Attent nr. 5: PGB, AWBZ, WTZi, WMO.

of 2 /2
Attent is de digitale nieuwsbrief van Izare en Grassroots Inclusion Redactie: Robert Mouton en Gert Rebergen www.izare.nl / www.grassrootsbv.nl Meldt u aan of af voor Attent via: [email protected] Laarstraat 47, 7201 CB Zutphen Van de redactie: Nieuwsbrief Attent geeft een op maat van de doelgroep gesneden selectie van de grote hoeveelheid informatie die vrijkomt. Attent is een initiatief van Geertien Pols, Robert Mouton en Gert Rebergen. Wij richten ons op sociale ondernemers, kleinschalige aanbieders van zorg en ondersteuning voor mensen met beperkingen, eigenstandig werkenden bedrijfsonderdelen van grootschalige zorg- en welzijnsinstellingen. Verspreiding: >350 mailadressen. Ga voor nadere informatie naar www.izare.nl, www.grassrootsbv.nl of onze profielen op LinkedIn. Natuurlijk horen we graag uw reactie. Mailadres: [email protected]. PGB & Zin De PGB tarieven worden verlaagd omdat volgens de staatssecretaris het PGB in vergelijking met "Zin" (Zorg-in-natura) bevoordeeld zou zijn. Concreet betekent het dat het PGB met ongeveer 30% wordt gekort. Hierdoor zullen vele van de meer dan 200 kleinschalig georganiseerde aanbieders van zorg en ondersteuning in een financiële kramp terecht komen. De staatssecretaris maakt echter een ernstige denkfout. Cliënt = 1 !!! In zorg & welzijn moeten de afnemers meer dan nu het geval is, aan de stuurknuppel komen te zitten. Denk aan: het nieuwe welzijn, empowerment en het fundament van de WCZ (zie: Attent nr. 4). Ook de Beginselenwet (zoek op www.rijksoverheid.nl) moet hier worden genoemd. Hoe de regelingen er uiteindelijk uit zullen gaan zien, is nog de vraag. Maar de ambitie van de versterking van de positie van de cliënt, wordt niet minder. We houden je op de hoogte. AWBZ / WTZi / WMO Als de overheveling van AWBZ gefinancierde zorg naar de WMO haar beslag heeft gekregen, is het voor met PGB gefinancierde kleinschalige initiatieven van belang om t.z.t. ook door de gemeenten gekend te zijn. Misschien is het daarom nu zaak om (pro forma) een WTZi-toelating te regelen. Dan zit je bij de overdracht van zorgkantoor naar gemeente in het bestand. Alternatief: afspraken maken c.q. samenwerking overwegen met een WTZi-toegelaten organisatie. Nieuwe bronnen In deze nieuwsbrief veel ruimte voor vier publicaties. Zelf schreven we het werkdocument "Zonder trends vaart niemand wel". Zie pag. 2, blok 2. Daarnaast twee leestips in de blokken 3 en 4: - Adjiedj Bakas: De toekomst van Gezondheid. - Diagnose 2025, geschreven door P.J. Idenburg en M. van Schaik. De derde leestip van de hand van Prof. H. Maarse gaat over markthervorming in de zorg. nieuwsbrief 5 22 mei 2011 Lees verder op pagina 2 Lees verder op pagina 2 Lees verder op pagina 2 Lees verder op pagina 2

Embed Size (px)

description

Nieuwsbrief van Izare en Grassroots Inclusion. Met signaleringen, relevant voor kleinschalige ondernemingen in zorg en welzijn en sociale ondernemers. Op het grensvlak van zorg/welzijn en commercie.

Transcript of Attent nr. 5: PGB, AWBZ, WTZi, WMO.

 • Attent is de digitale nieuwsbrief

  van Izare en Grassroots Inclusion

  Redactie: Robert Mouton

  en Gert Rebergen

  www.izare.nl / www.grassrootsbv.nl

  Meldt u aan of af voor Attent

  via: [email protected]

  Laarstraat 47, 7201 CB Zutphen

  Van de redactie:

  Nieuwsbrief Attent geeft een op maat van de

  doelgroep gesneden selectie van de grote

  hoeveelheid informatie die vrijkomt. Attent is

  een initiatief van Geertien Pols, Robert

  Mouton en Gert Rebergen.

  Wij richten ons op sociale ondernemers,

  kleinschalige aanbieders van zorg en

  ondersteuning voor mensen met

  beperkingen, eigenstandig werkenden

  bedrijfsonderdelen van grootschalige zorg-

  en welzijnsinstellingen.

  Verspreiding: >350 mailadressen.

  Ga voor nadere informatie naar

  www.izare.nl, www.grassrootsbv.nl of onze

  profielen op LinkedIn.

  Natuurlijk horen we graag uw reactie.

  Mailadres: [email protected].

  PGB & ZinDe PGB tarieven wordenverlaagd omdat volgens destaatssecretaris het PGB invergelijking met "Zin"(Zorg-in-natura) bevoordeeldzou zijn. Concreet betekenthet dat het PGB met ongeveer30% wordt gekort. Hierdoor zullen vele van demeer dan 200 kleinschaliggeorganiseerde aanbiedersvan zorg en ondersteuning ineen financile kramp terechtkomen. De staatssecretaris maaktechter een ernstige denkfout.

  Clint = 1 !!!In zorg & welzijn moeten deafnemers meer dan nu hetgeval is, aan de stuurknuppelkomen te zitten. Denk aan: hetnieuwe welzijn, empowermenten het fundament van de WCZ(zie: Attent nr. 4). Ook de Beginselenwet (zoekop www.rijksoverheid.nl) moethier worden genoemd. Hoe deregelingen er uiteindelijk uitzullen gaan zien, is nog devraag. Maar de ambitie van deversterking van de positie vande clint, wordt niet minder. We houden je op de hoogte.

  AWBZ / WTZi /WMOAls de overheveling vanAWBZ gefinancierde zorg naarde WMO haar beslag heeftgekregen, is het voor met PGBgefinancierde kleinschaligeinitiatieven van belang omt.z.t. ook door de gemeentengekend te zijn. Misschien ishet daarom nu zaak om (proforma) een WTZi-toelating teregelen. Dan zit je bij deoverdracht van zorgkantoornaar gemeente in het bestand.Alternatief: afspraken makenc.q. samenwerking overwegenmet een WTZi-toegelatenorganisatie.

  Nieuwe bronnenIn deze nieuwsbrief veelruimte voor vier publicaties.Zelf schreven we hetwerkdocument "Zonder trendsvaart niemand wel". Zie pag. 2,blok 2. Daarnaast twee leestips in deblokken 3 en 4: - Adjiedj Bakas: De toekomstvan Gezondheid. - Diagnose 2025, geschrevendoor P.J. Idenburg en M. vanSchaik. De derde leestip van de handvan Prof. H. Maarse gaat overmarkthervorming in de zorg.

  nieuwsbrief 5 22 mei 2011

  Lees verder op pagina 2 Lees verder op pagina 2

  Lees verder op pagina 2 Lees verder op pagina 2

 • Mail voor het plaatsen van

  commercile en niet-commercile

  mededelingen: [email protected]

  PGB & Zorg-in-natura - Zin (vervolg)

  De vergelijking van de componenten (verblijf, behandeling,zorg, hulpmiddelen) waaruit het PGB en Zin bestaan, is degrondslag van de korting op het PGB tarief. De gehanteerdevooronderstelling is dat deze componenten in (kleinschalige)PGB gefinancierde en (grootschalige) Zin gefinancierdeorganisaties op een vergelijkbare manier wordenvormgegeven. En daarin zit voornoemde denkfout. In kleinschalige PGB gefinancierde voorzieningen wordtintegrale zorg en ondersteuning geleverd door een klein teamvan medewerkers. Er is in vergelijking met grootschaligeinstellingen nauwelijks sprake van functiedifferentiatie. Andersgezegd: de componenten zorg en verblijf lopen in de praktijkveel meer door elkaar heen dan in grootschaligevoorzieningen. Hetzelfde geldt voor handelingen aan het beddie onder het component behandeling vallen. Kortom: de werkprocessen in de onderscheiden organisatiesverschillen dermate dat de vergelijking van tarieven op basisvan componenten waaruit de tarieven zijn opgebouwd, niethoudbaar is. Dit vraagt om en krijgt ook actie! (met dank aan Anna Kalkman - Huize Petronella)

  Zonder trends vaart niemand wel

  De afgelopen periode hebben Robert Mouton en GertRebergen een werkdocument samengesteld over trends. Hetresultaat hebben we publiekelijk gemaakt onder de titel:Zonder trends vaart niemand wel (mei 2011, 26 pag.). Zie: http://www.izare.nl/uploads/Over%20trends.pdf Het werkdocument bestaat uit een beschouwing overrelevante trends voor de zorg- en welzijnssector, n eenzogenoemde paklijst. In de paklijst is een bonte verzamelingvan algemene en sectorspecifieke trends opgesomd. Het doel van het werkdocument is het gesprek overselectieprincipes en waarderingsregels enigszins testructureren. Graag nodigen we je uit om van dit gratis te downloadendocument kennis te nemen en je commentaar te sturen [email protected] en [email protected].

  social import / kunst galerie: www.izarte.nl

  Vers van de pers

  Prof. H. Maarse, Markthervorming in de zorg. Wat is de invloed van de principes van keuzevrijheid,solidariteit, toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid op devormgeving van de markthervorming in de zorg? En,omgekeerd, van de markthervorming op deze vijf principes? Zie: http://www.zorgmarkt.net/?m=news&f=detail&id=47958 A. Bakas, De toekomst van Gezondheid; met 10 trends: - naar radicaal andere financile zorgarrangementen. - naar nieuwe vormen van solidariteit. - naar nadruk op ziektepreventie en extramuralisering. - naar voortschrijdende technologisering in de zorgindustrie. - naar politisering van zorg en felle debatten. - naar zorgtoerisme en globalisering van zorg. - naar spiritualisering van gezondheid en de terugkeer van dedood. - naar democratisering van medische kennis en autonomie vande patint. - naar nieuwe spelers en onwaarschijnlijke coalities op dezorgmarkt. - naar innovatief leiderschap en nieuw HR-beleid in de zorg. Deze nieuwsbrief is ontworpen door Frank Fahner en GerritEbbink: www.wijmakenhet.nl.

  Diagnose 2025

  Medio 2010 verscheen het boek: Diagnose 2025; over de toekomst van de Nederlandsegezondheidszorg. Scriptum, Schiedam, 2010). Auteurs: P.J. Idenburg en M. van Schaik. Over onder meer 17 trends: - younique: meer differentiatie in zorgconsumenten. - power to the patint. - zorg tot in de hemel. - bang voor de zorg (zorg is onveilig en complex). - gezond grijs Nederland. - iedereen is patint. - gezond is een keuze. - voorkomen. - zorgen zonder grenzen. - googleritis; digitalisering van de consument. - one-to-one. - caring is sharing. - groener. - saving lives, saving costs. - wie zorgt voor mij? - herinrichten van de zorgketen. - De rekening graag: meer vraag, meer kosten. Zeer informatieve bron. Aanbevolen.