Auschwitz Bulletin, 1968, nr. 01 Januari

download Auschwitz Bulletin, 1968, nr. 01 Januari

of 16

 • date post

  24-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  6

Embed Size (px)

description

En zij lagen op de grond te kruipen, ogen zagen smekend naar mij op; somtijds kwam een vreemde binnensluipen, keek een wijle en ging verderop. Maar dan kom ik weer voorbij die wagen en dan schuif ik tussen de andren in, en ik jaag hen en ik laat mij jagen zonder rekenschap en zonder zin, tot ik mij weer met een kreet bevrijd uit die wereld, uit die werklijkheid. ED. HOORNIK Uit: Ex Tenebris. (1946—1948.) Opgenomen in de „Verzamelde Gedichten.' A. A. M. Stols, Den Haag 1950.

Transcript of Auschwitz Bulletin, 1968, nr. 01 Januari

 • HERDENKINGSNUMMER

  nederlands auschwitz c o m i t

  BLOEMEN BIJ DE URN Zoals ieder jaar zal het Nederlands Auschwitz Comit bloe-men leggen bij de urn met as uit Auschwitz op de Nieuwe Oosterbegraafplaats te Amsterdam. Dit gebeurt op zondag 28 januari 1968 om 12 uur. Verzamelen voor twaalven bij de hoofdingang, Kruislaan.

  12de Jaargang no. 1 januari 1968

  s e c r . : volkerakstraat 10hs, amsterdam-z., postgiro 293087 bankrek.: AMRO, bijk. van baerlestraat , amsterdam-z. red.: amsteldijk 23, amsterdam-z. gem. giro N 5500 N.A.C.

  Onthulling Monument in Auschwitz 16 april 1967

  E X T E N E B R I S Winter werd het en ik moest daar blijven en men zette wachters voor m'n ziel, en mijn lichaam was met andre lijven vastgebonden aan hetzelfde wiel.

  Maar nu loop ik weer op eigen benen in de winkelruiten van de stad, en soms dans ik dronken op de stenen in een blijdschap die ik nooit bezat.

  Maar dan kom ik weer voorbij die wagen en dan schuif ik tussen de andren in, en ik jaag hen en ik laat mij jagen zonder rekenschap en zonder zin, tot ik mij weer met een kreet bevrijd uit die wereld, uit die werklijkheid.

  En zij lagen op de grond te kruipen, ogen zagen smekend naar mij op; somtijds kwam een vreemde binnensluipen, keek een wijle en ging verderop.

  Als het dag werd legden wij de Ivken tussen twee barakken in op straat, bleven er een tijdlang naar staan kijken volgens wet en volgens regelmaat.

  Maar nu hoef ik 's nachts niet meer te waken, en nu ben ik weer der muze knecht, kan het zwaarder, kan het lichter maken, 't lot mij door de goden opgelegd. Maar soms heb ik plots twee duivelsoren, en mijn hoofd is koud en kaalgeschoren.

  E D . H O O R N I K

  U i t : E x Tenebris . ( 1 9 4 6 1 9 4 8 . ) O p g e n o m e n in de V e r z a m e l d e G e d i c h t e n . ' A . A . M . Stols , D e n H a a g 1 9 5 0 .

 • Auschwitz herdenken 1968 is

  V E C H T E N V O O R D E V R E D E

  H e r d e n k i n g s n u m m e r " s t a a t e r buiten o p dit blad , w a n t wij h e r d e n k e n h e t fei t d a t 2 3 j a a r geleden het k a m p A u s c h w i t z w e r d bevri jd m e t een lange reeks v a n a n d e r e g r u w e l o o r d e n en wij g e d e n k e n hen v o o r w i e d e z e bevri jding te l a a t k w a m , de m i l -joenen d o d e n .

  M a a r als U d e z e bladzi jden door lees t , z u l t U m a a r heel weinig w o o r d e n t e r h e r d e n -king v a n " v i n d e n . U t r e f t e r e v e n m i n b e -rust ing als gerustheid a a n . O n z e w e r e l d , 2 3 j a a r la ter , is e r niet een w a a r m e n gerust k a n zijn, w a a r v o o r een A u s c h w i t z geen p l a a t s is en m a s s a v e r n i e t i g i n g een v e r r e n a c h t m e r r i e is g e w o r d e n . I n t e g e n d e e l . O o k n a 1 9 4 5 hebben de w a p e n s geen d a g g e -z w e g e n . E r is niet a l leen geen v r e d e s v e r -d r a g m e t de v o o r n a a m s t e a a n l e g g e r v a n de t w e e d e w e r e l d o o r l o g , D u i t s l a n d , e r is o o k geen v r e d e . E r w o r d t g e v o c h t e n , in een enkel l a n d , als V i e t n a m , zelfs p r a k t i s c h o n -a f g e b r o k e n , a l die j a r e n l a n g . E r b e s t a a n b r a n d h a a r d e n , h a a r d e n v a n fasc isme , z o a l s d a t v a n H i t i e r s o u d e gezel F r a n c o en er o n t s t a a n n i e u w e en d a n d e n k e n wij a a n G r i e k e n l a n d . E r zijn o o k s t i l l e " , die m a a r v o o r t z i e k e n , z o a l s P o r t u g a l . N e e n , A u s c h w i t z is geen v o l t o o i d v e r l e d e n tijd. A u s c h w i t z nu h e r d e n k e n k a n , m a g d a n o o k niet zijn verwi j len bij h e t v e r l e d e n , zelfs niet bij d e duis tere delen d a a r v a n , zelfs niet t e r w a a r s c h u w i n g . A u s c h w i t z h e r -denken is o m z ich heen z ien , h e t k w a a d a a n w i j z e n w a a r het nu is, h e t k e r e n v a n het o o r l o g s g e w e l d en het b e z w e r e n v a n v e r d e r o o r l o g s - en v e r n i e t i g i n g s g e v a a r . O n s devies , ,nooi t m e e r A u s c h w i t z " , d a t in de tijd die is v e r l o p e n v a n een v e r z u c h t i n g t o t een o n -a f w i j s b a a r g e b o d is g e w o r d e n leek ' n o g te b e d u i d e n : de v r e d e b e h o e d e n . H e t h o u d t nu i n : v e c h t e n v o o r de v r e d e . D a t g e v e c h t , b i t t e r e r e c e n t e e r v a r i n g h e e f t h e t ons geleerd , is a l l e r m i n s t een z o e t s a p -

  pige t i jdpassering v o o r damesc lubs , h e t eist m o e d , v o l h a r d i n g en v o o r alles r e a l i -te i tszin . H e t is niet v o l d o e n d e h e t w o o r d v r e d e in de m o n d en zelfs in zijn dagelijkse g r o e t te v o e r e n . W e i n i g e n zul len o p g e w e k t a a n n e m e n d a t de v r e d e in h e t M i d d e n - O o s -ten een gebied o p een v e e l b e w o g e n a a r d -bol in een niet m i n d e r b e w o g e n heden h e c h t e r w o r d t , n a a r m a t e m e e r mensen er s j a l o m " tegen e l k a a r z e g g e n . S j a l o m b e t e -k e n t i n d e r d a a d v r e d e , m a a r m e t een zegs-wijze bereikt m e n n o g niet w a t kogels n e t -z o m i n v o o r e l k a a r b r e n g e n . Z o weinig als s y m p a t h i e b e t u i g i n g e n v o o r d a t s ja lom k u n -nen v e r h i n d e r e n d a t een p r e c a i r e v r e d e w e e r eens in o o r l o g o v e r g a a t . A l dergelijke z a k e n spelen ieder d o o r h e t h o o f d , w a n n e e r hij even s t i l s taa t bij het h e r -denken v a n A u s c h w i t z en w a t d a a r m e e s a -m e n h a n g t . M e n v i n d t di t alles d a n o o k t e -rug in dit n u m m e r , a l z a l m e n er o n v e r -mijdelijk w e l iets in missen. A n t i s e m i t i s m e , rassendiscr iminat ie , zij zijn o u d , o u d e r d a n het n a z i d o m , d a t ze t o t een luguber h o o g -t e p u n t b r a c h t , m a a r zij zijn e r n o g steeds en zelfs in n i e u w e v o r m en o m v a n g , t y p e -rend v o o r het heden .

  E r w o r d t gesproken en v e r d e r o p in di t n u m -m e r o o k g e s c h r e v e n o v e r h e t a t o o m g e v a a r en m e t n a m e o v e r h e t g e v a a r v a n spreiding v a n k e r n w a p e n s ; h e t is de o u d e k w e s t i e v a n de b e w a p e n i n g , v a n K a n en A b e l a f , z o m e n w i l . H e t w e r d t o t een z w a a r d v a n D a m o c l e s , d a t geheel v a n d e z e tijd is en n a u w v e r b o n d e n m e t het p r o b l e e m - A u s c h -w i t z , het p r o b l e e m v a n de massale , ja t o -ta le v e r n i e t i g i n g .

  W i j h e r d e n k e n dus niet d o o r het o p h a l e n v a n v e r r e , n o g z o o n u i t w i s b a r e persoonli jke her inner ingen en v a n universe le r a m p e n , w i j v r a g e n u w a a n d a c h t , juist nu in j a n u a r i , o m -streeks de i n t e r n a t i o n a l e A u s c h w i t z d a g , v o o r de b r a n d e n d e kwest ies v a n v a n d a a g . W i j

  m e n e n d a t e r eigenlijk m a a r n m a n i e r is o m de d o d e n te e ren en d a t is de l e v e n d e n te v e r d e d i g e n . O p de bres s t a a n v o o r h e t l e v e n is h e t v e r w e e r t e g e n de d o o d . D e v a s t e lezers v a n ons b l a d zijn g e w o o n d i t e lke m a a n d o p n i e u w in t e l k e n s a n d e r e v o r m v o o r g e z e t te kri jgen. M e n k a n h e t e v e n w e l niet g e n o e g h e r h a l e n en de d u i z e n -den die in en d o o r di t n u m m e r kennis m a -ken m e t h e t h e r d e n k e n v a n A u s c h w i t z en het N e d e r l a n d s A u s c h w i t z C o m i t hebben r e c h t o p een z o r u i m mogel i jke o r i n t e r i n g h o e de o v e r l e v e n d e n v a n t o e n levenskansen v a n nu b e z i e n .

  H i e r l ig t o o k de v e r k l a r i n g v a n d e g r e t i g -heid , w a a r m e e al le schri jvers v a n de hier v o l g e n d e a r t i k e l e n a a n ons v e r z o e k o m m e -d e w e r k i n g g e v o l g hebben g e g e v e n . Zij b e -g r e p e n d a t wij ons r i c h t e n t o t iedereen , niet in de l a a t s t e p l a a t s t o t de j o n g e r e n en zij hebben a a n s p o r i n g n o c h d a n k w o o r d n o d i g o m n e e r te schri jven w a t h e n , w a t ons b e -w e e g t .

  H e t z e l f d e g e l d t v o o r d e k u n s t e n a a r s die luister v e r l e n e n a a n de h e r d e n k i n g 3 9 6 8 . L i e v e r d a n h u n in h e t o p e n b a a r d a n k te z e g g e n spreken wij e r o n z e d a n k b a a r h e i d en v o l d o e n i n g o v e r uit d a t wij hun d e gelegen-h e i d k o n d e n bieden z i c h te ui ten in h e t v e r -b a n d v a n d e z e h e r d e n k i n g , de ene g r o e p o p schr i f t , d e a n d e r e d o o r o p t r e d e n in l e v e n -den lijve en een enkeling o p beide wijzen. O n z e d a n k r i c h t e n wij t o t U , die dit w e e r hebt mogel i jk g e m a a k t , U al len, lezers , v r i e n d e n , die a l o n s w e r k m e t u w m a t e r i l e en m o r e l e s teun begele idt . U m a a k t h e t m o -gelijk d a t de 1 2 d e j a a r g a n g i n g a a t v a n een b l a d , w a a r v o o r al le w e r k ( b e h a l v e u i t e r -a a r d d a t v a n de t y p o g r a f e n ) b e l a n g e l o o s geschiedt , d a t geen a b o n n e m e n t s g e l d , slechts

  Doorlezen op pag. 8

  ROTTERDAM EN DEN HAAG Door het tijdelijk uitvallen van een aantal belangrijke medewerkers, e.a. problemen, zullen er dit jaar in Rot-terdam en Den Haag geen afzonder-lijke herdenkingen plaats vinden. Er is n grote centrale herdenking te Amsterdam. Wij hopen en verwach-ten dat onze vele Rotterdamse en Haagse vrienden gebruik zullen ma-ken van de verwarmde autobussen, die van Rotterdam vertrekken, de Hagenaars ophalen en de bezoekers naar het Congrescentrum in de nieu-we