B-connected 1

of 7 /7
e Relatiemagazine van BRidgis e NO.1 • 2007 b connected Nieuw: Geo Webservices Meer online data in gebruikers- vriendelijker DSP Nederland per hectare Navigatie van deur tot deur snelle adresselectie voor eRa-makelaars

Embed Size (px)

description

Relatiemagazine nummer 1

Transcript of B-connected 1

 • e R e l at i e m a g a z i n e va n B R i d g i s e N O . 1 2 0 0 7

  b connected

  Nieuw: Geo Webservices

  Meer online data in gebruikers-vriendelijker DSP

  Nederland per hectareNavigatie van deur tot deur

  snelle adresselectie voor eRa-makelaars

 • I 3 I

  Nieuw: Geo Webservices

  En verder:data op maat voor Basisnet 5

  datapartners bijeen voor kennisuitwisseling 6 stichting waarborgt continuteit gebruik data 6

  Orwell en de informatiemaatschappij 6

  de partners van Bridgis 7

  3 miljoen bezoekers per maand snel en correct informeren 8

  meer online data in gebruiksvriendelijker dsP 9

  landinkaart 11

  navigatie van deur tot deur 11

  snelle adresselectie voor eRa-makelaars 11

  verbinding in de natuur 11

  Colofon

  bconnected is een uitgave van Bridgis en verschijnt twee maal per jaar. De artikelen in dit magazine zijn ter informatie. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Overname voor eigen gebruik is toegestaan met bronvermelding.

  RedactieBridgis en DeJong&Verder

  FotografieChris van Koeverden Bridgis Shutterstock.com

  Ontwerp en opmaakNout Design

  druk en afwerkingTailormade

  Bridgis bvPostbus 71 4000 AB Tiel(0344) 63 62 42 www.bridgis.nl

  Nederland per hectare

  Verbeelding van de verbinding

  4

  9

  10

  bconnected!Redactioneel

  Ieder mens heeft een beeld

  van de werkelIjkheId. In

  bedrIjven maken mensen

  met elkaar een collectIef

  beeld. daarIn Is de werke-

  lIjkheId zo geordend dat

  de dIngen van vandaag en

  morgen een plaats hebben.

  zo weet je beter wat je moet

  doen en vooral wat je moet

  laten.

  Bridgis is al vijftien jaar actief in geografische data. Het is onze ambitie om de beste te zijn in het ontwikkelen, combineren en ontslui-ten van geografische data. Niets minder maar vooral ook niets meer. Wij zien onszelf als een digitaal datamagazijn, het Bridgis Geo Service Centre. Wij concentreren ons op databron-nen, de combinatie ervan in een datalab en op het bouwen van dataservices waarmee die data kunnen worden gebruikt. Internet helpt ons daar enorm bij.

  Het concept bconnected komt uit onze eigen keuken en belichaamt de verbinding tussen bronhouders en gebruikers. In dit nieuwe ma-gazine krijgt dit concept voor het eerst concreet gestalte. Met dit blad informeren wij u over de databronnen, ontwikkelingen in ons datalab, de online shop en onze Geo-Webservices. We

  Gratis abonnementAls relatie van Bridgis ontvangt u bconnected 2 x per jaar. Ontvangt u bconnected nog niet rechtstreeks of weet u niet zeker of u in de verzendlijst bent opgenomen, meldt u dan aan via www.bridgis.nl.

  I 2 I

  $)342)"54)%

  3%26)#%3

  ,!"

  "2/.

  6!34'/%$ 6%),)'(%)$ -/"),)4%)4 -!2+%4).'-!2+4

  /.,).%3(/0 8-,

  b connected

  BCONNECTED I NOvEmBEr 2007 NOvEmBEr 2007 I BCONNECTED

  laten gebruikers aan het woord, vertellen wat men met onze gegevens doet en signale-ren nieuwe ontwikkelingen waarmee Bridgis raakvlakken heeft en waar we een rol in kun-nen hebben. Het thema verbinding loopt als een rode draad door de inhoud.

  Het schema geeft onze werkelijkheid abstract weer. De herkenning wat u op welk niveau leest ziet u bij ieder artikel in kleurblokjes terug. bconnected combineert verslagge-vingover eigen activiteiten met informatie over maatschappelijk georinteerde onder-werpen waarmee wij vanuit ons vak en onze cultuur affiniteit hebben. Het magazine ver-schijnt twee maal per jaar. Ik wens u veel leesplezier!

  Cees Guikers - Directeur

  Wij onderkennen voor onze data en services vier marktsegmenten:

  Vastgoed - Hier ligt het accent op nauwkeurigheid in de combinatie van Bridgis Adreslocaties, topo-grafische kaarten, luchtfotos en adresgegevens.

  Milieu en Veiligheid - Hier ontwikke-len wij onze toegevoegde waarde in betrouwbare populatiegegevens voor (groeps)risicoberekeningen, crisis-

  management en rampenbestrijding. Mobiliteit - Onze dienstverlening

  concentreert zich op nauwkeurige plaatsbepaling.

  Marketing en communicatie - Een breed begrip waarin geografie van belang is bij de bepaling van marktposities en potenties maar ook in publieksvoorlichting.

 • het gebruIk van webservIces Is nIet meer weg te denken In de systeemarchItectuur van

  organIsatIes. webservIces herschIkken stukjes InformatIe of combIneren ze tot andere

  of nIeuwe gegevens en producten. met de nIeuwe geo webservIces van brIdgIs kan

  Iedereen snel en eenvoudIg zIjn bestaande gegevens aanvullen met de geografIsche

  InformatIe uIt het eIgen datalab.

  Nieuw: Geo WebservicesSnel en eenvoudig geo-informatie uit datalab

  I TEKST: SASKIA DE JONG I

  De markt voor standaard services kent vrijwel geen

  grenzen. Alle websites en webservices die belangrijke adreslocaties, kaarten en andere vormen van geografische informatie bevat-ten, behoren ertoe. En dat zijn er veel. De komst van Google Maps heeft geografische

  webtoepassingen enorm gestimuleerd. Met de nieuwe Geo Webservices biedt Bridgis de mogelijkheid om snel en eenvoudig uw bestaande gegevens aan te vullen met de geografische informatie uit haar datalab, op basis van geavanceerde internettechnologie. Dit kan betrekking hebben op informatie over een of meerdere adressen, of topografi-sche en wegenkaarten en luchtfotos.

  grote nauwkeurigheidDe toegankelijkheid die de stroom van data via Google op gang heeft gebracht, maakt

  onderscheid des te noodzakelijker. Bridgis is marktleider in het ontwikkelen, combineren en toegankelijk maken van geografische data en maakt uitsluitend gebruik van gekwalifi-ceerde databronnen van gerenommeerde datapartners. Deze organisaties staan garant voor landsdekkende, actuele en betrouwbare

  databronnen. Ook de gegevens van Geo Web-services zijn dus van hoge kwaliteit.

  abonnementMet een abonnement heeft u toegang tot Geo Webservices. U kiest vooraf de staffel die past bij uw informatiegebruik. De eenheid van informatie is een credit met een waarde van vijf eurocent. Er zijn drie typen credits: data, map en info. Data zijn bijvoorbeeld co-rdinaten van een adres, map is een kaart of een luchtfoto en info kan een telling van een aantal zijn. f

  BCONNECTED I NOvEmBEr 2007 I 5 II 4 I

  bridgis maakt uitsluiteNd gebruik vaN gekwalificeerde databrONNeN vaN

  gereNOmmeerde datapartNers

  veIlIg bouwen en vervoeren, dat Is het doel van basIsnet. In het project

  worden onder leIdIng van het mInIsterIe van verkeer en waterstaat

  kaarten gemaakt van de basIsnetten water, weg en spoor. met behulp

  van deze kaarten kunnen gevaarlIjke stoffen ook In de toekomst

  veIlIg en evenwIchtIg worden vervoerd, rekenIng houdend met alle

  partIjen. met data uIt brIdgIs grIds zIjn rIsIcoberekenIngen rond

  spoorInfrastructuur gemaakt.

  In samenwerking met adviesbureau AVIV

  werkte Bridgis aan het project. Voor de mo-daliteit spoor van het project heeft Bridgis aanwezigheidsgegevens geleverd in een dag- en nachtsituatie. Wij hebben hier-voor de onlangs gentroduceerde standaard Bridgis Grids gebruikt. Deze aggregatie was vanzelfsprekend omdat AVIV in diverse pakketten en processen al werkte met een benadering op basis van grids. AVIV is een adviesbureau dat is gespecialiseerd in externe veiligheidsvraagstukken.

  Kant-en-klaar productArjen Schulenberg, adviseur bij AVIV: De samenwerking met Bridgis is al in 2005 be-gonnen toen we voor een soortgelijk project zeer gedetailleerde data nodig hadden over de geografische positie van zogenaamde kwetsbare objecten als bijvoorbeeld wonin-gen. In onze ogen is Bridgis een professionele partner voor het leveren van informatie van hoge kwaliteit op een dergelijk gedetailleerd niveau. De grids die Bridgis heeft gemaakt hebben ervoor gezorgd dat wij bij ople-vering van het project een kant-en-klaar product ontvingen waarmee we direct verder konden in de advisering rondom Basisnet. Deze aanpak zorgde voor een overzichtelijke, uniforme en snel te verwer-ken oplossing. We hebben de contacten met Bridgis tijdens dit project als zeer prettig en professioneel ervaren. f

  Het Basisnet bestaat uit drie kaarten waarop be-staande spoor-, vaar- en rijkswegen onderverdeeld zijn in drie categorien routes:

  Routes waar het vervoer van gevaarlijke stoffen geen beperkingen krijgt opgelegd, maar waar wel ruimtelijke beperkingen gelden.

  Routes waar zowel beperkingen voor het vervoer als voor de ruimtelijke ontwikkeling gelden.

  Routes waar alleen beperkingen voor het vervoer zijn.

  Met Basisnet komt er duidelijkheid over waar welk vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt en wat de consequenties zijn van het vervoer voor bur-gers, bestuurders, bedrijfsleven en hulpverlening. Het Basisnet wordt vastgelegd in regelgeving.

  Data op maat voor BasisnetSamenwerking met AVIV

  e a R j e n s C h u l e n B e R g

  SERVICES

  VEILIGHEID

  NOvEmBEr 2007 I BCONNECTED

  Wat is Basisnet?

  Bij het vervoer van gevaarlijke stoffen spelen belangen op het ge-bied van vervoer, ruimtelijke ont-wikkeling en veiligheid een grote rol. Er zijn steeds meer ontwikke-lingen in Nederland zichtbaar die zorgen voor spanning hiertussen. Met het doel een duurzaam even-wicht te creren tussen het vervoer van gevaarlijke stoffen, ruimtelijke ontwikkelingen en veiligheid, is het Basisnet ontstaan. Het pro-ject wordt door het ministerie van Verkeer en Waterstaat samen met onder andere het ministerie van VROM, gemeenten, provincies en bedrijfsleven uitgevoerd.

  Wat is een webservice?

  Een webservice is een applicatie-component die toegankelijk is via standaard webprotocollen. Met een webservice kun je op afstand en meestal over het internet vanaf een client computer een dienst op-vragen aan een server. Bijvoorbeeld in de vorm van een adres en een aantal parameters, een selectie-gebied in de vorm van een shape- bestand of een administratief gebied. Het antwoord is eenvoudig en een-duidig gedefinieerd in de vorm van een RD-cordinaat, gegevens over een adres, een lijst met adressen, een kaartbeeldbestand of een telling. Een webservice bevat geen gebrui-kersinterface en biedt geen verdere interactie dan een eenmalig vraag en antwoord.

 • De op te richten Stich-ting Continuteit Bridgis

  Geo Service Centre geeft klanten de ze-kerheid een totaal pakket aan data onge-stoord te kunnen blijven gebruiken, wat er ook gebeurt met Bridgis: software, eigen gegevensverzamelingen, ict-infrastructuur en data van derden. Herman Kui, commer-cieel manager van Escrow Europe gaf tijdens de bijeenkomst met de datapartners van Bridgis informatie over het zekerstellen van data door derden. Escrow waarborgt geen zogenaamde derden afhankelijkheden. Dit zijn bij Bridgis vooral de databronnen. De Stichting Continuteit garandeert het gebruik daarvan blijvend.

  Waarborg door derdenEscrow betekent letterlijk waarborg in han-den van derden. Escrow zorgt ervoor dat de continuteit van een product of dienst is gewaarborgd in het geval de leverancier niet langer in staat is te presteren, bijvoor-beeld door faillissement. In de wereld van de software komt dit er doorgaans op neer dat

  de leverancier van een applicatie de bron-code en documentatie bij een derde (Escrow Agent) deponeert en dat klanten die onder bepaalde voorwaarden bij die partij kun-nen opvragen. Met behulp van de broncode en documentatie kan de applicatie worden onderhouden en verder ontwikkeld.

  asP / saasBij Application Service Providing / Sofware as a Service (ASP / SaaS) wordt op afstand gebruik gemaakt van de applicatie. Dit brengt een aantal belangrijke voordelen met zich mee op het gebied van gebruiksvriende-lijkheid, onderhoud en installatie. Het heeft ook tot gevolg dat belangrijke data, zoals klantgegevens die eigendom zijn van de gebruiker, worden opgeslagen bij de leveran-cier. Bij technische uitval zijn de applicatie en de data tijdelijk niet meer toegankelijk. Dat is bijzonder vervelend maar de kans hierop is bij professionele aanbieders mini-maal en bovendien garanderen zij een hoog Service Level. Echter, bij uitval van de aanbieder zelf,

  bijvoorbeeld om bedrijfseconomische rede-nen, zijn de consequenties voor de gebrui-ker veel drastischer. De kans is groot dat de service en data permanent niet meer toegankelijk zijn. ASP / SaaS Escrow kan dit risico wegnemen. Iedere ASP / SaaS Escrow is een op maat gesneden combinatie van Escrow van soft-waretechnologie, gegevensverzamelingen (data) en informatie over bijvoorbeeld de relevante ict-infrastructuur en back up voor de infrastructuur. f

  Stichting waarborgt continuteit gebruik data

  klanten van het geo servIce centre van brIdgIs gebruIken nIet alleen software en

  Ict-Infrastructuur, maar ook een of meerdere databronnen uIt het datalab. dIe

  data zIjn geen eIgendom van brIdgIs maar van haar datapartners. om te allen tIjde

  contInuteIt en blIjvende toegang tot data te kunnen borgen, heeft brIdgIs de IntentIe

  de datapartners de gebruIksrechten op hun data te laten onderbrengen In een

  zogenoemde stIchtIng contInuteIt. de komende maanden worden de mogelIjkheden

  onderzocht met hulp van escrow europe.

  BRON

  I 6 I

  De partners van Bridgis

  I 7 IBCONNECTED I NOvEmBEr 2007 NOvEmBEr 2007 I BCONNECTED

  Escrow Europe

  Escrow Europe

  Software LeverancierGebruiksrecht

  op software

  (Con

  ditio

  neel

  ) to

  egan

  g to

  t br

  onco

  de

  Broncode

  Het principe van Soware Escrow

  Software Escrow verschaft conditioneel toegang tot de broncode

  NAVTEQ is wereldleider in digitale kaarten van topkwaliteit. U vindt NAVTEQ-gegevens in de meeste autonavigatie-systemen die in Noord-Amerika en Europa wor-den verkocht.

  Deze onderneming is gespecialiseerd in pro-ducten en diensten op het gebied van doel-groepadressen en direct marketing. Cendris is een deelneming van TNT Post, dat aan elk officieel door de gemeente vast-gelegd adres een perceel-code toekent.

  WDM Nederland verza-melt en exploiteert infor-matie over consumen-ten en huishoudens ten behoeve van marketing, verkoop en communica-tie. Als basis voor de ge-gevens wordt de zes-po-sitie postcode gebruikt. De (gemiddeld) zestien huishoudens in n postcodegebied zijn in veel opzichten homogeen van samenstelling.

  Stichting LISA heeft ten doel het beschikbaar hebben van informatie over vestigingen en de werkgelegenheid in ge-heel Nederland. Hieron-der vallen ook de over-heid, het onderwijs, de gezondheidszorg en de vrije beroepsbeoefenaars.

  Prosu is Nederlands nummer n in (data-base) marketing in de agrarische sector. Het bedrijf bouwt en on-derhoudt geavanceerde agrarische databases.

  Sinds begin 2004 is de Topo-grafische Dienst een dienst van het Kadaster. De Topografische Dienst Kadaster voert als enige instantie in Nederland een uniforme, landsdekkende to-pografische kartering uit. De belangrijkste kaartseries zijn de kaarten op de scha-len 1:10.000, 1:25.000, 1:50.000 en 1:250.000. Daar-naast worden diverse speciale kaarten geproduceerd voor civiele en militaire gebruikers.

  Imagem verzamelt, gebruikt en beheert geospatile beeld-data. Naast software en maatwerk oplossingen le-vert het bedrijf onder meer ook een luchtfoto archief van Nederland en hoogtegege-vens van terreinen, gebouwen, bomen en water.

  Misdaadkaart.nl geeft als enige website in Nederland een actueel overzicht van overtredin-gen en misdaden die in Neder-land plaatsvinden. De site toont alle misdaden die door de Neder-landse politie via persberichten worden verspreid. Elke misdaad komt in de database terecht met een schat aan metadata.

  Het Nederlands Bureau Waardebepaling Onroerende zaken (NBWO) levert objec-tieve, efficinte en effectieve modelmatige waardering van onroerende zaken voor verschillende marktgebieden.

  Gerben Koppelman van Arcadis Ruimtelijke Infor-

  matie presenteerde Landinkaart dat juist enkele dagen daarvoor was gentrodu-ceerd. Ook hierover elders in dit blad meer. De datapartners toonden zich aangenaam verrast door de informatierijkdom en fraaie vormgeving van het nieuwe product. De combinatie van publieke en commercile data en de materiedeskundigheid van

  met enIge regelmaat nodIgt brIdgIs haar datapartners

  uIt voor een gezamenlIjke bIjeenkomst waarIn InformatIe

  en kennIs worden uItgewIsseld en Ideen getoetst. zo

  ook afgelopen 4 oktober; de agenda was gevarIeerd.

  de datapartners zIjn genformeerd over de nIeuwe versIe

  van dsp en de geo webservIces waarover u elders In dIt

  nummer meer kunt lezen.

  Datapartners bijeen voor kennisuitwisseling

  BRON Arcadis levert een uniek resultaat dat aan zowel makelaars als consumenten veel toegevoegde waarde biedt in het aan- en verkoopproces van woningen. Voor de bronhouders van de data van Bridgis bleek 2+2 inderdaad 5 te zijn geworden. Tijdens de bijeenkomst was er ook aandacht voor de op te richten Stichting Continuteit Bridgis Geo Service Centre. f

  BRON

  bron: Escrow Europe

 • I 8 I I 5 I

  Orwell en de informatiemaatschappij

  COLUMN

  De visie van

  Nederland per hectare

  In heel veel geografIsche

  InformatIesystemen wordt

  gebruIkgemaakt van

  zogenaamde grIdcellen.

  brIdgIs Introduceert met

  brIdgIs grIds de ultIeme

  basIs: alle adressen In

  nederland gekoppeld aan

  cellen van een hectare.

  een handIge InformatIe-

  eenheId dIe zIch bIjzonder

  goed leent voor grafIsche

  presentatIes.

  Het Nederlands grondge-bied kan worden bedekt

  met een mozaek van miljoenen tegeltjes van 100 x 100 meter. Met dit ruitennet wordt in een oogopslag duidelijk hoe een bepaald verschijnsel zich voordoet, zoals bijvoorbeeld concentraties van ziekmeldingen die tot een epidemie kunnen leiden. Met Bridgis Grids is het koppelen van de juiste informatie aan de gridcellen vanaf nu heel eenvoudig gewor-den. Bridgis Grids is namelijk een relatietabel

  waarin op basis van Bridgis Adreslocaties voor iedere cel is bepaald welke adressen zich daarin bevinden. Gebruikers kunnen met be-hulp van Bridgis Grids hun eigen adresdata eenvoudig aan de gridcellen koppelen.

  PopulatiegridsBridgis Grids kent een aantal varianten waar-onder een basisrelatietabel en versies van po-pulatiegrids. Deze is opgebouwd uit Bridgis Adrespopulaties en Bridgis Adresfunties en

  LAB

  3 miljoen bezoekers per maand snel en correct informeren

  bevat per gridcel een opgave van het aantal personen. Door hier de eigen populatiedata tegen af te zetten kan de relatieve waarde per gridcel worden berekend, bijvoorbeeld van het aantal hindermeldingen, ziektegevallen e.d. Elders in dit nummer van bconnected kunt u lezen hoe wij aan AVIV op basis van Bridgis Grids data hebben geleverd voor risi-coberekeningen rond infrastructuur. f e

  i a e d i F i C av e R i t d O m u m ,

  funda, een InItIatIef van de nederlandse verenIgIng van makelaars (nvm) en konInklIjke

  wegener, maakt voor haar websIte gebruIk van een maatwerk stratentabel en brIdgIs.

  de websIte vormt de schakel tussen consument en nvm-makelaar. het Is de grootste en

  meest bezochte woonsIte van nederland met drIe mIljoen unIeke bezoekers per maand.

  Voor een gedetail-leerde aanduiding

  van objecten (woningen en bedrijfspanden) op Google Maps, maakt Funda gebruik van de online geocodeerservice van Bridgis. Daarnaast neemt Funda een relatietabel van Bridgis af. In deze tabel wordt een link gelegd tussen buurten, postcodes en straten (ook voor nieuwbouwwijken). Deze oplossingen zijn toegepast voor de vernieuwde website www.funda.nl, die in april 2007 gelanceerd

  is. Zowel de bezoekers van deze website als de aangesloten NVM-makelaars, reageren zeer positief op deze nieuwe mogelijkheden.

  Jeroen Wilhelm, marketing manager Funda: Met het gebruik van Google en satellietfotos zijn objecten steeds beter te herkennen. Het is voor Funda steeds belangrijker dat zij deze goed op de kaart positioneert. Bovendien is het van essentieel belang, dat de gepresen-teerde informatie correct is. Voor het online

  DISTRIBUTIE

  e j . W i l h e l m

  zetten van de data wordt deze uitvoerig getest. Achteraf wordt de data ook nog eens door de aangesloten NVM-makelaars gecontroleerd. Betrouwbaarheid en actualiteit van data zijn noodzakelijk om het beste product te leveren in een markt met toenemende concurrentie. Bridgis sluit met haar dienstverlening per-fect aan op de wensen van Funda. Wij zijn zeer tevreden over de onderlinge samenwer-king en over de snelheid en flexibiliteit van Bridgis. f

  I 9 I NOvEmBEr 2007 I BCONNECTED

  Adresfuncties (Plus) en Adrespopulaties toegevoegd

  Meer online data in gebruiksvriendelijker DSP de nIeuwe versIe van dsp Is technIsch en functIoneel

  verbeterd en uItgebreId. dsp (data servIce provIdIng) Is uw

  centrale punt bIj brIdgIs voor het onlIne bestellen van data,

  het maken van analyses, het geocoderen van adressen en In

  kaart brengen van projectdata. brIdgIs Introduceerde dsp2.0

  In junI dIt jaar.

  In de tweede versie van DSP zijn nieuwe databe-

  standen toegevoegd zoals Adresfuncties (Plus), Adrespopulaties en diverse aggregraties van WDM-data. Daarnaast is een compleet pakket aan topografische raster- en vectorkaarten n de NAVTEQ Streets Wegenkaart beschikbaar.Bijzonder aan dit online kaartenaanbod is dat de gebiedselecties op basis van eigen contouren kunnen worden uitgevoerd. Dat kan onder meer met behulp van eigen

  DISTRIBUTIE

  Wat is nieuw: Uitbreiding van online data met raster- en vectorkaarten Kaarten afrekenen per km2 op basis van eigen contouren als gebiedsselectie Uitbreiding aanbod beschrijvende gegevens met Adresfuncties (Plus), Adrespopulaties en

  aggregatie van WDM-data op 5- en 4-positie postcodeniveau Offerte per mail met hyperlinks voor direct bestellen of wijzigen offerte DSP2.0 werkt intutiever, sneller en gebruiksvriendelijker

  65 databestandenAan de uitbreiding van data ging onderzoek onder de gebruikers vooraf. Het bleek dat er vooral behoefte was aan meer kaartdata.

  Daarom zijn topografische raster- en vector-

  kaarten en wegenkaarten

  aan het as-sortiment toege-

  voegd. De klant kan in DSP2.0 kiezen uit

  in totaal 65 databestan-den van de leveranciers

  waarmee Bridgis al vele jaren samenwerkt: Cendris,

  Wegener DM, LISA, Prosu, TDKadaster en NAVTEQ.

  shapefiles, bijvoorbeeld van de geluidscon-tour rond een object. Dit is een kwestie van uploaden en data selecteren. Nieuw is ook dat men online een prijscalcu-latie kan maken. De nieuwe offertemodule biedt tevens de mogelijkheid om direct te be-stellen. Niet alleen van data maar ook van uit te voeren analyses. Kaarten kunnen per km2 worden afgenomen. U betaalt dus al-leen voor kaartmateriaal dat u nodig hebt.

  meer dan 200 gebruikersDSP is op ieder moment van de dag toegan-kelijk voor het bestellen van geografische data zoals kaarten, cordinaten en beschrijvende gegevens van adres-sen en postcodes. DSP kent inmiddels meer dan 200 gebruikers. De meeste klanten zijn advies-, ingenieurs- en on-derzoeksbureaus met projecten waar-voor men vaak en snel data nodig heeft van wisselende gebieden in wisselende samenstelling.

  geo service CentreAan de basis van DSP staat het Geo Ser-vice Centre, een digitaal lab dat data uit verschillende bronnen combineert tot nieuwe producten en toepassingen die via internet toegankelijk zijn. Met het Geo Service Centre ondersteunt Bridgis niet alleen haar eigen datawinkel DSP, maar ook applicaties van klanten. f

  George Orwell beschrijft in 1948 de fictieve wereld in 1984. Het is een totalitaire wereld, een mentale gevangenis waarin de menselijke vrijheid volledig aan banden is gelegd, de werkelijkheid wordt gemanipu-leerd en het leven onder controle staat van Big Bro-ther. Het is een wereld waarin wij niet zouden willen leven. Toen het feitelijk 1984 was geworden ging er een lichte zucht van verlichting door onze vrije wes-terse wereld. De voorspellende waarde was gelukkig niet groot gebleken.

  Ongeveer dertig jaar later en geleden heeft futuroloog Alvin Toffler in zijn boek The Third Wave de komst van de informatiemaatschappij voorspeld. Veel van wat hij ons voorhield klonk toen nog ongeloofwaardig. Vandaag weten wij dat zijn voorspelling alles behalve fictie was. Wij kunnen ons vandaag geen leven meer voorstellen zonder computers en chips in de apparaten die wij gebruiken. Onze moderne wereld ligt inmid-dels volledig aan de beademing van het internet.

  Wij geografen zijn de informatiemakers avant la lettre. Als geen ander weten wij dat informatie nooit meer kan zijn dan een abstractie van de werkelijkheid. Dat weet natuurlijk iedereen wel, maar toch laten wij ons dagelijks door onze zelf gecreerde informatie in de luren leggen. We gebruiken het gemiddelde om onze vermeende achterstand te motiveren en we denken dat het goed met ons gaat als de AEX-index stijgt.

  Was Orwell dus eigenlijk niet ook een hele goede futuroloog?De wereld die hij ons schetst, wordt meestal wat al te gemakkelijk vereenzelvigd met die van de totalitaire (communistische) regimes. In de toelichting op de Nederlandse uitgave kunnen we lezen dat hij (Orwell) zijn antiutopie heeft bedoeld als een waarschuwing tegen lk totalitair systeem dat zich .. opstelt als be-dreiging van de vrijheid en eigen persoonlijkheid van het individu. Mensen die iedere dag massaal en vrijwillig plaatsne-men in de files van het woon-werkverkeer leven in een zelfde mentale gevangenis en totalitaire wereld.Big Brother heeft in delen van Londen de vorm aan-genomen van een enorm aantal veiligheidscameras waardoor het onmogelijk is geworden om niet te worden gezien. Is Big Brother dus feitelijk niet veel meer de metafoor voor onze informatiemaatschap-pij waarin de werkelijkheid is verworden tot dezelfde abstracties als waarmee Winston Smith in 1984 wordt beneveld?

  De kaart is niet het gebied, het handelsregister is niet het bedrijfsleven en het gemiddelde bestaat niet echt. Pak 1984 nog eens van de plank en vervang Big Brother door onze informatie-economie. Orwell is een betere futuroloog gebleken dan Toffler!

  Prof.dr.ir. Leopold S.F. VerbiestdonckGeograaf

  BCONNECTED I NOvEmBEr 2007

 • Verbeelding van de verbinding

  Navigatie van deur tot deur

  Snelle adresselectie voor ERA-makelaars

  De schone kunsten zijn bij uitstek het ter-rein waarop de mens zijn scheppend vermo-gen etaleert. Muziek, dans, literatuur, beel-dende kunst lenen zich ieder op hun eigen wijze voor de verbeelding van de gedachten in het hoofd van de componist, de choreo-

  graaf, de schrijver, de beeldhouwer en de schilder. In iedere uitgave van bconnected gaan wij op zoek naar het thema verbinding in de verbeelding van kunstenaars. Ter re-lativering van onze dagelijkse drukte en om te beseffen dat er meer is tussen hemel en aarde dan internet, GPS en GSM.

  Geen beter beeld om mee te beginnen dan de verbeelding van de Schepping van de

  Op het plafONd vaN de sixtijNse kapel iN rOme verbeeldt michelaNgelO de meNs

  als gOds eveNbeeld

  mens. Op het plafond van de Sixtijnse Kapel in Rome verbeeldt Michelangelo de mens als Gods evenbeeld want zo wil het verhaal in Genesis, het boek dat in de ogen van zijn opdrachtgevers de waarheid ver-telt. Het zou de vader kunnen zijn die zijn zoon op weg helpt. De afstand tussen hun beider wijsvingers is de verbeelding van hun relatie. Minuscuul klein is die afstand want veel dichterbij kun je niet komen. En tegelijkertijd is zij onmetelijk groot want ze bestaat niet echt. De verbinding is er niet, maar ook wel. Het symboliseert ook wat ons mensen zo dramatisch onderscheidt van de rest van de Schepping. Je hoeft niet fysiek verbon-den te zijn om toch in je hoofd een verbin-ding te maken met een opvatting, een idee, een droom, een verbeelding van een ander. Mensen kunnen zich met elkaar verbinden door woorden, beelden, gelui-den, vormen en kleuren. Dat is een onme-telijke rijkdom en een onuitputtelijke bron van schoonheid. f

  In hun streven naar de gunst van de

  consument streven de leverancIers

  van navIgatIesystemen naar een zo

  groot mogelIjk nauwkeurIgheId.

  Iemand de deur wIjzen krIjgt een

  dubbele betekenIs. want brIdgIs heeft

  met behulp van brIdgIs adreslocatIes

  de nederlandse wegennetwerken van

  zowel tele atlas als navteQ van de juIste

  huIsnummerranges voorzIen.

  In de kaart onder ieder navigatiesysteem is van ieder stukje straat bekend welke

  huisnummerrange zich links en rechts van de weg bevindt. Zo weet het systeem van de T-splitsing dat deze bijvoorbeeld rechts ligt en niet links. Bridgis heeft met behulp van Bridgis Adreslocaties de Neder-landse wegennetwerken van zowel Tele Atlas als NAVTEQ van de juiste huisnummerranges voorzien. Zo dragen wij er aan bij dat niemand in ons land nog hoeft te verdwalen. Het einde van de ontwikkeling is nog niet bereikt. Het zal alle-maal nog nauwkeuriger worden. Als in de kaart ieder adres met een unieke locatie bekend is, zal de stem u zeggen eindbestem-ming over 20 meter rechts. Uw enige zorg zal dan nog bestaan uit het vinden van een parkeerplaats. Helaas ziet het er naar uit dat dat er niet eenvoudiger op zal worden. f

  MOBILITEIT

  Wat wonen jullie hier toch fantastisch! Zou ook wel iets voor ons zijn. Als er hier in de buurt een huis te koop komt,

  geef ons dan een seintje. U kent dergelijke gesprekken in uw familie en vriendenkring vast ook wel. De ERA-makelaar is ervan overtuigd dat een mailing naar omwonenden een efficinte manier is om een te koop komende woning onder de aandacht te brengen. ERA heeft deze werkwijze vormgegeven met de Digitale Marketing Car-rousel. Voordat de beproefde media worden ingezet krijgen de omwonenden een mededeling in de brievenbus dat een bepaalde woning in de verkoop zal komen. De mailing is voor de ERA-makelaars ontwikkeld door Factotum Media in Hil-versum. Dit bedrijf is gespecialiseerd in mediaondersteuning voor makelaars.

  De applicatie werkt volledig via internet. De ERA-makelaar geeft via de software van Factotum Media het adres op van de woning in kwestie en bepaalt de straal van het gebied waarin hij een mailing wil verzenden. De software wisselt via XML-berichten de informatie uit met het Geo Service Centre van Bridgis. Wij selecteren alle bestelbare adressen en sturen die per straat gegroepeerd terug. De makelaar kan eventueel straten elimineren of de straal aanpassen. Als hij tevreden is over de adresselectie geeft hij Factotum Media de opdracht om de kaarten te personaliseren, drukken en automatisch te verzenden. Dezelfde dag al gaat de mailing op de post en kunnen omwonenden familie of vrienden ver-wittigen met de boodschap: Zeg jij wilde toch horen wanneer er hier in de buurt een huis te koop komt? Ik heb hier een bericht van de ERA-makelaar en volgens mij is dat huis echt iets voor jullie! f

  DISTRIBUTIE

  I 10 I I 11 IBCONNECTED I NOvEmBEr 2007

  LandinkaartARCADIS heeft op 1 oktober onder de naam Landin-kaart een speciaal internetloket geopend. Landinkaart is gericht op het makkelijk vinden van informatie over vast-goed. Het stelt gebruikers en (toekomstige) eigenaren van onroerend goed in staat om eenvoudig informatie te verkrijgen over hun woonomgeving, zoals bijvoorbeeld over de wijk, welstand, bereikbaarheid, voorzieningen, woonbeperkingen en milieurisicos. ARCADIS maakt via deze informatiedienst haar grote kennis en ervaring op het gebied van vastgoed, ruim-telijke inrichting en milieu in eerste instantie toegan-kelijk voor zakelijke gebruikers. In een later stadium is het via een speciale internetoplossing ook beschikbaar voor consumenten. ARCADIS speelt met de komst van Landinkaart in op het Europese en Nederlandse over-heidsbeleid, dat erop gericht is informatie beter toegan-kelijk te maken. In de voorbereiding en exploitatie van Landinkaart werkt Arcadis intensief samen met Bridgis. In het vol-gende nummer van bconnected zullen wij u hierover uitgebreid informeren.

  ERA Demo MakelaarFranciscusweg 2191216 SE HilversumT 035 - 688 11 88 I F 035 - 688 11 99E [email protected]

  www.era.nl

  Hilversum

  Vraagprijs: 532.000,00 K.K.

  Heeft u vragen over deze woning of over uw eigen woning, neemt u dan

  gerust contact met ons op.

  Pernestraat 50

  Kent u uw nieuwe buren al?Deze woning bij u in de buurt is te koop gekomen!

  Misschien is n van uw collegas, kennissen of familieleden allang op

  zoek naar een woning in deze buurt. U kunt ze de gouden tip geven!

  Als ERA-makelaar bieden wij tal van unieke diensten bij aan- en/of ver-

  koop van woningen. Zo hebben wij het boekje VerkoopWijzer uitgebracht

  voor al uw vragen over kopen of verkopen van een woning. Gratis op te

  halen op ons kantoor.

  ERA Demo MakelaarHilversum035 - 688 11 88

  TE KOOP

  Hilversum Pernestraat 50 532.000,-- K.K.

 • Het principe achter webservices kom je in de natuur al heel lang tegen. Servicepro-viders doen waar zij goed in zijn en door gestandaardiseerde communicatie ont-staat een geheel dat beter is dan wat elk afzonderlijk zou kunnen neerzetten op de wereld. Paddenstoelen als de vliegenzwam (Amanita muscaria) zijn hiervan een mooi voorbeeld.

  Deze grote rode paddenstoelen zijn de vruchten van een ondergronds netwerk van schimmeldraden, dat de rest van het jaar onzichtbaar zijn werk doet. Dit myce-lium is gespecialiseerd in het afbreken van organische stof, bijvoorbeeld afgevallen

  Verbinding in de natuur

  In de wereld van de InformatIetechnologIe Is het normaal dat we steeds gebruIkmaken

  van de nIeuwste technologIe. nergens Is Iets zo snel verouderd als In de Ict en nergens

  anders worden nIeuwe Ideen zo snel gemeengoed. maar Is het allemaal wel zo nIeuw, of

  zIjn het oeroude prIncIpes, dIe alleen een andere vorm hebben gekregen?

  bladeren. Vaak groeit de vliegenzwam in nauwe symbiose, samenwerking, met bomen als berk, eik of grove den. Door het fijn vertakte schimmelnetwerk in de bodem heeft de boom een betere toegang tot water en mineralen dan wanneer hij dat alleen zou proberen. De schimmel krijgt in ruil voor bewezen diensten wat van de koolhydraten (suikers) die de boom in de bladeren aanmaakt. Zo doet ieder zijn ding en worden ze er samen beter van, doordat ze op hun grensvlak, de cellen van de boomwortels, elkaars taal spreken. f