Ampersand april 2013

20
www.cdenv.be Verschijnt maandelijks, behalve in juli en augustus ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 13 - APRIL 2013 AFGIFTEKANTOOR ANTWERPEN X ampersand Laat ons weten hoe wij u kunnen ondersteunen. 20 mei Voor welk gezin u ook kiest, WIJ ZIJN ALLE GEZINNEN GOEDGEZIND

description

Het ledenblad van CD&V

Transcript of Ampersand april 2013

Page 1: Ampersand april 2013

www.cdenv.be

ver

sch

ijnt

maa

nd

elijk

s, b

ehal

ve in

juli

en a

ug

ust

us

ampersandLEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 13 - APRIL 2013 AFGIFTEKANTOOR ANTWERPEN X

ampersand

Laat ons weten hoe wij u

kunnen ondersteunen.

20 mei

Voor welk gezin u ook kiest, WIJ ZIJN ALLE GEZINNEN GoeDGeZInD

Page 2: Ampersand april 2013

222

Kai-Mook, de leukste olifant van België, wordt vier jaar. Zijn dooppeter, minister-president Kris Peeters, wil haar verjaardag samen met u vieren. Iedereen, die naar de Goed Gezinddag komt in Planckendael, krijgt een stuk van de grote verjaardagstaart op onze CD&V-weide. De taart wordt aangesneden door onze minis-ter-president, samen met alle aanwezige 4-ja-rigen.

De 4-jarigen krijgen bovendien ook nog eens de kans om mee te gaan kijken naar het voe-deren van Kai-Mook. Dit exclusief achter de schermen van Planckendael. Mama en papa mogen ook mee.

Als toemaatje krijgt elke 4-jarige een eigen verjaardagskroon en speciaal T-shirt.

Inschrijven kan via: www.cdenv.be/goedgezinddag

Page 3: Ampersand april 2013

3

Dag iedereen!

Mijn naam is Jules en ik ben vier jaar! Ik ben heel trots dat ik in dit

boekje mag staan. Mijn leventje is momenteel best zorgeloos. Wat had je

anders verwacht van een vierjarige? Toch hoor ik dat mijn mama en papa

zich af en toe zorgen maken… Ze vragen zich af of ze mij op tijd zullen

kunnen inschrijven in de school bij ons in de buurt. Ik hoop van wel,

want ik leer graag bij en maak graag vriendjes! Ze zijn ook bang dat ze

niet genoeg centjes gaan hebben om een eigen huis te bouwen of te kopen.

“Dat zou beter zijn voor mij later” zeggen ze. Omdat bomma en bompa

nog aan de slag zijn overdag, hopen ze dat ze mij naar een kinderopvang

kunnen doen als het écht nodig is. Ik zou niet liever willen dan dat ze mij

elke dag om 4 uur in de namiddag van school komen halen. Maar dat

kan soms niet volgens hun baas! Dat heeft te maken met zo’n moeilijk

woord, fl exibiliteit of zoiets.

Dat zijn een heleboel vragen, hé? Van al dat nadenken word ik wel

moe. Ik ben ook nog maar vier jaar… Ook al zou ik mama en papa graag

helpen, op deze vragen heb ik geen antwoord. Maar er is een vriendelijke

meneer, die wel graag naar mij en mijn ouders wil komen luisteren. Zijn

naam is Wouter! Het schijnt dat hij iets belangrijks is in de politiek en hij

is ook nog papa. Hij heeft me uitgenodigd om naar Planckendael te komen.

Ik mag er met Kai Mook mijn verjaardag vieren, dat is die coole olifant.

Dat maakt mij echt goed gezind! Daar zijn nog een heleboel andere

mevrouwen en meneren, die willen komen luisteren naar wat mijn papa

en mama hen te vertellen hebben. Die heten Kris, Hilde, Pieter, Jo en nog

veel meer.

Komen jullie ook?

Oh ja! Ik ging met mijn vriendinnetje Annabel op bezoek bij Kris Peeters.

Je kan mijn fi lmpje bekijken op www.cdenv.be goedgezinddag

Jules

Page 4: Ampersand april 2013

44

CD&V staat al jaren bekend als dé gezinspartij. En dat is nog altijd zo! Daarbij denken we niet alleen aan het traditionele gezin ‘man, vrouw en twee kindjes’. Ons beleid wil een steun zijn voor alle mensen die onder één dak verantwoordelijkheid opnemen voor elkaar. Ook u en uw gezin.

Recent onderzoek toonde dat de meeste Vlamingen goed gezind zijn over hun gezinsleven. Maar alles kan beter. Een aantal Vlaamse gezinnen ging de conversatie aan met CD&V en vertelden wat hun gezin goed gezin en minder goed gezind maakt.

4

Jef en Heidi, Mara en ThijsKlassiek gezin

“Wij zijn een ‘traditioneel gezin’, met een zoon en een dochter: een koningswens! Dat maakt ons goed gezind. We merken wel dat het traditi-onele gezin wat in de verdrukking komt in onze prestatiemaatschappij. Er is voor-en naschoolse opvang, maar wat doe je in de vakantie? Meer en meer mensen werken ook niet langer in een nine-to-fi vejob. Het zou interessant zijn dat de opvang wat later open bleef, zodat het school-werk gedaan is en je de avond met het gezin samen aan andere zaken kan spenderen.”

Tinne RomboutsVlaams volkvertegenwoordiger

Vanuit CD&V pleitten wij er natuurlijk voor dat men zoveel mogelijk tijd kan

doorbrengen met zijn gezin. Omdat niet ieder ge-zin zich kan inpassen in de voor- en naschoolse opvang zijn er extra opvangmogelijkheden voor-zien binnen de gemandateerde voorzieningen er-kent door Kind & Gezin. Per regio bieden zij niet alleen fl exibele opvang voor ouders met afwijken-de werkuren, maar ook occasionele opvang voor ouders waarvan de routine binnen het gezin tijde-lijk is verstoord door bijvoorbeeld een ouder die opnieuw uit werken gaat, een sollicitatiegesprek heeft… Deze uitbreiding aan opvangmogelijkheden buiten de traditionele voor- en naschoolse kinder-opvang zorgen ervoor dat bijna ieder gezin kan verder geholpen worden met hun specifi eke op-vangvragen. Niet tegenstaande blijven we vanuit CD&V de informele opvang blijvend stimuleren. Wij zijn er van overtuigd dat dit de onderlinge fa-miliebanden alleen maar versterkt en een sterke meerwaarde biedt aan onze kinderen. Dit kadert ook volledig in de vermaatschappelijking van onze zorg, iets waar wij vanuit CD&V sterk voorstaander van zijn.

#goedgezindHet gezin

Page 5: Ampersand april 2013

Jo VandeurzenVlaams minister van Welzijn, Volksgezond-heid en Gezin

Pleegzorg is een vorm van zorg die voor CD&V van ontzettend groot belang is. Getuige hiervan het nieuwe decreet pleegzorg dat er kwam op initiatief van de Vlaamse CD&V- parlementairen. Dit decreet maakt verder werk van een kwali-tatieve pleegzorg in het belang van pleeg-gezinnen en pleegkinderen, zorgt ervoor dat pleegkinderen in de toekomst auto-matisch een studietoelage zullen ontvan-gen en geeft hen recht op voorrang in de kinderopvang. Op deze manier willen we pleegzorg in Vlaanderen blijvend op de kaart zetten en ervoor zorgen dat pleeg-kinderen, daar waar nodig, in een warm pleeggezin kunnen opgroeien.

5

Peter en Suzy, dochter Laura en pleegzoon ThierryPleeggezin

“Wij hebben twee kinderen: onze dochter en onze pleegzoon. Wat ons zeer goed gezind maakt is dat onze pleegzoon, on-danks zijn niet zo gunstige uitgangspunt als kind, het toch al ver gebracht heeft. Hij is intussen gestart met een vrij unieke job in het nucleair transport. Wat ons echter stoort is dat we voor onze pleegzoon soms niet konden doen wat we voor onze dochter evident was. Bv. een ziekenhuisopname moest eerst goedgekeurd worden via de jeugdrechter, zelfs als het dringend was. Ouderschapsverlof, studietoelage, allemaal minder evident als het gaat om een pleegkind. Wij vinden dat wie de verant-woordelijkheid opneemt om ouder te worden van een pleeg-kind, dan ook als een echte ouder moet worden beschouwd.”

Ria, Walter en hun inwonende moederKangoeroegezin

“Wij lieten ons huis ombouwen tot een kangoeroewoning. Samenwonen met verschillende generaties onder een dak kan alleen als je goed over-eenkomt, wat bij ons het geval is. Dat maakt ons dan ook goed gezind. Vroeger hielp moeder bij de verzorging van de kinderen. Nu is het omge-keerd. Er moet altijd iemand thuis zijn, want ze kan niet langer dan een uur alleen blijven. Het zou goed zijn dat de overheid meer werk maakt van opvang voor ouderen, zoals kortverblijf, nachtopvang en dergelijke.”

5

Nathalie MuylleFederaal Volksvertegenwoordiger

We willen laagdrempelige zorgvormen, zo dicht mogelijk bij de thuissituatie. Daarom moeten mantelzorgers voluit ondersteund worden. Ook moet het makkelijker worden om thuiszorg te

combineren met korte opvang. De fi nanciële kosten kunnen we beperken door bv. de maximumfactuur uit te breiden naar de thuiszorg. Verder denken we nog aan bijkomende stimuli zoals de bevriezing van het kadas-traal inkomen voor de gezamenlijke periode, bouwen aan een verlaagd BTW-tarief van 6% of het optrekken van bouw- en renovatiesubsidies voor gezinnen met een kangoeroewoning.

Page 6: Ampersand april 2013

6

Sonja BecqParlementslid

Voor fi nanciële afspraken ten gunste van de kinderen zijn al heel wat maatre-gelen voorzien. Naast de alimentatieregeling, is er ook – mede dankzij CD&V – bekomen dat onderhoudsgelden volgens ‘objectieve criteria ‘ moeten worden vastgelegd. En tenslotte is er het alimentatiefonds dat tussenkomt indien er achterstallige onderhoudsgelden zijn en/of om voorschotten op onderhoudsgelden te verlenen. Zijn alle problemen hiermee opge-lost? Zeker niet. Daarom pleit CD&V sterk voor ‘onderhandelde’ oplossingen zoals ‘scheidings-bemiddelling’, zodat elk van de partijen zich gehoord weet en het gevoel heeft dat ook met zijn/haar standpunt wordt rekening gehouden. Wij vragen ook - en ik heb in die zin een wets-voorstel ingediend - om een ouderschapsplan op te maken wanneer koppels uit mekaar gaan. Daarin zouden dan de afspraken m.b.t. de kinderen komen.

Greet en dochter JolienAlleenstaande moeder

“Wat mij goed gezind maakt is dat mijn dochter en ik het ondanks de echtscheiding goed kun-nen vinden met elkaar. Eerder droevig word ik van het feit dat mijn ex-echtgenoot ons fi nanci-eel probeert te pluimen. Wat mezelf betreft kan ik daar nog tegen, maar voor mijn dochter vind ik dit onvergeefl ijk. Er zijn nog alleenstaande ouders in dat geval. Daar zou de overheid toch iets aan moeten doen.”

Maarten en Kitty en hun kinderenNieuw-samengesteld gezin

“Wanneer we met zijn allen samen zijn met de kinderen uit onze vorige huwelijken, dan voelen we ons als gezin pas echt compleet. We zijn zeer goed gezind dat ze het allemaal zo goed met elkaar kunnen vinden, want dit is wellicht niet bij alle nieuw-samengestelde gezinnen het geval. Een deel van de kinderen staan op het adres van de ex-partner ingeschre-ven waardoor ze geen gebruik kunnen maken van sommige voordelen die alleen gelden voor ‘inwonenden’, bv. abonne-menten. De helft van de tijd wonen ze nochtans hier. Een aantal partijen is bezig met deze problematiek, bv. door het mogelijk maken van een dubbel adres. Ik weet niet wat CD&V daarover denkt?”

Katrien SchryversParlementslid

CD&V deed al een aantal jaren geleden het wetsvoorstel om in elke gemeente een verblijfs-register te maken. Hierin kan je dan opnemen welke kinderen er regelmatig verblijven, in het kader van co- ouderschap of een andere verblijfsregeling. Zo kunnen gemeenten ook bepalen dat deze kinderen genieten van bv. een verlaagd tarief voor het zwembad of het speelplein. En tegelijk weet je ook wie regelmatig op een adres verblijft. Ook dit is van belang, denk maar als zich een brand zou voordoen.

gmuesen
Notitie
spatie teveel
Page 7: Ampersand april 2013

7

Zofi a, Johan, Esther en MarenMulticultureel gezin

“Wij zijn zeker goed gezind dat we elkaar heb-ben gevonden. De ene helft van onze familie stamt uit Vlaanderen en de andere helft uit het Hongaarse gedeelte van Slowakije. We voelen ons hier thuis in Vlaanderen, maar ook in Slowakije. Onze kinderen spreken zowel Hongaars als Vlaams en eten van twee cultu-ren, letterlijk en fi guurlijk. Toevallig zijn we in onze familie allemaal heel taalvaardig. Ik denk dat het spreken van de taal een belangrijke rol speelt om je thuis te voelen in twee culturen.”

Daniëlle en Leen, Pieter en LotteHolebigezin

“Wat ons goed gezind maakt is dat iedereen in ons gezin gezond en wel door het leven gaat. We hebben allebei werk, de kinderen doen het goed op school. Minder goed gezind zijn we over het feit dat we nog altijd strubbelin-gen ervaren in verband met onze geaardheid. De mensen spreken nog altijd over je. Offi ciële instanties maken daar geen probleem meer van, al merk je hier en daar toch nog verschillen met andere ouders. Bv. de tweede partner moet nog altijd de kinderen adopteren. Waarom kan die niet gewoon mee-moeder zijn? Bij hetero’s waarvan een kind wordt geboren via kunstmatige inseminatie moet de papa toch ook geen adoptie aanvragen om als echte va-der te worden erkend?”

Nahima LanjriKamerlid

“CD&V vindt alle gezinnen belangrijk. Alle ouders en kinderen verdienen respect en moeten op ge-lijkwaardige wijze juridisch erkenning krijgen ongeacht de relatie tussen de ouders of het geslacht van die ouders. Dank zij een voorstel van CD&V, hebben meemoeders in-tussen al recht op verlof bij de geboorte. Nu de volgende stap: een statuut voor de meemoeder die samen met de moeder besloten heeft om verantwoordelijkheid op te ne-men over een nog te verwekken kind. De meemoeder moet op het tijdstip van geboorte reeds, zoals bij andere koppels de vader, deze juridische bescherming kunnen verkrijgen en dit in het belang van het kind en het gezin. Dan is het ook niet meer nodig om het kind nog te adop-teren en daarvoor een ganse procedure te doorlopen. Wel vinden wij het belangrijk dat ook het recht op identiteit van het kind en de rechten van de genetische vader hier-bij geëerbiedigd worden.”

Veli YükselVlaams Parlementslid

Vlaanderen is een ontmoetings-plaats voor mensen uit verschillende cultu-ren. Het samengaan van die culturen maakt onze samenleving rijker. CD&V gaat uit van de overtuiging dat onze maatschappij sterker wordt wanneer we ruimte maken voor ieders eigenheid. Voorwaarde is wel dat die verschei-denheid gestoeld is op een gemeenschap-pelijke sokkel, die als fundament dient voor de samenleving. Naast een aantal collectieve normen en waarden is ook een gemeenschap-pelijke taal een essentieel onderdeel van die sokkel. Daarom zet CD&V sterk in op de kennis van het Nederlands als sleutel tot integratie.

In Conversatie met gezinnen: Vooruitlopend op de Goed Gezinddag organiseert CD&V een dialoog met zijn leden en sympathisanten over de belangrijkste vragen waar gezinnen mee zitten.

Doe mee aan de conversatie op www.cdenv.be/goedgezind en op onze Facebook-pagina.

Page 8: Ampersand april 2013

8

Kan iK mij straKs nog een

eigen woning veroorloven?#goedgezind

een mooi pensioen, moet

iK daar zelf voor zorgen? #goedgezind

In aanloop naar de Goed Gezinddag op 20 mei in Planckendael, organiseert CD&V via haar website en de sociale media een brede dialoog over het gezin. We lanceren om de drie dagen een fundamentele vraag. Bezorg ons uw ideeën, reageer en discussieer. U kan dat doen via de website www.cdenv.be/goedgezind, via onze Facebookpagina of via Twitter.

Doe mee een laat van u horen! We nemen uw voorstellen mee naar de dialoog met onze ministers op de Goed Gezinddag op 20 mei in Planckendael.

wij zijn één en al oor voor u!

wat wil iK doen om het

verKeer veiliger te maKen?

#goedgezind

gmuesen
Notitie
en ipv een
Page 9: Ampersand april 2013

hoe Kan iK mijn werK

met mijn gezin combineren?#goedgezind

9

Kan iK een goede school vinden voor

mijn Kinderen?#goedgezind

ben iK bereid om mijn moeder

thuis zelf te verzorgen?#goedgezind

wie heb iK liefst als

buurman:  pieter of pablo?

#goedgezind

Op de Goed Gezinddag op zondag 20 mei kan iedereen die dat wenst in dialoog gaan met onze ministers, vanaf 11.30 uur. Jo, Hilde, Joke, Brigitte, Pieter, Hendrik, Servais, Kris en Koen zullen allemaal van de partij zijn.

In een ongedwongen sfeer kan je al jouw vra-gen stellen. Welke bedenkingen heb jij over de toekomst van je kinderen? Hoe moet onze partij deze toekomst voorbereiden? Of wat zou het belangrijkste thema voor ons congres in het najaar kunnen zijn? Alles kan en alles mag.

Terwijl de ouders in dialoog gaan is er spet-terende kinderenanimatie voorzien. Kinde-ren kunnen genieten van een bezoek aan de dieren, een circusact leren, zich laten schminken of luisteren naar de verhalen-verteller. Het hele programma vind je op www.cdenv.be/goedgezinddag.

Aansluitend op het dialoogmoment geeft Wou-ter Beke een toespraak en reikt Kris Peeters de prijzen van de tekenwedstrijd uit. Iedereen die deelneemt aan het dialoogmoment geven we een bon om gratis frietjes te eten op de weide.

In dialoog met onze ministers

nog niet ingeschreven? doe het dan snel op www.cdenv.be/goedgezinddag

Page 10: Ampersand april 2013

10

interne bestuursverkiezingen:

“Vervrouwelijking zet zich voort”

Om de drie jaar vernieuwt CD&V haar interne bestuursorganen. De procedure startte in januari met de lokale bestuursverkiezingen. De leden kunnen dan nieuwe bestuurders kiezen voor hun afdeling. Meer dan 1/3 van onze lokale afde-lingen kreeg een nieuwe voorzitter. De belang-rijkste vaststelling daarbij: ons voorzitterskorps is aan het vervrouwelijken. Kijk maar naar onze afdelingen in de twee grootste Vlaamse steden. Voortaan hebben CD&V Gent en CD&V Antwer-pen een vrouw aan het hoofd, respectievelijk Sa-rah Claerhout en Ariane Van Dooren. In februari en maart volgden de bovenlokale bestuursver-kiezingen voor regio’s en provincies

Voor de Algemene Vergadering waren er 147 kandidaten voor 47 verkiesbare plaatsen. Er stelden zich meer mannen dan vrouwen kandi-daat (57 tegenover 43 procent). Maar toch wer-den er 26 vrouwen verkozen, tegenover 21 man-nen. Naast een tendens tot vervrouwelijking, is

er ook een flinke verjonging. De gemiddelde leeftijd van de verkozenen in de Algemene Ver-gadering is 45 jaar. De jongste verkozen kandi-daat is Britt Schouppe (26 jaar) uit Knokke-Heist en de oudste verkozene is Georges de Smul (67 jaar) uit Brussel.

Deze CD&V’ers zijn door u rechtstreeks verkozen in de Algemene Vergadering van CD&V. Proficiat!

Lieve Van Daele, Jeanine Vandormael, Dirk Vansina, Peter Bellens, Nicole Boonen, Ludwig Caluwé, Bert De Brabandere, Jan De Nul, Rutger De Reu, Dominique Dehaene, Monique Delvou, Mia Deschampelaere, Brenda Furniere, Joachim Jonckheere, Marleen Lefevre, Chris Maene-Villeyn, Miet Mannaerts, Jenny Mestdagh, André Mingneau, Katrien Partyka, Gilbert Pex, Els Schelfhout, Brit Schouppe, Katrien Timmers, Elke Tindemans

In de Algemene Vergadering zijn ook 22 vertegenwoordigers namens de raadsleden verkozen:

Wendy Weckhuysen, Gaston Van Tichelt, Luc De Boeck, Stefaan Deleus, Bart Van Caenegem, Els Baart, Koen Loete, Hans Knop, Lieve Vandeput, Nancy Bleys, Steven Matheï, Marilyn Neven, Ingrid Claes, Ann Van Rompaey, Bert Meulemans, Roos De Backer, Bart Dochy, Sigrid Verhaeghe, Els Roelof, Tom Pollentier, Georges De Smul, Helmut De Vos

Meer vrouwen en meer jongeren, dat zijn de positieve resultaten van de interne bestuursverkiezingen bij CD&V. niet alleen in de lokale afdelingen rukken de dames op. In onze algemene Vergadering, ons hoogste partijorgaan, zijn ze zelfs veruit in de meerderheid. Daar zetelen voortaan 26 vrouwen en 21 mannen.

Sarah Claerhout (voorzitter CD&V Gent) en

Ariane Van Dooren (voorzitter CD&V Antwerpen)

Page 11: Ampersand april 2013

Het Belgisch sociaal stelsel is vandaag nog in grote mate afgestemd op het klassieke gezin. Doorheen de jaren zijn echter vele nieuwe gezinsvormen ontstaan, bijvoorbeeld als gevolg van een echtscheiding. Dit vraagt om extra aandacht. De vierde Cederdialoog van 2013 behandelde uitvoerig deze thema’s. op 19 maart verzamelden alle geïnteresseerden in de Wet89 voor een discussieavond van formaat.

• Het individualiseren van de sociale ze-kerheid in België is geen goed idee en moeilijk haalbaar. Het huidige sociale ze-kerheidsstelsel vertrekt immers vanuit de solidariteit op het gezinsniveau. Daarnaast kunnen er vragen worden gesteld over de wenselijkheid van het individualiseren. De nadruk moet liggen op het bevorderen van partnersolidariteit. Scheidingen trekken misschien veel aandacht, maar de ‘origi-nele’ koppels blijven dominant.

• De toekomstige sociale zekerheid moet meer gericht zijn op het verlenen van dien-sten, aangepast aan de noodzakelijke be-hoeftes, in de plaats van het geven van een uitkering. Door deze diensten aan te bieden is er de waarborg dat ‘de investe-ring’ bij de kinderen terecht komt.

• De toename van nieuwe samengestelde zinnen en de hogere betrokkenheid van nieuwe partners bij de opvoeding van de kinderen staan haaks op het huidige juridi-sche kader. Er is nood aan een aangepaste wetgeving. Nieuwe partners beschikken nu over weinig of geen ‘rechten en plichten’ ondanks een vaak zeer affectieve band met de kinderen.

• Co-ouderschap was in het verleden van toepassing op ‘lage conflict-koppels’. Van-daag monden ook meer vechtscheidingen uit in co-ouderschap. Kinderen belanden zo rechtstreeks ‘in’ het conflict. Om dit te vermijden is een grotere flexibiliteit bij de invulling van het co-ouderschap wenselijk. Andere formules dan de 50-50-verdeling zijn wenselijk.

cederdialoog

Gezin

Joris Ghysels (professor Universiteit antwerpen & Universiteit Maastricht) Over de modernisering van de sociale zekerheid

Sofie Vanassche, an Katrien Sodermans (KU leuven) Over mogelijke gevolgen van een echtscheiding voor kinderen

Page 12: Ampersand april 2013

12

Vraag

Samhet aan

erfpacht: een cijfervoorbeeld

Een sociale koopwoning die verkocht wordt voor 180.000 euro

Bouwkost: 125.000 euroGrondaandeel: 40.000 euroMarge voor sociale huisvestingsmaatschappij: 2.500 euroBTW (6%) : 10.000 euroNotariskosten: 1.250 euro

Een systeem van erfpacht zou in dit voorbeeld een uitstel van betaling betekenen van 40.000 euro.

Dag Sam,

Vandaag de dag merk ik dat

het voor jonge gezinnen of

(voorlopig) alleenstaanden,

bijvoorbeeld zoals mezelf, veel

moeilijker is dan vroeger om

een eigen woning te verwerven.

Wordt het eens geen tijd dat

we samen met de Vlaamse

gemeenten andere pistes

bewandelen? Onlangs ving

ik iets op over het stelsel van

erfpacht. Graag had ik jullie visie

hieromtrent gelezen!

Roel Van den Bulck en Vic

Sam van CD&V krijgt elke dag tientallen vragen binnen van zowel leden als niet-leden. Samen met de redactie van ampersand selecteert hij de maandelijkse ledenvraag en legt die voor aan één van onze mandatarissen.

Heb jij dus een prangende vraag? Mail ze door naar [email protected] en misschien wordt jouw vraag beantwoord in de volgende Ampersand!

erFPaCHT, WaT MoeTen We Daar onDer VerSTaan?

Bij een gewone aankoop van een woning moe-ten de kopers het kapitaal hebben om zowel de grond als de woning te betalen. Ook in de soci-ale huisvesting is tot op heden voor verwerving enkel de mogelijkheid van aankoop voorhanden. Bij erfpacht daarentegen moet aanvankelijk enkel de woning bekostigd worden. Voor de grond betaalt men een jaarlijkse gebruiksvergoe-ding, canon genaamd. Dit heeft als gevolg dat mensen sneller een woning kunnen aankopen of bouwen.”

gmuesen
Notitie
aanhalingstekens weg
Page 13: Ampersand april 2013

13

ampersand: Dag Katrien! Word jij als oCMW-voorzitter in Zoersel geconfronteerd met gezinnen die zoeken naar een betaalbare woning?

Katrien Schryvers: “Absoluut, en niet enkel in Zoersel merk ik die vraag. De nood aan betaalbare woongelegen-heden klinkt luid in heel Vlaanderen. Zowel lokale besturen als sociale huisvestingsmaatschappijen doen inspanningen om hieraan tegemoet te komen. Dit kan via het ter beschikking stellen van kavels, van huurwoningen of koopwoningen. Binnenkort zal ook erfpacht tot de mogelijkheden behoren.”

Hebt u ervaring met dit systeem?

Katrien: “De vorige legislatuur hebben we met het bestuur in Zoersel fors ingezet op betaalbaar wonen. We hebben daarbij het systeem van erf-pacht geïntroduceerd. In een recente verkaveling betaalbaar wonen kozen maar liefst 50% van de kandidaten voor de erfpacht van de grond in plaats van een aankoop. Deze cijfers bewijzen dat erfpacht een relevante oplossing kan aanreiken.”

Maar op die manier kunnen die personen of gezinnen in kwestie nooit eigenaar worden van het totaalplaatje?

Katrien: “Tuurlijk wel! Het één hoeft het ander helemaal niet uit te sluiten, integendeel. In de erfpachtovereen-komst kan de mogelijkheid worden voorzien om de grond later toch nog aan te kopen, op een tijdstip naar keuze. We willen de kopers vooral meer fi nanciële ademruimte geven. Het is niet meer dan logisch dat bijvoorbeeld een jong, startend gezin minder kapitaalkrachtig is dan op een later tijdstip. Net door de optie om de grond later aan te kopen, zullen toch

een eigen woning kunnen verwerven, zonder nog jaren te moeten huren of een andere noodoplossing te zoeken.”

“Een jong gezin is minder kapitaalkrachtig. Door de aankoop van de grond uit te stellen, kunnen ze in die eerste levensfase alsnog een woning verwerven.”Katrien Schryvers, Vlaams Parlementslid en OCMW-voorzitter in Zoersel

Youtube it!

Katrien maakte ook een Youtubefi lmpje met getuigen. Bezoek onderstaande link of scan de met je smartphone.

gmuesen
Notitie
Bekijk het filmpje op de website van Katrien of op YouTube. www.katrienschryvers.be
Page 14: Ampersand april 2013

14

Daden inbegrepen

Minister Schauvliege ontvangt CD&V-schepenen Cultuur

Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege heeft alle CD&V-sche-penen van Cultuur op haar kabinet uitgenodigd voor een info- en ken-nismakingsmoment. De helft van alle Vlaamse schepenen met de bevoegd-heid Cultuur is van CD&V-signatuur.

De nieuwe en al meer ervaren cultuur-schepenen kregen een voorstelling van alle aspecten van het Vlaamse cultuur-beleid met de klemtoon op het lokale aspect. Op die manier wil de minister de schepenen ten volle ondersteunen in de uitoefening van hun functie.

Jo Vandeurzen zorgt voor extra plaatsen in de kinderopvang

De Vlaamse Regering maakt in 2013 2 miljoen euro extra vrij voor nieuwe kinderopvangplaatsen voor baby’s en peuters. Met dit geld kunnen naar schatting 192 plaatsen extra gecre-eerd worden. Daarnaast investeert de Vlaamse Regering 0,9 miljoen euro voor de uitbreiding van het aanbod aan ‘inkomensgerelateerde kinder-

opvangplaatsen’ (IKG-plaatsen). Dat betekent dat naar schatting op 205 plaatsen een IKG-aanbod kan worden gecreëerd.

Daarnaast wordt er 500.000 euro vrij-gemaakt voor inclusieve kinderopvang voor kinderen met een specifi eke zorg-behoefte. Dit kadert binnen ‘Perspectief 2020’, het nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap. “Ie-dereen is welkom in de kinderopvang, ook kinderen met een specifi eke zorg-behoefte. Net als andere kinderen wil-len ze spelen met vriendjes en nieuwe dingen ontdekken” zegt Vlaams minis-ter van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen.

www.cdenv.be/actua/extracapaciteit-kinderopvang

Schijnsamen-woonst wordt aangepakt

In de commissie Justitie van de Ka-mer van Volksvertegenwoordigers is een wetsontwerp goedgekeurd dat schijnhuwelijken strenger bestraft en schijnsamenwoonst gelijkschakelt met schijnhuwelijken. CD&V-kamerlid Nahi-ma Lanjri vraagt dat er nu vooral werk wordt gemaakt van een opvolgingssys-teem dat door alle betrokken diensten te raadplegen is. Dit moet voorkomen dat wie een poging tot schijnhuwelijk of schijnsamenwoonst onderneemt, naar een andere gemeente trekt om een nieuwe poging te ondernemen.

Nahima Lanjri: “De vervolging én bestraffi ng van schijnhuwelijken en schijnsamenwoonst moet beschouwd worden als een prioriteit. Duidelijke instructies aan de parketten helpen om een effi ciënt vervolgingsbeleid op rails te zetten. Daarnaast moeten we zorgen voor een uniforme en vooral geïntegreerde aanpak van de schijnhu-welijken en schijnsamenwoonst.”

www.cdenv.be/actua/schijnsamenwoonst

Jo VandeurzenVlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nahima LanjriCD&V kamerlid

Page 15: Ampersand april 2013

15

nieuwe regeling esthetische geneeskunde

Kamerlid Nik Van Gool is tevreden met het nieuwe wetsontwerp esthetische geneeskunde. Na de invoering van het verbod op reclame voor cosmeti-sche ingrepen, wordt nu een tweede belangrijke stap gezet. In de nieuwe regeling wordt namelijk gedefi nieerd wie welke ingrepen mag doen.

Van Gool: “Het wetsontwerp zorgt voor een verhoging van de veiligheid van de patiënt en garandeert dat alle patiën-ten recht hebben op een kwaliteitsvol-le en respectvolle behandeling.”

Brigitte De Pauw pleit voor verplichte mobiliteitsbijdrage bij grote activiteiten

Naar aanleiding van de hetze vorig jaar rond het al dan niet aanbieden van gra-tis openbaar vervoer voor de deelne-mers aan de 20 kilometer van Brussel, pleit Brussels CD&V-fractievoorzitter Brigitte De Pauw voor een verplichte mobiliteitsbijdrage bij grote evene-menten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Door deze mobiliteitsbijdrage zouden deelnemers, in ruil voor een kleine toeslag op hun ticket, gratis het openbaar vervoer kunnen nemen van en naar het evenement. Deze toeslag zou nooit meer dan 10% van het initi-ele toegangsticket bedragen en nooit

meer dan een regulier MIVB-ticket. Het voorstel beperkt zich niet tot de 20 ki-lometer van Brussel. Ook andere grote culturele, sport- en commerciële acti-viteiten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vallen hieronder.

Brigitte De Pauw: “Een situatie waar-bij honderden lopers het risico lopen om betrapt te worden omdat zij geen portefeuille en dus geen geldig ticket op zak hebben, zou tot het verleden moeten behoren.”

www.cdenv.be/actua/mobiliteitsbijdrage

Versterkt europees toezicht op nationale begrotingen

Het Europees Parlement heeft defi nitief groen licht gegeven aan een pakket van twee wetten die zorgen voor een ver-sterkt Europees toezicht op de nationale begrotingen. Europarlementslid Marian-ne Thyssen, die dit dossier de voorbije maanden onderhandelde namens de EVP-Fractie, wijst erop dat het effect van dit ‘two-pack’ al in het najaar voelbaar zal worden.

De eerste verordening van het two-pack handelt over het toezicht op de nationale begrotingen van de eurolidstaten vanaf de ontwerpfase. Zo moeten alle lidstaten bijvoorbeeld jaarlijks hun ontwerpbegro-tingsplan indienen bij de Europese Com-missie. Indien dit ontwerp te ver afwijkt van het begrotingstraject, kan de Com-missie om een nieuw begrotingsplan vragen. De tweede verordening creëert een versterkt economisch en budgettair toezicht op lidstaten die onder een pro-gramma van fi nanciële bijstand werken (dat zijn momenteel Ierland, Portugal en Griekenland) of die een ernstig risico lo-pen op fi nanciële instabiliteit.

Marianne Thyssen: “Deze twee nieuwe Europese wetten zullen voor een gro-tere budgettaire integratie en een aan-gescherpt begrotingstoezicht zorgen. Met de goedkeuring van het two-pack beschikt de EU eindelijk over alle instru-menten die nodig zijn om te waken over de begrotingsdiscipline in de eurolidsta-ten.”www.cdenv.be/actua/

europeestoezicht-begrotingen

Brigitte De Pauw, Brussels CD&V-fractievoorzitter

Nik Van Gool,CD&V-kamerlid

Marianne Thyssen,Europarlementslid

Page 16: Ampersand april 2013

ondertussen in...nieuws uit de afdelingen

cd&v pakt zwerfvuil aan

CD&V Vleteren ging op 6 april op pad om zwerf-vuil bijeen te sprokkelen. De Kruisboomstraat werd onder handen genomen vanaf De Reke tot aan de N8. Daarnaast is ook een groot deel van de Burgweg zwerfvuilvrij gemaakt.

Vleteren

JonGcd&v schenkt egelprijs

Op de Kompen vond de prijsuitreiking van de Egelprijs plaats van JONGCD&V Neerpelt. De jury kende de prijs toe aan de Heemkundige Kring van Sint-Huibrechts-Lille. Voorzitter François Joosten mocht de egel in ontvangst nemen.

neerpelt

16

Breughelfestijn Samen genieten van pannenkoeken, boterham-men, rijstpap… en natuurlijk ook van geuze en kriek op het jaarlijkse Breughelfestijn in Mache-len-Diegem. Bestuurslid Christel Lauwers stelde er fi er haar vrouwelijk viergeslacht voor. Klein-dochter Febe is 3 maanden, dochter Jill is 25 jaar, Christel zelf is 52 jaar en haar mama Josee is 74 jaar. Profi ciat!

Machelen-Diegem

Gerberaprijs uitgereikt door v&mOp donderdag 7 maart reikte V&M Torhout de Ger-beraprijs uit. In aanwezigheid van Vlaams minister Crevits en burgemeester Norbert De Cuyper werd deze prijs overhandigd aan Hilde De Graeve-Evrard voor haar jarenlange inzet in Torhout.

Torhout

Page 17: Ampersand april 2013

ond

ertu

ssen

in...

Driedaagse voor vrienden en sympathisantenDit jaar vond de driedaagse van CD&V Oosterzele plaats in gemeenschapscentrum De Kluize. Niet minder dan 1100 mensen waren van de partij. Als afsluiter genoten 130 senioren op de senioren-namiddag van de gratis koffi etafel, terwijl menig senior de beentjes strekte op de dansvloer.

oosterzele

Zomergem vraagt aan hun CD&V collega’s uit Lierde: Jullie zijn ook een mooie, maar kleine gemeente. Hoe zorgen jul-lie ervoor dat jullie kunnen inspelen op de vele vragen die op een gemeente afkomen?

Voorzitter Jordy De Borre: “Ons afdelingsbestuur is recent vernieuwd en verjongd. Op de vergaderingen komen niet alleen de organisatorische aspecten aan bod, maar is er telkens ook het ‘politiek halfuurtje’ waar de burgemeester en de schepenen de stand van zaken in lopende dossiers toelichten en waar er ruimte is voor debat met de burgers. Zo blijven de burgemeester en de schepenen op de hoogte van wat er leeft bij de Lierdenaren en kunnen ze met deze informatie rekening houden in het dagelijks bestuur.”

Burgemeester Jurgen Soetens vult aan: “Het is een samen-komst waar ik steeds naar uitkijk omdat je in een onge-dwongen sfeer belangrijke en nieuwe informatie krijgt om het gemeentelijk beleid mee vorm te geven. Als burgemees-ter moet je met deze vragen en suggesties aan de slag om als team in het college, samen met de administratie, de strategische richting van de gemeente te bewaken. Dit en een dagelijkse aanwezigheid in de gemeente met een luis-terend oor voor iedereen, zijn noodzakelijke voorwaarden om een beleid voor en door de burger te voeren.”

Lierde geeft de fakkel door met de vraag: Brakel, het politieke landschap in het mooie Brakel is blauw ge-kleurd. Hoe motiveren jullie je bestuursleden na jaren-lange aanwezigheid in de oppositie?

‘k Vraag het aan

Samenkomst cd&v senioren

Mia Houben, de regiovoorzitster van CD&V Senio-ren, en An Hermans, de nationale voorzitster van CD&V Senioren, mochten ruim 50 aanwezigen welkom heten op hun samenkomst. Gedeputeer-de Frank Smeets gaf informatie over het SALK. Voormalig Vice-Eerste Minister Vanackere onder-lijnde het belang van een christendemocratie en ging in op de realisaties van de huidige regering.

noord-limburg

17

geslaagde lentereceptie

Op de jaarlijkse lentereceptie van CD&V en JONGCD&V Wingene-Zwevezele nam uittre-dend afdelingsvoorzitster, Diana Cannoot, afscheid. Geert Dedecker zal haar voortaan opvolgen. De aanwezigen op de receptie wer-den toegesproken door Tom Vandenkende-laere, nationaal voorzitter van JONGCD&V en Senator Etienne Schouppe.

Wingene-Zwevezele

gmuesen
Notitie
CD&V
gmuesen
Notitie
Aanhalingstekens
gmuesen
Notitie
Lierde geeft in de volgende Ampersand de fakkel door aan Brakel met de vraag: 'aanhalingstekens' .......
Page 18: Ampersand april 2013

18

Huldiging oud-burgemeester Leo Carpentier

Na meer dan 3 legislaturen schepen en meer dan 13 jaar burgemeester van Wij-negem, zet Leo Carpentier (72) er na een goed gevulde politieke carrière een punt achter. Maar CD&V Wijnegem liet hem niet zomaar gaan. Heel wat bestuursleden en sympathisanten kwamen samen om Leo uitgebreid te vieren.

Wijnegem

eetfestijn

Eind maart vond het jaarlijks eetfestijn van sectie Nieuwer-kerken-Aalst plaats. Ondanks de sneeuw was er opnieuw een grote opkomst.

lentebrunch V&M

V&M Aarschot organiseerde op zondag 24 maart haar jaarlijkse Lentebrunch. De sym-pathisanten lieten zich niet afschrikken door het winterweer en genoten van het uitge-breide ontbijtbuffet. Tevreden bezoekers en een tevreden CD&V-team!

nieuwerkerken-aalst

aarschot

Temseazijnzekerprijs 2012 voor andré todts en gaby vermeulenOp 28 maart ontvingen André Todts en Gaby Ver-meulen de Azijnzekerprijs 2012 van jongerenvoorzit-ter Kristof Van Royen. Meer dan 50 jaar waren zij de drijvende kracht achter het Gildenhuis, een parochiaal centrum en ontmoetingsplaats. De tweede plaats was voor Leo Van der Heyden, een veelzijdig kunstenaar. De gedeelde derde plaats was voor wielerploeg For-za Elversele en Marcel De Moor, de voorzitter van Toerisme Temse. Het Azijnpieserke werd uitgereikt aan de jeugdwerking van Theater Flanel.

Page 19: Ampersand april 2013

Hip hoi hyper-actiefaltijd wel iéts te doen bij CD&V!

24/04 V&M Berlare Info-avond ‘We zetten de politiek op stelten’ – De Kring, Overmere om 19.30 uur.

27/04 Geetbets Italiaanse avond pasta à volonté. Ook afhalen is mogelijk van 17 uur tot 18 uur – Parochiezaal van Hogen, van 17 tot 20.30 uur.

27/04 V&M oost-Vlaanderen Provinciaal startmoment ‘Eerste hulp bij opstart’- Stedelijke Musea (STEM), Zwijgershoek 14, Sint-Niklaas om 10 uur.

27/04 Jong CD&V Berlare GPS stadsspel Gent, The TARGET – Inschrijven verplicht.

30/04 Wachtebeke Bal-Meiavondfeest - Provinciaal Domein Puyenbroeck, Wachte-beke – Feestmaaltijd om 19.30 uur (€15, inclusief toegang tot het bal), bal om 21.30 uur (€5 in voorverkoop, €6 aan de kassa) – Kaarten reserveren ten laatste op 24 april door storting op VDK BE15 8903 1404 7130 met ver-melding van het gewenste aantal maaltijden en/of het gewenste aantal toegangskaarten bal.

11/05 (gewijzigde datum - i.p.v. 23/03) Gent

Concert Will Tura met Big Band. Nog kaarten te verkrijgen – Capitole Gent om 20 uur.

12/05 assenede Ontbijtactie Moederdag. Pakket-

ten worden aan huis geleverd tussen 7 uur en 9 uur.

13/05 Senioren Zottegem ‘Niet minder, maar meer Europa, Britten op een verkeerd spoor’ door Marianne Thyssen – Zaal Meileken, Stationsplein 9, Zottegem om 14 uur.

23/05 Brussel Bezoek aan de Nationale Bank België, met een inleiding van directeur Jan Smets – Wildewoudstraat 10 (ingang museum Nationale Bank), Brussel, ontvangst om 18.45 uur, start inleiding Jan Smets om 19 uur - Inschrijven via www.biancadebaets.be of op 02/213 71 55.

27/05 Senioren Gent Geleide stadswandeling op de site van het Sint-Pietersstation (3e fase). Nadien koffi e en wafel - Inkomhal station om 13.45 uur.

vrouwen in de Groote oorlogOp 22 maart organiseerde V&M Oudenaarde een le-zing over ‘Vrouwen in de Groote Oorlog’. Regiovoor-zitster Inge De Ruyver gaf het startschot, waarna Cindy Franssen, senator en Vlaams volksvertegenwoordiger, de rol van vrouwen in de oorlog toelichtte. Stefaan Vandenbussche vertelde het verhaal van 9 sterke vrouwen uit beide kampen. Tenslotte vertelde senaat-svoorzitster Sabine de Bethune over de rol van vrou-wen tijdens hedendaagse vredesonderhandelingen.

oudenaarde

wouter beke bezoekt ledenfeest Op zaterdag 16 maart organiseerde CD&V Putte haar jaarlijks ledenfeest. Eregast dit jaar was algemeen voor-zitter Wouter Beke. Burgemeester Chris De Veuster stelde met fi erheid haar nieuwe schepenen en raadsleden voor.

Putte

een leuk praatje bij een leuk plaatje?

Kan u ook terugblikken op een interessant, aangenaam of uitbundig CD&V-initiatief in uw gemeente, stad of provincie? Stuur een leuke foto en een korte tekst van maximum 5 regels naar [email protected].

Page 20: Ampersand april 2013

Afgelopen weekend heb ik nog eens zitten lezen in het boek Geluk, The World book of Hapiness van mijn oud-leraar en gemeentegenoot Leo Bormans. Hierin staat dat er vier G’s zijn die het geluk van mensen bepalen: geloof, gezondheid, gezelschap en gezin. Woorden met grote beteke-nis voor een christendemocraat. In deze Amper-sand rond gezinnen wil ik bij die laatste geluks-brenger even stilstaan.

Wij hebben zelf drie jonge kinderen. Hen probe-ren op te voeden en de zaken mee te geven die belangrijk zijn in het leven, dat gaat met vallen en opstaan. Ik heb het dan bijvoorbeeld over leren delen met broer en zus, over verdraagzaam en solidair zijn. En ook de refl ex temperen dat tegen-over elkaar de wet van de sterkste geldt.

Het gezin is de eerste plaats waar waarden wor-den beleefd. Zorg dragen voor iemand anders. Elkaar versterken en kansen geven. In verbon-denheid samenleven. Een toekomstperspectief uitstippelen. Het gezin is de allereerste plek waar we de wisselwerking beleven tussen vrijheid en verantwoordelijkheid en het belang ervaren van

toewijding en inzet. Het is in het gezin dat kinde-ren voldoende houvast moeten vinden om zich verder te ontplooien.

Daarvan ben ik rotsvast overtuigd. Het is een over-tuiging die diep in de genen van CD&V zit, en er-voor zorgt dat wij de gezinspartij van Vlaanderen blijven. Ik weet wel dat mensen het gezin als iets privé beschouwen. Niet als iets waarmee de poli-tiek zich moet moeien. En gelijk hebben ze. We moeten de mensen niet vertellen hoe ze moeten leven. Maar we kunnen hen wel steunen. Geen po-liticus ter wereld kan het geluk bij wet opleggen, maar we kunnen wel proberen om die omstandig-heden te creëren waarin gezinnen een faire kans krijgen om zelf hun geluk waar te maken. Daar blij-ven we aan werken, elke dag opnieuw.

nationaal voorzitterWouter Beke

ColoFonSam Voeten, Guy Muësen, Annemie Lemahieu, Steff en Van Roosbroeck, Peter Poulussen, Stefaan Deleeck, Jeroen Vandromme, Brecht Grieten, Maxime Penen, Thomas Vints, Lavinia Daems, Roel PalmaertsLinda Meskens – 02 238 38 30Joost BresseleersPascal Laseur – 02 238 38 32 Jonathan Cardoen, Wetstraat 89, 1040 BrusselWetstraat 89, 1040 Brussel - 02 238 38 83 – [email protected]

redactiecomité:

adresbestanden: Vormgeving: Postabonnementen: Verantw. uitgever: re(d)actieadres:

gmuesen
Notitie
Happiness (met twee p's)