Auschwitz Bulletin, 1970, nr. 01 Januari

download Auschwitz Bulletin, 1970, nr. 01 Januari

of 24

 • date post

  10-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  225
 • download

  2

Embed Size (px)

description

LAN AU H WIT M'I.T N Is. Franco Mendes Bleichroeder, Bing & Co Amsterdam 1013 Stadhouderskade la BIJ HET OMSLAG De ontwerper van het omslag is Bob Denneboom. Voor de fotomontage is een niet eerder gepubliceerde en waarschijnlijk door een SS-er gemaakte foto gebruikt van het sluiten van een goederenwagon voor deportatie. 25STE AUSCHWITZ-HERDENKING ste paar duizend Joden, onder wie tal van 14de jaargang, nr. 1, jan 1970

Transcript of Auschwitz Bulletin, 1970, nr. 01 Januari

 • N L A N A U H W I T M ' I . T

 • Is. Franco Mendes Bleichroeder, Bing & Co

  verzekerings-efficiency

  makelaars in assurantin

  Stadhouderskade la

  Amsterdam 1013

  BIJ HET OMSLAG De ontwerper van het omslag is Bob Denneboom. Voor de fotomontage is een niet eerder gepubliceerde en waarschijnlijk door een SS-er gemaakte foto gebruikt van het sluiten van een goederenwagon voor deportatie.

 • nederlands auschwitz c o m i t

  Herdenkingsnummer Oplaag: 25.000 ex.

  14de jaargang, nr. 1, jan 1970

  secr.: victorieplein 3 2 \ amsterdam-z., postgiro 293087

  bankrek.: A M R O , bijk. van baerlestraat. amsterdam-z.

  gem.giro N 5500 N.A.C.

  red.: amsteldijk 23, amsterdam-z.

  WIJ ZULLEN WINNEN Moet het werkelijk? Is er reden te her-denken dat Auschwitz van het grootste massagraf der geschiedenis een provin-ciestadje, Bergen-Belsen een exercitieter-rein en Westerbork een stuk hei werd? Of heeft de herdenkingsavond alleen zin voor de overlevenden? En deze herden-kingskrant? De oplaag is zeker tienmaal groter dan het aantal overlevenden uit de kampen. Wij menen juist Auschwitz en de bevrij-ding van Auschwitz in persoon en ge-schrift te moeten herdenken, nu na een kwart eeuw, omdat de gevaren van een Auschwitz ons verre van denkbeeldig lijken. Er is in 1970 geen vrede, niet op papier en niet in feite. Wel wordt met nieuwe methoden geprobeerd oorlog als dagelijk-se kost op te dissen om zo die oorlog zoal niet ongestoord, dan toch onbeperkt voort te zetten, in het bijzonder in de zg. derde wereld. Die wereld heeft deel aan de bevrijdingsgolf van maatschappelijke en politieke vernieuwing van onze tijd. Anders dan wij het ons toen voorstelden kwam er geen duurzame vrede en is het fascisme niet dood: voortvegeterend en vaak genoeg opgekweekt in Spanje en Portugal, weer ontloken, zo niet ingeplant in Griekenland.

  Het antisemitisme, dat de weg naar de gaskamers effende, is daar niet gestikt met de slachtoffers. Jarenlang signaleren wij alweer grafschendingen, hakenkruisen op synagoges en flats die te koop zijn voor wie geen neger of Jood is In menige

  Beierse of W r t t e m b e r g s e stad geniet de gepensioneerde SS-generaal heel wat meer sympathie dan de enige teruggeko-men Jood. Wij stellen uiteraard voortdu-rend het antisemitisme als discriminatie aan de kaak, waar wij het ook ontmoeten. Toen in de lente van 1968 de antisemiti-sche praktijken van de Poolse overheid bleken, riep het Nederlands Auschwitz C o m i t het secretariaat van het interna-tionale c o m i t , dat te Warschau is ge-vestigd, op zich te d i s t a n c i r e n , maar kreeg geen antwoord. De voorzitter van het N.A.C. neemt sindsdien dan ook geen deel aan besprekingen met deze instel-ling. Zorgwekkend blijft het dat in een land dat zo van nazidom en antisemitis-me heeft geleden als Polen ook de laat-ste paar duizend Joden, onder wie tal van veteranen in de bestrijding van het fas-cisme, worden opgejaagd. Het dekmanteltje voor het oude zeer heet ditmaal antizionisme, een doorschijnend dun jasje. Het wordt toch nog binnenste buiten gekeerd, b.v. wanneer iedere kri-tiek op daden van enige regering van I s r a l antisemitisme heet. Politiek bedre-ven op een voor velen heilige plaats schijnt niet te mogen worden bekeken als wat het is, n.l. politiek Kritiek op han-delingen van minister Luns zou dan zeker anti-Nederlands zijn! W i j menen dat de onzalige toestand in het Midden-Oosten alleen door en in vrede is op te lossen De staat I s r a l is een onomstotelijke zaak. een in veler oog betwistbare buitenland-se politiek is dat niet

  25STE AUSCHWITZ-HERDENKING

  Concertgebouw, grote zaal, Amsterdam 25 januari 1970, 20 u u r Medewerkenden- Theo Olof, viool en het Amsterdams Philharmonisch Orkest o.l.v. Anton Kersjes; Christina Cunne, mezzo-sopraan en leden van het Noordhollands Philharmonisch Orkest o l.v. Henri Arends; Hans Bloemendal, voorzanger en mannenkwartet o.l v Antoon Krelage Uitgevoerd worden o a. N o o i t meer een Auschwitz'' door de oud-gevangene Sedje H m o n ; liederen uit d e Zon en de Tijd" van Mikis Theodorakis: psalm 116, getoonzet door S. H. Englander .

  De toegangsprijs is 3 ,, alles inbegrepen. Kaarten zijn verkrijgbaar bij: Nieuwe Muziekhandel, Leidsestraat 50, tel 23 73 21 Broekmans & Van Poppel, v. Baerlestraat 92-94, tel 79 65 75. Atheneum Boekhandel, Spui 14-16, tel 23 39 33 en Atheneum Boekhandel, v. Woustraat 124. tel. 71 34 01 Ned. Theater Centrum, Singel 186, tel 23 02 01 Cultureel Informatie Centrum in de hal van de Stadsschouburg D. van Geens Orteliusstraat 1 7 8 h s tel 38 55 72 Alles te Amsterdam. Verder: J. J. Furth, Diemerkade 43, Diemen. tel. 020-5 88 42 Van 20 tot 25 januari zijn kaarten verkrijgbaar bij het Concertgebouw. van 10 tot 15 uur

  Veel verwikkelingen van vandaag vloeien voort uit de oorlogstijd. Zelfs de directe gevolgen zijn niet afgewikkeld. Nog steeds zijn er nazislachtoffers die niet het eerst nodige krijgen: pensioen. Aan hen is hier veel aandacht gewijd. Dit is immers hun blad, voor hun, voor onze zaak, al is de herdenking er niet alleen voor hen of voor ons, maar voor iedereen De docu menten in dit nummer tonen wat de oor log. wat volkerenmoord, wat een nazi-slachtoffer, een ondergedoken kind is, nu Het laat ook zien wat jonge mensen nu hun plaats achten, in deze tijd. Daarom leest u hierin veel van oud-gevangenen van Auschwitz. Zij schreven of publiceer-den niet alleen voor zichzelf en ook niet alleen ter nagedachtenis van anderen maar omdat zij vandaag een bijdrage wil len leveren in het werelddebat. Zo is het fascisme, dit richtten de nazi's aan, zo lijden na vijf en twintig jaar hun net niet vermoorde slachtoffers, voor dit werk hebben Hitiers maarschalken sinds 1945 meer dan een kwart miljoen mark de man opgestreken, voor de bedrijvers van dit kwaad smeken sommigen barmhartigheid af of roepen Befehlsnotstand, een dwang-positie, in. Ter opvolging van deze vi| anden der mensheid staat een NPD klaar, die nog steeds niet is verboden, al waait er een nieuwe wind aan de Rijn. Onze zinspreuk N o o i t meer Auschwitz 1 ' is geen gebed. Het is een eis die w i j aan onszelf, aan ons allen stellen, en waar aan wij moeten voldoen, willen wij over-leven, wij, de mens Als wij ons bij een vergeten, dat is een blijvend Auschwitz zouden neerleggen, zou Hitier posthuum hebben overwonnen

  Sinds 1945 was er geen dag geen oorlog en nog woedt de technische en gasoorlog in Vietnam, de i n t e r n e " slachting door honger in Nigerie-Biafra. O m meer vrede in de wereld te krijgen is verandering no dig van de mensen en van de wereld" schreef prof. R l i n g in het decembernum nier van I n z i c h t " 1969. En verder Niet een wezenlijke verandering van de aard van de mens, want die is op korte termijn niet te verwachten Wel een ver-andering van mentaliteit en opvattingen Eerst door die veranderingen is de nood zakelijke verandering van de wereld, van de organisatie van de wereld, te berei ken". Het oorlogsgevaar, nieuwe dreigingen en vormen van geweld hangen als een scha duw over het leven van jonge mensen Maar dezen zijn nu alweer sinds jaren en over de gehele wereld in beweging en zij houden hun ogen open Het is bepaald geen struisvogelpark, de jonge generatie zij die het grootste deel van deze uitgave in handen zullen krijgen Het is ook geen zoethoudertje, dit herden-kingsblad, zomin als een negatieve klaag-zang We zijn er, na een kwart eeuw nog lang niet We moeten weer vechten voor ons behoud, om vrede En we zullen weer winnen.

 • Uitgeverij Athenaeum - Polak & Van Gennep Keizersgracht 6os Amsterdam C

  A B ATHENAEUM BOEKHANDEL AMSTERDAM: SPUI 14 / VAN WOUSTRAAT 124 BANSTRAAT 22 MAASTRICHT: VRIJTHOF 29

  NRC Krant

  die de vrijheid lief heeft

  bijvoorbeeld: de vrijheid die het u mogelijk maakt in ons land te kiezen welke krant

  u wilt lezen.

  . M A J S O N F A A ROKIN 26

  AMSTERDAM

  dameskapper

  herenkapper

  manicure - pedicure

  schoonheidsspecialiste

  parfumerie

  M A 1 f O N T A A S

  R O K I N 26 - T E L E F O O N 2 3 0 8 8 5

  N.V. H0LLAND1A - ENSCHEDE"

  Matzes en Crackers

  Nieuwstraat 6-14 - Enschede

  Telefoon 0 5420-10366

 • De februaristaking - toen en nu Wanneer Nederland m de meimaand van 1970 voor de 25ste maal de dag herdenkt waarop het van de fascistische overwel-diging bevrijd werd, zal in dat enkele woord 'bevrijding' een scheepslast aan herinneringen vervat zijn. Herinneringen aan verlies en ontbering, aan geweld en dood. aan deportatie en celstraf, aan ver-zet en heldendom. Ik zal de vraag wie of wat nu precies helden zijn, hier niet op-werpen, maar dat er daden van grote mo-rele en lichamelijke moed zijn verricht te-gen de brute vijand, de Nazi, staat voor eens en altijd vast. En tot die laatste her-inneringen behoort de februaristaking van 1941, een verzetsdaad die een voorbeeld is van collectieve moed. Het verband tussen de twee realiteiten Auschwitz en februaristaking ligt voor de hand. Toen de Duitse bezetters, na een periode van 'gemoedeli jkheid'^), van lok-gefluit naar de 'germaanse' Nederlandse stambroeders, van sluipende reglemente-ring van het openbare leven begonnen te beseffen, dat het Nederlandse volk op

  (welk argument dan ook niet was te van-gen, begonnen zij al aan het einde van 1940, en in toenemende mate in de eerste weken van 1941 met een andere tactiek, de voorbereiding tot een Quisling-rege-ring. De NSB met haar WA-benden werd uitverkoren tot 'gangmaker'; haar eerste 'opmars' was tegen onschuldigen gericht, de Nederlandse Joden, inzonderheid die van de Jodenbuurt, werden mikpunt en slachtoffer van de heet aangeblazen po-gromlust bij buitenlandse en inheemse tascisten

  Wij weten welk antwoord er in Amster-dam en een aantal omliggende steden op die pogrommethoden, op het wegvoe-