12-05-2011 Bhavanagar

download 12-05-2011 Bhavanagar

of 15

 • date post

  10-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  0

Embed Size (px)

description

nVeÍ {kun{Ë MkEË MkkrsË {SË MkiÞË nkrþ{ yçËwh hun{kLk Ãkkþk {ush Efçkk÷ EÕÞkMk fk~{ehe hþeË yçËwÕ÷k {ush Mk{eh y÷e ËkWË Eçkúkne{ {u{ý Eçkúkne{ Akuxk þfe÷ {u{ý yçËw÷ hÍkf yrLkMk Eçkúkne{ yLðh yun{Ë nkS s{k÷ {kunB{Ë zkuMkk òðuË r[fLkk y{h®MknLke VkuLk xuÃk ÃkhLkku «ríkçktÄ nxâku ÃkkWLz ▼▼ 0.63 þnuhLkk fuhe hMk MkuLxhku Ãkh ÔÞkÃkf [ufªøk çkwso ¾r÷Vk ÃkhÚke fqËe ÃkzLkkh ÞwðkLk ¼khíkeÞ 5,565.05 CMYK CMYK

Transcript of 12-05-2011 Bhavanagar

 • kW Ekkne{ yLkunVe MkE xku[ kh

  (yusLMke) Lke rne, kk. 11

  y{urhfkyu kuLkLku kkrfMkkLk{ktXkh {kko kAe khku kkkrfMkkLk{kt Awkkuk kkMkkeykuLkkufku {uk {kxu kkrfMkkLk VhkuLkkukkrku khu {skqk kLkkku AuyLku kkf MkhfkhLku 50 {kuMx kpLxuzkkMkkeykuLke ke Mkwkhk fhe Au.khk{kt swk swk Mku nw{kykufheLku ykktf {[kLkkh 50 {kuMxkpLxuz kkMkkeykuLke ke khkukwkhu nuh fhe nke su{ktyLzhzo zkpLk kW Ekkne{ yLku26/11Lkk hkus {wtkE{kt fhkuknw{kLkk {kMxh {kELz ku{s ~fh-

  yu-kkukkLkkt Mkkkf nkVe MkExku[ kh Au. yk Wkhktk fe Whhnu{kLk e k kkrfMkkLk{ktAwkkuku Au. yk k{k{ kkMkkeykukhkLku MkkUkk khk Mkhfkhu {kkefhe Au.

  khku nuh fhue 50 {kuMxkpLxuz kkMkkeykuLke ke{ktkkrfMkkLkLkk kkt[ yk{eo {usMkoLkku kMk{ku kk Au. su{ktLkk fuxkfkkrfMkkLk{kt Awkkuk Au. khkunuh fhue ke{kt khk{kt {wtkEkh ku{s yL nuhku{kt nw{kfhkLkkh nVe MkE yk ke{kt xku[kh Au. si-yu-{kun{Lkkt [eV{kikLkk {Mkw ynhLkku k ku{ktMk{ku kk Au. 1999{kt khke

  y{kk, kk. 11kwshkk {kr{f yu W[kh

  {kr{f rk kkuzo khk ku. 12MkkLMk yu kwsfuxLkwt krhk{ykkefku kk. 11{e{uLkk hkusykhu 91,600 rkkeoykuLkuRLxhLkux {khVk nuh fhku.krhk{ kkuzuoLke Lke fhkue kukMkkRx khke Mkkhu Lk fkfu{u. yk Wkhktk rkkeoyku {uMkusyLku R-{uR ku{s k nuhkuLkkuLzkRLk Lktkh khke krhk{{ue fu. hk{kt k{ k

  kuzk MkeMx{ yu xkuk xuLk Lknnuh fhkLke rLkrk y{{kt ykeAu khu krhk{{kt fue WMkwfkkhnuu ku & Wku kku Au.WuLke Au fu kk kuo krhk{75.77 xfk nuh kwt nkwt.

  kkuzuo khk kk {k[o {rnLkk{ktukue ku. 12 MkkLMk yLkukwsfuxLke khekkLkwt krhk{ykkefku kwkhu Mkkhu Lk fkfuRLxhLkux {khVk nuh fhku.rkkeoykuLku kkuzoLke k ukMkkRxw w w . g s e b . o r g ,

  w w w . g i p l . n e t ,www.indiaresult.com khkekrhk{ Mkkhu LkLkk xfkuhu {u kuwtkkuzoLke Mkkkkh ke{kt skkwt Au.ke{kt khu skkwt nkwt fukkykuLku Mkkhu 10 fkfke ku{LkkrLkk fhkuk rkh fuL kh Mkktsu[kh fkf Mkwe {u. rkkeoykuLku{kfoexLke Lkf ku{Lke Mktktrkkkyku{ktke {e fu. surkkeoyku kkukkLkw t krhk{ R-{uRke k {ktkkk nku ku{uwww.gipl.net kh kkukkLkwt R-{uRyuzuMk LkkUkkke {u. khuy{kkLkk (079) 26851422,26850611 yLku kkteLkkh(079) 65721801 ku{szkuhkLkk (0265) 2322328

  rue hkufk kquo FIPBLke {tsqhesYhe

  Lkerne, kk.11fuL Mkhfkhu u{kt rr{xuz

  krkrxe kkxoLkhrk hkkeftkLkeyku{kt Mkek rue hkufk{kxuLke {tsqhe ykkkk u{kt yLftkLkeykuLke su{ s yuyuke{kt krue hkufk fhe fku. Mkhfkhu{kRLkk, kkh yLku yuhkkuxo kuk{ktykke yuyuke ftkLkeyku{kt

  yuVzeykR {kxu {tsqhe ykke nkukLkwtyksu skwt nkwt. u fu yuyuke{ktyuVzeykR hkufk ykk kk V{of]rk yLku kLxuLk, rLx {erzkku{s rh yuMxux kuk{kt fk{keheLkrn fhe fu.

  fuLLke ykkf kkkkkuLke furkLkuxMkr{rkyu yuVzeykRLku {tsqhe ykkkktskwt nkwt fu, yuyuke V{o{ktMkek rue hkufk {kxu fuLLkkrue hkufk kuMkknLk kkuzo(yuVykRkeke)Lke kqo {tsqhe uekzu.

  MkuLMkufMk 72.19 18,584.96

  rLkVxe 23.80 5,565.05

  MkkuLkwt 125.00 `` 22,575

  [kte 1400.00 `` 59,800

  zkuh 0.05 `` 44.70

  whku 0.05 `` 64.17

  kkWLz 0.63 `` 73.77

  r.Mkt.2067, ik Mkw 9kwYkh 12 {u, 2011Mktof ktke:M.e [e{LkkE yuMk. kxuktke:VkkwLkkE [e{LkkE kxuyt]t:kLkkhREG NO. BVHO280/Dt.31-12-2011 RNI REG NO. 71460/98 || Estd.1923 ` 2-50 ttk: 14+8Website:www.sandesh.comnuhLkk fuhe hMk MkuLxhku khkkf [ufk

  yksLkk ytf Mkkku 7 fux-rrBMk nLke{qLk {kxuMkuMkMk xkkw hkLkk kkt 10 kuLke Mkkike rLk{, Mkr[Lkkkxeo{kt Vhfkku k Lkke 14 hLke nk {kxu kkt[ koLke su ku2

  y{kk, zkuhk, Mkwhk, hksfkux yLku kLkkhke rMk kkwt irLkf

  k

  yksu kuh 12 MkkLMkLkwt krhk{

  * * * *

  y{kk, kk.11MkkrLkf Mkrnk uLkk rr

  kwrLk {kfuox{kt MxkurfMxkuyu MkkuLkk-[kte{kt Mkwhkek hkufk fhkLkwt Yfhkkt ktLku rf{ke kkwyku{kt kuSLkkukLk VqtfkE hkku Au. kutkuh kku[kte Y.6,2000Lke Mkkkxe yze kEnke. hr{kLk{kt irf kwr{kfuox{kt MkkuLkwt rk ykitMk1526.8zkuh yu [kte rk ykitMk 39.47zkuhLkk [k {kku knkuk kk{kuze Mkktsu ktLku rf{ke kkwyku Lkh{kzkkt MkkuLkwt rk ykitMk 1509.7zkuh yu [kte rk ykitMk 37.43zkuhLkk Mkhu ukE nke. y{kkkwrLk {kfuox{kt [kte{kt

  Y.1,400Lkku WAkku kkkt [kteY.59,800 kE nke. ku{s 10kk{ MkkuLkk{kt Y.125Lkku khku kkktMxkLzzo MkkuLkwt Y.22,575 yLku wMkkuLkwt Y.22,475Lkk {kku kt hkwtnkwt. Lkk kkeLkk Y.21,670 yunku{kfo kkeLkk Y.22,125 kktnkkt. hksfkux uhe kh{kt [kte{ktY.950Lkku khku kkkt [kteY.59,450 kE nke. ku{s MkkuLkwtMxkLzzo 24 fuhux Y.22,500Lkk MkhuMkh hkwt nkwt. yLku MkkuLkwt hh fuhux{ktY.50Lkku xkzku kkkt Y.hh,050 kwtnkwt. {wtkE kwrLk {kfuox{kt nksh[kte{kt Y.730Lkku Mkwkhku kkkt yuf

  [kte{kt Vhe kuSLkku [{fkhku62,000Lke Mkkkxeyu kt

  khkLkkt 50 {kuMx kpLxuzLku kkf.{kt kLkkn

  rr{xuz kurkrxe kkekheV{o{kt FDILku fuL khk {tsqhe

  xqtfwt Lku x[ rkkkk-y{hMknLke nkux kkku nuhrkkkk : nukuy{hMkn : nukurkkkk : ykk fu{ Aku?y{hMkn : nwt Mkkhku Awt.rkkkk : ykku k ktkk Mk{ kAekk fhe hkk Aeyu.y{hMkn : nk.rkkkk : k{u Mk nkk fu kAe ftRfkeS kk Au?y{hMkn : fku ?rkkkk : rkkkk... rkkkk. {U ykkLkuyukuzo VtLk{kt ku k uk nkk.y{hMkn : huh?rkkkk : nu k{u skku k{u khu

  {e hkk Aku?y{hMkn : kt {k {kkku Akukuke? nwt n{kt knw s Mk Awt.rkkkk : k{u Mk Aku?y{hMkn : {wt {w~fu Au.rkkkk : {w~fu Au! nk nk nk... XefAu.y{hMkn : khtkw nwt kAe {e.rkkkk : ykufu Mexe...y{hMkn : {Lku k hkku ku kykkLkku ykkh.rkkkk : nwt kku nt{uk ykkLku k ft Awt.y{hMkn : {khk suk kwk kLku!

  y{hMkn fe y{h fnkLke xuk{kt rkkkk Mkrnk yLkuf Mkurrkrx Mkkku kk[ek hufkuzo kR AuLke rne, kk. 11

  Mkwe{ fkuxuo y{hMknLkekk[ekke xukLkk Mkkhkh {wfk{kt ykuku rkktnxke eku Au. y{hMkn fey{h fnkLke Lkk{ke kkkue yk xuk{kt yLkufMkurrkxeLke Mkkku Mkkku kkuzyrLkuke rkkkk kkMkw Mkkkuku{Lke kk[ekLkku k Mk{kukk Au. ktLku [u VkuLk khkue kk[ekLkk ytku ynhsq fhk{kt yku Au.

  y{hMknLke VkuLk xukkhLkku rkkt nxkuLke rne: Mkwe{ fkuxuoMk{kske kkxeoLkk qkkqo Lkukk

  y{hMkn khkfhk{kt ykueyhSLku yksuVkke ee nkeyLkuu ku{Lke VkuLk kh

  kue kk[ekLke xukLku {erzk{ktfkrk fhk kh {wfk{ktykuku {LkkR nwf{ WXke eku

  nuh MkkuLkwt(10 kk{) Mkwkhku [kte(1rfku) Mkwkhkuy{kk ` 22,575 ` 350 ` 59,800 ` 4,300{wtkE ` 22,190 ` 270 ` 60,120 ` 4,035rne ` 22,580 ` 380 ` 60,500 ` 5,000hksfkux ` 22,500 ` 250 ` 59,450 ` 4,150

  Auk k rMk{kt MkkuLkk-[kte{kt Mkwkhku

  nVe {kun{ MkE Mkkrs {S Mki nkr{ ywh hun{kLk

  kkk {ush Efkk EkMk fk~{ehe he ywk {ush Mk{eh ye kW Ekkne{ {u{ Ekkne{ Akuxk fe {u{ yw hkf yrLkMk Ekkne{ yLh yun{ nkS s{k {kunB{ zkuMkk u r[fLkk

  Mke{ yw kke rhk ke {wLkkV nkkhe {kunB{ Mke{ {wne kLk keh yun{ kfwk uk kLk {kunB{ {u{ EhVkLk [kikwu rVhku he kLk ye {qMkk Mkkeh ye u ykVkkk kxfe {kikLkk {kunB{ {Mkq ynh MkkWeLk yk{ [e{k

  ywkt tt k 13 h

  ywkt tt k 13 h

  ywkt tt k 13 h

  ywkt tt k 13 h

  ywkt tt k 13 hywkt tt k 13 h

  ywkt tt k 13 h

  ywkt tt k 13 h

  kwso rVk khke fqekzLkkh wkLk khkewkR : rLke Mkkike [eR{khk kwso rVk khke fqeLkuyk{nk fhLkkh k yufkhke nkukLke fkuLMwuxsLkh ykuV RLzkyu yksukwe ykke Au. kkr{LkkzwrLkkMke 38 keo ykrkhk{LkfLLkLku kRfku kwso rVkkhke fqeLku yk{nk fhenke. wkR kkueMk kuLkk {]w {kxuskkkh krhkkuLke kkkMk fhehne Au. fkuLMwux sLkh ykuVRLzkyu skwt nkwt fukhke Lkkkrhf ykrkhk{LkfLLkLk kwso rVk khke kzekku nkku yLku kuLkwt 10{e {uLkkhkus {kuk Lkekwt nkwt. 38 keofLLk ykhkxufLkku f{o[khe nkkuyLku R{khk{kt Lkh khefufk{ fhkku nkku. wkR kkueMkukRfku skwt nkwt fu 147{k{kLke kkhe{ktke fqe kzLkkhk xkhLkk 108{k {kLkeAk kh kzeLku {he kR nke.

  y{hLkkk kkk{kt yufs rMk{kt 13,000ke

  w hSMxuLksB{w : rk fk~{eh{kt krkkkkk{ kkLk y{hLkkkLkekkk {kxu yuf s rMk{ktytksu 13,000ke w kkuyuhSMxuLk fhkk Au.y{hLkkk kRLk kkuzuo nSkRfku s hSMxuLk rkY fhe nke. y{hLkkk kRLkkkuzoLkk fko{ {wsky{hLkkk kkk 29{e sqLkkeY ku yLku 13{e ykukMxukqhe ku. y{hLkkk kRLkkkuzoLkk kku skwt nkwt fusB{w yuLz fk~{eh kuLfLke121 rLkkursk kkyku, kuLfLke 24 yLku rzrMxx fku-ykukhuxe kuLfLke [khkkyku{kt hSMxuLk MkuLxMkoMkkkk{kt ykk Au. WkhktkR-hSMxuLk rk kfkkoLk Au.

  zMkuzVo{kt kuue whkukeLkMkkUk fkuLxuMxLke Mkur{VkRLk{kttrhnMko hr{kLk khVkuo{LMkykke hnue kLkk ELxhLkuLk.

  kkuzuo {kukkR VkuLk{ktke yuMkyu{yuMk fhkke krhk{ {u kue Mkkfhe Au. yk {kxu rkkeoykuyu ku{Lkk {kukkR{kt hsc seatnumber(k..k. hsc B123345) xkRk fheLku 50111 Lktkh kh {uMkus {kufkkeY. yufLkk kMk hu krhk{ {u.

  xkukxuLk nuh Lkn kk, kuzk rMkMx{Lke ykz{kt kw koku

  yuMkyu{yuMkke krhk{ fR heku {u

  khkLkk {kuMx kuLxuz

  Lke rne : kkrfMkkLk{ktyuf kkMkke f]{kt kuLke frkkqr{fk k 21 kokekkrfMkkLke su{kt fu yLkuunktktzLke MkLkku Mkk{LkkufhLkkh Mkhkrsk MknLke {wk{kxu khku euk kkkt {kxukuLkwt rLkrk fhk Mkwe{fkuxuo yksu skwt nkwt.

  Lkkeku ke. MkwoLk hue yLkuMkwrhLh Mkn rLkshLke kuL[ukuLke knuLk rkh fkih {khVkMkhkrskLke yhS kh ru{tkk yLku furL k]nMkr[Lku LkkuxeMk kkXe nke. fkihuskwt nkwt fu fuL MkhfkhMkhkrskLke {wk {kxu ku

  Mkhkrsk MknLke yhSkh fuLLku Mkwe{Lke LkkuxeMk

  fkLMk rV{VuMx{ktnkurqzLkkkufrfkfkhkuyunksh hneLkuofkuLku{tk{w fkonkk. ykVuMx{ktnkurqzLkkfkfkhkuykuLk rMkLk,wze yuLkyLku hku {ufykBMkuyLkkue ykMkkku nksheykke nke.(yuyuVke)

  kkuekkhLke xLkkLkeLkrf kkkMkLkehknwLke {kk

  (yusLMke) kuxh LkkuRzk, kk. 11

  Wkh u{kt {kkke MkhfkhMkk{u uzqkkuLke [{kt uzkkkt fkUkuMkykk MkkurLkk kkteLkk kwk yLkufkUkuMk {nk{tke hknw kkte s{eLknMkktkh fkkLkk rhku{kt

  kksukh{kt VkxerLkfue nMkkLkkfuL Mk{kLk kk{{kthkt kh kuXkt nkk.MkkrLkf kkueMkLkukk hkeLku hknwkkte nue Mkkhu uzqkku Mkkku uzkknkk. fkUkuMk {nk{tke nue Mkkhu4.00 kfu yuf {kuxhMkkRf khkkA kuMkeLku ykk nkk yLku ku{u

  Wkh u MkhfkhLke s{eLknMkktkh yLku kh LkerkLkkrhku{kt kkueMk yLku uzqkku [uLkenMkf ykzk{Lku kku kukkkuekkhLke xLkkLke Lkrf kkkMkLke{kk fhe nke. kk rLkkhu yknMkf xLkk yLku kkuekkh{kt kukkueMk skLk Mkrnk [kh kLkk{kuk Lkekkt nkkt. kkLkk Mkkke

  ywkt tt k 13 h

  (yusLMke) kuxLk, kk. 11

  yuf y{urhfLk MkktMku kkrfMkkLkLkuykkke y{urhfLk Mknk kt fhk {kxukufMkk{kt yuf hzku hsq fkuo Au yLkuku{u fkwt nkwt fu ykkuxkkk{kt y-fkkLkk zk kkMkke ykuMkk{k rkLkkuLk {kko kk kk yu kkkk MkkR kR Au fu kkrfMkkLku kkuo Mkwe kuLkuAwkke hkku nkku kkk hk ykwt nkwt.

  kufMkk{kt rzVtz wLkkRxuz MxuxTMkykrMkMxLMk xw kkrfMkkLk yux ykuV2011 hsq fko kk MkktMk zkLkkhkunhkkk[uhu skwt nkwt fu y{u nu yk

  {wko{e MknLk fhe feyu Lkn.y{urhfkLkk rhku{kt Au kuLku ykkkeMknk kt fhkLkku Mk{ kkfe kku Au.kk