Transitie Awbz Naar Wmo

16
WIJ MAKEN STRATEGIE WERKZAAM. Decentralisatie is één van de grootste uitdagingen in de historie van gemeenten. Eiffel geeft uw WMO transitie een kickstart!

description

Ondersteuning gemeenten bij transitie AWBZ naar Wmo

Transcript of Transitie Awbz Naar Wmo

Page 1: Transitie Awbz Naar Wmo

WIJ MAKEN STRATEGIE WERKZAAM.

Decentralisatie is één van de grootste uitdagingen in de historie van gemeenten. Eiffel geeft uw WMO transitie een kickstart!

Page 2: Transitie Awbz Naar Wmo

WIJ MAKEN STRATEGIE WERKZAAM.Eiffel | april 2012 | pagina 2 van 16

Inleiding

Door de veranderingen in de AWBZ, Jeugdzorg en Wet Werken naar Vermogen verandert het landschap waarin gemeenten, verzekeraars en welzijn- en zorginstellingen nu werken. Verzekeraars en gemeenten krijgen nu (meer) verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de AWBZ. De gedachte is dat concurrerende verzekeraars het beste de zorg in de AWBZ kunnen regelen en uitvoeren. Een ander deel van de AWBZ, de ondersteuning, gaat naar gemeenten. Zij hebben betere mogelijkheden om burgers maatwerk te bieden. Gemeenten kunnen in een regisserende rol rekening houden met de samenhang met andere vormen van ondersteuning op het gebied van wonen, zorg, welzijn en dienstverlening.

Gemeenten zijn druk bezig hun regierol vorm te geven. Zorgaanbieders zijn bezig hun strategie te bepalen. Om zorgaanbieders te ondersteunen bij het bepalen van hun strategie, heeft Eiffel een scan ontwikkeld om hun concurrentiepositie te bepalen en de onderhandelingen met gemeenten aan te gaan.

De voorliggende vragen voor het ontwikkelen van de scan voor zorgaanbieders zijn:• Hoe krijgt de burger de juiste combinatie en hoeveelheid van zorg (en welzijn)?• Hoe blijven de kosten van zorg en welzijn beheersbaar?• Hoe de omslag te maken van handeling/voorziening gerichte inkoop en vraag naar oplossing/ resultaat

gerichte inkoop en vraag? • Hoe blijft de burger tevreden ondanks bezuinigingen in zorg en ondersteuning?

Page 3: Transitie Awbz Naar Wmo

WIJ MAKEN STRATEGIE WERKZAAM.Eiffel | april 2012 | pagina 3 van 16

A. CLIËNTENSCANDe scan is een doorlichting op klantniveau van de zorgaanbieder i.t.t. een scan op aanbodniveau. Eiffel onderzoekt in de scan het cliëntenbestand op:• Grondslag (de bekende 6 van het CIZ)• Aard• Gebruikersgroepen

Door de cliëntenscan ontstaat een gedetailleerd beeld:• op welke groepen een zorgaanbieder concurrentie mag verwachten• op welke groepen de zorgaanbieder een uniek aanbod heeft waar echt kwaliteit op wordt toegevoegd.

Omgekeerd is de scan ook te gebruiken door gemeenten om hun onderhandelingspositie t.o.v. zorg- en welzijnaanbieders te bepalen.

B. TRANSITIESCANEen scan die Eiffel met de Cliëntenscan combineert, is de Transitiescan. De transitie van AWBZ naar Wmo, de overgang van grote delen van Jeugdzorg naar gemeenten, de WWNV draait allemaal om gemeenten die meer invulling willen geven aan hun regietaken.

Gemeenten staan het dichtste bij de burger, kennen deze het beste, kennen de omgeving het beste. Veel initiatieven die gemeenten voorheen ontplooiden om verbanden te leggen over de schuttingen van de verschillende wetten en financieringsbronnen heen (zorgregisseurs, gezinscoaches, doelgroepcoaches, zorgmakelaars, ouderenondersteuners, MAATwerkers, lokale zorgnetwerken, ketenregisseurs), krijgen nu in principe alle ruimte.

Door de Cliëntenscan ontstaat voor gemeenten een beeld voor welke groepen het zinvol is:• een alternatief aanbod van derden te vragen of voorliggende voorzieningen te realiseren;• prestatieafspraken te maken over op maatschappelijke participatie gerichte rehabilitatie;• voor cliënten met meervoudige ondersteuningsbehoeften tot een zo geïntegreerd en samenhangend

mogelijk hulpaanbod te komen.

De scan is nadrukkelijk geen indicatiestelling. De cliëntenscan zoekt en categoriseert in bestanden waarna gericht naar oplossingen kan worden gezocht: • maatwerk • opbouw prestatiemanagement • grip op prestaties en uitgaven

Door middel van de Transitiescan ondersteunt Eiffel gemeenten bij de ontwikkeling van hun regiefunctie en de Kanteling op het gebied van met name de Wmo. De Transitiescan ondersteunt bij het maken van de omslag van handeling/voorziening gerichte inkoop naar een oplossing/resultaat gerichte inkoop en inrichting van de gemeentelijke organisatie.

De Transitiescan is te gebruiken als:• snelle start voor het vormen van een breed beleid op het sociaal domein;• ondersteuning bij het verder invullen van de regierol en de verdere inbedding er van in de

gemeentelijke organisatie;• eerste ‘etappe’ in een 213a onderzoek om te laten zien hoe de gemeente nu integraal beleid op het

gebied van het sociaal domein waarmaakt.

Page 4: Transitie Awbz Naar Wmo

WIJ MAKEN STRATEGIE WERKZAAM.Eiffel | april 2012 | pagina 4 van 16

Waarom deze twee scans?

ALGEMENE KOSTENONTWIKKELINGGemeenten, zorgverzekeraars en zorg- en welzijnaanbieders staan voor een grote uitdaging. Het Rijk heeft met de zorgverzekeraars afspraken gemaakt over het terugdringen van de uitgaven. Gemeenten krijgen voor de overheveling van de AWBZ-functie begeleiding extramuraal het budget 2010 minus een doelmatigheidskorting van 5%.

Let wel: gesproken wordt over het budget. Het Rijk gaf jaarlijks ongeveer 10% meer uit volgens de Algemene Rekenkamer. Het budget komt dus over met een tekort van ongeveer 15% en een tendens van stijgende kosten. De groei van de kosten zal zonder gedragsverandering van betrokken partijen en ingrijpen door verzekeraars en gemeenten, waarschijnlijk doorzetten en het tekort toenemen.

Figuur 1 Ontwikkeling van de AWBZ-uitgaven als percentage van het BBP (Min. Fin., 2010).

Eenmalige ingrepen in de AWBZ zelf of in de kostprijzen, laten historisch vaak een knik zien, maar vervolgens volgt onherroepelijk weer een stijging.

LOKALE AFWIJKINGEN IN DE KOSTENONTWIKKELINGDe lokale situatie kan drastisch afwijken van het landelijke beeld. Het is qua budget nog koffiedik kijken hoe het Rijk dat bepaalt.

Aan de uitgaven kant is het beeld ook sterk afhankelijk van aard en omvang van de gemeente. Bij de zorgkantoren ging het om grote aantallen. Kleine sterke variaties in prijs of intensiteit van zorg worden dan gedempt. De prijzen die de zorgkantoren betalen voor de zorg zijn vooral door de Nederlandse zorgautoriteit vastgestelde prijzen met per aanbieder daar wat om heen schommelende prijzen. Het zijn geen prijzen op basis van kostprijscalculaties maar op historische basis, jaarlijks geïndexeerd met een toegestaan percentage. Hoe de prijs zich verhoudt tot de geleverde prestatie is voor gemeenten nog niet inzichtelijk.

Het beeld dat gemeenten nu krijgen van CIZ, zorgkantoor (zie voorbeeld in figuur 2 en 3) en soms meer specifiek uit schadelasten van de zorgverzekeraar, is echter gebaseerd op gemiddelden van inkoop van grote aantallen prestaties. De afwijkingen kunnen bij kleine aantallen, in incidentele gevallen, heel groot zijn.

Figuur 2 Voorbeeld weergave zorgkantoor op basis van cijfers HHM

Page 5: Transitie Awbz Naar Wmo

WIJ MAKEN STRATEGIE WERKZAAM.Eiffel | april 2012 | pagina 5 van 16

Figuur 3 Voorbeeld basisrapportage CIZ

Op basis van deze cijfers gaan aanbesteden of inkopen kan daardoor bij kleinere aantallen grote uitschieters opleveren. Los daarvan blijft het ook voor grotere gemeenten een te algemeen beeld van de cliënten. Het geeft de mogelijkheid te knijpen op de inkoop maar het risico van een eenmalige dip en vervolgens weer groei in de uitgaven blijft bestaan.

VERDIEPING IN CLIËNTENPROFIELENRegievoering en grip op de kosten begint bij “ken uw klant”. Het CIZ bracht in juli 2011 de publicatie ‘ Wie is de cliënt?’ uit. Aan de hand van fictieve cliënten met namen als Gerrit, Suzanne en Petra werd meer inhoud gegeven aan de algemene cijfers.

Figuur 4 Wie is de cliënt, CIZ

Vervolgens werd door het CIZ en andere partijen een discussie gestart over voortzetting of wijziging van het aanbod onder gemeentelijke regie.

Page 6: Transitie Awbz Naar Wmo

WIJ MAKEN STRATEGIE WERKZAAM.Eiffel | april 2012 | pagina 6 van 16

Cliëntenscan

Door middel van de Cliëntenscan maakt Eiffel het algemene beeld van het CIZ specifieker voor uw gemeente aan de hand van:• Databestanden op cliëntniveau op het gebied van Schuldsanering, WWB, Wmo, Jeugdzorg, LLV, Lokaal

Zorgnetwerk etc • Indien we de medewerking krijgen ook van de zorgverzekeraars op algemeen niveau.

Per cliënt wordt in beeld gebracht wat deze op grond van de verschillende wetgeving aan diensten en voorzieningen ontvangt. U kunt u de scan geheel of gedeeltelijk ook zelf uitvoeren.

TIEN CLIËNTENGROEPEN VAN HET CIZBij de Cliëntenscan maken wij gebruik van de oorspronkelijke 10 i.p.v. 6 cliëntengroepen van het CIZ. Het comprimeren doen we pas in een later stadium om verlies van data in een eerder stadium te voorkomen.

Vervolgens maken we het beeld scherper. Dit doen we door ook naar de aard van de zorg en de gebruikersgroepen te kijken.

AARD VAN DE ZORGBij de “Aard van de zorg” letten we vooral op het risico van een eventuele herverkaveling van ondersteuning en dagbesteding voor de integrale werkwijze. In de afgelopen periode is door veel gemeenten, verzekeraars en zorg- en welzijnaanbieders geprobeerd om voor cliënten met meervoudige ondersteuningsbehoeften tot een zo geïntegreerd en samenhangend mogelijk hulpaanbod te komen. Bij een meervoudige ondersteuningsbehoefte staat omvattendheid, continuïteit en samenhang van zorg, ondersteuning, welzijn, werk en jeugd voorop. De laatste jaren is soms moeizaam gewerkt aan een samenhangend beleid en een samenhangende infrastructuur. Het zou zonde zijn om dit zonder ampele overweging te niet te doen.

We onderscheiden drie categorieën:• Enkelvoudige zorg. Voor deze categorie voorzieningen is slechts in geringe mate een netwerk van

aanvullende voorzieningen nodig is en is slechts in geringe mate specifieke deskundigheid vereist. Voor de zorgaanbieder geldt dat toetredingsdrempels voor concurrenten hier het laagste zijn. De kans bestaat ook dat volwassenen en ouderen bij wie de aard van de problemen relatief gemakkelijk is vast te stellen, terugvallen op een eigen steunsysteem, waarbij een monodisciplinaire aanpak volstaat.

• Meervoudige zorg. Bij deze voorzieningen zijn er hoge toetredingsdrempels voor andere aanbieders. Het gaat om een ernstige meervoudige zorgvraag van cliënten die in het dagelijks functioneren naast zorg ook extra ondersteuning nodig hebben. Deze zorg is doorgaans multidisciplinair van aard en vraagt om extra disciplines en voorzieningen op wonen, werken, leren, vrijetijd en sociale netwerken.

• Jeugdigen. Ook bij jeugdigen is een alternatief aanbod vaak lastig. Deze zorg kent forse toetredingsdrempels door het sterke multidisciplinaire karakter. Daarnaast vraagt de jeugd GGZ om specifieke deskundigheid die relatief schaars is.

Bij enkelvoudige zorg zullen gemeenten vaak handelingen inkopen. Bij meervoudige zorg en jeugdzorg kopen gemeenten meer resultaat in op het gebied van rehabilitatie en participatie: vertaling in zorgplannen. Dit wordt in de scan uitgesplitst naar type producten en voorzieningen.

Page 7: Transitie Awbz Naar Wmo

WIJ MAKEN STRATEGIE WERKZAAM.Eiffel | april 2012 | pagina 7 van 16

GEBRUIKERSGROEPENBij “Gebruikersgroepen” kijken we naar aspecten als frequentie waarin cliënten een beroep doen, intensiteit van de kosten die met de ondersteuning zijn gemoeid, risicogroepen wat betreft variatie in kosten. Deze categorieën kunnen grote invloed hebben in de afwijking ten opzichte van het gemiddelde. Als uw cliëntenpopulatie relatief veel van deze cliënten kent , zult u meer pieken en dalen in uw uitgaven hebben.

We onderscheiden zeven categorieën:• Ambulante kleinverbruikers• Cliënten met een incidentele periode van intensieve zorg• Draaideurcliënten• Gedwongen opgenomen cliënten• Verblijfscliënten• Ambulante grootverbruikers• Recent opgenomen cliënten zonder GGZ-verleden

RESULTAAT CLIËNTENSCANWat levert deze scan uw gemeente op?

• Inzicht in doelgroepen.• Bestek voor inkoop, aanbesteding of subsidiëring.• Verantwoorde basis voor beleid om te komen tot alternatieve aanbiedingsvormen uit voorliggende

voorzieningen. Uw gemeente levert maatwerk en geen generieke oplossing in de vorm van een kaasschaaf.• Inzicht in bezuinigingspotentieel.• Ondersteuning bij het maken van moeilijke keuzes tussen cliënten en hun ondersteuning• Opbouw prestatiemanagement: inzicht in nieuwe en bestaande cliënten, prestaties zorg- en

welzijnaanbieders.• Maatwerk voor de cliënt: niet meer zorg dan nodig, zorg van de juiste kwaliteit, zicht op vorderingen.

Page 8: Transitie Awbz Naar Wmo

WIJ MAKEN STRATEGIE WERKZAAM.Eiffel | april 2012 | pagina 8 van 16

Transitiescan

Gemeenten zetten bij de drie transities in op het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere dienstverlenende instellingen. Het biedt gemeenten de kans verder te gaan met de uitbouw van de reïntegratie en rehabilitatiebenadering.

De door Eiffel ontwikkelde WMO scan bevat: • Digitale vragenlijst voor verschillende belanghebbenden.• Analyse en adviesrapport op basis van de uitkomsten van de vragenlijst. • Belanghebbenden discussie rondom de resultaten van de scan.

WAT IS HET DOEL VAN DE WMO SCAN?Doel van de scan is het leggen van het bredere verband tussen de taak die op de medewerkers Wmo of inkoop afkomt en de gemeentelijke organisatie als geheel.

Snelle brede beleidsvormingAllereerst kan de scan worden gebruikt om snel een breed en integraal beleid voor het gehele sociale domein, samenlevingszaken, neer te leggen. De scan zwengelt dan een bredere discussie aan om te komen tot gemeenschappelijke inzichten en consensus over de doelstellingen op de korte en (middel)lange termijn. De uitdaging ligt niet alleen op het domein van afdelingen of diensten welzijn of maatschappelijke ontwikkeling. Het gaat nu veel meer om het verder uitbouwen van het ingezette gemeentelijke beleid: ketensamenwerking, versterken zelfredzaamheid, vraagverheldering, maatwerk, meer collectieve diensten in plaats van individuele diensten, betrokkenheid vrijwilligers en mantelzorgers. Dit vraagt naast beleidsvormende ook organisatorische vaardigheden.

Met de scan zoomt u in op alle factoren die van belang zijn bij de drie transities:

PRESTATIES RISICO’S

CULTUUR MENSEN

STRUCTUUR MIDDELEN

ORGANISATIEONTWIKKELING

INTEGRAAL STUREN EN BEHEERSEN

PROCES

BELEID

WAARDE

FI N

AN C I E E

L

ME D E W E R K E R

OR

G A N I S A T I E

MA

AT

SC

HA P P E L I J K

K L A N T

BELANGHEBBENDEN

• KLANTEN

• BURGERS

• BESTUURDERS

• MEDEWERKERS

• OR

• TOEZICHTHOUDER/

ACCOUNTANTS

• BELANGHEBBENDEN-

ORGANISATIES

• PENSIOENFONDS

• FISCUS

EXTERNE FACTOREN

• OMGEVING

• WET- EN REGELGEVING

• ARBEIDSMARKT

• COMMUNITIES

• LEVERANCIERS

• PARTNERS

Page 9: Transitie Awbz Naar Wmo

WIJ MAKEN STRATEGIE WERKZAAM.Eiffel | april 2012 | pagina 9 van 16

‘Etappe’ voor een 213a onderzoek Ten tweede kunt u de scan gebruiken in de aanloop naar of als voorbereiding op een 213a onderzoek. De scan laat goed zien hoe uw gemeentelijke organisatie werkt aan de uitvoering van de Wmo, WWB of Jeugdzorg.

HOE WORDT DE SCAN UITGEVOERD?De scan bestaat uit drie onderdelen.

Digitale vragenlijst voor verschillende actoren. Alle actoren (U kunt hierbij denken aan wethouder(s), directie, inkoopmanagement, afdelingsmanagement, beleidsmedewerkers Wmo/WWB en klantmanagers/consulenten Wmo/WWB, medewerkers CJG) worden verzocht een digitale vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst bestaat uit een zestigtal vragen, welke zijn onderverdeeld in de pijlers risico, prestatie, waarde, cultuur, structuur, mensen, middelen, proces, verandering en strategie. U vindt de vragenlijst in bijlage 1.

Resultaten: analyse en adviesrapport. De verkregen informatie uit de vragenlijst wordt schematisch in beeld gebracht. Een voorbeeld hiervan vindt u in bijlage 2. Hierdoor ontstaat een helder en overzichtelijk beeld van hoe uw gemeente ervoor staat op de verschillende onderdelen. Tevens wordt de perceptie van de verschillende actoren over de pijlers in beeld gebracht en wordt gekeken waar de verschillen zitten. De informatie wordt door ons geanalyseerd, wat resulteert in een adviesrapport. Dit rapport bestaat uit een analyse van de antwoorden, een kort advies over de aandachtspunten en een concreet plan van aanpak dat verband legt tussen beleidsvorming en beleidsuitvoering.

Belanghebbenden discussie rondom de resultaten van de scan. Na afloop van de scan volgt er een presentatie voor Management Team, Burgemeester & Wethouders of de Gemeenteraad en kan de gemeente het materiaal gebruiken als basis voor zelf op te stellen beleid of plan van aanpak.

Page 10: Transitie Awbz Naar Wmo

WIJ MAKEN STRATEGIE WERKZAAM.Eiffel | april 2012 | pagina 10 van 16

Bijlage 1 Digitale vragenlijst

InhoudsopgaveHoofdsectie...................................................................................................................................................................1

Wmo Scan − versie 3

i

Hoofdsectie

Geachte respondent,

U staat op het punt om de digitale vragenlijst in het kader van de Eiffel Wmo scan in te vullen.

De door Eiffel ontwikkelde Wmo scan bevat:? Digitale vragenlijst voor verschillende belanghebbenden? Analyse en adviesrapport op basis van de uitkomsten van de vragenlijst? Belanghebbendendiscussie rondom de resultaten van de scan

De scan bevordert discussie en gemeenschappelijke inzichten en consensus over de doelstellingen op de korte en (middel) langetermijn. In onze aanpak betrekken wij management en medewerkers actief bij de bepaling van de doelstellingen en strategie om tekomen tot draagvlak voor de verandering.

Wij verzoeken u de vragenlijst volledig in te vullen. Uiteraard gaat Eiffel vertrouwelijk om met de gegevens die uit de vragenlijst naarvoren komen.

Eiffel

1

Naam

Functie

2

Risico

Geenenkelemate

Beperktemate Gemiddeld Grote mate

Zeer grotemate

In welke mate verwacht u dat de uitgavenin het sociaal domein a.g.v. de Wmo dekomende collegeperiode zullen stijgen? In welke mate worden Wmo−voorzieningen nu effectief, bijdragend aande realisatie van het beoogde doel,verstrekt?In welke mate wordenWmo−voorzieningen nu rechtmatig, inovereenstemming met de geldende regelsen besluiten, verstrekt? Is er naar uw mening voldoende grip opde uitgaven aan hulp bij het huishouden? Is er naar uw mening voldoende grip opde uitgaven aan woonvoorzieningen? Is er naar uw mening voldoende grip opde uitgaven aan vervoer? Is er naar uw mening voldoende grip opde uitgaven aan overige individueleverstrekkingen? In welke mate heeft u zicht op de actueleleveringen en dienstverlening aan decliënten Wmo?In hoeverre zijn binnen de verschillendesoorten begeleiding op basis vangrondslagen ook de verschillendegebruikersgroepen in beeld gebracht?

Hoe hoog schat u de uitgaven aan het gehele sociale domein (Werk, Jeugd, Welzijn en Zorg) nu, als percentage van de totalegemeentelijke begroting? (geef een percentage aan door de cursor op de schuifbalk te verplaatsen)

Hoe hoog schat u de uitgaven aan het sociaal domein (Werk, Jeugd, Welzijn en Zorg) na de transitie AWBZ naar Wmo, als percentagevan de totale gemeentelijke begroting? (geef een percentage aan door de cursor op de schuifbalk te verplaatsen)

Heeft uw gemeente een heldere registratie en monitoring van de financiele prestaties bij de Wmo verstrekkingen?JaNee

3

Page 11: Transitie Awbz Naar Wmo

WIJ MAKEN STRATEGIE WERKZAAM.Eiffel | april 2012 | pagina 11 van 16

Prestatie

Geenenkelemate

Beperktemate Gemiddeld Grote mate

Zeer grotemate

In hoeverre worden medewerkers nuverantwoordelijk gehouden voor hetbehalen van individuele resultaten?In welke mate zijn er binnen of buiten degemeentelijke organisatieeindverantwoordelijken benoemd voor hetrealiseren van de doelstellingen t.a.v.begeleiding en dagbesteding? In hoevere worden prestatiegegevensover Wmo−verstrekkingen door hogermanagement gebruikt voorbesluitvorming omtrent beleid ofbudgetten?In hoeverre zijn doelstellingen op hetgebied van begeleiding en dagbestedingvoldoende geexpliciteerd engeconcretiseerd?

Is de samenhang van de decentralisatie AWBZ met die van de WWNV en Jeugdzorg in beeld gebracht via een beleidsnota?(kopie)

JaNee

Heeft uw gemeente een heldere registratie en monitoring van de prestaties van de klantmanagers/consulenten/frontoffice bij de Wmoverstrekkingen?

JaNee

Mijn gemeente kent geen afstemmingsproblemen in onze lokale intitiatieven rond Oggz−netwerken.JaNee

4

Waarde

Geenenkelemate

Beperktemate Gemiddeld Grote mate

Zeer grotemate

In welke matestimuleert uwgemeente de vormingvan collectievediensten in de Wmo? In hoeverre versterktuw gemeente eigenregie en vraaggerichtwerken door eendiversiteit van zorg inte kopen en vrijekeuze in dit aanbod testimuleren?In welke mate streeftde gemeente ernaarom zorg voor mensenmet langdurigpsychische problemenzo in te richten dat zijzo min mogelijkgeisoleerd raken eneen sociaal enmaatschappelijk levenkunnen leiden?In hoeverre zijnemancipatie,participatie en herstelkerndoelstellingenvoor de ondersteuningvan mensen metlangdurig psychischeproblemen?

Spelen de verschillende decentralisaties een rol bij binden en boeien van medewerkers?JaNee

5

Page 12: Transitie Awbz Naar Wmo

WIJ MAKEN STRATEGIE WERKZAAM.Eiffel | april 2012 | pagina 12 van 16

Cultuur

Geenenkelemate

Beperktemate Gemiddeld Grote mate

Zeer grotemate

In hoeverre sturenleidingevenden hunmedewerkers opzelfredzaamheid eneigenverantwoordelijkheid bijcliënten? In welke matecommuniceert degemeente om declaimgedachte bijcliënten in de Wmo omte buigen?In hoeverre wordt dekanteling geborgd bij demedewerkers viabijvoorbeeld intervisie enpermanentevoorlichting?In welke mate werkt hetgehele gemeentelijkesociale domein bij defunctie begeleiding endagbesteding samen aande verdere ontwikkelingvan reintegrate enrehabilitatie van declienten?In hoeverre sturenketenpartners in uwogen op zelfredzaamheiden eigenverantwoordelijkheid bijhun cliënten?

6

Structuur

Geenenkelemate

Beperktemate Gemiddeld Grote mate

Zeer grotemate

In welke mate zijn de bestaandenetwerken voor ketensamenwerkingbeoordeeld op hun rol bij de komendedecentralisatie van begeleiding?In hoeverre speelt Het Nieuwe Werkeneen rol bij de organisatorische inrichtingvan de decentralisatie van de AWBZ naarWmo? In welke mate worden mogelijkheden omthuis te werken gebruikt door uitvoerendemedewerkers, intake?

Is er een visie op de inrichting van de toegang tot begeleiding?JaNee

Stelling: De regie van lokale zorg− en beleidsnetwerken gaat mijn gemeente makkelijk afJaNee

7

Mensen

Geenenkelemate

Beperktemate Gemiddeld Grote mate

Zeer grotemate

Hebben demedewerkers dieintakegesprekkenvoeren, in voldoendemate inzicht in debehoeften van dedoelgroep die per1−1−2013 overkomt?Hebben demedewerkers dieintakegesprekkenvoeren, in voldoendemate inzicht in hetaanbod voor de dedoelgroep die vanaf1−1−2013 overkomt?In welke matebeschikkenuitvoerendemedewerkers overvoldoende kennis envaardigheden? In hoeverrebeschikkenmedewerkers inbeleid en uitvoeringvan de Wmo over eenrelevantmaatschappelijknetwerk (buiten deketenpartners)?

Zijn er cursussen gegeven i.h.k.v. de Kanteling?JaNee

Is er voldoende capaciteit op de afdeling Wmo wat betreft uitvoering om de extra doelgroep op te vangen?JaNee

Is er voldoende capaciteit op de afdeling Wmo wat betreft beleid en kwaliteitsmanagement om de extra doelgroep op te vangen?JaNee

8

Page 13: Transitie Awbz Naar Wmo

WIJ MAKEN STRATEGIE WERKZAAM.Eiffel | april 2012 | pagina 13 van 16

Middelen

Geenenkelemate

Beperktemate Gemiddeld Grote mate

Zeer grotemate

Zijn de ICT−voorzieningen ingericht op dedecentralisatie AWBZ naar Wmo? In welke mate worden er mogelijkhedenvan gezamenlijke inkoop verkend?

Zijn er voldoende middelen voor de decentralisatie naar Wmo binnen de gemeente?JaNee

Is er een visie op de inkoop van vervoer van en naar de begeleiding?JaNee

Is er een sociale kaart beschikbaar?JaNee

Gaat uw gemeente begeleiding naast aanbesteden ook subsidiëren?JaNee

9

Proces

Geenenkelemate

Beperktemate Gemiddeld Grote mate

Zeer grotemate

In welke mate stuurt het management opeindresultaten in plaats van opbeschikbare middelen?In hoeverre zijn de resultaten van degemeente ten aanzien van de Wmotransparant voor de gemeenteraad enburgers?In welke mate wordt er gebruik gemaaktvan Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's)of andere methoden om de prestaties temeten?In welke mate zijn de effecten van voor enna de Kanteling meetbaar gemaakt? In hoeverre worden de verschillendeketenpartners in de Wmo in uw ogen aanhun afspraken gehouden?

Heeft de organisatie in beeld wat de duurste cliënten zijn?JaNee

Zijn er heldere werkinstructies en procesbeschrijvingen?JaNee

Wordt de klanttevredenheid gemonitord op een wijze dat bijsturing gedurende het lopende jaar, dus niet achteraf, snel mogelijk is?JaNee

10

Verandering

Geenenkelemate

Beperktemate Gemiddeld Grote mate

Zeer grotemate

Weet u welke diensten de doelgroependie vanaf 2013 vanuit de AWBZ naar deWmo overkomen, afnemen bij zorg− enwelzijnaanbieders?Weet u welke doelgroepen vanaf 2013vanuit de AWBZ naar de Wmooverkomen?In welke mate heeft uw gemeente eenintegraal zicht op welke diensten dehuidige cliënten en de doelgroepen dievanaf 2013 vanuit de AWBZ naar de Wmooverkomen, afnemen bij de verschillendegemeentelijke diensten op het gebied vanWwb, WWNV, Jeugdzorg?In welke mate gaat uw gemeente dedecentralisatie beleidsrijk invoeren per1−1−2013?In welke mate gaat uw gemeente dedecentralisatie beleidsrijk invoeren per1−1−2014?In welke mate zijn cliënten−, patiënten−en belangenorganisaties bij devoorbereiding op de decentralisatiebetrokken? In welke mate werkt uw gemeente samenmet andere gemeenten aan dedecentralisatie?

Is er een inventarisatie gehouden onder de huidige aanbieders van begeleiding?JaNee

Is er een inventarisatie gehouden onder mogelijk alternatieve aanbieders van begeleiding, bijvoorbeeld organisaties die werkzaam zijnbinnen de Wmo?

JaNee

Is er een inventarisatie gehouden onder collega gemeenten welke lokale onderwerpen regionaal kunnen worden opgepakt?

(kopie)JaNee

Stelling: Mijn gemeente zet in op het aangaan van samenwerkingsverbanden tussen de huidige dienstverleners in de Wmo met anderedienstverlenende instellingen op het gebied van begeleiding en dagbesteding

JaNee

Indien de gemeente gegevens heeft opgevraagd over de doelgroep: bij welke instanties heeft de gemeente deze opgevraagd?(meerdere antwoorden mogelijk)

CIZCAKVerzekeraarZorginstellingenN.V.T.

11

Page 14: Transitie Awbz Naar Wmo

WIJ MAKEN STRATEGIE WERKZAAM.Eiffel | april 2012 | pagina 14 van 16

Strategie

Geenenkelemate

Beperktemate Gemiddeld Grote mate

Zeer grotemate

In welke mate worden cliënten Wmoaangesproken op zelfredzaamheid eneigen verantwoordelijkheid? In hoeverre worden cliënten Wwbaangesproken op participatie en eigenverantwoordelijkheid? In welke mate worden cliënten Jeugdzorgen hun ouders/verzorgers aangesprokenop zelfredzaamheid en eigenverantwoordelijkheid? In hoeverre wordt er nog onvoorwaardelijkverstrekkend gewerkt op het gebied vanWmo−voorzieningen? Wordt de sociale omgeving van een clientin de Wmo in een voldoende mategeactiveerd?Worden mensen in voldoende mate in huneigen leefomgeving bezocht tijdens deintake voor Wmo−voorzieningen?In hoeverre zijn de ketenpartners bekendmet de uitgangspunten/gedachtengoedover zelfredzaamheid en participatie vande gemeente?In welke mate hebben ketenpartnersdezelfde uitgangspunten/gedachtengoedover zelfredzaamheid en participatie alsde gemeente?In hoeverre is er een goede balans tussenhet huidige aanbod van individuele encollectieve voorzieningen in de Wmo?Wordt de inzet van vrijwilligers enmantelzorgers voldoende betrokken bijhet bepalen van de optimale mix van zorgen welzijn voor een cliënt?

Handelen ketenpartners richting hun cliënten volgens de uitgangspunten/gedachtengoed over zelfredzaamheid en participatie van degemeente?

JaNee

Wordt de individuele ondersteuning aan cliënten van de Wmo voldoende afgestemd met alle ketenpartijen binnen de Wmo en AWBZ?JaNee

Is er al een keuze en visie vastgesteld ten aanzien van de decentralisatie?JaNee

12

Heeft u nog opmerkingen?

13

Hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst.

Druk op de knop "verstuur" om de vragenlijst te versturen.

14

Page 15: Transitie Awbz Naar Wmo

WIJ MAKEN STRATEGIE WERKZAAM.Eiffel | april 2012 | pagina 15 van 16

Bijlage 2 Schematische weergave van de informatie uit de vragenlijst

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Risico

Prestatie

Waarde

Cultuur

Structuur

Mensen

Middelen

Proces

Verandering

Strategie

WMO Score

Afdeling Samenleving

Toelichting webdiagram 1:

Op de meeste vragen in de vragenlijst heeft u een keuzemogelijkheid gekregen uit vijf mogelijkheden: geen enkele mate, beperkte mate, gemiddeld, grote mate en zeer grote mate. Het gemiddelde van de antwoorden op deze vragen van alle actoren vindt u in bovenstaand webdiagram. In het webdiagram staat 1 voor “geen enkele mate” en 5 voor “zeer grote mate”. Met andere woorden, wordt er op een pijler hoog gescoord, dan zijn de zaken op dit onderdeel goed geregeld in uw organisatie. Met het webdiagram krijgt u dus in een oogopslag een beeld van hoe uw organisatie ervoor staat op de verschillende pijlers volgens de verschillende actoren.

30%

38%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Afdeling Samenleving

Perceptie uitgaven sociaal domein

% Huidig % Na Transitie

Toelichting staafdiagram 1:

In het staafdiagram wordt het gemiddelde van de antwoorden van alle actoren op vraag 4 en 5 van de vragenlijst weergegeven.

Page 16: Transitie Awbz Naar Wmo

WIJ MAKEN STRATEGIE WERKZAAM.Eiffel | april 2012 | pagina 16 van 16

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Risico

Prestatie

Waarde

Cultuur

Structuur

Mensen

Middelen

Proces

Verandering

Strategie

WMO Score

Beleid Management Inkoop klantmanagement Wethouder

Toelichting webdiagram 2:

In bovenstaand webdiagram wordt niet het gemiddelde van de antwoorden van alle actoren weergegeven, maar wordt de perceptie van de verschillende actoren over de pijlers in beeld gebracht. Hierdoor wordt een helder beeld gecreëerd van de verschillen in perceptie tussen de actoren.

19%

36%

28% 28% 29%30%

42%36% 36% 37%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Beleid Management Inkoop klantmanagement Wethouder

Perceptie uitgaven sociaal domein

% Huidig % Na Transitie

Toelichting staafdiagram 2:

In het staafdiagram worden de antwoorden van de verschillende actoren op vraag 4 en 5 van de vragenlijst weergegeven.

De Ja/Nee vragen uit de vragenlijst worden in een helder overzicht gezet. Deze vragen worden niet verwerkt in de webdiagrammen, omdat de antwoorden (veelal) feiten zijn (bijvoorbeeld: er zijn wel of niet cursussen in het kader van de Kanteling gegeven). Deze vragen leveren echter belangrijke input voor de interviews en het adviesrapport.