Presentatie transitie AWBZ 1. Spoorboekje presentatie 1.De AWBZ transitie: wat komt er naar ons toe?...

of 24 /24
Presentatie transitie AWBZ 1

Embed Size (px)

Transcript of Presentatie transitie AWBZ 1. Spoorboekje presentatie 1.De AWBZ transitie: wat komt er naar ons toe?...

Page 1: Presentatie transitie AWBZ 1. Spoorboekje presentatie 1.De AWBZ transitie: wat komt er naar ons toe? 2.De AWBZ voorzieningen 3.Spoorboekje Rijk 4.Hoe.

Presentatie transitie AWBZ

1

Page 2: Presentatie transitie AWBZ 1. Spoorboekje presentatie 1.De AWBZ transitie: wat komt er naar ons toe? 2.De AWBZ voorzieningen 3.Spoorboekje Rijk 4.Hoe.

Spoorboekje presentatie

1. De AWBZ transitie: wat komt er naar ons toe?

2. De AWBZ voorzieningen

3. Spoorboekje Rijk

4. Hoe gaan we het doen?

5. Kijkwijzer

2

Page 3: Presentatie transitie AWBZ 1. Spoorboekje presentatie 1.De AWBZ transitie: wat komt er naar ons toe? 2.De AWBZ voorzieningen 3.Spoorboekje Rijk 4.Hoe.

1. De AWBZ transitie: wat komt er naar ons toe?

Rol gemeente is nu:

• Uitvoering Wmo: collectieve welzijnsvoorzieningen, individuele voorzieningen

op het gebied van huishoudelijke hulp, woningaanpassingen, individuele

vervoersvoorzieningen, aangepaste zorg/aanleunwoningtoewijzing, rolstoelen

• Deze wet maakte de gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van

hulpbehoevende en kwetsbare inwoners.

• Vooral gericht op ouderen en mensen met een lichamelijke beperking die

zelfstandig wonen

3

Page 4: Presentatie transitie AWBZ 1. Spoorboekje presentatie 1.De AWBZ transitie: wat komt er naar ons toe? 2.De AWBZ voorzieningen 3.Spoorboekje Rijk 4.Hoe.

Vervolg: De AWBZ transitie: wat komt er naar ons toe?

Rol Rijk tot nu toe:

• Het rijk voorziet in zorg en ondersteuning bij langdurige ziekte, handicap of

ouderdom op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

De WMO en AWBZ liggen in elkaars verlengde.

• De WMO richt zich op participeren van kwetsbare inwoners in de maatschappij.

• De AWBZ voorziet in langdurige professionele zorg aan mensen met

chronische ziekte, stoornissen of beperkingen.

4

Page 5: Presentatie transitie AWBZ 1. Spoorboekje presentatie 1.De AWBZ transitie: wat komt er naar ons toe? 2.De AWBZ voorzieningen 3.Spoorboekje Rijk 4.Hoe.

Vervolg: De AWBZ transitie: wat komt er naar ons toe?

Terug naar oorspronkelijke doelstelling AWBZ

• Vanaf de start van de AWBZ in 1968 is de wet steeds verbeterd en vooral uitgebreid.

• De laatste jaren groeit echter het besef dat de AWBZ is vastgelopen:

• Het toenemende zorggebruik,

• de enorme stijging van de kosten,

• de omvangrijke regelgeving,

• de medicalisering en

• bureaucratie rondom de verstrekkingen,

• Diverse kabinetten: hervorming van de AWBZ naar de oorspronkelijke doelstelling:

‘het bekostigen van langdurige onverzekerbare zorg aan zeer kwetsbare

inwoners’. = kern-AWBZ

5

Page 6: Presentatie transitie AWBZ 1. Spoorboekje presentatie 1.De AWBZ transitie: wat komt er naar ons toe? 2.De AWBZ voorzieningen 3.Spoorboekje Rijk 4.Hoe.

Vervolg: De AWBZ transitie: wat komt er naar ons toe?

Wat niet meer in de AWBZ?

1. Gemeenten:

• de zorg dichterbij de inwoner te organiseren en

• de functie begeleiding en verzorging uit de AWBZ te halen en over te hevelen naar de

gemeenten.

• Hierdoor kan de ondersteuning meer op maat worden geboden, dichter bij de cliënt en beter

afgestemd op diens behoeften en lokale mogelijkheden.

• De dienstverlening wordt gericht op waar deze het hardst nodig is en wordt ingepast in de

WMO: Géén recht maar een voorziening

2. Zorgverzekeraars

• De zorg die meer medisch is gericht zoals de AWBZ verpleging en de GGZ wordt

overgeheveld naar de zorgverzekeraars.

6

Page 7: Presentatie transitie AWBZ 1. Spoorboekje presentatie 1.De AWBZ transitie: wat komt er naar ons toe? 2.De AWBZ voorzieningen 3.Spoorboekje Rijk 4.Hoe.

Vervolg: De AWBZ transitie: wat komt er naar ons toe?

7

En daarnaast, ook heel relevant:

• De decentralisatie van de begeleiding gaat gepaard met een

bezuinigingstaakstelling: - 25%

• Ook bezuiniging op huishoudelijke hulp: - 40%

• Persoonlijke verzorging: - 15%

• Daarnaast ook: scheiden van wonen en zorg (ZZP’S 1 t/m 4)

• Inkomensafhankelijke zorgvoorzieningen

De gemeenten worden vanaf 2015 voor alle cliënten die nu begeleiding en

verzorging (incl. kortdurend verblijf) ontvangen op basis van de AWBZ

verantwoordelijk.

Page 8: Presentatie transitie AWBZ 1. Spoorboekje presentatie 1.De AWBZ transitie: wat komt er naar ons toe? 2.De AWBZ voorzieningen 3.Spoorboekje Rijk 4.Hoe.

2 De AWBZ voorzieningen

Indeling op Grondslagen: persoonlijke kenmerken

Dit is een aandoening, beperking of handicap waardoor de cliënt kan zijn aangewezen op

zorg. Er zijn zes grondslagen: (combinatie mogelijk)

• Somatische aandoening/beperking (SOM);

• Psychogeriatrische aandoening/ beperking (PG);

• Psychiatrische aandoening/ beperking (PSY);

• Lichamelijke handicap (LG);

• Verstandelijke handicap (VG);

• Zintuiglijke handicap (ZG).

8

Page 9: Presentatie transitie AWBZ 1. Spoorboekje presentatie 1.De AWBZ transitie: wat komt er naar ons toe? 2.De AWBZ voorzieningen 3.Spoorboekje Rijk 4.Hoe.

Vervolg: De AWBZ voorzieningen

Indeling op Zorgvormen: type zorg

Extramurale zorg: (zorg zonder verblijf)

•We spreken van extramurale zorg als de cliënt maximaal drie etmalen per week in een

zorginstelling verblijft.

Intramurale zorg: (zorg met verblijf)

•Is dat meer dan drie etmalen per week, dan spreken we van intramurale zorg.

 

•Extramurale zorg wordt geïndiceerd in functies en klassen, intramurale zorg in

zorgzwaartepakketten.

9

Page 10: Presentatie transitie AWBZ 1. Spoorboekje presentatie 1.De AWBZ transitie: wat komt er naar ons toe? 2.De AWBZ voorzieningen 3.Spoorboekje Rijk 4.Hoe.

Vervolg: De AWBZ voorzieningen

Zeven Zorgfuncties

Functie Voorbeelden van zorg binnen functie

Persoonlijke verzorging Hulp bij douchen, aankleden, scheren, pillen innemen,

ogen druppelen of naar de wc gaan.

Begeleiding Hulp bij het organiseren van praktische zaken in het

dagelijks leven.

Behandeling Herstel of verbetering van een aandoening (bijvoorbeeld:

opnieuw leren lopen na een hersenbloeding), of

verbetering van vaardigheden of gedrag (bijvoorbeeld:

leren omgaan met woedeaanvallen).

10

Page 11: Presentatie transitie AWBZ 1. Spoorboekje presentatie 1.De AWBZ transitie: wat komt er naar ons toe? 2.De AWBZ voorzieningen 3.Spoorboekje Rijk 4.Hoe.

Vervolg: De AWBZ voorzieningen

Functie Voorbeelden van zorg binnen functie

Verpleging Medische hulp, zoals wondverzorging en

injecties, of hulp bij zelf injecteren.

Verblijf Verblijven in een AWBZ-instelling, zoals

verpleeg- of verzorgingshuis , revalidatie gedurende

enkele weken of maanden.

Kortdurend verblijf Logeren in een instelling voor maximaal drie

etmalen per week.

11

Page 12: Presentatie transitie AWBZ 1. Spoorboekje presentatie 1.De AWBZ transitie: wat komt er naar ons toe? 2.De AWBZ voorzieningen 3.Spoorboekje Rijk 4.Hoe.

Vervolg: De AWBZ voorzieningen

Functie Persoonlijke verzorging (PV)

• Persoonlijke verzorging is een vorm van zorg aan mensen die dit als gevolg van een

ziekte of beperking nodig hebben.

• Bijvoorbeeld: hulp krijgen bij het wassen en aankleden, bij het uit en naar bed gaan,

bij de toiletgang of bij het aanbrengen/verwijderen van protheses.

• De persoonlijke verzorging gaat in 2015 over van de AWBZ naar de Wmo van de

gemeenten.

12

Page 13: Presentatie transitie AWBZ 1. Spoorboekje presentatie 1.De AWBZ transitie: wat komt er naar ons toe? 2.De AWBZ voorzieningen 3.Spoorboekje Rijk 4.Hoe.

Vervolg: De AWBZ voorzieningen

Functie Begeleiding

• Doel: het bevorderen, behouden of compenseren van de zelfredzaamheid van

mensen met een beperking.

• De begeleiding is bedoeld voor mensen met een beperking die zonder deze zorg

moeten verblijven in een instelling of zichzelf verwaarlozen.

• In essentie gaat het om hulp bij het organiseren van praktische zaken in het leven.

• Binnen de AWBZ wordt onderscheid gemaakt tussen individuele begeleiding (BGI) en

begeleiding groep of dagbesteding (BGG).

13

Page 14: Presentatie transitie AWBZ 1. Spoorboekje presentatie 1.De AWBZ transitie: wat komt er naar ons toe? 2.De AWBZ voorzieningen 3.Spoorboekje Rijk 4.Hoe.

Vervolg: De AWBZ voorzieningen

Functie Individuele Begeleiding

De individuele begeleiding bestaat onder andere uit:

• begeleiding bij wonen (administratief, geldbeheer, huishouden, voeding,

medicijnbeheer, sociale integratie, agenda (tijd- en afsprakenbesef);

• begeleiding bij bezoek aan formele instanties en medische organisaties;

• begeleiding bij werken en;

• advies en voorlichting.

14

Page 15: Presentatie transitie AWBZ 1. Spoorboekje presentatie 1.De AWBZ transitie: wat komt er naar ons toe? 2.De AWBZ voorzieningen 3.Spoorboekje Rijk 4.Hoe.

Vervolg: De AWBZ voorzieningen

Functie Groepsbegeleiding of dagbesteding

De volgende vormen:

• niet-arbeidsmatige dagbesteding (recreatie en educatie);

• vrijblijvende vormen van arbeidsmatige dagbesteding (maken van producten en

leveren van diensten zonder productie eisen);

• niet-vrijblijvende vormen van arbeidsmatige dagbesteding (maken van producten en

leveren van diensten met beperkte productie eisen) en;

• toeleiding tot arbeid (maken van producten en diensten).

15

Page 16: Presentatie transitie AWBZ 1. Spoorboekje presentatie 1.De AWBZ transitie: wat komt er naar ons toe? 2.De AWBZ voorzieningen 3.Spoorboekje Rijk 4.Hoe.

3. Spoorboekje Rijk

16

Eind april eindelijk duidelijkheid:

Maatregel 2013 2014 2015 2016

Aanpassing huishoudelijke hulp

Huishoudelijke hulp(60% budget)

Begeleiding individueel, begeleiding groep en kortdurend verblijf

Bestaande en nieuwe cliënten, incl. vervoer naar Wmo (75% budget)

Page 17: Presentatie transitie AWBZ 1. Spoorboekje presentatie 1.De AWBZ transitie: wat komt er naar ons toe? 2.De AWBZ voorzieningen 3.Spoorboekje Rijk 4.Hoe.

17

Maatregel 2013 2014 2015 2016

Persoonlijke verzorging

Bestaande en nieuwe cliënten naar Wmo (85% budget)

Behandeling Nadere besluit-vorming

VG/GGZ BH < 18 jaar naar Wmo

Verblijf AWBZ

Nieuwe cliënten > 23 jaar: ZZP 1 en 2 vervalt

Nieuwe cliënten: ZZP 3 vervalt

Nieuwe cliënten ZZP 3 VG: 50% naar AWBZ, 50% naar Wmo, ZZP's GGZb naar Zvw, ZZP's GGZc naar Wmo

Nieuwe cliënten ZZP 4 VV: 50% naar AWBZ, 50% naar Wmo ZZP LG 1+3 en ZG 1 naar Wmo

Page 18: Presentatie transitie AWBZ 1. Spoorboekje presentatie 1.De AWBZ transitie: wat komt er naar ons toe? 2.De AWBZ voorzieningen 3.Spoorboekje Rijk 4.Hoe.

Naast deze maatregelen vindt intensivering plaats van:

• de wijkverpleging (€ 200 miljoen) en

• sociale wijkteams (€ 50 miljoen).

Verder:

Compensatie met Wmo-voorzieningen en inkomenssteun via bijzondere

bijstand

18

Page 19: Presentatie transitie AWBZ 1. Spoorboekje presentatie 1.De AWBZ transitie: wat komt er naar ons toe? 2.De AWBZ voorzieningen 3.Spoorboekje Rijk 4.Hoe.

4. Hoe gaan we het doen?

Uitgangspunten vanuit Maatschappelijk Beleidskader, voor alle 3 D’s

• Alles gericht op inzetten of herstellen van de eigen kracht

• Zo vroeg mogelijk herkennen van problemen (dichtbij)

• Zoveel mogelijk in het voorveld (preventie, welzijn) oplossen

• Samenhang in het maatschappelijk domein

• 1 gezin, 1 plan, 1 coördinerend persoon (1 intake/ casemanager?)

• Wat doet zich voor in de praktijk, daarop aansluiten

• Andere manier van werken en organiseren

• Samen met partners en cliënten invulling geven aan de opgaven

19

Page 20: Presentatie transitie AWBZ 1. Spoorboekje presentatie 1.De AWBZ transitie: wat komt er naar ons toe? 2.De AWBZ voorzieningen 3.Spoorboekje Rijk 4.Hoe.

Taken waarop samengewerkt kan worden:

1. Ontwikkeling beleid en instrumentarium

2. Informatievoorziening en monitoring

3. Inkoop van zorg

4. Uitvoering van zorg

5. Bewaken van kwaliteit van de zorg

6. Klachtrecht en juridische procedures

7. Toezicht en kwaliteitscontrole

20

Vervolg: hoe gaan we het doen?

Regionale samenwerking

Page 21: Presentatie transitie AWBZ 1. Spoorboekje presentatie 1.De AWBZ transitie: wat komt er naar ons toe? 2.De AWBZ voorzieningen 3.Spoorboekje Rijk 4.Hoe.

 Omgevingsanalyse

• Nulmeting

• Gesprekken met instellingen aan de hand van gestructureerde vragenlijst

• Kansen-analyse

• April t/m juni

 

Deelprodukt 1: inzicht in de huidige situatie

September in de raad

 

21

Vervolg: hoe gaan we het doen?

Aanpak

Page 22: Presentatie transitie AWBZ 1. Spoorboekje presentatie 1.De AWBZ transitie: wat komt er naar ons toe? 2.De AWBZ voorzieningen 3.Spoorboekje Rijk 4.Hoe.

  Visie + AWBZ kader

• AWBZ-kader met de opgaven vanuit de transitie opgesteld

• Met de regio

• Met de instellingen

• Visie op onder meer:

• Inkoop / aanbesteden/ subsidie

• PGB

• Etc.

  Deelprodukt 2: visie en kader

Najaar in de raad

   

22

Vervolg: hoe gaan we het doen?

Page 23: Presentatie transitie AWBZ 1. Spoorboekje presentatie 1.De AWBZ transitie: wat komt er naar ons toe? 2.De AWBZ voorzieningen 3.Spoorboekje Rijk 4.Hoe.

   

23

Vervolg: hoe gaan we het doen?

Subsidiebeleid (subsidie of aanbesteding?) vanaf 2015• gebaseerd op het gezamenlijk voorstel van instellingen per voorziening. Door het

subsidiebeleid vroegtijdig vast te stellen kunnen instellingen hun beleid daarop afstemmen. Mogelijk moet (bestuurlijk) worden aanbesteed.

 Deelprodukt 3: subsidiebeleid

Vaststelling door College in januari 2014.Vaststelling door Raad in februari 2014.

Werkende organisatie (deelprodukt 4)

Het vastgestelde beleid dient organisatorisch te worden vertaald naar een werkende organisatie. Dit m.b.t. personele invulling, administratieve organisatie, automatisering, verantwoordingsysteem, managementinformatie, communicatie, etc.

Page 24: Presentatie transitie AWBZ 1. Spoorboekje presentatie 1.De AWBZ transitie: wat komt er naar ons toe? 2.De AWBZ voorzieningen 3.Spoorboekje Rijk 4.Hoe.

   

24

5. Kijkwijzer

WMO-loket

Voorliggende voorzieningen • Nuldelijnszorg

• Eerste lijnszorg Bewoner centraal

• Tweedelijnszorg