Transitie AWBZ begeleiding naar de Wmo

13
Transitie AWBZ begeleiding naar de Wmo Presentatie voor het NAH netwerk 19 april 2012 Inge Maas, Eindhoven Trudy vd Wielen, Helmond

description

Transitie AWBZ begeleiding naar de Wmo. Presentatie voor het NAH netwerk 19 april 2012 Inge Maas, Eindhoven Trudy vd Wielen, Helmond. Opzet van deze presentatie. Basisinformatie over de transitie Informeren over het tijdpad en te nemen stappen Helmond en Eindhoven als voorbeeld Discussie. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Transitie AWBZ begeleiding naar de Wmo

Page 1: Transitie AWBZ begeleiding naar de Wmo

Transitie AWBZ begeleiding naar de Wmo

Presentatie voor het NAH netwerk 19 april 2012

Inge Maas, Eindhoven

Trudy vd Wielen, Helmond

Page 2: Transitie AWBZ begeleiding naar de Wmo

Opzet van deze presentatie

• Basisinformatie over de transitie

• Informeren over het tijdpad en te nemen stappen

• Helmond en Eindhoven als voorbeeld

• Discussie

Page 3: Transitie AWBZ begeleiding naar de Wmo

Wat gaat er gebeuren?

• Visie Kabinet: zorg en ondersteuning dichtbij mensen en beter passend organiseren (via gemeenten)

• Extramurale functie begeleiding (incl. vervoer) van AWBZ naar de Wmo

• Bestaande AWBZ rechten worden niet overgeheveld

• Bewuste keuze om nieuwe verantwoordelijkheid in de Wmo te creëren

• De wet wordt daarvoor aangepast

• Gemeente krijgt een ‘opdracht’ van het Rijk maar heeft de beleidsvrijheid om deze opdracht te realiseren

• De opdracht is:

mensen met beperkingen compenseren zodat deze dagelijkse levensverrichtingen kunnen uitvoeren, het persoonlijk leven kunnen structureren en daarover regie kunnen voeren

Page 4: Transitie AWBZ begeleiding naar de Wmo

Per wanneer?• 2013 gemeente verantwoordelijkheid voor herindicaties en

mensen die voor het eerst een beroep doen op begeleiding

• Per 2014 begeleiding volledig onder verantwoordelijkheid van gemeenten

• Tweede Kamer: twee termijnen geweest, derde is uitgesteld- Overheveling gegevens moet worden onderzocht- PGB korting op budget moet worden onderzocht

• VNG houdt vast aan invoeringstermijn van 1 jaar voor de transitievan begeleiding

Page 5: Transitie AWBZ begeleiding naar de Wmo

Reikwijdte transitie

• Veelvoud aan activiteiten (groep en individueel)

• Alle leeftijdsgroepen

• Woonbegeleiding, thuisbegeleiding, dagbesteding voor ouderen, zorgboerderijen, buitenschoolse opvang voor kinderen met een beperking etc.

• Mensen met matige tot zware beperkingen:- verstandelijke beperking - lichamelijke beperking

- psychiatrische aandoening - zintuiglijke beperking

- dementie (psychogeriatrisch)- somatische problematiek

Page 6: Transitie AWBZ begeleiding naar de Wmo

Van zorg naar participatie VNG / G32

• Begeleiding als participatie-instrument• Meer participatie (niet alleen zelfredzaamheid)• Meer eigen regie (minder afhankelijkheid)• Meer betekenisvolle contacten (zelfde kwaliteit van zorg)• Meer zinvolle activiteiten (minder bezighouden)• Meer samenleving (andere overheid)

• De verbinding van begeleiding• Verbinding met welzijn• Verbinding met zorg• Verbinding met inclusief beleid• Verbinding met Werken naar Vermogen• Verbinding met Jeugdzorg• Verbinding met wijken en buurten

Page 7: Transitie AWBZ begeleiding naar de Wmo

Van Zorg naar Participatie II

• De Kanteling van begeleiding• Meer burger (minder cliënt)• Meer maatwerk (minder kadertjes)• Meer compensatie (minder voorzieningen)• Meer (ruimte voor) informele zorg (andere professionals)• Meer algemeen aanbod (minder geïndiceerde begeleiding)

• De bevrijding van begeleiding• Meer eenvoud (minder kastjes en muren)• Meer basisaanbod (minder indicatie)• Meer vertrouwen (minder controle)• Meer rendement (minder kosten)• Meer mee-ademen met de behoefte (minder in beton gegoten

arrangementen)

Page 8: Transitie AWBZ begeleiding naar de Wmo

Beleidsvrijheid gemeenten

• Begeleiding komt onder verantwoordelijkheid van de Wmo

• Deze wet gaat uit van beleidsvrijheid voor gemeenten

• Welke resultaten we moeten bereiken staat in de wet

• Op welke manier we dat doen is aan elke gemeente

• Dat pakt overal verschillend uit

• Samenwerken in de regio (Helmond)

• Visie en uitgangspunten individuele gemeente (Eindhoven)

april 2003

8

Page 9: Transitie AWBZ begeleiding naar de Wmo

Stappenplan Transitiebureau

• Inventarisatie en analyse- relatie huidige Wmo en samenhang decentralisaties

- samenwerking

- krachtenveldanalyse

• Visie en keuzes (keuzenota / kadernota)- beleidsarm/ beleidsrijk

- fasering

• Verwerking aanpak en keuzes - Concept verordening en beleidsregels

- schrijven en publicatie bestek

- start offertetraject

9

Page 10: Transitie AWBZ begeleiding naar de Wmo

Stappenplan transitiebureau

• Implementatie

- communciatie

- toegang en vraagverheldering

- administratieve organisatie en werkprocessen

- regelen eigen bijdrage

- PGB

- opstellen beleidsregels

- inkoop en aanbesteding

- publicatie definitieve verordening

10

Page 11: Transitie AWBZ begeleiding naar de Wmo

Aanpak Eindhoven transitie begeleiding

• WIJEindhoven systeeminnovatie van het hele sociale domein

- generalisten in de wijk (ontkokerd)

- versterken basis-infrastructuur in de stad

- versterken betekenis van informele netwerken en onderlinge betrokkenheid (samenkracht)

• WIJEindhoven is de lijn voor de drie transities

• 2012 twee startgebieden

• Tijdspad WIJEindhoven vs. tijdspad transitie begeleiding

11

Page 12: Transitie AWBZ begeleiding naar de Wmo

Stappen in Eindhoven transitie begeleiding

• Beleidsverkenning cijfers

• Beleidsverkenning inhoud (werkbezoeken, gesprekken, onderzoeken)

• Regionale kennisuitwisseling

• Landelijke ‘lobby’

• Gesprekken met ervaringsdeskundigen

• Informeren Wmo Raad, Participatiecommissie

• Bijeenkomsten aanbieders

• Verkennen van de uitgangspunten (aanvullend op WIJEindhoven waar nodig?)

• Input voor de ontwikkeling van WIJEindhoven

• Samenhang drie transities (transitieteam)

Page 13: Transitie AWBZ begeleiding naar de Wmo

Aantallen voor Eindhoven ( 1-9-2011)

BG individueel in natura 1.128

BG individueel PGB 1.160

BG Groep in natura 243

BG Groep PGB 197

Kortdurend verblijf in natura 47

Kortdurend verblijf PGB 265

Begeleiding volledig extramuraal 3.403