Overheveling AWBZ-begeleiding naar Wmo Linda Hazenkamp Bob van der Meijden VNG 13 januari 2011

12
Overheveling AWBZ- begeleiding naar Wmo Linda Hazenkamp Bob van der Meijden VNG 13 januari 2011

description

Overheveling AWBZ-begeleiding naar Wmo Linda Hazenkamp Bob van der Meijden VNG 13 januari 2011. Oude situatie (1). Circa 165.000 AWBZ-cliënten ontvangen de functie begeleiding Er gaat tussen 2 en 3 miljard in om - AWBZ-axioma: cliënten hebben verzekerde rechten op individuele voorzieningen. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Overheveling AWBZ-begeleiding naar Wmo Linda Hazenkamp Bob van der Meijden VNG 13 januari 2011

Page 1: Overheveling AWBZ-begeleiding naar Wmo Linda Hazenkamp Bob van der Meijden VNG 13 januari 2011

Overheveling AWBZ-begeleiding naar Wmo

Linda HazenkampBob van der MeijdenVNG 13 januari 2011

Page 2: Overheveling AWBZ-begeleiding naar Wmo Linda Hazenkamp Bob van der Meijden VNG 13 januari 2011

Oude situatie (1)

-Circa 165.000 AWBZ-cliënten ontvangen de functie begeleiding

-Er gaat tussen 2 en 3 miljard in om

- AWBZ-axioma: cliënten hebben verzekerde rechten op individuele voorzieningen

Page 3: Overheveling AWBZ-begeleiding naar Wmo Linda Hazenkamp Bob van der Meijden VNG 13 januari 2011

Oude situatie (2)

Doelgroepen per grondslag:• Mensen met een somatische aandoening • Mensen met psychogeriatrische problematiek• Mensen met zintuiglijke handicap• Mensen met psychiatrische handicap • Mensen met lichamelijke handicap• Mensen met verstandelijke handicap • Er wordt onderscheid gemaakt tussen:• mensen met een licht verstandelijke beperking• Zwak begaafden met IQ tussen de 70 en 85

Page 4: Overheveling AWBZ-begeleiding naar Wmo Linda Hazenkamp Bob van der Meijden VNG 13 januari 2011

Oude situatie (3)

Doelgroepen naar indiceerder:

• door Bureau jeugdzorg

• door CIZ

Page 5: Overheveling AWBZ-begeleiding naar Wmo Linda Hazenkamp Bob van der Meijden VNG 13 januari 2011

Oude situatie (4)

Aanbieders:• thuiszorgorganisaties onderdeel thuisbegeleiding• RIBW-en• instellingen voor begeleid zelfstandig wonen• scholen voor voortgezet speciaal onderwijs• buitenschoolse opvang voor kinderen met een handicap• medische kinderdagverblijven / kinderdagcentra • orthopedagogische expertise en behandelcentra• verslavingszorg• GGZ-instellingen, dagactiviteitencentra, zorgboerderijen• logeerhuizen• instelling voor dagbesteding • Fokus-woonprojecten

Page 6: Overheveling AWBZ-begeleiding naar Wmo Linda Hazenkamp Bob van der Meijden VNG 13 januari 2011

Situatie straks

a. Gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van betreffende cliënten

b. Geen individuele rechten en verzekerde zorgplicht, maar gemeentelijke compensatieplicht conform de Wmo: niet de voorziening staat centraal maar de

beperking en de compensatie daarvan grotere nadruk op eigen

verantwoordelijkheid/sociaal netwerk grotere nadruk op collectieve voorzieingen en

algemeen beleid

c. Een overgangsjaar (2013) waarin oude cliënten hun voorziening behouden

Page 7: Overheveling AWBZ-begeleiding naar Wmo Linda Hazenkamp Bob van der Meijden VNG 13 januari 2011

Aanpalende terreinen

Er is samenhang met:

- de AWBZ gaat op de schop: afschaffing zorgkantoren, verhoging IQ-grens

- de operatie in de jeugdzorg (jeugd-GGZ en jeugd -LVG)- de operatie aan de onderkant van de arbeidsmarkt

Tegelijk speelt ook nog:- bezuinigingen, gemeentelijk en landelijk - verder uitbouw Wmo (integraal beleid, civil society, etc)- welzijn nieuwe stijl- invoering Kanteling en nieuwe verordeningen

Page 8: Overheveling AWBZ-begeleiding naar Wmo Linda Hazenkamp Bob van der Meijden VNG 13 januari 2011

Fasering

2011 - Aanpassing wet- en regelgeving en parlementair traject

2012 - Voorbereiding gemeenten en aanbieders op de invoering

2013 - Overgangsjaar: gemeenten worden verantwoordelijk voor nieuwe instroom

2014 - Ook oude cliënten vallen onder het nieuwe Wmo-regime

Page 9: Overheveling AWBZ-begeleiding naar Wmo Linda Hazenkamp Bob van der Meijden VNG 13 januari 2011

Hoe zijn de financiën geregeld

- er wordt circa 2,2 miljard overgeheveld

- overheveling moet volgens Regeerakkoord 140 miljoen opleveren.

- geen uitsluitsel over invoeringskosten en structurele uitvoeringslasten

- samenloop met andere maatregelen (jeugd, IQ-grens) onduidelijk

Page 10: Overheveling AWBZ-begeleiding naar Wmo Linda Hazenkamp Bob van der Meijden VNG 13 januari 2011

VNG punten - financieel

- betere onderbouwing of met het geld alle cliënten "gekanteld" geholpen kunnen worden.

- afspraken over in- en uitvoeringkosten- financieel arrangement:

• adequaat startbudget• indexering• periodieke herijking

- een adequaat verdeelmodel, met voldoende “ingroeitijd”- geen lasten uit het verleden (wachtgeleden, kapitaalslasten)- bij specifiek, landelijk sturend beleid: P x Q financiering

Page 11: Overheveling AWBZ-begeleiding naar Wmo Linda Hazenkamp Bob van der Meijden VNG 13 januari 2011

VNG punten - inhoudelijk

- geen verzekerde rechten over- geen gedwongen regio samenwerking

- beleidsvrijheid om cf de Wmo-filosofie uit te voeren- minimaal 1 jaar voorbereidingstijd- geen verplichte aanbesteding

- clausulering PGB-verplichting

- geen rol Inspectie en kwaliteitswetten (WCZ)

- wat te doen met kleine, specifieke aandoeningen/doelgroepen (doorblinden)

- dossieroverdracht beter regelen (privacybezwaren)

Page 12: Overheveling AWBZ-begeleiding naar Wmo Linda Hazenkamp Bob van der Meijden VNG 13 januari 2011

Vervolgtraject

- onderhandeling in kader Bestuursakkoord

- VWS en VNG gaan T(ransitie)-bureau oprichten

- VNG trekt nauw op met de G32

- consulteren van en communiceren naar achterban- contact met cliëntenorganisaties

Data:• 20 januari eerste BO staatssecretaris Veldhuijzen • 4 februari bestuurlijke top VNG-branches• 16 februari overhedenoverleg over BA