05-12-2011 Bhavanagar

download 05-12-2011 Bhavanagar

of 12

 • date post

  13-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  0

Embed Size (px)

description

rðïLkk fw÷ MkkuLkk{kt ¼khíkeÞ ÃkrhðkhkuLkku rnMMkku xkE{ {uLkus{uLx yu s ÷kEV {uLkus{uLx ÷kursf÷ rhÍ®LkøkLkk «&™ku f÷k MkkÚku fkhrfËeo çkLkkðku: ykxo rhMxkuhh (yusLMkeÍ) {wtçkE, íkk. 4 ¼khíkeÞkuyu 2009-10{kt MkkuLkk{kt fhu÷wt hkufký ¼kðLkøkh{kt yuf s hkík{kt ºký MÚk¤u íkMfhku ºkkxõÞk ¼khíkeÞ Ãkrhðkhku ÃkkMku hnu÷k MkkuLkkLkwt fw÷ {qÕÞ MkwÄe ¾[o {kLÞ yksu xe{Lke ÃkMktËøke CMYK CMYK CMYK CMYK CMYK CMYK yksLke ÃkqŠík (yuyuVÃke)

Transcript of 05-12-2011 Bhavanagar

 • y{urhfkLkktRLkMx[h{kt hkufk

  fhk [eLk ykkwh(yusLMke) kuRsk, kk. 4

  kuLkk 3.2 rxrLk y{urhfLkzkhLkk stke VkuhuLk rhoLkku Wkkukhksfe Mk khefu fhkLkk Lkuqh fhkLkk kkYku [eLku yksuskwt nkwt fu ku y{urhfkLkktRLkMx[h{kt Mkwkhku fhky{urhfk{kt hkufk fheLku y{urhfLkuktLkk nkuzkLkku fuxkuf rnMMkkukkAku kk ykkwh Au.

  [eLkLkk krkLk [uLk zu{kuskwt nkwt fu kuyku y{urhfk{kthkufk fheLku Lkkufheyku Mksok ykkhku Au. yk fkhLkkt hkufkke [eLkkkk ykoktkkuLke w LkSf ykefu yLku kuLkk 3.2 rxrLky{urhfLk zkhLkk stke VkuhuLkrhoLkku Wkkuk hksfe Mkkhefu fhkLkk kkk ukuLkk Lkuqh fhe fu. [eLk y{urhfLk xuheyLku yL zux{kt 1.15 rxrLkLkwthkufk hku Au. kuEsk nu yk

  Lke rne, kk. 4uLkkt kkt[ hkkuLke ykX

  rkLkMkk kuXfku kh kuekuxk[qtxe{kt fkUkuMkLku yuf kuXfLkkuVkku kku Au khu keS khV ksku

  yuf kuXf kw{ke Au. kskufkoxfLke rkXkhe kukhe kuXfkw{kkkt kuLku uhkh Vxfku kzku Au.

  y{kk, kk. 4khk yLku uMx RLze [u

  Mkku{khu {kuxuhk kkuLkkt Mkhkhkxu Mxurz{{kt kkt[{u[Lke ueLke keSLk-zu h{ku. k{ ktLku Lk-zu{kt rs Mkkku s khk yk ue{kt2-0Lke MkhMkkE kuke hkwt Au, yk{,ykke fkLke {u[{kt rs khkLkuysu MkhMkkR ykke uu. uMxRLzeu k{ ktLku Lk-zu{kt khkkhLkezk ykke nke k rs ku{Lkkkeqh s hkku nkku. {kuxuhk{kt yk koLke[kuke Lk-zu h{kR hne Au. ykkW ykkuo zofkLke 3 {u[ {kuxuhk{kt sh{kR nke, su{kt khk-ykuMxurk[uLke kkkh kxoh VkRLkLkku kMk{ku kk Au. zofkLke yu kxohVkRLk{ktke kkt[ s Mk nkrLze Mkk{uLke ue{kt h{e hkk Au,

  CMYK

  CMYK

  r.Mkt.2068, {kkh Mkw 10Mkku{kh, 5 rzMkuBkh, h011Mktof ktke: M. e [e{LkkE yuMk. kxuktke: VkkwLkkE [e{LkkE kxuyk]rk : kLkkhREG NNO. BBVH0280/Dt.31-112-22011 RNI RREG NNo. 771460/98Estd :: 11923 ` 3-00kkLkkt: 12+4kLkkh{kt yuf s hkk{kt kMku kMfhku kkxk 8 Mkr[Lk kutzwfh h{k kikh :yksu xe{Lke kMktke 10 u ykt ruk 12 Mkhkt[Lke [qtxe {kxu 30 nhMkwe [o {kL2

  y{kk, zkuhk, Mkwhk, hksfkux, kLkkh yLku wske rMk kkwt irLkf

  * * * *

  ke Mkkk{eLkkykkuk kAe [qtxeLkne zkLke nuhkk

  (yusLMke) kukxLk, kk. 4y{urhfk{kt {wkLkk

  rhkfLk W{ukh nuh{Lk fuRLkMkuMk MfuLz{kt VMkkkkt kkx{[e kku Au. fuELk Mkk{u keMkkk{eLkk uek ykhkukku {wfkkkAe ku{u y{urhfk{kt {wkLke[qtxe zk {kxuLkku [kh ktfhkLke nuhkk fhe nke. Aukyuf {kMkke ku{Lkk kh ykhkukku{qfk{kt yke hkk Au fu 1990Lkktf{kt khu kuyku LkuLk huMxkuhLxyuMkkurMkuLkLkk yk nkk khuku{u e {rnkykuLke keMkkk{e fhe nke. yk Mkkn{kt kyuxkLxkLke yuf {rnkyuu ykhkuk

  {qfku nkku fu fuRLku13 ko Mkqe kuLkeMkkku Lk fkokh Mktktku [kwhkk nkk.ku{uuskwt nkwt fu ykykhkukkuLku fkhu ku{Lkwt kkrhkrhfSLk krk kwt Au yLku kuLkkfkhu ku nu [qtxe zk ru knwWMkwf Lkke. yk ykhkukku {wfkkLknkukk kt Mkwe fuRLkLku rhkfLkkkxeoLkk hkxkrkkLkk kW{ukh kk{kt ykkkk nkk.ku{u skwt nkwt fu yk kkkrnkukykhkukkuLku fkhu ku{Lku yLku ku{LkkkrhkhLku khu {w~fueykuLkku Mkk{Lkkufhku kze hkku Au, suLkk fkhu ku{Lku[kh hrBkkLk k fzk yLkwkukR hkk Au.

  fuRLkuu yksu kkukkLkk Mk{kofkuLkuu

  skwt nkwt fu yk kuxk ykhkukku[kw hkeLku y{urhfLk kufku Mk{k{khe Ake ftrfk fhkLkk kMkkufhk{kt yke hkk Au. fuRLkuskwt nkwt fu nwt k{khe Mk{kyksu nuh fhk {kkwt Awt fu {Lku

  kkLk kh Mktkqo k AuT, {LkurkMk Au fu kuyku {khkke Lkkhkske. {khe kLke {khkke Lkkhks LkkeyLku ku k {khkke zku fhk{kkke Lkke, khtkw yk ykhkukkuke{Lku yLku {khk krhkhsLkkuLku kRhnukt LkwfMkkLkLku kLk{kt hkehkxkrkkLkk W{ukh khefuLkk[kh{ktke Mke skLke yksunuhkk fhwtt Awt.

  fuRLk khk [qtxe{kt Qk LknhnukLke nuhkk kAe rhkfLkkkxeo{kt hkxkrkLkk W{ukh {kxuLkeMkko w hku[f kLke kR Au.

  23 rzMkuBkhLkekuXf{kt rLko uu

  (yusLMke) Lke rne, kk. 4kLkke kukLkk kku rLk]k

  f{o[kheykuLku Vkku kk kuern[k{kt rhxkh{uLx VtzEkeyuVyku kuLkk kkkkhfkuLku h{rnLku ykuAk{kt ykuAwt Y. 1,000LkwtkuLLk ykkk r[khe hkwt Au. 23rzMkuBkhu {Lkkhe kuLkk xMxeykuLkekuXf{kt yk {wku [[ok{kt yku yLkurLko uku.

  yk rn[k Mkkku Mktfkukt yufMkqku skwt nkwt fu EkeyuVykuLkerLko uke xku[Lke MktMkk MkuLx kkuzoykV xTMxe kuLkk kkkkhfkuLku

  ykuAk{kt ykuAwt Y. 1,000Lkwt kuLLkykkk r[khe hkwt Au.

  RkeyuVyku kkMku Wk yktfzk{wsk, 31 {k[o, 2010yu yk MktMkkMkkku 35 k suxk kuLLkhku nkk

  yLku ku{kt 14 k kuLLkhkuLku {krMkfY. 500ke k ykuAk {u Au, nu uyk rLko y{{kt yku kku k{k{LkuykuAk{kt ykuAwt {krMkf Y. 1,000LkwtkuLLk kku {u s. Y. 1,000kewLkwt kuLLk {ukk kkkkhfkuLkeMktk Mkkk k suxe Au. yktfzk{ktskk{kt ykwt Au fu kuLLkhkuLku{krMkf Y. 12- 38 suxe hf{ k{ke nkukLke kkkk k fk{ktyke Au. VwkkkLkk [k hLku fkhunkLke krhMkrk{kt kufkuLkehnuefheLkku [o e kku Au khuwk{ kuLLk {krMkf Y. 2,000keykuAwt Lk nkuwt uRyu ku{ rnL {sqhMkkLkk Mkuuxhe yu. ze. ykkuskwt nkwt.

  fkoxf{kt kukhe kuxk[qtxe{ktehk{wwyu kskLkwt Lkkf fkwt

  yksLkekqk

  EPFO khk wk{ kuLLk` 1000 fhkLke r[khk

  kuLLkLke kkus> EkeyuVykuLkk nk{kt 35 k

  suxk kuLLkhku> 14 kLku {krMkf Y. 500ke

  k ykuAwt kuLLk>1,000ke w kuLLk

  {uLkkhktLke Mktk Mkkk ksuxe

  > wk{ kuLLk Y. 2000 fhk{kke

  yykkssuu {{kkuuxxuuhhkk{{kktt kkhhkk-rrLLzzee xxhh

  kkkuhu 2:30ke Mkkh : khkLkwt ue rs

  khkeku kkMku 50 k fhkuzLkwt MkkuLkwLke rne, kk. 4

  irf rhMk[o ftkLke {uffuheyu skwt Au fukhke krhkhku kkMku kk 950 yks zkuhyuxu fu kk Y. 50 k fhkuzLkwt MkkuLkwt Au yLkuyk MkkuLkwt uLkk SzekeLkk 50 xfk suxwt Au.

  khke krhkhku kkMku 18,000 xLk MkkuLkwt Au, suMkkuLkkLkk irf tzkhLkk 11 xfk ykMkkkMk Au yLkukuLkwt {q 950 yks zkuh Au ku{ irf rhMk[oftkLke {uffuheyu skwt nkwt. khkeku{ktkhtkhkkk heku MkkuLkkLkwt ruk {n Au yLku kuke

  s Mk{k r{kt [eLk kk MkkuLkkLkku Mkkike wkhk khk{kt kk Au. {uffuheLkk ynuk{wsk ko 2009-10{kt khke khekhku khkY. 17,108 yksLke k[kLkk 7ke 8 xfk MkkuLkkMYku nke.

  ykk zeLku [qtxe Ske,ykX kuXfkuLke kuxk[qtxe{kt

  fkUkMkLku ku kuXf

  2009-10{kt khkekuLke Y. 17,108 yksLke k[k{ktke 7ke 8 xfk MkkuLkk MYku

  18000 xLkkhke krhkhku kkMku

  hnuwt fw MkkuLkwt

  $ 950 ykskhke krhkhku kkMku hnuk

  MkkuLkkLkwt fw {q

  11 xfkrLkk fw MkkuLkk{kt khke

  krhkhkuLkku rnMMkku

  `` 1368 ykskhkekuyu 2009-10{ktMkkuLkk{kt fhuwt hkufk

  fE kuXf fkuu Skekukhe(fkoxf) : ykkhrkk (nrhkk) : fkUkuMkLkkkkZ(rn{k[) : fkUkuMkhuwfk (rn{k[) : kskyk{kwh ( nrhkk) : yu[sufukufknk (rknkh) : suzew{ktzw (khtz) : suyu{yu{W{hfkux (ykurhMMkk) : kesuze

  kkuuffMMkkkkfkufkkk rk : k]{q fkUkuMk

  kkurqz yrLkuke fheLkkfkqhu {wtkE{kt xkuk kehyukuzoTMk Mk{kht{kt nksheykke nke. (yuyuVke)

  ykuMxurLk Mkfkk khkLku whurLk{ykkkLke khVu{kt

  {{uukkkkuuLLkkoo :: ykuMxurkLkk kMkfkk ukh kkxeoyu yksuzkkLk swrk rkkzoLkkkhkLku whurLk{ u[kLkkrLkoLku ku Xuhku nkku. kkuskwt nkwt fu yk rLkokektLku uku [uLkk rkkeMktktku{kt Mkwkhku uk {u. rMkzLke{kt ykkursk ykuMxurLkukh kkxeoLke yktkhhkxefkuLVhLMk{kt khkLku whurLk{u[kLkk swrk rkkzoLkkrLkoLku kke Xuhk{ktykku nkku. yk fkuLVhLMk{kt{kkLk fhk{kt ykwt nkwt.MkezLke{kt ukh kkxeoLkk 46{kthkxe Mkt{uLk{kt 206rkrLkrykuyu khkLkuwhurLk{ u[kLkk kk{kt{kkLk fowt nkwt khu 185rkrLkrykuyu yk MkkLkerhw{kt {kkLk fwot nkwt.khkLku whurLk{ u[kLkkrLkoLkku rhku fhLkkhkrkrLkryukyu kkLk{kt {k[o{ktrkke qftk yLku MkwLkk{eLkufkhu WkLLk Vwfwe{kwoxLkkLkku Mkto ykku nkku.zkkLk rkkzuo skwt nkwt fuykLkkke ktLku uku [uLkkukkh{kt khku fhk{kt yLkuMktktku Mkwkhk{kt { {u.rkkzuo skwt nkwt fu y{uurRrknkMkLke yk {nkqok{kt ku kfLkku k uk{kkeyu Aeyu.

  Website:www.sandesh.com

  (yusLMke) {wtkE, kk. 4

  khke rMkLku{kLkk Mkkknkh nehku uykLktLkwt hrkhu tzLk{kt hkukLkkt fkhuyMkkLk kkkt fhkuzku rV{e [knfku{ktykkkLkwt {kuswt Vhe wt Au. kkRz yLkun{ kuLkku sue yLkuf krMkf rV{kuke

  65ke w kkuo Mkwe fhkuzku [knfkuLkk r khhks fhLkkhk uykLkt 88 koLkk nkk.Auk fuxkf rMkke ku{Lke krkk MkkheLk nkukLku fkhu kuyku {urzf [uf yk {kxutzLk kk nkk yLku kt s ku{Lkwt yMkkLkkwt nkwt. kkuewz, hksfe yLku yLkuf

  kukkuLke eke nMkeykuyu kkukkLkk rfkfkhLkk rLkLk kh w k fheLku ku{Lkukufktsr ykeo nke. u ykLkt rnLerV{kuLkk Mkkknkh nehku nkk yLku ku AufMkwe rV{ rLk{ko{kt Mk nkk.

  u ykLktu hrkhu nue Mkkhu 3.30

  fkfu (khke Mk{ {ku) ytrk{ kMkek khu ku{Lkk kwk MkwrLk ykLkt ku{LkeMkkku nkk. ku{Lkk {kuk ytku yuf ynukyuku Au fu kuyku {kt s {kukLkuutxk nkk khu keS kk yueAu fu ku{u Akke{kt wkkLke

  Vrhk fhe nke. zkuxhku kkkzkkuz ku{LkknkuxuLkk Y{{kt ykk nkk. ufu kt Mkwe

  uu ytrk{ kMk R eku nkku.ku{Lkk {]kunLkwt kkuMx {kxo{

  Lkrn fhk{kt yku yLku

  u ykLktu hksfe kk Mkkku nkkuu ykLkt hksfe heku k Mkr nkk. 1975{kt khLkkzkkLk RLhk kkte khk kk{kt ykue fxkufxeLkkurhku fhe hnuk rV{ WkukLkk kufkuLke ykkukLke ku{uMktke nke. 1977{kt MktMke [qtxeyku{kt ku{u kkukkLkkxufukhku Mkkku RLhk kkteLke rhw{kt Mkr heku[qtxe[kh fkuo nkku yuLk fxkufxe ku ku{u LkuLkkkxeo ykV RLzk Lkk{Lkku hksfe kk k Mkkku nkku.ufu kkAke ku{u yk kkLku ruhe Lkktku nkku.

  fALkk qftku uhk ykkekkkktteekk{{ :: Mkkknkh yrLkukk u ykLktLkwt tzLkLkenkux{kt h {kt s nkxoyuxufke yMkkLk kkLkkMk{k[khke fALkk kuLkk yLkuf r{kku yLku [knfku{kt kuf Akkunkku. fA{kt 2001{kt ykuk rLkkf qftkLkk fLMkux Mkkku{e.kR{ r{rLkMxh rV{ kLkke nke yuxwt s Lkn fALkk yLkuf Mkuqxk fhe fALke yLkuf kykuLku {e.kR{ r{rLkMxh rV{{kt [{fkenke. {e.kR{ r{rLkMxh rV{Lkk nehku, uf, kkuzwwMkh yLku zkhufxh uykLktu qxk {kxu fALke Mktke fhe ykrkwh kku ykuk nkur-zu rusrhMkkuxo{kt kuZ {kMk Mkwe hkufk fwO nkwt.

  kE{ r{rLkMxh Lkk qxk ku yLkuffAeyku Mkkku r{kkk kkte nke

  u ykLktLke rV{ ku{hLkk kkkh kekLke ktk n{sk Lkk nkUku kku, wrLkk hku hku fu ZwtZuke {uhu rLkkLk kMkrfMkkrkk kE hne Au. kkrqLkk Mkkknkh yrLkukk uykLktLkkt rLkLkke Mk{k uLke Mkkku fAe [knfkuyu kykkkLke kke yLkwe Au. 88 kuo kkrqzLkk usLz yLkuu MkknukLke Wk{k {uu yk fkfkhu fALkkt qftkkeuhk {ue kE{ r{rLkMxh

  Mkkknkh yrLkukkLkwt tzLkLke nkuxu{kt {kt s hkukLkk nw{kke rLkLk

  US{kt {wkLkk W{ukhfuELk MkuMk MfuLz{kt VMkkk

  yw. tt k 11 h yw. tt k 11 h

  xe{ ykyu kkkwO, rne{kthue kuE

  (yusLMke) Lke rne, kk. 4

  kufkk {wu Mkhfkh kh kkkhkLkk kMk{kt xe{ ykyuyksu fkUkuMk nkE f{ktz kkMkukeyk {k{u kuLke Mkrk MkfhkLke {kke fhe Au. Mkhfkhk[khrhkue [Lku zk{euk {kku Au yLku y{khe Mkkkukku fhe hne Au kuku ykhkuk xe{ykyu {qku Au.

  MkhfkhLke k[khrhkueLkerkLkk rhku{kt ku{Lkk Mkutfzkuxufukhku ku{Lkk Lkk{ MkkkuLkkt xe-xoknuheLku nkk{kt hkxe s MkkkuhkskLke Lke rne{kt f