Denkmetkoosmee - 'Politie Drenthe Gate' - Brief korpsleiding Politie Drenthe

2
Bureau Korpsleiding en Communicatie Postadres Postbus 107 9400 AC Assen Telefoon 09008844 Behandeld door mr. B. Benedick Onderwerp Bemiddelingsgesprek Datum 2 april 2012 Ons kenmerk Nrd 12-11 Uw kenmerk Blad 1 van 2 11\ De heer J. van Woudenberg 21 3 > Geachte heer Van Woudenberg, Hierbij vraag ik uw aandacht voor het volgende. Afgelopen jaren heeft er tussen u en de regiopolitie Drenthe veelvuldige correspondentie plaatsgevonden. Veelal betrof dat klachten van u tegen medewerkers van de regiopolitie Drenthe. Een groot deel van die klachten zijn afgehandeld conform de daarvoor geëigende Klachtenregeling Politie Drenthe. Echter, ik heb het sterke vermoeden dat bij u meer grieven leven die wellicht nog een actie behoeven. Ik baseer mij daarbij onder andere op uw recent ingediende klacht over ongewenste omgangsvormen alsmede de inhoud van uw website (http://denkmetkoosmee.wordpress.com/). Ik wil u de gelegenheid geven in een gesprek uw grieven kenbaar te maken. Wellicht kunnen we (een groot deel van) die grieven wegnemen waardoor de "verhouding" tussen u en de regiopolitie Drenthe meer genormaliseerd kan worden. Om dat te kunnen bewerkstelligen ben ik van mening dat er een onafhankelijke derde partij bij betrokken zou moeten worden. Daartoe heb ik contact gezocht met de Nationale ombudsman. Ik heb de Nationale ombudsman verzocht mee te werken aan een bemiddelingsgesprek tussen u en de regiopolitie Drenthe. De Nationale ombudsman is bereid mee te werken aan een dergelijk bemiddelingsgesprek door een medewerker als onafhankelijke gespreksleider te laten optreden. Aan dat gesprek kunt u deelnemen. U kunt zich daarbij laten bijstaan door een raadsman dan wel een vertrouwenspersoon. Van de zijde van de Nationale ombudsman zal mevrouw Van Wijk als mediator aan dat gesprek deelnemen. Van de zijde van de regiopolitie Drenthe zullen deelnemen de heer mr. B. Benedick, korpsjurist, mevrouw J. Stoffers, mediatoricentrale ff! waaxzaam en dienstbaar E~

description

Met deze brief gaf de korpsleiding van de Politie Drenthe aan dat ze wilde praten over 'Politie Drenthe Gate'. Ze schakelden daar op eigen initiatief mevrouw Van Wijk van de Nationale ombudsman voor in.

Transcript of Denkmetkoosmee - 'Politie Drenthe Gate' - Brief korpsleiding Politie Drenthe

Page 1: Denkmetkoosmee - 'Politie Drenthe Gate' - Brief korpsleiding Politie Drenthe

Bureau Korpsleiding enCommunicatie

Postadres Postbus 1079400 AC Assen

Telefoon 09008844

Behandeld door mr. B. Benedick

Onderwerp Bemiddelingsgesprek

Datum 2 april 2012Ons kenmerk Nrd 12-11Uw kenmerk

Blad 1 van 2

11\ De heer J. van Woudenberg213

> Geachte heer Van Woudenberg,

• Hierbij vraag ik uw aandacht voor het volgende.

Afgelopen jaren heeft er tussen u en de regiopolitie Drenthe veelvuldige correspondentie

plaatsgevonden. Veelal betrof dat klachten van u tegen medewerkers van de regiopolitie

Drenthe. Een groot deel van die klachten zijn afgehandeld conform de daarvoor geëigende

Klachtenregeling Politie Drenthe. Echter, ik heb het sterke vermoeden dat bij u meer grieven

leven die wellicht nog een actie behoeven. Ik baseer mij daarbij onder andere op uw recent

ingediende klacht over ongewenste omgangsvormen alsmede de inhoud van uw website

(http://denkmetkoosmee.wordpress.com/).

Ik wil u de gelegenheid geven in een gesprek uw grieven kenbaar te maken. Wellicht kunnen

we (een groot deel van) die grieven wegnemen waardoor de "verhouding" tussen u en de

regiopolitie Drenthe meer genormaliseerd kan worden. Om dat te kunnen bewerkstelligen ben

ik van mening dat er een onafhankelijke derde partij bij betrokken zou moeten worden.

Daartoe heb ik contact gezocht met de Nationale ombudsman. Ik heb de Nationale

ombudsman verzocht mee te werken aan een bemiddelingsgesprek tussen u en de

regiopolitie Drenthe. De Nationale ombudsman is bereid mee te werken aan een dergelijk

bemiddelingsgesprek door een medewerker als onafhankelijke gespreksleider te laten

optreden.

Aan dat gesprek kunt u deelnemen. U kunt zich daarbij laten bijstaan door een raadsman dan

wel een vertrouwenspersoon. Van de zijde van de Nationale ombudsman zal mevrouw Van

Wijk als mediator aan dat gesprek deelnemen. Van de zijde van de regiopolitie Drenthe zullen

deelnemen de heer mr. B. Benedick, korpsjurist, mevrouw J. Stoffers, mediatoricentrale

ff! waaxzaam en dienstbaar E~

Page 2: Denkmetkoosmee - 'Politie Drenthe Gate' - Brief korpsleiding Politie Drenthe

Bureau Korpsleiding enCommunicatie Pf:.;..~

Onderwerp bemiddelingsgesprek o Drenthe

Datum 2 april 2012Blad 2 van 2

• vertrouwenspersoon van Drenthe en Groningen alsmede een administratief medewerker. Van

dat gesprek zal door laatstgenoemde een verslag worden gemaakt.

Zoals hiervoor al is aangegeven is de bedoeling van dat gesprek dat u daarin uw grieven

kenbaar kunt maken. Daar waar mogelijk zal alsdan worden bezien op welke wijze de

regiopolitie Drenthe een bijdrage kan leveren teneinde die grieven bij u weg te nemen. De in

dat gesprek gemaakte afspraken zullen op schrift worden gesteld en bindend zijn.

Ik hoop dat na dat gesprek en het nakomen van de te maken afspraken de verhouding tussen

u en de regiopolitie Drenthe zich normaliseert tot normale contacten.

Wat betreft het gesprek zal deze plaatsvinden in het Van der Valk hotel te Assen.

Ik verzoek u mij binnen een week na dagtekening van deze brief te berichten of u bereid bent

een dergelijk gesprek aan te gaan. Voorts verzoek ik u, indien u daartoe bereid bent, aan te

geven of u op woensdag 16 mei 2012 om 10.00 uur aanwezig kunt zijn in hotel Van der

Valk, Balkenweg 1 in Assen, teneinde aan dat gesprek te kunnen deelnemen. U kunt uw

reactie versturen met de bijgevoegde retourenveloppe. Een postzegel is niet nodig.

Vervolgens zult u nader bericht ontvangen.

Ik ga ervan uit dat ik u op dit moment voldoende heb geïnformeerd.

Hoogachtend,

De korpsbeheerder regiopolitie Drenthe,

Namens deze,

""

mw. ars. E.I.M. Rooijersplv. korpschef

«waakzaam en dienstbaar»