Ampersand april 2013

Click here to load reader

 • date post

  27-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  5

Embed Size (px)

description

Het ledenblad van CD&V

Transcript of Ampersand april 2013

 • www.cdenv.be

  ver

  sch

  ijnt

  maa

  nd

  elijk

  s, b

  ehal

  ve in

  juli

  en a

  ug

  ust

  us

  ampersandLEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 13 - APRIL 2013 AFGIFTEKANTOOR ANTWERPEN X ampersand

  Laat ons weten hoe wij u kunnen ondersteunen.

  20 mei

  Voor welk gezin u ook kiest, WIJ ZIJN ALLE GEZINNEN GoeDGeZInD

 • 222

  Kai-Mook, de leukste olifant van Belgi, wordt vier jaar. Zijn dooppeter, minister-president Kris Peeters, wil haar verjaardag samen met u vieren. Iedereen, die naar de Goed Gezinddag komt in Planckendael, krijgt een stuk van de grote verjaardagstaart op onze CD&V-weide. De taart wordt aangesneden door onze minis-ter-president, samen met alle aanwezige 4-ja-rigen.

  De 4-jarigen krijgen bovendien ook nog eens de kans om mee te gaan kijken naar het voe-deren van Kai-Mook. Dit exclusief achter de schermen van Planckendael. Mama en papa mogen ook mee.

  Als toemaatje krijgt elke 4-jarige een eigen verjaardagskroon en speciaal T-shirt.

  Inschrijven kan via: www.cdenv.be/goedgezinddag

 • 3Dag iedereen!

  Mijn naam is Jules en ik ben vier jaar!

  Ik ben heel trots dat ik in dit

  boekje mag staan. Mijn leventje is momen

  teel best zorgeloos. Wat had je

  anders verwacht van een vierjarige? Toch

  hoor ik dat mijn mama en papa

  zich af en toe zorgen maken Ze vragen

  zich af of ze mij op tijd zullen

  kunnen inschrijven in de school bij ons in

  de buurt. Ik hoop van wel,

  want ik leer graag bij en maak graag vrie

  ndjes! Ze zijn ook bang dat ze

  niet genoeg centjes gaan hebben om een ei

  gen huis te bouwen of te kopen.

  Dat zou beter zijn voor mij later zeggen

  ze. Omdat bomma en bompa

  nog aan de slag zijn overdag, hopen ze da

  t ze mij naar een kinderopvang

  kunnen doen als het cht nodig is. Ik zou

  niet liever willen dan dat ze mij

  elke dag om 4 uur in de namiddag van sc

  hool komen halen. Maar dat

  kan soms niet volgens hun baas! Dat he

  eft te maken met zon moeilijk

  woord, exibiliteit of zoiets.

  Dat zijn een heleboel vragen, h? Van a

  l dat nadenken word ik wel

  moe. Ik ben ook nog maar vier jaar Ook

  al zou ik mama en papa graag

  helpen, op deze vragen heb ik geen antwoo

  rd. Maar er is een vriendelijke

  meneer, die wel graag naar mij en mijn o

  uders wil komen luisteren. Zijn

  naam is Wouter! Het schijnt dat hij iets

  belangrijks is in de politiek en hij

  is ook nog papa. Hij heeft me uitgenodigd

  om naar Planckendael te komen.

  Ik mag er met Kai Mook mijn verjaardag

  vieren, dat is die coole olifant.

  Dat maakt mij echt goed gezind! Daar z

  ijn nog een heleboel andere

  mevrouwen en meneren, die willen komen

  luisteren naar wat mijn papa

  en mama hen te vertellen hebben. Die he

  ten Kris, Hilde, Pieter, Jo en nog

  veel meer.

  Komen jullie ook?

  Oh ja! Ik ging met mijn vriendinnetje A

  nnabel op bezoek bij Kris Peeters.

  Je kan mijn lmpje bekijken op www

  .cdenv.be goedgezinddag

  Jules

 • 44

  CD&V staat al jaren bekend als d gezinspartij. En dat is nog altijd zo! Daarbij denken we niet alleen aan het traditionele gezin man, vrouw en twee kindjes. Ons beleid wil een steun zijn voor alle mensen die onder n dak verantwoordelijkheid opnemen voor elkaar. Ook u en uw gezin.Recent onderzoek toonde dat de meeste Vlamingen goed gezind zijn over hun gezinsleven. Maar alles kan beter. Een aantal Vlaamse gezinnen ging de conversatie aan met CD&V en vertelden wat hun gezin goed gezin en minder goed gezind maakt.

  4

  Jef en Heidi, Mara en ThijsKlassiek gezin

  Wij zijn een traditioneel gezin, met een zoon en een dochter: een koningswens! Dat maakt ons goed gezind. We merken wel dat het traditi-onele gezin wat in de verdrukking komt in onze prestatiemaatschappij. Er is voor-en naschoolse opvang, maar wat doe je in de vakantie? Meer en meer mensen werken ook niet langer in een nine-to- vejob. Het zou interessant zijn dat de opvang wat later open bleef, zodat het school-werk gedaan is en je de avond met het gezin samen aan andere zaken kan spenderen.

  Tinne RomboutsVlaams volkvertegenwoordiger

  Vanuit CD&V pleitten wij er natuurlijk voor dat men zoveel mogelijk tijd kan

  doorbrengen met zijn gezin. Omdat niet ieder ge-zin zich kan inpassen in de voor- en naschoolse opvang zijn er extra opvangmogelijkheden voor-zien binnen de gemandateerde voorzieningen er-kent door Kind & Gezin. Per regio bieden zij niet alleen fl exibele opvang voor ouders met afwijken-de werkuren, maar ook occasionele opvang voor ouders waarvan de routine binnen het gezin tijde-lijk is verstoord door bijvoorbeeld een ouder die opnieuw uit werken gaat, een sollicitatiegesprek heeft Deze uitbreiding aan opvangmogelijkheden buiten de traditionele voor- en naschoolse kinder-opvang zorgen ervoor dat bijna ieder gezin kan verder geholpen worden met hun speci eke op-vangvragen. Niet tegenstaande blijven we vanuit CD&V de informele opvang blijvend stimuleren. Wij zijn er van overtuigd dat dit de onderlinge fa-miliebanden alleen maar versterkt en een sterke meerwaarde biedt aan onze kinderen. Dit kadert ook volledig in de vermaatschappelijking van onze zorg, iets waar wij vanuit CD&V sterk voorstaander van zijn.

  #goedgezindHet gezin

 • Jo VandeurzenVlaams minister van Welzijn, Volksgezond-heid en Gezin

  Pleegzorg is een vorm van zorg die voor CD&V van ontzettend groot belang is. Getuige hiervan het nieuwe decreet pleegzorg dat er kwam op initiatief van de Vlaamse CD&V- parlementairen. Dit decreet maakt verder werk van een kwali-tatieve pleegzorg in het belang van pleeg-gezinnen en pleegkinderen, zorgt ervoor dat pleegkinderen in de toekomst auto-matisch een studietoelage zullen ontvan-gen en geeft hen recht op voorrang in de kinderopvang. Op deze manier willen we pleegzorg in Vlaanderen blijvend op de kaart zetten en ervoor zorgen dat pleeg-kinderen, daar waar nodig, in een warm pleeggezin kunnen opgroeien.

  5

  Peter en Suzy, dochter Laura en pleegzoon ThierryPleeggezin

  Wij hebben twee kinderen: onze dochter en onze pleegzoon. Wat ons zeer goed gezind maakt is dat onze pleegzoon, on-danks zijn niet zo gunstige uitgangspunt als kind, het toch al ver gebracht heeft. Hij is intussen gestart met een vrij unieke job in het nucleair transport. Wat ons echter stoort is dat we voor onze pleegzoon soms niet konden doen wat we voor onze dochter evident was. Bv. een ziekenhuisopname moest eerst goedgekeurd worden via de jeugdrechter, zelfs als het dringend was. Ouderschapsverlof, studietoelage, allemaal minder evident als het gaat om een pleegkind. Wij vinden dat wie de verant-woordelijkheid opneemt om ouder te worden van een pleeg-kind, dan ook als een echte ouder moet worden beschouwd.

  Ria, Walter en hun inwonende moederKangoeroegezin

  Wij lieten ons huis ombouwen tot een kangoeroewoning. Samenwonen met verschillende generaties onder een dak kan alleen als je goed over-eenkomt, wat bij ons het geval is. Dat maakt ons dan ook goed gezind. Vroeger hielp moeder bij de verzorging van de kinderen. Nu is het omge-keerd. Er moet altijd iemand thuis zijn, want ze kan niet langer dan een uur alleen blijven. Het zou goed zijn dat de overheid meer werk maakt van opvang voor ouderen, zoals kortverblijf, nachtopvang en dergelijke.

  5

  Nathalie MuylleFederaal Volksvertegenwoordiger

  We willen laagdrempelige zorgvormen, zo dicht mogelijk bij de thuissituatie. Daarom moeten mantelzorgers voluit ondersteund worden. Ook moet het makkelijker worden om thuiszorg te

  combineren met korte opvang. De nancile kosten kunnen we beperken door bv. de maximumfactuur uit te breiden naar de thuiszorg. Verder denken we nog aan bijkomende stimuli zoals de bevriezing van het kadas-traal inkomen voor de gezamenlijke periode, bouwen aan een verlaagd BTW-tarief van 6% of het optrekken van bouw- en renovatiesubsidies voor gezinnen met een kangoeroewoning.

 • 6Sonja BecqParlementslid

  Voor nancile afspraken ten gunste van de kinderen zijn al heel wat maatre-gelen voorzien. Naast de alimentatieregeling, is er ook mede dankzij CD&V bekomen dat onderhoudsgelden volgens objectieve criteria moeten worden vastgelegd. En tenslotte is er het alimentatiefonds dat tussenkomt indien er achterstallige onderhoudsgelden zijn en/of om voorschotten op onderhoudsgelden te verlenen. Zijn alle problemen hiermee opge-lost? Zeker niet. Daarom pleit CD&V sterk voor onderhandelde oplossingen zoals scheidings-bemiddelling, zodat elk van de partijen zich gehoord weet en het gevoel heeft dat ook met zijn/haar standpunt wordt rekening gehouden. Wij vragen ook - en ik heb in die zin een wets-voorstel ingediend - om een ouderschapsplan op te maken wanneer koppels uit mekaar gaan. Daarin zouden dan de afspraken m.b.t. de kinderen komen.

  Greet en dochter JolienAlleenstaande moeder

  Wat mij goed gezind maakt is dat mijn dochter en ik het ondanks de echtscheiding goed kun-nen vinden met elkaar. Eerder droevig word ik van het feit dat mijn ex-echtgenoot ons nanci-eel probeert te pluimen. Wat mezelf betreft kan ik daar nog tegen, maar voor mijn dochter vind ik dit onvergeefl ijk. Er zijn nog alleenstaande ouders in dat geval. Daar zou de overheid toch iets aan moeten doen.

  Maarten en Kitty en hun kinderenNieuw-samengesteld gezin

  Wanneer we met zijn allen samen zijn met de kinderen uit onze vorige huwelijken, dan voelen we ons als gezin pas echt compleet. We zijn zeer goed gezind dat ze het allemaal zo goed met elkaar kunnen vinden, want dit is wellicht niet bij alle nieuw-samengestelde gezinnen