeft op een efficinte manier toegang tot het

  persoonlijke leven en de gewoontes van iemand, zodat

  je daar als verzorgende op in kan spelen." De app is

  nog niet verkrijgbaar, maar wordt op dit moment door

  Alzheimer Nederland verder ontwikkeld. Pompei werkt

  inmiddels als Service Designer bij FocusCura.

  WWW.FOCUSCURA.NL

  EN TOEN, DE APP VOOR OUDEREN VAN STRAKS

  GAMEN IN DE ZORG

  Meer bewegen en op een leuke manier. Dat is

  wat Maaike Dekkers-Duijts en compagnon Joris

  Wiersinga voor ogen hebben met hun bedrijf

  SilverFit. Dekkers-Duijts: Het is bewezen dat

  veel bewegen goed is voor de mentale en fy-

  sieke conditie van bijvoorbeeld dementerenden

  en revalidanten. Twee uurtjes fysiotherapie per

  week is daarvoor ontoereikend. Wij stimuleren

  mensen actieve oefeningen te doen met de

  technologie van computerspellen. Dat maakt

  bewegen leuk en daardoor is het veel langer

  vol te houden. Meer dan 1.500 zorginstellingen

  over de hele wereld gebruiken de producten

  van SilverFit. Dekkers-Duijts: Ik ben echt trots

  op alles wat we ontwikkelen!

  WWW.SILVERFIT.NL

  Blikvangers gezond

 • 18

  Slim

  Volop werk in de ICT

  De ICT-sector is n van de belangrijkste sectoren binnen de

  Utrechtse regionale economie. Deze economie bestaat namelijk

  voor 40% uit een diensteneconomie waar financin en ICT een

  hoofdrol in spelen. De problemen die ICT-bedrijven hebben met

  het vinden van goede invulling op vacatures, is dus van wezenlijk

  belang. Op dit moment hebben vooral de bedrijven tot 250 mede-

  werkers hier last van, maar ik verwacht dat dit probleem in de toe-

  komst ook grotere bedrijven zal raken, licht Heerd Jan Hoogeveen

  (domeinmanager Slim bij de EBU) toe. En onderzoek bevestigt dat:

  in 2011 waren er nog 7.500 moeilijk vervulbare ICT-vacatures. De

  verwachting is dat dit aantal de komende twee jaar oploopt naar

  15.000.

  BEHOEFTE AAN SPECIALISMESven Maltha (Dialogic) bevestigt de problematiek: Met 25 mede-

  werkers zijn wij een kleiner bedrijf maar ook wij hebben moeite met

  het vinden van geschikte programmeurs. Het aantal beschikbare

  mensen is al beperkt, maar als je dan ook nog een schifting toe-

  past op basis van je wensen, blijft er helemaal weinig over. Je wordt

  gedwongen je eisen bij te stellen. Er is steeds meer behoefte aan

  specialisten. Daarom werken wij tegenwoordig met cases tijdens

  een sollicitatieprocedure. Kan de kandidaat het benodigde werk

  uitvoeren in de toekomst? We moeten in de huidige situatie verder

  kijken dan ervaring en goede cijfers. En soms investeren we zelf in

  bijscholing.

  De EBU wil zich inzetten om de structurele mismatch tussen vraag

  en aanbod aan te pakken samen met overheid en bedrijfsleven. Het

  ICT-Deltaplan kan dit probleem aankaarten en uiteindelijk ook de

  oplossing bieden. Het plan is gericht op drie pijlers. Zo kan op korte

  en lange termijn actie ondernomen worden.

  HET ICT-DELTAPLANEr moet een centrum komen voor her- en omscholing. Daar-

  mee worden werkzoekenden, maar ook werkenden (beter)

  inzetbaar op ICT-vacatures. Daarnaast kunnen bijeenkomsten

  worden georganiseerd om vacatures en werkzoekenden met

  elkaar in contact te brengen. De andere pijlers richten zich op

  de medewerkers van de toekomst. Zo kan het ICT-Deltaplan

  handvaten bieden om opleidingen op MBO-, HBO- en univer-

  sitair niveau beter te laten aansluiten op de behoeften van het

  bedrijfsleven. Starters op de arbeidsmarkt kunnen dan sneller

  en beter van waarde zijn voor bedrijven. Maar ook aan leerlin-

  gen van het primaire en voortgezette onderwijs wordt gedacht

  in het plan. Aan de hand van een speciaal programma kunnen

  kinderen structureel kennismaken met ICT en ICT-vaardighe-

  den opdoen.

  HOE NU VERDER? Het initiatief moet vanuit het bedrijfsleven komen. Pas dan kan

  er daadwerkelijk succes geboekt worden, aldus Hoogeveen.

  Maltha bevestigt het belang van deelname uit het bedrijfsle-

  ven: om opleidingen cht op het bedrijfsleven te kunnen la-

  ten aansluiten, is het belangrijk dat er partijen uit de praktijk

  meewerken aan het programma. Zij kennen de behoefte van

  het bedrijfsleven het best. En die behoefte verandert snel onder

  druk van technologische ontwikkelingen. Sneller dan het on-

  derwijs verandert.

  Gebeurt er nu dan nog niets? Er is al een aantal initiatieven ge-

  nomen, maar allemaal op kleine schaal. De spreiding van deze

  initiatieven maakt de kans op succes een stuk kleiner. We moe-

  ten het nu samen gaan doen! Het is tijd voor serieuze actie,

  aldus Hoogeveen. De EBU is alvast aan de slag gegaan met het

  opstellen van de business case. Wij zetten nu de eerste stap

  omdat we merken dat bedrijven nog veel behoefte hebben aan

  input. Een concreter plan. Maar de tijd begint volgens hem te

  dringen... Het aantal vacatures blijft groeien, dus het probleem

  wordt steeds groter. Het is nu de hoogste tijd om samen de

  strijd aan te gaan om dit tijdig een halt toe te kunnen roepen.

  Hoewel de banen in de meeste branches nog steeds niet voor het oprapen liggen, kampt de ICT-sector met een ander probleem: vraag en aanbod matchen niet. Steeds meer vacatures blijken moeilijk vervulbaar. Het ICT-Deltaplan kan uitkomst bieden!

  Heerd Jan Hoogeveen

  06-51850478

  [email protected]

  Blog: www.economicboardutrecht.nl/nieuws/

  blog-van-verkering-naar-trouwplannen

 • 19

  slim

  De toekomst is 3D

  Was het vroeger nog science fiction om te denken dat je met n

  druk op de knop een echt product uit een printer kon laten komen,

  vandaag kan het! Maar hoever zijn we eigenlijk al? Bedrijven weten

  dat 3D printing een belangrijke rol gaat spelen in het productiepro-

  ces. Maar hoe? Dat is nog de vraag, legt Heerd Jan Hoogeveen uit.

  Als domeinmanager Slim bij de Economic Board Utrecht (EBU) kijkt

  hij met veel interesse naar de ontwikkelingen op het gebied van 3D

  printing.

  HOE STAAN WE ER VOOR?De EBU en de gemeenten Amersfoort en Utrecht hebben Beren-

  schot een onderzoek laten uitvoeren naar de stand van zaken. Van

  het ecosysteem van 3D printing in de provincie Utrecht. De be-

  langrijkste conclusies? Utrecht heeft alles in huis om koploper te

  worden! Om dat te bereiken moeten we krachten bundelen. Als we

  meer kennis, ideen en vaardigheden uitwisselen, kan de ontwikke-

  ling van 3D printing in onze regio pas echt een vlucht nemen. Daar

  ligt dus de uitdaging!

  Elke organisatie maakt gebruik van printers. Het idee dat er vandaag de dag nog een bedrijf bestaat dat geen printer in huis heeft, is raar. Geldt dat ook voor de toekomst van 3D printing?

 • 20

  slim

  Meer dan 150 bedrijven, organisaties en instellingen in

  de regio zijn al actief bezig met 3D printing. Industrile

  bedrijven als Translift en Heijmans printen in 3D, maar

  ook de medische wereld is actief. Bijvoorbeeld het UMC

  Utrecht en Meander. En onderwijsinstellingen als de

  Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht hebben

  de eerste stappen in het gebruik van 3D printing ook al

  gezet.

  En dat is niet zo gek, want de economische kansen lig-

  gen voor het oprapen. Het laag voor laag opbouwen,

  biedt de kans om producten te ontwerpen, personali-

  seren en fabriceren die via traditionele methoden onbe-

  reikbaar zijn. 3D printing is ook efficint en duurzaam.

  Producten kunnen on demand en on location gepro-

  duceerd worden. Dat betekent dat er een minimale

  voorraad nodig is en ook het aantal transportkilometers

  wordt hiermee drastisch verminderd.

  SAMENWERKING BETEKENT EEN VOORSPRONG Centraal in de verdere ontwikkeling staan de zogeheten

  maaklabs. Daar zit de kennis. Daar staat de apparatuur.

  Daar vind je de ruimte om te experimenteren. Want de

  mogelijkheden van 3D printing zijn nog volop in ontwik-

  keling. En hoewel bedrijven hun weg naar een maaklab

  prima weten te vinden, is er nog geen sprake van struc-

  turele samenwerking. Hoogeveen weet het pakkend te

  omschrijven: bedrijven en maaklabs weten elkaar goed

  te vinden, maar het is nog niet verder gekomen dan ver-

  kering. Het is nu hoog tijd om trouwplannen te maken.

  Zijn pleidooi is duidelijk. Bedrijven hebben behoefte aan

  een gezamenlijke, gedeelde experimenteerfaciliteit. Dit

  kunnen maaklabs bieden. Inclusief alle benodigde ken-

  nis. Het maaklab als een shared service center. Dat is

  het idee. Bedrijven die deze stap zetten, zullen uitein-

  delijk het verschil maken. Een voorsprong nemen op

  hun concurrenten in een toekomst waar 3D printing

  een vast bedrijfsonderdeel zal zijn. Hoogeveen: ik heb

  vertrouwen in de toekomst, maar af en toe kunnen par-

  tijen een zetje in de rug gebruiken om elkaar te vinden.

  Binnen de regio zijn er al een aantal maaklabs actief op zoek

  naar samenwerking. Rotslab en Stadslab033 organiseren bij-

  eenkomsten voor verdere kennisontwikkeling en deling. En

  het maaklab Protospace wil een netwerkborrel organiseren

  om meer partners te betrekken bij hun behoefte aan kennis-

  uitwisseling.

  Deze initiatieven worden met open armen ontvangen door

  de EBU. Zo kan er namelijk een regionale kennisinfrastructuur

  ontstaan op het gebied van 3D printing. Een infrastructuur

  waar bedrijven, kennisinstellingen, brancheorganisaties en in-

  termediaire organisaties structureel samenwerken. Om kennis

  te ontwikkelen, delen en kapitaliseren. Om van Utrecht een

  echte koploper te maken.

  Bedrijven met innovatieve ambities kunnen niet langer achter-

  over leunen in afwachting van de volgende ontwikkeling op

  3D gebied. Wil je vooraan staan, dan moet je meedoen!

  Op zoek naar het juiste maaklab? Of juist op zoek naar een

  geschikt bedrijf om mee samen te werken? De EBU helpt

  graag om innovatieve partijen aan elkaar te verbinden. Neem

  contact op!

  Heerd Jan Hoogeveen

  06-51850478

  [email protected]

  Blog: www.economicboardutrecht.nl/nieuws/

  blog-van-verkering-naar-trouwplannen

 • 21

  titelslim

  21

  BLIKVANGERS SLIM

  Nu consumenten massaal via internet kopen, neemt de loyaliteit naar lokale winkeliers af. Jammer, vond Ecreation uit Woerden,

  want hierdoor gaat veel verloren. Zij ontwikkelden daarom onli-

  newinkelplatform.nl, een platform dat de consument weer bij een

  stadshart betrekt. Algemeen directeur Sjoerd van Dijk: "Met voor

  elke winkelier een eigen webshop en de mogelijkheid om klanten

  persoonlijke aanbiedingen te doen. Via het platform maken we niet

  alleen winkels, maar ook horeca, toerisme, evenementen, cultuur

  en de historie van een stad toegankelijk voor de online bezoeker.

  En omdat alleen een online platform niet voldoende is, zetten we

  ook offline acties in. Door on- en offline samen te brengen houden

  we het stadshart levendig." En dat kan weleens een schot in de roos

  zijn. Op lege winkelstraten zit tenslotte niemand te wachten.

  WWW.ECREATION.NL

  Hoe zorg je ervoor dat grote groepen mensen rustig een stadion in- en uitgaan en daarbinnen een prettig beleving hebben?

  Voor het EK voetbal en andere grote evenementen maakt

  INCONTROL Simulation Solutions uit Utrecht, op basis

  van nieuw ontwikkelde software, computersimulaties van

  massabijeenkomsten. Om vervolgens een op maat gesneden

  crowdcontrol oplossing aan te bieden. Jeroen Steenbakkers,

  divisiemanager Crowd Simulation van INCONTROL, is trots op

  de resultaten: "We hebben veel werk aan de verbouwing van

  Utrecht CS en werkten in 2013 zelfs voor de troonswisseling.

  Met groot succes, want er komen steeds meer nieuwe,

  internationale opdrachtgevers bij." Deze kunnen niet alleen in

  Utrecht terecht, maar ook bij de vestigingen van INCONTROL

  in Duitsland, de VS, China en Japan.

  WWW.INCONTROLSIM.NL

  HART VOOR DE STAD

  TROTS OP UTRECHT

 • Vind de juiste hulp op weg naar succes!

  Bij hem aan tafel zitten Gabino Dorigo (Ra-

  bobank/Garantiefonds), Roy Ellenbroek

  (Energiefonds Utrecht), Martijn Spaan

  (DWA) en Theo van Oijen (Industrievereni-

  ging Lage Weide).

  Rell: Nu de Uitvoeringsverordening van

  de provincie Utrecht is aangepast, zijn er

  middelen beschikbaar gekomen om collec-

  tieven en individuele MKB-bedrijven te on-

  dersteunen bij het ontwikkelen en uitvoeren

  van nieuwe initiatieven. Bijvoorbeeld met

  het Groen, gezond en slim fonds, maar ook

  in de vorm van financiering voor R&D sa-

  menwerkingsprojecten. Voor het energie-

  collectief van Lage Weide zijn bijvoorbeeld

  het Energiefonds Utrecht en het Garantie-

  fonds interessante instrumenten.

  OVER HET ENERGIE COLLECTIEF LAGE WEIDE (ECLW)Van Oijen: Dat klinkt goed. Wij zijn met

  ons energieproject inmiddels aanbeland bij

  de volgende fase en daar kunnen we extra

  hulp goed bij gebruiken. De ondernemers

  op het industrieterrein Lage Weide zijn al-

  tijd genteresseerd geweest in duurzame

  energie. Met het collectief hebben we de

  eerste stappen gezet. Het laaghangend fruit

  is geplukt, maar nu moeten we doorzetten

  om grotere resultaten te boeken. We heb-

  ben DWA ingeschakeld om ons daarbij op

  uitvoerend vlak te helpen. Het is onze am-

  bitie om de doelstelling van de gemeente te

  behalen. Ellenbroek: Je gaat dus voor 30% CO

  2-reductie voor 2020? Van Oijen: Ja

  dat is ons eerste doel, maar we verwach-

  ten echt klappers te kunnen maken en uit-

  eindelijk meer dan dat te bereiken. Dorigo:

  Hoeveel bedrijven doen er al actief mee?

  Van Oijen: We hebben energiescans laten

  maken bij zeventien bedrijven. Vier daar-

  van hebben inmiddels ook echt wijzigingen

  doorgevoerd. Spaan: En dat aantal loopt

  hard op. Ik heb straks nog een paar afspra-

  360o interview

  22

  De EBU helpt de Utrechtse economie door (financile) steun aan groene, gezonde en slimme initiatieven te geven. Naast dat de EBU allianties helpt, biedt zij ook steun aan individuele bedrijven. Stef Rell (EBU, domeinmanager Financile instrumenten) bespreekt de mogelijkheden van de toekomst met vier betrokken partijen.

  Van links naar rechts: Martijn Spaan, Theo van Oijen, Gabino Dorigo, Roy Ellenbroek.

 • 23

  ken staan bij bedrijven om verder te praten.

  Inmiddels staat de teller al op tien bedrijven

  die er actief mee aan de slag gaan. Op het

  moment dat ik binnenstap, heeft een bedrijf

  al geld verdiend. Daarom willen ze graag

  meewerken. Maar om meer voor elkaar te

  krijgen dan een zonnepaneel of een LED-

  lamp is bredere steun nodig.

  Van Oijen: Precies. Nu gaan we over we-

  zenlijke aanpassingen praten. En daarvoor

  is een stukje ontzorging van buitenaf zeer

  welkom.

  OVER DE STREEPDorigo: Wat is de missing link? Wat heb je

  nodig om bedrijven daarin mee te krijgen?

  Ondernemers zijn toch altijd genteresseerd

  in kostenverlaging?

  Rell: Dat klopt. Maar op het gebied van

  energie zijn er nog veel blinde vlekken.

  Ellenbroek: Inderdaad. De meeste bedrij-

  ven weten niet wat er mogelijk is. Wij krijgen

  voornamelijk aanvragen van duurzame be-

  drijven. Die weten het Energiefonds wel te

  vinden, maar bedrijven die minder kennis en

  ervaring hebben met duurzaamheid weten

  dat niet.

  Van Oijen: Die hebben iemand nodig die ze

  over de streep trekt.

  Ellenbroek: Het is wat energie betreft ook

  een fabeltje dat de markt dingen vanzelf op-

  pikt. Dat gebeurt echt niet altijd.

  Rell: Dus het laten uitvoeren van ener-

  giescans levert interessante informatie op,

  maar daarmee ben je er nog niet.

  Ellenbroek: Zon scan ligt dan op tafel en

  dan klinkt de vraag wat nu?.

  Spaan: Daarom is het belangrijk de bedrij-

  ven te bezoeken en opties te bieden. Ze

  triggeren om mee te doen.

  VOOR EN DOOR ONDERNEMERSDorigo: Positionering is ook belangrijk. In

  het geval van Lage Weide wil je niet alleen

  met losse ondernemingen aan de slag, maar

  ook als collectief. Je kunt bedrijven verlei-

  den om onderdeel te willen worden van het

  grotere geheel. Dat maakt investeren ook

  makkelijker.

  Van Oijen: Dat is ook wat we doen. We wil-

  len als coperatie verder. En je ziet dat het

  werkt als mensen uit het veld deelnemen.

  Zij zijn inspirerende ambassadeurs voor de

  rest.

  Ellenbroek: Je hebt altijd een groep voor-

  vechters nodig. Tot je het kantelmoment

  bereikt dat het not done is om niet mee

  te doen. Eigen initiatief is daarbij belangrijk.

  Het werkt om zoiets via een ondernemers-

  vereniging te laten lopen. Die is onafhanke-

  lijk en belangenbehartigend en dat verlaagt

  de drempel om mee te doen.

  Spaan: Klopt. Ondernemers hebben er

  meer vertrouwen in om zaken te doen met

  de buurman.

  Van Oijen: En daarnaast blijft het een kwes-

  tie van geduld. Het kost tijd om grote resul-

  taten neer te kunnen zetten.

  Dorigo: Het doet me goed te horen dat

  het vooral een kwestie van tijd is en niet van

  geld.

  Van Oijen: Ja de start kost tijd. Maar nu

  moeten we het nog waarmaken. En we heb-

  ben nog wel een zetje in de rug nodig hoor.

  Dorigo: Daar moeten we dan maar eens

  een afspraak voor inplannen.

  DE FINANCILE INSTRUMENTENRell: ECLW heeft een spannende, grote

  ambitie die we gezamenlijk verder kunnen

  helpen. Er zijn veel instrumenten beschik-

  baar voor alle ondernemers met een groen,

  gezond of slim idee. Voorwaarde is wel dat

  het initiatief past binnen onze Strategische

  Agenda. Het moet economisch interessant

  en schaalbaar of herhaalbaar zijn. Op onze

  website vind je een duidelijk overzicht. In

  twee klikken weet je welk instrument voor

  jou geschikt is.

  Dorigo: En als een idee niet direct geschikt

  is voor 1 instrument?

  Rell: Dat kan ook een uitkomst zijn; dat er

  maatwerk nodig is. Dan krijg je direct te zien

  bij wie je moet aankloppen voor advies. Bij

  ons, bij jou of bij Roy bijvoorbeeld.

  InvesteringsfondsenEconomic Board Utrecht

  MIT-R&D-samenwerkingsproject

  EBU Uitvoeringsverordening

  EFRO: Kansen voor West II

  Aantrekken externe financiering

  Aanjaagfonds energieprojecten

  Garantiefonds energieAantrekken externefinanciering

  Optimaliseren BusinessCase

  Industrieel onderzoeken/of experimenteleontwikkeling

  EFRO: Kansen voor West II

  Kredietunie Midden Nederland

  Groen, Gezond, Slim Fonds

  Lokaal Economisch Fonds voor Werkgelegenheid

  Collectief

  Blijvende werk-gelegenheid creren

  Aantrekken externe financiering

  Overig

  Van MKBers

  Energieproject

  Individueel MKBer

  InvesteringsfondsenEconomic Board Utrecht

  MIT-R&D-samenwerkingsproject

  EBU Uitvoeringsverordening

  EFRO: Kansen voor West II

  Aantrekken externe financiering

  Aanjaagfonds energieprojecten

  Garantiefonds energieAantrekken externefinanciering

  Optimaliseren BusinessCase

  Industrieel onderzoeken/of experimenteleontwikkeling

  EFRO: Kansen voor West II

  Kredietunie Midden Nederland

  Groen, Gezond, Slim Fonds

  Lokaal Economisch Fonds voor Werkgelegenheid

  Collectief

  Blijvende werk-gelegenheid creren

  Aantrekken externe financiering

  Overig

  Van MKBers

  Energieproject

  Individueel MKBer

  InvesteringsfondsenEconomic Board Utrecht

  Stef Rell

  06-11866643

  [email protected]

  economicboardutrecht.nl

  Bent u ook op zoek naar (financi-

  le) hulp? Of zoekt u juist een mooi

  initiatief om in te investeren? Neem

  contact op!

  MEER INFORMATIE: www.economicboardutrecht.nl/investeringsfondsen

 • 24

  internationalisering

  Wat gebeurt er allemaal op internationaal gebied?

  Een expat center. Een nieuwe locatie voor de International School Utrecht. Een International Talent Community. Dit is een kleine greep uit de activiteiten die momenteel plaatsvinden om de internationale positie van Utrecht te versterken. Whats happening in Utrecht?

  In ons vorige nummer hebben we de interna-

  tionale agenda van de EBU gentroduceerd.

  Utrecht is de meest competitieve regio van

  Europa volgens de EU. De internationale

  agenda moet deze positie versterken. Kort

  samengevat richt deze agenda zich op vier

  belangrijke pijlers: branding, talent, EU-trecht

  en Foreign Direct Investment. De internatio-

  nale agenda benoemt, ondersteunt en ont-

  wikkelt tal van activiteiten binnen deze pij-

  lers. En met de juiste afstemming levert dat

  innovatie, werkgelegenheid en economische

  ontwikkeling op voor deze regio.

  DE INTERNATIONALE KRACHT VAN DE EBUWouter Feldberg is namens de EBU in char-

  ge als het gaat om de internationale agen-

  da. Hij sprak in het vorige nummer de nood-

  zaak al uit om ons internationaal te kunnen

  blijven verhouden tot andere regios: de

  economische ontwikkelingen gaan snel en

  de wereld is het podium. Feldberg bevestigt

  de positieve invloed van de internationale

  agenda: er zit nu echt regiobrede energie

  en slagkracht op alle themas. Het thema

  branding heeft invloed op elke pijler. Het

  doel: via een slimme merkstrategie de voor-

  keur krijgen onder de doelgroepen binnen

  de agenda. Utrecht belooft inspiratie. En

  er zijn al veel goede groene, gezonde en

  slimmevoorbeelden in de regio om te laten

  zien dat die belofte waargemaakt wordt. De

  vervolgstap is de merkstrategie die ontwik-

  keld is toe te passen voor de pijlers talent,

  EU-trecht en Foreign direct investment.

  Hiervoor is een verhaal en een methode

  ontwikkeld. Hierbij gaat het niet alleen om

  het merk uit te dragen maar vooral om er-

  naar te handelen. Actions speak louder than

  words.Want met de belofte dat we inspire-

  ren ligt de lat hoog.

  Om nog meer internationaal resultaat te

  kunnen boeken, haalt de EBU graag meer

  vakmanschap aan boord. Els Kamphof is

  Global Head Financial Institutions Group bij

  Rabobank. En sinds kort ook als clusterlid

  betrokken bij de EBU: de ontwikkeling en

  innovatie op de terreinen die Utrecht on-

  derscheiden, groen, gezond en slim, zijn

  groot. Ik wil me inzetten om het potentieel

  van Utrecht internationaal beter onder de

  aandacht te brengen. Mijn kennis, contac-

  ten en ervaringen vanuit Rabobank gaan me

  hier vast en zeker bij helpen. Ik verwacht lef

  en de bijbehorende gretigheid van de regio

  zelf!

  INTERNATIONAL TALENT COMMUNITYLef en gretigheid. Onmisbaar voor interna-

  tionaal succes. Een andere essentile voor-

  waarde voor de innovatiekracht en een aan-

  trekkelijk vestigingsklimaat van de regio is het

  aantrekken en behouden van internationaal

  talent volgens Ron Stoop, expert op het

  gebied van organisatieontwikkeling. De In-

  ternational Talent Community Utrecht biedt

  een fysiek en digitaal warm welkom aan ta-

  lent. Er wordt een businessplan ontwikkeld

  dat aansluit op de internationale agenda van

  de EBU en zich richt op drie doelgroepen:

  (familie van) talent, werkgevers van talent

  en dienstverleners aan talent. Het expat

  center dat in januari haar deuren opende,

  In februari bracht Plaatsvervan-

  gend Permanent Vertegenwoor-

  diger in Brussel, Wepke Kingma,

  op uitnodiging van de universiteit

  een bezoek aan de regio. Kingma

  benoemde als meest onderschei-

  dende elementen van de regio

  de sterke kenniscomponent in

  Utrecht en de triple helix samen-

  werking.De directe focus op het

  uitlokken van investeringen bin-

  nen de clusters Groen, Gezond

  en Slimnoemde hij uniek. Zijn

  adviezen voor een betere posi-

  tionering in Brussel: breng meer

  focus. Weet wat je komt halen

  qua beleidsbenvloedingen fi-

  nanciering, maar ook wat je komt

  brengen, namelijk expertise en

  oplossingen voor maatschappe-

  lijke uitdagingen. Daarnaast moet

  Utrecht als samenwerkende regio

  haar brandingen positionering

  versterken. In Brussel staat de

  deur naar de regio Utrecht in elk

  geval open, aldus Kingma.

  EU-TRECHT: BEZOEK WEPKE KINGMA

 • internationalisering

  25

  kan bijvoorbeeld een waardevolle bijdrage

  leveren aan de Talent Community. En ook

  kennisevenementen dragen in grote mate

  bij aan het aantrekken en behouden van

  talent. Naast de economische waarde van

  deze kennisevenementen door bijvoorbeeld

  matchmaking op de arbeidsmarkt en kenni-

  suitwisseling zorgen deze evenementen ook

  voor socialisatie en integratie van talent en

  hun familieleden.

  MEER KENNISEVENEMENTEN VOOR DE REGIOKennisevenementen zijn ook een belangrijk

  onderdeel van de internationale agenda. Op

  het Get Connected evenement op 5 maart

  werd de EBU-aanvraag Kennisevenementen

  gelanceerd. Hiermee stelt de EBU een stimu-

  leringsfonds beschikbaar voor organisatoren

  van kennisevenementen die aansluiten op de

  EBU-speerpunten Groen, Gezond en Slim.

  Ook de gemeenten Amersfoort en Utrecht

  zien het belang van kennisevenementen.

  Samen met uitvoerende partners werken

  zij aan een investeringspakket ter waarde

  van 1,3 miljoen euro en zon 25 banen in de

  hotel- en congresbranche binnen de regio,

  voor de komende drie jaar. Een gemiddelde

  bezoeker van een dergelijk evenement blijft

  drie dagen in de regio en besteedt zon 344

  euro per dag. Met die rekensom levert de in-

  vestering naar verwachting een extra omzet

  op van 7,5 miljoen euro.

  THE CHERRY ON THE EXPAT CAKEWe stipten het hierboven al even aan: Utrecht

  beschikt sinds januari over een expat center,

  te vinden in het Stadskantoor in Utrecht. Je-

  roen Kreijkamp opende als wethouder van

  de gemeente Utrecht en boardlid van de

  EBU het expat center, samen met staatsse-

  cretaris Dijkhoff. The cherry on the cake van

  de internationalisering die Utrecht de laatste

  jaren doormaakt. Zo omschreef Kreijkamp

  het belang van een expat centrum. Nu kan

  Utrecht internationaal talent op een gastvrije

  manier verwelkomen. Het expat center is

  een one-stop-shop waar expats (kenniswer-

  kers) met al hun vragen over wonen, wer-

  ken, studeren en recreren terecht kunnen.

  Je kunt er terecht om BSN-nummers en

  verblijfsdocumenten te regelen, maar ook

  om uit te vinden wat de regio nog meer te

  bieden heeft, bijvoorbeeld aan woningen of

  vrijetijdsbesteding.

  Desire van de Ven (gemeente Utrecht, co-

  ordinator internationale zaken) bevestigt

  de meerwaarde van het expat center. Het

  expat center, maar ook de Internationale

  School Utrecht, is een belangrijke voorzie-

  ning voor kenniswerkers om zich in Utrecht

  te vestigen. In 2013 waren er 6390 internati-

  onale kenniswerkers in de Provincie Utrecht,

  waarvan 3234 in de stad Utrecht. Jaarlijks

  schrijven zich 400 a 500 kenniswerkers in.

  Het is mooi dat dit nu op een centrale plek

  kan bij het expat center in het Stadskantoor

  in Utrecht. Zo bieden we meer service en

  wordt het eenvoudiger kenniswerkers aan

  te trekken en te ondersteunen bij hun ves-

  tiging in Utrecht. Daarmee faciliteren we de

  internationalisering van onze economie en

  ondersteunen we bedrijven bij het creren

  van werkgelegenheid in de regio.

  De internationale agenda is nog maar net

  gentroduceerd, maar levert nu al een waar-

  devolle bijdrage aan het regionale econo-

  mische klimaat. Een mooi resultaat. En de

  internationalisering gaat door; de Utrechtse

  ambitie is nog lang niet verzadigd!

  ISUtrecht heeft een tijdelijk,

  nieuw onderkomen. Aan de

  Bijnkershoeklaan kan de school

  de komende vier jaar haar snelle

  groei doorzetten. Daarna moet

  een permanent onderkomen zijn

  gerealiseerd voor 600 leerlingen.

  Head of School Rynette de Villiers:

  International School Utrecht is

  een belangrijk onderdeel van het

  internationale ecosysteem van de

  gemeente en provincie Utrecht.

  Dat werd onderstreept door wet-

  houder Jeroen Kreijkamp en EBU

  boardlid Richard Kraan tijdens de

  officile opening van de nieuwe

  locatie van ISUtrecht op 16 april.

  De steun van zowel de gemeente

  als de EBU is bemoedigend en

  zeker de komende jaren ook hard

  nodig. De realisatie van een per-

  manent schoolgebouw vraagt nu

  de volle aandacht. In opdracht van

  de EBU wordt op dit moment naar

  een geschikte locatie gezocht.

  Woensdag 23 september staat in het teken van de UtrechtsDuitse economische

  betrekkingen. Die dag organiseert de EBU een aantal bijeenkomsten in het teken

  van de aantrekkelijkheid van de regio Utrecht als vestigingsplaats voor Duitse

  ondernemingen. Daarnaast wordt geparticipeerd in de door de Duits-Nederlandse

  Handelskamer (DNHK) georganiseerde Duitslanddag (www.duitslanddag.nl): d

  dag voor Nederlandse ondernemers die zaken (willen) doen in Duitsland om

  informatie in te winnen en contacten te leggen.

  MEER INFORMATIE: [email protected]

  WWWW.ECONOMICBOARDUTRECHT.NL

  INTERNATIONAL SCHOOL UTRECHT

  BREIDT UIT

  FDI: STANDORT UTRECHT DAG

 • research

  26

  Op de onlangs vernieuwde website van EBU

  Research staan nu ng meer feiten en cijfers

  over de Utrechtse economie. Deze worden

  voortdurend geactualiseerd op basis van

  bronnen zoals het Centraal Bureau voor

  de Statistiek (CBS) en het UWV en hebben

  betrekking op nationale n regionale trends

  en ontwikkelingen.

  EBU COLLEGE

  Ook nieuw is dat op de site

  research.economicboardutrecht.nl

  alle informatie over EBU College te vinden is.

  Wilt u weten wanneer het volgende college

  is en wat daarin aan de orde komt? U vindt

  de aankondiging onder de button EBU

  College. Voorgaande colleges, inclusief

  samenvattingen en presentaties, staan

  online in het archief.

  ECONOMISCHE ONDERZOEKEN

  De online bibliotheek wordt het vaakst

  geraadpleegd, vertelt Monique Goddijn-Roso,

  onderzoekscordinator van EBU. Hier is de

  meest complete collectie van economische

  onderzoeken over Utrecht beschikbaar. De

  bibliotheek wordt permanent aangevuld met

  interessante en relevante publicaties van

  bijvoorbeeld Centraal Planbureau, Planbureau

  voor de Leefomgeving, Europese Commissie,

  CBS, UWV, Rabobank, ING, en universiteiten.

  Wie continu op de hoogte wil blijven van

  nieuwe onderwerpen, feiten en data, kan zich

  via de site aanmelden voor de maandelijkse

  research nieuwsbrief.

  Wist u dat Vianen koploper is in het aanbieden van duurzame producten en diensten? Dat Amersfoort niet onderdoet voor Utrecht als het gaat om innovatie bij bedrijven en organisaties? En dat de huizenprijzen in de provincie Utrecht 25% boven het landelijke gemiddelde liggen?

  EBU Research is vernieuwd Nu altijd actuele cijfers over de regionale economie

  Monique Goddijn-Roso

  06 33 67 92 42

  [email protected]

  economicboardutrecht.nl

  HANDIG: FACTSHEETS PER GEMEENTE

  Over elke gemeente in de provincie Utrecht zijn op

  research.economicboardutrecht.nl factsheets beschikbaar.

  Wie wil weten hoe het zit met de vergrijzing of de

  ontwikkeling van banen, heeft snel actuele cijfers en

  informatie voorhanden. Deze zijn afkomstig uit het

  Provinciaal Arbeidsplaatsen Register, de jaarlijkse enqute

  hiervoor en de regionale bevolkingsprognoses van het

  CBS/Planbureau voor de Leefomgeving. Beleidsadviseurs,

  ondernemers en consultants kunnen zich zo snel een beeld

  vormen van de temperatuur van de Utrechtse economie en

  in het bijzonder die van een bepaalde gemeente.

  RESEARCH.ECONOMICBOARDUTRECHT.NL

 • 27

  agenda

  27

  Tour de France Business event

  Get Connected bijeenkomst

  3 juli 15

  9 okt 15

  SURE week

  5 t/m 9 okt 15

  AGENDA

  Standort Utrecht Tag

  Games for Health Europe

  23 sept 15

  2 & 3 nov 15

  De SUREweek biedt een breed