20110916 krimp drenthe

of 36 /36
Transitie: van krimp keren naar krimp accomoderen Drenthe 16 september www.twitter.com/janrotmans

Embed Size (px)

description

 

Transcript of 20110916 krimp drenthe

 • 1. Transitie: van krimp keren naar krimp accomoderen
  • Drenthe
  • 16 september
  • www.twitter.com/janrotmans
 • 2. Welke krimp hebben we het over?
 • 3. Krimp
  • demografische krimp
  • economische krimp
  • bestuurlijke krimp
  • ecologische krimp
 • 4. Multi-fase analyse energietransitie Voorontwikkeling Stabilisatie 2050 Duurzame energievoorziening Acceleratie Take-off Start energietransitie(proces) 1980 2001 2010 Huidige situatie tijd
 • 5. Transitie naar duurzame samenleving Wijdverspreide toepassing van het nieuwe paradigma Tijd Opbouw van duurzame samenlevingl Consolidatie 20 - 30 jaar Doorontwikkelingsfase Voorontwikkelingsfase 20 - 30 jaar Kantelpunt Strijd tussen het oude en nieuwe paradigma Afbraak en opbouw van instituties We zitten hier
 • 6. Demografische transitie
  • wetmatigheid
  • voorontwikkelingsfase: hoge geboorte en sterfte cijfers
  • take-off & versnellingsfase: hoog geboorte, laag sterftecijfer
  • stabilisatiefase: laag geboorte, laag sterfte cijfer
  • bijproduct:
  • vergrijzing en ontgroening
 • 7. Demografische transitie
  • determinanten
  • economische groei
  • welvaarts toename
  • sociale modernizering
  • [scholing, zorg, vrouwelijke participatie, urbanisering]
  • bevolkingsbeleid
 • 8. Demografische transitie
  • vervangingsniveau
  • 2.1 kinderen per vrouw
  • daar onder neemt bevolkingsomvang af
  • huidig vervangingsniveau is ca. 1.75
  • tientallen jaren daarna daalt de bevolking
  • vervangingsniveau komt niet meer boven 2.1
  • bevolkingsdaling onvermijdelijk
 • 9. Conclusie
  • bevolkingsdaling is onontkoombaar
  • vergrijzing en ontgroening onvermijdelijk
  • is niet te benvloeden door welk beleid ook
  • migratie?
 • 10. Gevolgen Demografische Krimp
  • daling omvang bevolking
  • daling aantal huishoudens
  • daling beroepsbevolking
 • 11. Maatschappelijke Gevolgen
  • voorzieningen niveau onder druk
  • [sportvereniging, bibliotheek, winkels, scholen, cultuur]
  • woningvoorraad onder druk
  • [leegstand, woningprijzen dalen, aanbod groter dan vraag]
  • economie onder druk
  • [meer banen dan mensen, concurrentie om arbeidskrachten]
 • 12. Is het nou erg? niet noodzakelijkerwijs vergt creativiteit & innovatie herverdeling van (minder) middelen ander paradigma
 • 13. Schaalsprong ruimtelijke schaalsprong op groter schaalniveau organiseren mentale schaalsprong krimp en niet groei als uitgangspunt
 • 14. Schaalsprong op meerdere schaalniveaus schaken economisch: op bovenregionaal niveau voorzieningen: op regionaal niveau gemeenschappen: op lokaal niveau energie: snijdt dwars door niveaus
 • 15. transitie betekent: nieuwe spelers, nieuwe spelregels en dus een nieuw spel
 • 16. Parkstad Limburg 7 gemeenten die Parkstad regio vormen in 2003 visie Op Hete Kolen krimp als uitgangspunt [80.000 mensen minder] (Eu)regionaal economisch perspectief nog steeds leidraad voor transitiebeleid
 • 17. Lessen samenwerking op regionaal niveau is vereiste krimp zie je ruim van te voren aankomen mentale acceptatie van krimp is moeilijk dwingt tot herorintatie op regio regionaal belang groter dan gemeentelijk belang gebruik krimp als hefboom
 • 18. Lessen voorbij de ontkenning is belangrijkste stap visie en strategie zijn sleutelinstrumenten werk met koplopers en niet met peloton innovatieruimte is belangrijk geef koplopers mentale ruimte
 • 19. Krimpbeleid
 • 20. Krimp Paradox zie je decennia van te voren aankomen lange termijn focus staat niet op het netvlies van burgers korte termijn focus planning versus ontkenning
 • 21. Krimp Paradox wordt gepercipieerd als iets negatiefs groeiparadigma zit diep in ons DNA fundamentele denkomslag nodig niet iedereen kan denkomslag gelijktijdig maken organisch groeien
 • 22. Samenleving 2.0
   • oude structuur nieuwe structuur
   • verticaal horizontaal
   • hirarchisch netwerken
   • top-down bottom-up
   • centraal decentraal
   • zuilen gemeenschappen
 • 23. Sturing 2.0
   • oude sturing nieuwe sturing
   • mono-actor sturing netwerksturing
   • controle, beheersing adaptief, anticipatief
   • zekerheid onzekerheid
   • simplexiteit complexiteit
   • regisseren faciliteren
 • 24. Krimp & Burgerparticipatie
 • 25. Organisch Ontwikkelingstraject
  • krimp bewustzijn moet geleidelijk groeien
  • denkomslag kost tijd en ruimte
  • neem de tijd en ruimte
  • werk in fasen
  • draagvlak geleidelijk aan opbouwen
 • 26. Proces Innovatie
  • ga niet uit van breed draagvlak
  • ga uit van smal maar diep draagvlak
  • werk volgens selectieve participatie
  • werk met koplopers met regiobelang voor ogen
  • ontwikkel geleidelijk breder draagvlak
 • 27. Analogie met Watertransitie
  • enorme waterbergingsopgave
  • aantal polders moet onder water worden gezet
  • veel weerstand tegen ontpoldering
  • groot verhaal over polders in Nederland ontbreekt
  • vergt innovatief participatief proces
 • 28. Koplopers friskijkers & dwarsdenkers mensen die out of the box denken mensen die al innovatief bezig zijn bedrijfsleven, kennis, overheid, NGOs, intermediairs gn belangenvertegenwoordigers
 • 29. Visie-Actie-Strategie ontwikkel visie met friskijkers en dwarsdenkers neem krimp als uitgangspunt voor visie neem glocalisering als uitgangspunt voor visie vertaal visie in organisch ontwikkelingsstrategie vertaal strategie in voorbeeldprojecten
 • 30. decentraal duurzaam wordt d trend gemeenschappen gaan energie opwekken / beheren energie maar ook voeding, water, afval, zorg wordt ook mede bepalend voor ruimtelijke inrichting bedrijven, organisaties, burgers, wijken, buurten, straten samenredzaamheid, zelforganiserend vermogen Glocalisering
 • 31.
  • ca. 400 plannen voor lokale energiecoperaties
  • energiebedrijven in allerlei soorten en maten
  • provincies, gemeenten, energiebedrijven, burgers
   • combinatie van zon/wind/warmte en smart grid
   • van produceren tot exploiteren tot faciliteren
   • van duurzame energie
  Glocalisering
 • 32.
  • groot, uitdagend, inspirerend verhaal
  • contra-intutief
  • kleine verhalen die dicht bij mensen staan
  Verhalen
 • 33.
  • krimp versus groei
  • glocalisering versus globalisering
  • gemeenschap versus individuen
  • diversiteit versus uniformiteit
  • bottom-up versus top-down
  Contra-intutief
 • 34. Rol van Overheid
   • inhoud
   • groot verhaal vanuit heldere visie over toekomst Drenthe
   • stel kaders voor ontwikkeling op basis van visie
   • maak verhaal klein en van en voor mensen
   • proces
   • uitgekiend innovatief participatief proces opzetten
   • werk met koplopers en niet met belangenbehartigers
   • maak gemeenschappen mede eigenaars van regio
 • 35. Rol van Overheid
   • agenderen
   • faciliteren [gn regie!]
   • verbinden
   • schakelen
   • organisch ontwikkelen
 • 36. Conclusie
   • demografische transitie van groei naar krimp is onontkoombaar
   • vergt fundamentele omslag in denken en doen voor Drenthe
   • organische ontwikkeling is nodig voor schaalsprong
   • selectieve participatie en geleidelijke draagvlakontwikkeling
   • overheid faciliteert deze transitie [dienend leiderschap]