Curs Us Handle i Ding

Click here to load reader

 • date post

  13-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  29
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of Curs Us Handle i Ding

 • 1

  Methodologie kwalitatief onderzoek KGWP01014

  Cursushandleiding

  Klinische Gezondheidswetenschappen

  Fysiotherapiewetenschap Logopediewetenschap

  Verplegingswetenschap

  Premasterprogramma 2015-2016

 • 2

  Colofon De inhoud van deze cursushandleiding is tot stand gekomen onder eindverantwoordelijkheid van Dr Marijke Kars. De auteursrechten van deze cursushandleiding berusten bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, noch in een gegevensopzoeksysteem worden opgeslagen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opleiding Klinische Gezondheidswetenschappen van het UMC Utrecht 2015. Aan de inhoud van deze cursushandleiding kunnen geen rechten worden ontleend. bcc040815

 • 3

  Inhoudsopgave

  Praktische informatie ............................................................................................................................. 5 a. Cursusorganisatie ............................................................................................................................. 5 b. Cursusinhoud beknopt ...................................................................................................................... 5 c. Plaats van de cursus in het curriculum/toelatingseisen .................................................................... 5 d. Cursusopbouw .................................................................................................................................. 5 e. Werkvormen ...................................................................................................................................... 5 f. Cursusmateriaal ................................................................................................................................ 5 g. Toetsing/voorwaarde ........................................................................................................................ 5

  Inleiding en doelstellingen .................................................................................................................... 6

  Toetsing van de cursus Methodologie kwalitatief onderzoek ........................................................... 7 a. Toetsing ............................................................................................................................................ 7 b. Reparatie van de cursus ................................................................................................................... 7 c. Aanwezigheidsplicht ......................................................................................................................... 7 d. Controle op plagiaat .......................................................................................................................... 7

  Opzet en werkwijze cursus Methodologie kwalitatief onderzoek .................................................... 8 a. Begeleiding ....................................................................................................................................... 8 b. Werkgroep inhoud ............................................................................................................................ 8 c. Werkgroep organisatie en communicatie ......................................................................................... 8

  Literatuur ...............................................................................................................................................10 a. Verplichte literatuur .........................................................................................................................10 b. Aanvullende literatuur .....................................................................................................................10 c. Websites .........................................................................................................................................10

  Omschrijving van de cursus/cursusinhoud ......................................................................................11

  Bijeenkomst 1 Introductie in kwalitatief onderzoek ........................................................................12 a. Inleiding ...........................................................................................................................................12 b. Doelstellingen .................................................................................................................................12 c. Onderwerpen van bijeenkomst 1 ....................................................................................................12 d. Onderdelen van bijeenkomst 1 .......................................................................................................12

  I. Zelfstudie ................................................................................................................................12 II. Hoorcollege.............................................................................................................................12 III. Werkgroep ..............................................................................................................................12

  Bijeenkomst 2 Onderzoeksvraag en sampling ................................................................................14 a. Inleiding ...........................................................................................................................................14 b. Doelstellingen .................................................................................................................................14 c. Onderwerpen van bijeenkomst 2 ....................................................................................................14 d. Onderdelen van bijeenkomst 2 .......................................................................................................14

  I. Zelfstudie ................................................................................................................................14 II. Hoorcollege.............................................................................................................................14 III. Werkgroep ..............................................................................................................................14 IV. Plannen interview (= opdracht 2 cursus) ................................................................................15

  Bijeenkomst 3 Dataverzameling .......................................................................................................16 a. Inleiding ...........................................................................................................................................16 b. Doelstellingen .................................................................................................................................16 c. Onderwerpen van bijeenkomst 3 ....................................................................................................16 d. Onderdelen van bijeenkomst 3 .......................................................................................................16

  I. Zelfstudie ................................................................................................................................16 II. Hoorcollege.............................................................................................................................16 III. Werkgroep ..............................................................................................................................16 IV. Opdracht 2 Interview voorbereiden ........................................................................................17

 • 4

  Bijeenkomst 4 Data-analyse ..............................................................................................................18 a. Inleiding ...........................................................................................................................................18 b. Doelstellingen .................................................................................................................................18 c. Onderwerpen van bijeenkomst 4 ....................................................................................................18 d. Onderdelen van bijeenkomst 4 .......................................................................................................18

  I. Zelfstudie ................................................................................................................................18 II. Hoorcollege.............................................................................................................................18 III. Werkgroep ..............................................................................................................................18

  Bijeenkomst 5 Objectiviteit en kwaliteit van kwalitatief onderzoek ..............................................19 a. Inleiding ...........................................................................................................................................19 b. Doelstellingen .................................................................................................................................19 c. Onderwerpen van bijeenkomst 5 ....................................................................................................19 d. Onderdelen van bijeenkomst 5 .......................................................................................................20

  I. Zelfstudie ................................................................................................................................20 II. Hoorcollege.............................................................................................................................20 III. Werkgroep ..............................................................................................................................20

  Bijeenkomst 6 Responsiecollege, ethiek en toetsvoorbereiding ..................................................21 a. Inleiding ...........................................................................................................................................21 b. Doelstellingen .................................................................................................................................21 c. Onderwerpen van bijeenkomst 6 ....................................................................................................21 d. Onderdelen van bijeenkomst 6 .......................................................................................................21

  I. Zelfstudie ................................................................................................................................21 II. Responsiecollege ...................................................................................................................21 III. Werkgroep ..............................................................................................................................21

  Bijeenkomst 7 Schriftelijke Toets MKLO .........................................................................................23 a. Inleiding ...........................................................................................................................................23 b. Doelstelling .....................................................................................................................................23 c. Onderwerpen ..................................................................................................................................23 d. Onderdelen van bijeenkomst 10 .....................................................................................................23

  I. Zelfstudie ................................................................................................................................23 II. Toets .......................................................................................................................................23

  Bijlage 1 Toets 1 Onderzoeksvoorstel ontwikkelen .........................................................................24

  Bijlage 2 Opdracht 2 Interviewen .....................................................................................................26

 • 5

  Praktische informatie

  a. Cursusorganisatie

  Cursuscordinator/examinator: Dr. Marijke Kars, [email protected] Cursusdocenten: Dr. Hetty Ockhuisen, [email protected]

  Drs. Inge Pool, [email protected] Drs Marlies Schrijvers, [email protected] Dr. Sigrid Vervoort, [email protected]

  Let op! De E-mailfunctie op Blackboard kan niet worden gebruikt om de examinator en/of de

  docenten te benaderen. Zie voor contactgegevens hierboven.

  b. Cursusinhoud beknopt

  In deze cursus staat de methodologie van (interpretatief) kwalitatief onderzoek centraal. In de cursus wordt aandacht besteed aan het type onderzoeksvragen waarvoor kwalitatief onderzoek een passende onderzoeksbenadering is, de empirische cyclus en de kwaliteit van kwalitatief onderzoek.

  c. Plaats van de cursus in het curriculum/toelatingseisen

  De cursus vindt plaats in het eerste semester van het premasterjaar KGW.

  d. Cursusopbouw

  De cursus Methodologie Kwalitatief Onderzoek omvat 2.5 European Credits (EC). Dit staat gelijk aan 70 studiebelastinguren. Dit is inclusief contacturen, zelfstudie, lezen van literatuur, maken van opdrachten en werken met Blackboard. De onderwijsdagen zijn gepland op de vrijdag, van september tot november. Het rooster en de lokalen staan op de SWS roosterwebsite.

  e. Werkvormen

  Er wordt gebruikgemaakt van zelfstudie, hoorcolleges, opdrachten, workshops en werkgroepen.

  f. Cursusmateriaal

  Het cursusmateriaal bestaat uit de verplichte leerboeken en artikelen die via Pubmed kunnen worden opgevraagd. Enkele artikelen zijn digitaal beschikbaar op Blackboard, onder My Courses: MKLO.

  g. Toetsing/voorwaarde

  Het cijfer van de cursus wordt samengesteld op basis van 3 deeltoetsen (zie pagina 8). Er is een 75% aanwezigheidsverplichting voor de werkgroepen/practica. Zie voor informatie ook de OER http://students.uu.nl/sites/default/files/oer_premaster_kgw_2015-2016_versie_def.pdf

 • 6

  Inleiding en doelstellingen

  In de onderzoeksmethodologie kan onderscheid worden gemaakt tussen kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden. Kwantitatief onderzoek kenmerkt zich door een meetbare aanpak, gericht op bewijsvoering. In kwalitatief onderzoek is de manier waarop mensen hun leefwereld ervaren, interpreteren en er betekenis aan geven, het onderwerp van onderzoek. Deze cursus is een introductie op kwalitatief onderzoek Kwalitatief onderzoek is een vorm van sociaal wetenschappelijk onderzoek. Omdat het doel van kwalitatief onderzoek is gelegen in het begrijpen van de sociale realiteit van individuen, groepen of culturen, richt het onderzoek zich op de aard en de karakteristieken van het onderzoeksonderwerp. In de gezondheidszorg, waar afstemming op ziektebeleving en clintgerichte zorg belangrijke fundamenten zijn, levert kennis over de ervaringen, de beleving, de betekenisverlening of het gedrag van patinten en professionals een belangrijke bijdrage aan het begrijpen en verbeteren van de zorgpraktijk. Voor een adequate bijdrage van kwalitatief onderzoek aan het in beeld brengen van de werkelijkheid, is het uitermate belangrijk dat aan kwaliteitseisen wordt voldaan. Met een systematische, valide en betrouwbare methodologie onderscheidt kwalitatief onderzoek zich van journalistiek. In deze cursus staat daarom de methodologie en het zich eigen maken van het kwalitatieve denken centraal.

  Leerdoelen cursus Methodologie kwalitatief onderzoek

  Hoofddoelstelling Na afronding van deze cursus Methodologie van kwalitatief onderzoek kan de student een kwalitatieve onderzoekspublicatie beoordelen op methodologische kwaliteit en zelf een eenvoudige kwalitatieve onderzoeksopzet bedenken.

  Leerdoelen 1. De student kan vertellen wat de belangrijkste uitgangspunten, kenmerken en principes zijn van

  kwalitatief onderzoek. 2. De student kan uitleggen voor welke vraagstukken kwalitatief onderzoek kan worden ingezet. 3. De student kan een kwalitatieve onderzoeksvraag formuleren. 4. De student kan beargumenteerd aangeven met welke doelgerichte sample een optimaal

  antwoord op een kwalitatieve onderzoeksvraag kan worden verwezenlijkt. 5. De student kan uiteenzetten hoe de data in kwalitatief onderzoek worden verzameld. 6. De student kan uitleggen uit welke onderdelen een kwalitatieve data-analyse bestaat en een

  eenvoudige analyse (thematische analyse) uitvoeren. 7. De student kan een beargumenteerd oordeel geven over de methodologische kwaliteit van een

  kwalitatieve onderzoekspublicatie. 8. De student kan de methodologische kennis uit deze cursus omzetten in een eenvoudige

  kwalitatieve onderzoeksopzet.

 • 7

  Toetsing van de cursus Methodologie kwalitatief onderzoek

  a. Toetsing De toetsing van de cursus vindt plaats aan de hand van de Onderwijs- en examenregeling (OER)(Pre)masterprogramma Klinische Gezondheidswetenschappen (KGW) 2015-2016. De cursus Methodologie van kwalitatief onderzoek wordt getoetst door middel 3 toetsonderdelen:

  Toets 1: Onderzoeksvoorstel is een groepsopdracht (Bijlage 1) Toets 2: Kwalitatief interview is een individuele opdracht (Bijlage 2)

  Toets 3: een individuele kennis- en toepassingstoets. Deze toets bestaat uit vragen over een wetenschappelijk artikel en enkele open kennis vragen (gesloten boek tentamen).

  Het eindcijfer wordt samengesteld uit het cijfer voor de toetsonderdeel 3 (80%) en toetsonderdeel 1 Onderzoeksvoorstel (20%). Om voor de cursus Methodologie van kwalitatief onderzoek te slagen dien je een voldoende eindcijfer te halen. Daarnaast moet toets 2 Interviewen uiterlijk op 10-10 worden ingediend om als voldaan te worden afgetekend. Voor elke deeltoets geldt de regelgeving van de OER 2015-2016.

  b. Reparatie van de cursus

  Deeltoetsen 1 en 3 moeten met een voldoende worden afgesloten. Voor beide deeltoetsen geldt dat bij een onvoldoende beoordeling van minstens een 4.0 de mogelijkheid bestaat het resultaat te repareren, volgens het tijdspad opgegeven in deze handleiding. Indien deeltoets 2 niet op tijd is voldaan, zal ter reparatie een vervangende opdracht moeten worden uitgevoerd. Als het eindcijfer na deze herkansingen met een onvoldoende wordt afgerond, dient de cursus het jaar daarop in zijn geheel te worden overgedaan.

  c. Aanwezigheidsplicht

  Van elke student wordt actieve deelname verwacht aan de cursus waarvoor hij staat ingeschreven. De student moet aan minimaal 75% van de onderwijs- of projectgroepen en practica van de cursus hebben deelgenomen om aan de afsluitende toets(en) te mogen deelnemen of om de cursus te kunnen laten aftekenen.

  d. Controle op plagiaat

  Schriftelijke opdrachten en toetsen kunnen worden gecontroleerd op plagiaat. Voor de definitie van plagiaat en de sancties: zie de OER premaster Klinische Gezondheidswetenschappen.

 • 8

  Opzet en werkwijze cursus Methodologie kwalitatief onderzoek

  a. Begeleiding

  De cursus wordt begeleid door de cordinator en de cursusdocenten. In de colleges wordt een overzicht van de te bestuderen stof gepresenteerd en worden concepten verhelderd. De werkgroepen worden voor de helft begeleid. In het cursusoverzicht staat aangegeven wanneer een werkgroep wordt begeleid. Communicatie met de werkgroepdocent en de cordinator vindt primair plaats via de Discussion board van de cursus in Blackboard.

  b. Werkgroep inhoud

  De werkgroepen ondersteunen bij het zich eigen maken van de lesstof en het leren toepassen van de theorie. Dit is georganiseerd aan de hand van 3 typen werkgroep opdrachten: 1. Opdracht 1 een doorlopende ontwikkel opdracht, uitmondend in toets 1

  Onderzoeksvoorstel. 2. Opdracht 2 gericht op het leren beoordelen van de methodologische kwaliteit van een

  kwalitatief artikel. 3. Opdracht 3, opdrachten die helpen bij het zich eigen maken van de lesstof.

  Het is de bedoeling dat de opdrachten individueel worden voorbereid en in de werkgroep worden doorgesproken.

  c. Werkgroep organisatie en communicatie

  De werkgroepgrootte is 20-25 personen. Om de werkgroep effectief te laten zijn is een vorm van organisatie nodig. De werkgroeptijd kan bijv. in tween worden geknipt, waarbij de helft van de tijd aan opdracht 1 Onderzoeksvoorstel wordt gewerkt en de andere helft aan de artikelbeoordeling en evt. andere opdrachten. Ook in de grootte van de groep kan tijdens de werkgroep worden gevarieerd. Maak zo efficint mogelijk gebruik van de geboden begeleiding.

  1. Communicatie vindt plaats via Blackboard (BB): de groepen zijn ingedeeld per docent.

  Onder de groepen vind je het discussion board. Per groep heb ik hieronder de volgende

  onderwerpen aangemaakt:

  Vragen aan de cursusdocent

  Mededelingen van de cursusdocent

  Afwezigheidsmelding

  Verder kunnen de groepen zelf beslissen of zij subgroepen aanmaken en hoe zij

  de discussion board willen inrichten

  2. Blackboard tools: Onder tools vind je ook een algemeen discussion board. Hieronder

  zijn de themas:

  Vragen aan de cursuscordinator

  Mededelingen aan de cursuscordinator

  Groepsoverstijgende informatie

  De studenten kunnen niet op de discussion board kijken van een andere groep,

  maar wel groepsoverstijgende zaken bespreken op het algemene discussion

  board.

 • 9

  3. De groep maakt afspraken over hoe ze met BB omgaat. Naast de discussion board zijn er

  andere tools die studenten kunnen gebruiken. De docent leest de vragen aan de cursusdocent

  op BB na voorafgaand aan de werkgroep, en leest niet de informatie op de andere tools (zoals

  de Group blog, -journal, -wiki).

  4. Werkwijze werkgroepen

  Per bijeenkomst is er een voorzitter en notulist; de studenten maken een

  schema hiervoor

  Uiterlijk op woensdag om 23 uur voorafgaand aan de bijeenkomst worden

  vragen op BB geplaatst

 • 10

  Literatuur

  a. Verplichte literatuur

  Boeije, H. Analysis in Qualitative Research. London: Sage 2010 ISBN 9781847870070.

  Holloway I, Wheeler S. Qualitative research in nursing and healthcare. 3rd

  ed. Published Chichester: Wiley-Blackwell 2010 ISBN: 9781405161220-0.

  b. Aanvullende literatuur

  Creswell J.W. Qualitative Inquiry & Research Design. Choosing Among Five Approaches. 3rd edition. Thousand Oaks/London/New Delhi: SAGE Publications 2013. ISBN 9781412995306.

  Charmaz K. Constructing Grounded Theory. A Practical Guide through Qualitative Analysis. London/Thousand Oaks: Sage 2006.

  Maso I., A. Smaling. Kwalitatief onderzoek. Praktijk en theorie. Amsterdam: Boom 1998.

  Wester, F., V. Peters, Kwalitatieve analyse. Uitgangspunten en procedures. Bussum: Coutinho 2004.

  Whalley Hammell K., Carpenter C., Dyck I. Using Qualitative Research. A practical Introduction for Occupational And Physical Therapists. Churchill Livingstone, Edinburgh, 2002.

  c. Websites

  Het adres van Kwalon (www.kwalon.nl) brengt je bij de Nederlandse Vereniging voor Kwalitatief Onderzoek. Naast informatie over cursussen en een tijdschrift bevat deze site links naar andere websites over verschillende aspecten van kwalitatief onderzoek. Informatie over de grounded theory staat op www.groundedtheory.com Let wel, dat is de site van B. Glaser, en niet van Strauss en anderen, die een andere weg volgden binnen deze benadering. In de zoekfunctie van de site: http://www.xmarks.com/site/www.qualitative-research.net/fqs/fqs-eng.htm; aan de hand van de trefwoorden ethnographyen participant observation, is informatie te vinden over deze stromingen. Voor informatie over fenomenologie zie www.phenomenologyonline.com De website van www.paultenhave.nl bevat informatie over conversatie-analyse en ethnomethodologie. Op de site www.soc.surrey.ac.uk/sru/SRU19.html staat informatie over verschillende kwalitatieve onderzoeksmethodieken, waaronder focusgroepen. Op de site http://www.surrey.ac.uk/sociology/research/researchcentres/caqdas/ wordt informatie aangetroffen over computerprogrammas voor kwalitatieve data-analyse. Op de site http://ejournals.library.ualberta.ca/index.php/IJQM/index van het International Institute for Qualitative Methodology, staan informatie en artikelen over onderzoeksmethoden. De site http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs geeft toegang tot een Duits netwerk voor kwalitatief onderzoek

 • 11

  Omschrijving van de cursus/cursusinhoud Overzicht cursusdata Datum

  Onderwerp

  Lector hoorcollege 10-11

  Lector Werkcollege 9-10

  Werkgroep

  11.00 -12.45

  Werkgroep/ Practicum

  04-09-2015

  Introductie en design

  Marijke Kars

  Half begeleid

  18-09 2015

  Onderzoeksvraag en sampling

  Marijke Kars

  Opdr 2 Marijke Kars

  Marijke vervangt Sigrid

  Half begeleid

  02-10-2015

  Dataverzameling

  Marijke Kars

  Half begeleid

  10-10-2015

  Uiterlijk 10 oktober INLEVEREN INTERVIEW

  Via BB

  16-10-2015

  Data-analyse

  Marijke Kars

  Marlies wordt vervangen door:

  WORKSHOP Geheel begeleid (groepen in samengevoegd)

  27-10-2015

  Uiterlijk 23 uur INLEVEREN CONCEPT ONDERZOEKSVOORSTEL

  Inzenden op het e-mail adres van de cursusdocent

  30-10-2015

  Objectiviteit en kwaliteit

  Marijke Kars

  Opdr 2 Marijke Kars

  Half begeleid

  6-11 2015

  Uiterlijk 6 november feedback op concept retour aan studenten

  13-11-2015

  Uiterlijk 23 uur INLEVEREN ONDERZOEKSVOORSTEL

  Via BB en via e-mail adres cursusdocent

  13-11-2015

  Responsiecollege en ethiek kwalitatief onderzoek

  Marijke Kars

  Marijke vervangt Sigrid

  Half begeleid

  27-11-2015

  Uiterlijk 27 november Definitieve cijfer onderzoeksvoorstel

  04-12-2015

  TOETS

  04-12-2015

  Uiterlijk 9.00 uur INLEVEREN HERKANSING ONDERZOEKSVOORSTEL

  Via BB en via e-mail adres cursusdocent

  15-01-2016

  Herkansing

  Marijke

 • 12

  Bijeenkomst 1 Introductie in kwalitatief onderzoek

  a. Inleiding

  In de wetenschap bestaan meerdere wetenschapsparadigmas met bijbehorende methoden van onderzoek. In deze bijeenkomst zetten we het kwalitatieve denkkader neer en wordt ingegaan op de belangrijkste kenmerken van kwalitatief onderzoek.

  b. Doelstellingen

  a. De student kan de kenmerken van de kwalitatieve onderzoeksbenadering benoemen. b. De student kan uitleggen welke vraagstellingen zich lenen voor kwalitatief onderzoek en

  waarom. c. De student kan het onderscheid aangeven tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek. d. De student kan de sterke kanten van kwalitatief onderzoek t.o.v. kwantitatief onderzoek

  benoemen. e. De student kan de zwakke kanten van kwalitatief onderzoek t.o.v. kwantitatief onderzoek

  benoemen.

  c. Onderwerpen van bijeenkomst 1

  - De definitie/essentie van kwalitatief onderzoek - Kenmerken van kwalitatief onderzoek - Probleemstellingen die leiden tot kwalitatief onderzoek - Kwalitatieve onderzoeksvragen - Fasen van het onderzoeksproces

  d. Onderdelen van bijeenkomst 1

  I. Zelfstudie Voorafgaand aan deze eerste bijeenkomst de volgende literatuur bestuderen:

  Pope, C. & Mays, N. (1995). Qualitative research: reaching the parts other methods cannot reach: an introduction to qualitative methods in health and health services research. British Medical Journal, 311: 42-45.(Pubmed)

  Boeije, H. Analysis in qualitative research. Hoofdstuk 1 pg 1 t/m 14 tot aan "Overview of the " (Let op: dit is niet het hele hoofdstuk!). Hoofdstuk 2 paragraaf legitimizing the choice for qualitative research, pg 32-34. Holloway I, Wheeler S. Qualitative research in nursing and healthcare. Hoofdstuk 1 pg. 3-19. Bij opdracht 2.

  Thompson HS and Ryan A (2009). The impact of stroke consequences on spousal relationships from the perspective of the person with stroke. Journal of clinical nursing 18, 1803-1811 (zelf downloaden via www.uu.nl)

  II. Hoorcollege

  Het hoorcollege bestaat uit een introductie op de cursus Methodologie kwalitatief onderzoek, gevolgd door een introductie op de methode van kwalitatief onderzoek. De powerpointpresentatie van het hoorcollege staat na afloop op Blackboard.

  III. Werkgroep

  Organisatie werkgroep Stel in overleg met de cursusdocent de werkwijze in de groep voor de werkgroep bijeenkomsten vast. Zie voor advies pag. 9. Maak ten behoeve van Toets 1 Onderzoeksvoorstel subgroepen van 5 personen.

 • 13

  Opdracht 1 Onderzoeksvoorstel Om vaardig te worden in het kwalitatieve denken, ontwikkelt elk groepje een eenvoudig onderzoeksvoorstel. De ontwikkeling van dat voorstel loopt parallel aan de bijeenkomsten en wordt in Bijlage 1 toegelicht. Dit onderzoeksvoorstel maakt deel uit van het eindcijfer voor deze cursus. Het betreffende voorstel moet uiterlijk 13 november 2015 worden ingeleverd via BB.

  Voor deze bijeenkomst formuleer je een probleemstelling. Uitgangspunt is een probleem uit de eigen arbeidspraktijk waarvoor een kwalitatieve onderzoeksvraag kan worden geformuleerd (of, indien geen baan in de gezondheidszorg, een equivalent uit een andere onderwijs- of werksituatie c.q. het dagelijks leven). Beschrijf het probleem en licht toe waarom dit probleem het beste met een kwalitatief onderzoek kan worden benaderd. In je groep bespreek je de vier/vijf probleemstelling en onderzoeksvragen en bepalen jullie welk onderwerp jullie als groep gaan uitwerken. Opdracht 2 Kennis maken met een kwalitatief onderzoeksartikel Beantwoord de onderstaande vragen n.a.v. het artikel van Thompson en Ryan: 1. Wat is de vraagstelling van dit onderzoek? 2. Wat is het doel van dit onderzoek? 3. Hoe verzamelden de onderzoekers hun data voor het onderzoek? 4. Hoe is de sample tot stand gekomen? 5. Wat betekent de samenstelling van deze sample voor je bevindingen? 6. Kun je op basis van de samenstelling van deze sample iets zeggen over de reikwijdte van

  de bevindingen in deze studie? Oftewel: voor wie gelden deze uitkomsten nog meer? 7. Hoe werden de data geanalyseerd (welke stappen en hoe geoperationaliseerd)? 8. Er is een uitgebreide paragraaf over de kwaliteit van dit onderzoek. Die hoef je nu nog niet

  te kunnen begrijpen. Geef aan waar in dit onderzoek sprake kan zijn van subjectiviteit. 9. Wat concludeer je over de mate van subjectiviteit in dit onderzoek? 10. De onderzoekers zeggen dat de citaten bijdragen aan het zgn. thick description, waardoor

  de lezer beter in staat is te beoordelen of de bevindingen geldig zijn voor andere populaties (pag. 1805, einde van de voorlaatste paragraaf). Vind je dat ook?

  11. Hoe komen de kenmerken van kwalitatief onderzoek terug in dit artikel? 12. Het design is niet optimaal. Welke beperkingen zie je? 13. Kan een dergelijk kwalitatief onderzoek bijdragen aan inzicht in en verbetering van een

  vakgebied?

  Opdracht 3 Kennis organiseren t.b.v. de eindtoets Beantwoord de volgende vragen: 1. Wat zijn kenmerken van kwalitatief onderzoek? 2. Wanneer kies je voor kwalitatief onderzoek? 3. Wat is het verschil met kwantitatief onderzoek?

 • 14

  Bijeenkomst 2 Onderzoeksvraag en sampling

  a. Inleiding

  In deze bijeenkomst staat het design van kwalitatief onderzoek centraal.

  b. Doelstellingen

  a. De student kan probleemstellingen die zich lenen voor kwalitatief onderzoek herkennen. b. De student kan een kwalitatieve onderzoeksvraag formuleren. c. De student kan bij een kwalitatieve onderzoeksvraag beargumenteren waarom kwalitatief

  onderzoek een geigende benadering is. d. De student kan de wijzen van selectie van respondenten in kwalitatief onderzoek benoemen

  en beargumenteren wanneer ze worden ingezet. e. De student kan vertellen wat de plaats is van literatuur in kwalitatief onderzoek. f. De student is bekend met de beoordelingsmethode van Russel en Gregory

  c. Onderwerpen van bijeenkomst 2

  Probleemstelling-doelstelling-onderzoeksvraag

  Empirische cyclus kwalitatief onderzoek

  Relatie sampling en bevindingen

  Sampling strategien: purposeful, theoretical, snowball, convenience, etc.

  Toegang tot onderzoeksveld.

  d. Onderdelen van bijeenkomst 2

  I. Zelfstudie Voorafgaand aan deze bijeenkomst de volgende literatuur bestuderen:

  Boeije, H. Analysis in qualitative research. Hoofdstuk 2 pg 19-42.

  Holloway I, Wheeler S. Qualitative research in nursing and healthcare. Hoofdstuk 3 pg. 31-35 Hoofdstuk 9 pg. 137-150

  Russell, C.K & D.M. Gregory, Evaluation of qualitative research studies. In: EBN users guide 2003 (6) april: 36-40. (zelf downloaden via www.uu.nl).

  Bij opdracht 2

  Goossens J, Delbaere I, Beeckman D, Verhaeghe S, Van Hecke A. Communication difficulties and the experience of loneliness in patients with cancer dealing with fertility issues: a qualitative study. Oncol Nurs Forum. 2015 Jan;42(1):34-43 (zelf downloaden via www.uu.nl).

  II. Hoorcollege

  In het hoorcollege komen de onderwerpen aan bod zoals genoemd bij punt c. De powerpointpresentatie van het hoorcollege wordt na afloop op Blackboard geplaatst.

  III. Werkgroep

  Opdracht 1 Onderzoeksvoorstel Uitgangspunt is de probleemstelling die door jullie in bijeenkomst 1 is geselecteerd als basis voor deze opdracht. Beschrijf nu ter voorbereiding op deze werkgroep, het doel van het onderzoek en de daarbij behorende kwalitatieve onderzoeksvraag. Beschrijf de populatie waar de vraag op is gericht en beschrijf welke doelgerichte sample (indien mogelijk uiteraard) voor de studie wordt geselecteerd. Beargumenteer je sample strategie en leg uit waarom die strategie passend is en maximaal informatie oplevert voor de vraag die ten grondslag ligt aan jullie onderzoek.

 • 15

  Bespreek in de werkgroep enkele van deze onderzoeksvragen op de volgende aspecten.

  1. Waarom leent dit onderwerp zich voor het uitvoeren van een kwalitatief onderzoek? 2. Is de vraagstelling juist en precies genoeg geformuleerd? 3. Wat is de doelpopulatie van je studie (welk type respondenten kan de benodigde info

  geven). 4. Wie (en waar) zou je, uitgaande van deze vraag en je doelpopulatie, kunnen selecteren? 5. Hoe zorg je dat je maximale informatie krijgt? 6. Kun je een alternatieve sample bedenken? 7. Hoeveel respondenten heb je nodig om je studie goed te kunnen uitvoeren? Opdracht 2 Artikel beoordelen: WORDT IN WERKCOLLEGE BESPROKEN De checklist van Russell & Gregory (2003) is een hulpmiddel bij het beoordelen van de methodologische kwaliteit van kwalitatieve onderzoeksartikelen. Het kan handig zijn om de aspecten per onderdeel/vraag in een document te zetten. Daardoor detecteer je niet alleen wat wel in het te beoordelen artikel staat, maar kom je ook onderdelen op het spoor die ontbreken of niet goed zijn uitgewerkt. Let op: als je alleen de hoofdstructuur van het instrument gebruikt, levert je dat onvoldoende inzicht in een artikel op om een zinnig oordeel te kunnen geven. Bespreek aan de hand van het analyseschema van Russel en Gregory de onderzoeksvraag, het design, en de samplingmethode van de wijze van analyseren zoals beschreven in het eerste deel van het artikel Goossens et al. Kun je op basis hiervan een uitspraak doen over de kwaliteit van deze studie? Zo ja, wat is de conclusie over de kwaliteit?

  IV. Plannen interview (= opdracht 2 cursus)

  Zie Bijlage 2 voor de inhoud van deze opdracht. Enkele paginas uitwerking van dit interview zijn straks nodig voor de werkgroep van bijeenkomst 4. Plan het betreffende interview vast voor in de eerste week na Bijeenkomst 3!

 • 16

  Bijeenkomst 3 Dataverzameling

  a. Inleiding

  Verschillende vormen van kwalitatieve dataverzameling worden gentroduceerd.

  b. Doelstellingen

  - De student kan diverse vormen van dataverzameling benoemen. - De student kan beargumenteren wat de bijdrage van een specifieke vorm van

  dataverzameling is voor een onderzoeksvraag. - De student kan uitleggen welke stappen gemaakt worden om de data analyse klaar te

  maken.

  c. Onderwerpen van bijeenkomst 3

  - Dataverzamelingsmethoden: interview, focusgroep, participerende observatie, documenten, geluids- en video-opnames.

  - De functie van een topic list, interviewguide. - Datapreparatie.

  d. Onderdelen van bijeenkomst 3

  I. Zelfstudie

  Boeije, H. Analysis in qualitative research. Hoofdstuk 4 pg. 57- pg 74.

  Holloway I, Wheeler S. Qualitative research in nursing and healthcare, 2010 Hoofdstuk 6 pg. 87-105.

  Bekijk via onderstaande link op you tube het filmpje: How to do a research interview van Graham Gibbs:

  https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_554130&feature=iv&src_vid=FGH2tYuXf0s&v=9t-_hYjAKww

  Voorafgaand aan deze bijeenkomst onderstaand artikel behorende bij opdracht 1 doorlezen:

  BlaneyJ, Lowe-Strong, A Rankin J, Campbell A, Allen J, Cracey J. The Cancer Rehabilitation Journey: Barriers to and Facilitators of Exercise among Patients with Cancer-Related Fatigue. Physical Therapy 2010, 90, 8, pg 1135-1147.

  II. Hoorcollege

  In het hoorcollege wordt de relatie tussen de onderzoeksvraag en methode van dataverzameling besproken. Er wordt kennisgemaakt met verschillende vormen van dataverzameling. Het prepareren van de data voor de analyse wordt besproken.

  III. Werkgroep

  Opdracht 1 - Onderzoeksvoorstel Breid het onderzoeksvoorstel uit met een datacollectie sectie. Geef aan welke data je wilt verzamelen en welke dataverzamelingsstrategie(n) je daarvoor kiest. Stel een korte topic-list/interviewguide op. Beargumenteer de gekozen methode. Bespreek in de kleine groep de verschillende opties en werk een gezamenlijke versie uit. Let op of de vraag, sample en de collectiemethode aansluiten op het doel van het onderzoek.

 • 17

  Opdracht 2 - Beoordelen artikel Maak een analyse van het artikel van Blaney et al (2010) aan de hand van de checklist van Russell & Gregory (2003) voor het beoordelen van een kwalitatief onderzoeksartikel. Op BB vind je een voorbeeld van een uitwerking van deze checklist.

  Opdracht 3 - Beantwoord de volgende vragen

  1. Is het wenselijk om in een onderzoek meerdere vormen van dataverzameling te gebruiken? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

  2. Is het voor de analyse van interviews altijd nodig de interviews volledig uit te schrijven? Beargumenteer je antwoord.

  IV. Opdracht 2 Interview voorbereiden

  Zie Bijlage 2 (BB) voor de inhoud van deze opdracht. Als het goed is heb je voor de komende week een interview gepland. Bereid dit interview vast voor. Indiening enkele paginas interview: uiterlijk vrijdag 10 oktober 2014 via BB.

 • 18

  Bijeenkomst 4 Data-analyse

  a. Inleiding

  Dataverzameling en data-analyse zijn in kwalitatief onderzoek geen gescheiden processen. Er is eerder sprake van een cyclisch proces. De analyse van de data start meestal meteen na het verzamelen van de eerste gegevens. De onderzoeker zorgt er eerst voor dat deze gegevens worden uitgewerkt en beschikbaar zijn in de vorm van digitale tekst. Die tekst vormt het uitgangspunt voor analyse en reflectie. Daarna kan opnieuw een fase van dataverzameling en data-analyse plaatsvinden.

  b. Doelstellingen

  Na deze bijeenkomst kan de student in eigen woorden weergeven: a. de wijze van data-analyse die kenmerkend is voor de kwalitatieve onderzoeksmethode b. alle aspecten die een rol spelen bij de analyse van kwalitatieve data c. de rol van de computer bij data-analyse in kwalitatief onderzoek.

  c. Onderwerpen van bijeenkomst 4

  - Generiek proces van analyse: describing, categorizing/classifying, connecting/interpreting - Data analysis spiral - Codes - Categories - Memos - Data storing

  d. Onderdelen van bijeenkomst 4

  I. Zelfstudie

  Voorafgaand aan deze bijeenkomst de volgende literatuur bestuderen:

  J.W. Creswell, Qualitative Inquiry & Research Design. Choosing Among Five Approaches.Thousand Oaks: Sage 2013. (via BB) Hfst 8: Data Analysis and Representation, p. 179-188 (via BB)

  Boeije, H. Analysis in qualitative research. H 5 pg. 75-91 (tot aan Readings I learnt much from).

  Dierckx de Casterl B, Gastmans C, Bryon E, Denier Y. (2012) QUAGOL: a guide for qualitative data analysis Int J Nurs Stud. 49(3): 360-71 (zelf downloaden via www.uu.nl).

  II. Hoorcollege

  In het hoorcollege komen de onderwerpen aan bod zoals hiervoor genoemd bij punt c. De powerpointpresentatie van het hoorcollege wordt na afloop op Blackboard geplaatst.

  III. Werkgroep Opdracht 1 Analyse workshop Deze werkgroepbijeenkomst heeft het karakter van een workshop: we gaan zelf data analyseren. Daarvoor heb je 2 paginas uit het interview nodig dat je vorige week hebt afgenomen. Print deze paginas uit met een brede kantlijn en breng ze mee naar de werkgroep. Verder instructies voor deze bijeenkomst volgen t.z.t.via BB Let op! Uiterlijk maandag 27 oktober voor 23 uur concept insturen naar het e-mail adres van de cursusdocent, met medestudenten in de cc, zodat de docent feedback kan geven.

 • 19

  Bijeenkomst 5 Objectiviteit en kwaliteit van kwalitatief onderzoek

  a. Inleiding

  De onderzoeker speelt een grote rol in de uitvoering en analyse van kwalitatief onderzoek. Hij/zij ontwikkelt het idee van onderzoek, werkt dat uit in een probleemstelling, maakt een keuze voor het veld van onderzoek, benadert respondenten, interviewt hen en analyseert de verzamelde data. Hoe kan een onderzoeker tijdens dit proces omgaan met subjectiviteit? Hiermee komen we op de vraag hoe objectief resultaten van kwalitatief onderzoek zijn en of er sprake is van betrouwbaar en valide onderzoek. Is het mogelijk om resultaten van kwalitatief onderzoek te generaliseren naar situaties of onderwerpen buiten de context van het onderzoek? Dit zijn onderwerpen en vragen die tijdens deze bijeenkomst aan de orde komen.

  b. Doelstellingen

  - De student kan objectiviteit, validiteit en betrouwbaarheid, zoals deze gehanteerd worden voor de kwalitatieve onderzoeksmethode, omschrijven.

  - De student kan alternatieve omschrijvingen van objectiviteit, validiteit en betrouwbaarheid herkennen, en hun betekenissen weergeven.

  - De student kan een beschrijving geven van de middelen die ingezet kunnen worden om de kwaliteit van kwalitatief onderzoek te verbeteren.

  - De student kan uitleggen waarom het vooral belangrijk is strategien te gebruiken die aansluiten op de methode van onderzoek.

  - De student is bekend met de COREQ als reviewinstrument.

  c. Onderwerpen van bijeenkomst 5

  - Validity, intern and extern o Credibility

  - Confirmability o Reliability, intern and extern o Dependability

  - Rigour o Trustworthiness

  - Generalizability o Transferability

  - Objectivity o Conformability

  - Triangulatie - Peer review - Audit trail - Membercheck.

 • 20

  d. Onderdelen van bijeenkomst 5

  I. Zelfstudie

  Voorafgaande aan deze bijeenkomst de volgende literatuur bestuderen:

  Boeije, H. Analysis in qualitative research. Hfdst 9 Quality of the research pg. 167-183 (tot aan quality challenges') Maso I, Smaling A. Kwalitatief onderzoek: praktijk en theorie. Amsterdam: Boom 1998. Hfst 4. Methodologische kwaliteit, p. 63-73 (Blackboard).

  Tong A, Sainsbury P, Craig J. Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ): a 32-item checklist for interviews and focus groups. Int J Qual Health Care. 2007 Dec;19(6):349-57. (zelf downloaden via www.uu.nl)

  Voorafgaand aan deze bijeenkomst onderstaand artikel behorende bij opdracht 1 doorlezen:

  Forinder U; Lindahl Norberg A. "Now we have to cope with the rest of our lives". Existential issues related to parenting a child surviving a brain tumour. Support Care Cancer. 2010, Volume 18, Number 5, Pages 543-551 (zelf downloaden via www.uu.nl).

  II. Hoorcollege

  In het hoorcollege wordt een inleiding gegeven in validiteit en betrouwbaarheid van kwalitatief onderzoek. Daarnaast wordt het thema generalisatie van kwalitatief onderzoek besproken. De powerpointpresentatie van het hoorcollege wordt na afloop op Blackboard geplaatst.

  III. Werkgroep

  Opdracht 1 Onderzoeksvoorstel Beschrijf hoe je jouw verzamelde data zou analyseren. Geef daarbij aan waar je naar op zoek bent en noem minimaal 2 sensitizing concepts die je denkt op te nemen in je codeboom Lees tijdens de werkgroep in tweetallen elkaars analyse sectie. Bevraag elkaar op inhoud. Problemen of onduidelijkheden kunnen plenair worden besproken. Opdracht 2 Beoordelen artikelen. ARTIKEL WORDT BESPROKEN IN WERKCOLLEGE Maak een analyse van het artikel van Forinder en Norberg (2009) aan de hand van de checklist van Russell & Gregory (2003) en aan de hand van de checklist van Tong (voor het gemak staat er een excelsheet op BB die je kunt gebruiken om volgens de Coreq te scoren). Bespreek in de werkgroep je ervaringen met beide instrumenten. Wat zijn de voor- en nadelen? In hoeverre helpt het gebruik van deze instrumenten je bij de beoordeling van de kwaliteit van dit artikel? Opdracht 3 Geef tijdens de werkgroepbijeenkomst met behulp van de bestudeerde literatuur antwoord op de volgende vragen m.b.t. dit artikel: 1. Een van de lastige problemen bij het publiceren van kwalitatief onderzoek is dat voor het

  helder maken van de objectiviteit van onderzoek vooral van beschrijving gebruik wordt gemaakt. Onderzoekspublicaties daarentegen neigen ernaar, steeds korter te worden.

  Wat vind je van de beschrijving in deze studie? 2. In het artikel dat je voor bijeenkomst 3 hebt gelezen werden de resultaten aan de

  respondenten ter beoordeling voorgelegd. Is het wenselijk om je resultaten aan je respondenten voor te leggen? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

  3. Zou het gebruik van deze zogenaamde memberchecks in deze studie op zijn plaats zijn geweest?

 • 21

  Bijeenkomst 6 Responsiecollege, ethiek en toetsvoorbereiding

  a. Inleiding

  Tijdens het responsiecollege zullen waar nodig de belangrijkste themas nog eens de revue passeren aan de hand van vragen. Je kunt tot maximaal 1 week van tevoren je vragen via Blackboard indienen (rubriek Discussions/Vragen aan de cursuscordinator).

  b. Doelstellingen - De student kan vertellen welke principes een rol spelen in de ethische verantwoording van

  een kwalitatieve onderzoeksstudie. - De student kan deze ethische principes gebruiken om zich een oordeel te vormen over de

  ethische aspecten van een studie. - Na afloop van deze bijeenkomst heeft de student, mits actief geparticipeerd in deze cursus,

  vertrouwen in haar/zijn mogelijkheden de toets met een voldoende af te sluiten.

  c. Onderwerpen van bijeenkomst 6 - De onderwerpen zoals genoemd in de bijeenkomsten 1 tot en met 5. - Ethische principes : autonomy, risk benefit ratio, beneficence. - Uitwerking van informed consent, privacy, confidentiality and anonymity in kwalitatief

  onderzoek.

  d. Onderdelen van bijeenkomst 6

  I. Zelfstudie

  Alle studenten bestuderen voorafgaande aan deze bijeenkomst de volgende literatuur:

  Boeije, H. Analysis in Qualitative research. London: sage 2010. H 3 (pg 43-55 tot aan Readings I learnt much from.)

  Voorafgaand aan deze bijeenkomst onderstaand artikel behorende bij opdracht 2, Diagnostische toets, doorlezen:

  Bilderbeck AC, Saunders KEA, Price J & Goodwin GM. Psychiatric assessment of mood instability: qualitative study of patient experience. BJP 2014;204:234-239.

  II. Responsiecollege Tijdens het responsiecollege wordt ingegaan op de vragen die via Blackboard zijn gesteld. Daarnaast wordt aandacht besteed aan ethiek in kwalitatief onderzoek.

  III. Werkgroep Opdracht 1 Onderzoeksvoorstel: afgerond Opdracht 2 Diagnostische toets Beantwoord de volgende vragen over het artikel van Bilderbeck et al (2014). a. Wat is volgens de auteurs het doel van deze studie? b. Het artikel ontbeert een onderzoeksvraag. Formuleer op basis van het artikel zelf de

  onderzoeksvraag die bij de probleemstelling en bevindingen in dit artikel hoort. c. De onderzoekers maken een beetje een rommeltje van de beschrijving van de sample. Formuleer, met gebruikmaking van alleen de gegevens die in de sectie Participants

  worden verstrekt, een nieuwe weergave van de samenstelling van de sample. (gebruik waar mogelijk ook de passende kwalitatieve terminologie).

  d. De topiclijst is regelmatig aangepast. Op basis waarvan is de finale topiclijst (zoals die bij de interviews aan het eind van de studie wordt gebruikt) tot stand gekomen?

  e. Welke drie fasen onderscheiden de auteurs in de analyse? f. Leidt de gehanteerde analyse strategie tot een beschrijvend of tot een verklarend

  onderzoeksresultaat? (beargumenteer je antwoord!)

 • 22

  g. In de analyse-sectie claimen de onderzoekers dat NVIVO inzicht geeft in de frequentie waarin bepaalde themas door de respondenten naar voren werden gebracht. NVivo biedt inderdaad de mogelijkheid om per code (thema) weer te geven hoeveel fragmenten onder het thema zijn opgenomen en van welke respondenten deze fragmenten afkomstig zijn.

  Onder Conventions presenteren de onderzoekers een indeling in some, many en most, afhankelijk van het aantal respondenten waarvan een fragment in het thema is opgenomen. Gegeven het feit dat de onderzoekers gaande het proces themas toevoegen aan hun vragenlijst, is dit een tricky actie.

  Welke belangrijke aanvulling zou moeten worden opgenomen in de analyse sectie om deze werkwijze tot een verantwoorde strategie te maken?

  h. Noem vier strategien die de onderzoekers hebben gebruikt om de kwaliteit van de studie te optimaliseren.

  i. In de discussie onder strengths and limitations geven de onderzoekers aan dat hun uitkomsten zeer waarschijnlijk ook gelden voor contexten buiten de studie. Ben je het daar mee eens? (beargumenteer je antwoord!)

  Opdracht 3 Beantwoord onderstaande vragen om je inzicht en je gevoeligheid voor specifieke aspecten van kwalitatief onderzoek te vergroten. 1. In kwalitatief onderzoek wordt veelal gebruik gemaakt van persoonlijk getint

  onderzoeksmateriaal. Met welke strategien kun je de herleidbaarheid van je onderzoeksmateriaal minimaliseren als het gaat om publicaties en dataopslag?

  2. In een kwalitatief onderzoek worden gezinsleden genterviewd van gezinnen waar n van de gezinsleden al lange tijd depressief is. Wat denk je, kun je in zon interview het thema zelfdoding ter sprake brengen?

 • 23

  Bijeenkomst 7 Schriftelijke Toets MKLO

  a. Inleiding Toets 3 van de cursus MKLO is een kennis- en toepassingstoets. De toets gaat uit van een kwalitatief onderzoeksartikel en bestaat uit het beantwoorden van open vragen over de lesstof en het beantwoorden van open vragen naar aanleiding van het artikel.

  b. Doelstelling Met deze toets wordt de hoofddoelstelling van deze cursus getoetst, te weten kennis hebben van de kwalitatieve methodologie, en het kunnen beoordelen van een kwalitatief onderzoek op methodologische kwaliteit.

  c. Onderwerpen In de toets kunnen alle onderwerpen aan bod komen die in de voorafgaande bijeenkomsten aan bod zijn geweest en die gerelateerd zijn aan de doelstellingen van de cursus. Dit betreft allereerst de literatuur van Holloway en Boeije, maar ook alle andere literatuur die in dit cursusboek is opgenomen onder zelfstudie en de onderwerpen die in de colleges zijn behandeld of in de werkgroepen zijn besproken.

  d. Onderdelen van bijeenkomst 10

  I. Zelfstudie

  Ter voorbereiding op de toets bestuderen de studenten de literatuur.

  II. Toets

  Voorbeeld toets: Opdracht 2 Diagnostische toets van bijeenkomst 6 is een voorbeeld van een MKLO toets Herkansing: 15 januari!

 • 24

  Bijlage 1 Toets 1 Onderzoeksvoorstel ontwikkelen

  Deze opdracht helpt de student kwalitatief te denken. Het doel is te leren een eenvoudige studieopzet te maken die voldoet aan de methodologische eisen en kwaliteitseisen voor kwalitatief onderzoek. Dit is een groepsopdracht: stel in de eerste werkgroepbijeenkomst groepen van 4-5 personen samen. De ontwikkeling van deze opdracht (toets 1) loopt parallel aan de bijeenkomsten. Elke bijeenkomst borduurt voort op het werk van de voorgaande bijeenkomsten. De cursus voorziet in de mogelijkheid tot (gestructureerde) feedback op een conceptversie. De definitieve versie wordt alleen becijferd, tenzij er sprake is van een onvoldoende (5,4 of lager).

  Inleverdata en eisen concept en definitieve versie Conceptversie

  indienen uiterlijk 27 oktober voor 23 uur. indienen via E-MAIL met ALLE GROEPSLEDEN IN DE CC NAAR JE CURSUS DOCENT, zodat de docent jullie feedback kan geven

  Definitieve versie

  indienen uiterlijk 13 november 2015 via BB n bij je cursusdocent via e-mail indienen e-mailversie met alle groepsleden in de cc.

  Let op: de cursusdocent geeft feedback via reply all. Als de medecursisten niet in de cc staan is het de verantwoordelijkheid van de indienende student zijn/haar groepsgenoten te informeren. Kaders definitieve versie:

  Elk voorstel telt minimaal 4 A4 en max 6 A4. Is getypt in arial lettertype 10, line spacing anderhalf Betreft max 2500 woorden:

  Dit is inclusief een voorblad met daarop: namen, studentnummers, een passende titel en het aantal woorden. Dit is exclusief de bronvermelding.

  In onderstaand schema staat de essentie van de opdracht per bijeenkomst, in de 2e kolom een

  suggestie voor de aanpak in de werkgroepen

 • 25

  Werkschema

  Ondersteuning bij de inhoud van het onderzoeksvoorstel

  Bijeen-komst

  Onderdeel Aspecten om mee te nemen Bespreking in werkgroep

  1 Beschrijf probleemstelling a.d.h.v. eigen arbeidspraktijk. Beargumenteer waarom dit onderwerp zich leent voor kwalitatief onderzoek.

  Need studie duidelijk maken

  Praktijk (empirie) als uitgangspunt

  Identificatie van een probleemstelling die je kwalitatief kunt benaderen

  Stel per subgroepje vast welke van de vier/vijf vraagstellingen van de individuele leden van de groep door jullie gaat worden uitgewerkt.

  2 Beschrijf doelstelling, vraagstelling, populatie en je doelgerichte sample. Onderbouw de keuze van je sample.

  Vraagstelling: maximale precisie/uitkomst =kennis

  Doelstelling: uitkomst voor de praktijk

  Populatie/doelgerichte sample (locatie(s) studie, criteria voor inclusie)

  Bouw in onderling overleg het voorstel verder uit. Evt kunnen twee groepen elkaars opzet tot nu toe beoordelen Plaats per werkgroep de opzet tot zover op BB, zodat anderen je feedback kunnen geven

  3 Beschrijf de dataverzameling: welke data, methode van dataverzameling en topiclijst. Beargumenteer de gekozen methode.

  Welke info heb je nodig van je respondenten, welk type(n) dataverzameling is/zijn hier zinvol (beargumenteer), hoeveel respondenten. (Haalbaarheid, ethisch verantwoord)

  Korte topiclijst/interviewguide (openingsvraag, formuleer vragen vanuit perspectief respondent)

  Bouw in onderling overleg het voorstel verder uit. Stel vast of de voorgestelde methode het meest voor de hand liggend is. Hoe vertaal je een topic tot een vraag?

  4 Analyseworkshop Analyseworkshop

  5 Beschrijf hoe je de analyse van je data zou aanpakken.

  Noem minimaal twee sensitizing concepts die je in de codeboom zou willen opnemen.

  Beschrijf hoe je de data gaat analyseren

  Welke stappen neem je in de analyse (zo concreet mogeijke maken)?

  Wie zijn betrokken bij de analyse, wat doen ze en waarom?

  Bouw in onderling overleg het voorstel verder uit.

  6 Strategien voor een goede kwaliteit van je studie. Beargumenteer welke strategien.

  En, indien je niets wilt toevoegen, geef dan aan waarom niet.

  Korte reflectie op je rol als onderzoeker in deze studie.

  Benoem op hoofdijnen welke maatregelen al in je studie zijn opgenomen en welke maatregelen je al dan niet toevoegt om de kwaliteit van je studie te optimaliseren

  Welke rol heb je als onderzoeker?

  Wat hebben jullie geleerd van deze ontwikkelfase?

  Bouw in onderling overleg het voorstel verder uit.

 • 26

  Bijlage 2 Opdracht 2 Interviewen

  Doel: 1. ervaren hoe het is om een kwalitatief interview af te nemen, gericht op een van tevoren

  vastgestelde vraagstelling; 2. het verzamelen van data om het analyseren van kwalitatief materiaal mee te kunnen oefenen

  tijdens de werkgroep bijeenkomst over analyse. Centrale vraagstelling: Wat heeft een professional die werkzaam is in de gezondheidszorg, ertoe bewogen om als zorgverlener/behandelaar in de gezondheidszorg te gaan werken? Respondent: Selecteer een persoon die werkzaam is in de gezondheidszorg en waarvan je vermoedt dat hij/zij je diepgaande informatie kan geven over zijn/haar keuze om in de zorg te gaan werken (criterium sampling, het criterium is werkzaam zijn in de gezondheidszorg). Indiening opdracht 2: Uiterlijk 10 oktober 2015 via BB. Werkwijze: Voorbereiding 1. Bepaal vooraf het type interview dat je wilt houden met die persoon: helemaal open of juist een

  semigestructureerd interview. 2. Stel van tevoren een topic lijst (open interview) of interview guide (semi gestructureerd interview)

  op. Selectie en toestemming 3. Informeer je potentiele respondent over de aard en inhoud van de studie en maak een afspraak

  met de persoon. 4. Vraag voorafgaand aan het interview/de afspraak toestemming om het interview geanonimiseerd

  te mogen gebruiken voor onderwijsdoeleinden.; 5. Maak daarbij gebruik van het toestemmingsformulier dat is bijgevoegd bij deze opdracht. Uitvoering 6. Neem een interview van minimaal 20 minuten af, langer mag uiteraard ook. 7. Neem het interview bij voorkeur op met een digitale recorder. Bewerking tot analyseerbaar en gecodeerd materiaal 8. Selecteer op basis van de geluidsopname 10 minuten van de opname die naar jouw inzicht het

  meest betekenisvol waren in relatie tot de onderzoeksvraag. Schrijf dat deel van het interview letterlijk uit in een Word bestand.

  9. Maak onderscheid tussen interviewer en respondent door I: voor de uitspraken van de interviewer te plaatsen en een R: voor de uitspraken van de respondent.

  10. Zorg ervoor dat de tekst van het interview geanonimiseerd is. Dat wil zeggen dat er geen informatie meer in mag staan waardoor het interview herleidbaar is naar de genterviewde persoon of de organisatie waar deze persoon werkt.

  11. Schrijf een korte introductie op de genterviewde (maar wel geanonimiseerd) zodat degene die jouw interviewfragment leest iets meer zicht heeft op de context. Bijvoorbeeld een intro met daarin: de gefingeerde naam van je respondent, de leeftijd, geslacht, functie, (gefingeerde) werkplek, het aantal jaar in de zorg werkzaam en andere relevante informatie.

 • 27

  Reflectie 12. Schrijf direct na afloop van het interview een reflectie op het interviewen en je rol als interviewer.

  Deze reflectie is maximaal een halve pagina lang. Zie BB voor een suggestie over De uitgewerkte opdracht bestaat uit: 1. een Word bestand met daarin de introductie; 2. de interviewguide/topiclijst; 3. de letterlijke uitwerking van ongeveer 10 minuten geluidsopname; 4. de persoonlijke reflectie. De opdracht telt minimaal 3 en maximaal 5 paginas (max 2750 woorden totaal); regelafstand 1 De opdracht is voorzien van een voorblad met: een passende titel, naam, studentnummer, datum en aantal woorden interviewtekst. De opdracht wordt ingestuurd via BB onder de betreffende kop (wordt nog nader toegelicht in college bijeenkomst 3). Lever het ondertekende toestemmingsformulier in bij je werkgroep docent. *Aspecten van deze reflectie kunnen zijn:

  1. Vooraf Met welke verwachtingen/voornemens over het interview, de respondent en mijzelf ging ik van start?

  2. Terugblik/Beschrijving. Hoe is een en ander feitelijk gelopen en wat was mijn eigen aandeel daarin?

  3. Bewustzijn Hoe beoordeel ik mijzelf in dit proces? Wat viel op, - mee, - tegen?

  4. Jezelf bevragen Hoe verhouden mijn ervaringen (zie 2) en zelfbeoordelingen (zie 3) zich tot mijn verwachtingen/voornemens (zie 1) vooraf en tot wat er van een student KGW mag worden verwacht in deze fase van de opleiding?

  5. Nieuw perspectief Wat betekent dit voor mij en mijn ontwikkeling? Wat leer ik hiervan over mijzelf en wat wil ik hiermee?

  6. Vertaling naar concrete plannen Wat ga ik hier concreet mee doen, m.a.w. welke concrete voornemens formuleer ik voor de toekomst.