2006-01 januari 2006

download 2006-01 januari 2006

of 6

Transcript of 2006-01 januari 2006

 • 8/9/2019 2006-01 januari 2006

  1/6

  januari2

  005,nummer88

  2

  G

  ijZultGenietenjanuari2005nr88

  GIJZULTGENIET

  EN

  Gijzultgenieteniseen

  onafhankelijktijdschrift,uitgegevend

  oorBierproefgenootschap

  "Gijzultgenieten"teZw

  olle.Hettijdschriftverschijntmaximaalnegenmaalperjaaren

  isgratisvoordeleden.

  "Gijzultgenieten"(voorheteerstbijeenop30november1993)iseengenootschapvan

  biergenieters,dieondermeerdoorproevenenbeoordelenvan

  bieren,hethoudenvan

  excursiesnaardaartoe

  gepastegelegenheden,het(laten)geve

  nvanvoordrachten,het

  uitgevenvaneeneigen

  periodiek,etc.hunkennisengenoege

  nophetgebiedvanbier

  willenvergroten.

  Eenspermaand,steedsopdelaatstemaandagvandemaand,houdthetgenootschap

  eenbierproefavond.De

  bijeenkomstbegintom20.30uurenwordtgehoudeninCaf"'t

  Beugeltje",Krabbestraa

  t63(aandestadsmuurbijdeBroerenkerk)teZwolle.

  Indemaandenjuli,augustusendecemberisergeenproefav

  ond.

  Decontributiebedraagt5,00peravond.Uitdezecontributiewordendezaalhuur

  voldaanevenalsdetep

  roevenbierenbetaald.Wienietaanwe

  zigis,hoeftniettebetalen.

  Depenningmeesterhoudtinkomstenenuitgavenbijenbrengtdaarvanjaarlijks(in

  november)verslaguit.Hetgenootschapjaarlooptvannovemb

  ertotenmetoktober.

  Consumpties,dievoorofnadebijeenkomstgenuttigdworden,zijnvooreigenrekening.

  Bijopheffingvanhetge

  nootschap(hetgeenBacchusverhoede)zaleeneventueel

  voordeligsaldoverdeeldwordenonderdeledenenwelnaarr

  atovanhunaanwezigheid

  tijdenshetbestaanvan

  hetgenootschap.

  HETBESTUURVAN"G

  IJZULTGENIETEN"

  EricKrijnen

  voorzitter

  P.C.Hooftstraat2

  8023AK

  ZWOLLE

  (038)453.4191

  AnnoBuis

  penningmeester&ledenadministratie

  Commissarislaan148

  8016LV

  ZWOLLE

  (038)460.1890

  GerritMulder

  logistiek

  Glanerbeek133

  8033GB

  ZWOLLE

  (038)454.6890

  FritsCoers

  reizen&recreatie+webmaster

  Meidoornplein2

  8013TR

  ZWOLLE

  (038)4603886

  WimvanderSpek

  culinair

  MomenteelinEngeland

  (bijSusan)enbijnaeeneigenbrouwerijinEngeland

  HenkBrassien

  publicatiesentijdschrift

  Thorbeckegracht3/C

  8011VLZWOLLE

  (038)422.3214

  Iemeelredactieadre

  s:[email protected]

  Website:http://www.gijzultgenieten.nl

  DEVOORPLAAT

  Frankaopeenterras

  je,ergensinBelgi(mettoestemm

  ingvandetekenaar,

  HenkKuypers).

 • 8/9/2019 2006-01 januari 2006

  2/6

  3

  GijZultGenietenjanuari2005

  nr88

  Eenwoord

  vooraf

  BaltikaBiere

  n

  Opdeeersteav

  ondvanhetnieuwejaarmeteena

  leenbijzonderheid.Arthur

  vanTraa,impo

  rteurvanhetRussischebiermerk

  Baltika,komtonsvanavond

  kennislatenm

  akenmetzijnbieren.

  Hetbegonallem

  aalophetkleine,maargenoeglijkeproeffestivalinDalfsen,

  afgelopenzome

  r.VanTraastonderookenopeen

  sbleekRuslandookmooie

  bierentekunnenmaken.Mijneerste(entotDalfsenlaatste)Russische

  proefselbeston

  duiteendubieusmengselvanwa

  ter,ijzerertsenonduidelijke

  vlokken.Omhetetikettemogenafwekenentoe

  tevoegentotmijn

  verzamelingmoestiktenminstenslok(je)nemen.Zo,datwaseens,maar

  nooitmeer!

  TotDalfsendus.MetnamedePortersmaaktemijvoortreffelijk.

  Vanheteenkw

  amhetanderenvanavondkunnenwemetznallenopde

  Ruslandtoer.V

  anavondweerproberenenzekere

  enpaar(wehebbenhetover

  dorstigeRussen)halvelitersaanschaffenvoorth

  uis.

  ZythosBierfestivalSintNiklaas(Belgi)

  Vorigjaarvoor

  heteerst,alsopvolgervandeterzielegegane24Uurvanhet

  BelgischeSpeciaalbier:hetZythosBierfestival.

  Vorigjaarzijnwemeteenkleienafvaardiginggeweest.Dethuisblijverskregen

  flinkongelijk.D

  itjaarweereenweekendjenaarBelgi?LatenwehetSjef

  Reizen&Reizenvragen!

  Vijlennovem

  ber2004

  Vijlen,waareenafvaardigingvanGijzultgeniete

  nhetHertbiergeproefdheeft

  inBoscafHet

  hijgendherteneenbezoekbrachtaandeBelgischebrouwer,

  waarhetbierv

  andaankomt(ziekrantjedecember),wasweereensinhet

  nieuws(deVolkskrant28jan2005).Enwelvanw

  egezijnKroegjesRoutes.Zie

  deoverdrukva

  nhetartikel.

  Zelfhebikmet

  ex,beidezonenenhunvriendinn

  engedurendeeenweekendje

  indecember(te

  rgelegenheidvanmijnverjaardag

  )nogzonroutegelopen(ja,

  metbezoekaan

  hetboscaf).Eenaanrader:mooiestreek,mooiepaden,flinke

  klimmetjesook

  ,maarookbelangrijksteedsis

  eraanhetbegin,aanhet

  eindofonderwegeenkroegjeomevenbijtekomen.

  InditnummervanGijzultgenieten

  DeVijlenerbergKroegjesRoutes,

  HetverslagvanThenightoftheoldbeer

  s,

  Deged

  ichtenvanGenietdichterPiet,

  Gijzultgenietenterugnaarschool:proefavondSaxionCollege,

  Onze

  kaasboermeteenprijsinDeSwo

  llenaer.

  HenkBrassien

  4

  G

  ijZultGenietenjanuari2005nr88

 • 8/9/2019 2006-01 januari 2006

  3/6

 • 8/9/2019 2006-01 januari 2006

  4/6

 • 8/9/2019 2006-01 januari 2006

  5/6

 • 8/9/2019 2006-01 januari 2006

  6/6

  11

  GijZultGenietenjanuari2005

  nr88

  WeekbladDeSwollenaer,29november2

  004:onzekaasboer!