Auschwitz Bulletin, 1979, nr. 01 Januari

download Auschwitz Bulletin, 1979, nr. 01 Januari

of 28

 • date post

  22-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  242
 • download

  14

Embed Size (px)

description

erlands auschwitz comit voor een abonnement of proefabonnement bel (020) 9144 00 Op het omslag Auschwitz, beeld van Wessel Couzijn 1962 Secr.: E. Furth, Diemerkade 43, Diemen, tel. 020-905310 Bankrel.: AMRO Bank, bijk. Van Baerlestr., Amsterdam-Z. Gemeente Giro N 5500 N.A.C. - Postgiro nr. 293087 Redactie: E. Tas, Amsteldijk 23, Amsterdam-Z., tel. 795716 Administratie: telefoon 020 — 1841 59

Transcript of Auschwitz Bulletin, 1979, nr. 01 Januari

 • erlands auschwitz comit

 • bel (020) 9144 00 voor een abonnement of proefabonnement

 • nederlands auschwitz c o m i t

  HERDENKINGSNUMMER

  Oplaag: 25.000 exemplaren

  23ste jaargang nr. 1, januari 1979

  Secr.: E. Furth, Diemerkade 43, Diemen, tel. 020-905310 Bankrel.: AMRO Bank, bijk. Van Baerlestr., Amsterdam-Z. Gemeente Giro N 5500 N.A.C. - Postgiro nr. 293087 Redactie: E. Tas, Amsteldijk 23, Amsterdam-Z., tel. 795716 Administratie: telefoon 020 1841 59

  WERELD ZONDER FASCISME 'Voor een Europa zonder fascisme' staat boven de verklaring van Luxemburg in dit blad. 'Waarom alleen Europa?', vroeg men in het Nederlands Auschwitz Comit. 'We zijn voor een wereld zonder fascisme. Zonder nieuw, oud of voortsudderend fascisme is Europa niet. De wereld evenmin. Zuid-Amerika b.v. herbergt een menigte gepatenteerde nazi's. In andere werelddelen is geweld, allereerst binnens-lands gericht, om dan naar buiten toe te slaan, aan de orde van de dag. Hoezeer het fascisme, het nazisme, dicht bij ons aanwezig is, konden wij de laatste maanden weer eens zien. De jeugd leert de letters SS uit de krant, niet uit het geschiedenisboek. Het meest frappant zijn nog niet eens de vrij onverveerd rondstappende moor-denaars. Zelfs niet de periodiek om zich heen slaande barmhartigheid, bij ons b.v. prof Diepenhorst, die de Drie van Breda weer zo nodig vrij wil hebben. Itali beleeft een hernieuwde campagne voor vrijlating van Reder, terwijl het door hem geteisterde dorp Marzabotto al tien jaar en nu opnieuw uitvoering van zijn levenslang vonnis eist. Het meest stuitende in de (hoeveelste?) zaak-Menten blijft het falende recht. Daaronder lijden de nazi-slachtoffers uiteraard in de eerste plaats, maar zij niet alleen. De overlevenden leven met hun leed; zij herdenken, letterlijk her-denken steeds. Zij slaan bij een rechterlijke uitspraak die onrecht bezegelt alarm,

  omdat zij iets herkennen, een gevaar voor allen. Zij slaan alarm, omdat zij iedereen, maar dan ook iedereen wil waarschuwen. De veroordeelde Nederlandse Hitlerklan-ten, die vrijelijk rondlopen tot in Nederland toe, moesten door journalisten, d-.w.z. door particulieren, worden gesnapt. Op eigen houtje moet nog altijd ook de nu 70 jarige Simon Wiesenthal werken. Een grijsaard wordt na een even uitvoerig als nauwgezet proces veroordeeld als deel-hebber aan de zwaarste nazi-misdaad. Maar hij herkrijgt op formele en ook nog wankele gronden een ruim dertig jaar misbruikte vrijheid. Hij misbruikte die weer met de hondse brutaliteit die hem en al zijn medebeulen nog vandaag met n slag tekent. Zagen de rechters niet juist in deze verachting voor het leven een cynische bekentenis achteraf of zochten zij achteraf een alibi voor het nazidom? De moordenaars zien wij nog steeds onder ons.Tegelijk doet de leugen van de Auschwitz-leugen de ronde. Een neo-nazi en dito advocaat eerst. Auschwitz was volgens hen een lustoord. In het gerechts-hof te Dsseldorf looft dit soort heren tijdens het Majdanek-proces nog prijzen uit voor wie bewijst dat op Duitse bodem n mens vergast is. Een Franse hoog-leraar ontkende in zijn collegezaal en toen in het Parijse dagblad 'Le Monde' het bestaan van gaskamers. Hieronder leest u het weerwoord dat de Italiaanse auteur Primo Levi, oud-Auschwitzer, publiceerde in de Corriere della Sera van 3 januari

  1979. De botte ontkenning is een vorm van het anti-semitisme dat in deze zeventigere jaren inplaats van begraven weer 'opge-bloeid' is. Zolang een van ons nog leeft zijn wij bloedgetuigen van de gevolgen van anti-semitisme. Ongeacht of het bij ons speelt, waar ook ons comit een smerige brochure van de rassist Glimmer-veen met zijn Nederlandse Volksunie mocht ontvangen. Of in Frankrijk, waar een synagoge in brand is gestoken n b. in Drancy, het Franse Westerbork. Alle gedeporteerden uit Frankrijk zijn via het kamp Drancy de dood ingestuurd. Of in het Oekrajiense Zjitomir, waar massa-graven van 20.000 Joodse nazi-slacht-offers zijn geschonden. Of wanneer in diezelfde republiek een schrijver, die Michal Dawidowitsj-Gaisinowitsj tekent, zionisten tot medewerkers van de nazi's uitroept. Waar en hoe ook anti-semitische streken uitgehaald of kreten uitgebraakt worden, luidt de bel. Het is goed dat b.v. in Osnabrck het jaar 1978 besloten is met een week uitstekende en bijzonder succesvolle voorlichting voor alle scholen. Want er zijn gelukkig zowel in de bakermat van het nationaal-socia-lisme als overal elders ter wereld jonge mensen te over die begrepen hebben of willen weten wat fascisme is. Juist omdat zij 'het niet hebben meegemaakt'. Het is nodig, want zonder een alzijdige en voortgezette inspanning komt er geen wereld zonder fascisme.

  Maar wij waren er De operatie is dus geslaagd: de loze praatjes van Darquier de Pellepoix in de Express van november j . l . waren niet genoeg, het was niet genoeg de moorde-naars van toen plaats en stem in fatsoenlijke tijdschriften te geven opdat ze ongestraft hun waarheid konden prediken: dat de miljoenen doden in de Lagers nooit zijn gestorven, dat de Grote Slachting een fabeltje is, dat in Auschwitz alleen luizen zijn vergast. Dat was allemaal niet genoeg. Blijkbaar is de tijd gunstig en vanaf zijn universiteits-katheder komt prof. Faurisson de wereld geruststellen: het fascisme en nazisme zijn gesmaad, bezoedeld en belasterd. Men moet niet meer van Auschwitz spreken, dat was helemaal gensceneerd: men moet van de Auschwitz-leugen spreken.

  De Joden zijn sluw, zijn altijd sluw geweest, zo sluw dat zij (om de onschuldige nazi's te belasteren) zelf een bloedbad hebben bedacht dat er nooit is geweest, dat zijzelf achteraf de gaskamers en crematoria van de Lager hebben gebouwd. Ik weet niet wie prof. Faurisson is. Het kan wel zijn dat hij alleen maar een zot is, die staan er ook op katheders. Maar waarschijnlijker is een andere veronder-stelling. Misschien is hij een van de verantwoordelijken van toen, zoals Darquier. Misschien is hij een zoon of vriend of voorvechter van verantwoorde-lijke lieden. Misschien wil hij de boze geesten uitdrijven van een verleden dat ondanks de laksheid van het heden nog steeds op hem drukt.

  Wij kennen al te goed bepaalde geestelijke mechanismen: schuld is lastig of althans ongemakkelijk en nu lang geleden in Itali en Frankrijk zelfs gevaarlijk. Men begint die schuld voor de rechtbank te ont-kennen. Men ontkent tientallen jaren in het openbaar, dan ook priv, vervolgens ook tegenover zichzelf. Kijk, het tover-werk is gelukt, zwart is wit geworden, onrecht recht, de doden zijn niet dood, niemand is een moordenaar, er is geen schuld meer of liever, er is nooit schuld geweest. Niet alleen heb ik de daad niet begaan, maar de daad zelf bestaat niet echt. Neen, professor, dit is de weg niet. De doden zijn er geweest, ook vrouwen, ook kinderen, tienduizenden in Itali en

  vervolg op pag. 5.

  Op het omslag Auschwitz, beeld van Wessel Couzijn 1962

 • leaders in non-wovens

  FIRET bv POSTBUS 45

  VEENENDAAL TEL 08385-1 91 48"

  STARHOUSE Damesmode uit voorraad

  CONFECTIECENTUM 3.05.10 - R. Lobatto

  KON. WlLHELMINAPLEIN 29 TEL. 020-179858

  HERGO

  Beethovenstraat 49 Maasstraat 53

  Buitenveldertselaan 40 Pretoriusstraat 53

  Uw adres voor 1e klas VLEES EN VLEESWAREN

  Speciaal aanbevolen: OSSE ROOKWORST

  Tel. 71 3098

  KONINKLIJKE EMBALLAGE

  INDUSTRIE

  LEER B,V,

  AMSTERDAMSEWEG 206 1182 HL AM.STELVEEN TELEFOON 020-5402911

  PISA loopt voor op de schoenenmode van morgen

  Kalverstraat 14 Tel. 24 59 10

  AMSTERDAM

  Boetiek Tric mode voor jonge mensen

  Kinkerstraat 111 Amsterdam

  Telefoon 18 62 03

  voor een lekker kopje koffie in een aangename sfeer naar

  e preo Kalverstraat 142 Amsterdam

 • HERDENKING EN RENIE 1979 Faber (f luit), de heren Hans Berkhout (klarinet) en Azil Wagenvoor t (piano) brengen u terug in de jaren 1920-1930 met muziek uit die t i jd. Aanvang renie 14.00 uur. Toegang vri j . In verband met de juiste opgave, voor het aantal deel-nemers aan de lunch, kunnen wi j niemand toelaten zonder kaarten. U kunt deze, voorzo-ver nog mogelijk is, aanvragen op het secretariaat: Mevr. Eva Furth, Diemerkade 43,1111 AC Diemen. Tel. 020-905310.

  PS. Parkeergelegenheid bij het RAI-gebouw. Openbaar ver-voer; Nieuwe Oosterbegraaf-plaats; t ram 9 - bus 8, vandaar naar de RAI met bus 8. Voor de RAI ; t ram 4 - bussen 8 en 15. Ook de bussen uit Amste l -veen brengen u naar het Europaplein.

  Auschwitz-Birkenau werd be-vrijd op 27 januari 1945. Voor mil joenen kwam deze bevrij-d ing, door de Sowjet-legers, te laat. Duizenden anderen trokken in lange colonnes door sneeuw en kou, opgejaagd door de verliezende nazi-legers naar andere kampen, steeds opnieuw van de ne plaats naar de andere. Maar toch , de bevrijding was in ' t zicht, al zou deze nog vele maanden op zich laten wach-ten, elke dag, elk uur nieuwe slachtoffers eisend. W i j , die deze oorlog over-leefden wil len deze historische dag, de bevri jding van Ausch-wi tz , altijd blijven gedenken.

  Wij doen dat op zondag 28 januari 1979.

  Bij het gedenkteken 'Nooi t meer Auschwi tz ' (ontworpen door Jan Wolkers) op de Nieuwe Oosterbegraafplaats te Amsterdam, vertrekken wi j van de ingang van de begraaf-plaats Kruislaan om 12.30 uur, voor de stille tocht . Ter nagedachtenis aan alle slacht-offers van de nazi-concen-trat iekampen, leggen wi j bloemen neer. Wi j rekenen

  erop dat ieder, die het kan volbrengen, hierbij aanwezig zal zi jn. Na deze plechtigheid zal een renie van oud-kampgenoten, nagelaten betrekkingen en vrienden uit het verzet, plaats vinden in het restaurant van de RAI , Europaplein 8. Een unieke gelegenheid voor iedereen om iedereen te ont-moeten. Het is ons gebleken dat er een grote behoefte bestaat om oude en nieuwe vrienden te begroeten. Het gemeentebestuur van de stad Amsterdam