Workshop: thema veranderingen langdurige zorg/WMO/AWBZ

of 23 /23
Zorgen om de zorg? SamenSterk-project Zorg Mariën Hannink FODOK !

Embed Size (px)

Transcript of Workshop: thema veranderingen langdurige zorg/WMO/AWBZ

Page 1: Workshop: thema veranderingen langdurige zorg/WMO/AWBZ

Zorgen om de zorg?SamenSterk-project Zorg

Mariën Hannink

FODOK

!!

!

!"#$%&#' !( &)*#' &#+%' *#,-*.,&-!/*#0/++%!1+/&#2!-)&34.4+%&#1&#!&#!.+-5!.6$6/6!4&.!%+#1&.*7&)' &-8%&9!!"#$%&'(%)*+,"#- .$'/ 0#%#'+8!: ; !-&8.&< $&%!=; : >!!" #!$#%&' ( #' ) *( &' +,&-+#, !. &' !#' !. ) ) *!/ ) . #' 0!,%#12-2) *#' / #' !#' !-) , !, -#%%#' !2#-!) 3!3*+4, !/&-!5+4!5+4' !6+-( #' ) / +( / !) 7 !/##%!-#!' #7 #' !&&' !( #' ) #7 / !*) ' / #-&8#%( #, 3*#9:!; #%&&, !%69-!2#-!) ' , !' +#-!) 7 !+#7 &' / !. ) ) *!/+-!( #, 3*#9!&8!-#!. &&*/+( #' :!< #%!7 &9#' != +4!( *&&( !. &' !/ #!( #%#( #' 2#+/ !( #$*6+9!) 7 !##' !&&' -&%!5&9#' !-#!$#' ) #7 #' !/ +#!*#%#. &' -!5+4' !. ) ) *!2#-!%&' ( #*!5#%8, -&' / +( != ) ' #' !. &' !/ ) . #' !#' !,%#12-2) *#' / #' :!!!

: 6 ?9+&-.,&9!>' !##' !*6+7 -#!7 #-!##' !,%#12-#!&9) #, -+#9!( &%7 #' !#' != ##*9&&-, #' !&%%#!( #%6+/#' ?!( #= ) ' #!( #, 3*#99#' 0!7 &&*!) ) 9!) ) 9!&%%#!&12-#*( *) ' / ( #%6+/#' :!@) ) *!/ ) . #' !#' !,%#12-2) *#' / #' !5) ' / #*!2) ) *-) #, -#%!7 &&9-!/+-!2#-!, 3*&&9. #*, -&&' !##' !, -69!7 ) #+%+49#*:!@) ) *!/ ) . #' !#' !,%#12-2) *#' / #' !7 #-!2) ) *-) #, -#%!+, !##' !,%#12-#!&9) #, -+#9!$) . #' / +#' !5##*!. #*7 ) #+#' / :!; #-!2) ) *-) #, -#%!. #*, -#*9-!' &7 #%+49!&%%#!( #%6+/#' 0!7 #-!$+4$#2) *#' / #!#12) A, :!>' !2#-!&%( #7 ##' !( #%/ -?!2) #!%#( #*!/#!*6+7 -#!+, !#' !2) #!( %&//#*!#' !2&*/#*!/#!7 6*#' 0!. %) #*#' !#' !3%&8) ' / , !5+4' 0!2) #!7 ##*!&%%#!( #%6+/#' != ##*9&&-, -!= ) */#' :!B+4!/#!$) 6= !. &' != ) ' +' ( #' !9&' !/ #!' &(&%7 !$#3#*9-!= ) */#' !/ ) ) *!( #%6+/ ,&$, ) *$#*#' /#!7 &-#*+&%#' !-#( #' !2#-!3%&8) ' / !) 8!) 3!/ #!= &' /#' !&&' !-#!$*#' ( #' :!!!

=6 @**%-34AB ,#' !&#!*)*%< &%,#' !C++9!: : =DE!C #' , #' !7 #-!##' !2) ) *$#3#*9+' ( !96' ' #' !' +#-!) 8!' &6= #%+49, !3*) 8+-#*#' !. &' !&9) #, -+, 12#!= &&*, 126= +' ( , ,D, -#7 #' :!E*!5+4' !/ +. #*, #!&%-#*' &-+#. #' !. ) ) *2&' / #' !7 #-!%+12-F!#' G) 8!-*+%86' 1-+#:!; #-!( &&-!2+#*!) 7 !$*&' / F0!*) ) 9F!) 8!HI J F7 #%/#*, 0!7 &&*!) ) 9!) 7 !. ) ) *5+#' +' ( #' !/ +#!. +&!##' !&9) #, -+, 12#!/#6*$#%!##' !-*+%F!) 8!%+12-, +( ' &&%!( #. #' :!I ) 9!. ) ) *!/#!3#*, ) ) ' ,&%&*7 #*+' ( 0!/+#!7 ) 7 #' -##%!, -##/ , !7 ##*!/ ) ) *!&%%##' , -&&' / #!) 6/#*#' !( #$*6+9-!= ) */ -0!5&%!##' !&%-#*' &-+#8!,D, -##7 !$#, 12+9$&&*!7 ) #-#' !5+4' 0!= &&*$+4!/#!/ ) . #!) 8!,%#12-2) *#' / #!3#*, ) ) ' !) 3!/#!2) ) ( -#!( #, -#%/ !9&' != ) */#' !. &' !2#-!8#+-!/&-!5+4' !) 8!2&&*!&%&*7 #*+' ( !+, !) ' -. &' ( #' !#' !/&-!#*!26%3!9) 7 -:!" &-!/&&*' &&, -!/ #!$6*( #*&%&*7 #*+' ( !#' !2#-!KKJ F&%&*7 ' 67 7 #*!KLLM!( #, 12+9-!N$#*#+9$&&*!#' !-) #( &' 9#%+49O!7 ) #-#' !5+4' !. ) ) *!/ ) . #' !#' !,%#12-2) *#' / #' !$#2) #8-!( ##' !$#-) ) ( ?!&%%##' !/&' !96' ' #' !5+4!. #*&' -= ) ) */ !5#%8, -&' /+( != ) ' #' :!; #%&&, !+, !/ #!-) #( &' ( !-) -!2#-!KKJ F&%&*7 ' 67 7 #*!-) -!) 3!2#/#' !' +#-!( ) #/ !( #*#( #%/0!) 7 /&-!P) -&%!H) ' . #*,&-+) ' !' ) ( !, -##/ , !' +#-!+, !( #Q7 3%#7 #' -##*/ !$+4!/ #!&%&*7 1#' -*&%#0!) ' /&' 9, !&&' $#. #%+' ( #' !. &' !RESH; KKJ !#' !T>UVSSW!N) ' , !,&7 #' = #*9+' ( , . #*$&' / !) 3!2#-!( #$+#/ !. &' !-) #( &' 9#%+492#+/0!5+#!= = = :-) #( &' 9#%+49:' 6O:!!!!

F6 G,-A&)&!3+< < A#,3*.,&-H-.&< &#!S%%##' !##' !, 3*&&9+' -#*1) 7 !+' !##' !8%&-( #$) 6= !2##8-!. ) ) *!/ ) . #' !#' !,%#12-2) *#' / #' !( ##' !' 6-?!5+4!2#$$#' !$#2) #8-#!&&' !##' !$##%/ . #*$+' /+' ( 0!( #9) 33#%/ !&&' !##' !, 3*&&9+' -#*1) 7 0!5) /&-!5+4!96' ' #' !5+#' != +#!&&' $#%-!#' !5#!&%%##' !/#!/#6*!2) #. #' !-#!) 3#' #' !. ) ) *!/+#( #' #' !/ +#!5+4!) ) 9!= #*9#%+49!= +%%#' !$+' ' #' %&-#' :!" &-!+, !' +#-!&%%##' !+' !2#-!$#%&' ( !. &' !26' !#+( #' !. #+%+( 2#+/0!7 &&*!) ) 9!+' !2#-!$#%&' ( !. &' !/ #!. #+%+( 2#+/ !. &' !26' !7 #/#8%&-$#= ) ' #*, :!C ) 7 #' -##%!5+4' !( #7 ##' -#' !#' != ) ' +' ( $) 6= 1) X3#*&-+#, !' +#-!#*( !$#( *+3. ) %!#' !1) X3#*&-+#8!+' !/ +-!) 35+12-:!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Y!-) , !Z!-&&%) ' -= +99#%+' ( , , -) ) *' +, , #' !N. ) ) *2##' !#, 7 ?!#*' , -+( #!, 3*&&9-&&%7 ) #+%+492#/#' O!

Page 2: Workshop: thema veranderingen langdurige zorg/WMO/AWBZ
Page 3: Workshop: thema veranderingen langdurige zorg/WMO/AWBZ

Hervorming langdurige zorg:waarom?

• Awbz te duur en te omvangrijk (oneigenlijk gebruik, niet alleen “niet individueel verzekerbare zorg”)

• Zorgvraag verandert

• Zorg “dicht bij de burger”

• Maatwerk

• Afstemming verschillende voorzieningen

• Bezuinigingen…

Page 4: Workshop: thema veranderingen langdurige zorg/WMO/AWBZ

Vier belangrijke veranderingen per 1 januari 2015

• Ondersteuning thuis wordt een taak van de gemeente. Denk aan: begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen Wmo

• Gemeenten worden verantwoordelijk voor alle jeugdhulp Jeugdwet

• Verpleging, verzorging en GGz (≤ 3 jaar) komen in het basispakket van de zorgverzekering Zvw

• Het rijk blijft verantwoordelijk voor de zorg aan mensen die de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig hebben Wlz

Page 5: Workshop: thema veranderingen langdurige zorg/WMO/AWBZ

Ondersteuning Wmo 2015

1 Inwoner meldt zich

Ik heb ondersteuning

nodig en daar heb ik

een vraag over.

2 Gesprek met gemeente

• Onderzoek persoonlijke situatie• Eigen kracht en netwerk• Beschikbare algemene

voorzieningen• Met cliëntondersteuning/

mantelzorger• Alle leefgebieden (huisvesting,

werk en inkomen, en Jeugdzorg)

4 Besluit van de gemeente

Passende ondersteuning zodat inwoner weer veilig woont en zoveel mogelijk kan participeren in de samenleving.- Algemene voorzieningen- Maatwerkvoorzieningen, eventueel met PGB

3 Voorstel

Gezinsverband Sociale contacten

• Ondersteuning thuis• Beschermd wonen

Page 6: Workshop: thema veranderingen langdurige zorg/WMO/AWBZ

Wmo 2015

• 600.000 mensen krijgen hun zorg niet meer uit de Awbz, maar via Wmo, Zvw of Jeugdwet

• Begeleiding, kortdurend verblijf, huishoudelijke hulp en woningaanpassingen regel je via de gemeente.

• Hulp bij het huishouden in de Wmo is alleen nog voor mensen die die dit zelf (financieel) niet kunnen regelen.

• Ook woonbegeleiding GGz-cliënten via gemeente.• Minder geld beschikbaar…

Page 7: Workshop: thema veranderingen langdurige zorg/WMO/AWBZ

Wmo 2015 voor doven en slechthorenden

• Tolkvoorziening leefuren weliswaar in de Wmo, maar landelijk geregeld via Menzis; tolken op afstand wordt gestimuleerd geen eigen bijdrage

• Landelijke raamovereenkomst voor begeleiding; geen verplichting om gespecialiseerde aanbieder in te zetten inkomensafhankelijke eigen bijdrage

• Maatschappelijk werk voor doven: toegang laagdrempelig?

Page 8: Workshop: thema veranderingen langdurige zorg/WMO/AWBZ

Zorgen over de Wmo 2015

• Mantelzorg niet verplicht, maar wel onderdeel van aanbod (denk aan ondersteuning mantelzorgers!).

• Gemeente moet maatschappelijke ondersteuning leveren, ook als het geld op is.

• Wat is passende ondersteuning?

• PGB blijft mogelijk, onder voorwaarden.

• Gemeenten hebben geen inzage in je medische dossier.

Page 9: Workshop: thema veranderingen langdurige zorg/WMO/AWBZ

Zelf aan zet

• Zorg voor vertrouwde (gespecialiseerde) ondersteuner en tolk bij het keukentafel-gesprek met de gemeente.

• Maak duidelijk wat je wilt en wat je wel en niet kunt.

• Wijs op de mogelijkheden van gespecialiseerde zorg en vertel waarom reguliere aanbieders dat niet kunnen.

• Meld problemen en knelpunten!

Page 10: Workshop: thema veranderingen langdurige zorg/WMO/AWBZ

Jeugdwet

• Gemeenten worden verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoed-problemen, psychische problemen en stoornissen.

• Gemeenten hebben hiervoor een jeugdhulp-plicht, die waarborgt dat jeugdigen de hulp ontvangen die zij nodig hebben. Als bijvoorbeeld (specialistische) jeugd-GGZ nodig is, moet deze geboden worden.

Page 11: Workshop: thema veranderingen langdurige zorg/WMO/AWBZ

Doelen Jeugdwet

• meer preventie

• meer eigen verantwoordelijkheid

• meer participatie

• meer normaliseren (“ontzorgen”)

• minder medicaliseren

• dicht bij huis en op maat

• 1 gezin, 1 plan

• minder regeldruk

Page 12: Workshop: thema veranderingen langdurige zorg/WMO/AWBZ

Jeugdwet 2015 voor doven en slechthorenden

Gemeente voert uit, maar:

• arts verwijst (en kan dus naar gespecialiseerde GGz verwijzen);

• weg naar gespecialiseerde opvoedings-ondersteuning is nog onduidelijk, in principe via sociale wijkteams, maar bij voorkeur laagdrempelig via gespecialiseerd maatschappelijk werk;

• geef zelf aan wat je nodig vindt!

Page 13: Workshop: thema veranderingen langdurige zorg/WMO/AWBZ

Zorgverzekeringswet;nieuw uit de Awbz

• Behandeling ZG: “de cliënt leren omgaan met de beperking of de beperking (deels) opheffen. Meebehandelen (gezins)systeem via polis cliënt.

• Verpleging en verzorging: als mensen genees-kundige zorg nodig hebben of als hun risico daarop hoog is, bv. kwetsbare ouderen rol wijkverpleegkundige!

• GGz: intramurale zorg gericht op behandeling en herstel. Na 3 jaar aaneengesloten verblijf Wlz.

Page 14: Workshop: thema veranderingen langdurige zorg/WMO/AWBZ

Passende zorg in de

Wet langdurige zorg

5 Passende zorg

Persoonsgebonden

budget

Zorg in natura

in de thuisomgeving:

volledig pakket thuis

Zorg in natura

met verblijf in instelling:

zorgplan

2 Gesprek met CIZ

(Centrum indicatiestelling zorg)

4 Zorgkantoor kan helpen

3 Indicatiebesluit

1 Burger meldt zich

Ik heb een

zware zorgbehoe eIk heb een

zware zorgbehoe e

Wensen besprokenmet zorgaanbieder

Keuzevrijheid: thuis

(met pgb of een volledig pakket thuis)

of in een instelling?Welke zorgaanbieders zijn er in de regio?

Toegang voor meest

kwetsbare ouderen en

mensen met een beperking

CIZ stelt zorgpro el vast

Verzekerd recht op zorg en verblijf in

een instelling

Eigen bijdrage CAK

Persoonlijk gesprekPermanent toezicht en 24 uur zorg nabij nodig?

Page 15: Workshop: thema veranderingen langdurige zorg/WMO/AWBZ

Wet Langdurige Zorg

• Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) doet indicatie van zorg en ondersteuning vanuit de Wlz, via persoonlijk contact.

• De indicaties vanaf 2015 zijn in principe levenslang geldig.

• Overgangsregeling 2015 voor thuiswonenden.

• De bestaande systematiek van zorgzwaartepakketten blijft in grote lijnen bestaan.

• Mensen die langdurige zorg nodig hebben en nu gebruik maken van een persoonsgebonden budget (PGB) kunnen dit straks ook houden.

Page 16: Workshop: thema veranderingen langdurige zorg/WMO/AWBZ

Participatiewet

• Voor: alle mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

• Vervangt: 3 werkgerelateerde wetten:1. Wet werk en arbeidsondersteuning

jonggehandicapten (Wajong)2. Wet sociale werkvoorziening (Wsw)3. Wet werk en bijstand (Wwb)

• Doel: meer mensen aan het werk, ook mensen met een arbeidsbeperking. De gemeenten worden verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben.

Page 17: Workshop: thema veranderingen langdurige zorg/WMO/AWBZ

Wajong• Vanaf 1 januari 2015 is de Wajong er alleen nog voor

jonggehandicapten die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben.

• Als je op 1 januari 2015 al een Wajong-uitkering hebt: herbeoordeling. Je houdt wel een Wajong-uitkering van het UWV, maar de hoogte hangt af van je herbeoordeling.– Als je geen arbeidsvermogen hebt, houd je je huidige Wajong van

75% van het minimumloon. – Heb je voor een deel arbeidsvermogen of heb je tijdelijk geen

arbeidsvermogen: dan blijf je bij het UWV en krijg je nog steeds Wajong. Deze wordt vanaf 2018 verlaagd naar 70% van het minimumloon.

• Nieuwe arbeidsbeperkten; samen op zoek naar passend werk: – participatieplan– diverse verplichtingen– verplicht accepteren van passend werk– recht op ondersteuning (re-integratiebedrijf, jobcoach)

Page 18: Workshop: thema veranderingen langdurige zorg/WMO/AWBZ

Wsw

• Geen nieuwe instroom

• Op 31 december dienstverband? Blijft gelijk.

• Op 31 december wel wsw-indicatie en geen dienstverband? Onder Participatiewet en op zoek naar reguliere werkgever, vgl. Wajong.

• Afspraken sociale partners over baangaranties: Sociaal Akkoord en Quotumwet

• Wel Beschut werk voorzieningen.

Page 19: Workshop: thema veranderingen langdurige zorg/WMO/AWBZ

PGB-veranderingen

• Trekkingsrecht: PGB gaat naar de SVB, die betaalt je zorgverleners (geldt niet voor Zvw-PGB).

• Overgangsrecht voor bestaande budgethouders

• Verschillende opties:– Wmo-PGB: onder voorwaarden

– Zvw-PGB: verzorging en verpleging, vaste eisen (bv. moeilijk planbare zorg)

– Jeugdzorg-PGB: “goede en veilige zorg”

– ZZP-PGB: zelfstandig wonen met voldoende budget voor het betreffende zorgzwaartepakket

Page 20: Workshop: thema veranderingen langdurige zorg/WMO/AWBZ

Financiële gevolgen• Eigen risico zvw € 375 (geldt niet voor o.a.

huisarts en zorg uit aanvullende verzekering)

• Inkomens-/vermogensafhankelijke eigen bijdrage voor maatwerkvoorziening in de Wmo (landelijke regeling); soms ook voor algemene voorziening.

• Ouderbijdrage in de Jeugdwet als het kind (deels) buitenshuis verblijft.

• Eigen bijdrage Wlz afhankelijk van inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling

• “Kostendelersnorm” in de bijstand.

• Wtcg (inclusief 33% korting op eigen bijdrage) wordt afgeschaft: hogere eigen bijdragen!

Page 21: Workshop: thema veranderingen langdurige zorg/WMO/AWBZ

Kansen of zorgen?• Je bent er zelf bij: kom op voor je zorg en meld

problemen!

• Stapeling van kosten moet voorkomen worden.

• Komt er echt meer maatwerk?

• Wat gaan gemeenten doen met de afspraken over gespecialiseerde zorg?

• Onderlinge verschillen per gemeente.

• Veel onduidelijkheid voor cliënten en aanbieders, er is nog onvoldoende geregeld en gecontracteerd.

• Inkomensondersteuning op maat bij gemeenten…

Page 22: Workshop: thema veranderingen langdurige zorg/WMO/AWBZ

Cliëntmonitor zorg

Belangenorganisaties voor doven, slechthorenden en tos gaan de veranderingen monitoren via een digitaal meldpunt.

Suggesties voor een naam?

Goede of slechte ervaringen?

Mail naar [email protected].

Page 23: Workshop: thema veranderingen langdurige zorg/WMO/AWBZ

Goede ervaringen zijn ook welkom…